INSIGNIA-LOGO

INSIGNIA NS-MW07WH0 Kompakt mikrobølgeovn

INSIGNIA-NS-MW07WH0-Kompakt-Mikrobølgeovn-PRODUKT

Les disse instruksjonene før du bruker det nye produktet for å forhindre skader.

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av et Insignia-produkt av høy kvalitet. Din NS-MW07WH0 eller NS-MW07BK0 representerer det siste innen mikrobølgedesign og er designet for pålitelig og problemfri ytelse.

FORHOLDSREGLER FOR Å UNNGÅ MULIG EKSPONERING FOR MYNDIG MIKROBØLGEENERGI

 1. Ikke forsøk å bruke denne ovnen med døren åpen, siden åpen dør kan føre til skadelig eksponering for mikrobølgeenergi. Det er viktig å ikke beseire eller tamper med sikkerhetslåsene.
 2. Ikke plasser gjenstander mellom ovnsfronten og døren, og la ikke jord eller renere rester samle seg på tetningsflatene.
 3. Ikke bruk ovnen hvis den er skadet. Det er veldig viktig at ovnsdøren lukkes ordentlig og at det ikke er noen skader på
  1. a) Dør (inkludert eventuelle bulker),
  2. b) Hengsler og låser (brukt eller løsnet),
  3. c) Dørtetninger og tetningsflater.
 4. Ovnen skal ikke justeres eller repareres av andre enn kvalifisert servicepersonell

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

ADVARSEL: For å redusere risikoen for forbrenning, elektrisk støt, brann, personskade eller eksponering for overdreven mikrobølgeenergi:

 1. Les alle instruksjonene før du bruker apparatet.
 2. Les og følg de spesifikke FORHOLDSREGLER FOR Å UNNGÅ MULIG EKSPONERING FOR OVERDREJD MIKROBØLGEENERGIE på side 3.
 3. Dette apparatet må jordes. Koble kun til riktig jordet stikkontakt. Se JORDINGSINSTRUKSJONER på side 6.
 4. Installer eller lokaliser bare dette apparatet i samsvar med de medfølgende installasjonsinstruksjonene.
 5. Ikke bruk ovnen når den er tom.
 6. Noen produkter som hele egg og forseglede beholdere -f.eksample, lukkede glasskrukker- kan eksplodere og bør ikke varmes opp i denne ovnen
 7. Bruk bare dette apparatet til den tiltenkte bruken som beskrevet i denne håndboken. Ikke bruk etsende kjemikalier eller damp i dette apparatet. Denne typen ovn er spesielt designet for å varme opp, lage mat eller tørke mat. Den er ikke designet for industriell bruk eller laboratoriebruk.
 8. Som med alle apparater er nøye tilsyn nødvendig når det brukes av barn.
 9. For å redusere faren for brann i ovnsrommet:
  1. a) Ikke overkok maten. Vær nøye med apparatet når papir, plast eller andre brennbare materialer er plassert inne i ovnen for å lette matlagingen.
  2. b) Fjern trådsnorer fra papir- eller plastposer før posen settes inn i ovnen.
  3. c) Hvis materialer inne i ovnen skulle antennes, hold ovnsdøren lukket, slå av ovnen og koble fra strømledningen eller slå av strømmen ved sikringsbryterpanelet.
  4. d) Ikke bruk hulrommet til lagringsformål. Ikke la papirprodukter, kokekar eller mat ligge i hulrommet når de ikke er i bruk.
 10. Væsker, som vann, kaffe eller te, kan overopphetes over kokepunktet uten å se ut til å koke på grunn av væskens overflatespenning. Det er ikke alltid synlig bobling eller koking når beholderen tas ut av mikrobølgeovnen. DETTE KAN FØRE TIL AT SVÆRT VARME VÆSKER Plutselig KOKER OVER NÅR EN SKE ELLER ANNET REDSKAP STÅRES I VÆSKEN. For å redusere risikoen for personskade:
  1. a) Ikke overoppheting væsken.
  2. b) Rør væsken både før og halvveis i oppvarmingen.
  3. c) Ikke bruk beholdere med rett side med smal hals.
  4. d) Etter oppvarming, la beholderen stå i mikrobølgeovnen en kort stund før du fjerner beholderen.
  5. e) Vær ekstremt forsiktig når du setter en skje eller annet redskap inn i beholderen.
 11. Ikke varm olje eller fett for frityrsteking. Det er vanskelig å kontrollere temperaturen på oljen i mikrobølgeovnen.
 12. Ikke tildekk eller blokker noen åpninger på apparatet.
 13. Ikke oppbevar eller bruk dette apparatet utendørs. Ikke bruk dette produktet i nærheten av vann, f.eksample, i nærheten av en kjøkkenvask, i en våt kjeller, i nærheten av et svømmebasseng eller lignende steder.
 14. Ikke bruk dette apparatet hvis det har en skadet ledning eller et støpsel, hvis det ikke fungerer som det skal eller hvis det har blitt skadet eller falt.
 15. Ikke senk ledningen eller pluggen i vann. Hold ledningen unna oppvarmet overflate. Ikke la ledningen henge over kanten av bordet eller benken.
 16. Dette apparatet bør kun utføres service av kvalifisert servicepersonell. Kontakt nærmeste autoriserte servicefasilitet for undersøkelse, reparasjon eller justering.
 17. Når du rengjør overflater på døren og ovnen som kommer sammen ved lukking av døren, må du bare bruke milde, ikke -slipende såper eller vaskemidler påført med en svamp eller en myk klut.
 18. Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med del 18 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må akseptere all interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.
  FORSIKTIG: Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke produktet.
 19. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig forstyrrelse i radio- eller fjernsynsmottak, som kan bestemmes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere forstyrrelsen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:
  1. Omorienter eller flytt mottakerantennen.
  2. Øk skillet mellom utstyret og mottakeren.
  3. Koble utstyret til et stikkontakt på en annen krets enn mottakeren er koblet til.
  4. Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / tv-tekniker for å få hjelp.

JORDINSTRUKSJONER

Dette apparatet må jordes. I tilfelle en elektrisk kortslutning reduserer jording risikoen for elektrisk støt ved å gi en rømningsledning for den elektriske strømmen. Dette apparatet er utstyrt med en ledning som har en jordingsledning med en jordingsplugg. Støpselet må settes inn i en stikkontakt som er riktig installert og jordet.

ADVARSEL: Feil bruk av jordingsstøpselet kan føre til fare for elektrisk støt. Rådfør deg med en kvalifisert elektriker eller servicemann hvis jordingsinstruksjonene ikke er fullstendig forstått, eller hvis det er tvil om hvorvidt apparatet er riktig jordet og hvis det er nødvendig å bruke en skjøteledning, bruk kun en 3-leder skjøteledning som har en 3 - jordingsplugg og en stikkontakt med 3 spor som tar i mot støpselet på apparatet. Den merkede karakteren til skjøteledningen skal være lik eller større enn den elektriske karakteren til apparatet.

Elektriske krav
De elektriske kravene er 120 volt 60 Hz, bare AC, 15 amp. Det anbefales at det leveres en separat krets som kun betjener ovnen. Ovnen er utstyrt med en 3-polet jordingsplugg. Den må kobles til et vegguttak riktig installert og jordet.

Strømledning

 1. Det er gitt en kort strømledning for å redusere risikoen ved å bli viklet inn i eller snuble over en lengre ledning.
 2. Lengre ledningssett eller skjøteledninger er tilgjengelig og kan brukes hvis det utvises forsiktighet i bruken.
 3. Hvis lang ledning eller skjøteledning brukes:
  1. a) Den merkede elektriske vurderingen til ledningssettet eller skjøteledningen bør være minst like høy som den elektriske vurderingen til apparatet.
  2. b) Skjøteledningen må være en jordet 3-leder ledning, og den lengre ledningen bør plasseres slik at den ikke draperes over benkeplaten eller bordplaten der den kan trekkes i av barn eller snubles over den utilsiktet.

INSTALLASJONSRETNINGSLINJER

 1. Forsikre deg om at alt emballasjemateriale er fjernet fra innsiden av døren.
 2. Denne mikrobølgeovnen må plasseres på en flat overflate.
 3. For korrekt drift må ovnen ha tilstrekkelig luftstrøm. La det være 8 cm (20 tommer) plass over ovnen, 4 cm bak og 10 cm på begge sider. Ikke dekk til eller blokker noen åpninger på apparatet. Ikke fjern føttene som ovnen står på.
 4. Apparatet skal kun brukes på en benkeplate over 3 fot (91.4 cm) over gulvet.
 5. Ikke bruk ovnen uten glassbrett, rullestøtte og skaft i riktig posisjon
 6. Pass på at strømledningen er uskadet og ikke går under ovnen eller over en varm eller skarp overflate.
 7. Stikkontakten må være lett tilgjengelig slik at mikrobølgeovnen lett kan kobles fra i en nødssituasjon
Kokekar og matlagingsmateriell

ADVARSEL: Tett lukkede beholdere kan eksplodere. Åpne lukkede beholdere og stikk hull i plastposer før tilberedning.

Kokekar og annet materiale må passe på dreieskiven. Bruk alltid ovnsvotter eller grytekluter fordi kokekar kan bli varme. Se Materialer du kan bruke og Materialer som bør unngås på side 8 som en veiledning, og test deretter før du bruker

Merknader: For å være sikker på at en rett er trygg for mikrobølgeovn, plasser den tomme fatet i mikrobølgeovnen og stek på HØY i 30 sekunder. Hvis retten blir veldig varm, bør du ikke bruke den i mikrobølgeovnen.

Materialer du kan bruke

MATERIALE MERKNADER
Brunfargerett Brukes til å brune utsiden av små gjenstander som biffer, koteletter eller pannekaker. Følg instruksjonene som følger med bruningsretten. Feil bruk kan føre til at platespilleren går i stykker.
Servise Bruk kun mikrobølgeovn. Følg produsentens instruksjoner. Ikke bruk sprukne eller flisete retter.
Glass Bruk kun varmebestandig ovnsglass. Pass på at det ikke er metallisk trim. Ikke bruk sprukne eller flisete retter.
Stekeposer for ovn Følg produsentens instruksjoner. Ikke lukk med et metallbånd. Lag spalter for å la damp slippe ut.
Papirplater og kopper Brukes til kortvarig koking/oppvarming ved lave temperaturer. Ikke bruk resirkulert papir, som kan inneholde metall og kan antennes.
Tørkepapir Brukes til å dekke til mat for å varme opp og absorbere fett. Disse absorberer overflødig fuktighet og forhindrer sprut. Ikke bruk resirkulerte papirhåndklær, som kan inneholde metall og kan antennes.
Pergamentpapir Bruk som et deksel for å forhindre sprut eller et omslag for damping.
Plast Bruk kun hvis det er merket med «mikrobølgesikker». Følg produsentens instruksjoner. Noen plastbeholdere mykner når maten inni blir varm. "Kokeposer" og tett lukkede plastposer skal spaltes, gjennomhulles eller luftes, som angitt på pakken.
MATERIALE MERKNADER
Plastfolie Bruk kun mikrobølgeovn. Brukes til å dekke til maten under tilberedning for å holde på fuktigheten. Ikke la plastfolie berøre mat.
termometre Bruk kun de som er merket med "mikrobølgesikker" og følg alle instruksjoner. Sjekk maten flere steder.

Konvensjonelle termometre kan brukes på mat i mikrobølgeovn etter at maten er fjernet fra mikrobølgeovnen.

Vokspapir Bruk som et deksel for å forhindre sprut og holde på fuktigheten.

Materialer som skal unngås

MATERIALE MERKNADER
Aluminiumsbrett Kan forårsake lysbue. Bruk i stedet en mikrobølgeovn som tåler mikrobølgeovn.
Matkartong med metallhåndtak Kan forårsake lysbue. Bruk i stedet en mikrobølgeovn som tåler mikrobølgeovn.
Glass krukker/flasker Vanlig glass er for tynt til å brukes i mikrobølgeovn. Det kan knuse og forårsake skade og personskade.
Redskaper av metall eller metall Metall beskytter maten mot mikrobølgeenergi. Metallbekledning kan forårsake lysbue.
Metall vri bånd Kan forårsake lysbuer og kan forårsake brann i mikrobølgeovnen.
Papirposer Kan forårsake brannfare, bortsett fra popcornposer som er laget for bruk i mikrobølgeovn.
Plastskum Plastskum kan smelte eller forurense væsken inni når den utsettes for høy temperatur.
Plastoppbevaring og matbeholdere Beholdere som margarinbaljer kan smelte i mikrobølgeovnen din.
Wood Tre tørker ut når det brukes i mikrobølgeovnen og kan splitte eller sprekke.

Egenskaper

 • 7 cu ft kompakt design sparer benkeplass
 • 700W med 11 effektnivåer varmer opp maten til perfeksjon
 • Seks forhåndsinnstillinger tilbereder enkelt favorittmaten din
 • 9.6-tommers (24.5 cm) platespiller hjelper jevn oppvarming av mat
 • Internt lys viser maten din

Pakken

 • Kompakt mikrobølgeovn
 • Platespiller (med ring)
 • Brukerhåndbok

mikrobølgeovn

NS

# SAK BESKRIVELSE
1 Sikkerhetslåsesystem Hindrer mikrobølgeovnen fra å fungere når døren er åpen.
2 Ovnsvindu Lar deg se mat mens den tilberedes.
3 Dreieskive Roter dreieskivenheten.
4 Montering av dreieskive Lar dreieskiven rotere for å tilberede maten jevnt.
# SAK BESKRIVELSE
5 Glassplate Hjelper maten å lage jevnt.
6 Bølgelederdeksel Dekker bølgelederen. IKKE FJERN.
7 Kontrollpanelet Gir kontroller for å stille inn koketider og legge inn annen informasjon etter behov.
8 Dørutløserknapp Åpner døren til mikrobølgeovnen din.

Kontrollpanelet

INSIGNIA-NS-MW07WH0-Compact-Mikrobølgeovn-FIG-2

# SAK BESKRIVELSE
1 Vise Viser tiden i standby-modus.

I kokemodus viser koketid, vekt og annen informasjon.

2 Tid avriming Trykk på, og skriv deretter inn tiden du ønsker før en vare skal tine. Se Tining ved  tid på side 17.
3 Tid Cook Trykk for å angi hvor lang tid du vil varme opp maten, og trykk deretter på tallknappene for å angi tiden du ønsker (opptil 99 minutter og 99 sekunder).
4 klokke Trykk for å stille inn eller sjekke klokken. Se Stille inn klokken på side 14.
5 Power Trykk for å stille inn effektnivået til mikrobølgeovnen, og trykk deretter på tallknappene for å stille inn ønsket nivå

(0-10).

6 Auto -meny Trykk på en av disse knappene for å tilberede det angitte elementet automatisk. Se Steking med automenyene på side 15.
7 Nummerblokk Trykk for å angi koketid, avrimingstid, klokkeslett og annen informasjon.
8 STOPP / Avbryt Trykk for å stoppe tilberedningsprosessen. Trykk igjen for å avbryte tilberedningen.
 

 

9

 

Vekt avriming

Trykk på, skriv deretter inn vekten på varen du vil tine. Koketiden stilles inn automatisk. Se Tining etter vekt på side 17.
# SAK BESKRIVELSE
10 kjøkken Timer Trykk på denne knappen, og skriv deretter inn tiden du vil telle ned. Se Bruke  kjøkken ur på side 14.
11 START +30

Sec.

I standby-modus, trykk på denne knappen for å begynne matlagingen. Mens du lager mat, trykk på denne knappen for å legge til 30 sekunder til koketiden.
12 0/Minne Trykk gjentatte ganger for å velge en lagret prosedyre.

Sette opp mikrobølgeovnen

 1. Fjern alt emballasjemateriale, beskyttelsesfilm og tilbehør. Ikke fjern det lysebrune glimmerdekselet som er festet til innerveggen for å beskytte magnetronen.
 2. Se etter eventuelle skader som bulker eller en ødelagt dør. Ikke bruk mikrobølgeovnen hvis den er skadet.
 3. Velg en jevn overflate som gir nok åpen plass til ventilene.
  FORSIKTIG: Ikke installer mikrobølgeovnen over en komfyrtopp eller andre varmeproduserende apparater. Installering over en varmekilde kan skade mikrobølgeovnen og ugyldiggjøre garantien.INSIGNIA-NS-MW07WH0-Compact-Mikrobølgeovn-FIG-3
 4. Koble mikrobølgeovnen til en stikkontakt.
Installere platespilleren

Merknader: Platespilleren leveres inne i mikrobølgeovnens kokekammer.

INSIGNIA-NS-MW07WH0-Compact-Mikrobølgeovn-FIG-4

Merknader:

 • Ikke plasser glassbrettet opp ned. Glassbrettet skal aldri være begrenset.
 • Både glassbrettet og dreiebordringen må alltid brukes under tilberedningen.
 • Legg alltid all mat og beholdere med mat på glassplaten for matlaging.
 • Hvis glassbrettet eller dreieskiven sprekker eller går i stykker, må du kontakte nærmeste autoriserte servicesenter.
 1. Plasser platetallerkenen i den runde fordypningen i bunnen av mikrobølgeovnen slik at den kan dreies fritt.
 2. Plasser glassplaten (den flate siden opp) på dreieskiveringen slik at navet griper inn i dreieskiveakselen i bunnen av mikrobølgeovnen. Glassplaten skal ikke dreie fritt når den er riktig installert.

Stille klokken og timeren

Stille inn klokken
Du kan stille klokken til et 12-timers eller 24-timers format.

 1. I standby-modus trykker du på Klokke én gang for å velge 12-timersformatet eller to ganger for å velge 24-timersformatet.
 2. Bruk talltastaturet til å angi gjeldende klokkeslett. For eksample, hvis du vil stille klokken til 8:30, trykk på tallknappene 8, 3 og 0, og trykk deretter på START/+ 30Sec. for å lagre innstillingen.

Merknader:

 • Mens du stiller klokken, hvis du trykker på STOP/Cancel eller hvis du ikke trykker på en knapp innen 20 sekunder, går mikrobølgeovnen tilbake til siste innstilling.
 • Hvis displayet viser "00:00" er ikke klokken stilt.

Bruke kjøkkenuret

 1. I standby-modus trykker du på Kitchen Timer. Displayet viser "00:00."
 2. Bruk talltastaturet til å angi tiden (opptil 99 minutter og 99 sekunder), og trykk deretter på START/+30SEC. Når tiden når 0 (null), piper mikrobølgeovnen.

Merknader:

 • For å sjekke hvor mye tid som er igjen på timeren, trykk på Kitchen Timer.
 • For å avbryte tidtakeren, trykk STOP/Cancel.

Matlaging med mikrobølgeovn

Mikrobølgeovn

 1. Trykk Time Cook, bruk deretter talltastaturet til å angi tilberedningstiden du ønsker.
  Merknader: For eksample, for å angi 3 minutter og 15 sekunder, trykk på 3, 1 og deretter 5.
 2. Trykk på Power, og angi deretter strømnivået du ønsker (0-10). Standard strømnivå er 100 % (PL10).
NIVÅ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Power 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Vise PL10 PL-9 PL-8 PL-7 PL-6 PL-5 PL-4 PL-3 PL-2 PL-1 PL-0

OBS: 
Trykk på POWER når som helst for å endre strøminnstillingen. Skriv inn nummeret på den nye strøminnstillingen du ønsker. Mikrobølgeovnen tilberedes med den nye effektinnstillingen for resten av koketiden. Du kan ikke endre strøminnstillingen for automenyelementer

Hvis du ønsker å stille inn en annen kokeinnstilling (flertage matlaging), gjenta trinn 1 og 2.

Merknader:

 • Multi-stagMed matlagingen kan du programmere to tilberedningstider og effektnivåer samtidig.
 • Mikrobølgeovnen din piper mellom stages og går automatisk til den andre stage.
 • Du kan stille inn tidsavriming eller vektavriming for første eller andre sekundtage. Mikrobølgeovnen din tiner alltid først.
 • Du kan ikke bruke multi-ertage matlaging med automenyprogrammene

Trykk på START/+30SEC for å starte oppvarmingen. Mikrobølgeovnen din piper når den er ferdig.

Merknader:

 • Hvis du trykker STOP/Cancel én gang under tilberedning, setter mikrobølgeovnen tilberedningsprogrammet på pause. Trykk på START/+30 for å fortsette.
 • Hvis du trykker STOP/Cancel to ganger under matlaging, stopper mikrobølgeovnen tilberedningen og avbryter tilberedningsprogrammet.
 • Når tilberedningen er fullført, piper mikrobølgeovnen fem ganger og går over i standby-modus.

Matlaging raskt

 1. Trykk på START/+30SEC for å umiddelbart tilberede noe ved 100 % kraft i 30 sekunder.
 2. Trykk på et tall mellom 1 og 6 på talltastaturet for å umiddelbart tilberede noe med 100 % kraft i 1 til 6 minutter.
 3. For å øke tiden i trinn på 30 sekunder, trykk START/+30SEC gjentatte ganger. Maksimal tilberedningstid er 99 minutter og 99 sekunder.

Merknader: Du kan ikke øke tilberedningstiden når du bruker tining, vekttining eller automenyelementer.

Matlaging med automenyer
Mikrobølgeovnen din har seks automatiske menyer for vanlig tilberedte retter. Du trenger ikke stille inn koketiden når du bruker en automeny.

Popcorn

 1. Trykk på Popcorn gjentatte ganger til displayet viser vekten av popcornposen (1.75, 3.0 eller 3.5 unser).
 2. Trykk START/+30SEC for å starte. Mikrobølgeovnen din piper én gang, og koker deretter popcornet.

Potet

 1. Trykk på Potet gjentatte ganger til displayet viser antall poteter du koker (1-3).
  Merknader: Hver potet antas å være 8 oz. (227 g) Hvis poteten din er stor, velg mengden basert på potetens vekt.
  BELØP VEKT (CA.)
  1 potet 8 oz. (227 g)
  2 poteter 16 oz. (453 g)
  3 poteter 24 oz. (680 g)
 2. Trykk START/+30SEC for å starte. Mikrobølgeovnen din piper én gang, og koker deretter poteten.

Frosne grønnsaker

 1. Trykk på Frozen Vegetable gjentatte ganger til displayet viser tallvekten til grønnsakene dine (4.0, 8.0 eller 16.0 unser).
 2. Trykk START/+30SEC for å starte. Mikrobølgeovnen din piper én gang, og tilbereder deretter grønnsakene dine.

Drikkevarer

 1. Trykk Beverage gjentatte ganger til displayet viser antall 4 unse-kopper (1-3).
 2. Trykk START/+30SEC for å starte. Mikrobølgeovnen din piper én gang, og varmer deretter opp drikken.

Middags tallerken

 1. Trykk på Dinner Plate gjentatte ganger til displayet viser vekten på maten (9.0, 12.0 eller 18.0 unser).
 2. Trykk START/+30SEC for å starte. Mikrobølgeovnen din piper én gang, og varmer deretter opp maten.

Pizza

 1. Trykk på Pizza gjentatte ganger til displayet viser vekten av maten (4.0, 8.0 eller 14.0 unser).
 2. Trykk START/+30SEC for å starte. Mikrobølgeovnen din piper én gang, og varmer deretter opp pizzaen.

Bruke en lagret prosedyre

Lagrede prosedyrer lar deg spare oppvarmingsoperasjoner (koketid og effektnivå) som du bruker ofte. Du må lagre en lagret prosedyre før du bruker denne funksjonen. Du kan lagre tre prosedyrer. En av disse prosedyrene kan være en multi-stage prosedyre.

 1. Trykk 0/Memory gjentatte ganger for å velge et lagret nummer (1 til 3) som du vil tilordne til prosedyren.
 2. Trykk Time Cook, bruk deretter talltastaturet til å angi ønsket koketid.
  Merknader: For eksample, for å angi 3 minutter og 15 sekunder, trykk på 3, 1 og deretter 5.
 3. Trykk på Power, og angi deretter strømnivået du ønsker (1 til 10). Standard strømnivå er 100 % (PL10).
  NIVÅ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
  Power 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
  Vise PL10 PL-9 PL-8 PL-7 PL-6 PL-5 PL-4 PL-3 PL-2 PL-1 PL-0
 4. (Valgfritt) Hvis du vil legge til en ekstra stage, gjenta trinn 2 og 3. Du kan bare legge til to stages til en lagret prosedyre.
 5. Trykk på START/+30SEC. Mikrobølgeovnen din piper og displayet viser det lagrede prosedyrenummeret.
 6. Trykk START/+30SEC igjen for å kjøre prosedyren.
  Merknader: Hvis mikrobølgeovnen mister strømmen, glemmer den de lagrede prosedyrene dine.

Avriming i mikrobølgeovnen

Du kan bruke mikrobølgeovnen til å tine frossen mat ved å angi en tinetid eller vekten på maten.

Tining etter tid

 1. Trykk Tidsavriming. Displayet viser “dEF2”.
 2. Bruk talltastaturet til å angi avrimingstiden du ønsker. Tidsområdet må være mellom 00:01 og 99:99.
 3. Trykk på START/+30SEC for å starte tiningen. Displayet viser gjenværende avrimingstid.

Tining etter vekt
Når du legger inn vekten på varen, justerer mikrobølgeovnen automatisk tiden og tineeffekten.

 1. Trykk Vekt Avriming. Displayet viser “dEF1”.
 2. Bruk talltastaturet til å angi vekten til gjenstanden som skal tines (i unser). Inngangsvekten må være mellom 4 og 100 gram.
 3. Trykk på START/+30SEC for å starte tiningen. Displayet viser gjenværende avrimingstid. Etter at 2/3 av tiden har gått, stopper mikrobølgeovnen.
 4. Trykk på START/+30SEC for å fortsette tiningen resten av tiden.

Endre andre mikrobølgeinnstillinger

Bruke barnesikringen

 • For å låse mikrobølgeovnen, trykk og hold STOP/Cancel i tre sekunder mens du er i standby-modus. Mikrobølgeovnen din piper og displayet viserINSIGNIA-NS-MW07WH0-Compact-Mikrobølgeovn-FIG-5
 • For å låse opp mikrobølgeovnen, trykk og hold STOP/Cancel i tre sekunder til mikrobølgeovnen piper. Mikrobølgeovnen låses opp og går i standby-modus.

Kontroll av tid eller effektnivå

 • For å sjekke klokkeslettet mens du tilbereder et måltid, trykk Clock. Displayet viser gjeldende tid i tre sekunder, og går tilbake til gjenværende tilberedningstid.
 • For å sjekke effektnivået mens du bruker et mikrobølgetilberedningsprogram, trykk på Power. Displayet viser effektnivået som brukes i tre sekunder, og går deretter tilbake til gjenværende koketid.

Merknader: Trykk på Power når som helst for å endre strøminnstillingen. Skriv inn nummeret på den nye strøminnstillingen du ønsker. Mikrobølgeovnen tilberedes med den nye effektinnstillingen for resten av koketiden. Du kan ikke endre effektinnstillingen for tidsavriming, vektavriming eller automenyelementer.

Rengjør og vedlikeholder mikrobølgeovnen

Rengjøring av utsiden av mikrobølgeovnen

Ytre
Rengjør utsiden med annonseamp klut. Om nødvendig kan du bruke mild såpe og vann, skyll og tørk med en myk klut. Ikke bruk noen form for husholdnings- eller skurende rengjøringsmidler. For å unngå skade på betjeningsdelene inne i mikrobølgeovnen, sørg for at vann ikke kommer inn i ventilasjonsåpningene.

Av
Tørk av vinduet og døren på begge sider, dørpakningene og tilstøtende deler med adamp klut for å fjerne søl eller sprut. Metalldeler er lettere å vedlikeholde hvis de tørkes ofte med annonseamp klut. Unngå bruk av spray og andre harde rengjøringsmidler, da de kan flekke, strekke eller sløve døroverflaten.

Kontrollpanelet
Hvis kontrollpanelet er skittent, åpne døren til mikrobølgeovnen før rengjøring for å forhindre at mikrobølgeovnen slår seg på. Tørk av panelet med en klut dampavsluttet litt med kun vann. Tørk med en myk klut. Ikke skrubb eller bruk noen form for kjemiske rengjøringsmidler. Lukk døren og trykk STOP/Cancel for å fjerne eventuelle knapper du har trykket på.

Rengjør innsiden av mikrobølgeovnen

Interiør
Tørk av med en myk klut og varmt vann. Ikke bruk skurende eller sterke rengjøringsmidler eller skuresvamp. For påbakt mat, bruk natron eller en mild såpe, og skyll deretter grundig med varmt vann

Bølgelederdeksel
Bølgelederdekselet er plassert på sideveggen inne i mikrobølgerommet. Den er laget av glimmer så krever spesiell pleie. Hold bølgelederdekselet rent for å sikre god mikrobølgeytelse. Tørk forsiktig med annonsenamp klut matrester fra overflaten av dekselet umiddelbart etter at de har oppstått. Oppbygde sprut kan overopphetes og forårsake røyk eller muligens ta fyr. IKKE FJERNE WAVEGUIDE -DEKSLET.

Fjerne lukt
Noen ganger kan det forbli en matlukt i mikrobølgeovnen. For å fjerne, kombinere en kopp (25 L) vann, revet skall og saft av en sitron, og flere hele nellik i et tokoppers (5 L) glassmålebeger. Kok i flere minutter med 100 % kraft, og la den avkjøles i mikrobølgeovnen. Tørk av interiøret med en myk klut.

Dreieskive
Fjern platespilleren og vask den i mildt, skumvann. For gjenstridige flekker, bruk et mildt rengjøringsmiddel og ikke-slipende skuresvamp. Du kan også vaske den i det øverste stativet i en oppvaskmaskin. Dreieskivemotorakselen er ikke forseglet, så overflødig vann eller søl bør tørkes opp umiddelbart. Rengjør ringen og gulvet regelmessig for å unngå overdreven støy. Tørk av undersiden av mikrobølgeovnen med mildt rengjøringsmiddel. Vask ringen i mildt såpevann eller i oppvaskmaskin. Når du fjerner ringen, sørg for at du setter den tilbake i sin opprinnelige posisjon.

Feilsøking

Hvis du har et problem med mikrobølgeovnen, må du gjøre det igjenview følgende diagram for en mulig løsning. Hvis mikrobølgeovnen fortsatt ikke fungerer som den skal, kontakt nærmeste autoriserte servicesenter.

PROBLEMET MULIG ÅRSAK MULIG LØSNING
Mikrobølgeovnen starter ikke Den elektriske ledningen er ikke plugget inn. Koble til strømledningen.
Døren er åpen. Lukk døren og prøv igjen.
Feil operasjon er angitt. Sjekk instruksjonene og prøv igjen.
Buer eller gnister i mikrobølgeovnen min Du prøver å bruke feil materialer i mikrobølgeovnen. Bruk bare mikrobølgeovn-sikre materialer.
Du prøver å bruke mikrobølgeovnen når den er tom. Ikke bruk mikrobølgeovnen når den er tom.
Sølt mat forblir i mikrobølgeovnen. Rengjør mikrobølgeovnen med et vått håndkle.
Mikrobølgeovn har en dårlig lukt Dette er normalt for nye apparater. Lukten forsvinner etter at du har brukt mikrobølgeovnen et par ganger.
Noen ganger etterlater mat en lukt i mikrobølgeovnen din. Se Fjerne lukt på side 19.
PROBLEMET MULIG ÅRSAK MULIG LØSNING
Ujevnt tilberedt mat Du prøver å bruke feil materialer i mikrobølgeovnen. Bruk bare mikrobølgeovn-sikre materialer.
Maten er ikke tint helt opp. Tin maten helt før du prøver å tilberede den.
Tilberedningstiden eller effektnivået er ikke tilstrekkelig for å lage maten. Bruk riktig tilberedningstid og effektnivå.
Maten er ikke snudd eller rørt. Snu eller rør om maten.
Overkokt mat Koketiden er for lang eller effektnivået er for høyt. Bruk riktig tilberedningstid og effektnivå.
Underkokte matvarer Du prøver å bruke feil materialer i mikrobølgeovnen. Bruk bare mikrobølgeovn-sikre materialer.
Maten er ikke tint helt opp. Tin maten helt før du prøver å tilberede den.
Koketiden er for kort eller effektnivået er for lavt. Bruk riktig tilberedningstid og effektnivå.
Mikrobølgeventilasjonsportene dine er blokkert eller begrenset. Sørg for at ventilasjonsåpningene ikke er blokkert eller begrenset.
Feil tining Du prøver å bruke feil materialer i mikrobølgeovnen. Bruk bare mikrobølgeovn-sikre materialer.
Tilberedningstiden eller effektnivået er ikke tilstrekkelig for å lage maten. Bruk riktig tilberedningstid og effektnivå.
Maten er ikke snudd eller rørt. Snu eller rør om maten.
Kolonet ":" på skjermen blinker Dette er normal oppførsel. Kolonet blinker for å telle sekunder når klokken er stilt.
Programmet slutter å virke Hvis en knapp på kontrollpanelet sitter fast i ett minutt, viser displayet "FAIL", og det høres et pip hvert minutt. Hvis mikrobølgeovnen din er innen ett år etter kjøp, kontakt Insignia kundeservice.
Hvis en knapp på kontrollpanelet sitter fast permanent, vil det høres et pip hvert minutt.

Å skaffe reservedeler
Ring Insignia kundeservice på 1-877-467-4289.

Spesifikasjoner

Modell NS-MW07WH0 eller NS-MW07BK0
Vurdert voltage 120V / 60Hz
Nominelt effektforbruk 1,100W
Nominell utgangseffekt 700W
Operasjonsfrekvens 2450MHz
Mikrobølgeovn .7 cu. fot (19.8 L)
Platespillerens diameter 9.6 i. (24.5 cm)
Utvendige mål (H × B × D) 10.3 × 17.8 × 12.4 tommer (26.3 × 45.2 × 31.6 cm)
Strømledningslengde 33.9 i. (86 cm)
Netto vekt 23.1 lbs. (10.5 kg)

ENÅRS BEGRENSET GARANTI

Definisjoner:
Distributøren * av Insignia-merkevarer garanterer deg, den opprinnelige kjøperen av dette nye Insignia-merkede produktet (“Produktet”), at produktet skal være feilfritt i den opprinnelige produsenten av materialet eller utførelsen i en periode på en ( 1) år fra kjøpsdatoen for produktet (“Garantiperiode”). For at denne garantien skal gjelde, må produktet ditt kjøpes i USA eller Canada fra en Best Buy-butikk eller online på www.bestbuy.com or www.bestbuy.ca og leveres med denne garantierklæringen.

Hvor lenge varer dekningen?
Garantiperioden varer i 1 år (365 dager) fra datoen du kjøpte produktet. Kjøpsdatoen din er trykt på kvitteringen du mottok med produktet.

Hva dekker denne garantien?
I løpet av garantiperioden, hvis den opprinnelige produksjonen av materialet eller utførelse av produktet er fastslått å være defekt av et autorisert Insignia reparasjonssenter eller butikkpersonell, vil Insignia (etter eget valg): (1) reparere produktet med nye eller gjenoppbygde deler; eller (2) erstatte produktet uten kostnad med nye eller ombygde sammenlignbare produkter eller deler. Produkter og deler som erstattes under denne garantien blir Insignias eiendom og returneres ikke til deg. Hvis det kreves service på produkter eller deler etter at garantiperioden utløper, må du betale alle kostnader for arbeid og deler. Denne garantien varer så lenge du eier ditt Insignia-produkt i garantiperioden. Garantidekning opphører hvis du selger eller på annen måte overfører produktet

Hvordan skaffe deg garantiservice?
Hvis du kjøpte produktet på en Best Buy-butikk eller fra en Best Buy online webnettstedet (www.bestbuy.com or www.bestbuy.ca), vennligst ta din originale kvittering og produktet til enhver Best Buy-butikk. Forsikre deg om at du plasserer produktet i originalemballasjen eller emballasjen som gir samme mengde beskyttelse som originalemballasjen. For å få garantiservice, ring i USA og Canada 1-877-467-4289. Ringebyråer kan diagnostisere og rette opp problemet over telefon.

Hvor er garantien gyldig?
Denne garantien er kun gyldig i USA og Canada i butikkene med Best Buy-merkevare webnettstedene til den opprinnelige kjøperen av produktet i landet der det opprinnelige kjøpet ble gjort.

Hva dekker ikke garantien?
Denne garantien dekker ikke:

 • Tap/bortfall av mat, drikke og/eller medisin.
 • Kundeinstruksjon / utdanning
 • Installasjon
 • Sett opp justeringer
 • Kosmetiske skader
 • Skader på grunn av vær, lyn og andre handlinger fra Gud, for eksempel strømstøt
 • Ulykkesskader
 • Misbruk
 • Misbruk
 • Forsømmelse
 • Kommersielle formål / bruk, inkludert, men ikke begrenset til, bruk på et forretningssted eller i fellesarealer i et flersbolig sameie eller leilighetskompleks, eller på annen måte brukt et annet sted enn et privat hjem.
 • Endring av deler av produktet, inkludert antennen
 • Skjermpanel skadet av statiske (ikke-bevegelige) bilder som brukes i lange perioder (innbrenning).
 • Skader på grunn av feil drift eller vedlikehold
 • Tilkobling til feil voltage eller strømforsyning
 • Forsøkt reparasjon av noen som ikke er autorisert av Insignia til å utføre service på produktet
 • Produkter som selges "som de er" eller "med alle feil"
 • Forbruksvarer, inkludert men ikke begrenset til batterier (dvs. AA, AAA, C osv.)
 • Produkter der fabrikkens påførte serienummer er endret eller fjernet
 • Tap eller tyveri av dette produktet eller deler av produktet
 • Skjermpaneler som inneholder opptil tre (3) pikselfeil (punkter som er mørke eller feil belyst) gruppert i et område som er mindre enn en tidel (1/10) av skjermstørrelsen eller opptil fem (5) pikselfeil i hele skjermen. (Pikselbaserte skjermer kan inneholde et begrenset antall piksler som kanskje ikke fungerer normalt.)
 • Feil eller skade forårsaket av kontakt, men ikke begrenset til væsker, geler eller pastaer.

REPARASJONSERSTATNING SOM ER GITT UNDER DENNE GARANTIEN ER DITT EKSKLUSIVE RETTSMIDDEL FOR BRUDD PÅ GARANTIEN. INSIGNIA SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOE TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER FOR BRUDD PÅ NOEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅT GARANTI PÅ DETTE PRODUKTET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAPTE DATA, TAP AV BRUK AV DITT PRODUKT, ELLER TAP. INSIGNIA-PRODUKTER GIR INGEN ANDRE UTTRYKTE GARANTIER MED HENSYN TIL PRODUKTET, ALLE UTTRYKTE OG UNDERFORSTÅTE GARANTIER FOR PRODUKTET, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL NOEN UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM OG BETINGELSER FOR SALGBARHET FOR SALGBARHET OG ANSVARLIGHET ANGITT OVER OG INGEN GARANTIER, VERKEN UTTRYKKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, GJELDER ETTER GARANTIPERIODEN. ENKELTE STATER, PROVINSSER OG JURISDIKSJONER TILLATER IKKE BEGRENSNINGER PÅ HVOR LENGE EN UNDERFORSTÅTT GARANTI VARER, SÅ DEN OVENFOR BEGRENSNING GJELDER MULIGVIS IKKE DEG. DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIFIKKE JURIDISKE RETTIGHETER, OG DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER, SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT ELLER PROVINS TIL PROVINS.

Kontakt Insignia:
1-877-467-4289 www.insigniaproducts.com INSIGNIA er et varemerke for Best Buy og dets tilknyttede selskaper.

Distribuert av Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 USA ©2022 Best Buy. Alle rettigheter forbeholdt.

For produktforespørsler, vennligst kontakt oss med informasjonen nedenfor: 1-877-467-4289 www.insigniaproducts.com

INSIGNIA er et varemerke for Best Buy og dets tilknyttede selskaper. Distribuert av Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 USA © 2022 Best Buy. Alle rettigheter forbeholdt.

Dokumenter / Ressurser

INSIGNIA NS-MW07WH0 Kompakt mikrobølgeovn [pdf] Brukerveiledning
NS-MW07WH0 Kompakt mikrobølgeovn, NS-MW07WH0, Kompakt mikrobølgeovn, Mikrobølgeovn

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *