INSIGNIA-logo

INSIGNIA NS-AC10PWH9 bærbart klimaanlegg

INSIGNIA-NS-AC10PWH9-Portable-Air-Conditioner-bilde
INSIGNIA NS-AC10PWH9 bærbart klimaanlegg

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av et høykvalitets Insignia-produkt. Din NS-AC10PWH9 / NS-AC12PWH9 /NS-AC10PWH9-C / NS-AC12PWH9-C representerer toppmoderne design innen bærbart klimaanlegg, designet for pålitelig og problemfri ytelse.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

FORSIKTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK
SJOKK
IKKE ÅPNE

Dette symbolet indikerer at farlig voltage som utgjør en risiko for elektrisk støt er tilstede i det bærbare klimaanlegget
Dette symbolet indikerer at det er viktige bruks- og vedlikeholdsinstruksjoner i litteraturen som følger med det bærbare klimaanlegget.

ADVARSEL

 1. Les disse instruksjonene.
 2. Hold disse instruksjonene.
 3. Pass på alle advarsler.
 4. Følg alle instruksjonene.
 5. Ikke bruk denne maskinen i nærheten av vann.
 6. Rengjør bare med annonseamp klut.
 7. Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger. Installer i samsvar med produsentens instruksjoner.
 8. Ikke installer i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater (inkludert amplifiers) som produserer varme.
 9. Ikke overvinn sikkerhetsformålet med den polariserte eller jordede kontakten. En polarisert plugg har to kniver med den ene bredere enn den andre. En jordingsplugg har to kniver og en tredje jording. Det brede bladet eller den tredje spissen er gitt for din sikkerhet. Hvis den medfølgende pluggen ikke passer inn i stikkontakten, må du kontakte en elektriker for å bytte ut det foreldede stikkontakten.
 10. Beskytt strømledningen mot å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved støpsler, stikkontakter og punktet der de kommer ut av maskinen.
 11. Ikke forsøk å modifisere eller forlenge strømledningen til denne maskinen.
 12. Koble fra denne maskinen under tordenvær eller når den ikke skal brukes over lengre perioder.
 13. Sørg for at tilgjengelig vekselstrøm stemmer overens med voltage kravene til denne maskinen.
 14. Ikke håndter støpselet med våte hender. Dette kan føre til elektrisk støt.
 15. Trekk ut strømledningen ved å holde i støpselet, aldri ved å trekke i ledningen.
 16. Ikke slå maskinen på eller av ved å koble til eller fra strømledningen.
 17. Slå av maskinen før du kobler den fra.
 18. Overlat all service til kvalifisert servicepersonell. Service er nødvendig når maskinen har blitt skadet på noen måte, for eksempel strømledning eller støpsel er skadet, væske er sølt eller gjenstander har falt inn i maskinen, maskinen har vært utsatt for regn eller fuktighet, ikke fungerer normalt , eller har blitt droppet.
 19. For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, ikke utsett denne maskinen for regn, fuktighet, drypp eller sprut, og ingen gjenstander fylt med væske bør plasseres oppå den.
 20. Batterier skal ikke utsettes for høy varme som solskinn, ild eller lignende.
  Forsiktig: Eksplosjonsfare ved utskifting av batterier. Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.

Ytterligere forholdsregler

 • Denne maskinen er beregnet for husholdningsbruk. Må ikke brukes til andre formål.
 • Bruk denne maskinen innendørs på et tørt sted. Ikke bruk den utendørs.
 • Ikke plasser tunge gjenstander på maskinen, da dette kan skade maskinen.
 • Tørk av maskinen med en myk klut for å rengjøre den. Ikke bruk voks, tynnere eller irriterende vaskemidler.
 • Ikke la barn eller kjæledyr drikke vannet som slippes ut av maskinen.
 • Ikke demonter eller forsøk å reparere maskinen selv.
 • Ikke koble denne maskinen til en stikkontakt med flere andre apparater med høy elektrisk bruk.
 • Hold maskinen unna varmekilder og unngå direkte sollys.
 • Hvis maskinen lager en høy lyd eller produserer en lukt eller røyk, slå den av, koble fra støpselet og prøv umiddelbart å finne årsaken.
 • Ikke plasser tunge gjenstander på strømledningen for å unngå at den blir knust og forårsaker elektrisk støt.
 • Ikke stikk fingrene eller harde gjenstander inn i utløpsluftstyrene.
 • Slå av maskinen og trekk ut støpselet hvis det er vann inne i maskinen, og kontakt deretter kvalifisert servicepersonell for service.
 • Slå av maskinen og koble fra den før du rengjør, flytter eller utfører service på den.
 • For å unngå skade, la ikke barn eller andre personer med spesielle behov ta på eller betjene maskinen. Maskinen skal kun brukes under tilsyn av voksne.
 • Plasser klimaanlegget på en flat overflate og oppreist for å sikre normal drift av kompressoren.
 • Ikke bruk maskinen i nærheten av bensin eller andre brennbare væsker.
 • Ikke bruk aerosolspray eller andre løsemidler i nærheten av maskinen. Dette kan forårsake plastisk deformasjon eller muligens skade de elektriske komponentene til maskinen.

ADVARSEL
Fare for elektrisk støt

Unnlatelse av å følge disse instruksjonene kan føre til elektrisk støt, brann eller død.

 • Denne enheten må være riktig jordet.
 • Ikke under noen omstendigheter kutt eller fjern jordingsstøpselet.
 • Hvis du ikke har en riktig jordet stikkontakt, eller hvis det er tvil om at stikkontakten ikke er riktig jordet, bør en kvalifisert elektriker sjekke stikkontakten og kretsen og om nødvendig installere en riktig jordet stikkontakt.
 • Dette klimaanlegget må kobles til et jordet 115V, 60 Hz AC-uttak, beskyttet av en 15 amp tidsforsinkelse eller sikring.
 • Dette klimaanlegget må installeres i samsvar med nasjonale ledningskoder.
 • Ikke endre eller modifiser støpselet eller ledningen til dette klimaanlegget. Hvis strømledningen blir slitt eller skadet, bør ledningen kun skiftes ut av en kvalifisert servicetekniker som bruker originale reservedeler.
 • Ikke bruk skjøteledning

Elektrisk sikkerhet

Integrert effektbryter
For ekstra sikkerhet har strømledningen på dette klimaanlegget en integrert kretsbryter. Du kan teste og tilbakestille strømbryteren ved å bruke knappene som følger med på støpselet.INSIGNIA-NS-AC10PWH9-Bærbar-klimaanlegg-fig1 Strømbryteren bør testes med jevne mellomrom ved å trykke på TEST-knappen og deretter RESET-knappen. Hvis TEST-knappen ikke får kretsbryteren til å utløse, eller hvis RESET-knappen ikke vil forbli aktivert, koble fra klimaanlegget umiddelbart og kontakt en Insignia-tekniker

Foretrukket jordingsmetodeINSIGNIA-NS-AC10PWH9-Bærbar-klimaanlegg-fig2

Midlertidig jording
På grunn av potensielle sikkerhetsrisikoer fraråder vi på det sterkeste bruk av en adapterplugg. Hvis en adapterplugg må brukes for en midlertidig tilkobling, bruk kun en UL-listet adapter med en minimumskapasitet på 120V~60Hz, 13A og 1560W. Pass på at det store sporet på adapteren er på linje med det store sporet i uttaket.INSIGNIA-NS-AC10PWH9-Bærbar-klimaanlegg-fig3

For å unngå skade på adapterens jordingsterminal, hold adapteren på plass mens du kobler til eller fra klimaanlegget.
Å feste adapterens jordterminal til skruen på veggkontaktdekselet jorder ikke apparatet med mindre dekselskruen er metall og ikke isolert og veggkontakten er jordet gjennom husets ledninger.
Hyppig tilkobling og frakobling kan skade jordingsterminalen på adapteren. Bruk aldri en ødelagt eller skadet adapter.

Egenskaper

 • 3-i-1-design (klimaanlegg, vifte og avfukter)
 • Digitale kontroller med LED-display
 • Flere viftehastigheter med autokontroll
 • Programmerbar timer og fjernkontroll
 • Auto På / Av
Pakken
 • Eksoslange med adapter
 • Vindustetningsplatemontering (vindustetningsplater [2], sikkerhetsbrakett og fire skruer [to type A, en type B og en type C])
 • Fjernkontroll (med to AAA-batterier)
 • Hurtigstartguide
 • Tetningspakninger (2)INSIGNIA-NS-AC10PWH9-Bærbar-klimaanlegg-fig4
Hovedkomponenter

FrontINSIGNIA-NS-AC10PWH9-Bærbar-klimaanlegg-fig5

# SAK BESKRIVELSE
1 Håndtak Gir et praktisk grep når du flytter klimaanlegget.
2 Luftinntak Lar luft komme inn i klimaanlegget. Ikke blokker.
3 Kontrollpanel og skjerm Viser klimaanleggets innstillinger. Trykk på knappene for å endre innstillingene.
4 Justerbart luftutløp med lamell Åpnes automatisk når klimaanlegget slås på. Kan også stilles til å oscillere.
5 Svingbare hjul Lar deg flytte klimaanlegget enkelt på de fleste overflater.

TilbakeINSIGNIA-NS-AC10PWH9-Bærbar-klimaanlegg-fig6

KontrollpaneletINSIGNIA-NS-AC10PWH9-Bærbar-klimaanlegg-fig7

# SAK BESKRIVELSE
1 TIMER-knapp Trykk for å stille inn klimaanlegget til å slå seg på eller av automatisk.
2 Modusknapp Trykk for å bla klimaanlegget gjennom de tilgjengelige modusene. Alternativer inkluderer KUL, FAN, og TØRR.
3 Fjernkontrollmottaker Mottar signaler fra fjernkontrollen. Ikke blokker.
 

 

4

opp og ned (TEMP/TIMER)

 

knapper

KJØLEmodus: Trykk for å heve eller senke temperaturinnstillingen. Trykk samtidig for å endre fra Fahrenheit til Celsius.

 

TIMER-modus: Trykk for å øke eller redusere tiden.

5 SPEED -knapp Trykk for å velge høy, middels eller lav hastighet.
6 SVING -knapp Trykk for å slå oscillasjon på eller av.
7 Power-knappen Trykk for å slå klimaanlegget på eller av.
8 Timer-indikator Lyser når timeren er slått på.
9 Modusindikatorer Lys for å vise klimaanlegget.
10 LED-display Temperatur/tidsvisning Viser temperaturen og tiden som er igjen på timeren.
11 Viftehastighetsindikatorer Lys for å vise viftens hastighet.
12 Strømindikator Lyser når klimaanlegget er slått på.
TilbehørINSIGNIA-NS-AC10PWH9-Bærbar-klimaanlegg-fig8
# SAK BESKRIVELSE
1 Eksosslange og adapter Kobler klimaanlegget til vindusinstallasjonssettet for å lufte ut avtrekksluften utenfor.
2 Tetningsplate for vinduer Lar deg føre klimaanleggets eksos gjennom en vertikal eller horisontal vindusåpning og forsegle vinduet i riktig høyde/bredde.
3 Fjernkontroll Brukes til å fjernstyre klimaanlegget.
4 Sikkerhetsbrakett for vindu Brukes til å holde vinduet på plass med tetningsplaten installert.
5 Skruer A (2) Bruk en skrue for å feste vindustetningsplaten (den andre skruen er en reserve).
6 Skrue B Brukes til å feste slangeadapteren til vindustetningsplaten.
7 Skru C Brukes til å holde vindussikringsbraketten på plass.
8 Tetningspakninger (2) Brukes til å forsegle vinduet for å hindre at varm luft kommer inn i rommet.
FjernkontrollINSIGNIA-NS-AC10PWH9-Bærbar-klimaanlegg-fig9
# SAK BESKRIVELSE
1 Hastighetsinnstillinger Trykk for å heve eller senke viftehastigheten.
2 Svingknapp Trykk for å slå oscillasjon på eller av.
3 tidsur Trykk for å stille inn klimaanlegget til å slå seg på eller av automatisk.
 

 

4

 (opp og

 

(ned)-knappene

I kjøle- eller viftemodus, trykk for å heve (p) eller senke (q) temperaturinnstillingen.

 

I tidsmodus, trykk for å øke eller redusere tiden.

5 Kul knapp Trykk for å sette klimaanlegget til kjølemodus.
6 Tørk knapp Trykk for å slå på kun avfukteren (ingen kjøling).
7 Fan knapp Trykk for å slå på bare viften (ingen kjøling).
8 ° C / ° F. knapp Trykk for å bytte mellom Fahrenheit og Celsius.
9 Power knapp Trykk for å slå klimaanlegget på eller av.

Sette opp ditt bærbare klimaanlegg

Fjern og oppbevar (valgfritt) emballasjemateriale for gjenbruk. Fjern eventuell transporttape før du bruker klimaanlegget.
Fjern taperester med flytende oppvaskmiddel og adamp klut. Ikke bruk skarpe verktøy, alkohol, tynnere eller skurende rengjøringsmidler for å fjerne lim, som kan skade overflaten.

Merknader:

 • Ikke bli i den direkte luftstrømmen fra klimaanlegget i lengre perioder.
 • Ved bruk samtidig som ovner, peiser eller andre forbrennings-/oppvarmingsanordninger, sørg for at det er tilstrekkelig tilførsel av frisk luft inn i rommet. Ikke bruk i tett lukkede rom med denne typen enheter.
 • Dette klimaanlegget er beregnet for husholdningsbruk som et forbrukerkomfortapparat. Ikke bruk det som et presisjonsklimakontrollsystem med det formål å kjøle ned presisjonsutstyr, mat, kjæledyr, planter, kunstverk og så videre. Slike gjenstander kan bli skadet.
 • Ikke bøy slangen nedover når vindusmonteringssettet ikke er i bruk. Å gjøre det kan føre til dårligere ytelse eller feil på klimaanlegget.

Plassering av klimaanlegget ditt
Plasser enheten på et flatt, tørt område i nærheten av et vindu, slik at du kan bruke slangen og adapteren til å koble klimaanlegget til vindusinstallasjonssettet for å lufte ut avtrekksluften utenfor.
For å opprettholde god luftsirkulasjon og optimal maskinytelse, la det være 20 tommer (50 cm) plass rundt den.INSIGNIA-NS-AC10PWH9-Bærbar-klimaanlegg-fig10

Installere klimaanlegget ditt

 1. Skru eksosslangen til eksosuttaket på baksiden av klimaanlegget, og skru deretter slangeadapteren til den andre enden av slangen.INSIGNIA-NS-AC10PWH9-Bærbar-klimaanlegg-fig11
 2. Mål vindusstørrelsen.INSIGNIA-NS-AC10PWH9-Bærbar-klimaanlegg-fig12
 3. Monter vindustetningsplaten i vindusåpningen, juster lengden slik at den passer til vindusåpningen og fest den med skrue A (følger med).
  OBS: 
  • Vindustetningssettet fungerer med skyve og vertikale, dobbelthengte vinduer.
  • Du trenger ikke å fjerne vindusskjermen.INSIGNIA-NS-AC10PWH9-Bærbar-klimaanlegg-fig13
 4. Sett slangeadapteren inn i ventilasjonspanelet, og skyv deretter adapteren til den klikker på plass.INSIGNIA-NS-AC10PWH9-Bærbar-klimaanlegg-fig14
 5. (Valgfritt) Fest slangeadapteren til ventilasjonspanelet med type B-skruen (følger med).INSIGNIA-NS-AC10PWH9-Bærbar-klimaanlegg-fig15
  • For optimal ytelse, ikke vri ventilasjonsslangen. For bedre effektivitet, forkort slangen ved å klemme delene sammen.INSIGNIA-NS-AC10PWH9-Bærbar-klimaanlegg-fig16 Forsiktig: Eksoskanalen er designet spesielt for dette klimaanlegget. Utskifting eller forlengelse av kanalen kan føre til skade på enheten.
 6. (Valgfritt) Installer sikkerhetsbraketten med type C-skruen (følger med).INSIGNIA-NS-AC10PWH9-Bærbar-klimaanlegg-fig17
 7. (Valgfritt) For å konfigurere klimaanlegget til å automatisk tømme vann mens du bruker avfukteren, se "Tøm automatisk vann med en slange" på side 16.
 8. (Valgfritt) Fjern forseglingspakningene (to 60" ruller) fra tilbehørsposen.
 9. Fjern papiret på forseglingspakningen for å eksponere limet, og fest deretter tetningspakningen til kantene av vinduet for å forhindre at varm luft kommer inn i rommet når den er montert.INSIGNIA-NS-AC10PWH9-Bærbar-klimaanlegg-fig18
 10. Juster tetningsplaten slik at den passer til åpningen, og installer deretter tetningsplaten.INSIGNIA-NS-AC10PWH9-Bærbar-klimaanlegg-fig19

Bruke ditt bærbare klimaanlegg

Sette inn batteriene i fjernkontrollen

 1. Trykk ned pilen på baksiden av fjernkontrollen, og skyv deretter batteridekselet fra batterirommet.INSIGNIA-NS-AC10PWH9-Bærbar-klimaanlegg-fig20
 2. Sett inn to AAA-batterier (følger med) i batterirommet. Legg merke til riktig orientering av + og – polariteten til batteriene.
 3. Sett på plass batteridekselet, og pass på at tappen låses på plass.
  Merknader: 
  • Bruk kun karbon-sink- eller alkaliske batterier. Ikke bruk oppladbare batterier.
  • Når du bytter batterier, må du alltid bytte dem ut med nye batterier. Ikke bland gamle og nye batterier.
  • Hvis klimaanlegget ikke skal brukes på en lengre periode, fjern batteriene fra fjernkontrollen.
   Advarsler:
  • Hvis væsken fra innsiden av batteriene kommer i kontakt med huden eller klærne dine, vask umiddelbart med rent vann.
  • Ikke bruk fjernkontrollen hvis batteriene lekker.
  • Hvis væsken fra batteriene kommer inn i munnen eller øynene, skyll umiddelbart med rent vann og kontakt lege for behandling.

Bruk av klimaanlegget
Du kan kontrollere klimaanlegget ditt ved å bruke kontrollpanelet på forsiden av enheten, eller ved å bruke fjernkontrollen. Hvis du bruker fjernkontrollen, må du alltid rette den mot klimaanlegget.

KNAPP BESKRIVELSE
 

PÅ-KNAPP

Trykk for å slå klimaanlegget på eller av:

 

• Når du slår på klimaanlegget, vil du høre en tone og luftutslippet åpnes automatisk.

• Når du slår av klimaanlegget, vil du høre en tone og luftutslippet lukkes. Kontrollinnstillinger, som Mode, Set Temperature, og så videre, beholdes i minnet når strømmen er av (med mindre enheten har blitt koblet fra).

 

 

 

MODE

Trykk for å bla gjennom driftsmodusene (COOL, FAN eller DRY):

 

•     KJØLIG: Kompressoren går og avkjøler rommet. Bruk knappene p eller q og SPEED for å stille inn ønsket temperatur og viftehastighet.

•     FAN: Viften sirkulerer luften, men kompressoren går ikke for å avkjøle den. Bruk SPEED-knappen for å stille inn ønsket viftehastighet.

•     TØRR: Avfukteren kjører for å fjerne fuktighet fra luften. Etter at omgivelsestemperaturen er nådd, slår kompressoren seg av. Viftehastigheten er forhåndsinnstilt og kan ikke justeres. Vi anbefaler at du bruker en avløpsslange i tørrmodus (se "Bruk din bærbart klimaanlegg" på side 13 for instruksjoner).

OBS: Lysdioden ved siden av Mode-knappen viser den aktive modusen. Standardmodus er COOL.

SPEED Går gjennom de tilgjengelige viftehastighetene. LED-en ved siden av SPEED-knappen viser viftehastigheten. Hastigheten kan velges enten i COOL- eller FAN-modus.
 

 

 

OPP OG NED 

 

•     COOL-modus: Trykk for å justere temperaturinnstillingen opp til 86°F (30°C) eller ned til 60°F (16°C), i trinn på én grad. Temperaturen kan byttes mellom Fahrenheit og Celsius ved å trykke p og q samtidig, eller ved å trykke på bryterknappen °C/°F på fjernkontrollen.

 

Merknader: I vifte- og tørrmodus er temperaturen som vises er romtemperaturen (ikke den innstilte temperaturen). I COOL-modus kjører termostaten i klimaanlegget kompressoren til den innstilte temperaturen er nådd, deretter går kompressoren av og på for å opprettholde den innstilte temperaturen.

•     TIMER modus: Trykk p eller q for å justere forsinkelsestiden fra én til 24 timer, i trinn på én time. Hvis du trykker og holder nede p eller q, endres den innstilte temperaturen eller tiden automatisk.

 

 

 

 

 

 

 

TIMER

Trykk for å stille inn klimaanlegget til å slå seg av eller på etter en forsinkelse på opptil 24 timer.

 

•     Automatisk off: Trykk p eller q mens klimaanlegget går for å stille inn forsinkelsestiden fra én til 24 timer, i trinn på én time. Klimaanlegget slår seg automatisk av når den innstilte forsinkelsestiden er nådd.

•     Automatisk på: Trykk p eller q mens klimaanlegget er av for å stille inn forsinkelsestiden fra

én til 24 timer, i trinn på én time. Klimaanlegget slås automatisk på når den innstilte forsinkelsestiden er nådd.

Trykk på TIMER for å se forsinkelsestiden du har stilt inn på LED-displayet.

For å endre innstilt forsinkelsestid (på eller av):

Trykk på TIMER -knappen, og juster deretter tiden med p- eller q-knappene når tallet begynner å blinke.

For å avbryte timerfunksjonen:

Trykk på TIMER og trykk på den igjen når tallet begynner å blinke.

OBS: Ikke koble fra klimaanlegget mens du bruker timerfunksjonen. Etter innstilling av Timer-funksjonen, hvis du bruker fjernkontrollen til å bytte til en annen modus uten å tilbakestille Timer-funksjonen, nullstilles timeren.

 

SVINGE

Trykk for å slå på den automatiske oscillasjonen, som varierer retningen på luftstrømmen for å avkjøle rommet mer effektivt.

Rengjøring og vedlikehold av klimaanlegget ditt

Klimaanlegget ditt er designet for helårsbruk med kun minimal rengjøring og vedlikehold.
For maksimal effektivitet anbefaler vi at du får kjølebatteriene inspisert og rengjort årlig av en profesjonell tekniker.

Advarsel:

 • Koble fra klimaanlegget før du rengjør eller utfører vedlikehold eller service.
 • Vær forsiktig når du rengjør spoler eller fjerner eller setter inn filteret på nytt. Kjølefinnene er veldig skarpe.
 • Unnlatelse av å følge forholdsreglene ovenfor kan føre til elektrisk støt eller personskade.

Rengjøring av saken

 • Tørk av saken med en litt damp klut, tørk deretter med en tørr klut

Forsiktig:
For å forhindre skade på overflaten, må du ikke bruke:

 • Bensin, bensin, tynner eller andre lignende løsningsmidler.
 • Slipende rengjøringsmidler.
  Hell aldri vann på eller inn i klimaanlegget. Det kan skade de interne komponentene og skape støt eller brannfare.INSIGNIA-NS-AC10PWH9-Bærbar-klimaanlegg-fig21

Rengjøring av luftfilteret

Luftfilteret bør rengjøres annenhver uke. Avhengig av inneluftkvaliteten, kan filteret trenge rengjøring oftere. Et skittent luftfilter reduserer luftstrømmen og reduserer effektiviteten til klimaanlegget.
Ikke bruk klimaanlegget uten at luftfilteret er på plass.

 1. Løft luftfilteret ut i håndtaket.INSIGNIA-NS-AC10PWH9-Bærbar-klimaanlegg-fig22
 2. Rengjør filteret med en støvsuger. Hvis filteret er veldig skittent, kan det vaskes for hånd i varmt vann med mildt vaskemiddel.
  Advarsler: 
  • Ikke bruk sterke rengjøringsmidler eller veldig varmt vann.
  • Ikke vask i oppvaskmaskin eller vaskemaskin.
 3. La filteret tørke helt, og installer det deretter i klimaanlegget igjen.INSIGNIA-NS-AC10PWH9-Bærbar-klimaanlegg-fig23 OBS: Når filteret ikke er skiftet på riktig måte i klimaanlegget, er det et gap mellom filterhuset og enheten.

Tømme vannoppsamlingstanken
Når den interne vannoppsamlingstanken er full, vises "FL" på LED-displayet og klimaanlegget slår seg av til tanken er tømt.

Merknader:

 • Når du bruker eller drenerer vann fra klimaanlegget, må du alltid beskytte tepper og gulv mot mulig vannsøl.
 • Når du tømmer vannet fra klimaanlegget, sørg for å tørke opp eventuelt sølt vann med en tørr klut eller et håndkle.

Tøm vannet manuelt

 1. Koble fra klimaanlegget, og koble deretter fra eksosslangen fra baksiden.
 2. Flytt klimaanlegget til et sted der et passende avløp er tilgjengelig, eller plasser en avløpsbeholder under enheten som er i stand til å holde opptil 1.37 pints (0.65 liter) vann.INSIGNIA-NS-AC10PWH9-Bærbar-klimaanlegg-fig24
 3. Fjern gummipluggen fra dreneringsuttaket og sett inn en sifonslange (ikke inkludert) i åpningen.
 4. Tøm vannet fra klimaanlegget.
 5. Etter at du har tømt vannoppsamlingstanken, setter du på gummipluggen, og pass på at bolten sitter godt fast.INSIGNIA-NS-AC10PWH9-Bærbar-klimaanlegg-fig25
 6. Plasser klimaanlegget på ønsket sted, koble til eksosslangen igjen, og plugg den deretter inn. Når klimaanlegget startes på nytt etter å ha blitt tømt, starter det automatisk i COOL-modus med en temperaturinnstilling på 72°F.

Tøm vannet automatisk med en slange

OBS: Tøm avfukteren manuelt før du kobler til en avløpsslange. Se "Tøm ut vann manuelt" på side 16

 1. Koble fra klimaanlegget og flytt det til et sted hvor du kan jobbe med det.
 2. Fjern gummipluggen fra enheten.INSIGNIA-NS-AC10PWH9-Bærbar-klimaanlegg-fig26
 3. Fjern filterhuset.
 4. Installer en dreneringsslange på 0.47 mm (12 tommer) med innvendig diameter (følger ikke med) på baksiden av enheten der du fjernet vannpluggen. Bruk en slange clamp (følger ikke med) for å sikre at det ikke er lekkasjer.
 5. Skift ut filterhuset.
 6. Plasser den åpne enden av slangen på et passende sted for å tømme kontinuerlig.INSIGNIA-NS-AC10PWH9-Bærbar-klimaanlegg-fig27
 7. Koble til klimaanlegget og start det på nytt.
 8. Sett klimaanlegget til DRY-modus med enten fjernkontrollen eller kontrollpanelet.

Oppbevaring av klimaanlegget ditt
Hvis klimaanlegget ikke skal brukes over en lengre periode, foreslår vi at du forbereder det for lagring ved å gjøre følgende:

 1. Koble fra klimaanlegget.
 2. Fjern gummipluggen og tøm vannoppsamlingstanken helt.
 3. Sett inn gummipluggen igjen.
 4. Fjern filterhuset og rengjør filteret. La den tørke helt, og installer den på nytt.
 5. Fjern batteriene fra fjernkontrollen.
 6. Oppbevar klimaanlegget på et kjølig, tørt sted, vekk fra direkte sollys, ekstreme temperaturer og mye støv.

Starte klimaanlegget på nytt etter lagring

 1. Pass på at filterhuset og gummipluggen er på plass.
 2. Sørg for at strømledningen og støpselet er i god stand.
 3. Sett inn nye AAA-batterier i fjernkontrollen.
 4. Flytt klimaanlegget til stedet der du planlegger å bruke det og koble til eksosslangen og den elektriske pluggen.
 5. Start klimaanlegget på nytt og sørg for at alt går knirkefritt.

Feilsøking

Forsiktig: Ikke prøv å reparere det bærbare klimaanlegget selv. Hvis du gjør det, ugyldiggjøres garantien

PROBLEMET MULIG ÅRSAK MULIG LØSNING
 

 

 

 

 

 

 

 

Klimaanlegget starter ikke

Klimaanlegget er koblet fra. Pass på at klimaanlegget er koblet til og at støpselet er skjøvet helt inn i stikkontakten.
Sikringen på kretsen er gått eller kretsbryteren er utløst. Kontroller husets sikring/sikringsboks og bytt ut sikringen eller tilbakestill effektbryteren.
 

 

Strømbrudd.

Hvis det oppstår et strømbrudd, slår klimaanlegget seg av. Når strømmen er gjenopprettet, vent tre minutter for å starte klimaanlegget på nytt for å forhindre at kompressoren blir overbelastet.
Den gjeldende avbryterenheten i strømledningen har løst ut. Trykk på RESET knappen på strømledningen. Hvis RESET knappen vil ikke forbli engasjert, slutte å bruke klimaanlegget og kontakt en kvalifisert servicetekniker.
FL vises på skjermen. Vannoppsamlingstanken er full og må tømmes. Tøm tanken og tilbakestill innstillingene. Se "Tømme vannoppsamlingstanken" på side 16.
 

 

Romtemperaturen er lavere enn den innstilte temperaturen.

Dette er normalt. Klimaanlegget slår seg automatisk av når romtemperaturen er lik eller lavere enn den innstilte temperaturen. Juster temperaturinnstillingen om nødvendig.
 

 

 

 

 

Klimaanlegget avkjøles ikke

Luftstrøm er begrenset. Pass på at det ikke er gardiner, persienner eller møbler som blokkerer fronten av klimaanlegget.
Temperaturkontrollen er kanskje ikke riktig innstilt I COOL-modus reduserer du temperaturinnstillingen ved å trykke på q-knappen på panelet eller fjernkontrollen.
Luftfilteret er skittent. Rengjør filteret minst annenhver uke. Se "Rengjøring og vedlikehold av klimaanlegget ditt" på side 15.
Rommet kan ha vært varmt. Du må gi rommet tid til å kjøle seg ned etter at du først har slått på klimaanlegget.
Eksoslangen er ikke tilkoblet eller er blokkert. Koble til eksosslangen og sørg for at den ikke er blokkert og fungerer som den skal.
Klimaanlegget fryser Kjølespiralene er iset over. Is kan blokkere luftstrømmen og hindre klimaanlegget i å avkjøle rommet ordentlig. Sett moduskontrollen til Høy Fan or Høy Kul.
 

 

Klimaanlegget går for ofte eller for lenge

Området som skal avkjøles er for stort for klimaanlegget. Ta kontakt med Insignia kundeservice for kapasiteten til klimaanlegget som kreves for å kjøle ned ønsket område.
Dører eller vinduer er åpne. Pass på at dører og vinduer er lukket.
Lufteslangen er varm Når klimaanlegget går kontinuerlig i lang tid, blir slangen varm. Dette er normalt.
 

 

 

Klimaanlegget er for høyt

Enheten kan virke ganske høy de første to eller tre minuttene av drift. Dette er lyden av kompressoren som starter og er normal.
En myk, svevende lyd kan høres umiddelbart etter at enheten er slått på eller av, og under drift.  

 

Dette er lyden av det flytende kjølemediet som strømmer i enheten og er normalt.

 

 

Klimaanlegget lager en merkelig lyd

En hørbar gurglelyd kan høres når enheten brukes på et svakt skrånende gulv.  

 

Plasser enheten på et jevnt gulv.

Intelligent feilindikasjon
Hvis en E1-, E2- eller E4-feil vises på LED-skjermen, slå av klimaanlegget og ring en profesjonell vedlikeholdstekniker eller et servicesenter.

FEIL KODE BESKRIVELSE
E1 Spoletemperatursensorfeil.
E2 Innetemperaturføler feil.
E4 Frostbeskyttelse. Klimaanleggets spoletemperatur er for lav og enheten har slått seg av automatisk. Enheten tilbakestiller seg selv når temperaturen når 46.4°F (8°C).
FL Den interne vanntanken er full og må tømmes.

Forstå klimaanleggets automatiske beskyttelse
Afrostbeskyttelse – Når omgivelsestemperaturen er svært lav i kjølemodus, vil kompressoren og motoren slutte å fungere i flere minutter hvis spoletemperaturen er under 46.4°F (8°C). Når spoletemperaturen øker til over 46.4 °F (8 °C), slås beskyttelsen av og forrige modus gjenopptas. Når frostbeskyttelsen er aktiv, vises E4 på displayet.
Vannfull beskyttelse – Når vannivået i den nederste vannbeholderen overstiger advarselsnivået, vil enheten varsle automatisk, "FL" og "Water Full" vil blinke på skjermen. Slå av klimaanlegget og tøm vannet som beskrevet i "Tømme vannoppsamlingstanken" på side 16. Etter at du har tømt ut vannet, start klimaanlegget på nytt.
Kompressorforsinkelsesbeskyttelse – Bortsett fra den første oppstarten, kan kompressoren starte umiddelbart. I andre tilfeller vil kompressoren starte etter tre minutters forsinkelsesbeskyttelse.

Spesifikasjoner

NS-AC10PWH9/NS-AC10PWH9-C

dimensjoner 32.7 x 17.4 x 13.4 tommer (83 x 44.3 x 34 cm)
Vekt 55.1 kg (25 kg)
Elektriske krav 115V ~60 Hz
Kraftuttak 1.12 Kwh
Strømledningslengde 5.9 ft (1.8 m)

NS-AC12PWH9/NS-AC12PWH9-C

dimensjoner 32.7 x 17.4 x 13.4 tommer (83 x 44.3 x 34 cm)
Vekt 61.7 kg (28 kg)
Elektriske krav 115V ~60 Hz
Kraftuttak 1.33 Kwh
Strømledningslengde 5.9 ft (1.8 m)

ENÅRS BEGRENSET GARANTI

Definisjoner:

Distributøren * av Insignia-merkevarer garanterer deg, den opprinnelige kjøperen av dette nye Insignia-merkede produktet (“Produktet”), at produktet skal være feilfritt i den opprinnelige produsenten av materialet eller utførelsen i en periode på en ( 1) år fra datoen for kjøpet av produktet (“Garantiperiode”).
For at denne garantien skal gjelde, må produktet ditt kjøpes i USA eller Canada fra en Best Buy-butikk eller online på www.bestbuy.com eller www.bestbuy.ca og leveres med denne garantierklæringen.

Hvor lenge varer dekningen?
Garantiperioden varer i 1 år (365 dager) fra datoen du kjøpte produktet. Kjøpsdatoen din er trykt på kvitteringen du mottok med produktet.
Hva dekker denne garantien? I løpet av garantiperioden, hvis den opprinnelige fremstillingen av materialet eller utførelsen av produktet er bestemt for å være mangelfull av et autorisert Insignia-reparasjonssenter eller butikkpersonell, vil Insignia (etter eget valg): (1) reparere produktet med nytt eller ombygde deler; eller (2) erstatte produktet gratis med nye eller ombygde sammenlignbare produkter eller deler. Produkter og deler som byttes ut under denne garantien, tilhører Insignia og returneres ikke til deg. Hvis det kreves service av produkter eller deler etter at garantiperioden utløper, må du betale alt arbeidskraft og deler. Denne garantien varer så lenge du eier ditt Insignia-produkt i løpet av garantiperioden. Garantidekningen avsluttes hvis du selger eller på annen måte overfører produktet.

Hvordan skaffe deg garantiservice?
Hvis du kjøpte produktet på en Best Buy-butikk eller fra en Best Buy online webnettsted (www.bestbuy.com eller www.bestbuy.ca), vennligst ta
den originale kvitteringen og produktet til enhver Best Buy-butikk. Pass på at du legger produktet i originalemballasjen eller emballasje som gir samme mengde beskyttelse som originalemballasjen.
For å få garantiservice, ring 1-877-467-4289 i USA og Canada. Ringebyråer kan diagnostisere og rette opp problemet over telefon.

Hvor er garantien gyldig?
Denne garantien er kun gyldig i USA og Canada i butikkene med Best Buy-merkevare webnettsteder til den opprinnelige kjøperen av produktet i landet der det opprinnelige kjøpet ble gjort

Hva dekker ikke garantien?

Denne garantien dekker ikke:

 • Mistap / ødeleggelse på grunn av svikt i kjøleskap eller fryser
 • Kundeinstruksjon / utdanning
 • Installasjon
 • Sett opp justeringer
 • Kosmetiske skader
 • Skader på grunn av vær, lyn og andre handlinger fra Gud, for eksempel strømstøt
 • Ulykkesskader
 • Misbruk
 • Misbruk
 • Forsømmelse
 • Kommersielle formål / bruk, inkludert, men ikke begrenset til, bruk på et forretningssted eller i fellesarealer i et flersbolig sameie eller leilighetskompleks, eller på annen måte brukt et annet sted enn et privat hjem.
 • Endring av deler av produktet, inkludert antennen
 • Skjermpanel skadet av statiske (ikke-bevegelige) bilder som brukes i lange perioder (innbrenning).
 • Skader på grunn av feil drift eller vedlikehold
 • Tilkobling til feil voltage eller strømforsyning
 • Forsøkt reparasjon av noen som ikke er autorisert av Insignia til å utføre service på produktet
 • Produkter som selges "som de er" eller "med alle feil"
 • Forbruksvarer, inkludert men ikke begrenset til batterier (dvs. AA, AAA, C osv.)
 • Produkter der fabrikkens påførte serienummer er endret eller fjernet
 • Tap eller tyveri av dette produktet eller deler av produktet
 • Skjermpaneler som inneholder opptil tre (3) pikselfeil (punkter som er mørke eller feil belyst) gruppert i et område som er mindre enn en tidel (1/10) av skjermstørrelsen eller opptil fem (5) pikselfeil i hele skjermen. (Pikselbaserte skjermer kan inneholde et begrenset antall piksler som kanskje ikke fungerer normalt.)
 • Feil eller skade forårsaket av kontakt, men ikke begrenset til væsker, geler eller pastaer.

REPARASJONSUTBYTTELSE SOM LEVERES I henhold til DENNE GARANTIEN ER DIN EKSKLUSIVE RETTSMIDDEL FOR GARANTIBRUTT. INSIGNIA SKAL IKKE være ANSVARLIG FOR TILFELDIGE ELLER FØLGENDE SKADER FOR INNBRYTING AV UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT GARANTI PÅ DETTE PRODUKTET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAPTE DATA, MISBRUK AV DIN PRODUKT, TAPT VIRKSOMHET ELLER TAPTE RESULTATER INSIGNIA-PRODUKTER GIR INGEN ANDRE UTTRYKKELIGE GARANTIER MED HENSYN TIL PRODUKTET, ALLE UTTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR PRODUKTET, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL NOEN UNDERFORSTÅTT GARANTI FOR OG BETINGELSER FOR SALGSBARHET OG FITNESS FOR EN GJENNOMSIKTIG GANG SATT OVENFOR OG INGEN GARANTIER, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, GJELDER EFTER GARANTiperioden. NOEN STATER, PROVINSJER OG JURISDIKSJONER TILLATER IKKE BEGRENSNINGER I HVOR LENGE EN UNDERFORSTÅTT GARANTI VARER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRENSNING KAN IKKE GJELDE DEG Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra stat til stat eller provins til provins.

Kontakt Insignia:
1-877-467-4289
www.insigniaproducts.com
INSIGNIA er et varemerke for Best Buy og dets tilknyttede selskaper.
* Distribuert av Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 USA
© 2021 Best Buy. Alle rettigheter forbeholdes

For produkthenvendelser, vennligst kontakt oss med informasjonen nedenfor:
1-877-467-4289
www.insigniaproducts.com
INSIGNIA er et varemerke for Best Buy og dets tilknyttede selskaper.
Distribuert av Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 USA
© 2021 Best Buy. Alle rettigheter forbeholdes.

FAQ

Bruker bærbare klimaanlegg mye strøm?

Hvor mye strøm bruker et bærbart klimaanlegg? Mellomstore bærbare klimaanlegg bruker et gjennomsnitt på 2900 watt i timen. Spesielt store enheter kan overstige strømforbruket til selv sentrale klimaanlegg, og bruker omtrent 4100 watt i timen.

Hvor går vannet i et bærbart klimaanlegg?

Alle bærbare klimaanlegg produserer kondens når de avkjøles. Dette vannet holdes deretter i et internt vannreservoar eller dreneres gjennom en slange. På alle våre modeller har dette vannreservoaret en automatisk avstengningsfunksjon slik at vann aldri ved et uhell søles på bakken

Hvorfor lekker vann fra Insignia bærbare klimaanlegg?

Bærbar AC-kondensatpumpe er ødelagt. Hvis kondensatpumpen ikke fungerer, vil vann bygge seg opp i din bærbare AC og lekke ut. I dette tilfellet må du reparere eller erstatte kondensatpumpen. Noen bærbare klimaanlegg har innebygde kondensatpumper.

Må du fylle bærbar AC med vann?

Du trenger ikke fylle ut en standard bærbar AC. Men hvis du har et fordampende bærbart klimaanlegg eller på annen måte kjent som en swamp kjøligere, må du fylle reservoaret med is og vann.

Hvorfor har min bærbare AC to avløp?

Modeller med avfuktingsmodus har to avløp. Den øvre tappepluggen er utstyrt for å tillate automatisk drenering når det er full tank, som i avfuktingsmodus eller kjølemodus i områder med høy luftfuktighet. Denne koblingen er gjenget for å muliggjøre tilkobling til en hageslangekobling.

Er det greit å ha AC på når det regner?

Regn alene vil ikke skade klimaanlegget ditt. Faktisk kan det å slå på systemet på varme, regnfulle dager få hjemmet ditt til å føles mye mer komfortabelt. Den eneste gangen du trenger å være bekymret er om regnet var kraftig nok til å la stå vann rundt enheten. I så fall vil det være lurt å slå den av

Bør du dekke til AC-enheten din om vinteren?

Muggrisiko: Klimaanlegget ditt er laget for å være åpent for luften. Å dekke til klimaanlegget vil blokkere riktig luftstrøm, noe som kan føre til muggvekst på fordamperspolene. Formen kan blokkere riktig luftstrøm gjennom spolene og redusere klimaanleggets effektivitet.

Hvorfor bør du ikke dekke til klimaanlegget ditt?

Å dekke til klimaanlegget vil blokkere riktig luftstrøm som kan føre til muggvekst på fordamperspolene. Mugg kan ende opp med å redusere systemets driftseffektivitet. Gnagere og andre dyr søker ly fra harde vintre og vil ofte begynne å bo i et dekket klimaanlegg.

Hvordan vedlikeholder du et bærbart klimaanlegg?

Hver modell er forskjellig, men du må sannsynligvis skru av noen paneler på baksiden for å komme inn.
Tøm vannet. Bærbare klimaanlegg er designet for å fjerne vann fra luften. …
Rengjør og skift ut luftfiltrene.
Sjekk spolene. …
Rydd opp utvendig. …
Oppbevar den bærbare AC-enheten riktig

Kan bærbar AC forårsake brann?

Fare: De bærbare klimaanleggene kan overopphetes og utgjøre en fare for brann

Er det OK å la klimaanlegget stå i vinduet om vinteren?

Med mindre du bor i et klima som er varmt året rundt, bør du fjerne klimaanlegget og lagre det riktig for vinteren. Hvis du ikke gjør det, vil du etterlate den utsatt for kuldegrader og regn eller snø, noe som vil skade kroppen og de indre delene.

Hjelper det å dekke til AC-enheten din om sommeren?

Hvis du vurderer å dekke til den utvendige AC-enheten din om sommeren, enten for å beskytte den mot dårlig vær eller for å muligens spare energi, er realiteten at du aldri bør dekke til AC-enheten – ikke engang i dårlig vær. For det første er utendørs AC-enheter spesielt designet for å leve utendørs.

INSIGNIA-logo

INSIGNIA NS-AC10PWH9 bærbart klimaanlegg
www://insigniaproducts.com/pdp/NS-AC10PWH9/6145111

Dokumenter / Ressurser

INSIGNIA NS-AC10PWH9 bærbart klimaanlegg [pdf] Brukerveiledning
NS-AC10PWH9, NS-AC12PWH9, NS-AC10PWH9-C, NS-AC12PWH9-C, bærbart klimaanlegg
INSIGNIA NS-AC10PWH9 bærbart klimaanlegg [pdf] Brukerveiledning
NS-AC10PWH9, NS-AC10PWH9-C, NS-AC12PWH9, NS-AC12PWH9-C, bærbart klimaanlegg

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *