Insignia-logo

Insignia NS-DS9PDVD15 9″ Dual DVD brukerhåndbok

Insignia NS-DS9PDVD15 9 Dual DVD

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

 1. Les disse instruksjonene.
 2. Hold disse instruksjonene.
 3. Pass på alle advarsler.
 4. Følg alle instruksjonene.
 5. Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
 6. Rengjør bare med en tørr klut.
 7. Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger. Installer i samsvar med produsentens instruksjoner.
 8. Ikke installer i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater (inkludert amplifiers) som produserer varme.
 9. Ikke omgå sikkerhetsformålet til den polariserte eller jordede pluggen. Det brede bladet er gitt for din sikkerhet.
  Hvis det medfølgende støpselet ikke passer inn i stikkontakten, kontakt en elektriker for å skifte ut den utdaterte stikkontakten. 10 Beskytt strømledningen mot å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved støpsler, stikkontakter og punktet der de kommer ut av apparatet.
 10. Bruk kun tilbehør / tilbehør som er spesifisert av produsenten.
 11. Koble fra dette apparatet i lynvær eller når det ikke brukes i lengre perioder.
 12. Henvis all service til kvalifisert servicepersonell. Vedlikehold er nødvendig når apparatet har blitt skadet
  på noen måte, for eksempel strømledning eller støpsel er skadet, væske har blitt sølt eller gjenstander har falt inn i apparatet, apparatet har vært utsatt for regn eller fuktighet, fungerer ikke normalt eller har falt i gulvet. 14 For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, ikke utsett denne enheten for regn, fuktighet, drypp eller sprut, og ingen gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, skal plasseres på den.
 13. Veggpluggen er frakoblingsenheten. Pluggen må være lett å betjene.

PAKKEINNHOLD

 • 9" DVD-spiller A
 • 9" DVD-spiller B
 • AC-adaptere (2)
 • Y-type strømadapter for kjøretøy
 • AV-adapterkabler (for å koble DVD-spillere A og B til en TV)(2)
 • AV-tilkoblingskabel (for spiller A til spiller B-tilkobling)
 • Reise sak
 • Festestropper for nakkestøtte (2)
 • Hurtigstartguide

Sette opp spilleren

For å koble til et 12V strømuttak

 • Koble den medfølgende Y-type kjøretøystrømadapteren til spilleren(e) og deretter til en 12V stikkontakt.Insignia NS-DS9PDVD15 9 Dual DVD fig-2

For å koble til vekselstrøm

 • Koble den medfølgende AC-adapteren til spilleren og deretter til en stikkontakt. Insignia NS-DS9PDVD15 9 Dual DVD fig-3

EGENSKAPER

DVD-spillere A og B Insignia NS-DS9PDVD15 9 Dual DVD fig-1

BRUKER DVD-AVSPILLEREN

BRUKER DVD-AVSPILLEREN 

OBS: De fleste DVD-er og DVD-spilleren har regionkoder som hjelper til med å kontrollere ulovlig distribusjon av DVD-er. Regionkoden for spilleren din er 1. Du kan bare spille av DVDer med en regionkode på 1 eller ALL. Regionkoden for en DVD er trykt på DVD-en eller DVD-emballasjen.

 1. Forsikre deg om at spilleren er koblet til strøm.
 2. Skyv PÅ / AV-bryteren til PÅ-posisjon.
 3. Skyv OPEN-bryteren. Plateskuffen åpnes.
 4. Legg en plate med etikettsiden opp i plateskuffen, og lukk deretter skuffen.
  Platen begynner å spille automatisk.
 5. Bruk spillernavigasjonskontrollene og knappene på DVD-spilleren til å kontrollere avspilling.
  For mer informasjon om bruk av den bærbare DVD-spilleren, se den elektroniske brukerhåndboken på www.insigniaproducts.com.

Koble til dine to DVD-spillere

 1. Bruk AV-tilkoblingskabelen til å koble AV OUT-kontakten på spiller A til AV IN-kontakten på spiller B.
 2. Koble kjøretøyets strømadapter av Y-type til DC IN-kontaktene på begge spillerne og deretter til en 12V strømuttak.
 3. Slå på DVD-spillerne.
 4. Trykk og hold inne INPUT-knappen på spiller B til A/V IN vises på skjermen. Insignia NS-DS9PDVD15 9 Dual DVD fig-4
# SAK BESKRIVELSE
1 Insignia NS-DS9PDVD15 9 Dual DVD fig-6ÅPEN bryter Skyv for å åpne plateskuffen.
2 PÅ AV bryter Skyv for å slå DVD-spilleren på eller av.
3 OPPSETT knapp Trykk for å åpne eller lukke Oppsett menyen.
4 FUNC. knapp Trykk for å gå inn eller ut av Funksjon menyen.
5 Navigasjonskontroller Avspilling Modus: trykk (Insignia NS-DS9PDVD15 9 Dual DVD fig-5)-knappene for å spole bakover eller forover platen. meny Modus: Trykk for å navigere og bekrefte en oppføring eller et valg.
6 Insignia NS-DS9PDVD15 9 Dual DVD fig-7(spill/pause) -knapp Trykk for å stoppe eller gjenoppta avspillingen.
7 Insignia NS-DS9PDVD15 9 Dual DVD fig-8(stopp)-knapp (spiller A) Trykk for å stoppe plateavspillingen.
Stopp/AV IN-knapp (spiller B) Trykk for å stoppe plateavspillingen. Når spiller A og spiller B er koblet til hverandre, trykk og hold denne knappen på spiller B for å bytte til AV IN modus.
8 Strømindikator Lyser blått når spilleren er slått på og på.
9 Høyttalere Gir lydutgang når hodetelefoner ikke er tilkoblet.
10 DC IN Jack Koble til en AC-adapter eller 12V bilstrømuttak.
11 AV IN knekt (spiller B) Koble til DVD-spilleren A med AV-tilkoblingskabelen.
12 AV UT jack (spiller A/B) Koble til DVD-spilleren B med AV-tilkoblingskabelen, eller koble til en skjerm, TV eller

amplifier til denne kontakten ved hjelp av den medfølgende AV-kabelen og en RCA-kabel (ikke inkludert).

13 hodetelefonkontakt

 

 

Koble hodetelefoner til denne kontakten.

Merknader: Når hodetelefoner er koblet til, er de innebygde høyttalerne dempet.

14 VolumkontrollInsignia NS-DS9PDVD15 9 Dual DVD fig-9 Drei for å øke eller redusere volumet.
15 Stå Trekk ut for å sette spilleren på et skrivebord eller bord.
16 Remspor Skyv monteringsstroppene gjennom disse sporene når du installerer spilleren i et kjøretøy.

For å installere spilleren i et kjøretøy

 1. Løsne stroppene til hodestøttefestet som vist nedenfor, og fest deretter DVD-spilleren til festet i "fremre" posisjon.
 2. Skyv de horisontale stroppene A og B gjennom sporene på baksiden av
  DVD-spiller, brett og fest dem deretter på baksiden av hodestøttefestet til borrelåsen festes.
 3. Ta med stroppene C1, C2, D1 og D2 foran DVD-spilleren og fest den til borrelåsen som vist.
 4. Monter stroppene E1, E2, F1 og F2 rundt hodestøtten og fest de to spennene. Trekk stroppene stramt som vist.

Insignia NS-DS9PDVD15 9 Dual DVD fig-10

KOBLE TIL HODETELEFON

 • Koble hodetelefoner (ikke inkludert) til hodetelefonkontakten på begge DVD-spillerne. Når hodetelefoner er koblet til hodetelefonkontakten, kommer det ingen lyd fra de innebygde høyttalerne. Insignia NS-DS9PDVD15 9 Dual DVD fig-11

KOBLE TIL EN TV ELLER MONITOR

Du kan koble DVD-spilleren til en TV eller monitor slik at du kan se DVDer på TVen eller skjermen.

 1. Koble AV-adapterkabelen til AV OUT på DVD-spilleren.
 2. Koble en RCA-kabel (ikke inkludert) i den andre enden av AV-adapterkabelen. Pass på at fargene på kontaktene stemmer overens.
 3. Koble den andre enden av RCA-kabelen til AV-kontaktene på TV-en eller skjermen, og pass på at fargene på kontaktene samsvarer med kontaktene.
 4. Slå på TVen eller skjermen.
  OBS: Det kan hende du må velge riktig inngang på TV-en eller skjermen.Insignia NS-DS9PDVD15 9 Dual DVD fig-12

SPESIFIKASJONER

 • AC-adapter voltage: 100-240V ~ 0.5A
 • Driftsfrekvens: 50/60Hz
 • Billaderadapter: 12V ~ 800mA
 • Enhetsinngang: DC 9-12V ~1.0A
 • Skjermoppløsning: 800 × 480

FEILSØKING

PROBLEMET LØSNING
Ingen makt • Kontroller at strømadapteren er koblet til og tilkoblet.

• Kontroller at spilleren er slått på.

Ingen lyd eller forvrengt lyd. • Juster volumet.

• Kontroller at alle kabler er satt riktig inn i de riktige kontaktene.

• Pass på at spilleren ikke er satt på pause.

• Pass på at spilleren ikke er i hurtigspoling forover eller bakover.

• Pass på at spilleren ikke er for varm. La den avkjøles i 30 minutter, og prøv på nytt.

• Pass på at hodetelefonene ikke er koblet til.

Kan ikke spole fremover eller raskt bakover gjennom en film. • Du kan ikke spole fremover gjennom åpningstekster og advarselsinformasjon i begynnelsen av en film.

• Noen DVD-er tillater ikke rask skanning eller hopping av titler eller kapitler.

DeInsignia NS-DS9PDVD15 9 Dual DVD fig-13 ikonet vises på skjermen. Handlingen du prøvde kan ikke gjøres fordi:

• DVD-programvaren tillater ikke det.

• DVD-en støtter ikke funksjonen (f.eksampav undertekstfunksjonen).

• Funksjonen er ikke tilgjengelig på det gjeldende punktet på DVD-en.

• Du skrev inn en tittel eller et kapittelnummer som er utenfor rekkevidde.

Bildet er forvrengt. • Under spoling fremover eller bakover er forvrengning normalt.

• DVD-en kan være skadet. Prøv en annen DVD.

Platen spiller ikke. • Pass på at platen er satt inn med etikettsiden opp.

• Kontroller at platen er kompatibel med spilleren din. Spilleren din kan spille av DVDer og lyd-CDer.

FCC-uttalelse

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Bruk av dette produktet er underlagt følgende to betingelser:

 1. denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og
 2. denne enheten må godta all mottatt forstyrrelse, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift.

Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon.
Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens i radio- eller fjernsynsmottak, som kan bestemmes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere forstyrrelsen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

 • Omorienter eller flytt mottakerantennen.
 • Øk skillet mellom utstyret og mottakeren.
 • Koble utstyret til et stikkontakt på en annen krets enn mottakeren er koblet til.
 • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / tv-tekniker for å få hjelp.

FCC Advarsel
Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for overholdelse av FCC-reglene, kan ugyldiggjøre brukerens autorisasjon til å bruke dette utstyret.

ENÅRS BEGRENSET GARANTI

Besøk www.insigniaproducts.com for mer informasjon.

KONTAKTINSIGNIA:
For kundeservice, ring 1-877-467-4289 (USA og Canada) eller
01-800-926-3000 (Mexico)
www.insigniaproducts.com
INSIGNIA er et varemerke for Best Buy og dets tilknyttede selskaper.
Registrert i noen land.
Distribuert av Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 USA
© 2017 Best Buy. Alle rettigheter forbeholdes.
Made in China

Last ned PDF: Insignia NS-DS9PDVD15 9 Dual DVD Brukerhåndbok

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *