NX58M6650WS gasskomfyr

Gassområde
Bruksanvisning
NX58*665***/NX58*663***

ADVARSEL: Hvis informasjonen i denne håndboken ikke følges nøyaktig, kan det føre til brann eller eksplosjon som kan forårsake skade på eiendom, personskade eller død. · IKKE lagre eller bruk bensin eller andre brannfarlige damper og
væsker i nærheten av dette eller andre apparater. · HVA DU SKAL GJØRE HVIS DU LUKTER GASS:
- IKKE prøv å tenne på noen apparater. - IKKE berør noen elektrisk bryter. - IKKE bruk noen telefon i bygningen din. - Ring umiddelbart gassleverandøren din fra en nabos telefon.
Følg gassleverandørens instruksjoner. – Hvis du ikke kan nå gassleverandøren, ring brannvesenet
avdeling. · Installasjon og service må utføres av en kvalifisert person
installatør, servicebyrå eller gassleverandøren.
ANTI-TIP ENHET
ADVARSEL: For å redusere risikoen for å tippe rekkevidden, må rekkevidden sikres med en riktig installert tippesikring. ETTER SERIEN ER INSTALLERT, KONTROLLER AT TIPPENHETEN ER RIKTIG INSTALLERT, OG KONTROLLER AT TIPPENHETEN ER RIKTIG INNKONTAKT. Se installasjonshåndboken for instruksjoner. a) Hvis tippesikringen ikke er installert, kan et barn eller en voksen tippe rekkevidden og bli drept.
2 engelsk

b) Kontroller at tippesikringen er riktig installert og koblet til bak til høyre (eller bak til venstre) på bunnen av området.
c) Hvis du flytter rekkevidden og deretter flytter den tilbake på plass, sørg for at tippesikringen er koblet inn igjen på høyre eller venstre bakside av rekkevidden.
d) Ikke bruk rekkevidden uten tippesikringen på plass og innkoblet.
e) Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til død eller alvorlige brannskader for barn eller voksne.
ADVARSEL
Ikke tråkk, len deg eller sett deg på ovnsdøren til ovnen. Du kan føre til at rekkevidden tipper, noe som resulterer i brannskader eller alvorlige skader. Bekreft at tippesikringen er riktig installert. Deretter, for å verifisere at tippesikringen er aktivert, tar du tak i den øvre bakre kanten av området og forsøker forsiktig å vippe den fremover. Tippesikringen skal forhindre at rekkevidden vipper forover mer enn noen få tommer. Hvis du trekker serien ut fra veggen av en eller annen grunn, sørg for at tippesikringen er ordentlig koblet inn når du skyver serien tilbake mot veggen. Hvis den ikke er det, er det fare for at rekkevidden velter og forårsaker skade hvis du eller et barn står, sitter eller lener deg på en åpen dør. Fjern aldri nivelleringsbena helt. Hvis du fjerner nivelleringsbena, vil ikke serien være ordentlig festet til tippesikringen.

Merknad om forskrifter

1. FCC-varsel
FORSIKTIG
FCC-ADVARSEL: Enhver endring eller modifikasjon som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret. Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Driften er underlagt følgende to betingelser: 1) Denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og 2) Denne enheten må akseptere all interferens som mottas, inkludert
forstyrrelser som forårsaker uønsket drift.
For produkter tilgjengelig i de amerikanske/kanadiske markedene er kun kanal 1~11 tilgjengelig. Du kan ikke velge andre kanaler.
FCC-ERKLÆRING: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret gjør det

forårsake skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere forstyrrelsen ved ett eller flere av følgende tiltak: · Reorientering eller flytting av mottakerantennen · Øke separasjon mellom utstyret og mottakeren · Koble utstyret til en stikkontakt som er på en annen
krets enn radio eller TV · Rådfør deg med forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for
hjelpe.
FCC ERKLÆRING FOR STRÅLINGSEKSPONERING: Dette utstyret overholder FCCs grenser for strålingseksponering angitt for et ukontrollert miljø. Dette utstyret bør installeres og betjenes slik at det er minst 8 cm mellom radiatoren og kroppen din. Denne enheten og dens antenne(r) må ikke plasseres sammen eller brukes sammen med noen annen antenne eller sender.

Engelsk 3

2. IC-merknad Begrepet "IC" foran radiosertifiseringsnummeret betyr bare at Industry Canadas tekniske spesifikasjoner ble oppfylt. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten må ikke forårsake interferens, og (2) denne enheten må akseptere enhver interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift av enheten. Dette digitale apparatet i klasse B er i samsvar med kanadiske ICES-003. For produkter tilgjengelig i de amerikanske/kanadiske markedene er kun kanal 1~11 tilgjengelig. Du kan ikke velge andre kanaler.
IC-ERKLÆRING FOR STRÅLINGSEKSPONERING: Dette utstyret overholder IC RSS-102-grensene for strålingseksponering angitt for et ukontrollert miljø. Dette utstyret bør installeres og betjenes slik at det er minst 8 cm mellom radiatoren og kroppen din. Denne enheten og dens antenne(r) må ikke plasseres sammen eller brukes sammen med noen annen antenne eller sender.

Generelle sikkerhetsinstruksjoner
Denne enheten er testet og funnet å være i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 18 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Denne enheten genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis den ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan den forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon.
Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis denne enheten forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå enheten av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:
· Reorientering eller flytting av mottakerantennene. · Øke avstanden mellom enheten og mottakeren. · Koble utstyret til en stikkontakt som er på en annen
krets enn radio eller TV.

4 engelsk

innhold
Viktig sikkerhetsinformasjon
Mer enn view
Layout Hva er inkludert (NX58*665***, NX58*663***) Kontrollpanel Klokke Kjøkkentimer Ovnventil / Kjøleventil
Gass rekkevidde
Kokekar Senterbrennerrist Wok-rist (kun NX58*665***) Bruk av stekeplate (kun NX58*665***) Gassbrennere Tenning Justering av lave flammeinnstillinger på koketoppbrennere
Gassovn
Bruke ovnen Baking, steking og konveksjon Steking Steking Bruke ovnsristene Matlagingsalternativer Langsom koking, dehydrering, brødsikker Ikke-tilberedningsfunksjoner Smart Control (kun NX58*665***)

6 varmeskuff (kun NX58*665***)

Varmende skuff

13

Vedlikehold
13

13

Rengjøring

14

Bytte ut ovnslyset

15

Ovnsdør: Fjern og installer på nytt

15

Oppvarming / Oppbevaringsskuff

15

Feilsøking

16

sjekkpunkter

16

Informasjonskoder

17

Garanti (USA)

18
20 Garanti (CANADA)

20

Åpen kildekode-kunngjøring (kun NX58*665***)

21

22
22 22 23 24 26 29 32 34

36
36
37
37 41 42 43
43
43
48
52
Engelsk 5

innhold

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon

Les alle instruksjonene før du bruker dette apparatet
· Alt elektrisk og gassutstyr med bevegelige deler kan være farlig. Les de viktige sikkerhetsinstruksjonene for dette apparatet i denne håndboken. Instruksjonene må følges for å minimere risikoen for personskade, død eller skade på eiendom.
· Lagre denne håndboken. Vennligst ikke kast.
Symboler som brukes i denne håndboken
ADVARSEL Farer eller usikker praksis som kan føre til alvorlig personskade eller død.
FORSIKTIG Farer eller usikker praksis som kan føre til elektrisk støt, personskade eller skade på eiendom.
MERK Nyttige tips og instruksjoner.
Disse advarselsikonene og symbolene er her for å forhindre skade på deg og andre. Følg dem eksplisitt. Etter å ha lest denne delen, oppbevar den på et trygt sted for fremtidig referanse.

Proposisjon 65 California Advarsel
ADVARSEL Kreft og reproduksjonsskader – www.P65Warnings.ca.gov.
Commonwealth of Massachusetts
· Dette produktet må installeres av en lisensiert rørlegger eller gassmontør som er kvalifisert eller lisensiert av staten Massachusetts. Når du bruker kule-gassavstengningsventiler, må du bruke T-håndtakstypen. Flere fleksible gassledninger må ikke kobles i serie.
Generell sikkerhet
ADVARSEL For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt, personskader og/eller død, følg følgende forholdsregler.
· Ikke berør noen del av serien, inkludert, men ikke begrenset til, ovnsbrennere, overflatebrennere eller innvendige overflater under eller umiddelbart etter tilberedning.
· Kjenn plasseringen av gassavstengningsventilen og hvordan du kan stenge den.

· Kontroller at tippesikringen er riktig installert på serien. Se installasjonsinstruksjonene for mer informasjon.
· Ikke la barn komme i nærheten av området. Ikke la barn gå inn i området eller på området. Ikke la barn leke med rekkevidden eller deler av serien. Ikke la barn være uten tilsyn i et område der rekkevidden er i bruk. For barns sikkerhet anbefaler vi å bruke funksjonen for kontroll/dørlås.
· Fjern alt emballasjemateriale fra serien før bruk for å forhindre antennelse av disse materialene. Oppbevar alt emballasjemateriell utilgjengelig for barn. Kast emballasjematerialet på riktig måte etter at serien er pakket ut.

6 engelsk

Viktig sikkerhetsinformasjon

· Ikke lagre noe som er av interesse for barn på platetoppen eller bakvakten i serien. Barn som klatrer på banen for å nå gjenstander, kan bli drept eller alvorlig skadet.
· Ikke bruk området hvis området eller deler av området er skadet, funksjonsfeil eller mangler deler.
· Ikke bruk serien som romoppvarmer. Bruk serien kun til matlaging. · Ikke bruk ovnsrensere eller ovnsfôr i eller rundt noen deler av ovnen. · Bruk bare tørre gryteholdere. Gryteholdere med fuktighet i dem kan slippe ut damp
og forårsake brannskader hvis de kommer i kontakt med varme overflater. Hold grytekluter unna åpen ild når du løfter kokekar. Bruk aldri et håndkle eller klumpete klut i stedet for en gryteklut. · Ikke bruk ovnen til å varme opp uåpnede matbeholdere. · Ikke slå på ovnsglasset. · Kutt av strømledningen og fjern døren for å forhindre at barn og dyr blir fanget når du kaster serien. · Koble fra eller koble fra strømmen før service. · Sørg for at alt kjøtt og fjærfe er gjennomstekt. Kjøtt skal alltid tilberedes til en innvendig temperatur på 160 °F (71 °C). Fjærkre skal alltid tilberedes til en innvendig temperatur på 180 °F (82 °C). · Ikke gjør noe forsøk på å betjene ovnen med elektrisk tenning under et strømbrudd. · Hold apparatområdet rent og fritt for brennbare materialer, bensin og andre brennbare damper og væsker. · Lær barna å ikke røre eller leke med kontrollene eller noen del av området. Vi anbefaler at du bruker kontroll/dørlåsefunksjonen for å redusere risikoen for misbruk av barn. · Ikke len deg på rekkevidden, da du kan vri på kontrollknappene uoppmerksomt. · Ikke stå på toppen av apparatet eller plasser gjenstander (som klesvask, et stekeovnstrekk, tente stearinlys, tente sigaretter, servise, kjemikalier, metallgjenstander osv.) på apparatet. – Gjenstander, for eksempel en klut, kan sette seg fast i døren. – Dette kan føre til elektrisk støt, brann, problemer med produktet eller skade. · Pass på at du ikke skader deg selv når du rengjør apparatet (utvendig eller innvendig). Du kan skade deg selv på de skarpe kantene på apparatet.

Brannsikkerhet
ADVARSEL
For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt, personskader og/eller død, må du følge følgende forholdsregler.
· Ikke oppbevar, plasser eller bruk brennbare eller brennbare materialer som kull, papir, plast, grytekluter, sengetøy, gardiner, bensin eller andre brennbare damper eller væsker i nærheten av eller innenfor rekkevidden.
· Ikke bruk løstsittende eller hengende plagg mens du bruker serien.
· Rengjør ventilasjonsåpningene regelmessig for å unngå fettansamlinger. · Ikke la grytekluter eller andre brennbare materialer berøre et varmeelement.
Ikke bruk et håndkle eller andre store kluter i stedet for en gryteklut. · Ikke bruk vann på en fettild. For å slukke en fettbrann, slå av varmen
kilden og kvel brannen med et tettsittende lokk eller bruk en flerbruks tørrkjemikalie eller brannslokkingsapparat av skumtype. · Hvis det skulle oppstå fettbrann i ovnen, slår du av ovnen ved å trykke på OVEN OFF -puten. Hold ovnsdøren lukket til brannen slukker. Om nødvendig, bruk en flerbruks tørr kjemikalie eller brannslokkingsapparat av skumtype. · Ikke varm opp uåpnede matbeholdere. Trykket kan føre til at beholderne sprekker og forårsaker skade. · ALDRI bruk dette apparatet som romoppvarmer for å varme eller varme rommet. Dette kan føre til forgiftning av karbonmonoksid og overoppheting av ovnen. Ikke bruk ovnen til oppbevaring. Papir og andre brennbare gjenstander som er lagret i ovnen kan antennes. · Ikke la ting som papir, kjøkkenutstyr eller mat stå i ovnen når de ikke er i bruk. Gjenstander som er lagret i en ovn, kan antennes. · Ikke plasser brennbart materiale eller gjenstander rundt området.

Engelsk 7

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon

Gass sikkerhet
ADVARSEL For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt, personskader og/eller død, følg følgende forholdsregler.
Hvis du lukter gass: · Lukk ventilen og ikke bruk området. · Ikke tenne en fyrstikk, et lys eller en sigarett. · Ikke slå på gass eller elektriske apparater.
· Ikke rør noen elektriske brytere eller sett en strømledning i en stikkontakt.
· Ikke bruk noen telefon i bygningen din. · Evakuer rommet, bygningen eller området
beboere. · Ring umiddelbart gassleverandøren din fra en
naboens telefon. Følg gassleverandørens instruksjoner. · Ring brannvesenet hvis du ikke kan nå gassleverandøren.
Kontrollere for gasslekkasjer · Lekkasjetesting av apparatet må utføres i henhold til
produsentens instruksjoner. Ikke bruk en flamme for å se etter gasslekkasjer. Bruk en børste til å spre en såpevannblanding rundt området du sjekker. Hvis det er en gasslekkasje, vil du se små bobler i såpevannsblandingen ved lekkasjepunktet.
8 engelsk

Elektrisk og jording sikkerhet
ADVARSEL
For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt, personskader og/eller død, må du følge følgende forholdsregler.
· Koble rekkevidden til en jordet stikkontakt med tre stifter.
· Ikke fjern bakken. · Ikke bruk en adapter eller skjøteledning. · Ikke bruk en skadet strømstøpsel, strøm
ledning eller løst strømuttak. · Ikke modifiser strømstøpselet, strømledningen eller
stikkontakt på noen måte.
· Ikke sett en sikring i en nøytral eller jordet krets. · Bruk en dedikert 120-volt, 60-Hz, 20-amp, AC elektrisk krets med en tid-
forsinkelsessikring eller effektbryter for dette området. Ikke koble mer enn ett apparat til denne kretsen. · Ikke koble jordledningen til plastrørledninger, gassledninger eller varmtvannsrør. · Denne rekkevidden må være jordet. I tilfelle feil eller havari vil jording redusere risikoen for elektrisk støt ved å gi en vei for den elektriske strømmen. Denne serien er utstyrt med en ledning som har en jordet plugg. Støpselet må være ordentlig koblet til en stikkontakt som er riktig installert og jordet i samsvar med lokale forskrifter og forskrifter. Hvis du er usikker på om stikkontakten er riktig jordet, få den sjekket av en autorisert elektriker. · Serien leveres med en 3-trådet jordet plugg. Denne ledningen må kobles til en sammenfallende, jordet 3-polet stikkontakt som oppfyller alle lokale forskrifter og forskrifter. Hvis koder tillater bruk av en separat jordledning, anbefaler vi at en kvalifisert elektriker bestemmer riktig vei for denne jordingsledningen. · Elektrisk service til serien må være i samsvar med lokale forskrifter. Bortsett fra lokale forskrifter, bør den oppfylle den siste ANSI/NFPA No. 70 Latest Revision (for USA) eller Canadian Electrical Code CSA C22.1 Latest Revisions. · Det er eierens personlige ansvar å sørge for korrekt elektrisk service for denne rekkevidden.

Viktig sikkerhetsinformasjon

Installasjonssikkerhet
ADVARSEL
For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt, personskader og/eller død, må du følge følgende forholdsregler.
· Få serien installert og skikkelig jordet av en kvalifisert installatør, i samsvar med installasjonsinstruksjonene. Enhver justering og service bør bare utføres av kvalifiserte gassinstallatører eller serviceteknikere.
· Ikke forsøk å utføre service, modifisering eller erstatning av serien eller deler av serien, med mindre det er spesielt anbefalt i denne håndboken. All annen service bør henvises til en kvalifisert tekniker.
· Bruk alltid nye fleksible kontakter når du installerer et gassapparat. Ikke bruk gamle fleksible kontakter.
· Kontroller at tippesikringen er riktig installert på serien. Se installasjonsinstruksjonene for mer informasjon.
· På grunn av størrelsen og vekten på området, må to eller flere personer flytte området.
· Fjern all tape og emballasjemateriale. · Fjern alt tilbehør fra koketoppen, ovnen og/eller nedre skuff. Rister
og takker er tunge. Vær forsiktig når du håndterer dem. · Pass på at ingen deler løsnet under frakt. Ikke installer i et område
utsatt for dryppende vann eller utendørs værforhold. · Sørg for at serien er riktig installert og justert av en kvalifisert service
tekniker eller installatør for typen gass (naturlig eller LP) du skal bruke. For at serien din skal bruke LP-gass, må installatøren bytte ut de 5 overflatebrenneråpningene og 2 ovnsåpningene med det medfølgende LP-åpningssettet, og reversere GPR-adapteren. Disse justeringene må gjøres av en kvalifisert servicetekniker i samsvar med produsentens instruksjoner og alle koder og krav fra myndigheten som har jurisdiksjon. Det kvalifiserte byrået som utfører dette arbeidet påtar seg ansvaret for gasskonvertering.

· Installasjon av denne serien må være i samsvar med lokale forskrifter eller, i fravær av lokale forskrifter, med National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA.54, siste utgave. I Canada må installasjonen samsvare med gjeldende naturgassinstallasjonskode, CAN/CGA-B149.1, eller gjeldende propaninstallasjonskode, CAN/CGA-B149.2, og med lokale forskrifter der det er aktuelt. Denne serien er designsertifisert av ETL i henhold til ANSI Z21.1, siste utgave, og Canadian Gas Association i henhold til CAN/CGA-1.1, siste utgave.
Stedssikkerhet
ADVARSEL
For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt, personskader og/eller død, må du følge følgende forholdsregler.
· Denne serien er kun for innendørs, husholdningsbruk. Ikke installer serien i områder som er utsatt for vær og/eller vann.
· Ikke installer serien på et sted som er utsatt for kraftig trekk.
· Velg et nivå, godt konstruert gulv som tåler serienes vekt. Syntetisk gulv, for eksempel linoleum, må tåle temperaturer på 180 ° F (82 ° C) uten å krympe, forvrenges eller misfarges. Ikke installer serien direkte over innvendige kjøkkentepper, med mindre et ark med ¼ tommers kryssfiner eller lignende isolator er plassert mellom serien og tepper.
· Velg et sted hvor en jordet stikkontakt med tre grener er lett tilgjengelig. · Hvis serien er plassert i nærheten av et vindu, må du ikke henge lange gardiner eller papir
persienner på det vinduet. · Ikke blokker eller dekk til ventilene (luftåpningene). Ventilene tillater luft
sirkulasjon som er nødvendig for at rekkevidden skal fungere riktig med riktig forbrenning. Blokkering eller tildekking av ventilene kan forårsake feil forbrenning som kan føre til gasslekkasjer og brann.

Engelsk 9

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon

· Sørg for at veggkledningene rundt området tåler varme opp til 200 °C (93 °F) som genereres av området.
· Skapoppbevaring over overflaten av området bør unngås. Hvis det er nødvendig med oppbevaring av skap over området, må du ha en klaring på minst 40 cm mellom stekeovnen og bunnen av skapene eller installere en hette som stikker horisontalt minst 102 tommer utover bunnen av skapene.
· Finn rekkevidden utenfor kjøkkenkjøretøyer og trekkplasser for å forhindre dårlig luftsirkulasjon.
· Hvis området ligger i nærheten av et vindu, må du ALDRI henge lange gardiner eller persienner på vinduet. De kan blåse over overflatebrennerne og antennes og forårsake brannfare.
Sikkerhet på platetoppen
ADVARSEL
For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt, personskader og/eller død, må du følge følgende forholdsregler.
· Sørg for at alle brennere er slått av når du ikke bruker området.
· Ikke bruk aluminiumsfolie til å forme ristene eller noen del av platetoppen. Dette kan forårsake karbonmonoksidforgiftning. Foringer i aluminiumsfolie kan også fange varme og forårsake brannfare. Ikke la brennere stå uten tilsyn ved middels eller høy varmeinnstilling.
· Før du tenner brennerne, må du kontrollere at alle brennerhettene er på plass og at alle brennerne står i vater.
· Bruk alltid Lite-posisjonen når du tenner brennerne og sørg for at brennerne er antent. Hvis tenningen mislykkes, vri knappen til AV og vent til gassen har forsvunnet.
· Når du setter en brenner til å småkoke, må du ikke snu knappen raskt. Sørg for at flammen holder seg.
· Ikke plasser andre gjenstander enn kokekar på platetoppen. · Denne platetoppen er designet for bruk med wok- eller wokringfeste.

· For å flamme mat må du ha ventilasjonshette. Når du tenner mat, må hetten være på.
· Slå av brennerne før du fjerner eller skifter kokekar. · Fjern mat og kokekar umiddelbart etter tilberedning. · Før du fjerner noen deler av brenneren for rengjøring, sørg for at rekkevidden er
av og helt avkjølt. · Etter rengjøring av brennerhodet, sørg for at det er helt tørt før det
montering. · Sørg for at gnistmerket på det doble brennerhodet er plassert ved siden av
elektroden når den er satt sammen. · For å unngå karbonmonoksidforgiftning, ikke hell vann i platetoppen
mens du rengjør. · Velg kokekar som er designet for matlaging på topp. Bruk kokekar altså
stor nok til å dekke brenneristen. Juster brennerens flammer slik at flammene ikke strekker seg utover bunnen av kokekaret. · For å unngå misfarging av kokekar, deformitet og/eller karbonmonoksidforgiftning, må du ikke bruke kokekar som er vesentlig større enn risten. · Kontroller at håndtakene på kokekar er dreid til siden eller bak på platetoppen, men ikke over andre overflatebrennere. · Hold deg unna området mens du steker. · Varm alltid stekeoljer sakte, og se på når de varmes opp. Hvis du steker mat på høy varme, må du følge nøye med under tilberedningen. Hvis du skal bruke en kombinasjon av fett eller oljer når du steker, bland dem sammen før oppvarming. · Bruk et frityrtermometer når det er mulig. Dette forhindrer overoppheting av frityrkokeren utover røykepunktet. · Bruk en minimumsmengde olje ved langpanne eller frityrstek. Unngå å lage mat som er tint eller mat med store mengder is.

10 engelsk

· Før du flytter kokekar fulle av fett eller oljer, sørg for at det er helt avkjølt.
· For å forhindre forsinket eruptiv koking, la alltid oppvarmede væsker stå i minst 20 sekunder etter at du har slått av brenneren slik at temperaturen i væsken kan stabilisere seg. Følg disse førstehjelpsinstruksjonene ved skålding: 1. Senk det skoldede området i kaldt eller lunkent vann i minst 10 minutter. 2. Ikke bruk kremer, oljer eller lotioner. 3. Dekk til med en ren, tørr klut.
· Legg gryter i midten av risten. Ikke plasser en gryte større enn 9 ″ i diameter på de bakre brennerne. Hvis du plasserer en overdimensjonert gryte i feil posisjon, kan det forstyrre nødvendig luftsirkulasjon og få flammen på brenneren til å sprute og brenne ineffektivt.
· Ikke bruk løse eller hengende plagg når du bruker serien. De kan tenne og brenne deg hvis de berører en overflatebrenner.
· Ikke la plastgjenstander ligge på toppen av serien. Varm luft fra ventilene på toppen av området kan smelte plasten og kan forårsake trykkoppbygging i lukkede plastbeholdere. Den smeltede plasten kan tette ventilene på baksiden av serien. Tette ventiler kan forårsake feil forbrenning som kan føre til gasslekkasjer og brann. Og du kan få alvorlige brannskader hvis du berører overflatene nær ventilen mens ovnen er i drift.
· Ikke plasser bærbare apparater eller andre gjenstander enn kokekar på platetoppen. Skader eller brann kan oppstå hvis koketoppen er varm.
· Sørg alltid for at maten som stekes er tint og tørr. Fukt av noe slag kan føre til at varmt fett bobler opp og over sidene av pannen.
· Sørg alltid for at kontrollene er AV og at ristene er kjølige før du fjerner dem for å forhindre at det kan bli brent.
· Ikke plasser brennbart materiale eller gjenstander rundt området. · Pass på at hendene ikke berører brennerne når de er på. Skru av
brennerne når du skifter en panne eller kjele. · For å varme opp væske, for eksempel sauser, rør den mens den varmes.

Ovnens sikkerhet
ADVARSEL
For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt, personskader og/eller død, må du følge følgende forholdsregler.
· Ikke bruk ovnen til formål som ikke skal tilberedes, for eksempel tørking av klær eller oppbevaring. Bruk bare ovnen til matlaging.
· Sørg for at den innvendige delen av den delte ovnstativet er i riktig posisjon i det ytre stativet.
· Kontroller at ovnstativene er plassert på samme nivå på hver side.
· Ikke ødelegg, flytt eller rengjør dørpakningen.
· Ikke spray vann på ovnsglasset mens ovnen er på eller like etter at du har slått den av.
· Ikke bruk aluminiumsfolie eller folieliner noe sted i ovnen. Ikke bruk aluminiumsfolie eller lignende materiale for å dekke hull eller passasjer i bunnen av ovnen eller for å dekke et ovnsstativ. Dette kan forårsake karbonmonoksidforgiftning. Foringer i aluminiumsfolie kan også fange varme og forårsake brannfare.
· Hold deg unna ovnen når du åpner ovnsdøren. · Hold ovnen fri for fettansamlinger. · Når du flytter ovnsristene, sørg for at ovnen er helt avkjølt. · Bruk kun kokekar som er anbefalt for bruk i gassovner. · For å unngå å skade brennerens kontrollknotter, må du alltid bake og/eller steke med
ovnsdøren lukket. · Ikke stek kjøtt for nær brennerens flamme. Trim overflødig fett fra kjøtt
før matlaging. · Når du bruker koke- eller stekeposer i ovnen, følg produsentens
veibeskrivelse. · ALDRI dekk til noen spor, hull eller passasjer i ovnsbunnen eller dekk til
hele stativet med materiale som aluminiumsfolie. Dette blokkerer luftstrømmen gjennom ovnen og kan forårsake karbonmonoksidforgiftning. Foringer av aluminiumsfolie kan også fange varme og forårsake brannfare.
Engelsk 11

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon

Varmeskuffsikkerhet (kun NX58*665***)
ADVARSEL
For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt, personskader og/eller død, må du følge følgende forholdsregler.
· Oppvarmingsskuffen er designet for å holde varm mat ved serveringstemperatur. Start alltid med varm mat. Kald eller romtemperatur mat kan ikke varmes, varmes eller tilberedes i varmeskuffen. Bakterier vil vokse veldig raskt i mat som er mellom 40 og 140 °F.
· Ikke bruk skuffen til formål som ikke skal tilberedes, for eksempel tørke klær eller oppbevaring. Bruk skuffen kun til å holde varm mat varm.
· Ikke berør den innvendige skuffoverflaten eller varmeelementet. Disse overflatene kan være varme og kan brenne deg.
· For å unngå dampforbrenninger, vær forsiktig når du åpner skuffen. · Ikke for skuffen med aluminiumsfolie. · Ikke plasser skuffen i ovnen. Ikke sett skuffen i ovnen under
en selvrensende syklus. · Ikke la beholdere med fettdrypp ligge i eller i nærheten av skuffen. · Vær forsiktig når du åpner skuffen. Åpne skuffen en sprekk og la varm luft
eller damp slipper ut før du fjerner eller erstatter mat. Varm luft eller damp som slipper ut kan forårsake brannskader på hender, ansikt og/eller øyne. · Ikke bruk skuffen til å tørke aviser. Ved overoppheting kan aviser ta fyr. · Ikke for skuffen med aluminiumsfolie. Folie er en utmerket varmeisolator og vil fange varmen under den. Dette vil forstyrre ytelsen til skuffen og det kan skade den innvendige finishen. · Ikke la papirprodukter, plast, hermetikk eller brennbare materialer ligge i skuffen. · La aldri krukker eller bokser med fettdrypp ligge i eller i nærheten av skuffen. · Ikke varm mat i skuffen i mer enn tre timer.

Selvrensende ovnssikkerhet
ADVARSEL
For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt, personskader og/eller død, må du følge følgende forholdsregler.
· Den selvrensende funksjonen driver ovnen ved temperaturer som er høye nok til å brenne bort matjord i ovnen. Rekkevidden er ekstremt varm under en selvrensende syklus. Ikke berør overflater i området under en selvrensende syklus.
· Hold barn unna ovnen under en selvrensende syklus.
· Før du starter en selvrensende syklus, må du fjerne alle stativer, kokekar og kjøkkenutstyr fra ovnen. Bare porselensbelagte ovnsstativer kan stå igjen i ovnen.
· Før du starter en selvrensende syklus, tørk av fett og matsmuss fra ovnen.
· Ikke sett den nedre skuffen inn i ovnsrommet når du kjører en selvrensende syklus.
· Hold deg unna ovnen når du åpner døren etter en selvrensende syklus. · Hvis den selvrensende syklusen ikke fungerer, slå av ovnen, koble fra strømmen
forsyning, og kontakt en kvalifisert servicetekniker.

12 engelsk

Mer enn view

Layout

07

11

04

03
08

09

10
06

01 Display 04 Ovnsventil 07 Ovnslys * 10 Stek ovnsbrenner

02 Overflatebrennerknotter (5 stk)
05 Avtagbar ovnsdør
08 Konveksjonsvifte/ Konveksjonsvarmer
11 Stek ovnsbrenner

03 Overflatebrennere 06 Skuff 09 Ovnstativsystem

MERKNADER
Hvis du trenger en del merket med en * (stjerne), kan du kjøpe den fra Samsungs kontaktsenter (1-800-726-7864).

Hva er inkludert (NX58*665***, NX58*663***)

Overflatebrenner (3) *

Flat stativ (2) *

Overflatebrennere og hetter (5 sett) * (kun NX58*663***)
Hva er inkludert (kun NX58*665***)

Overflatebrennere og hetter (5 sett) * (kun NX58*665***)

Delt stativ (1) *

Dampbrett (1)

Steke (1)

Wok-rist (1)
MERK Hvis du trenger tilbehør merket med * (stjerne), vennligst kontakt Samsungs kundesenter på 1-800-726-7864 eller besøk våre onlinedeler web nettsted på www. samsungparts.com.
Engelsk 13

Mer enn view

Mer enn view

Mer enn view

Kontrollpanelet

NX58 * 665 ***

02 03 04 05 06 07 08

01

25

24

09 11 12 10 13 14 15 16 17 18 19

20

NX58 * 663 ***

21

22

01 Display: Viser klokkeslett, ovnstemperatur, om ovnen er inne

bake-, steke- eller selvrensende modus, og tiden satt for timer eller automatisk

ovnsoperasjoner.

·

: Når du bruker den selvrensende funksjonen, vises dette ikonet i

vise.

·

: Når ovnen forvarmes, vises dette ikonet i displayet.

02 Bake (konveksjonsbaking): Aktiverer varmluftsbaking.

03 Frostmodus: Aktiverer tilberedningsmodus for frossen mat. (kun NX58*665***)

04 Steking (konveksjonssteking): Aktiverer konveksjonssteking.

05 Bake: Aktiverer standard baking.

06 Selvrens: Brenn av matrester i ovnen med svært høye temperaturer.

07 Broil: Aktiverer broileren.

08 Smart Control: Aktiverer Easy-connection. (kun NX58*665***)

·

: Når du bruker den enkle tilkoblingen, vises dette ikonet i displayet.

·

: Når ovnen er koblet til Wifi, vises dette ikonet i displayet.

09 Steam Reheat: Aktiverer dampgjenoppvarmingsfunksjonen. (kun NX58*665***)

10 Hold varm: Hold tilberedt mat varm ved lavere temperaturer.

11 Slow Cook: Aktiverer Slow Cook som tilbereder mat sakte ved lavere

temperaturer.

12 Dehydrer: Aktiverer Dehydrate-funksjonen.

13 Brødsikker: Aktiverer Brødsikker-funksjonen.

14 På/Av: Slå på eller av varmeskuffen. (kun NX58*665***)

15 Nivå: Bestem oppvarmingstemperaturnivå. (kun NX58*665***)

16 Temp .: Endre steketemperaturen i ovnen.

17 Timer på/av: Aktiverer eller deaktiverer timeren.

18 Koketid: Still inn koketiden.

19 Utsatt start: Still inn ovnen til å starte på et bestemt tidspunkt.

20 Klokke: Still inn klokkeslettet.

21 Slett: Fjern tallene som nettopp er lagt inn.

22 Ovnlys: Slå på/slå av ovnslyset.

23 START/SET: Start en funksjon eller still inn tiden.

·

(3 sek): Trykk og hold i 3 sekunder for å låse kontrollpanelet og

dør for å forhindre ulykker.

24 OVN AV: Avbryt ovnsdrift.

25 Tall: Brukes til å stille inn tider, temperatur eller forhåndsinnstillinger.

14 engelsk

Mer enn view

klokke

Du må stille klokken riktig for å sikre at de automatiske funksjonene fungerer som de skal.

Dette produktet støtter to tidsformater: 12-timers (standard) og 24-timers.

03

For å stille klokkeslettet
04

1. Trykk på klokketasten.

2. Still inn AM eller PM ved å trykke på Klokke

01

pad. Trykk på START/SET-tasten for

neste steg.

3. Angi gjeldende tid ved å trykke

talltastaturet. Hvis verdien er feil,

trykk Slett for å gå tilbake til trinn 2. Hvis

verdien er riktig, trykk på START/SET

pute.

4. Trykk på START/SET-tasten for å bekrefte

innstillinger.

5. Når tilberedningstiden, Forsinket start eller

Timerfunksjonen er i bruk, trykk på Klokke

pad for å vise gjeldende tid.

01

Slik endrer du tidsformatet (12 timer / 24 timer)

1. Trykk og hold Broil og 4 pads

samtidig i 3 sek.

02

2. Trykk på 0-tasten for å veksle mellom

12-timers og 24-timers visningsinnstilling.

03

3. Trykk på START/SET-tasten for å endre

klokkevisningsmodus.

kjøkken tidtaker

Kjøkkentimeren gir deg en ekstra timer du kan bruke til å time matlagingsoppgaver som å koke egg. Den starter eller stopper imidlertid ingen tilberedningsoperasjoner. Du kan stille inn timeren fra 1 minutt til 9 timer og 59 minutter.

1. Trykk på Timer On/Off-knappen.

02

02

Trykk en gang

Trykk to ganger

01

For å stille inn timer/

For å slå av eller

minutter

avbryt tidtakeren

2. Trykk på talltastaturene for å angi hvor lang tid du ønsker i minutter eller timer og minutter. Etter å ha trykket på talltastaturet, trykk på START/SET-tasten for å starte timeren, eller trykk på Clear-tasten for å angre.

Ovnventil / Kjøleventil

Ovnsventilen er plassert under ovnens kontrollpanel. Riktig luftsirkulasjon forhindrer forbrenningsproblemer i ovnsbrenneren og sikrer god ytelse. · Ikke blokker ventilen eller området
rundt ventilen. · Vær forsiktig når du plasserer gjenstander i nærheten av
ventilen. Varm damp kan føre til at de overopphetes eller smelter.

MERKNADER
Du kan stille/endre klokken eller kjøkkenklokken før du starter en tilberedningsmodus eller mens de fleste tilberedningsmodusene er i drift. Du kan imidlertid ikke angi eller endre tiden hvis en tidsbasert funksjon er i bruk (Time Bake, f.eksample) eller alternativet sabbat er aktivert.

Engelsk 15

Gass rekkevidde

TRINN 1 Ha alle ingrediensene i en kokekar (panne, gryte osv.).
TRINN 2 Plasser beholderen på en overflatebrenner.
TRINN 3 Tenn overflatebrenneren.

Kokekar
Krav · Flat bunn og rette sider. · Tettsittende lokk. · Godt balansert med håndtaket som veier mindre enn hoveddelen av kjelen eller pannen.
Materialegenskaper · Aluminium: En utmerket varmeleder. Noen typer mat kan forårsake aluminium
å mørkne. Imidlertid motstår kokekar i anodisert aluminium flekker og gropdannelse. · Kobber: En utmerket varmeleder, men misfarges lett. · Rustfritt stål: En langsom varmeleder med ujevn tilberedningsytelse, men er
slitesterk, lett å rengjøre og motstår flekker. · Støpejern: En dårlig leder, men holder veldig godt på varmen. · Emaljevarer: Oppvarmingsegenskapene avhenger av grunnmaterialet. · Glass: En langsom varmeleder. Bruk kun kokekar av glass som er spesifisert for topp
matlaging eller ovnsbruk.

Gass rekkevidde

16 engelsk

Gass rekkevidde

Størrelsesbegrensninger
FORSIKTIG
Ikke plasser en liten panne eller gryte med en bunndiameter på omtrent 6 tommer eller mindre på midtristen. Dette kokekaret kan velte. Bruk de bakre brennerne til dette små kokekaret. * : 6 tommer eller mindre
· Pass alltid på at kokekarets håndtak er dreid til siden eller bak på platetoppen og ikke over andre overflatebrennere. Dette vil minimere sjansen for brannskader, utslipp og antennelse av brannfarlige materialer som kan oppstå hvis gryter eller panner støtes ved et uhell.
· Når du bruker kokekar av glass, sørg for at de er laget for toppmatlaging. · La aldri plastgjenstander ligge på koketoppen. Varm luft fra ventilen kan smelte eller antennes
plastgjenstander eller forårsake oppbygging av farlig trykk i lukkede plastbeholdere. · Pass på at du holder i håndtaket på en wok eller en liten gryte med ett håndtak mens du lager mat.
FORSIKTIG
Ikke bruk gryter med diameter mindre enn 5 tommer (127 mm) på verken venstre frontbrenner eller høyre frontbrenner. Gryten kan vippe og forårsake brannskader eller andre skader.

Senterbrennerrist

Samsung gassovner leveres med en senterbrennerrist. Denne risten passer over den midtre ovale brenneren. Den midtre brennerristen bør ikke brukes over andre brennere, og ingen andre senterrister for komfyrtoppene skal brukes med denne serien.

Wok-rist (kun NX58*665***)
Woks brukes ofte til steking, steking i panne, frityrsteking og posjering. Wok-risten som følger med kan støtte 12-14 tommers panne eller wok.

Slik bruker du wok-rist

1. Før du plasserer wok-risten, sørg for at brenneren er av og at risten er helt avkjølt.
2. Plasser wok-risten på hver side.
3. Legg woken på wok-risten. (Pass på at woken sitter godt på arbeidsristen.)
4. Slå på brenneren og juster flammestørrelsen.

Engelsk 17

Gass rekkevidde

Gass rekkevidde

FORSIKTIG
· Ikke fjern wok-risten før koketoppristene, overflatene og wok-risten er helt avkjølt.
· Når du bruker koketoppen, stekeovnen eller stekesystemene, kan wokristen på koketoppen bli veldig varm. Bruk alltid ovnshansker når du plasserer eller fjerner wok-risten.
· Ikke bruk en gryte eller panne med flat bunn på wokristen eller en wok med en diameter som er mindre enn wokringens diameter. Hvis du gjør det, er det sannsynlig at pannen, kjelen eller woken velter.
· Bruk av en overdimensjonert wok kan føre til at flammene sprer seg og skader den omkringliggende koketoppen.
· Sørg for at woken sitter godt på wokristen. · Ikke bruk wok-risten med stekepannen samtidig.

Bruke stekeplaten (kun NX58*665***)
Den ikke-faste, belagte stekepannen gir en ekstra stor tilberedningsflate for kjøtt, pannekaker eller annen mat som vanligvis tilberedes i en stekepanne eller stekepanne.

Hvordan plassere stekepannen

Stekeplaten kan kun brukes med senterbrenneren. Stekeplaten må plasseres riktig på midtristen som vist på figuren til venstre. IKKE fjern senterristen når du bruker takken.

Hvordan lage mat

Forvarm stekepannen i henhold til veiledningen nedenfor, og juster deretter til kokeforholdene.

Type mat

Forvarmingstid Forvarmingstilstand Koketilstand

og pannekaker.

5 min

5 (MED-HI)

4 (MED)

Hamburgere

5 min

7 (HI)

5 (MED-HI)

Stekte egg

5 min

7 (HI)

5 (MED-LO)

Bacon

-

none

4 (MED)

Frokostpølser

5 min

7 (HI)

5 (MED)

Ostesmørbrød

4 min

7 (HI)

6 (MED-HI)

FORSIKTIG
· IKKE fjern stekepannen før platetoppristene, overflatene og takken er helt avkjølt.
· Når stekeplaten er på koketoppen, kan den bli veldig varm når du bruker koketoppen, stekeovnen eller stekesystemet. Bruk alltid ovnshansker når du plasserer eller fjerner takken.

18 engelsk

Gass rekkevidde

MERKNADER
· Sett stekepannen forsiktig på midtristen. · Stekeinnstillinger må kanskje justeres hvis grillen brukes for en lengre periode
tid. · Stekeplaten vil misfarges over tid ettersom den blir krydret med bruk. · Sett stekepannen tilbake til oppbevaring etter bruk først etter at den er avkjølt.
Viktig notat :
· IKKE overoppheting stekeplaten. Dette kan skade det ikke-faste belegget. · IKKE bruk metallredskaper som kan skade grillens overflate. Ikke bruk
takke som skjærebrett. · IKKE plasser eller oppbevar gjenstander på stekepannen. · IKKE snu risten og bruk undersiden til matlaging. Bruk toppen
bare siden av stekepannen. · IKKE bruk stekepannen til andre formål enn matlaging. · Unngå å tilberede ekstremt fet mat. Fettsøl kan forekomme. · Stekeplaten kan bli varm når omkringliggende brennere er i bruk.

Minimum og maksimum innstillinger
Alle funksjonene i tabellen nedenfor har minimums- og maksimumsinnstillinger for tid eller temperatur. Det høres et pip hver gang et tastatur på kontrollpanelet trykkes og oppføringen godtas. En feiltone vil lyde i form av et langt pip hvis den angitte temperaturen eller tiden er under minimum eller over maksimumsinnstillingen for funksjonen.

Trekk
Stek Stek Selvrens Konveksjon Stek Konveksjon Stek Hold varm Brødsikker Dehydrering Langsom koking Frosset modus¹ Dampgjenoppvarming¹

Temperatur (° F)

Min

max

175 ° F (80 ° C)

550 ° F (285 ° C)

LO

HI

2 timer

5 timer

175 ° F (80 ° C)

550 ° F (285 ° C)

175 ° F (80 ° C)

550 ° F (285 ° C)

170 ° F (77 ° C)

100 ° F (40 ° C)

100 ° F (40 ° C)

175 ° F (80 ° C)

LO

HI

175 ° F (80 ° C)

550 ° F (285 ° C)

175 ° F (80 ° C)

550 ° F (285 ° C)

¹ NX58*665***

Engelsk 19

Gass rekkevidde

Gass rekkevidde

Gassbrennere

LR LF

RR C
RF

Hver brenner har en tilsvarende knott som lar deg stille flammenivået fra LO til HI. I tillegg har hver brennerknapp en Lite -innstilling. Ved å dreie en knapp til Lite tenner den tilsvarende brenneren. Brennerindikatorene er plassert over hver knott og viser hvilken brenner knappen regulerer. Hver brenner er designet for spesifikke matlagingsformål. Se tabellen nedenfor.

Stilling
Høyre foran (RF) 20,000 18,000 BTU¹ XNUMX XNUMX BTU²
Høyre bak (RR) 5,000 BTU

Formål Strømoppvarming
Lav simmering

Matvare Kokende mat
Sjokolade, gryteretter, sauser

Senter (C) 10,000 BTU
Venstre foran (LF) 15,000 16,000 BTU¹ 9,500 XNUMX BTU² venstre bak (LR) XNUMX XNUMX BTU

Grilling/Grilling
Rask oppvarming Generell oppvarming/ Lite koking

Pannekaker, hamburgere, stekte egg, varme smørbrød Generelt
Generell mat, gryteretter, tomatsaus*

¹ NX58*665*** ² NX58*663*** * Tomatsaus må røres mens den småkoker.

Egenskaper Maksimal effekt
Delikat mat som krever lav varme i lang tid Generell matlaging
Generell matlaging
Generell matlaging

Tenning

Sørg for at alle overflatebrennere er riktig installert. For å tenne en brenner:

1. Trykk inn kontrollknappen og vri

2

den til Lite-posisjonen. Du vil høre en

"klikkelyd" som indikerer elektronisk

tenningssystemet fungerer som det skal.

2. Etter at overflatebrenneren har tent, snu

kontrollknappen for å flytte den ut av

Lite posisjon og slå av elektronikken

tenningssystemet.

1

3. Drei kontrollknappen for å justere flammenivået.

20 engelsk

Gass rekkevidde

Manuell tenning
Hvis det er et strømbrudd, kan du tenne brenneren manuelt. Vær forsiktig når du gjør dette. 1. Hold en lang gassgrill lighter til overflatebrenneren du vil tenne. 2. Trykk inn kontrollknappen for den brenneren, og vri den til Lite -posisjonen.
Slå på grilltenneren for å tenne brenneren. 3. Etter at brenneren er tent, dreier du på kontrollknappen for å justere flammenivået.
Flamme nivå
Flammene på brennerne bør alltid holde seg under kokekaret, og bør ikke strekke seg utover kokekarets bunn når som helst.
ADVARSEL
· Flammer som er større enn kokekarbunnen kan føre til brann eller fysisk skade. · Når du setter en brenner til å småkoke, ikke vri brennerknappen raskt. Se
flammen for å sikre at den forblir på. · Etter at du har slått på en overflatebrenner, må du kontrollere at brenneren har
antent. Juster nivået på flammen ved å vri på brennerknappen. · Slå alltid av overflatebrennerkontrollene før du fjerner kokekar. Alle
overflatebrennerens kontroller skal være slått AV når du ikke lager mat. · Slå alltid av brennerne før du sover eller går ut. · Hvis du lukter gass, slå av gassen til området og ring en kvalifisert service
tekniker. ALDRI bruk åpen ild for å finne en lekkasje.

Justere lav flammeinnstillinger på koketoppbrennere

Alle koketoppbrennerens flammer bør sjekkes på den laveste innstillingen. Følg trinnene nedenfor for å kontrollere og justere innstillingene på koketoppen.

MERKNADER

Justeringer med lav innstilling bør alltid gjøres med to eller flere brennere

opererer samtidig.

Flat skrutrekker

1. Slå på to eller flere overflatebrennere, og still dem deretter mellom MED og HI.

2. Drei en av kontrollknappene raskt

mot klokken til den laveste innstillingen.

Ventilstamme

Flammen skal forbli tent. juster flammen hvis den blafrer eller slukker

ventil på kontrollventilen for det

brenneren.

3. Trekk i kontrollknappen for den brenneren

rett av.

4. Bruk en liten flatskrutrekker,

juster bypassventilskruen i

bunnen av ventilstammen. Snu bypass

ventilskruen mot klokken for å øke

flammestørrelsen.

5. Sett på kontrollbryteren, og deretter

sjekk innstillingen for lav flamme på nytt.

6. Gjenta trinn 1 til 5 for å kontrollere og justere

innstillingene for lav flamme på de resterende

overflatebrennere.

Engelsk 21

Gassovn

Gassovn

Bruke ovnen

TRINN 1 Ha alle ingrediensene i en varmesikker beholder.
TRINN 2 Velg en tilberedningsmodus, og start forvarmingen.
TRINN 3 Sett beholderen på en rist.

Baking, steking og konveksjon
· Sørg for å lukke ovnsdøren før du begynner å lage mat.
· Hvis du lar døren stå åpen i 2030 sekunder mens ovnen er i konveksjonssteking/-steking, baking eller steking, slår ovnsbrenneren seg av. Lukk døren for å starte brenneren på nytt.

Baking og steking
01

02

03

04

TRINN 4 Lukk døren og begynn å lage mat.
MERK · Kjøleviften går automatisk i en viss tid etter tilberedning
er ferdig. · Det kan være en liten poppende lyd under steking i ovnen. Denne lyden kan
oppstår under normal ovnsbrennersyklus, når ovnsbrennerflammen er slukket. 22 engelsk

1. Trykk på bake-, steke- eller bakeputen. 2. Bruk om nødvendig talltastaturet til å endre standardtemperaturen (350 °F).
Du kan stille inn ovnen til en hvilken som helst temperatur fra 175 °F til 550 °F. Hvis du angir feil verdi, trykker du på Clear-tasten og deretter på talltastene igjen. 3. Trykk på START/SET-tasten. · Ovnen forvarmes til den når den innstilte temperaturen. · Når forvarmingen er fullført, plasser maten i ovnen og lukk deretter
døren. 4. Når tilberedningen er fullført, trykk på OVN AV-knappen og ta deretter ut
mat.
MERKNADER
For å endre temperaturen under tilberedningen, trykk på Temp. og angi ønsket temperatur ved å trykke på talltastaturet. Etter inntasting, trykk på START/SET-tasten.

Konveksjon matlaging
Konveksjonsviften bak i ovnen sirkulerer varmluft jevnt gjennom hele ovnsrommet slik at maten blir jevnt tilberedt og brunet på kortere tid enn ved vanlig varme.

MERK Når du bruker varmluftstilberedning, forvarm alltid ovnen for best resultat.

Konveksjonsbaking
Konveksjonsteking

· Ideell for mat som tilberedes med flere stativer. · God til store mengder mat. · Gir den beste ytelsen for informasjonskapsler, kjeks,
brownies, cupcakes, krempuffs, søte rundstykker, englematkake og brød. · Informasjonskapsler bakes best når de stekes på flate kakeplater. · Ved varmluftsbaking med en enkelt rist, plasser risten i ristposisjon 3 eller 4. · Ved varmluftsbaking med to rist, plasser ristene i posisjon 3 og 5 (kaker, kaker). Ved konveksjonsbaking med tre rist, plasser ristene i posisjon 2, 4 og 6. · Ovnen justerer automatisk temperaturen for varmluftsbaking.
· God til større, møre kjøttstykker, utildekket. · For best ytelse, plasser en broilerpanne og rist under
kjøttet eller fjærfeet. Pannen fanger opp fettsøl og gitteret forhindrer fettsprut. · Oppvarmet luft sirkulerer over, under og rundt maten. Kjøtt og fjærfe brunes på alle sider som om de var stekt på rotisseri.

broiling
Broiling bruker ovnens broilbrenner øverst i ovnen til å lage mat og brun mat. Kjøtt eller fisk må legges på et grillrist i en stekepanne. Forvarming i 5 minutter før broiling anbefales.
broiling
03
07
1. Legg maten på et stekegitter i en stekepanne. 2. Trykk på broil-puten én gang for høytemperatursteking eller to ganger for lav.
MERK Hvis du ønsker å avbryte steking på dette tidspunktet, ikke gå videre til trinn 3 (trykk på START/SET-tasten) eller trykk på OVN AV-tasten. 3. Trykk på START/SET-tasten for å starte slaktekyllingen. 4. La ovnen forvarme i 5 minutter. 5. Sett pannen på ønsket rist, og lukk deretter ovnsdøren. 6. Når den ene siden av maten er brunet, snu den, lukk ovnsdøren og
begynn å lage mat på den andre siden. 7. Når tilberedningen er fullført, trykker du på OVN AV -puten.

Gassovn

Engelsk 23

Gassovn

Stekeguide
· Dette er kun for referanse. · Forvarming i 5 minutter før steking anbefales. · Størrelsen, vekten, tykkelsen, starttemperaturen og ferdigheten din
preferanse vil påvirke steketider. · Denne veiledningen er basert på kjøtt ved kjøleskapstemperatur.

Mat
Hamburgere
Oksebiff Kyllingstykker Kyllingbryst
Svinekoteletter
lammekoteletter
Fiskfilet

Ferdighetsstørrelse

Middels Middels Middels

9 patties 9 patties
-

Medium

-

Godt gjort 2-2½ lbs.

Godt gjort 2-3 stk

Godt utført 1 lb.

Middels 10 oz.

Godt utført 1 lb.

Bra gjort

-

Tykkelse
1" ¾" 1" 1½" ¾"-1" ½" 1" 1½" ¼-½"

Innstilling av broil
HI HI HI HI HI HI HI HI HI

Rack posisjon Enkel Øvre

6

B

6

B

6

B

6

B

5

A

5

A

5

A

4

A

4

A

5

A

Matlagingstid

1.

2.

side side

5:00-4:00-

5: 30 4: 30

5: 00 4: 00

7:00-6:00-

6: 00 5: 00

9:00-6:00-

10: 00 7: 00

15:00- 13:0017:00 15:00

15:00- 12:0018:00 15:00

9:00-6:00-

11: 00 9: 00

8:00-5:00-

12: 00 8: 00

10:00-7:00-

15: 00 11: 00

5:00-3:00-

6: 00 4: 00

FORSIKTIG Sørg for å lukke døren etter at du har snudd maten.

Bruke ovnstativene

Gassovnen din leveres med 2 stativer og 7 stativer. Stativposisjonene er avgrenset av rackførere som støtter stativene. Hver ristføring har en stopp som hindrer ristene i å løsne under ovnens drift. Hvert stativ har stoppere som må plasseres riktig på stativlederne. Proppene forhindrer at ristene ved et uhell kommer helt ut av ovnen når du trekker ristene ut.

Type mat

07
Hamburgere og biffer

06

05

Skål

04 Kjeks, muffins, 03 brownies, kjeks
02
01 Bundt- eller pundkaker
Englematkake, paier

Steker (små eller store), skinke, kalkuner

Stativposisjon 6 eller 7 5 eller 6
4
3
1 eller 2

FORSIKTIG
· Ikke dekk et ovnsstativ med aluminiumsfolie. Dette vil hampvarmesirkulasjon, noe som resulterer i dårlig baking.
· Ikke legg aluminiumsfolie på ovnsbunnen. Aluminiumet kan smelte og skade ovnen.
· Plasser ovnsristene kun når ovnen er avkjølt. · Når du plasserer en ovnsrist i øverste rilleposisjon (posisjon 7), gjør
sikre at stativet er plassert stabilt på den pregede stopperen. · Når du bruker glidestativet og et flatt stativ, plasser alltid glidestativet
under det flate stativet.

Gassovn

24 engelsk

Gassovn

MERKNADER
· Tabellen på forrige side er kun for referanse. · Vi anbefaler å tilberede pizza og paier i 2. rilleposisjon.

Multi-rack baking
5
Kakeformposisjoner
5

· Når du baker kaker på to rist, plasser ristene i posisjon 2 og 5 for best ytelse.
· Når du bruker 4 panner på to stativer, plasserer du to panner på baksiden av den øvre kurven, og de to andre foran på den nedre kurven.
· Når du baker flere gjenstander på en rist, må du ha et mellomrom på 1" til 1.5" (2.5 cm til 3.8 cm).
· Når du baker kaker på to riller, sett ovnsristene i posisjon 2 og 5.

2

Informasjonskapsler

Sette inn og ta ut et ovnsstativ Slik setter du inn et ovnsstativ 1. Plasser den bakre enden av risten på en stativholder. 2. Skyv stativet inn i stativføreren mens du holder den fremre enden av stativet.
Slik fjerner du et ovnsstativ 1. Trekk ut risten til den stopper. 2. Trekk opp den fremre enden av stativet og
ta den ut av stativføreren.

Rack og Pan plassering

Sentrering av bakeformene i ovnen som

mye som mulig vil gi bedre resultater.

Hvis du baker med mer enn én panne, plasser

panner slik at hver har minst 1" til 1½" luft

plass rundt den.

Enkelt ovnstativ

Hvis du baker på to rist, plasser ovnsristene

i posisjon 2 og 5 for best resultat.

Når du baker på en enkelt ovnsrist, plasser

5

stativet i posisjon 3 eller 4.

· Når du bruker glidestativet, plasser

2

glidestativet under det flate stativet.

Flere ovnsstativ

Engelsk 25

Gassovn

Matlagingsalternativer
FORSIKTIG Mat som lett kan ødelegge, for eksempel melk, egg, fisk, fjærfe og kjøtt, bør avkjøles i kjøleskap før de settes i ovnen. Selv når de er avkjølt, skal de ikke stå i mer enn 1 time før tilberedningen begynner, og bør fjernes umiddelbart når tilberedningen er fullført.
Tidsstyrt tilberedning Tidsinnstilt tilberedning stiller inn ovnen til å tilberede mat ved en innstilt temperatur i en bestemt tidsperiode. Ovnen slår seg automatisk av når den er ferdig. Modus: Bake / Bake / Steke / Dampoppvarming* / Frosne modus* / Slow Cook / Dehydrer.
MERK Modi med en stjerne (*) er kun tilgjengelig på NX58*665***-modellen.

01

02

04

04

05

03
01
1. Trykk på knappen som tilsvarer ønsket tilberedningsmodus, for eksempel Bake-puten.
2. Om nødvendig endrer du temperaturen med talltastaturet. 3. Trykk på Koketid-tasten. 4. Still inn koketiden mellom 1 minutt og 9 timer og 59 minutter (9:59)
ved hjelp av talltastaturet. Trykk på START/SET-knappen for å bekrefte tilberedningstiden, eller trykk på Clear-tasten for å angre. 5. Trykk på START/SET-tasten for å starte tilberedningen. Ovnen tennes automatisk og begynner å forvarme. Temperaturen vil øke til den når den temperaturen du angir. 6. Når forvarmingen er fullført, sett beholderen med maten på en rist, og lukk deretter døren. Ovnen begynner å tilberede den tiden du har angitt. 7. Når koketiden er utløpt, vil ovnen slå seg av automatisk og deretter pipe.
MERKNADER
For å endre den programmerte tilberedningstiden, trykk på Koketid-tasten og angi en annen tid. Trykk deretter på START/SET-tasten.

Gassovn

26 engelsk

Gassovn

Forsinket start Med funksjonen Utsatt start kan du bruke kjøkkentimeren til å automatisk starte og stoppe et annet matlagingsprogram på det tidspunktet du ønsker. Forsinket start kan stilles inn før andre matlagingsoperasjoner i opptil 12 timer. Modus: Bake / Bake / Steke / Frosne Modus* / Slow Cook / Dehydrer / Selvrens.
MERKNADER
Modi med en stjerne (*) er kun tilgjengelig på NX58*665***-modellen.

02
02

05

04

05

03

1. Sett beholderen med maten på en rist, og lukk deretter døren. 2. Trykk på knappen som tilsvarer ønsket tilberedningsmodus, for eksempel bake
pute. 3. Trykk på Delay Start-knappen for å utsette starttiden. 4. Trykk på Delay Start-knappen igjen for å stille inn AM eller PM, og trykk deretter på START/
SET-pute. 5. Trykk på talltastaturene for å stille inn tiden for å starte tilberedningen. Trykk på Clear-tasten for å
angre eller trykk på START/SET-tasten for å aktivere funksjonen "Forsinket start".
MERKNADER
· For å endre starttiden, trykk på Utsatt start-tasten, og skriv deretter inn en ny starttid. Trykk deretter på START/SET-tasten.
· For å bruke Forsinket start-funksjonen mens du bruker Tidsstyrt tilberedningsfunksjon, følg trinn 1 til 4 i delen "Tidsinnstilt tilberedning", og følg deretter trinn 3 til 5 i delen "Forsinket start".
· For å endre den programmerte tilberedningstiden, trykk på Koketid-tasten og angi en annen tid. Trykk deretter på START/SET-tasten.

Hold varm Hold tilberedt mat varm ved lav temperatur i opptil 3 timer.
03
02
1. Sett beholderen med maten på en rist, og lukk deretter døren. 2. Trykk på Hold varm-knappen. For å angre, trykk på OVEN OFF-knappen. 3. Trykk på START/SET-tasten på venstre eller høyre side av panelet. Ovnen varmes opp
opptil 170 °C (77 °F). MERK · Du kan avbryte oppvarmingen når som helst ved å trykke på OVEN OFF-knappen. · For å stille inn oppvarmingsfunksjonen under en tidsstyrt tilberedning, trykk på Hold varm-knappen i tidsstyrt tilberedning. Når den tidsbestemte tilberedningen er fullført, vil ovnen senke temperaturen til standard oppvarming, og beholde den temperaturen til oppvarmingen er ferdig eller avbrytes.

Engelsk 27

Gassovn

Sabbatsalternativet
(For bruk på jødiske sabbat og helligdager) K Bruk dette alternativet kun for baking på jødiske sabbat og helligdager.
For mer informasjon, besøk webnettsted på http://www.star-k.org
Med alternativet sabbat
· Ovnstemperaturen kan stilles høyere eller lavere etter at du har stilt inn dette alternativet.
· Displayet endres ikke, og det høres ingen pipelyd når du endrer temperaturen.
· Så snart ovnen er riktig innstilt for baking med Sabbat-alternativet aktivt, vil ovnen forbli på kontinuerlig til Sabbat-funksjonen avbrytes. Dette vil overstyre den fabrikkinnstilte 12-timers energisparefunksjonen.
· Hvis ovnslyset er nødvendig i løpet av sabbaten, trykk på OVEN LIGHT før du aktiverer sabbatsfunksjonen. Når ovnslyset er slått på og Sabbat-alternativet er aktivt, vil ovnslyset forbli på til Sabbat-alternativet er slått av.
· Hvis du vil ha ovnslyset av, sørg for å slå det av før du aktiverer Sabbat-funksjonen.
· Ikke bruk overflatekoketoppen når Sabbat-alternativet er på.

For å aktivere Sabbat-alternativet
01

03
02

1. Trykk på Bake -puten. 2. Angi ønsket temperatur ved hjelp av talltastaturet. Standardtemperaturen er
350 ° F. 3. Trykk på START/SET -tasten. Displaytemperaturen endres etter ovnen
temperaturen når 175 ° F. 4. Trykk på Bake- og Number 1 -putene samtidig i 3 sekunder for å vise
"SAb". Når “SAb” vises, piper ikke ovnsstyringen lenger eller viser ytterligere endringer.
MERKNADER
· Du kan endre ovnstemperaturen når bakingen starter, men displayet vil ikke endre seg eller pippe. Etter endring av temperaturen, tar det 15 sekunder før ovnen gjenkjenner endringen.
· Du kan når som helst slå av ovnen ved å trykke OVN AV. Dette deaktiverer imidlertid ikke sabbatsalternativet.
· Hvis du vil deaktivere sabbatsalternativet, holder du nede Bake og nummer 1 samtidig i 3 sekunder.
· Du kan stille inn tilberedningstiden før du aktiverer Sabbat-alternativet. · Etter et strømbrudd vil ikke ovnen gjenoppta driften automatisk. "SAb"
vises i kontrollpanelet, men ovnen vil ikke slå seg på igjen. Mat kan trygt tas ut av ovnen, men du bør ikke slå av sabbatsalternativet og slå ovnen på igjen før etter sabbaten/ferien. · Etter sabbatsoverholdelsen, slå av sabbatsalternativet ved å trykke og holde inne Bake og nummer 1 samtidig i minst 3 sekunder.

Gassovn

28 engelsk

FORSIKTIG · Ikke forsøk å aktivere noen andre funksjoner bortsett fra Bake når
Sabbatsalternativet er på. Bare følgende puter vil fungere som de skal: Nummerblokker, Bake, Start/Sett ovn og Av. · Ikke åpne ovnsdøren eller endre ovnstemperaturen i ca. 30 minutter etter at du har startet Sabbat-alternativet. La ovnen nå innstilt temperatur. Ovnsviften går kun når ovnstemperaturen øker.
Slow cook, dehydrerer, brødsikker
Slow Cook Slow Cook-funksjonen tilbereder mat sakte ved lavere ovnstemperaturer. De utvidede koketidene gir bedre fordeling av smaker i mange oppskrifter. Denne funksjonen er ideell for steking av biff, svinekjøtt og fjærfe. Saktekokt kjøtt kan føre til at utsiden av kjøttet blir mørkt, men ikke brent. Dette er normalt.
02
01
1. Trykk Slow Cook én gang for HI eller to ganger for LO. 2. Trykk på START/SET.
MERK Bruk bare 1 stativ og plasser stativet i posisjon 1 eller 2 for best resultat. Forvarming av ovnen er ikke nødvendig.

Dehydrerer
Dehydrate tørker mat eller fjerner fuktighet fra mat via varmesirkulasjon. Etter tørking av maten, oppbevar den på et kjølig og tørt sted. For frukt, tilsetning av sitron- eller ananasjuice eller dryss sukker på frukten hjelper frukten med å beholde sødmen.

02

03

01

1. Trykk Dehydrer. Standardtemperaturen er 150 °F. 2. Angi ønsket temperatur på talltastaturet. (100 °F-175 °F) 3. Trykk på START/SET.
Anbefalte dehydreringstemperaturer

Kategori grønnsaker eller frukt
Kjøtt

Stativposisjon 3 eller 4 3 eller 4

Temperatur (°F) 100-150 145-175

MERKNADER
· Tørketiden avhenger av mengden fuktighet inne i maten, størrelsen på maten og fuktigheten i luften.
· Det er ikke nødvendig å forvarme ovnen.

Gassovn

Engelsk 29

Gassovn

Brødtett Brødtett-funksjonen gir automatisk den optimale temperaturen for den brødfaste prosessen, og har derfor ingen temperaturjustering. Hvis du trykker på Bread Proof når ovnstemperaturen er over 100 °F, vises Hot i displayet. Fordi denne funksjonen gir de beste resultatene når den startes mens ovnen er avkjølt, anbefaler vi at du venter til ovnen er avkjølt og Hot forsvinner fra displayet.
02
03
1. Trykk på Bread Proof. 2. Trykk på START/SET. 3. Trykk på OVEN OFF når som helst for å slå av Bread Proof-funksjonen.
MERK Bruk stativposisjon 3 for å heve brød.
FORSIKTIG · Ikke bruk brødfast når ovnstemperaturen er over 125 °F. Hvis
temperaturen er over 125 °F, vil denne modusen ikke varme ovnen til den optimale temperaturen. Vent til ovnen er avkjølt. · Ikke bruk Bread Proof til å varme opp mat. Hevetemperaturen er ikke varm nok til å holde maten varm. · Legg deigen i en varmesikker beholder på stativ 3 eller 4 og dekk den med en klut eller med plastfolie. Du må kanskje forankre plastfolien under beholderen slik at ovnen ikke blåser den av deigen. · For å unngå å senke temperaturen og forlenge hevetiden, må du ikke åpne ovnsdøren.

Steam Reheat (kun NX58*665***)

Steam Reheat-funksjonen fungerer sammen med dampbrettet for å gi ekstra fuktighet under steking. Vannet i dampbrettet genererer damp i ovnsrommet under Steam Reheat-syklusen. Maten kan varmes opp jevnt uten å bli tørr.

Før du bruker Steam Reheat
3

· Fyll dampbrettet med 8 oz (225 ml) destillert eller filtrert vann for å tilføre fuktighet før forvarming. Forvarming bør gjøres med dampbrettet fylt og på plass.
· Plasser en flat rist i den laveste ristposisjonen, og plasser deretter dampbrettet på den.
· Plasser en annen rist på den andre eller tredje rillen fra bunnen, og plasser deretter maten som skal varmes opp på denne rist.
· Etter at Steam Reheat-syklusen er fullført, tøm det gjenværende vannet i dampbrettet.
· Du kan stille inn tilberedningstemperaturen 25 °F høyere for å redusere gjenoppvarmingstiden.

FORSIKTIG
· Vær forsiktig når du åpner ovnsdøren under eller umiddelbart etter dampoppvarmingssyklusen, varm damp kan forårsake brannskader eller skade.
· Bruk ovnshansker til å tømme gjenværende vann fra dampbrettet etter tilberedning eller vent til både ovnen og dampbrettet er avkjølt nok til å håndteres trygt.

Gassovn

30 engelsk

02

03

01

1. Trykk på Steam Reheat-puten. Hvis du trykker på knappen OVEN OFF eller ikke trykker på noen av knappene på 30 sekunder, vil funksjonen avbrytes.
2. Trykk på talltastaturet for å angi ønsket temperatur. Hvis du gjør en feil, trykker du på Clear, og deretter trykker du på talltastaturet for å angi temperaturen igjen.
3. Trykk på START/SET-tasten for å starte.

Frossen modus (kun NX58*665***)
Ved å bruke Frozen Mode kan du enkelt lage mat som nettopp kom ut av fryseren uten å tine. Bare sett maten i ovnen, og trykk deretter på Frozen Mode-tasten. Bruk denne modusen for baking på én rille. Den er god til frossen pommes frites, nuggets, pizza, fisk eller ostepinner.
Før du bruker Frozen Mode · Plasser det flate stativet i den tredje eller fjerde stativet fra det laveste
tilgjengelig stativposisjon. · Du kan forvarme ovnen hvis du vil.

02

03

01

1. Trykk på Frozen Mode-tasten. Hvis du trykker på knappen OVEN OFF eller ikke trykker på noen av knappene på 30 sekunder, vil funksjonen avbrytes.
2. Trykk på talltastaturet for å angi ønsket temperatur. Hvis du gjør en feil, trykker du på Clear, og deretter trykker du på talltastaturet for å angi temperaturen igjen.
3. Trykk på START/SET-tasten for å starte.

Gassovn

Engelsk 31

Gassovn

Ikke-matlagingsfunksjoner

Temperaturjustering
Ovnens temperatur er kalibrert fra fabrikken. Når du bruker ovnen, følg de anbefalte oppskriftstider og temperaturer. Hvis det ser ut til at ovnen er for varm eller for kjølig, kan du kalibrere ovnens temperatur på nytt. Før du kalibrerer på nytt, test en oppskrift ved å bruke en temperaturinnstilling som er høyere eller lavere enn anbefalt. Bakeresultatene skal hjelpe deg med å bestemme hvor mye av en justering som er nødvendig. Ovnens temperatur kan justeres med ± 35 ° C.

04

01

01

02

03

1. Trykk på Broil -puten og 1 på talltastaturet samtidig i 3 sekunder. 2. Trykk på Broil-puten for å velge en høyere (+) eller lavere (-) temperatur. 3. Angi en justeringstemperatur (0-35) ved hjelp av talltastaturet. 4. Trykk på START/SET -tasten for å lagre endringene.
MERKNADER
Denne justeringen påvirker ikke broiling eller selvrensetemperaturen, og blir beholdt i minnet etter strømbrudd.

Temp. Enhet (° F / ° C)

Endre temperaturformatet på ovnen til Fahrenheit eller Celsius. De

standard er Fahrenheit.

01

1. Trykk på broil-puten og 2 på

talltastatur samtidig for

3 sekunder.

02

2. Trykk på 0 på talltastaturet for å velge

Fahrenheit eller Celsius.

03

3. Trykk på START/SET-tasten for å lagre

Endringer.

Automatisk konvertering

Automatisk konvertering konverterer automatisk vanlige steketemperaturer til konveksjon

steketemperaturer. For eksample, hvis du angir en vanlig oppskriftstemperatur på

350 °F og trykk START/SET, ovnen viser den konverterte temperaturen på

325 ° F.

01

1. Trykk på broil-puten og 3 på

talltastatur samtidig for 3

sekunder.

02

2. Trykk på 0 på talltastaturet for å velge Av

eller På. (Standardinnstillingen er *AV.)

03

3. Trykk på START/SET-tasten for å lagre

Endringer.

Gassovn

32 engelsk

Energisparing

Dette vil automatisk slå av ovnen 12 timer etter at bakingen starter eller 3 timer

etter at stekingen starter.

01

1. Trykk på broil-puten og 5 på

talltastatur samtidig for

3 sekunder.

02

2. Trykk på 0 på talltastaturet for å velge Av

eller På.

03

3. Trykk på START/SET-tasten for å lagre

Endringer.

Demomodus

Dette brukes av forhandlere kun for visningsformål. I denne modusen, oppvarmingen

elementene fungerer ikke.

01

1. Trykk på broil-puten og 7 på

talltastatur samtidig for

3 sekunder.

02

2. Trykk på 0 på talltastaturet for å velge Av

eller På.

03

3. Trykk på START/SET-tasten for å lagre

Endringer.

Lyd Demp/slå av lyden for området.
01
02
03

1. Trykk Broil-tasten og 6 på talltastaturet samtidig i 3 sekunder.
2. Trykk på 0 på talltastaturet for å velge på eller av.
3. Trykk på START/SET-tasten for å lagre endringene.

Ovnslys Slår ovnslyset på og av.
Trykk på ovnslyset for å slå ovnslyset på og av.

Gassovn

Engelsk 33

Gassovn

Ovnslås Lås kontrollpanelet og døren for å forhindre utilsiktede operasjoner og/eller at produktet tipper.
Trykk og hold START/SET-tasten i 3 sekunder for å låse eller låse opp både kontrollpanelet og døren. Når rekkeviddelåsen er på, fungerer ikke rekkeviddepanelet, og rekkeviddedøren er låst og kan ikke åpnes.

Smart Control (kun NX58*665***)
Slik kobler du til ovnen 1. Last ned og åpne SmartThings-appen på smartenheten din. 2. Følg appens instruksjoner på skjermen for å koble til rekkevidden din. 3. Når prosessen er fullført, vises det tilkoblede ikonet på rekkevidden
vises og appen bekrefter at du er tilkoblet. 4. Hvis tilkoblingsikonet ikke slår seg på, følg instruksjonene i appen for å
koble til på nytt.

Gassovn

34 engelsk

For å kontrollere ovnen eksternt
1. Trykk på Smart Control. vises i displayet. Ovnen kan nå fjernstyres ved hjelp av en tilkoblet ekstern enhet.
2. Velg ovnsikonet i SmartThings-appen for å åpne Oven Control-appen. Når appen er koblet til ovnen, kan du utføre følgende funksjoner gjennom applikasjonen:

Fjernstyring av ovnen ved hjelp av SmartThings-appen

Ovn- / koketoppovervåking

· Sjekk statusen til ovnen · Overvåk av/på-statusen til hver koketoppbrenner.

Ovnsfjernkontroll · Angi eller juster ovnsinnstillinger eksternt.

Min matlaging

· Slå av ovnen eksternt. · Når tilberedningen starter, endre innstilt tilberedningstid eller
temperatur eksternt.

Feilkontroll

· Gjenkjenne feil automatisk.

· Hvis ikke vises i displayet, kan du fortsatt overvåke ovnens og koketoppens status og slå av ovnen.

WI-FI På / Av

Hvis du aktiverer WI-FI av-modus, kan ikke mobile enheter koble seg til rekkevidden.

01

1. Trykk på broil-puten og 9 på

talltastatur samtidig for 3

sekunder.

02

2. Trykk på 0 på talltastaturet for å velge Av

eller På.

03

3. Trykk på START/SET-tasten for å lagre

Endringer.

MERKNADER
· Å åpne ovnsdøren eller trykke på Smart Control vil slette fra displayet og forhindre at de fleste fjernfunksjonene fungerer.
· Når stekeovnen er ferdig eller avbrutt, fjernes fra displayet. · Av sikkerhetsgrunner kan du ikke slå på gassovnen eksternt. · Av sikkerhetsgrunner må du spesifisere tilberedningstiden for å aktivere fjernkontrollen
kontroll. · Ovnen fortsetter å fungere selv om Wi-Fi-forbindelsen er brutt. · Smart Control vil ikke fungere ordentlig hvis Wi-Fi-tilkoblingen er ustabil. · Se håndboken for SmartThings-appen for detaljert informasjon.

Gassovn

Engelsk 35

Varmeskuff (kun NX58*665***)

TRINN 1
Legg den tilberedte maten i beholderen i varmeskuffen.

TRINN 2
Lukk varmeskuffen og still inn varmenivået. (Lo-Med-Hei)

Varmende skuff

Hold den tilberedte maten varm. Denne skuffen er designet for å holde varm mat varm, men

ikke for oppvarming av kald mat. Det tar ca. 25 minutter å varme opp skuffen.

1. Trykk på på/av-knappen for varmeskuff

en gang.

2. Trykk på nivåtasten for å endre

01
03

oppvarmingstemperatur. Temperaturen endres i følgende rekkefølge:

Lo, Med, Hei.

03

3. For å slå av varmeskuffen, trykk

varmeskuffen på/av-puten.

Viktig: Trykk på OVEN OFF-knappen

slår ikke av varmeskuffen.

Anbefalinger

Kategori Lav Middels
Høy

Mattype Myke rundstykker, tomme middagstallerkener Steker (biff, svin, lam), gryteretter, grønnsaker, egg, bakverk, kjeks, harde rundstykker, sauser Fjærkre, pinnekjøtt, hamburgere, pizza, bacon, stekt mat

MERKNADER
· For best ytelse, ikke oppbevar mat i varmeskuffen i mer enn 1 time.
· Ikke oppbevar små mengder mat eller varmefølsom mat (egg, f.eksample) i varmeskuffen i mer enn 30 minutter.
FORSIKTIG
· Ikke bruk plastbeholdere eller plastfolie. · Ikke dekk det indre området av varmeskuffen med aluminiumsfolie. · Ikke oppbevar væske eller vann inne i varmeskuffen. · Lukk matbeholdere med lokk eller dekk dem med aluminiumsfolie. · Fjern matredskaper før du legger maten inn i skuffen. · Legg maten på et varmesikkert fat etter at du har tatt det ut av varmeskuffen. · Oppvarmingsskuffen er deaktivert under en selvrensende syklus. · Oppvarmingsskuffen slår seg av automatisk etter 3 timer.

Varmende skuff

36 engelsk

Vedlikehold

Rengjøring
FORSIKTIG Bruk hansken under rengjøring.
Kontrollpanel Først må du låse kontrollpanelet og døren for å forhindre utilsiktet bruk og/eller tipping av produktet. 1. Trykk på og hold inne START/SET -tasten i 3 sekunder for å låse begge kontrollpanelet
og døren. 2. Rengjør kontrollpanelet med en myk klut dampened med rent vann, varmt
såpevann eller glassrenser. Ikke spray rensemidler direkte på kontrollpanelet. 3. Når du er ferdig, trykker du på og holder inne START/SET -tasten igjen i 3 sekunder.
ADVARSEL · Kontroller at kontrollpanelet er slått av og at alle overflater i området er kjølige
før rengjøring. Ellers kan du bli brent. · Hvis serien har blitt flyttet bort fra veggen, sørg for tippesikringen
enheten er riktig installert på nytt når rekkevidden er satt på plass igjen. Ellers kan rekkevidden velte og forårsake fysiske skader. · Ikke bruk stålull eller skurende rengjøringsmidler av noe slag. Disse kan ripe eller skade overflaten.
Overflate i rustfritt stål 1. Fjern søl, flekker og fettflekker med en myk, våt klut. 2. Påfør et godkjent rengjøringsmiddel i rustfritt stål på en klut eller et papirhåndkle. 3. Rengjør ett lite område om gangen, gni med kornet på det rustfrie stålet hvis
aktuelt. 4. Når du er ferdig, tørker du overflaten med en myk, tørr klut. 5. Gjenta trinn 2 til 4 så mange ganger som nødvendig.
FORSIKTIG · Ikke bruk en stålullpute eller slipende rengjøringsmiddel på overflater av rustfritt stål.
De vil skrape overflaten. · Ikke spray noen form for rengjøringsmiddel inn i manifoldhullene. Tenningssystemet
er plassert i disse hullene og må holdes fri for fuktighet.

stativer
For å holde stativene rene, fjern dem fra hulrommet og bløtlegg dem i lunkent såpevann. Skur deretter urenheter av stativene med en skuresvamp av plast. Hvis stativene ikke glir jevnt inn og ut etter at du har rengjort dem, gni sideskinneføringene med vokspapir eller en klut som inneholder noen dråper matolje. Dette vil hjelpe stativene til å gli lettere på sporene.
MERKNADER
· Ikke legg stativene i en oppvaskmaskin. · Hvis en rist ikke glir jevnt inn og ut, påfør noen dråper matolje
til ovnstativene. · Hvis et stativ blir for vanskelig å skyve inn eller ut, smør stativet med
grafitt smøremiddel. · For å kjøpe grafittsmøremiddel, kontakt oss på 1-800-SAMSUNG (726-7864). · For netthandel, besøk http://www.samsungparts.com/Default.aspx og
søk etter del DG81-01629A.
FORSIKTIG
· Ikke la ristene stå i ovnen under selvrensesyklusen. Den ekstreme varmen som genereres i denne syklusen kan permanent flasse av stativbelegget og gjøre det vanskelig å skyve stativene på styreskinnene.
· Ikke spray matolje eller smøremiddel direkte på stativene.

Stekeovn

Bruk hansken under rengjøring.

Dør Ikke fjern den indre pakningen på ovnsdøren for rengjøring.

Engelsk 37

Vedlikehold

Vedlikehold

Indre side
· Innvendig overflate: Rengjør innsiden av døren manuelt ved å bruke en såpeholdig plastskure, og tørk deretter av med en tørr klut. Pass på at pakningen ikke blir våt eller slipper inn fuktighet i døren.
· Innerglass: Det indre glasset rengjøres automatisk under selvrensesyklusen.

Ytre side

· Ytre overflate: Følg rengjøringsinstruksjonene for overflater i rustfritt stål i forrige avsnitt.
· Ytre glass: Rengjør det ytre glasset med glassrens eller såpevann. Skyll og tørk grundig. Pass på at pakningen ikke blir våt eller slipper inn fuktighet i døren.

FORSIKTIG

· Ikke la fuktighet komme inn i døren eller

*

kontakt dørpakningen (*). Fuktighet kan redusere pakningens ytelse.

· Ikke la fuktighet eller vann komme inn i

brennere, elektriske kontroller eller brytere.

Overflatebrennere
Brennerkontroller Kontroller at alle overflatebrennerknappene er i AV -stillingen.
1. Trekk knottene av styreventilstammene som vist.
2. Rengjør knottene i varmt såpevann. Skyll og tørk dem deretter grundig.
3. Rengjør overflatene av rustfritt stål med rengjøringsmiddel for rustfritt stål.
4. Skyv knottene tilbake på styreventilstammene.

FORSIKTIG
· Ikke rengjør kontrollknappene i en oppvaskmaskin. · Ikke spray rensemidler direkte på kontrollpanelet. Fuktighet som kommer inn i
elektriske kretser kan forårsake elektrisk støt eller produktskade. Overflate på koketoppen Den porselens-emaljerte platetoppoverflaten må holdes ren. Vi anbefaler at du fjerner matsøl umiddelbart etter at de har funnet sted.
1. Slå av alle overflatebrennere. 2. Vent til alle brennerristene er avkjølt,
og fjern dem deretter. 3. Rengjør platetoppen med en myk
klut. Hvis matsøl renner inn i åpningene til brennerkomponentene, fjern brennerhetten og hodet, og tørk deretter opp søl. 4. Når rengjøringen er ferdig, setter du på brennerkomponentene igjen, og setter deretter brennerristene på plass.
FORSIKTIG
· Ikke bruk en stålullspute eller slipemiddel som kan ripe eller skade emaljens overflate.
· Ikke fjern platetoppen for å rengjøre den. Gassledningene som fører til brennermanifoldene kan bli skadet, noe som kan føre til brann eller systemfeil.

Vedlikehold

38 engelsk

Brennerrist og komponenter

Slå av alle overflatebrennere, og sørg for at alle er avkjølt.

1. Fjern brennerristene.

2. Fjern brennerhettene fra

brennerhoder.

3. Fjern brennerhodene fra

ventilmanifold for å avsløre starteren

21

elektroder.

3

4. Rengjør alle flyttbare rister og brennere

komponenter i varmt såpevann. Gjøre

ikke bruk stålull eller slipemiddel

rengjøringsmidler.

5. Skyll og tørk rister og brenner

komponentene grundig.

8
7
6
Topp

Bunn

6. Sett brennerhodene tilbake til posisjonene på toppen av manifoldventilene. Sørg for at en startelektrode er satt inn gjennom hullet i hvert brennerhode.
7. Sett brennerhettene tilbake på plass på toppen av brennerhodene. For å sikre riktig og sikker drift, sørg for at brennerhettene ligger flatt på toppen av brennerhodene.
8. Monter brennerristene på nytt i hver sin posisjon.
9. Slå på hver brenner og kontroller om den fungerer som den skal. Etter å ha bekreftet at en brenner fungerer normalt, slår du den av.

MERKNADER
· Etter rengjøring, kontroller at åpningene til brennerporten ikke er plugget. · Rist ut overflødig vann og la deretter brennerhoder og hetter tørke grundig.
Plasser senterbrenneren opp-ned vil vannet lettere renne ut. · Ikke vask noen brennerkomponenter i en oppvaskmaskin.
FORSIKTIG
· Startelektrodene kan ikke fjernes. Ikke prøv å fjerne dem med makt.
· Sørg for at alle brennerkomponenter (hoder og hetter) er riktig installert på nytt. Når de er riktig installert, er de stabile og hviler flatt.
· For å unngå flising, ikke slå rister og hetter mot hverandre eller harde overflater som kokekar i støpejern.
· Ikke forsøk å fjerne den midtre ovale brennerhetten fra hodet.

Vedlikehold

Engelsk 39

Vedlikehold

Selvrensende
Denne selvrensende ovnen bruker høye temperaturer (godt over tilberedningstemperaturer) for å brenne helt av rester av fett og rester eller redusere dem til en fin pulverisert aske som du kan tørke av med annonsenamp klut.
FORSIKTIG
· Ikke la små barn være uten tilsyn i nærheten av området under selvrensesyklusen. Utsiden av serien kan bli ekstremt varme.
· Noen fugler er ekstremt følsomme for røyk fra en selvrensende gassovn. Flytt fugler til et godt ventilert rom vekk fra området.
· Ikke kle ovnen, ovnstativene eller bunnen av ovnen med aluminiumsfolie. Hvis du gjør det, vil det føre til dårlig varmefordeling, dårlige bakeresultater og permanent skade på ovnen. Aluminiumsfolien vil smelte på og feste seg til de indre ovnsflatene.
· Ikke tving ovnsdøren til å åpne under selvrensesyklusen. Dette vil skade det automatiske dørlåsesystemet. Døren låses automatisk når den selvrensende syklusen startes og forblir låst til syklusen avbrytes og ovnstemperaturen er under 400 °F.
· Vær forsiktig når du åpner ovnsdøren etter selvrensende syklus. Gassovnen vil fortsatt være VELDIG VARM og varm luft og damp kan slippe ut når døren er åpen.
· Tørk av overflødig søl før du bruker den selvrensende operasjonen. · Ikke bruk ovnsrengjøringsmidler. Kommersielle ovnsrensere eller ovnsfôringer bør
ALDRI brukes i eller rundt noen del av ovnen. Rester fra ovnsrengjøringsmidler vil skade innsiden av ovnen under en selvrensende operasjon.

Hvordan kjøre en selvrensende syklus Sørg for at dørlåsen er frigjort. Fjern alle stativer fra ovnsrommet.
03

1. Sørg for at ovnsdøren er ulåst og helt lukket. 2. Trykk på Self Clean-puten én gang. Velg deretter rengjøringstid ved å trykke på
Selvrens pute en eller flere ganger i henhold til tabellen nedenfor.

Gang

To ganger

Tre ganger

3 time

5 time

2 time

3. Trykk på START/SET -tasten. Ovnsdøren er låst og ovnen begynner å bli varm.
4. Når syklusen er fullført, piper ovnen 6 ganger. Døren forblir låst og låsikonet vil blinke til ovnstemperaturen faller under 400 °F (204 °C).
5. Når Lås -ikonet endres til en åpen lås, kan du åpne ovnsdøren. Lås -ikonet endres til en åpen lås når ovnstemperaturen faller under 400 ° C.
6. Trykk på OVN AV -puten for å vise klokkeslettet.

FORSIKTIG
Ikke bruk overflatebrennere mens gassovnen utfører en selvrensende syklus.

ADVARSEL
Forsikre deg om at alle kontroller er AV og at alle overflater er KJØLE før du rengjør deler av området.

MERKNADER
Sørg for at alle overflatebrennere er av mens ovnen utfører en selvrensende syklus. Self-clean fungerer ikke hvis en overflatebrenner er på.

40 engelsk

Vedlikehold

For å forsinke start av selvrensende syklus

03

04

02
1. Gjenta trinn 1 og 2 på forrige side. 2. Trykk på Utsatt start-tasten. Ovnsdøren låses. 3. Still inn tiden du vil at ovnen skal starte selvrensende ved hjelp av talltastaturet. 4. Trykk på START/SET-tasten. Ovnen vil starte selvrensende etter spesifisert
tid. Slik avbryter du selvrensesyklusen Du kan finne det nødvendig å stoppe eller avbryte en selvrensesyklus på grunn av røyk i ovnen. For å slå av selvrensingssyklusen, trykk på OVN AV-knappen. Syklusen slås av, men døren forblir låst og låseikonet blinker til ovnstemperaturen faller under 400 °F (204 °C). Etter selvrensing · Døren forblir låst til den interne ovnstemperaturen faller under 400 °F. · Når ovnen er avkjølt, tørk av ovnens overflater med en klut for å fjerne den
askerester. · Stabile flekker kan fjernes med en stålullpute. Kalkforekomster kan være
fjernet med en eddik-bløtleggsklut. · Hvis du ikke er fornøyd med rengjøringsresultatene, gjentar du syklusen. “HOT” vises
på displayet til ovnen er avkjølt. Vent til meldingen forsvinner, og start deretter en ny syklus. · Kjøleviften går automatisk i en viss tid etter selvrensing. · Selvrensing fungerer ikke innen 2 timer etter å ha kjørt selvrensingssyklusen.
FORSIKTIG
Ikke forsøk å åpne ovnsdøren umiddelbart etter at selvrensende syklus er fullført. Ovnen er fortsatt veldig varm når døren låses opp. Unngå varm luft og/eller damp kan brenne deg.

Bytte ut ovnslyset
Ovnslampen er en standard 40-watts apparatpære. Den tennes når du åpner ovnsdøren.
1. Slå av ovnen. 2. Sørg for at ovnen og stekeovnen lyser
kul. 3. Åpne døren, og fjern glasset
dekke ved å vri den mot klokken. 4. Ta ovnslyset ut av stikkontakten
ved å vri den mot klokken. 5. Sett inn en ny 40-watts apparatpære
inn i kontakten, og vri den deretter med klokken for å stramme. 6. Sett inn glassdekselet igjen, og vri det med klokken for å stramme det.
FORSIKTIG
For å forhindre elektrisk støt må du kontrollere at ovnen er slått av og avkjøles før du skifter lyset.
MERKNADER
· Stekeovnen lyser ikke under selvrensende syklus. · Fjern stativene hvis de hindrer deg i å få tilgang til lyset i ovnen.

Vedlikehold

Engelsk 41

Vedlikehold

Ovnsdør: Fjern og installer på nytt
For å fjerne ovnsdøren Hengsellås

Låst stilling

Ulåst posisjon

1. Slå av ovnen.

2. Åpne ovnsdøren helt.

3. Trekk hengsellåsene vekk fra ovnskroppen og ned mot døren

rammen i ulåst posisjon.

4. Lukk døren til 5 grader fra

1

vertikal. Dette er fjerningsposisjonen.

5. Mens du holder begge sider av ovnen

døren tett, løft den opp og ut til den

hengselarmene kommer fri av sporene ved

2

bunnen av ovnsdøren.

6. Plasser døren på et trygt sted.

For å sette inn ovnsdøren på nytt
1. Ta godt tak i begge sider av døren øverst. 2. Med døren i samme vinkel som fjerningsposisjonen, skyv fordypningen
av hengselarmen inn i den nedre kanten av hengselsporet. Hakket i hengselarmen må settes helt inn i bunnen av sporet.

Nederste kant av
slot

Hengselarm

innrykk
3. Åpne døren helt. Hvis døren ikke åpnes helt, er fordypningen ikke satt inn riktig i den nedre kanten av sporet.
4. Skyv hengsellåsene opp mot frontrammen på ovnsrommet til låst posisjon.
Hengslelås

ADVARSEL
· Døren er veldig tung. Vær forsiktig når du fjerner og løfter døren. Ikke løft døren i håndtaket.
· Vær forsiktig når du flytter ovnsdøren. Feil håndtering kan føre til fysisk skade.
· For å unngå elektrisk støt, sørg for at ovnen er slått av før du fjerner ovnsdøren.

5. Lukk ovnsdøren.

Ulåst posisjon

Låst stilling

Vedlikehold

42 engelsk

Feilsøking

Oppvarming / Oppbevaringsskuff

Varmeskuff (kun NX58*665***) 1. 2.
3.

Skyv opp skuffen til den stopper. Finn rulleføringsklipsene på hver side. Bruk begge hender, trekk ned venstre klips mens du løfter høyre klips, og fjern deretter skuffen. Rengjør skuffen i varmt såpevann med en klut eller myk børste. Skyll deretter og tørk den grundig.

4. Sett skuffen inn i rulleføringene på hver side, og klikk deretter klipsene på plass.

Oppbevaringsskuff (kun NX58*663***)

1. Skyv opp skuffen til den stopper. 2. Trekk skuffen med å løfte den for
fjerning. 3. Rengjør skuffen i varmt såpevann
ved hjelp av en klut eller myk børste. Skyll deretter og tørk den grundig. 4. Skyv inn skuffen mens du løfter fronten litt for å lukke den.

Hvis du støter på et problem med området, sjekk tabellene som starter nedenfor, og prøv deretter de foreslåtte handlingene.
sjekkpunkter

Gass sikkerhet
Problem Du lukter gass.

Mulig årsak

Handling

Overflatebrennerknappen Vri brennerknappen til AV. er ikke i AV-posisjon og brenneren er ikke tent.

Det er en gasslekkasje.

Rydd rommet, bygningen eller området for alle beboerne. Ring umiddelbart gassleverandøren din fra en nabos telefon. Ikke ring fra telefonen. Den er elektrisk og kan forårsake en gnist som kan tenne gassen. Følg gassleverandørens instruksjoner. Ring brannvesenet hvis du ikke kan nå gassleverandøren din.

Overflatebrenner
Problem Alle brennere tennes ikke.

Mulig årsak

Handling

Strømledningen er ikke plugget inn i stikkontakten.

Sørg for at den elektriske støpselet er koblet til en strømførende, jordet stikkontakt.

En sikring i hjemmet ditt kan bytte ut sikringen eller tilbakestille den som har gått eller kretsbryteren. bryter utløst.

Gassforsyningen er ikke riktig tilkoblet eller slått på.

Se installasjonsinstruksjonene som fulgte med serien.

Feilsøking

Engelsk 43

Feilsøking

Problem

Mulig årsak

Handling

Overflatebrennerne tenner ikke.

Kontrollknappen er ikke riktig innstilt.
Brennerhettene er ikke på plass. Brennerens base er feiljustert.

Trykk inn kontrollknappen og vri den til Lite-posisjon.
Rengjør elektrodene. Sett brennerhetten på brennerhodet. Juster brennerbasen.

En overflatebrenner klikker under drift.

Kontrollknappen har blitt stående i Lite -stillingen.

Etter at brenneren har tent, vri kontrollknappen til ønsket innstilling. Hvis brenneren fortsatt klikker, kontakt en servicetekniker.

Brennerne brenner ikke jevnt.

Overflatebrennerkomponentene og hettene er ikke riktig montert og i vater.

Se side 39.

Overflatebrennerne er rene overflatebrennerkomponenter.

skitten.

(Se side 39.)

Svært store eller gule overflatebrennerflammer.

Feil brenneråpning er installert.

Kontroller størrelsen på brenneråpningen. Kontakt installatøren hvis du har feil åpning (LP -gass i stedet for naturgass eller naturgass i stedet for LP -gass).

Overflatebrennerne tennes, men ovnsbrennerne tenner ikke.

Ovnsdørlåsen er slått på.

Displayet viser låseikonet. Hold ovnsdøren åpen og trykk på START/SET -puten i 3 sekunder. Ovnen piper og Lås -ikonet slås av.

Gasstrykket

Ring en kvalifisert servicetekniker.

Regulatoravstengningsbryter

er i av -posisjon.

44 engelsk

Stekeovn

Problem

Mulig årsak

Handling

Ovnkontrollen piper og viser en informasjonskode.

Det kan være en feil. Se "Informasjonskoder"-diagrammet på side 47.

Trykk på OVEN OFF -puten, og start deretter ovnen på nytt. Hvis problemet vedvarer, må du koble all strøm til området i minst 30 sekunder og deretter koble til strømmen igjen. Ring for service hvis dette ikke løser problemet.

Svært store eller gule ovnsbrennerflammer.

Ovnsbrennerens luftjusteringsluker må justeres.

Ring en kvalifisert servicetekniker.

Gassforsyningen er ikke riktig tilkoblet eller slått på.

Se installasjonsinstruksjonene som fulgte med serien.

Ovnstemperaturen er for varm eller kald.

Ovnstermostat trenger justering.

Se side 32.

En ovnsbrenner Låsen på ovnsdøren vil ikke slå seg av. skrudd på.

Displayet viser låseikonet. Hold ovnsdøren åpen og trykk på START/SET -puten i 3 sekunder. Ovnen piper og Lås -ikonet slås av.

Sabbatsfunksjonen er aktivert.

SAb og klokkeslettet vises i displayet. Alle andre kontroller og signaler vil bli deaktivert. For kun å slå av ovnen, trykk på OVEN OFF-knappen. For å avbryte sabbatsfunksjonen og reaktivere kontrollene og signalene, trykk og hold inne bake- og nummer 1-padsene samtidig i 3 sekunder.

Feilsøking

Problem Ovnslyset (lamp) vil ikke slå seg på.
Ovnen ryker for mye under steking.

Mulig årsak

Handling

Ovnsdørlåsen er slått på.

Displayet viser låseikonet. Hold ovnsdøren åpen og trykk på START/SET -puten i 3 sekunder. Ovnen piper og Lås -ikonet slås av.

Sabbatsfunksjonen er aktivert.

SAb og klokkeslettet vises i displayet. Alle andre kontroller og signaler vil bli deaktivert. For å avbryte sabbatsfunksjonen og aktivere lysbryteren og andre kontroller på nytt, trykk og hold inne bake- og nummer 1-blokkene samtidig i 3 sekunder.

En løs eller utbrent pære.

Se side 41.

Bryteren som bruker ovnlampen må byttes ut.

Ring en kvalifisert servicetekniker.

Kjøtt eller mat ble ikke tilberedt ordentlig før det ble stekt.

Klipp bort overflødig fett og/eller fettkanter som kan curl.

En feilaktig

Se stekeveiledning på side 24.

plassert øverste ovnstativ.

Kontrollene blir ikke riktig innstilt.

Se side 23.

Fett avleiring på ovnen Regelmessig rengjøring er nødvendig

overflater.

når du steker ofte.

Problem

Mulig årsak

Handling

Matlagingen er ferdig, men kjøleviften går fortsatt.

Viften går automatisk i en viss tid for å ventilere innsiden av ovnen.

Dette er ikke en feil.

Ovnen vil ikke selvrense.

Ovnsdørlåsen er slått på.

Displayet viser låseikonet. Hold ovnsdøren åpen og trykk på START/SET -puten i 3 sekunder. Ovnen piper og Lås -ikonet slås av.

Ovnen er for varm.

La ovnen avkjøles og tilbakestill kontrollene. Selvrensingssyklusen vil ikke låse ovnsdøren hvis ovnstemperaturen er for høy. Døren må låses før selvrensingssyklusen kan starte.

De selvrensende ovnskontrollene er ikke riktig innstilt.

Tilbakestill de selvrensende ovnskontrollene. (Se side 39 og 41.)

Knatrende eller

Dette er normalt.

poppende lyd.

Dette er lyden av metalloppvarming og -kjøling under enhver matlagings- eller rengjøringsfunksjon.

Feilsøking

Engelsk 45

Feilsøking

Problem
Overdreven røyking under en selvrensende syklus.

Mulig årsak
Dette er første gang ovnen blir rengjort.

Ovnsdøren vil ikke åpne etter en selvrensesyklus.
Ovnen er ikke ren etter en selvrensende syklus.

Dette er normalt.
Et fint støv eller aske er normalt.

Handling
Dette er normalt. Ovnen vil alltid ryke mer første gang den rengjøres. Tørk opp all overflødig jord før du starter selvrensesyklusen. Hvis røyken vedvarer, trykk på OVN AV-knappen. Åpne vinduene for å fjerne røyken fra rommet. Etter at ovnen er avkjølt og låst opp, tørk opp overflødig smuss og tilbakestill ovnen for selvrensing.
Ovnsdøren forblir låst til ovnstemperaturen faller under 400 ° F.
Dette kan tørkes av med annonseamp klut. Still inn selvrensende syklus for en lengre rengjøringstid. Syklusen var ikke lang nok til å brenne av smussoppbyggingen. Ekstremt skitne ovner krever håndrens av overdreven utslipp og matoppbygging før du starter en selvrensende syklus. Flere selvrensende sykluser kan være nødvendige for å rengjøre ovnen helt.

Problem
Damp eller røyk kommer fra under kontrollpanelet.

Mulig årsak Dette er normalt.

En brennende eller fet lukt som kommer fra ventilen.
En sterk lukt.

Dette er normalt for en ny ovn og vil forsvinne innen 1/2 time etter den første stekesyklusen.
Dette er midlertidig.

Ovnstativ er Dette er normalt. vanskelig å skli.

Viftestøy.

Dette er normalt.

Konveksjonsviften fungerer ikke.

Dette er normalt.

Handling
Ovnsventilen er plassert der. Mer damp er synlig når du bruker konveksjonsfunksjonene eller når du baker eller steker flere ting samtidig.
For å fremskynde prosessen, still inn en selvrensingssyklus på minimum 3 timer. (Se side 39 og 41.)
Isolasjonen rundt innsiden av ovnen avgir lukt de første gangene ovnen brukes.
Påfør en liten mengde vegetabilsk olje på et papirhåndkle og tørk av kantene på ovnstativene med papirhåndkleet. Stativer blir matte og vanskelige å skyve hvis de blir stående i ovnen under en selvrensende syklus.
Konveksjonsviften går til funksjonen er over eller døren åpnes.
Viften starter automatisk når ovnen når forvarmetemperaturen.

Feilsøking

46 engelsk

andre

Problem Produktet er ikke nivå.
Skjermen blir tom.
Maten bakes eller stekes ikke ordentlig i ovnen.

Mulig årsak
Apparatet er feil installert. Nivelleringsbenet (e) er (er) skadet eller ujevnt.
Kjøkkenskapene er ikke riktig innrettet og gjør at rekkevidden ikke ser ut til å være jevn.
Stikkontakten Ground Fault Interrupter (GFI eller GFCI) har blitt utløst og må tilbakestilles. Din digitale kontroll er skadet.
Feil tilberedningsmodus er valgt.
Ovnstativene er ikke riktig plassert for maten som tilberedes.
Feil kokekar eller kokekar av feil størrelse brukes.
Ovnstermostaten må justeres.
Det er aluminiumsfolie på ristene og/eller ovnsbunnen.
Klokken eller timerne er ikke riktig innstilt.

Handling Sørg for at gulvet er plant, sterkt og stabilt. Hvis gulvet synker eller skrår, ta kontakt med en snekker. Kontroller og niveller rekkevidden. (Se installasjonsinstruksjonene.) Sørg for at skapene er firkantede og gir tilstrekkelig plass til installasjon. Bytt sikring eller tilbakestill strømbryteren.
Se side 22. Se side 24.
Se side 16.
Se side 32. Fjern folien.
Se side 15.

Problem
Mat steker ikke ordentlig i ovnen.

Mulig årsak
Ovnens kontroller er ikke riktig innstilt.
Ovnsdøren var ikke lukket under grillingen.
Stativet er ikke riktig plassert.

Handling Se side 23.
Se side 22.
Se stekeveiledningen på side 24.

Informasjonskoder

Kodesymbol

Betydning

Sjekk ovnssensoren.

1.

Overoppheting av ovnen.

2.

Sjekk PBA NTC-sensoren

Sjekk PBA NTC-sensoren

Oppløsning
Trykk på OVEN OFF-knappen, og start deretter ovnen på nytt. Hvis problemet vedvarer, koble fra all strøm til området i minst 30 sekunder, og koble deretter til strømmen igjen.

Sjekk dørlåsen.
Sjekk Touch PBA-signalene. Kontroller kontrollpanelene ** Hvis disse løsningene ikke løser problemet, kontakt et lokalt Samsung-servicesenter eller ring 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864).

Engelsk 47

Feilsøking

Garanti (USA)

VENNLIGST IKKE KASSERE.
SAMSUNG GASSOMRÅDE
BEGRENSET GARANTI TIL ORIGINAL KJØPER MED SIKKERHET FOR KJØP
Dette SAMSUNG -merkeproduktet, som levert og distribuert av SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA INC. (SAMSUNG) og levert nytt, i den originale esken til den opprinnelige forbrukerkjøperen, er garantert av SAMSUNG mot produksjonsfeil i materialer eller utførelse i den begrensede garantiperioden, med start fra datoen for det opprinnelige kjøpet, av:
Ett (1) års deler og arbeidskraft
Denne begrensede garantien er kun gyldig på produkter som er kjøpt og brukt i USA som er installert, betjent og vedlikeholdt i henhold til instruksjonene som er knyttet til eller følger med produktet. For å motta garantiservice, må kjøperen kontakte SAMSUNG på adressen eller telefonnummeret som er oppgitt nedenfor for problemavgjørelse og serviceprosedyrer. Garantitjeneste kan bare utføres av et SAMSUNG-autorisert servicesenter. Den originale daterte salgsfremføringen må presenteres på forespørsel som bevis på kjøpet til SAMSUNG eller SAMSUNGs autoriserte servicesenter for å motta garantiservice.
SAMSUNG vil tilby hjemmetjeneste i det sammenhengende USA uten garanti i garantiperioden, med forbehold om tilgjengelighet av SAMSUNG-autoriserte servicetjenester innenfor kundens geografiske område. Hvis hjemmetjeneste ikke er tilgjengelig, kan SAMSUNG velge, etter eget valg, å transportere produktet til og fra et autorisert servicesenter. Hvis produktet befinner seg i et område der service fra en SAMSUNG-autorisert servicetjeneste ikke er tilgjengelig, kan du være ansvarlig for en reiseavgift eller kreve å bringe produktet til et SAMSUNG-autorisert servicesenter for service.
For å motta hjemmetjeneste må produktet være uhindret og tilgjengelig for serviceagenten.

I den gjeldende garantiperioden vil et produkt bli reparert, erstattet eller kjøpesummen refunderes, etter eget valg av SAMSUNG. SAMSUNG kan bruke nye eller omarbeidede deler til reparasjon av et produkt, eller erstatte produktet med et nytt eller oppusset produkt. Reservedeler og produkter er garantert for den gjenværende delen av det originale produktets garanti eller nitti (90) dager, avhengig av hva som er lengst. Alle utskiftede deler og produkter tilhører SAMSUNG, og du må returnere dem til SAMSUNG.
Denne begrensede garantien dekker produksjonsfeil i materialer eller utførelse som oppstår i vanlig husholdning, ikke-kommersiell bruk av dette produktet, og skal ikke dekke følgende: skader som oppstår under forsendelse, levering, installasjon og bruk som dette produktet ikke er ment for; skade forårsaket av uautorisert modifikasjon eller endring av produktet; produkt der de originale fabrikkserienumrene er fjernet, ødelagt, endret på noen måte eller ikke lett kan bestemmes; kosmetiske skader inkludert riper, bulker, fliser og andre skader på produktets finish; skade forårsaket av misbruk, misbruk, skadedyrangrep, ulykke, brann, flom eller andre natur- eller gudshandlinger; skade forårsaket av bruk av utstyr, verktøy, tjenester, deler, rekvisita, tilbehør, applikasjoner, installasjoner, reparasjoner, eksterne ledninger eller kontakter som ikke er levert eller autorisert av SAMSUNG; skade forårsaket av feil elektrisk linjestrøm, voltage, svingninger og overspenninger; skade forårsaket av manglende drift og vedlikehold av produktet i henhold til instruksjonene; instruksjoner i hjemmet om hvordan du bruker produktet; og service for korrekt installasjon som ikke er i samsvar med elektriske eller rørleggerkoder eller korreksjon av husholdnings elektriske eller rørleggerarbeid (dvs. husledninger, sikringer eller vanninntaksslanger). I tillegg er skader på glassplaten forårsaket av (i) bruk av andre rengjøringsmidler enn de anbefalte rengjøringsmidler og pads eller (ii) herdet søl av sukkerholdige materialer eller smeltet plast som ikke rengjøres i henhold til instruksjonene i bruks- og omsorgsveiledningen, dekkes ikke av denne begrensede garantien.
Kostnadene for reparasjon eller utskifting under disse ekskluderte omstendighetene skal være kundens ansvar.
Besøk av en autorisert servicer for å forklare produktfunksjoner, vedlikehold eller installasjon dekkes ikke av denne begrensede garantien. Ta kontakt med SAMSUNG på nummeret nedenfor for å få hjelp med noen av disse problemene.

Garanti

48 engelsk

EKSKLUSJON AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER
UNDERFORSTÅENDE GARANTIER, INKLUDERT DE UNDERFORSTÅTE GARANTIENE FOR SALGSMÅLIGHET ELLER RIKTIGHET FOR ET BESKRIVELIGT FORMÅL, ER BEGRENSET TIL ETT ÅR ELLER DEN KORTSTE TIDEN TIL LOV. Noen stater tillater ikke begrensninger på hvor lenge en underforstått garanti varer, så begrensningene eller unntakene ovenfor gjelder kanskje ikke for deg. Denne garantien gir deg spesifikke rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter, som varierer fra stat til stat.
BEGRENSNING AV RETTSMIDLER
DITT ENESTE OG EKSKLUSIVE RETSMIDDEL ER PRODUKTREPARASJON, ERSTATNING AV PRODUKT ELLER TILBETALING AV KJØPPRISEN PÅ SAMSUNGS VALG, SOM GJELDES I DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN. SAMSUNG ER IKKE ANSVARLIG FOR SPESIELLE, ULYKKELIGE ELLER FØLGESKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL TIDEN FRA ARBEID, HOTELLER OG/ELLER RESTAURANTMIDDELER, TILBETALING AV TJENNINGER PÅ TJENNINGER FOR TJENNINGER TEORI SOM KRAVET ER BASERT, OG SELV OM SAMSUNG HAR VARET RÅD OM MULIGHETEN FOR SLIKTE SKADER. Noen stater tillater ikke ekskludering eller begrensning av tilfeldige skader eller følgeskader, så begrensningene eller unntakene ovenfor gjelder kanskje ikke for deg. Denne garantien gir deg spesifikke rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter, som varierer fra stat til stat.
SAMSUNG garanterer ikke uavbrutt eller feilfri drift av produktet. Ingen garanti eller garanti gitt av noen annen person, firma eller selskap med hensyn til dette produktet er bindende for SAMSUNG.
For å få garantiservice, vennligst kontakt SAMSUNG på:
Samsung Electronics America, Inc. Challenger Road 85
Ridgefield Park, NJ 07660 1-800-SAMSUNG (726-7864) og www.samsung.com/us/support

Registrering Registrer produktet ditt online på www.samsung.com/register. Spørsmål for spørsmål om funksjoner, drift/ytelse, deler, tilbehør eller service, ring 1-800-SAMSUNG (726-7864), eller besøk vår Web nettsted på www.samsung.com/us/support.

Modell #

Serienummer

Legg ved kvitteringen (eller en kopi) til denne håndboken. Du kan trenge det, sammen med modell og serienummer, når du ringer for å få hjelp.

Garanti

Engelsk 49

Garanti (CANADA)

VENNLIGST IKKE KASSERE.
SAMSUNG GASSOMRÅDE
BEGRENSET GARANTI TIL ORIGINAL KJØPER
Dette SAMSUNG -merkeproduktet, som levert og distribuert av SAMSUNG ELECTRONICS CANADA INC. (SAMSUNG) og levert nytt, i den originale esken til den opprinnelige forbrukerkjøperen, er garantert av SAMSUNG mot produksjonsfeil i materialer og utførelse i en begrenset garantiperiode på:
Ett (1) års deler og arbeidskraft
Denne begrensede garantien starter på den opprinnelige kjøpsdatoen, og er kun gyldig for produkter kjøpt og brukt i Canada. For å motta garantiservice må kjøperen kontakte SAMSUNG for problemavklaring og serviceprosedyrer. Garantiservice kan kun utføres av et SAMSUNG-autorisert servicesenter, og enhver uautorisert service vil ugyldiggjøre denne garantien. Den originale daterte salgsregningen må fremvises på forespørsel som kjøpsbevis til SAMSUNG eller SAMSUNGs autoriserte servicesenter. Samsung vil tilby hjemmeservice i løpet av garantiperioden på ett (1) år uten kostnad, avhengig av tilgjengelighet i det tilstøtende Canada. Hjemmetjeneste er ikke tilgjengelig i alle områder. For å motta hjemmeservice må produktet være uhindret og tilgjengelig for serviceagenten. Hvis tjenesten ikke er tilgjengelig, kan Samsung velge å sørge for transport av produktet til og fra et autorisert servicesenter.
SAMSUNG vil reparere eller erstatte dette produktet, etter vårt valg og uten kostnad som angitt her, med nye eller renoverte deler eller produkter hvis det blir funnet å være defekt i den begrensede garantiperioden som er angitt ovenfor. Alle utskiftede deler og produkter blir SAMSUNGs eiendom og må returneres til SAMSUNG. Reservedeler og produkter påtar seg den gjenværende originale garantien, eller nitti (90) dager, avhengig av hva som er lengst.

Denne begrensede garantien skal ikke dekke tilfeller av feil elektrisk strøm, voltage eller forsyning, lyspærer, hussikringer, husledninger, kostnaden for et serviceoppkall for instruksjoner, eller fikse installasjonsfeil. Skader på koketoppen forårsaket av bruk av andre rengjøringsmidler enn de anbefalte rengjøringsmidlene og putene og skader på koketoppen forårsaket av herdet søl av sukkerholdige materialer eller smeltet plast som ikke er rengjort i henhold til instruksjonene i bruks- og vedlikeholdsveiledningen er heller ikke dekket. SAMSUNG garanterer ikke uavbrutt eller feilfri drift av produktet.
UNNTATT SOM ANGITT HER, FINNES DET INGEN GARANTIER ELLER BETINGELSER PÅ DETTE PRODUKTET, VERKEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, OG SAMSUNG FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER OG BETINGELSER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL EN UNDERFORSTÅTTE GARANTI, ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTI. INGEN GARANTI ELLER GARANTI GITT AV NOEN PERSON, FIRMA ELLER SELSKAP MED HENSYN TIL DETTE PRODUKTET SKAL VÆRE BINDENDE FOR SAMSUNG. SAMSUNG SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR TAP AV INNTEKT ELLER FORTJENESTE, MANGLENDE Å REALISERE BESPARINGER ELLER ANDRE FORDELER, ELLER NOEN ANDRE GENERELT, INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER FORÅRSAKET AV BRUK ELLER FEILIGE PRODUKTET. DEN JURIDISKE TEORIEN SOM KRAVET ER BASERT PÅ, OG SELV OM SAMSUNG HAR BLITT GJORT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. ELLER SKAL GJENNOMFØRING AV NOEN SLAG MOT SAMSUNG VÆRE STØRRE I BELØP ENN KJØPSPRISEN PÅ PRODUKTET SOLGT AV SAMSUNG OG FORÅRSAKER DEN PÅSTÅTE SKADEN. UTEN Å BEGRENSE DET FOREGÅENDE, PÅTAR KJØPER ALL RISIKO OG ANSVAR FOR TAP, SKADE ELLER SKADE PÅ KJØPERS OG KJØPERS EIENDOM OG ANDRE OG DERES EIENDOM SOM OPPSTÅR VED BRUK, MISBRUK ELLER UMULIGHET. DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN SKAL IKKE UTVIDES TIL NOEN ANDRE ENN DEN ORIGINELLE KJØPEREN AV DETTE PRODUKTET, ER IKKE OVERFØRbar, OG ANGÅR DITT EKSKLUSIVE RETTSMIDDEL.

Garanti

50 engelsk

Noen stater eller provinser tillater ikke begrensninger på hvor lenge en underforstått garanti varer, eller utelukkelse eller begrensning av tilfeldige skader eller følgeskader, så begrensningene eller unntakene ovenfor gjelder kanskje ikke for deg.
Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra stat til stat eller provins til provins.
For å få garantiservice, vennligst kontakt SAMSUNG på:
Samsung Electronics Canada Inc. 2050 Derry Road West, Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada 1-800-SAMSUNG (726-7864) og www.samsung.com/ca/support (engelsk)
www.samsung.com/ca_fr/support (fransk)

Registrering
Registrer produktet ditt online på www.samsung.com/register.
spørsmål
For spørsmål om funksjoner, drift/ytelse, deler, tilbehør eller service, ring 1-800-SAMSUNG (726-7864), eller besøk vår Web nettsted på www.samsung.com/ca/support (engelsk), eller www.samsung.com/ca_fr/support (fransk).

Modell #

Serienummer

Legg ved kvitteringen (eller en kopi) til denne håndboken. Du kan trenge det, sammen med modell og serienummer, når du ringer for å få hjelp.

Garanti

Engelsk 51

Garanti (CANADA)
Åpen kildekode-kunngjøring (kun NX58*665***)
Programvaren som følger med dette produktet inneholder programvare med åpen kildekode. Følgende URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP2_0/ seq/0 leads to open source license information as related to this product.

Memo

Garanti

52 engelsk

Memo

Skann QR -koden* eller besøk www.samsung.com/spsn til view våre nyttige veiledningsvideoer og liveshow
* Krever at leseren installeres på smarttelefonen din

Vær oppmerksom på at Samsung-garantien IKKE dekker serviceanrop for å forklare produktets bruk, korrigere feil installasjon eller utføre vanlig rengjøring eller vedlikehold.

SPØRSMÅL ELLER KOMMENTARER?

LAND USA
Consumer Electronics
CANADA

RING 1-800-SAMSUNG (726-7864) 1-800-SAMSUNG (726-7864)

ELLER BESØK OSS ONLINE PÅ
www.samsung.com/us/support
www.samsung.com/ca/support (engelsk) www.samsung.com/ca_fr/support (fransk)

DG68-00993A-07

Gasskomfyr
Brukerhåndbok
NX58*665***/NX58*663***

ANNONSE: Denne informasjonen er en håndbok som ikke er komplett, og produserer en eksplosjon eller en eksplosjon som forårsaker nye materialer, skader eller skader. · NO debe almacenarse for å bruke bensin og andre væsker og damp
inflammables cerca de este u otros electrodomésticos. · QUÉ HACER SI HAY OLOR A GAS:
– INGEN intente encender ningún electrodoméstico. – INGEN toque ningún avbryter eléctrico. – INGEN bruk ningún telefono de su edificio. – Llame inmediatamente al proveedor de gas desde el telefono de un
vecino. Siga las instrucciones del proveedor de gas. – Si no puede comunicarse con el proveedor de gas, lame al
departamento de bomberos. · La instalación y el servicio técnico deben ser realizados por un
installatør, tekniske tjenester eller gassprøver.
DISPOSITIVO ANTI INKLINASIÓN
ANNONSERING: For å redusere tilbøyeligheten til estufaen, er det en mediasjon av en dispositiv Anti Inclinación correctamente instalado. DESPUÉS DE INSTALAR LA ESTUFA, BEKREFT QUE EL DISPOSITIVO ANTI CORRECTAMENTE CONECTADO. Se bruksanvisningen for installasjonen av brindan som svarer på instruksjonene. a) Si el dispositivo anti vuelco no está instalado, un niño o un adulto puede volcar la estufa y encontrar la muerte.
2 Español

b) Verifique que el dispositivo anti vuelco esté correctamente instalado y acoplado en la parte trasera derecha (o trasera izquierda) de la parte inferior de la estufa.
c) Si desplaza la estufa y luego vuelve a colocarla en su lugar, asegúrese de que el dispositivo anti vuelco esté acoplado en la parte trasera derecha o izquierda de la parte inferior de la estufa.
d) Ingen opere la estufa sin el dispositivo anti inclinación en su lugar y conectado.
e) Ingen hacerlo puede provokar la muerte o quemaduras serias a niños o adultos.
ADVARSEL
No se pare sobre la puerta del horno de la estufa, ni se apoye o siente sobre ella. Puede causar que la estufa se incline o vuelque, produciendo quemaduras eller lesiones severas. Bekreft que el dispositivo anti inclinacion se encuentre instalado correctamente. Luego, para verificar que dicho dispositivo esté conectado, tome el borde superior trasero de la estufa y cuidadosamente intente inclinarla hacia adelante. El dispositivo anti inclinacion debería prevenir que la estufa se incline hacia adelante más de unas pocas pulgadas. Si, por cualquier razón, hala la estufa alejándola de la pared, asegúrese de que el dispositivo anti inclinación encaje correctamente cuando empuje la estufa a su lugar contra la pared. Si no se encuentra encajado, hay riesgo de que la estufa se incline o vuelque y cause lesiones si usted o un niño se parasen, sentasen o apoyasen sobre una puerta abierta. Nunca trekker seg tilbake completamente las patas niveladoras. Si las retira, la estufa no quedará sujeta correctamente al dispositivo anti inclinacion.

Aviso sobre regulaciones

1. Aviso de la FCC
FORSIKTIG
PRECAUCIÓN DE LA FCC: Todos los cambios y las modificaciones que no cuenten con la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento invalidará la autoridad del usuario para operar el equipo. Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento se encuentra sujeto a las suientes dos condiciones: 1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y 2) Este dispositivo debe aceptar la recepción de cualquier
interferencia, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento indeseado.
En los disponible produkter en los mercados de Estados Unidos/ Canada, solo están disponibles los canales 1~11. Ingen se pueden seleccionar otros canales.
DECLARACIÓN DE LA FCC: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que se encuentra dentro de los limites para los dispositivos digitales klasse B, de acuerdo con la sección 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están destinados a ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiales en una instalación residencial.

Este equipo genera, use y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, ingen se lo installa y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provokar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, ingen se garantiza que no habrá interferencia en alguna instalación determinada. Si este equipo causa interferencia perjudicial con la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia de una de las suientes maneras: · Reorientar la reorientar la reorientar receptor separación entre el equipo y el receptor · Connector el equipo a una toma de un circuito distinto de aquel
al que están conectados la radio or el TV · Consultar al distribuidor oa un técnico de radio/TV
eksperimenter for å få tak i ayuda.
ERKLÆRING AV LA FCC SOBRE LA EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN: Este equipo cumple con los limites de exposición a la radiación establecidos por la FCC para un entorno no controlado. Este equipo debe ser instalado y operation a una distancia minima de 8 pulgadas (20 cm) entre su cuerpo y el radiador. Este dispositivo y su antena no deben ubicarse cerca ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

Spansk 3

2. Aviso de IC El término "IC" ans av nummeret av sertifiseringsnummeret av radio-indikeren som har spesifikke teknologier fra Industry Canada. El funcionamiento se encuentra sujeto a las suientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas aquellas que puedan provocar un desecionamiento. Este aparato digital de Clase B cumple con la norma ICES-003 de Canadá. En los disponible produkter en los mercados de Estados Unidos/ Canada, solo están disponibles los canales 1~11. Ingen se pueden seleccionar otros canales.
ERKLÆRING AV IC SOBRE LA EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN: Este equipo cumple con los limites de exposición a la radiación IC RSS-102 establecidos for un entorno no controlado. Este equipo debe ser instalado y operation a una distancia minima de 8 pulgadas (20 cm) entre su cuerpo y el radiador. Este dispositivo y su antena no deben ubicarse cerca ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

Instruksjoner for securidad generales
Esta unidad har sido sometida a pruebas y se ha determinado que cumple con los limites para un dispositivo digital class B, de acuerdo con la Sección 18 de las normas de la FCC. Estos límites están destinados a ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiales en una instalación residencial. Esta unidad genera, utiliza y puede irradiar energy de radiofrecuencia y, si ingen installering y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provokar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio.
Sin embargo, ingen se garantiza que no habrá interferencia en alguna instalación determinada. Si esta unidad causa interferencias perjudiales en la recepción de radio o TV, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo la unidad, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia a través de una o mer de las siguientes:
· Reorienter eller reubicar la antena receptora. · Aumentar la distancia entre la unidad y el receptor. · Forbindelse med en toma de un circuito distinto de aquel
al que están conectados la radio eller el TV.

4 Español

Innhold

Innhold

Informasjon som er av betydning

6 Cajón de calentamiento (solo NX58*665***)

36

Cajón de calentamiento

36

Generell beskrivelse

13

ordningen

vedlikehold

37

13

Elementer inkluderer (NX58*665***, NX58*663***)

13

Rengjøring

37

Kontrollpanel

14

Reemplazo de la luz del horno

41

se

15

Puerta del horno: retirar y volver a instalar

42

Kjøkken ur

15

Cajón de calentamiento / almacenamiento

43

Abertura de ventilación / orificios de refrigeración

15

Problemløsning

43

Gasskomfyr

16

Punktos de verificación

43

Kjøkkenutstyr

16

Informasjonskoder

47

Rejilla del quemador sentral Rejilla for wok (solo NX58*665***)

17

Garantía limitada (Estados Unidos)

48

Bruk av comal (solo NX58*665***)

18

Quemadores de gas

20 Garantía (CANADÁ)

50

sparken

20

Anuncio de código abierto (solo NX58*665***)

52

Ajuste de la configuración de lama baja en los quemadores de la cubierta 21

Horno de gass

22

Bruk av horno

22

Horneado, asado og cocción por convección

22

Asado a la parrilla

23

Uso de las rejillas del horno

24

Kokkealternativer

26

Cocción lenta, Deshidratar, Levantamiento del pan

29

Funksjoner uten koks

32

Smart kontroll (solo NX58*665***)

34

Spansk 5

Informasjon som er av betydning

Informasjon som er av betydning

Lea todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico
· Todos los equipos eléctricos ya gas con piezas móviles pueden ser peligrosos. Lea las instrucciones de seguridad importantes para este electrodoméstico que se incluyen en este manual. Se deben seguir las instrucciones a fin de minimizar el riesgo de lesión, muerte o daño a la propiedad.
· Guarde este manual. Nei lo deseche.
Bruksanvisning
ADVERTENCIA Prácticas peligrosas o inseguras que pueden provocar lesiones personals graves o la muerte.
PRECAUCIÓN Prácticas peligrosas eller inseguras que pueden provocar descargas eléctricas, lesiones personals o daños a la propiedad.
NOTA Instrucciones y sugerencias uteles.
Estos ikoner og advertencias er inkludert for evitar que usted u andre personas sufran lesions. Sígalos explícitamente. Una vez que haya leído esta sección, consérvela en un lugar seguro para consultas futuras.

California Proposición 65 Annonse
ADVERTENCIA Cáncer y Daño Reproductive www.P65Warnings.ca.gov.
Mancomunidad de massachusetts
· Este producto debe ser instalado por un plomero con licencia o un gasista matriculado o with licencia del Estado de Massachusetts. Cuando se utilicen válvulas de bola para el cierre del gas, se debe usar una manija en forma de “T”. Ingen deben conectarse varios conductos flexibles de gas en serie.
Generell sikkerhet
ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones personals y/o muerte, respete las suientes precauciones.
· Ingen toque ninguna parte de la estufa, incluyendo, entre otros, los quemadores del horno, los quemadores superiores eller las partes internas durante la cocción eller inmediatamente después de cocinar.
· Debe conocer la ubicación de la válvula de cierre del gas y cómo cerrarla si es necesario.
· Asegúrese de que el dispositivo anti inclinación esté correctamente instalado en la estufa. Consulte las instrucciones de installasjon for informasjon om informasjon.
· Ingen permita que los niños se acerquen a la estufa. No permita que los niños se metan en la estufa ni trepen sobre ella. Ingen permita que los niños jueguen con la estufa ni con ninguna parte de la estufa. Los niños no deben quedar sin vigilancia en el lugar donde se utiliza la estufa. Para la seguridad de los niños, recomendamos utilizar la función de control/ bloqueo de la puerta.
· Ganske todos los materialer de empaque de la estufa antes de utilizarla para evitar que se incendien. Mantenga todos los materialer de empaque fuera del alcance de los niños. Deseche adecuadamente los materialer de empaque luego de desembalar la estufa.

6 Español

Informasjon som er av betydning

· No guarde ningún objeto que resultte de interés para los niños sobre la cubierta o el protector posterior de la estufa. Los niños que se trepen a la estufa para alcanzar un objeto podrían morir o resultar seriamente lesionados.
· Ingen opere la estufa si esta o alguna de sus partes se encuentra dañada, ingen funciona correctamente o si falta alguna pieza.
· Du kan ikke bruke calefactor del ambiente. Utilice la estufa solamente para cocinar. · No utilice limpiadores para horno ni revestimientos de horno dentro o cerca de ninguna
parte del horno. · Utnytt únicamente agarradores aislantes secos. Los agarradores aislantes húmedos
pueden liberar vapor y causar quemaduras si entran en contacto con superficies calientes. Mantenga todos los agarradores aislantes alejados de las lamas abiertas cuando levante los mottakere. Jamás utilice una toalla eller una tela voluminosa como agarrador aislante. · Ingen bruk av estufa para calentar recipientes cerrados con alimentos. · Ingen golpee el vidrio del horno. · Al desechar la estufa, corte el cable de alimentación y quite la puerta para evitar que niños y animales puedan quedar atrapados. · Desenchufe o desconecte la alimentación antes de realizar tareas de mantenimiento o reparación. · Asegúrese de que todas las carnes de res y de ave se cocinen bien. La carne de res debe cocinarse siempre a una temperatura interna de 160 °F (71 °C). La carne de ave debe cocinarse siempre a una temperatura interna de 180 °F (82 °C). · Ingen intente operar el horno de ignición eléctrica durante un corte de energía eléctrica. · Mantenga el area del artefacto desocupada y libre av materialer brennbare stoffer, bensin og andre damper og brennbare stoffer. · Enseñe a los niños que no deben tocar ni jugar con los controls ni con ninguna parte de la estufa. Recomendamos utnytter funksjonen de bloqueo de los controles / la puerta para reducir el riesgo de que los niños los usen incorrectamente. · No se apoye sobre la estufa ya que podria girar las perillas de control sin darse cuenta. · No se pare sobre el electrodoméstico ni coloque sobre él objetos (como ropa sucia, fundas para hornos, velas encendidas, cigarrillos encendidos, platos, productos químicos, objetos metálicos, etc.). – Artículos como trapos de cocina pueden quedar enganchados en la puerta. – Se pueden producir descargas eléctrias, un incendio, problemas con el producto or lesions. · Tenga cuidado de no lesionarse cuando limpie el electrodoméstico (por dentro o por fuera). Puede lesionarse con los bords afilados del electrodoméstico.

Brannsikkerhet
ADVARSEL
Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones personals y/o muerte, respete las suientes precauciones.
· Ingen vakthold, bruk av brennbare materialer eller brennbare stoffer som karbon, papel, plast, agarradores aislantes, ropa de cama, cortinas, bensin og andre damp eller brennbare stoffer i form av en eller annen interiør.
· Ingen lleve prendas amplias o colgantes mientras se utiliza la estufa.
· Para evitar la acumulación de grasa, limpie regularmente las ventilaciones. · Ingen tillatelse til agarradores aislantes u andre materialer brennbare stoffer entren en contacto
med el elemento calentador. Ingen bruksområder for otras telas voluminosas como agarrador aislante. · Ingen bruk agua para apagar un fuego provokado por la grasa. For slukking av materia grasa, apague la fuente de calor y sofoque el fuego con una tapa que ajuste bien o bruk un extinguidor de incendios de polvo químico seco o de espuma para usos diversos. · Si la grasa llegara a enencenderse dentro del horno, apague el horno presionando la tecla OVEN OFF (APAGAR HORNO). Mantenga cerrada la puerta del horno hasta que se extinga el fuego. Ved behov, bruk en brannslukkingsmekanisme for polvo químico seco eller espuma for usos diversos. · Ingen caliente envases de alimentos que no hayan sido abiertos. La acumulación de presión puede hacer que los envases exploten y forårsaket lesjoner. · NUNCA bruker denne artefakten som calefactor for calentar el ambiente. Hacerlo podria tener como resultado el envenenamiento con monoxido de carbono y el recalentamiento del horno. No utilice el horno como lugar de almacenamiento. El papel y otros materiales inflamables guardados en el horno pueden incendiarse. · Ingen deje productos como papel, utensilios de cocina eller alimentos en el horno cuando no lo utiliza. Los elementos almacenados en un horno pueden arder. · Ingen brennbare materialer fra andre produkter.

Spansk 7

Informasjon som er av betydning

Informasjon som er av betydning

Seguridad del gass
ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones personals y/o muerte, respete las suientes precauciones.
Si hay olor a gas: · Cierre la válvula y no use la estufa. · Ingen encienda cerillos, velas ni cigarrillos. · Ingen innskudd for gass.
· Ingen elektrisk avbryter kan kobles til strømforsyningskabelen.
· Ingen bruk ningún teléfono dentro del edificio. · Evakue en todos los occupantes del ambiente, edificio
o område. · Llame inmediatamente al proveedor de gas desde
el teléfono de un vecino. Instruksjoner for bevis på gass. · Si no puede comunicarse con el proofedor de gas, llame al departamento de bomberos.
Verificación de fugas de gas · La prueba de fugas del artefacto debe ser realizada de acuerdo con las instrucciones del
fabricante. Ingen bruk for en lama for å kontrollere gassen. Utnytt en cepillo for esparcir una mezcla de agua jabonosa alrededor del área que está verificando. Si hay una fuga de gas, verá pequeñas burbujas en la mezcla de agua jabonosa en el punto de la pérdida.

Seguridad de la electricidad y la conexión a tierra
ADVARSEL
Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones personals y/o muerte, respete las suientes precauciones.
· Enchufe el artefacto a un tomacorriente de 3 clavijas conectado a tierra.
· Ingen pensjonisttilværelse la clavija de conexión a tierra. · Ingen bruk av adapter eller kabelforlenger. · Ingen bruk av enchufe eller en kabel de alimentación dañado
ni un tomacorriente flojo. · Ingen modifique el enchufe, el cable de alimentación ni el
tomacorriente de ninguna manera.
· Ingen smeltbar farge i en nøytral krets eller kobling. · Bruk en elektrisk eksklusiv krets for CA, 120 volt, 60 Hz, 20 A forsinket
o un disyuntor para esta estufa. No conecte más de un artefacto a este circuito. · Ingen tilkoblingskabel til tierra a cañerías de plástico, tuberías de gas eller tuberías de
agua caliente. · Esta estufa debe conectarse a tierra. En el caso de fallas o averías, la conexión a tierra reducirá
el riesgo de sufrir descargas eléctricas, ya que le ofrece una ruta a la corriente eléctrica. Esta estufa está equipada con un cable que dispone de un enchufe conexión a tierra. El enchufe debe enchufarse firmemente en un tomacorriente que esté correctamente instalado y que disponga de conexión a tierra, de acuerdo con los códigos y ordenanzas locales. Si no está seguro de si el tomacorriente está conectado correctamente a tierra, debe verificarlo un electricista matriculado. · La estufa está equipada con un enchufe de 3 clavijas conexión a tierra. Este cable debe enchufarse a un tomacorriente adecuado de 3 clavijas conexión a tierra, que cumpla con todos los códigos y las ordenanzas locales. Si los códigos permiten el uso de un conductor a tierra independiente, recomendamos que un electricista calificado bestemme la vía adecuada para este conductor a tierra. · El servicio eléctrico que alimentará a la estufa debe cumplir con los códigos locales. Además de los códigos locales, debe cumplir con la version mer reciente de ANSI/NFPA No. 70 (para EE.UU.) o con la version más reciente del Código eléctrico de Canadá CSA C22.1. · Es responsabilidad personal del propietario de la estufa brindar el servicio eléctrico correcto para este equipo.

8 Español

Informasjon som er av betydning

Seguridad de la installasjon
ADVARSEL
Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones personals y/o muerte, respete las suientes precauciones.
· Un installer calificado debería realizar la installation and la conexión a tierra correcta, de acuerdo con las instrucciones de installation. Solo instaladores de estufas de gas calificados o técnicos de servicio deberían realizar los ajustes y el servicio técnico.
· No intente realizar el servicio, modificar ni reemplazar ninguna pieza de la estufa a menos que este manual lo recomiende específicamente. Todas las demás tareas de servicio técnico deben ser encomendadas and un técnico calificado.
· Utilice siempre conectores flexibles nuevos cuando installale un artefacto to a gas. No utilice conectores fleksible viejos.
· Asegúrese de que el dispositivo anti inclinación esté correctamente instalado en la estufa. Consulte las instrucciones de installasjon for informasjon om informasjon.
· Debido al tamaño y al peso de la estufa, se necesitan dos personas o más para moverla. · Retire toda la cinta y los materiales de empaque. · Trekke opp todos los accesorios de la cubierta, del horno y del cajón inferior. Las rejillas y los
comales sønn pesados. Tenga cuidado al manipularlas. · Asegúrese de que no se hayan aflojado piezas durante el transporte. Ingen debe installert
en un área expuesta al goteo de agua o al aire libre. · Asegúrese de que un técnico de servicio eller instalador calificado instale y ajuste
correctamente la estufa según el tipo de gas (naturlig o LP) que utilizará. For bruk av gass LP en su estufa, el installering debe reemplazar los 5 orificios de los quemadores superiors y los 2 orificios del horno con el juego de orificios for LP y también debe invertir el adaptador GPR. Estos ajustes deben ser realizados por un técnico de servicio calificado de acuerdo con las instrucciones del fabricante y con todos los códigos y requisitos de la autoridad pertinente. La agencia calificada que realice este trabajo assume toda la responsabilidad de la conversión del gas.

· Installasjonen av esta estufa debe cumplir con los códigos locales o, a falta de ellos, con la version mer reciente del Código nacional de gas combustible, ANSI Z223.1/NFPA.54. En Canadá, installeringen debe cumplir con el Código de instalación for gas natural CAN/ CGA-B149.1 actual or con el Código debe instalación para propano CAN/CGA-B149.2 actual y con los códigos locales, cuando corresponda. El diseño de esta estufa har sido sertifisering av ETL har en versjon av ANSI Z21.1, og av Canadian Gas Association (Asociación de Gas de Canadá) har en versjon mer reciente av CAN/CGA-1.1.
Stedssikkerhet
ADVARSEL
Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones personals y/o muerte, respete las suientes precauciones.
· Este horno ha sido diseñado para uso doméstico en interiores solamente. No instale la estufa en áreas expuestas al aire libre o el agua.
· No instale la estufa en un lugar que esté expuesto a una corriente de aire fuerte.
· Seleccione un piso nivelado y sólido que pueda soportar el peso de la estufa. Los pisos sintéticos, como el linóleo, deben soportar temperaturas de 180 ° F (82 ° C) sin encogerse, deformarse ni decolorarse. No instale la estufa directamente sobre alfombras interiores para cocinas a menos que se coloque madera contrachapada de ¼ pulgada o un aislante semejante entre la estufa y la alfombra.
· Velg et unikt sted for å få tilgang til en tomacorriente av 3 sammenhenger med tierra.
· Si se coloca la estufa cerca de una ventana, ingen cuelgue cortinas largas ni persianas de papel en esa ventana.
· Ingen tape ni bloquee las ventilaciones (aberturas de aire). Las ventilaciones permiten la circulación de aire necesaria para que la estufa funcione adecuadamente con la combustión correcta. Bloquear o tapar las ventilaciones puede provokar una combustión incorrecta que podria causar pérdidas de gas e incendios.

Spansk 9

Informasjon som er av betydning

Informasjon som er av betydning

· Asegúrese de que los revestimientos de las paredes que rodean a la estufa puedan soportar un calor de hasta 200 ° F (93 ° C), generado por la estufa.
· Se debe evitar colocar gabinetes de almacenamiento arriba de la superficie de la estufa. Si resulta necesario colocar gabinetes de almacenamiento arriba de la estufa, deje una separación minima de 40 pulgadas (102 cm) entre la superficie de cocción y la parte inferior de los gabinetes, or instale una campana para estufas que sobresalga horizontalmente como minimo 5 pulgadas (12.7 cm) con respecto al extremo inferior de los gabinetes.
· Coloque la estufa alejada de los lugares de la cocina con tráfico y corrientes de aire para evitar una circulación de aire insuficiente.
· Si se coloca la estufa cerca de una ventana, JAMÁS cuelgue cortinas largas ni persianas de papel en esa ventana. Podrían volar sobre los quemadores superiores y prenderse fuego, causando así un peligro de incendio.
Seguridad de la cubierta
ADVARSEL
Para reduksjon

Dokumenter / Ressurser

SAMSUNG NX58M6650WS gasskomfyr [pdf] Brukerhåndbok
NX58M6650WS Gass Range, NX58M6650WS, Gas Range

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *