DEWALT -logo

DEWALT DCD793 20V Max Cordless Drill Driver

DEWALT-DCD793-20V-Max-Cordless-Drill Driver

produktinformasjon

The DCD793 and DCD798 models are drill/driver/hammerdrill tools designed for professional drilling, screwdriving, and hammerdrilling applications.

 • Utløserbryter med variabel hastighet
 • Forover/bakover kontrollknapp
 • Modusvalg krage
 • Hastighetsvelger
 • arbeidslyset
 • Nøkkelfri chuck
 • Battery pack with release button

Produktbruksinstruksjoner

 1. Read all safety warnings, instructions, illustrations, and specifications provided in the user manual before using the power tool.
 2. Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst for å unngå ulykker.
 3. Do not use the power tool in explosive atmospheres or wet conditions.
 4. Keep children and bystanders away while operating the tool to avoid distractions.
 5. Select the appropriate mode for the intended application using the mode selection collar.
 6. Select the desired speed using the speed selector.
 7. Use the variable speed trigger switch to control the speed of the tool.
 8. Use the forward/reverse control button to change the direction of rotation of the chuck.
 9. To insert or remove a drill bit or screwdriver bit, grasp the chuck sleeve and turn it clockwise or counterclockwise, respectively. Insert or remove the bit and then release the chuck sleeve to secure it in place.
 10. Ensure that the battery pack is fully charged before use and replace it with a new one when it no longer holds a charge.
 11. If you have any questions or comments regarding the product, contact the manufacturer.

ADVARSEL:

 • Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner. Unnlatelse av å følge advarslene og instruksjonene kan føre til elektrisk støt, brann og / eller alvorlig personskade.
 • Les bruksanvisningen for å redusere risikoen for personskade.

Tiltenkt bruk
This drill/driver/hammerdrill is designed for professional drilling and screwdriving and hammerdrilling applications. DO NOT use under wet conditions or in presence of flammable liquids or gases.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Tilsyn er nødvendig når uerfarne operatører bruker dette verktøyet.

Definisjoner: Sikkerhetsvarslingssymboler og -ord
Denne bruksanvisningen bruker følgende sikkerhetsvarselsymboler og ord for å varsle deg om farlige situasjoner og fare for personskade eller materiell skade.

DEWALT-DCD793-20V-Max-Cordless-Drill Driver-16FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, vil føre til død eller alvorlig personskade.

DEWALT-DCD793-20V-Max-Cordless-Drill Driver-16ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til død eller alvorlig personskade.

DEWALT-DCD793-20V-Max-Cordless-Drill Driver-16FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade.
(Brukes uten ord) Indikerer en sikkerhetsrelatert melding.

DEWALT-DCD793-20V-Max-Cordless-Drill Driver-16VARSEL: Indikerer en praksis som ikke er relatert til personskade, som, hvis den ikke unngås, kan føre til skade på eiendom.

GENERELLE SIKKERHETSADVARSLER FOR POWER TOOL

ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler, instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som følger med dette elektroverktøyet. Unnlatelse av å følge alle instruksjonene nedenfor kan føre til elektrisk støt, brann og / eller alvorlig personskade.

LAGRE ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG REFERANSE.

Begrepet "elektroverktøy" i advarslene refererer til det elektriske verktøyet med ledning eller batteridrevet (batteridrevet).

Sikkerhet på arbeidsområdet

 • Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst. Rotete eller mørke områder innbyr til ulykker.
 • Ikke bruk elektroverktøy i eksplosive omgivelser, for eksempel i nærvær av brennbare væsker, gasser eller støv. Elverktøy skaper gnister som kan antenne støv eller røyk.
 • Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen.

Elektrisk sikkerhet

 • Pluggene til elektroverktøyet må stemme overens med stikkontakten. Endre aldri støpselet på noen måte. Ikke bruk adapterkontakter med jordet (jordet) verktøy. Umodifiserte plugger og samsvarende uttak vil redusere risikoen for elektrisk støt.
 • Unngå kroppskontakt med jordede overflater, som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det er en økt risiko for elektrisk støt hvis kroppen din er jordet.
 • Ikke utsett elektroverktøyet for regn eller våt
  forhold. Vann som kommer inn i et elektroverktøy vil øke risikoen for elektrisk støt.
 • Ikke misbruk ledningen. Bruk aldri ledningen til å bære, trekke eller koble fra verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller sammenfiltrede ledninger øker risikoen for elektrisk støt.
 • Når du bruker et elektroverktøy utendørs, bruk en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk av en ledning som er egnet for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk støt.
 • Hvis du bruker et elektroverktøy i annonsenamp plasseringen er uunngåelig, bruk en jordfeilbryter (GFCI) beskyttet forsyning. Bruk av GFCI reduserer risikoen for elektrisk støt.

Personlig sikkerhet

 • Vær våken, se på hva du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk verktøy mens du er sliten eller påvirket av narkotika, alkohol eller medisiner. Et øyeblikks uoppmerksomhet mens du bruker elektroverktøy, kan føre til alvorlig personskade.
 • Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid øyevern. Verneutstyr som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelme eller hørselsvern som brukes under passende forhold, vil redusere personskader.
 • Forhindre utilsiktet start. Sørg for at bryteren er i av-posisjon før du kobler til strømkilden og/eller batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære elektroverktøy med fingeren på bryteren eller å sette strøm på elektroverktøy som har bryteren på, inviterer til ulykker.
 • Fjern justeringsnøkkelen eller skiftenøkkelen før du slår på verktøyet. En skiftenøkkel eller en nøkkel som er festet til en roterende del av verktøyet kan føre til personskade.
 • Ikke overdriv. Hold riktig fotfeste og balanse til enhver tid. Dette gir bedre kontroll over elektroverktøyet i uventede situasjoner.
 • Kle deg ordentlig. Ikke bruk løse klær eller smykker. Hold hår, klær og hansker borte fra bevegelige deler. Løse klær, smykker eller langt hår kan fanges i bevegelige deler.
 • Hvis det leveres enheter for tilkobling av støvavsug og oppsamlingsanlegg, sørg for at disse er tilkoblet og riktig brukt. Bruk av støvoppsamling kan redusere støvrelaterte farer.
 • Ikke la kjennskap fra hyppig bruk av verktøy tillate deg å bli selvtilfreds og ignorere verktøyets sikkerhetsprinsipper. En uforsiktig handling kan forårsake alvorlig personskade i løpet av en brøkdel av et sekund.

Bruk og stell av verktøy

 • Ikke tving elektroverktøyet. Bruk riktig elektroverktøy for applikasjonen. Det riktige elektroverktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere med den hastigheten den ble designet for.
 • Ikke bruk elektroverktøyet hvis bryteren ikke slår det på og av. Alt elektroverktøy som ikke kan styres med bryteren, er farlig og må repareres.
 • Koble støpselet fra strømkilden og / eller ta ut batteripakken, hvis den kan tas av, fra elektroverktøyet før du foretar justeringer, bytter tilbehør eller oppbevarer elektroverktøy. Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer risikoen for å starte elektroverktøyet ved et uhell.
 • Oppbevar inaktivt elektroverktøy utilgjengelig for barn og ikke la personer som ikke er kjent med elektroverktøyet eller disse instruksjonene, bruke elektroverktøyet. Maskinverktøy er farlig i hendene på utrente brukere.
 • Vedlikehold elektroverktøy og tilbehør. Sjekk for feiljustering eller innbinding av bevegelige deler, brudd på deler og andre forhold som kan påvirke verktøyet. Hvis det er skadet, må du reparere elektroverktøyet før bruk. Mange ulykker er forårsaket av dårlig vedlikeholdt elektroverktøy.
 • Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Ordentlig
  vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter har mindre sannsynlighet for å binde seg og er lettere å kontrollere.
 • Bruk elektroverktøyet, tilbehør og verktøybiter etc. i samsvar med disse instruksjonene, med tanke på arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres. Bruk av elektroverktøyet til andre operasjoner enn de som er beregnet, kan føre til en farlig situasjon.
 • Hold håndtak og gripeflater tørre, rene og fri for olje og fett. Glatte håndtak og gripeflater tillater ikke sikker håndtering og kontroll av verktøyet i uventede situasjoner.

Bruk og stell av batteriverktøy

 • Lad bare opp med laderen som er spesifisert av produsenten. En lader som er egnet for en type batteripakke, kan skape fare for brann når den brukes sammen med en annen batteripakke.
 • Bruk kun elektroverktøy med spesifikt utpekte batteripakker. Bruk av andre batteripakker kan skape risiko for skader og brann.
 • Når batteripakken ikke er i bruk, må du holde den borte fra andre metallgjenstander, som binders, mynter, nøkler, spiker, skruer eller andre små metallgjenstander, som kan opprette forbindelse fra en terminal til en annen. Kortslutning av batteripolene kan føre til forbrenning eller brann.
  Under voldelige forhold kan væske kastes ut fra batteriet; unngå kontakt. Hvis kontakt ved et uhell oppstår, skyll med vann. Hvis væske kommer i kontakt med øynene, må du i tillegg søke medisinsk hjelp. Væske som kommer ut av batteriet kan forårsake irritasjon eller forbrenning.
 • Ikke bruk en batteripakke eller et verktøy som er skadet eller modifisert. Skadede eller modifiserte batterier kan utvise uforutsigbar oppførsel som kan føre til brann, eksplosjon eller fare for personskade.
 • Ikke utsett en batteripakke eller et verktøy for ild eller for høy temperatur. Eksponering for brann eller temperatur over 265 °C (130 °F) kan forårsake eksplosjon.
 • Følg alle ladinginstruksjoner og ikke lad batteripakken eller verktøyet utenfor temperaturområdet som er spesifisert i instruksjonene. Lading på feil måte eller ved temperaturer utenfor det angitte området kan skade batteriet og øke risikoen for brann.

Service

 • Få elektroverktøyet ditt til service av en kvalifisert reparatør som kun bruker identiske reservedeler. Dette vil sikre at sikkerheten til elektroverktøyet opprettholdes.
 • Utfør aldri service på skadede batteripakker. Service av batteripakker skal kun utføres av produsenten eller autoriserte tjenesteleverandører.

DRILL/IMPACT DRILL SAFETY WARNINGS

 1. Sikkerhetsinstruksjoner for alle operasjoner
  • Bruk hørselsvern ved slagboring.
   Eksponering for støy kan forårsake hørselstap.
  • Hold the power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory or fasteners may contact hidden wiring. Cutting accessory or fastener contacting a “live” wire may make exposed metal parts of the power tool “live” and could give the operator an electric shock.
 2. Sikkerhetsinstruksjoner ved bruk av lange bor
  • Never operate at higher speed than the maximum speed rating of the drill bit. At higher speeds, the bit is likely to bend if allowed to rotate freely without contacting the workpiece, resulting in personal injury.
  • b ) Begynn alltid å bore med lav hastighet og med bitspissen i kontakt med arbeidsstykket. Ved høyere hastigheter vil biten sannsynligvis bøye seg hvis den får rotere fritt uten å komme i kontakt med arbeidsstykket, noe som resulterer i personskade.
  • Påfør bare trykk i direkte linje med borkronen og ikke utsett for høyt trykk. Biter kan bøyes og forårsake brudd eller tap av kontroll, noe som kan føre til personskade.

Ytterligere sikkerhetsadvarsler for øvelser

 • Do not operate this tool for long periods of time. Vibration caused by the operating action of this tool may cause permanent injury to fingers, hands, and arms. Use gloves to provide extra cushion, take frequent rest periods, and limit daily time of use.
 • Hammer bits and tools get hot during operation. Wear gloves when touching them.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

ADVARSEL:

 • Aldri endre elektroverktøyet eller noen del av det. Det kan føre til skader eller personskade.
 • Bruk ALLTID vernebriller. Daglige briller er IKKE vernebriller. Bruk også ansikts- eller støvmaske hvis skjæreoperasjonen er støvete. BRUK ALLTID SERTIFISERT SIKKERHETSUTSTYR:
  • ANSI Z87.1 øyevern (CAN / CSA Z94.3),
  • ANSI S12.6 (S3.19) hørselsvern,
  • NIOSH / OSHA / MSHA åndedrettsvern.
 • Noe støv som oppstår ved kraftsliping, saging, sliping, boring og andre byggeaktiviteter inneholder kjemikalier som er kjent for staten California for å forårsake kreft, fødselsskader eller annen reproduksjonsskade. Noen eksamples av disse kjemikaliene er:
  • bly fra blybasert maling,
  • krystallinsk silisiumdioksyd fra murstein og sement og andre murprodukter, og
  • arsen og krom fra kjemisk behandlet trelast.

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well‑ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

 • Bruk vernetøy og vask utsatte områder med såpe og vann. Å la støv komme inn i munnen, øynene eller legge på huden kan fremme absorpsjon av skadelige kjemikalier. Direkte partikler vekk fra ansikt og kropp.
 • Bruk passende støvsugervakuum for å fjerne det store flertallet av statisk og luftbåren støv. Unnlatelse av å fjerne statisk og svevestøv kan forurense arbeidsmiljøet eller utgjøre en økt helserisiko for operatøren og de som er i nærheten.
 • Bruk klamps eller andre praktiske måter å feste og støtte arbeidsstykket på en stabil plattform. Å holde arbeidet for hånd eller mot kroppen er ustabilt og kan føre til tap av kontroll og skade.
 • Luftventiler dekker ofte bevegelige deler og bør unngås. Løse klær, smykker eller langt hår kan bli fanget i bevegelige deler.

FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk, plasser verktøyet på siden på et stabilt underlag der det ikke vil forårsake snuble- eller fallfare. Noen verktøy med store batteripakker vil stå oppreist på batteripakken, men kan lett bli veltet.

Etiketten på verktøyet kan inneholde følgende symboler. Symbolene og deres definisjoner er som følger:

DEWALT-DCD793-20V-Max-Cordless-Drill Driver-11

BATTERIER OG LADERE

Batteripakken er ikke fulladet ut av esken. Før du bruker batteripakken og laderen, les sikkerhetsinstruksjonene nedenfor og følg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet. Når du bestiller nye batteripakker, sørg for å inkludere katalognummer og voltage.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteripakker

ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler, instruksjoner og advarsler for batteripakken, laderen og produktet. Unnlatelse av å følge advarslene og instruksjonene kan føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade.

 • Ikke lad eller bruk batteripakken i eksplosive atmosfærer, for eksempel i nærvær av brennbare væsker, gasser eller støv. Hvis du setter inn eller fjerner batteripakken fra laderen, kan det antennes støv eller røyk.
 • NEVER force the battery pack into the charger. DO NOT modify the battery pack in any way to fit into a non‑compatible charger as battery pack may rupture causing serious personal injury.Consult the chart at the end of this manual for compatibility of batteries and chargers.
 • Lad batteripakkene kun i DEWALT-ladere.
 • IKKE sprut eller dypp i vann eller andre væsker.
 • IKKE la vann eller væske komme inn i batteripakken.
 • Ikke oppbevar eller bruk verktøyet og batteripakken på steder der temperaturen kan nå eller overstige 104 ° C (f.eks. Utvendige skur eller metallbygninger om sommeren). For best mulig levetid, lagre batteripakker på et kjølig, tørt sted.
  NOTAT: Ikke oppbevar batteripakkene i et verktøy med avtrekkeren slått på. Aldri tape avtrekkeren i PÅ -posisjon.
 • Ikke brenn batteriet selv om det er alvorlig skadet eller er helt utslitt. Batteripakken kan eksplodere i brann. Giftige røyk og materialer dannes når litiumionbatterier pakkes.
 • Ikke utsett en batteripakke eller et apparat for ild eller overdreven temperatur. Eksponering for ild eller temperatur over 265 ° C (130 ° F) kan forårsake eksplosjon.
 • Følg alle ladeanvisninger og ikke lad batteripakken eller apparatet utenfor temperaturområdet som er spesifisert i instruksjonene. Lading på feil måte eller ved temperaturer utenfor det angitte området kan skade batteriet og øke risikoen for brann.
 • Hvis batteriinnholdet kommer i kontakt med huden, vask området umiddelbart med mild såpe og vann. Hvis batterivæske kommer inn i øyet, skyll vann over det åpne øyet i 15 minutter eller til irritasjon opphører. Hvis det er behov for medisinsk hjelp, består batteriets elektrolytt av en blanding av flytende organiske karbonater og litiumsalter.
 • Innholdet i åpnede battericeller kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gi frisk luft. Søk medisinsk hjelp hvis symptomene vedvarer.
 • Batterivæske kan være brannfarlig hvis den utsettes for gnister eller flammer.
 • Prøv aldri å åpne batteripakken av en eller annen grunn. Hvis batteripakken er sprukket eller skadet, må den ikke settes inn i laderen. Ikke knus, slipp eller ødelegg batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som har fått et kraftig slag, blitt falt, kjørt over eller skadet på noen måte (f.eks. Hullet med en spiker, slått med en hammer, tråkket på). Skadede batteripakker skal returneres til servicesenteret for resirkulering.

Lagringsanbefalinger
Det beste oppbevaringsstedet er et som er kjølig og tørt, vekk fra direkte sollys og overflødig varme eller kulde. Oppbevar den fulladede batteripakken utenfor laderen.

Rengjøringsinstruksjoner for batteripakken
Smuss og fett kan fjernes fra utsiden av batteripakken med en klut eller myk ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller andre rengjøringsmidler.

Drivstoffmåler batteripakker (fig. B)
Noen batteripakker inkluderer en drivstoffmåler. Når drivstoffmålerknappen trykkes og holdes inne, vil LED-lysene indikere det omtrentlige gjenværende ladenivået. Dette indikerer ikke verktøyets funksjonalitet og kan variere basert på produktkomponenter, temperatur og sluttbrukerapplikasjon.

DEWALT-DCD793-20V-Max-Cordless-Drill Driver-2

Transport

ADVARSEL: Brannfarlig. Ikke lagre, bære eller transportere batteripakken slik at metallgjenstander kan komme i kontakt med batteripolene. For eksample, do not place the battery pack in aprons,pockets, tool boxes, product kit boxes, drawers, etc., with loose nails, screws, keys, coins, hand tools, etc. When transporting individual battery packs, make sure that the battery terminals are protected and well insulated from materials that could contact them and cause a short circuit.

NOTAT: Li-ion-batteripakker skal ikke legges i innsjekket bagasje på fly og må beskyttes godt mot kortslutning hvis de er i håndbagasje.

Shipping the DEWALT FLEXVOLT® Battery Pack
The DEWALT FLEXVOLT® battery pack has a battery cap that should be used when shipping the battery pack.

DEWALT-DCD793-20V-Max-Cordless-Drill Driver-12

Attach the cap to the battery pack to ready it for shipping. This converts the battery pack to three separate 20V batteries. The three batteries have the Watt hour rating labeled “Shipping” on the battery pack. If shipping without the cap or in a tool, the pack is one battery at the Watt-hour rating labeled “Use.”

Exampetiketten på batteripakken:
DEWALT-DCD793-20V-Max-Cordless-Drill Driver-17

I denne eksample, batteripakken er tre batterier med 40 watttimer hver ved bruk av lokket. Ellers er batteripakken ett batteri med 120 watttimer.

RBRC®-tetningen
Ta med brukte batteripakker til et autorisert DeWALT-servicesenter eller til din lokale forhandler for resirkulering. I noen områder er det ulovlig å legge brukte batteripakker i søpla. Du kan også kontakte ditt lokale resirkuleringssenter for informasjon om hvor du kan levere den brukte batteripakken. Ikke plasser i fortauskant resirkulering. For mer informasjon besøk www.call2recycle.org eller ring gratisnummeret i RBRC® Seal.
RBRC® er et registrert varemerke for Call 2 Recycle, Inc.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteriladere

ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler, instruksjoner og advarsler for batteripakken, laderen og produktet. Unnlatelse av å følge advarslene og instruksjonene kan føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade.

 • IKKE prøv å lade batteripakken med andre ladere enn en DeWALT-lader. DeWALT-ladere og batteripakker er spesielt utviklet for å fungere sammen.
 • Disse laderne er ikke beregnet på andre bruksområder enn lading av DeWALT oppladbare batteripakker. Hvis du lader andre batteripakker, kan de overopphetes og sprekke, noe som kan føre til personskade, materielle skader, brann, elektrisk støt eller elektrisk støt.
 • Ikke utsett laderen for regn eller snø.
 • Ikke la vann eller væske komme inn i laderen.
 • Trekk i kontakten i stedet for i ledningen når du kobler fra laderen. Dette vil redusere risikoen for skade på den elektriske pluggen og ledningen.
 • Sørg for at ledningen er plassert slik at den ikke blir tråkket på, snublet over eller på annen måte utsatt for skade eller stress.
 • Ikke bruk skjøteledning med mindre det er absolutt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan føre til brannfare, elektrisk støt eller elektrisk støt.
 • Når du bruker en lader utendørs, må du alltid sørge for et tørt sted og bruke en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk av en ledning egnet for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk støt.
 • En skjøteledning må ha tilstrekkelig ledningsstørrelse (AWG eller American Wire Gauge) for sikkerhet. Jo mindre målerens antall ledninger er, desto tyngre er ledningen og dermed større kapasitet. En underdimensjonert ledning vil føre til et fall i linjen voltage resulterer i tap av strøm og overoppheting. Tabellen nedenfor viser riktig størrelse å bruke, avhengig av total lengde på alle skjøteledninger som er koblet sammen, og typeskilt amper rating. Hvis du er i tvil, bruk den neste tyngre måleren.

Minimum måler for ledningssett

Volt Total lengde på ledningen i føtter

(meter)

120V 25 (7.6) 50 (15.2) 100 (30.5) 150 (45.7)
Ampere vurdering American Wire-måler
Mer enn Ikke mer

Enn

0 6 18 16 16 14
6 10 18 16 14 12
10 12 16 16 14 12
12 16 14 12 Ikke anbefalt
 • Ikke plasser gjenstander oppå laderen eller plasser laderen på et mykt underlag som kan blokkere ventilasjonsåpningene og føre til overdreven innvendig varme. Plasser laderen i en posisjon borte fra enhver varmekilde. Laderen ventileres gjennom åpninger i toppen og bunnen av huset.
 • Ikke bruk laderen med en skadet ledning eller støpsel. Få dem erstattet umiddelbart.
 • Ikke bruk laderen hvis den har fått et kraftig slag, har falt ned eller på annen måte er skadet. Ta den med til et autorisert servicesenter.
 • Ikke demonter laderen; ta den med til et autorisert servicesenter når service eller reparasjon er nødvendig. Feil montering kan føre til fare for elektrisk støt, elektrisk støt eller brann.
 • Laderen er designet for å fungere på standard 120V husholdningsstrøm. Ikke prøv å bruke den på noe annet voltage. Dette gjelder ikke billaderen.
 • Fremmedlegemer av ledende art, for eksempel, men ikke begrenset til, slipestøv, metallspon, stålull, aluminiumsfolie eller oppbygging av metallpartikler, bør holdes borte fra laderommet og ventilasjonsåpningene.
 • Koble alltid laderen fra strømforsyningen når det ikke er noen batteripakke i hulrommet.

Lading av et batteri (fig. C, D)

DEWALT-DCD793-20V-Max-Cordless-Drill Driver-3

DEWALT-DCD793-20V-Max-Cordless-Drill Driver-4

 1. Koble laderen til en passende stikkontakt.
 2. Insert and fully seat battery pack 1 . The red charging light(s) will continuously blink while charging.
 3. Charging is complete when the red charging light(s) remain(s) continuously ON. Battery pack can be left in charger or removed. Some chargers require the battery pack release button 2 to be pressed for removal.
  ADVARSEL: Lad bare batterier i lufttemperaturer over 40 ° F (4.5 ° C) og under 104 ° F (+40 ° C).
 4. Laderen vil ikke lade en defekt batteripakke, noe som kan indikeres ved at ladelampen/-lampene forblir AV. Ta med laderen og batteripakken til et autorisert servicesenter hvis lys(ene) forblir AV.
  NOTAT:
  • Se etiketten nær ladelampen(e) på laderen for blinkemønstre. Eldre ladere kan ha tilleggsinformasjon og/eller ikke ha gult indikatorlys.
  • For å fjerne batteripakken krever noen ladere at batteripakkens utløserknapp trykkes inn.

Varm/kald pakkeforsinkelse
Når laderen oppdager en for varm eller for kald batteripakke, starter den automatisk en varm/kald pakkeforsinkelse og stopper ladingen til batteripakken har nådd en passende temperatur. Laderen bytter deretter automatisk til pakkeladningsmodus. Denne funksjonen sikrer maksimal batterilevetid.
En kald batteripakke kan lades langsommere enn en varm batteripakke.
Forsinkelsen for varm/kald pakke vil indikeres ved at de røde lysene fortsetter å blinke, men med det gule lyset kontinuerlig PÅ. Når batteripakken har nådd en passende temperatur, vil det gule lyset slå seg AV og laderen vil gjenoppta ladeprosedyren.

DCB118 og DCB1112 ladere
DCB118 og DCB1112 ladere er utstyrt med en intern vifte designet for å kjøle batteripakken. Viften slås på automatisk når batteripakken må avkjøles.
Aldri bruk laderen hvis viften ikke fungerer som den skal eller hvis ventilasjonsåpningene er blokkert. Ikke la fremmedlegemer komme inn i laderen.

Elektronisk beskyttelsessystem
Li‑ion-verktøy er designet med et elektronisk beskyttelsessystem som vil beskytte batteripakken mot overbelastning, overoppheting eller dyp utladning. Verktøyet vil automatisk slå seg av og batteripakken må lades.

Viktige ladningsnotater
 1. Lengste levetid og best ytelse kan oppnås hvis batteripakken lades når lufttemperaturen er mellom 65 °F – 75 °F (18 °C–24 °C). IKKE lad når batteripakken er under +40 °F (+4.5 °C), eller over +104 °F (+40 °C). Dette er viktig og vil forhindre alvorlig skade på batteripakken.
 2. Laderen og batteripakken kan bli varm ved berøring under lading. Dette er en normal tilstand, og indikerer ikke et problem. For å lette avkjøling av batteripakken etter bruk, unngå å plassere laderen eller batteripakken i et varmt miljø, for eksempel i et metallskur eller en uisolert henger.
 3. Hvis batteripakken ikke lades ordentlig:
  • Kontroller funksjonen til stikkontakten ved å koble til alamp eller annet apparat;
  • Sjekk om beholderen er koblet til en lysbryter som slår av strømmen når du slukker lyset;
  • Hvis ladeproblemene vedvarer, ta verktøyet, batteripakken og laderen til ditt lokale servicesenter.
 4. Du kan lade en delvis brukt pakke når du ønsker det uten at det påvirker batteripakken.

Rengjøringsinstruksjoner for lader

ADVARSEL: Sjokkfare. Koble laderen fra stikkontakten før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes fra utsiden av laderen med en klut eller myk ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller andre rengjøringsmidler.

Veggmontering
Noen DeWALT-ladere er designet for å kunne monteres på veggen eller for å sitte oppreist på et bord eller en arbeidsflate. Ved veggmontering, plasser laderen innenfor rekkevidde av en stikkontakt, og vekk fra et hjørne eller andre hindringer som kan hindre luftstrømmen. Bruk baksiden av laderen som mal for plassering av monteringsskruene på veggen. Monter laderen sikkert med gipsskruer (kjøpes separat) minst 1" (25.4 mm) lange, med en skruehodediameter på 0.28–0.35" (7–9 mm), skrudd inn i tre til en optimal dybde og etterlater omtrent 7/32 ” (5.5 mm) av skruen synlig. Juster sporene på baksiden av laderen med de synlige skruene og fest dem helt i sporene.

MONTERING OG JUSTERING

ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av enheten og ta ut batteripakken før du foretar justeringer eller fjerner/installerer tilbehør eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan forårsake skade.

Belt Hook and Bit Clip (Fig. E)

DEWALT-DCD793-20V-Max-Cordless-Drill Driver-5

(Valgfritt tilbehør)

ADVARSEL:

 • For å redusere risikoen for alvorlig personskade, bruk KUN verktøyets beltekrok til å henge verktøyet fra et arbeidsbelte. IKKE bruk beltekroken til å feste eller feste verktøyet til en person eller gjenstand under bruk. IKKE heng opp verktøyet over hodet eller heng gjenstander fra beltekroken.
 • For å redusere risikoen for alvorlig personskade, sørg for at skruen som holder beltekroken er festet.

VIKTIG: Når du fester eller bytter ut beltekroken eller bitsklipsen, bruk kun skruen 11 som følger med. Sørg for å stramme skruen godt.
The belt hook 12 and bit clip 13 can be attached to either side of the tool using only the screw provided, to accommodate left- or right-handed users. If the belt hook or bit clip is not desired at all, they can be removed from the tool.

For å flytte beltekroken eller bitsklipsen, fjern skruen som holder den på plass og sett den deretter sammen på motsatt side. Sørg for å stramme skruen godt.

Installere en bit eller tilbehør i en nøkkelløs chuck (fig. F)

DEWALT-DCD793-20V-Max-Cordless-Drill Driver-6

ADVARSEL:

 • Ikke forsøk å stramme borekroner (eller annet tilbehør) ved å ta tak i den fremre delen av chucken og slå på verktøyet. Det kan oppstå skader på chucken og personskade. Lås alltid av bryteren og koble verktøyet fra strømkilden når du skifter tilbehør.
 • Sørg alltid for at bittet er sikkert før du starter verktøyet. En løs bit kan løsne fra verktøyet og forårsake mulig personskade.

To insert a drill bit 14 or other accessory, follow these steps.

 1. Slå av verktøyet og fjern batteripakken.
 2. Grasp the black chuck sleeve 10 with one hand and use the other hand to secure the tool. Rotate the sleeve counterclockwise far enough to accept the desired accessory.
 3. Insert the accessory about 3/4″ (19 mm) into the chuck and tighten securely by grasping and rotating the chuck sleeve 10 clockwise with one hand while holding the tool with the other. When the chuck 9 is nearly tightened you will hear a clicking sound. After 8-12 clicks the chuck is securely tightened around the accessory. Your tool is equipped with an automatic spindle lock mechanism. This allows you to open and close the chuck with one hand.
 4. Sørg for å stramme chucken med en hånd på chuckhylsen og en hånd som holder verktøyet for maksimal tetthet.
 5. Gjenta trinn 1 og 2 ovenfor for å frigjøre tilbehøret.

DRIFT

ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av enheten og ta ut batteripakken før du foretar justeringer eller fjerner/installerer tilbehør eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan forårsake skade.

DEWALT-DCD793-20V-Max-Cordless-Drill Driver-7

Speed Selection (Fig. G)
Verktøyet har to hastighetsinnstillinger for større allsidighet.

DEWALT-DCD793-20V-Max-Cordless-Drill Driver-8

NOTAT: Ikke endre hastigheten når verktøyet er i gang. La alltid verktøyet stoppe helt før du endrer hastighet.

 1. To select Speed 1 (high torque setting), turn the tool off and permit it to stop. Slide the speed selector 7 forward (towards the chuck).
 2. To select Speed 2 (high-speed setting), turn the tool off and permit it to stop. Slide the speed selector back (away from the chuck).
 3. Hvis verktøyet ikke endrer hastighet, kontroller at hastighetsvalgbryteren er helt innkoblet i forover- eller bakoverstilling.

Mode Selection (Fig. H)
Modusvalgkragen 6 kan brukes til å velge riktig driftsmodus, avhengig av den planlagte applikasjonen.
For å velge, roter du kragen til ønsket symbol er på linje med pilen.

ADVARSEL: When the mode selection collar is in the drill or hammer drill positions, the drill will not clutch. The drill may stall if overloaded, causing a sudden twist.

DEWALT-DCD793-20V-Max-Cordless-Drill Driver-13

Installere og ta ut batteripakken (fig. I)

ADVARSEL: Sørg for at verktøyet/apparatet er i av-posisjon før du setter inn batteripakken.

NOTAT: For best resultat, sørg for at batteripakken er fulladet.

 1. For å installere batteripakken 1 i verktøyhåndtaket, juster batteripakken med skinnene inne i verktøyets håndtak og skyv den inn i håndtaket til batteripakken sitter godt fast i verktøyet og sørg for at den ikke løsner.
 2. To remove the battery pack from the tool, press the battery pack release button 2 and firmly pull the battery pack out of the tool handle. Insert it into the charger as described in the charger section of this manual.

Proper Hand Position (Fig. A, J)

ADVARSEL:

 • For å redusere risikoen for alvorlig personskade, bruk ALLTID riktig håndposisjon som vist.
 • For å redusere risikoen for alvorlig personskade, hold ALLTID sikkert i påvente av en plutselig reaksjon.

Riktig håndposisjon krever en hånd på hovedhåndtaket 3 og den andre hånden holder batteripakken 1.

Variabel hastighetsutløser og forover/bakover kontrollknapp (fig. A)

DEWALT-DCD793-20V-Max-Cordless-Drill Driver-1

komponenter

 1. Batteripakke
 2. Utløserknapp for batteripakke
 3. Hovedhåndtak
 4. Variable‑speed trigger switch
 5. Forover/bakover kontrollknapp
 6. Modusvalg krage
 7. Hastighetsvelger
 8. arbeidslyset
 9. Nøkkelfri chuck
 10. Chuck -erme

Verktøyet slås av og på ved å trykke og slippe utløseren for variabel hastighet 4 . Jo lenger avtrekkeren trykkes inn, desto høyere hastighet har verktøyet. Verktøyet ditt er utstyrt med en brems. Chucken vil stoppe så snart utløserbryteren er sluppet helt.

En forover/bakover-kontrollknapp 5 bestemmer rotasjonsretningen til verktøyet og fungerer også som en låseknapp.

 • For å velge foroverrotasjon (med klokken), slipp avtrekkeren og trykk på forover/bakover-kontrollknappen på høyre side av verktøyet.
 • For å velge revers (mot klokken), trykk på forover/revers kontrollknappen på venstre side av verktøyet.

NOTAT:

 • Midtposisjonen til kontrollknappen låser verktøyet i av -stilling. Når du endrer posisjonen til kontrollknappen, må du sørge for at utløseren slippes.
 • Kontinuerlig bruk i variabelt hastighetsområde anbefales ikke. Det kan skade bryteren og bør unngås.
 • The first time the tool is run after changing the direction of rotation, you may hear a click on start-up. This is normal and does not indicate a problem.

Arbeidslys (fig. A)
Arbeidslyset 8 aktiveres når utløserbryteren trykkes inn, og vil automatisk slå seg av 20 sekunder etter at utløserbryteren slippes. Hvis utløserbryteren forblir trykket inn, vil arbeidslyset forbli på.

NOTAT: Arbeidslykten er for belysning av den umiddelbare arbeidsflaten og er ikke ment å brukes som lommelykt.

Utføre en applikasjon (fig. A)

ADVARSEL:

 • For å redusere risikoen for personskade, må du ALLTID sørge for at arbeidsstykket er forankret eller clamped fast.
 • Vent alltid til motoren har stoppet helt før du endrer rotasjonsretningen.

Før du utfører arbeid

 • Set the speed selector 7. Refer to Speed Selection.
 • Install the appropriate bit or accessory into the chuck. Refer to accessory installation instructions in this manual.

ADVARSEL:

 • Ikke bruk dette verktøyet til å blande eller pumpe lett brennbare eller eksplosive væsker (bensin, alkohol, etc.).
 • Ikke bland eller rør om brennbare væsker som er merket tilsvarende.

Skrutrekking
Verktøyet ditt har en clutch med justerbart dreiemoment for kjøring og fjerning av et bredt utvalg av festeformer og -størrelser. Tallene 1–15 på modusvalgskragen 6 brukes til å angi et dreiemomentområde for skrutrekking. Jo høyere tallet på kragen, jo høyere dreiemoment og jo større feste som kan kjøres.

 1. Turn the mode selection collar to the desired position. Refer to Mode Selection.
 2. Trekk i avtrekkeren ved å trykke trykket i en rett linje med borkronen til festet sitter på ønsket dybde i arbeidsstykket.

Anbefalinger for skrutrekking

 • Start med lavere dreiemomentinnstillinger, og gå deretter videre til høyere dreiemomentinnstillinger for å unngå skade på arbeidsstykket eller festet.
 • Gjør noen øvelser i skrap eller på usynlige områder av arbeidsstykket for å bestemme riktig posisjon for kragen for valg av modus.

DrillingDEWALT-DCD793-20V-Max-Cordless-Drill Driver-14

VIKTIG: For MASONRY, such as brick, cement, cinder block, etc., use carbide‑tipped masonry bits.

 1. Vri modusvalgkragen 6 til drillsymbolet. Se Modusvalg.
 2. Plasser borekronen i kontakt med arbeidsstykket.
  NOTAT: Bruk bare skarp bor.
 3. Trekk i avtrekkeren ved å trykke på en rett linje med borkronen til den når ønsket dybde.
  ADVARSEL: Drill kan stoppe hvis den overbelastes og forårsaker en plutselig vri. Forvent alltid boden. Ta godt tak i boret for å kontrollere vridningen og unngå skader.
 4. Hold motoren i gang når du trekker boret ut av et boret hull for å forhindre fastkjøring.

Anbefalinger for boring

 • Når du borer, må du alltid trykke på en rett linje med boret, men ikke press hardt nok til å stoppe motoren eller bøye den.

IF THE DRILL STALLS :

 • RELEASE TRIGG ER SWITCH IMMEDIATELY, remove drill bit from work, and determine cause of stalling.
 • DO NOT DEPRESS TRIGG ER SWITCH ON AND OFF IN AN ATTEMPT TO START A STALL ED DRILL —THIS CAN DAMAGE THE DRILL .
 • For å minimere stopp eller bryte gjennom materialet, reduser trykket på boret og lette boret gjennom den siste brøkdelen av hullet.
 • Large holes (5/16″ to 1/2″ [7.9 mm to 12.7 mm]) in steel can be made more easily if a pilot hole (5/32″ to 3/16″ [4 mm to 4.8 mm]) is drilled first.
 • If drilling thin material or material that is prone to splinter, use a wood “back‑up” block to prevent damage to the workpiece.

HammerboringDEWALT-DCD793-20V-Max-Cordless-Drill Driver-15 DCD798

VIKTIG: Use carbide‑tipped or masonry bits rated for percussion drilling only.

 1. Velg ønsket hastighet/momentområde med hastighetsvelgeren 7 for å tilpasse hastigheten og dreiemomentet til den planlagte operasjonen. Vri modusvalgkragen 6 til hammerborsymbolet.
 2. Trekk i avtrekkeren, og legg akkurat nok press på hammeren til å forhindre at den spretter for mye eller "hever seg" av bittet.

Anbefalinger for Hammerboring

 • For mye kraft vil føre til lavere borehastigheter, overoppheting og lavere borehastighet.
 • En jevn jevn flyt av materiale indikerer riktig borehastighet.
 • Bor rett, hold boret i rett vinkel til arbeidet. Ikke bruk sidepress på borkronen når du borer, da dette vil føre til tilstopping av borekronene og en lavere borehastighet.
 • Når du borer dype hull, hvis hammerhastigheten begynner å synke, trekk biten delvis ut av hullet mens verktøyet fortsatt kjører for å fjerne rusk fra hullet.

VEDLIKEHOLD

ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av enheten og ta ut batteripakken før du foretar justeringer eller fjerner/installerer tilbehør eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan forårsake skade.

Ditt DeWALT elektroverktøy er designet for å fungere over lang tid med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av riktig stell av verktøyet og regelmessig rengjøring.

Rengjøring

ADVARSEL:

 • Blås smuss og støv ut av alle lufteventiler med ren, tørr luft minst en gang i uken. For å minimere risikoen for øyeskade, bruk alltid ANSI Z87.1-godkjent øyebeskyttelse når du utfører denne prosedyren.
 • Bruk aldri løsemidler eller andre sterke kjemikalier til rengjøring av ikke -metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke plastmaterialene som brukes i disse delene. Bruk en klut damprengjøres kun med vann og mild såpe. La aldri væske komme inn i verktøyet; dypp aldri noen del av verktøyet ned i en væske.

Tilbehør

ADVARSEL: Since accessories, other than those offered by DeWALT, have not been tested with this product, use of such accessories with this product could be hazardous. To reduce the risk of injury, only DeWALT-recommended accessories should be used with this product.

Recommended accessories for use with your product are available at extra cost from your local dealer or authorized service center. If you need assistance in locating any accessory, please contact DeWALT at 1‑800‑4‑DeWALT (1‑800‑433‑9258) or visit our webnettstedet: www.dewalt.com.

reparasjoner
Laderen og batteriene kan ikke repareres. Det er ingen deler som kan repareres inne i laderen eller batteripakken.

ADVARSEL: To assure product SAFETY and RELIABILITY, repairs, maintenance and adjustment (including brush inspection and replacement, when applicable) should be performed by a DeWALT factory service center or a DeWALT-authorized service center. Always use identical replacement parts.

Registrer deg på nettet
Takk for kjøpet. Registrer produktet ditt nå for:

 • GARANTITJENESTE: Registrering av produktet ditt vil hjelpe deg med å oppnå mer effektiv garantiservice i tilfelle det er et problem med produktet ditt.
 • BEKREFTELSE AV OWNERSHI P: I tilfelle et forsikringstap, som brann, flom eller tyveri, vil din eierregistrering fungere som kjøpsbevis.
 • FOR DIN SIKKERHET: Ved å registrere produktet ditt kan vi kontakte deg i det usannsynlige tilfellet at det kreves en sikkerhetsmelding i henhold til den føderale forbrukersikkerhetsloven.
 • Registrer deg online på www.dewalt.com.

Tre års begrenset garanti
For garantivilkår, gå til www.dewalt.com/Legal/Warranty/3‑Year‑Limited‑Warranty.
For å be om en skriftlig kopi av garantivilkårene, kontakt: Kundeservice hos DeWALT Industrial Tool Co., 701 East Joppa Road, Towson, MD 21286 eller ring 1-800-4-DeWALT (1-800-433-9258).

LATIN AMERIKA: This warranty does not apply to products sold in Latin America. For products sold in Latin America, see country-specific warranty information contained in the packaging, call the local company, or see webnettsted for garantiinformasjon.
GRATIS UTSKIFTNING AV ETIKETT: Hvis advarselsetikettene dine blir uleselige eller mangler, ring 1-800-4-DeWALT (1-800-433-9258) for en gratis erstatning.

Kompatible batteripakker og ladere

20V Max* li-ion Battery Packs Blocs‑piles Baterías DCB200, DCB201, DCB203, DCB203G, DCB204, DCB204BT**, DCB205, DCB205G, DCB205BT**, DCB206, DCB208, DCB210, DCB230, DCB240, DCBP034,
Ladere Chargeurs Cargadores  

DCB103, DCB104, DCB107, DCB112, DCB113, DCB115, DCB118, DCB132, DCB1102, DCB1104, DCB1106, DCB1112

60V Max* li-ion Battery Packs Blocs‑piles Baterías  

DCB606, DCB609, DCB609G, DCB612, DCB615

Ladere Chargeurs Cargadores  

DCB103, DCB104, DCB107, DCB112, DCB113, DCB115, DCB118, DCB132, DCB1102, DCB1104, DCB1106, DCB1112

Maksimal initial batterivolumtage (målt uten arbeidsbelastning) er 20, 60 eller 120 volt. Nominell voltage er 18, 54 eller 108. (120V Max* er basert på bruk av 2 DeWALT 60V Max* litium-ion-batterier kombinert.)

NOTAT: Bluetooth®-ordmerket og -logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth®, SIG, Inc. og all bruk av slike merker av DeWALT er under lisens. Andre varemerker og handelsnavn tilhører deres respektive eiere.

ADVARSEL: Bruk av andre batteripakker kan medføre fare for personskade og brann.

DeWALT Industrial Tool Co. 701 East Joppa Road, Towson, MD 21286
Copyright © 2022
Følgende er varemerker for ett eller flere DeWALT-elektroverktøy: det gule og svarte fargeskjemaet, den "D"-formede luftinntaksgrillen, utvalget av pyramider på håndtaket, settboksens konfigurasjon og utvalget av pastillformede pukler på overflaten av verktøyet.

www.DEWALT.com

Hvis du har spørsmål eller kommentarer, kan du kontakte oss.
Pour toute spørsmål eller tout commentaire, nos contacter.
Du må ha kommentarer eller kommentarer.
1‑800‑4-DeWALT

Dokumenter / Ressurser

DEWALT DCD793 20V Max Cordless Drill Driver [pdf] Bruksanvisning
DCD793 20V Max Cordless Drill Driver, DCD793, 20V Max Cordless Drill Driver, Cordless Drill Driver, Drill Driver

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *