Homedics-logo

trådløs shiatsu
nakke massasje

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OG GARANTIINFORMASJON
2 års begrenset garanti
NMS-390HJ

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

NÅR BRUK AV ELEKTRISKE PRODUKTER, SÆRLIG NÅR BARN ER TILSTANDE, BARE GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSFORANSTALTNINGER SKAL ALLTID FØLGES, INKLUDERENDE FØLGENDE:
LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK.
FARE - FOR Å redusere risikoen for elektrisk støt:

 • Koble alltid apparatet fra stikkontakten umiddelbart etter bruk og før rengjøring.
 • IKKE strekk deg etter et apparat som har falt i vann. Trekk ut den umiddelbart.
 • IKKE bruk under bading eller under dusj.
 • IKKE plasser eller oppbevar apparatet der det kan falle ned eller trekkes i et kar eller vask.
 • IKKE legg i eller dråpe i vann eller annen væske.
 • Bruk aldri pinner eller andre metallfester med dette apparatet.

ADVARSEL -For å REDUSERE RISIKOEN FOR BRANN, BRANN, ELEKTRISK STØT ELLER SKADE PÅ PERSONER:

 • Et apparat bør aldri stå uten tilsyn når det er koblet til. Trekk ut støpselet når det ikke er i bruk og før du setter på eller tar av deler eller tilbehør.
 • Tett tilsyn er nødvendig når dette apparatet brukes av, på eller i nærheten av barn, funksjonshemmede eller funksjonshemmede.
 • Bruk dette apparatet kun til den tiltenkte bruken som beskrevet i denne håndboken. Ikke bruk vedlegg som ikke er anbefalt av Homedics; spesifikt alle vedlegg som ikke er levert med enheten.
 • Bruk ALDRI dette apparatet hvis det har en skadet ledning eller støpsel, hvis det ikke fungerer som det skal, hvis det har falt eller skadet, eller falt i vann. Returner apparatet til Homedics servicesenter for undersøkelse og reparasjon.
 • Kjøl'. ledningen vekk fra oppvarmede overflater.
 • Ikke slipp eller stikk gjenstander i noen åpning.
 • IKKE bruk der aerosolprodukter (spray) brukes eller der oksygen administreres.
 • IKKE bruk under et teppe eller pute. Overdreven oppvarming kan oppstå og forårsake brann, elektrisk støt eller personskade.
 • IKKE bær dette apparatet med strømledningen eller bruk ledningen som et håndtak.
 • For å koble fra, vri alle kontrollene i av-posisjon, og ta deretter støpselet ut av uttaket.
 • IKKE bruk utendørs.
 • Bruk aldri apparatet med lufteåpninger blokkert. Hold luftåpningene fri for lo, hår og lignende.
 • Bruk oppvarmede overflater forsiktig. Kan forårsake alvorlige brannskader. Ikke bruk over ufølsomme hudområder eller i nærvær av dårlig sirkulasjon. Uovervåket bruk av varme av barn eller uføre ​​personer kan være farlig.
 • Ikke bruk massasjeapparatet i nærheten av løse klær eller smykker.
 • Hold langt hår borte fra massasje under bruk.
 • Bruk aldri på en myk overflate, for eksempel en seng eller sofa hvor luftåpningene kan være blokkert.

FORSIKTIG: All service på denne massasjeapparatet må kun utføres av autorisert Homedics servicepersonell.

LAGRE DISSE INSTRUKSJONENE

FORSIKTIG - LES ALLE INSTRUKSJONER NØYE FØR BRUK.

 • Rådfør deg med legen din før du bruker dette produktet, hvis:
  - Du er gravid
  - Du har en pacemaker
  - Du har noen bekymringer angående helsen din
 • Anbefales ikke for bruk av dia6etics.
 • La aldri apparatet være uten tilsyn, spesielt hvis barn er til stede.
 • Ikke bruk dette produktet i mer enn 15 minutter av gangen.
 • Omfattende bruk kan føre til overdreven oppvarming av produktet og kortere levetid. Hvis dette skulle skje, avbryt bruken og la enheten avkjøles før den brukes.
 • Bruk aldri dette produktet direkte på hovne eller betente områder eller hudutbrudd.
 • IKKE bruk dette produktet som erstatning for legehjelp.
 • Dette produktet er utstyrt med en overopphetingsbeskyttelseskrets. Hvis strømmen er brutt~ vennligst vent til produktet er avkjølt.
 • Bruk ALDRI dette produktet mens du er i sengen.
 • Dette produktet skal ALDRI brukes av personer som lider av fysiske plager som vil begrense brukerens kapasitet til å betjene kontrollene eller som har sensoriske mangler.
 • Dette produktet er ikke til bruk i biler.
 • Dette produktet er kun ment for husholdningsbruk.

INSTRUKSJONER FOR BRUK

 1. Enheten din skal komme med full opplading. Hold strømmen inne for å slå på enheten knappen ned til enheten lyser.
  NOTAT: Bruk stroppene til å justere massasjeapparatet komfortabelt på nakken.
 2. For å nyte beroligende varme trykk én gang på varmeknappen. For å slå av varmefunksjonen, trykk på varmeknappen igjen.
  Homedics NMS 390HJ trådløs Shiatsu nakkemassasjeapparat - BRUKSANVISNING
 3. Hold strømmen inne for å slå av enheten  knappen ned til alle funksjonene slås av.
  NOTAT: Denne massasjen kommer med en USB-ledning. For å lade massasjeapparatet, kobler du den ene siden av USB-ledningen til enheten og kobler den andre enden til en adapter. Koble deretter adapteren til en 120-volts stikkontakt.

VEDLIKEHOLD

Å VASKE
Koble fra enheten og la den avkjøles før rengjøring. Bare rent med en myk, litt damp svamp. La aldri vann eller andre væsker komme i kontakt med enheten.

 • IKKE senk den i væske som skal rengjøres.
 • Bruk aldri skurende rengjøringsmidler, børster eller sterke kjemikalier som kan være brannfarlige og/eller skadelige for produktet for å rengjøre.
 • IKKE prøv å reparere massasjeapparatet. Det er ingen deler som brukeren kan reparere.
  For service, kontakt Consumer Relations på telefonnummeret som er oppført i garantidelen.

Å LAGRE
Plasser massasjeapparatet i boksen eller på et kjølig, tørt sted. Unngå kontakt med skarpe kanter eller spisse gjenstander som kan kutte eller punktere stoffoverflaten. For å unngå brudd må du ikke vikle strømledningen rundt enheten. Ikke heng enheten i strømledningen.

FCC-UTTALELSE

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må akseptere all interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.
NOTAT: Homedics er ikke ansvarlig for radio- eller TV-interferens forårsaket av uautoriserte modifikasjoner av dette utstyret. Slike endringer kan ugyldiggjøre brukerens rett til å betjene utstyret.
NOTAT: Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene og CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B). Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

 • Omorienter eller flytt mottakerantennen.
 • Øk skillet mellom utstyret og mottakeren.
 • Koble utstyret til et stikkontakt på en annen krets enn mottakeren er koblet til.
 • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / tv-tekniker for å få hjelp.

LEVERANDØRENS OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Produktbeskrivelse: TRÅDLØS SHIATSU NAKSMASSAGER
Modellnummer: NMS-390HJ
Handelsnavn: Homedics
Erklæring om samsvar med FCC
Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og (2) Denne enheten må akseptere all interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.
USAs kontaktinformasjon
Firma: Homedics, LLC.
Adresse: 3000 N Pontiac Trail, Commerce Township, Ml 48390
8:30am-7:00pm EST Monday-Friday 1-800-466-3342

2-ÅRS BEGRENSET GARANTI

Homedics selger produktene sine med den hensikt at de er fri for defekter i produksjon og utførelse i en periode på 2 år fra den opprinnelige kjøpsdatoen, med unntak av det som er angitt nedenfor. Homedics garanterer at produktene deres vil være fri for defekter i materiale og utførelse ved normal bruk og service. Denne garantien gjelder kun for forbrukere og gjelder ikke for forhandlere.
For å få garantiservice på ditt Homedics-produkt, kontakt en forbrukerrepresentant for å få hjelp. Sørg for å ha modellnummeret til produktet tilgjengelig.
Homedics autoriserer ingen, inkludert, men ikke begrenset til, forhandlere, den påfølgende forbrukerkjøperen av produktet fra en forhandler eller eksterne kjøpere, til å forplikte Homedics på noen måte utover vilkårene som er angitt her. Denne garantien dekker ikke skade forårsaket av misbruk eller misbruk; ulykke; feste av uautorisert tilbehør; endring av produktet; feil installasjon; uautoriserte reparasjoner eller modifikasjoner; feil bruk av elektrisk/strømforsyning; tap av kraft; droppet produkt; funksjonsfeil eller skade på en operativ del på grunn av unnlatelse av å gi produsentens anbefalte vedlikehold; transport skade; tyveri; forsømmelse; hærverk; eller miljøforhold; tap av bruk i perioden produktet er på et reparasjonsanlegg eller på annen måte venter på deler eller reparasjon; eller andre forhold som er utenfor Homedics kontroll.
Denne garantien gjelder bare hvis produktet er kjøpt og brukt i landet der produktet er kjøpt. Et produkt som krever modifikasjoner eller vedtak for å gjøre det mulig å operere i et hvilket som helst annet land enn det landet det er designet, produsert, godkjent og/eller autorisert for, eller reparasjon av produkter som er skadet av disse modifikasjonene, dekkes ikke av denne garantien.
GARANTIEN GITT HER SKAL VÆRE DEN ENESTE OG EKSKLUSIVE GARANTIEN. DET SKAL INGEN ANDRE GARANTIER VÆRE UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKLUDERT NOEN UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET ELLER NOEN ANDRE FORPLIKTELSER FRA SELSKAPET SOM HENSYN TIL PRODUKTER DEKKET AV DENNE GARANTIEN. HOMEDICS HAR IKKE ANSVAR FOR NOEN TILFELDIGE, FØLGESKADER ELLER SPESIELLE SKADER. UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL DENNE GARANTIEN KREVE MER ENN REPARASJON ELLER UTSKIFTNING AV NOEN DELER SOM FINNES Å VÆRE DEFEKT INNEN GARANTIENS EFFEKTIVE PERIODE. INGEN REFUSJON VIL GIVES. HVIS ERSTATNINGSDELER FOR DEFEKT MATERIALER IKKE ER TILGJENGELIG, FORBEHOLDER HOMEDICS RETTEN TIL Å FORETA PRODUKTERSTATNINGER I STEDET FOR REPARASJON ELLER ERSTATNING.
Denne garantien strekker seg ikke til kjøp av åpnede, brukte, reparerte, ompakkede og/eller forseglede produkter, inkludert men ikke begrenset til salg av slike produkter på auksjonssider på internett og/eller salg av slike produkter av overskudds- eller bulkforhandlere. Alle garantier eller garantier skal umiddelbart opphøre og opphøre med hensyn til produkter eller deler derav som er reparert, erstattet, endret eller modifisert, uten forutgående uttrykkelig og skriftlig samtykke fra Homedics.
Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter. Du kan ha tilleggsrettigheter som kan variere fra stat til stat og land til land. På grunn av individuelle statlige og nasjonale forskrifter kan det hende at noen av begrensningene og unntakene ovenfor ikke gjelder deg.
For mer informasjon om vår produktserie i USA, besøk www.Homedics.com. For Canada, vennligst besøk www.Homediccs.a.

FOR TJENESTE I USA
cservice@Homedics.com
8:30 til 7:00 EST mandag-fredag
1-800-466-3342

FOR TJENESTE I CANADA
cservice@Homedicsgroup.ca
8:30 til 5:00 EST mandag-fredag
1-888-225-7378

© 2022 Homedics, LLC. Alle rettigheter forbeholdes.
Homedics er et marque deposee av Homedics, LLC.
Distribuert av Homedics, LLC, 3000 N Pontiac Trail, Commerce Township, Ml 48390 IB-NMS390HJ

Gratulerer med kjøpet av ditt nye massasjeapparat. Etter at du har fjernet den gjennomsiktige polyposen, kan du merke en liten lukt. Denne lukten kan være vanlig og er helt ufarlig. La produktet "lufte ut", og lukten vil forsvinne etter ca. 24 timer.

Dokumenter / Ressurser

Homedics NMS-390HJ Trådløs Shiatsu nakkemassasjeapparat [pdf] Bruksanvisning
NMS-390HJ Trådløs Shiatsu Nakkemassasjeapparat, NMS-390HJ, Trådløs Shiatsu Nakkemassasjeapparat, Shiatsu Nakkemassasjeapparat, Nakkemassasjeapparat, Massasjeapparat

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *