DELTACO SH-IPC08 Smart Home Wifi Camera With Motorized Pan and Tilt User Manual

SH-IPC08 Smart Home Wifi Camera With Motorized Pan and Tilt

produktinformasjon

The SH-IPC08 Smart WiFi Camera by Deltaco is a surveillance
camera that offers remote monitoring capabilities. It features a
microphone, LED indicator, speaker, and reset button. The camera
comes with a DC cable and connector for power. It can be mounted on
the ceiling or wall.

LED-status

The LED indicator on the camera has different colors to indicate
its status:

 • Red = the camera is turning on or there is a malfunction
 • Flashing red = waiting for WiFi connection
 • Flashing red fast = connecting to WiFi
 • Flashing blue = connecting to internet
 • Blue = connected to internet

ONVIF

The camera supports ONVIF, which allows it to be integrated with
other devices and systems. More information about using ONVIF can
be found on the product page on Deltaco’s webområdet.

Produktbruksinstruksjoner

Montering

Takmontering

 1. Drill a hole through the ceiling for the camera and insert the
  støpsel.
 2. Adjust the camera angle by aiming and rotating it. Fasten the
  skru.

Veggmontering

 1. Drill a hole through the wall for the camera and insert the
  støpsel.
 2. Adjust the camera angle by aiming and rotating it. Fasten the
  skru.

Nullstilling

To reset the camera to factory default settings, press and hold
the reset button for about 5 seconds.

Rengjøring og vedlikehold

Do not use cleaning solvents or abrasives to clean the camera.
Do not attempt to repair the device. If the device does not operate
correctly, replace it with a new one. Clean the outside of the
camera using a soft cloth.

Support

For more information about the product, visit Deltaco’s webområdet.
For assistance, contact their customer support via email at
help@deltaco.eu.

SH-IPC08

SMART WIFI-KAMERA

DAN Brugermanual DEU Benutzerhandbuch ENG User manual EST Kasutusjuhend F I N Käyttöopas FRA Manuel d’utilisation HUN Felhasználói kézikönyv

LAV Lietosanas pamcba L I T Naudojimo instrukcija NLD Gebruiksaanwijzing NOR Brukermanual POL Instrukcja obslugi SPA Manual del usuario SWE Användarmanual

2

DAN
Tak for at vælge Deltaco!
1. mikrofon 2. lysdiode 3. højttaler 4. Reset Knap Kameraet har et tilsluttet DC-kabel med et DC-stik. Sæt kablet til strømforsyningen.
monterings~~POS=TRUNC

loft
Trin til loftmontering. 1.
2.

Bor et hul gennem væggen eller loftet til kameraet og indsæt stikket.
væg
Trin til vægmontering. 1.
2.
3.

3. Juster kameravinklen ved at sigte og dreje den. Spænd skruen.
Tilbakestill
Tryk på og hold omkring 5 sekunder for nulstilling. Alle ændrede indstillinger ændres til fabriksstandarden.
LED-status
Rød = kameraet er ved at tænde, eller der er en funktionsfejl. Blinkende rød = venter på WiFi-forbindelse. Blinkende rød hurtigt = tilslutter til WiFi. Blinkende blå = tilslutter til internettet. Blå = tilsluttet til internettet.
ONVIF
For brug af ONVIF, se produktets side på Deltaco ‘s hjemmeside.

3

Installere og bruge
1. Download og installer appen “Deltaco smart home” fra Apple App Store eller Google Play Store på din mobilenhed. 2. Start appen “Deltaco smart home”. 3. Opret en ny konto, eller log på din eksisterende konto. 4. Tryk på “+” for at tilføje enheden. 5. Vælg kategori og derefter produkttypen på listen. 6. Tilslut enheden til strøm. 7. Hvis LED/lampen ikke blinker: Nulstil enheden. Hvis statusindikatoren blinker: Bekræft i appen. 8. Bekræft Wi-Fi-netværket og adgangskoden. 9. Angiv enhedsnavnet.
Rengøring og vedlikehold
Brug ikke rengøringsmidler eller slibemidler. Rengør ikke indersiden af enheden. Forsøg ikke at reparere enheden. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal du udskifte den med en ny enhed. Rengør ydersiden af enheden med en blød klud.
støtte
Du kan finde flere produktoplysninger på www.deltaco.eu. Kontakt os via e-mail: help@deltaco.eu.
4

DEU
Vielen Dank, dass Sie sich für Deltaco entschieden haben!
1. Mikrofon 2. LED 3. Lautsprecher 4. Reset-Taste Die Kamera verfügt über ein angeschlossenes DC-Kabel mit einem DC-Anschluss. Verwenden Sie das Kabel, um das Netzteil anzuschließen.
mantage

Decke
Schritte für die Montage an der Decke. 1.
2.

Bohren Sie ein Loch in die Wand oder Decke für die Kamera und stecken Sie den Stecker ein.
veggen
Schritte für Montage an der Wand. 1.
2.
3.

3. Passen Sie den Kamerawinkel an, indem Sie ihn anvisieren und drehen. Ziehen Sie die Schraube fest.
retur
Zum Zurücksetzen etwa 5 Sekunden gedrückt halten. Alle geänderten Einstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
LED-status
Rot = die Kamera schaltet sich gerade ein oder etwas funktioniert nicht. Rot, blinkend = wartet auf WLAN-Verbindung. Rot, schnelles Blinken = verbindet sich zum WLAN. Blau, blinkend = verbindet sich zum Internet. Blau = am Internet angeschlossen.
ONVIF
Verwendung von ONVIF finden Sie auf der Produktseite auf der Deltaco-Webområdet.

5

Installation und Anwendung
1. Laden Sie die App ,,Deltaco Smart Home” aus dem Apple App Store oder Google Play Store herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät. 2. Starten Sie die App ,,Deltaco Smart Home”. 3. Erstellen Sie ein neues Konto oder melden Sie sich bei Ihrem bestehenden Konto an. 4. Tippen Sie auf ,,+”, um das Gerät hinzuzufügen. 5. Wählen Sie die Kategorie und dann den Produkttyp aus der Liste. 6. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an. 7. Wenn die LED/Lampe nicht blinkt: Setzen Sie das Gerät zurück. Wenn die Statusanzeige blinkt: In der App bestätigen. 8. Bestätigen Sie das Wi-Fi-Netzwerk und das Passwort. 9. Geben Sie den Gerätenamen ein.
Reinigung og Instandhaltung
Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel. Reinigen Sie das Innere des Geräts nicht. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, ersetzen Sie es durch ein neues Gerät. Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen Tuch.
Unterstützung
Weitere Produktinformationen finden Sie unter www.deltaco.eu. Kontaktieren Sie uns per E-Mail: help@deltaco.eu.
6

ENG
Takk for at du valgte Deltaco!
1. Microphone 2. LED 3. Speaker 4. Reset button The camera has an attached DC cable with a DC connector. Use the cable to connect to the power adapter.
Montering

Tak
Steps for ceiling mounting. 1.
2.

Drill a hole through the wall or ceiling for the camera and insert the plug.
Wall
Steps for wall mounting. 1.
2.
3.

3. Adjust the camera angle by aiming and rotating it. Fasten the screw.
Tilbakestill
Press and hold about 5 seconds for reset. Any changed settings will change to factory default.
LED-status
Red = the camera is just turning on or there is something malfunctioning. Flashing red = waiting for WiFi connection. Flashing red fast = connecting to WiFi. Flashing blue = connecting to internet. Blue = connected to internet.
ONVIF
For bruk av ONVIF, vennligst sjekk produktets side på Deltaco's webområdet.

7

Installer og bruk
1. Last ned og installer appen «Deltaco smart home» fra Apple App Store eller Google Play Store på din mobile enhet. 2. Start appen «Deltaco smart home». 3. Opprett en ny konto eller logg på din eksisterende konto. 4. Trykk på “+” for å legge til enheten. 5. Velg kategori og deretter produkttype fra listen. 6. Koble enheten til strøm. 7. Hvis LED/lamp does not flash: Reset the device. If the status indicator flashes: Confirm in the app. 8. Confirm the Wi-Fi network and password. 9. Enter the device name.
Rengjøring og vedlikehold
Ikke bruk rengjøringsmidler eller slipemidler. Ikke rengjør innsiden av enheten. Ikke forsøk å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, må du erstatte den med en ny enhet. Rengjør utsiden av enheten med en myk klut.
Support
More product information can be found at www.deltaco.eu. Contact us by e-mail: help@deltaco.eu.
8

EST
Täname teid Deltaco valimise eest!
1. Mikrofon 2. Valgusdiood 3. Kõlar 4. Lähtestusnupp Kaameral on küljes AV-pistikuga AV-kaabel. Kasutage seda kaablit toiteadapterige ühendamiseks.
Paigaldamin

En gang til
Sammud lakke paigaldamiseks. 1.
2.

Puurige seina või lakke kaamera jaoks auk ning sisestage tüübel.
Vær
Sammud seinale paigaldamiseks. 1.
2.
3.

3. Reguleerige kaamera nurka seda sihtides ja pöörates. Kinnitage kruvi.
Lähtestamin
Lähtestamiseks vajutage ja hoidke umbes 5 sekundit. Kõik muudetud seadistused muutuvad tehase vaikeseadistusteks.
Valgusdioodi olek
Punane = kaamera on sisse lülitumas või kuskil on rike. Vilkuv punane = WiFi-ühenduse ootel. Kiiresti vilkuv punane = WiFi-ühenduse loomine. Vilkuv sinine = internetiühenduse loomine. Sinine = ühendatud internetiga.
ONVIF
ONVIF kasutamise kohta vaadake palun toote lehekülge Deltaco veebisaidil.

9

Paigaldamine ja kasutamine
1. Laadige alla ja paigaldage rakendus ,,Deltaco smart home” Apple App Store'ist eller Google Play Store'ist oma mobiileadmele. 2. Käivitage rakendus ,,Deltaco smarthus”. 3. Looge uus konto või logige sisse oma olemasoleva kontoga. 4. Puudutage seadme lisamiseks ,,+”. 5. Valige loendist kategooria ning seejärel toote tüüp. 6. Ühendage seade vooluvõrku. 7. Kui valgusdiood/lamp ei vilgu: lähtestage havet. Kui olekuindikaator vilgub: Kinnitage se seadmes. 8. Kinnitage Wi-Fi-nettverk og salg. 9. Søstertage seadme nimi.
Puhastamine og hooldus
Erge kasutage puhastuslahusteid ega abrasiivseid vahendeid. Ärge puhastage seadme sisemust. Erge proovige seadet parandada. Kui seade korralikult ei tööta, asendage se uue seadmega. Puhastage seadme väliskülge pehme lapiga.
Tugi
Täiendavat tooteteavet leiate aadressil www.deltaco.eu. Võtke meiega ühendust e-posti teel: help@deltaco.eu.
10

END
Kiitos, kun valitsit Deltaco-tuotteen!
1. Mikrofoni 2. Merkkivalo 3. Kaiutin 4. Tehdasasetusten palautuspainike Kamerassa on kiinteä kaapeli, joka sisältää tasavirtaliittimen. Kytke tämä pää virtasovittimeen.
Asennus

Kattoon
Kattoasennuksen eri vaiheet: 1.
2.

Poraa seinälle tai kattoon reikä kiinnitystulppaa varten.
Seinälle
Seinäasennuksen eri vaiheet: 1.
2.
3.
11

3. Suuntaa ja käännä kamera oikeaan suuntaan. Kiristä tuotteessa oleva ruuvi.
Tehdasasetusten palautus
Jos haluat palauttaa tehdasasetukset, pidä painiketta pohjassa n. 5 sekunnin ajan.
Merkkivalon toiminta
Kiinteä punainen valo: käynnistys kesken tai ongelmatilanne. Punainen vilkkuvalo: odottaa Wi-Fi-yhteyttä. Nopea punainen vilkkuvalo: muodostamassa Wi-Fi-yhteyttä. Sininen vilkkuvalo: muodostamassa internet-yhteyttä. Kiinteä sininen valo: internet-yhteys aktiivisena.
ONVIF
Jos haluat käyttää ONVIF-protokollaa, katso Deltacon verkkosivuilla olevat tuotetiedot.

Asennus ja käyttö
1. Asenna “Deltaco smart home” -sovellus Applen tai Googlen sovelliskaupasta. 2. Käynnistä “Deltaco smart home” -sovellus. 3. Luo uusi käyttäjätili tai kirjaudu olemassa olevalle. 4. Lisää laite “+”-painikkeen avulla. 5. Valitse luettelosta kategoria ja tuotetyyppi. 6. Kytke laite sähköverkkoon. 7. Ellei merkkivalo/lamppu välky: palauta tehdasasetukset. Jos merkkivalo välkkyy, vahvista valinta sovelluksessa. 8. Vahvista Wi-Fi-verkko ja sen salasana. 9. Anna laitteelle nimi.
Puhdistus og kunnossapito
Älä käytä puhdistusaineita, mukaan lukien hankausaineet. Laitteen sisäosia ei tule puhdistaa. Vaihda laite uuteen, jos se ei toimi oikein. Älä yritä korjata tuotetta. Laitteen ulkopinnat på mahdollista pyyhkiä kostealla liinalla.
Tuotetuki
Tuotteesta on lisätietoja osoitteessa www.deltaco.eu. Tukipalvelun sähköpostiosoite on info@deltaco.fi.
12

FRA
Merci de choisir Deltaco !
1. Micro 2. LED 3. Haut-parleur 4. Bouton de réinitialisation La caméra est dotée d’un câble CC avec un connecteur CC. Utilisez le câble pour vous connecter à l’adaptateur secteur.
mantage

Tak
Étapes pour le montage sur plafond. 1.
2.

Percez un trou dans le mur ou le plafond pour la caméra et insérez la fiche.
Wall
Étapes pour le montage mural. 1.
2.
3.
13

3. Ajustez l’angle de la caméra en la visant et en la faisant pivoter. Serrez la vis.
Réinitialisering
Appuyez et maintenez environ 5 secondes pour réinitialiser. Tous les paramètres modifiés seront remplacés par les valeurs par défaut.
État des LED
Rouge = la caméra vient juste de s’allumer ou quelque chose ne fonctionne pas correctement. Rouge clignotant = en attente de connexion WiFi. Rouge clignotant rapidement = connexion au WiFi. Bleu clignotant = connexion à Internet. Bleu = connecté à Internet.
ONVIF
Pour utiliser ONVIF, veuillez consulter la page du produit sur le site Web Deltaco.

Installasjon og bruk
1. Téléchargez et installez sur votre appareil mobile l’application « Deltaco smart home » depuis Apple App Store ou Google Play Store. 2. Lancez l’application « Deltaco smart home » 3. Créez un nouveau compte ou connectez-vous à votre compte existant. 4. Appuyez sur « + » pour ajouter l’appareil. 5. Choisissez la catégorie puis le type de produit dans la liste. 6. Connectez l’appareil à l’alimentation. 7. Si la LED / lampe ne clignote pas : réinitialisez l’appareil. Si l’indicateur d’état clignote : confirmez dans l’application. 8. Confirmez le réseau Wi-Fi et le mot de passe. 9. Saisissez le nom de l’appareil.
Rengjøring og vedlikehold
N’utilisez pas de solvants de nettoyage ou d’abrasifs. Ne nettoyez pas l’intérieur de l’appareil. N’essayez pas de réparer l’appareil. Si l’appareil ne fonctionne pas correctement, remplacez-le par un nouvel appareil. Nettoyez l’extérieur de l’appareil à l’aide d’un chiffon doux.
Assistanse
Plus d’information sur le produit est disponible sur le site www.deltaco.eu. Contactez-nous par e-mail : help@deltaco.eu.
14

HUN
Köszönjük, hogy a Deltaco-t választotta!
1. Mikrofon 2. LED 3. Hangszóró 4. Alaphelyzet gomb A kamerához egy egyenáramú csatlakozóval rendelkez egyenáramú kábel csatlakozik. A kamerát a kábellel csatlakoztathatja a tápellátáshoz.
Utstyr

Tak
Lépések a plafonra szereléshez. 1.
2.

Fúrjon egy lyukat a falba vagy a mennyezetre a kamerának, és csatlakoztassa a csatlakozót.
Fal
Lépések a falra szereléshez. 1.
2.
3.

3. Állítsa be a kamera szögét úgy, hogy a kívánt irányba forgatja. Szorítsa meg a csavart.
Alaphelyzetbe állítás
Az alaphelyzetbe állításhoz tartsa nyomva a gombot kb. 5 másodpercig. Ilyenkor minden módosított beállítás visszaáll a gyári alapértékére.
LED-es állapotjelzés
Vörös = a kamera éppen bekapcsol, vagy valamilyen mködési hiba lépett fel. Villogó vörös = várakozás WiFi csatlakozásra. Gyorsan villogó vörös = csatlakozás WiFi-hez. Villogó kék = csatlakozás az internethez. Kék = csatlakozás az internethez.
ONVIF
Az ONVIF használatához tekintse meg a termékoldalt Deltaco webhelyén.

15

Telepítés és használat
1. Töltse le és telepítse a ,,Deltaco smart home” alkalmazást az Apple App Store vagy a Google Play alkalmazásáruházából a mobileszközére. 2. Indítsa el a ,,Deltaco smart home” alkalmazást. 3. Hozzon létre egy új fiókot, vagy jelentkezzen be a meglév fiókjába. 4. Érintse meg a ,,+” jelet az eszköz hozzáadásához. 5. Válasszon ki egy kategóriát, majd a termék típusát a listából. 6. Csatlakoztassa az eszközt az elektromos hálózathoz. 7. Ha a LED/jelzfény nem villog: Állítsa alaphelyzetbe az eszközt. Ha a jelzfény villog: Ersítse meg az alkalmazásban. 8. Adja meg a Wi-Fi hálózat nevét és a jelszót. 9. Adja meg az eszköz nevét.
Tisztítás és karbantartás
Ne használjon tisztító oldószereket vagy dörzshatású szereket. Az eszköz belsejét ne tisztítsa. Ne próbálja meg megjavítani az eszközt. Ha az eszköz nem mködik megfelelen, cserélje le egy újra. Az eszköz küls felületét puha ronggyal tisztítsa.
Támogatás
A www.deltaco.eu webhelyen további információkat talál a termékrl. En e-postmelding kan sendes til e-post: help@deltaco.eu.
16

LAV
Paldies, ka izvljties Deltaco!
1. Mikrofons 2. LED indikators 3. Skarunis 4. Atiestatsanas poga Kamerai ir pievienots ldzstrvas kabelis ar ldzstrvas savienotju. Izmantojiet kabeli, lai savienotu ar strvas adapteri.
Uzstdsana

Griesti
Darbbas uzstdsanai pie griestiem. 1.
2.

Izurbiet kamerai sien vai griestos caurumu un ievietojiet aizbzni.
Siena
Darbbas uzstdsanai pie sienas. 1.
2.
3.

3. Pielgojiet kameras lei, pavirzot un pagrozot to. Piestipriniet skrvi.
Atiestsana
Nospiediet un apmram 5 sekundes turiet, lai atiestattu. Visi izmaintie iestatjumi tiks mainti uz rpncas noklusjumu.
LED statuss
Sarkans = kamera iesldzas vai ir kds darbbas traucjums. Mirgo sarkans = gaida WiFi savienojumu. tri mirgo sarkans = savienojas ar WiFi. Mirgo zils = savienojas ar internetu. Mirgo zils = savienots ar internetu.
ONVIF
Lai izmantotu ONVIF, ldzu, Deltaco tmeka vietn aplkojiet preces lapu.

17

Installer og izmantosana
1. Installer og installer mobilen "Deltaco smart home" fra Apple App Store eller Google Play Store. 2. Palaidiet lietotni “Deltaco smart home”. 3. Izveidojiet jaunu kontu vai pierakstieties sav esosaj kont. 4. Piespiediet “+”, lai pievienotu ierci. 5. Izvlieties kategoriju un tad sarakst atlasiet preces veidu. 6. Piesldziet ierci strvai. 7. Ja LED/lampa nemirgo: atiestatiet ierci. Ja mirgo statusa indikators: Apstipriniet lietotn. 8. Apstipriniet Wi-Fi tklu un paroli. 9. Ievadiet ierces nosaukumu.
Trsana og apkope
Neizmantojiet trsanas sdumus vai abrazvus materilus. Netriet ierces iekspusi. Neminiet remontt ierci. Ja ierce nedarbojas pareizi, aizvietojiet to ar jaunu ierci. Notriet ierces rpusi, izmantojot mkstu drnu.
Atbalster
Vairk informcijas par precm atrodama tmeka vietn www.deltaco.eu. Sazinieties ar mums, izmantojot e-pastu: help@deltaco.eu.
18

LIT
Aci, kad renkats ,,Deltaco”!
1. Mikrofonas 2. LED 3. Garsiakalbis 4. Atkrimo mygtukas Prie kameros pritvirtintas DC laidas su DC jungtimi. Pasinaudokite laidu, kad prijungtumte maitinimo adapter.
Tvirtinimas

tak
Zingsniai tvirtinimui prie lub: 1.
2.

Isgrzkite skyl kamerai sienoje arba lubose ir dkite kaist.
Siena
Zingsniai tvirtinimui prie sienos: 1.
2.
3.
19

3. Koreguokite kameros kamp, j nukreipdami ir sukdami. Priverzkite varzt.
Atkrimas
Nordami perkrauti, nuspauskite ir mazdaug 5 sekundes palaikykite mygtuk. Bet kurie pakeisti nustatymai pasikeis numatytuosius gamyklinius.
LED-status
Raudona = kamera sijungia arba vyko gedimas. Zybsinti raudona = laukiama prisijungimo prie ,,Wi-Fi”. Greitai zybsinti raudona = jungiamasi prie “Wi-Fi”. Zybsinti mlyna = jungiamasi prie interneto. Mlyna = prisijungta prie interneto.
ONVIF
Nordami naudotis ONVIF, apsilankykite ,,Deltaco” interneto svetainje esanciame produkto puslapyje.

Diegimas ir naudojimas
1. savo mobilj rengin parsisiskite ir sidiekite ,,Deltaco smart home” programl is ,,Apple App Store” arba ,,Google Play” prekyviets. 2. Paleiskite ,,Deltaco smart home” programl. 3. Sukurkite nauj paskyr arba prisijunkite prie turimos paskyros. 4. Nordami pridti rengin, bakstelkite ,,+”. 5. Is sraso pasirinkite produkto kategorij ir tip. 6. Prijunkite rengin prie maitinimo saltinio. 7. Jei LED indikatorius arba lemput nezybsi: atkurkite rengin. Jei bsenos indikatorius zybsi: patvirtinkite tai programlje. 8. Patvirtinkite ,,Wi-Fi” tinkl ir slaptazod. 9. veskite renginio pavadinim.
Valymas ir priezira
Nenaudokite tirpikli ar abrazyvini medziag. Nevalykite prietaiso vidaus. Nebandykite taisyti prietaiso. Jei prietaisas tinkamai neveikia, pakeiskite j nauju. Valykite prietaiso isor minksta sluoste.
Hjelp
Daugiau informacijos apie produkt galite rasti svetainje www.deltaco.eu. Susisiekite su mumis elektroniniu pastu: help@deltaco.eu.
20

NLD
Dank u voor het kiezen van Deltaco!
1. Microfoon 2. LED 3. Luidspreker 4. Resetknop De camera heeft een aangesloten DC-kabel met een DC-connector. Gebruik de kabel om verbinding met de stroomadapter te maken.
mantage

Tak
Stappen voor plafondmontage. 1. XNUMX.
2.

Boor een gat door de wand of het plafond voor de camera en steek de plug erin.
veggen
Stappen voor wandmontage. 1. XNUMX.
2.
3.

3. Pas de camerahoek aan door de camera te richten en te draaien. Draai de schroef vast.
Tilbakestill
Houd de knop ongeveer 5 seconden ingedrukt om te resetten. Alle wijzigingen veranderen naar de fabrieksinstellingen.
LED-status
Rood = De camera gaat gewoon aan of er is een defect. Rood knipperend = wachten op verbinding. Rood knipperend snel = verbinden met WiFi. Bauw knipperend = verbinden met internet. Blauw = verbonden met internet.
ONVIF
Raadpleeg voor gebruik van ONVIF de productpagina op de website van Deltaco.

21

Installeren en gebruik
1. Download en installeer de app “Deltaco smart home” van de Apple App Store of Google Play Store op je mobiele apparaat.. 2. Start de app “Deltaco smart home”. 3. Maak een nieuw account aan of log op je bestaande account in. 4. Klik op “+” om het apparaat toe te voegen. 5. Kies categorie en vervolgens het type product uit de lijst. 6. Sluit het apparaat op een stroomvoorziening aan. 7. Als de LED/lamp niet knippert: Reset het apparaat. Als de statusindicator knippert: Bevestig in de app. 8. Bevestig het Wifi-netwerk en wachtwoord. 9. Voer de apparaatnaam in.
Rengjøring og vedlikehold
Gebruik geen schoonmaak- of schuurmiddelen. Maak de binnenkant van het apparaat niet schoon. Probeer het apparaat niet te repareren. Als het apparaat niet goed werkt, vervangt u het door een nieuw apparaat. Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte doek.
støtte
Meer informatie over het product is te vinden op www.deltaco.eu. Neem contact met ons op: help@deltaco.eu.
22

NOR
Takk for at du valgte Deltaco!
1. Mikrofon 2. Lysdiode 3. Høyttaler 4. Nullstillingsknapp Kameraet har en fast tilkoblet likestrømkabel med likestrømkontakt. Bruk kabelen for å koble til strømadapteren.
monterings~~POS=TRUNC

JA
Steg for takmontering. 1.
2.

Bor ett hull igjennom veggen eller taket for kameraet og sett i pluggen.
Vegg
Steg for veggmontering. 1.
2.
3.

3. Juster kameravinkelen ved å sikte og rotere den. Fest skruen.
Nullstilling
Trykk og hold ned ca. 5 sekunder for nullstilling. Alle endrede innstillinger nullstilles.
Lysdiodestatus
Rød = kameraet starter opp eller det er noe som ikke fungerer. Blinker rødt = venter på WiFi-tilkobling. Blinker rødt hurtig = kobler til WiFi. Blinkende blått = Kobler til internett. Blå = Koblet til internett.
ONVIF
For bruk av ONVIF, vennligst se produktets side på Deltaco sin hjemmeside.

23

Installasjon og bruk
1. Last ned og installer appen “Deltaco smart home” fra Apple sin App Store eller Google Play Store på din mobile enhet. 2. Start appen “Deltaco smart home”. 3. Skap en ny konto eller logg inn på din eksisterende konto. 4. Trykk på “+” for å legge til enheten. 5. Velg kategori og deretter type produkt fra listen. 6. Koble enheten til strøm. 7. Om lysdioden / lampen ikke blinker: tilbakestill enheten. Om statusindikatoren blinker: Bekreft i appen. 8. Bekreft WiFi-nettverk og passord. 9. Angi enhetens navn.
Rengjøring og vedlikehold
Bruk ikke rengjøringsmiddel eller slipende midler. Rengjør ikke innsiden av enheten. Forsøk ikke å reparere enheten. Om enheten ikke fungerer korrekt, bytt den ut med en ny enhet. Rengjør utsiden av enheten med en myk klut.
Support
Mer produktinformasjon finnes på www.deltaco.eu. Kontakt oss via e-post: help@deltaco.eu.
24

POL
Dzikujemy, e wybrale Deltaco!
1. Mikrofon 2. LED 3. Glonik 4. Przycisk reset Kamera posiada dolczony kabel DC z wtykiem DC. Podlcz kabel do zasilacza.
Ri

Sufit
Kroki montau na suficie. 1.
2.

Wywier na kamer otwór w cianie lub suficie i wló w niego kolek.
ciana
Kroki montau na cianie. 1.
2.
3.
25

3. Dostosuj kt kamery, obracajc j i odpowiednio ustawiajc. Dokr rub.
Tilbakestill
Nacinij i przytrzymaj przycisk przez okolo 5 sekund, aby zresetowa urzdzenie. Wszelkie pozmieniane ustawienia wróc do domylnych ustawie fabrycznych.
Status diody LED
Czerwony = kamera wlanie si wlcza lub co dziala nieprawidlowo. Miganie na czerwono = oczekiwanie na polczenie Wi-Fi. Szybkie miganie na czerwono = lczenie z Wi-Fi. Miganie na niebiesko = lczenie z internetem. Niebieski = polczono z internetem.
ONVIF
Aby korzysta z ONVIF, sprawd stron produktu na stronie internetowej Deltaco.

Instalacja i uytkowanie
1. Pobierz i zainstaluj aplikacj ,,Deltaco smart home” ze sklepu Apple App Store lub Google Play Store na swoim urzdzeniu mobilnym. 2. Uruchom aplikacj ,,Deltaco smart home”. 3. Utwórz nowe konto lub zaloguj si na ju istniejce. 4. Wybierz ,,+”, aby doda urzdzenie. 5. Wybierz kategori, a nastpnie typ produktu z listy. 6. Podlcz urzdzenie do zasilania. 7. Jeli dioda LED nie miga: Zresetuj urzdzenie. Jeli dioda statusu miga: Potwierd w aplikacji. 8. Potwierd sie Wi-Fi i haslo 9. Wprowad nazw urzdzenia.
Czyszczenie i konserwacja
Nie uywaj rozpuszczalników ani rodków abrazyjnych. Nie czy wntrza urzdzenia. Nie próbuj naprawia urzdzenia. Jeli urzdzenie nie dziala poprawnie, wymie je na nowe. Czy zewntrzn stron urzdzenia za pomoc mikkiej ciereczki.
Pomoc
Wicej informacji o produkcie mona znale na stronie www.deltaco.eu. Skontaktuj si z nami poprzez e-mail: help@deltaco.eu.
26

SPA
¡Gracias por elegir Deltaco!
1. Micrófono 2. LED 3. Altavoz 4. Botón de reinicio La cámara tiene un cable de CC con el conector de CC. Utilice el cable para conectarse al adaptador de corriente.
montering

Taket
Pasos para el montaje en el techo. 1.
2.

Taladre un agujero en la pared o el techo para la cámara e inserte el taco.
vegg
Pasos para el montaje en la pared. 1.
2.
3.

3. Ajuste el ángulo de la cámara apuntándola y girándola. Apriete el tornillo.
omstart
Para reiniciar pulse y mantenga pulsado unos 5 segundos. Cualquier cambio de configuración se cambiará a los valores predeterminados de fábrica.
Sted av LED
Rojo = la cámara se acaba de encender o hay algo que no funciona. Rojo intermitente = esperando la conexión de wifi. Rojo parpadea rápido = conectándose a wifi. Azul intermitente = conectándose a Internet. Azul = conectado a Internet.
ONVIF
Para utilizar ONVIF, consulte el apartado del producto en la página web de Deltaco.

27

Installasjon og bruk
1. Descargue e instale la aplicación «DELTACO SMART HOME» de Apple App Store o Google Play Store en su dispositivo móvil. 2. Inicie la aplicación «DELTACO SMART HOME». 3. Crea una nueva cuenta o inicie sesión en su cuenta ya existente. 4. Toque «+» para añadir el dispositivo. 5. Elija de la lista la categoría y luego el tipo de producto. 6. Conecte el dispositivo a la corriente de alimentación. 7. Si el LED / la luz no parpadea: Reinicie el dispositivo. Si el indicador de estado parpadea: Confirme en la aplicación. 8. Confirme la red wifi y la contraseña. 9. Introduzca el nombre del dispositivo.
Rengjøring og vedlikehold
No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos. No limpie el interior del dispositivo. No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo. Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave.
Teknisk service
Más información sobre el producto puede encontrar en www.deltaco.eu. Correo electrónico: help@deltaco.eu.
28

SWE
Tack för att du valde Deltaco!
1. Mikrofon 2. Lysdiod 3. Högtalare 4. Nollställningsknapp Kameran har en fast ansluten likströmskabel med likströmskontakt. Använd kabeln för att ansluta till strömadaptern.
monterings~~POS=TRUNC

JA
Steg för takmontering. 1.
2.

Borra ett hål genom väggen eller taket för kameran och sätt i pluggen.
Vägg
Steg för väggmontering. 1.
2.
3.

3. Justera kameravinkeln genom att rikta och rotera den. Fäst skruven.
Nollställning
Tryck och håll ned ca 5 sekunder för nollställning. Alla ändrade inställningar nollställs.
Lysdiodstatus
Röd = kameran startar upp eller det är något som inte fungerar. Blinkar rött = väntar på WiFi-anslutning. Blinkar rött snabbt = Ansluter till WiFi. Blinkande blått = Ansluter till internet. Blå = Ansluten till internet.
ONVIF
För användning av ONVIF, vänligen se produktens sida på Deltacos hemsida.

29

Installasjon og bruk
1. Hämta och installera appen “Deltaco smart home” från Apples App Store eller Google Play Store på din mobila enhet. 2. Starta appen “Deltaco smart home”. 3. Skapa ett nytt konto eller logga in på ditt befintliga konto. 4. Tryck på “+” för att lägga till enheten. 5. Välj kategori och sedan typen av produkt från listan. 6. Anslut enheten till ström. 7. Om lysdioden / lampan inte blinkar: Återställ enheten. Om statusindikatorn blinkar: Bekräfta i appen. 8. Bekräfta Wi-Fi-nätverk och lösenord. 9. Ange enhetens namn.
Rengöring och underhåll
Bruk intetrengjøringsmiddel eller slipemiddel. Rengjør inte siden av enheten. Forsøk inte reparera enheten. Om enheten fungerer korrekt, men den er med en ny enhet. Rengjør siden av enheten med en myk trasa.
Support
Mer produktinformation finns på www.deltaco.eu. Kontakta oss via e-post: help@deltaco.eu.
30

Maximum RF output (EIRP): <20dBm. RF: 2.4 GHz
DAN
FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Den forenklede EU-overensstemmelseserklæring, som omhandlet i artikel 10, stk. 9, udformes som følger: Hermed erklærer DistIT Services AB, at radioudstyrstypen trådløse enhed er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:
Alle dokumenter kan findes på produktets specifikke hjemmeside. For at få adgang til det gå til:
https://www.deltaco.se/produkter/xx (bare skift xx til varenummeret, for eksempel
https://www.deltaco.se/produkter/TWS-111).
Klik derefter på fanen “Info/Certifikat”.
DEU
VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Die vereinfachte EU-Konformitätserklärung gemäß Artikel 10 Absatz 9 hat folgenden Wortlaut: Hiermit erklärt DistIT Services AB, dass der Funkanlagentyp drahtlose Gerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://www.deltaco.se/produkter Alle Konformitätserklärungen finden Sie auf der spezifischen Website des Produkts. Um darauf zuzugreifen, gehen Sie zu
https://www.deltaco.se/produkter/xx (ändern Sie einfach xx in die Artikelnummer, zum Beispiel
https://www.deltaco.se/produkter/TWS-111). Klicken Sie dann auf den Tab ,,Info/Zertifikat”.

ELL

10 9 : / DistIT Services AB, 2014/53/. :
,:
https://www.deltaco.se/produkter/xx ( xx ,
https://www.deltaco.se/produkter/TWS-111).
, “Info/Certifikat”.
ENG
FORENKLET EU-ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE
Den forenklede EU-samsvarserklæringen referert til i artikkel 10(9) skal gis som følger: Herved erklærer DistIT Services AB at den trådløse enheten av radioutstyrstypen er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse:
Alle DoC-er kan bli funnet for produktets spesifikke webnettstedet, for å få tilgang til det, gå til:
https://www.deltaco.se/produkter/xx (just change xx to the article number, for example
https://www.deltaco.se/produkter/TWS-111)
Klikk deretter på fanen "Info/Sertifikat".

EST
LIHTSUSTATUD ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON
Artikli 10 lõikes 9 osutatud lihtsustatud vastavusdeklaratsioon esitatakse järgmisel kujul: Käesolevaga deklareerib DistIT Services AB, et käesolev raadioseadme tüüp juhtmeta sidet kasutav seade vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:
Kõik vastavusdeklaratsioonid on leitavad toote spetsiifiliselt veebisaidilt, sellele ligi pääsemiseks minge:
https://www.deltaco.se/produkter/xx (lihtsalt asendage xx artikli numbriga, näiteks
https://www.deltaco.se/produkter/TWS-111).
Seejärel klõpsake vahekaardile ,,Info/ Certifikat”.
END
YKSINKERTAISTETTU EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Edellä 10 artiklan 9 kohdassa tarkoitettu yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettava seuraavasti: DistIT Services AB vakuuttaa, että radiolaitetyyppi langaton laite on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:
Kaikki vaatimustenmukaisuustodistukset ovat tuotekohtaisella sivulla. Pääset tietoihin, kun näppäilet osoitteeksi seuraavan: https://www.deltaco.se/produkter/xx (vaihda xx tuotenumeroon, esim.
https://www.deltaco.se/produkter/TWS-111).
Siirry sen jälkeen välilehdelle “Info/Certifikat”.

FRA
ERKLÆRING UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE
La déclaration UE de conformité simplifiée visée à l’article 10, paragraphe 9, est établie comme suit: Le soussigné, DistIT Services AB, déclare que l’équipement radioélectrique du type appareil sans fil est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l’adresse internet suivante:
Toutes les déclarations de conformité se trouvent sur le site web spécifique du produit. Pour y accéder, allez à l’adresse suivante :
https://www.deltaco.se/produkter/xx (remplacez simplement xx par la référence de l’article, par exemple
https://www.deltaco.se/produkter/TWS-111 ).
Cliquez ensuite sur l’onglet « Info/Certificat ».
HUN
EGYSZERSÍTETT EU-MEGFELELSÉGI NYILATKOZAT
A 10. cikk (9) bekezdésében említett egyszersített megfelelségi nyilatkozat szövege a következ: DistIT Services AB igazolja, hogy a vezeték nélküli eszköz
típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/ EU irányelvnek. Az EU-megfelelségi nyilatkozat teljes szövege elérhet a következ internetes címen:
Az összes dokumentum megtalálható a
termékspecifikus webhelyen, mely a
https://www.deltaco.se/produkter/xx címen érhet el (egyszeren csak cserélje ki a sor végi xx-et a termék típusszámára, például:
https://www.deltaco.se/produkter/TWS-111).
Ezt követen nyomja meg az ,,Info/Certifikat” fület.

LAV
VIENKRSOTA ES ATBILSTBAS DEKLARCIJA
Vienkrsota ES atbilstbas deklarcija saska ar 10. panta 9. punktu ir sda: Ar so DistIT Services AB deklar, ka radioiekrta bezvadu ierce atbilst Direktvai 2014/53/ ES. Pilns ES atbilstbas deklarcijas teksts ir pieejams sd interneta vietn:
Visus DoC var atrast produkta pasaj tmeka vietn, lai tai piektu, apmekljiet: https://www.deltaco.se/produkter/xx (vienkrsi mainiet xx uz izstrdjuma numuru, piemram,
https://www.deltaco.se/produkter/TWS-111).
Pc tam nokliksiniet uz cilnes “Info/ Certifikat”.
LIT
SUPAPRASTINTA ES ATITIKTIES DEKLARACIJA
Supaprastinta ES atitikties deklaracija, nurodyta 10 straipsnio 9 dalyje, suformuluojama taip: As, DistIT Services AB, patvirtinu, kad radijo rengini tipas belaidis prietaisas atitinka Direktyv 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas siuo interneto adresu:
Atitikties deklaracij (angl. “Declaration of Conformity) galima atsisisti is produkto puslapio adresu
https://www.deltaco.se/produkter/xx (adrese vietoje xx rasykite preks model, pavyzdziui,
https://www.deltaco.se/produkter/TWS-111).
Tada paspauskite “Info/Certifikat”.

NLD
VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING
De in artikel 10, lid 9, bedoelde vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring wordt als volgt geformuleerd: Hierbij verklaar ik, DistIT Services AB, dat het type radioapparatuur draadloze apparaat conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
Alle DoC’s zijn te vinden op de specifieke website van het product, ga naar:
https://www.deltaco.se/produkter/xx (wijzig gewoon xx in het artikelnummer, bijvoorbeeld
https://www.deltaco.se/produkter/TWS-111).
Klik vervolgens op het tabblad “Info/Certifikat”.
NOR
See other languages.
Alle dokumenter finner du på produktets spesifikke nettside, for å få tilgang til den gå til:
https://www.deltaco.no/produkter/xx (bare endre xx til artikkelnummeret, for eksempel
https://www.deltaco.no/produkter/TWS-111).
Klikk deretter på fanen “Info/Sertifikater” som du finner rett under pris og lagerstatus.
POL
UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOCI UE
Uproszczon deklaracj zgodnoci UE, o której mowa w art. 10 ust. 9, naley poda w nastpujcy sposób: DistIT Services AB niniejszym owiadcza, e typ urzdzenia radiowego urzdzenie bezprzewodowe jest zgodny z dyrektyw 2014/53/UE. Pelny tekst deklaracji zgodnoci UE jest dostpny pod nastpujcym adresem

internetowym:
Wszystkie dokumenty DOC mona znale na stronie internetowej danego produktu. Aby uzyska do niej dostp, przejd do: https://www.deltaco.se/produkter/xx (po prostu zmie xx na numer artykulu, np. https://www.deltaco.se/produkter/TWS-111).
Nastpnie kliknij w zakladk ,,Info/Certyfikat”.
BY
DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA
A declaração UE de conformidade simplificada a que se refere o artigo 10.o, n.o 9, deve conter os seguintes dados: O(a) abaixo assinado(a) DistIT Services AB declara que o presente tipo de equipamento de rádio dispositivo sem fios está em conformidade com a Diretiva 2014/53/ UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:
Todos os documentos podem ser encontrados no site específico do produto, para aceder ao mesmo: https://www.deltaco. se/produkter/xx (basta mudar xx para o número do artigo, por exemplo
https://www.deltaco.se/produkter/TWS-111).
Depois clique no separador “Info/Certificado”.
SPA
DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA
La declaración UE de conformidad simplificada a que se refiere el artículo 10, apartado 9, se ajustará a lo siguiente: Por la presente, DistIT Services AB declara que el tipo de equipo radioeléctrico dispositivo inalámbrico es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está di-

sponible en la dirección Internet siguiente: https://www.deltaco.se/produkter
Puede encontrar todos los DoC en la página web del producto, para acceder entre a:
https://www.deltaco.se/produkter/xx (simplemente cambie xx al número de artículo, por ejemplo
https://www.deltaco.se/produkter/TWS-111).
A continuación, haga clic en la pestaña «Info/Certificado».
SWE
FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Den förenklade EU-försäkran om överensstämmelse som avses i artikel 10.9 ska lämnas in enligt följande: Härmed försäkrar DistIT Services AB att denna typ av radioutrustning trådlös enhet överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webadresse:
Alla DoC:s finns på produktens specifika hemsida, för att komma åt den gå till: https://www.deltaco.se/produkter/xx (byt bara ut xx till artikelnumret, till exempel https://www.deltaco.se/ produkter/TWS-111)
Klicka sedan på fliken “Info/Certifikat”.

DAN
Bortskaffelse af elektriske og elektroniske apparater EU-direktiv 2012/19/EU Dette produkt skal ikke behandles som almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres til et modtagested for genanvendelse af elektriske og elektroniske apparater. Du kan indhente yderligere oplysninger hos din kommune, de kommunale bortskaffelsesvirksomheder eller den forretning, hvor du har købt produktet.
DEU
Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten WEEE-Richtlinie 2012/19 / EU. Entsorgen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht im normalen Haushaltsmüll. Bringen Sie es für die Wiederverwertung zu einer offiziellen Sammelstelle. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den Entsorgungsdiensten oder dem Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
ELL
2012/19/ . , .

,.
ENG
Disposal of electric and electronic devices EC Directive 2012/19/EU This product is not to be treated as regular household waste but must be returned to a collection point for recycling electric and electronic devices. Further information is available from your municipality, your municipality’s waste disposal services, or the retailer where you purchased your product.
EST
Elektri- ja elektroonikaseadmete kõrvaldamine EÜ direktiiv 2012/19/EU Seda toodet ei aa käidelda olmejäätmena, vaid tuleb viia elektri- ja elektroonikajäätmete kogumispunkti. Lisateavet saate kohalikust omavalitsusest või edasimüüjalt, kellelt toote ostsite.
END
Sähkö- ja elektronisten laitteiden hävittäminen EU-direktiivi 2012/19/EU Tätä tuotetta ei saa käsitellä tavallisena kotitalousjätteenä, vaan se on toimitettava sähkö- ja

elektronisten laitteiden kierrätystä hoitavaan keräyspisteeseen. Lisätietoja saat kunnalta, kunnallisesta jätehuoltoyhtiöstä tai liikkeestä, josta olet hankkinut tuotteen.
FRA

helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat hulladékkezel szolgáltatói vagy az a keresked adhat, akitl a terméket megvásárolta.
LAV

Élimination des appareils électriques et électroniques. Directive CE 2012/19/UE. Ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager ordinaire mais doit être renvoyé à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements auprès de votre
municipalité, des services d’élimination des déchets de votre municipalité ou du détaillant où vous avez acheté votre produit.

EK direktva 2012/19/EU So izstrdjumu nedrkst izmest sadzves atkritumos. Tas ir jnodod savksanas punkt elektrisko un elektronisko iercu otrreizjai prstrdei. Papildinformciju Js saemsiet Jsu pagast, komunlaj dienest vai veikal, kur iegdjties izstrdjumu.
LIT

Trier l’emballage comme carton et disposer du produit dans les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE).
HUN
Elektromos és elektronikus eszközök ártalmatlanítása 2012/19/EU irányelv Ez a termék nem kezelhet általános háztartási hulladékként. A leselejtezéséhez el kell juttatni egy kifejezetten az elektromos és elektronikus eszközökhöz fenntartott gyjtpontra. További információkat a

Elektrini ir elektronini prietais salinimo EB direktyva 2012/19/EU Sio gaminio negalima tvarkyti kaip prastini buitini atliek, bet reikia palikti elektrini ir elektronini prietais perdirbimu uzsiimanciame primimo punkte. Daugiau informacijos gausite savo savivaldybje, komunalinse atliek tvarkymo monse arba parduotuvje, kurioje pirkote gamin.
NLD
Verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur volgens EG-richtlijn 2012/19/EU. Dit product mag niet worden behandeld als gewoon huishoudelijk afval, maar moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elek-

trische en elektronische apparatuur. Meer informatie is beschikbaar bij uw plaatselijke gemeente, de afvalverwerkingsdienst van uw gemeente of de handelaar waar u uw product heeft gekocht.
NOR
Kasting av elektrisk og elektronisk utstyr EU-direktiv 2012/19/EU Dette produktet er ikke å bli behandlet som vanlig husholdningsavfall , men må leveres til et innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ytterligere informasjon er tilgjengelig fra din kommune, din kommunes avfallshåndtering tjenester, eller forhandleren der du kjøpte produktet.
POL
Usuwanie urzdze elektrycznych i elektronicznych Dyrektywa WEEE 2012/19/WE Ten produkt nie moe by traktowany jak zwykle odpady gospodarcze, ale musi by zwrócony do punktu zbiórki, w celu recyklingu urzdze elektrycznych i elektronicznych. Dalsze informacje dostpne s w Twojej gminie, w gminnych zakladach utylizacji odpadów lub w punkcie sprzeday, w którym produkt zostal zakupiony.
BY
Eliminação de dispositivos elétricos e

eletrónicos da Directiva CE 2012/19/ EU. Este produto não deve ser tratado como lixo doméstico normal, mas deve ser devolvido a um ponto de recolha para reciclagem de dispositivos elétricos e eletrónicos. Mais informações estão disponíveis no seu município, nos serviços de eliminação de resíduos do seu município ou no concessionário onde adquiriu o seu produto.
SPA
Directiva CE 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos Este aparato no debe tratarse como basura doméstica normal, sino que debe ser entregado en un punto de recogida para reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Más información encontrará en su municipio, los servicios de eliminación de residuos de su municipio, o en el establecimiento donde adquirió el aparato.
SWE
Avfallshantering av elektriska och elektroniska apparater EU-direktiv 2012/19/ EU Denna produkt ska inte behandlas som vanligt hushållsavfall, utan lämnas till ett speciellt mottagningsställe för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Utförligare information lämnas av kommunen, de kommunala avfallshanteringsföretagen eller företaget som sålt produkten.

Dokumenter / Ressurser

DELTACO SH-IPC08 Smart Home Wifi Camera With Motorized Pan and Tilt [pdf] Brukerhåndbok
SH-IPC08 Smart Home Wifi Camera With Motorized Pan and Tilt, SH-IPC08, Smart Home Wifi Camera With Motorized Pan and Tilt, Motorized Pan and Tilt, Pan and Tilt

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *