Emerson CKSW0555 SmartSet klokkeradio 

ADVARSEL

AVERTISSEMENT: AFIN DE PREVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL A LA PLUIE NI A L'HUMIDITE.
FOR Å FOREBYGGE BRANN ELLER STØTFARE, IKKE BRUK DENNE STOPPEN MED EN
SKJØTELEDNING, KOPPER ELLER ANNET UTTAK MED MINDRE BLADENE
KAN SETTES HELT INN FOR Å FORHINDRE EKSPONERING AV BLADET. FOR Å FORHINDRE FARE FOR BRANN ELLER STØT, IKKE UTSETT DETTE APPARATET FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

Dette er KLASSE II-apparat med dobbel isolasjon, og ingen beskyttende jording. Forsiktighetsmerkingen og merkeplaten er plassert nederst på apparatet.

Lynsymbolet med pilspiss i en likesidet trekant er ment å varsle brukeren om tilstedeværelsen av uisolert 'farlig volumtage 'innenfor produktets kabinett som kan være av tilstrekkelig størrelse til å utgjøre en risiko for elektrisk støt for personer.


ADVARSEL:
FOR AT REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK RYTING MÅ IKKE DEKSLET (ELLER BAKSIDEN) FJERNES, INGEN DELER SOM KAN SERVICERES AV BRUKER INNINNE, OVERVIS SERVICE TIL KVALIFISERT SERVICEPERSONAL. AVIS:RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE-NE PAS OUVRIR

Utropstegnet i en likesidet trekant er ment å varsle brukeren om tilstedeværelsen av viktige bruks- og vedlikeholdsinstruksjoner (service) i litteraturen som følger med apparatet.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

 1. Les disse instruksjonene.
 2. Hold disse instruksjonene.
 3. Pass på alle advarsler.
 4. Følg alle instruksjonene.
 5. Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
 6. Rengjør bare med tørr klut.
 7. Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger. Installer i samsvar med produsentens instruksjoner.
 8. Ikke installer i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater (inkludert amplifiers) som produserer varme.
 9. Ikke omgå sikkerhetsformålet til den polariserte eller jordede pluggen. En polarisert plugg har to blader med en bredere enn den andre. En jordet plugg har to blader og en tredje jordingsstift. Det brede bladet eller den tredje spissen er gitt for din sikkerhet. Hvis det medfølgende støpselet ikke passer inn i stikkontakten, kontakt en elektriker for å skifte ut den utdaterte stikkontakten.
 10. Beskytt strømledningen mot å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved støpsler
  beholdere og punktet der de går ut av apparatet.
 11. Bruk kun tilbehør / tilbehør som er spesifisert av produsenten.
 12. Koble fra dette apparatet i lynvær eller når det ikke brukes i lengre perioder.
 13. Henvis all service til kvalifisert servicepersonell. Vedlikehold er nødvendig når apparatet har blitt skadet på noen måte, for eksempel strømkabelen eller støpselet er skadet, væske er sølt eller gjenstander har falt i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, fungerer ikke normalt , eller har blitt droppet.
 14. Bruk kun med vognen, stativet, stativet, braketten eller bordet spesifisert av produsenten, eller
  selges med apparatet. Når en vogn brukes, vær forsiktig når du flytter
  vogn / apparatkombinasjon for å unngå personskade ved velte.
 15. 1 Apparatet skal ikke utsettes for drypp eller sprut og at nei
  gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, skal plasseres på apparatet.
 16. Stikkontakten brukes som frakoblingsenhet, og den skal være lett å betjene under tiltenkt bruk. For å koble apparatet helt fra strømnettet, bør støpselet kobles helt fra stikkontakten.
 17. Batteriet skal ikke utsettes for høy varme som solskinn, ild eller lignende.
  FORSIKTIG: Fare for eksplosjon hvis batteriet byttes feil. Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.

ADVARSEL Ikke svelg batteriet, fare for kjemisk forbrenning
Dette produktet inneholder et mynt-/knappcellebatteri.
Hvis mynten/knappen svelges, kan det gi alvorlige indre brannskader på bare 2 timer og kan føre til døden.
Hold nye og brukte batterier borte fra barn.
Hvis batterirommet ikke lukkes ordentlig, må du slutte å bruke produktet og holde det borte fra barn.
Hvis du tror batterier kan ha blitt svelget eller plassert inne i noen del av kroppen, søk øyeblikkelig legehjelp.

Takk for at du kjøpte denne Emerson SrnartSet® Dual Alarm Clock Radio. Denne klokkeradioen bruker Emersons patenterte SmartSet® Automatic Time Setting System. Den første limen kobler du denne klokkeradioen til stikkontakten din, og etter hvert strømbrudd, i løpet av sekunder, vil klokken automatisk stille seg til riktig år, måned, dato, dag og klokkeslett. I tillegg gjøres alle endringer fra standardtid til sommertid og tilbake til standardtid automatisk.
Det er doble alarmer som kan stilles inn og brukes uavhengig, og begge alarmene kan programmeres for daglig drift, kun ukedager eller kun helger. Det er et litiumbatteri med lang levetid installert i denne klokkeradioen når du kjøper den.
Dette batteriet kan opprettholde tids- og alarminnstillingene i 3 til 5 år, eller enda lenger. Vi har tatt alle forholdsregler for å sikre at denne radioen var i perfekt stand da den forlot fabrikken vår. Hvis du støter på problemer med oppsett eller drift av denne varen, vennligst ring Emerson Consumer Products Corp.,
Kundeservicetelefon, gratis, kl 1-800-898-9020.

VIKTIGE NOTATER

 • Unngå å installere denne enheten på steder som er utsatt for direkte sollys eller i nærheten av varmestrålende apparater som elektriske varmeovner, på toppen av annet stereoutstyr som utstråler for mye varme, steder som mangler ventilasjon eller støvete områder, steder utsatt for konstant vibrasjon og/eller fuktig eller fuktige områder.
 • Bruk kontroller og brytere som beskrevet i håndboken.
 • Før du slår på strømmen, må du forsikre deg om at strømadapteren er riktig installert.
 • Når du flytter på apparatet, må du først koble fra strømadapteren.

FCC-informasjon

Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en klasse B digital enhet, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig forstyrrelse av radio- eller fjernsynsmottak, som kan bestemmes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere forstyrrelsen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

 • Omorienter eller flytt mottakerantennen.
 • Øk skillet mellom utstyret og mottakeren.
 • Koble utstyret til et stikkontakt på en annen krets enn mottakeren er koblet til.
 • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for å få hjelp. Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Driften er underlagt følgende to betingelser:
  (1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig forstyrrelse, og
  (2) Denne enheten må godta mottatt forstyrrelse, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift.
  Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens autoritet til å bruke utstyret.
  Enheten har blitt evaluert for å møte generelle krav til RF-eksponering. 18.) Trådløs ladepute

Dette utstyret bør installeres og brukes med en minimumsavstand på 20 cm mellom radiatoren og kroppen din.

FORBEREDELSE FOR BRUK

Pakke ut og sette opp

 • Fjern radioen fra kartongen og fjern alt emballasjemateriale fra
 • radio. Vi foreslår at du lagrer emballasjen, hvis mulig, i det usannsynlige tilfellet at radioen din noen gang må returneres for service. Den originale kartongen og emballasjen er den eneste sikre måten å pakke radioen på for å beskytte den mot skade under transport.
 • Fjern eventuelle beskrivende etiketter, klistremerker eller beskyttelsesfilm foran eller på toppen av skapet, hvis noen. Ikke fjern etiketter eller klistremerker fra baksiden eller bunnen av skapet.
 • Legg merke til serienummeret på bunnen av radioen og skriv dette nummeret i plassen som er oppgitt på garantisiden i denne håndboken.
 • Plasser radioen på et jevnt underlag, for eksempel et bord, et skrivebord eller en hylle, som er praktisk i forhold til et stikkontakt, uten direkte sollys og borte fra kilder til overflødig varme, smuss, støv, fuktighet, fuktighet eller vibrasjon.
 • Rull ut linjeledningen som kobler til AC-adapteren. Trekk ut ledningsantennen helt og vend den for bedre FM-mottak.

Beskytt møblene dine

Denne modellen er utstyrt med sklisikre gummiføtter for å forhindre at produktet beveger seg når du betjener kontrollene. Disse 'føttene' er laget av ikke-migrerende gummimateriale som er spesielt formulert for å unngå å etterlate merker eller flekker på møblene dine. Imidlertid kan visse typer oljebaserte poleringsmøbler, trebeskyttelsesmidler eller rengjøringsspray føre til at gummiføttene mykner og etterlater merker eller gummirester på møblene. For å forhindre skade på møblene dine, anbefaler vi på det sterkeste at du kjøper små selvklebende filtputer, tilgjengelig på jernvareforretninger og husholdningsanlegg overalt, og bruker disse elektrodene på bunnen av gummiføttene før du legger produktet fint tremøbler.

Strømkilde

Strømkilde
Denne radioen er kun utformet for å fungere på normal 120V 60HzAC-strøm. Ikke prøv å bruke radioen på noen annen strømkilde. Du kan forårsake skade på radioen som ikke dekkes av garantien. Denne radioen bør kobles til et strømuttak som alltid er "live". Ikke koble den til en stikkontakt som styres av en veggbryter. Når strømmen til radioen avbrytes, tar det innebygde litiumbatteriet over for å opprettholde klokkeslettet og alarminnstillingene. For å maksimere levetiden til litiumbatteriet, hold radioen koblet til et strømuttak til enhver tid.

PLASSERING AV KONTROLL OG INDIKATORER

Frontpanel panel~~POS=HEADCOMP

Plassering av kontroll og indikator

Top Panel

Plassering av kontroll og indikator

 1. 1 (Alarm 1 'Radio') Indikator
 2. 1(Alarm 1 'Summer') Indikator
 3. AM-indikator ('On'=AM,'Off'=PM)
 4. Trådløs ladeindikator
 5. Batterirom (nederst)
 6. LAV BATT. Indikator
 7. (Alarm 2 'Summer') Indikator
 8. (Alarm 2 'Radio') Indikator
 9. PÅ / AV-knappen
 10. VOL-/AL.1-knapp
 11. VOL+/AL.2-knapp
 12. Omgivelsestemperaturknapp
 13. SNOOZE/DIMMER/SLEEP-knapp
 14. CLOCK SET-knapp
 15. TIDSSONE/MEM./STO. knapp
 16. MELODI- knapp
 17. TUNE+ knapp
 18. Trådløs ladepute
 19. Høyttaler (bak)
 20. Temperatursensor (bakside)
 21. AC-adapter (nederst)
 22. FM-ledningsantenne (bakside)

BRUKSANVISNINGEN

Stille inn tid, første gang
VIKTIG: Første gang du kobler den nye SmartSet®-klokkeradioen til strømuttaket, vil den interne datamaskinen automatisk stille inn riktig tid for den østlige tidssonen, som er den opprinnelige standardinnstillingen. Displayet vil skanne i noen sekunder og deretter vise riktig dag og klokkeslett i den østlige sonen. Hvis du bor i den østlige tidssonen, er det ingenting annet å gjøre. Klokken er riktig stilt og går.
Hvis du ikke bor i den østlige tidssonen, må du endre standard sonevisning til din egen sone. Du gjør dette bare én gang, og Smart Set® vil huske den nye standard soneinnstillingen og vil alltid gå tilbake til den innstillingen etter et strømbrudd.

Det er 7 tidssoner programmert inn i Smart Set®-klokkeradioen som følger:

SONE 1 - Atlantisk tid
SONE 2 - Eastern Time (standardinnstilling)
SONE 3-Sentral tid
SONE 4- Fjelltid
SONE 5- Stillehavstid
SONE 6-Yukon-tid
SONE 7 - Hawaiian Time

For å endre standard kalksonevisning, trykk og hold inne TIDssone-knappen . inntil displayet blinker vil tallet “2” vises på displayet som indikerer at standardsonen er sone 2, østlig tid.

Slipp TIME ZONE-knappen og trykk deretter enten TUNE- eller TUNE+-knappen til din egen tidssone vises på skjermen, og slipp deretter knappen. Klokkevisningen vil endres til riktig tid i tidssonen du valgte. Klokken vil alltid gå tilbake til riktig tid i sonen du valgte etter hvert strømbrudd. Hvis du flytter til en annen tidssone, endrer du bare standard sonevisning til den nye sonen, og SmartSet® vil huske den innstillingen for deg.

Sjekke gjeldende år-dato-dag i uke-tid
Trykk på CLOCK SET-knappen gjentatte ganger for å se syklusen for år, dato, ukedag og klokkeslett. For å gjenopprette tidsvisningsmodus, la den være inaktiv i noen sekunder.

OBS: Fra d1 ,d2 til d7 står for mandag ,tirsdag til søndag separat.

Setter året

 1. Trykk og hold inne CLOCK SET-knappen til året "blinker", og slipp deretter knappen;
 2. Trykk på TUNE- eller TUNE+-knappen for å justere tpe år ('y22'=år 2022 og så videre);

  Angi dato
 3. Trykk på CLOCK SET-knappen igjen og slipp, datoen 'blinker';
 4. Trykk på TUNE- eller TUNE+-knappen for å justere Mooth
 5. Trykk på CLOCK SET-knappen igjen og slipp, • LI datoen 'blinker';
 6. Trykk på TUNE- eller TUNE+-knappen for å justere datoen;

  Stille inn tiden
 7. Trykk på CLOCK SET-knappen igjen og slipp. Time 'blinker';
 8. Trykk på TUNE- eller TUNE+-knappen for å justere timen der AM-indikatoren 'På' er AM, 'Av' er PM);
 9. Trykk på CLOCK SET-knappen igjen og slipp, minuttene 'blinker';
 10. Trykk på TUNE- eller TUNE+-knappen for å justere minuttene
 11. Trykk på CLOCK SET-knappen igjen, eller la den være inaktiv i noen titalls sekunder, for å lagre alle nye innstillinger og gå tilbake til tidsvisningsmodus.

  OBS: Tidssone og klokkeinnstillinger kan bare justeres i standby-modus, der FM-radioen er deaktivert.
 12. Justeringer av sommertid og skuddår Alle sommer- og skuddårsjusteringer gjøres automatisk av den interne SmartSet®-datamaskinen som følger:
  Start av sommertid:
  Klokken "2:00 AM" den 2. søndagen i mars vil klokken automatisk gå videre til "3:00 AM" .

Justering av vekketid, alarmukemodus og alarmvolum 
VIKTIG: Alarminnstillinger kan bare justeres i standby-modus.
Din SmartSet® klokkeradio har separate alarmer som kan stilles inn og brukes temperatur.

uavhengig. Du kan bruke alarmene til å vekke to personer til forskjellige tider, eller du kan bruke den ene alarmen for ukedager og den andre for helgeoppvåkning. Prosedyren for å justere vekketidene er den samme for både Alarm1 og Alarm2.

 • Trykk og hold inne AL.1(AL.2)-knappen til displayet blinker og endres fra gjeldende tid til Alarm1(Alarm2) vekketid.
 • Slipp AL.1(AL.2)-knappen, trykk på TUNE- eller TUNE +-knappen for å justere timer. Trykk på AL.1(AL.2)-knappen igjen for å bekrefte, deretter blinker minuttene. Trykk på TUNE- eller TUNE+-knappen for å justere minutter.
 • Trykk på AL.1(AL.2)-knappen igjen for å bekrefte, deretter blinker Alarm Week Mode. Trykk AL.1(AL.2)-knappen gjentatte ganger for å velge ønsket alarmukemodus: 1-7, 1-5 eller 6-7.
 • Trykk på AL.1(AL.2)-knappen igjen for å bekrefte, deretter blinker alarmvolumet (bare hvis det er satt til våkne-til-radio-alarmmodus). Trykk på TUNE- eller TUNE+-knappen for å velge ønsket alarmvolum for vekking til radio (V01~V16)
 • Trykk på AL.1(AL.2)-knappen igjen for å lagre alarminnstillingen og gå tilbake til klokkemodus.
  NOTAT: Pass på at du har stilt opp vekketiden riktig ved å observere AM-indikatoren. Hvis AM-indikatoren er 'På', er vekketiden "AM". Hvis AM-indikatoren er 'Av', er vekketiden "PM".
  SmartSet-klokkeradioen lar deg velge mellom tre forskjellige alarmukemoduser for hver alarm. De er:
 • 1-7 Hver dag – alarmen slås på alle 7 dager
 • Kun 1-5 helger - alarmen vil bare slå på mandag til fredag.
 • Kun 6-7 helger – alarmen vil kun slå på lørdag og søndag.

Lytter til radioen

 1. Trykk på PÅ/AV-knappen for å slå på radioen. Frekvensen til innstillingsfrekvensen vil vises i noen sekunder på displayet.
 2. Still inn volumnivået ved å trykke på VOL+ eller VOL- knappen til et nivå som verken er for høyt eller for uhørbart.
 3. Velg ønsket radiostasjon/frekvens med TUNING-kontrollen:
  a) Trykk kort på TUNE+ eller TUNE- knappen, mottaksfrekvensen vil øke eller redusere med ett trinn.
  b) Trykk og hold inne TUNE+ eller TUNE- knappen i to sekunder og slipp deretter. Automatisk stasjonssøk vil bli aktivert, mottaksfrekvensen vil øke eller redusere automatisk inntil en stasjon med akseptabelt mottak blir funnet.
  NOTAT: FM-antennen er en lang ledning som er plassert på baksiden. Trekk ut denne ledningsantennen helt og orienter den for bedre FM-mottak.
 4. Juster volumkontrollen til ønsket innstilling.
 5. Når du er ferdig med å lytte, trykk på PÅ/AV-knappen for å slå av radioen.

Hente stasjoner fra minnet

 1. Sørg for at radioen er PÅ.
 2. Trykk på MEM. knappen, 'PXX' vises på skjermen. Stasjonen i henhold til minneplasseringen vil bli stilt inn.
 3. Mens 'PXX' vises på displayet, trykk på TUNE- eller TUNE+-knappen for å endre minneplasseringen fra grov 20, og stasjonen som er lagret på det stedet vil da bli stilt inn.
 4. Displayet viser frekvensen til stasjonen i noen sekunder og går deretter tilbake til klokkemodus.

Våkne til RADIO (1 eller 2)

 1. Trykk på AL.1 (AL.2)-knappen gjentatte ganger for å dreie 1 (2) Indikator På.
 2. Trykk og hold inne AL.1 (AL.2)-knappen til displayet blinker og endres fra gjeldende tid til Alarm1 eller Alarm2 vekketid.
 3. Slipp AL.1(AL.2)-knappen, trykk på TUNE- eller TUNE+-knappen for å justere time. Trykk på AL.1 (AL.2)-knappen for å bekrefte, så vil minuttene blinke. Trykk på TUNE- eller TUNE+-knappen for å justere minutter.
 4. Trykk på AL.1 (AL.2)-knappen for å bekrefte, og trykk deretter på TUNE- eller TUNE+-knappen for å velge Alarm Week Mode (1-7 hver dag, 1-5 hverdager eller kun 6-7 helger), om nødvendig.
 5. Trykk på AL.1 (AL.2)-knappen for å bekrefte, og trykk deretter på VOL- eller VOL+-knappen for å justere alarmvolumnivået (V01~V16) som vil slå på ved oppvåkningstid.
 6. Trykk på AL.1 (AL.2)-knappen for å bekrefte og lagre alarminnstillingene.
 7. På det valgte vekketidspunktet vil radioen slå seg på og radiovolumet når det forhåndsinnstilte nivået gradvis. Den vil spille i én time og deretter slås av automatisk.
 8. For å stoppe radioen tidligere, trykk på PÅ/AV-knappen. Radioen stopper, men alarmen forblir innstilt og slår på radioen igjen på samme tid neste dag (avhengig av innstillingen for alarmukemodus).
 9. Hvis du ikke vil at alarmen skal slå på radioen neste dag, trykk raskt på og slipp den aktuelle ALARM-knappen til alarmindikatorlampen er Av.

Våkne til BUZZER(1 eller 2)

NOTAT: Alarm 1 og Alarm 2 har forskjellige summerlyder.

 • Alarm 1 er en "enkelt pip"-lyd.
 • Alarm 2 er en "dobbelt pip"-lyd. Du vil kunne fortelle hvilken alarm som går av lyden den lager.
 1. Bekreft innstillingene for vekketid og alarmmodus på nytt for alarmen du bruker, Alarm 1, Alarm 2 eller begge alarmene.
 2. Trykk lett på AL 1eller AL2-knappen, og gjenta om nødvendig til ALARM 1
  "BUZZER" eller ALARM 2 2 "BUZZER"-indikatoren lyser på displayet.
 3. Ved valgt vekketidspunkt vil summeren høres. Den fortsetter i én time og slår seg deretter av automatisk.
  NOTAT: Volumnivået for våkne-til-summeralarm er fast og kan ikke justeres.
 4. For å stoppe summeren tidligere, trykk på PÅ/AV-knappen. Summeren vil stoppe, men alarmen forblir innstilt og vil slå på igjen på samme tid neste dag (avhengig av innstillingen for alarmukemodus).
 5. Hvis du ikke vil at alarmen skal slå på radioen neste dag, trykk raskt på og slipp den aktuelle ALARM-knappen til alarmindikatorlampen er av.

Radio- og summeralarmoperasjon
Du kan også stille inn en alarm for vekking til RADIO og den andre for vekking til BUZZER. Bare trykk på AL 1- og AL 2-knappene til ønsket status som vist på ALARM-indikatorene.
Slumre/Gjenta alarm
Etter at alarmen slår seg på kan du trykke på SNOOZE-knappen på toppskapet for noen ekstra minutters søvn. Den tilsvarende ALARM-indikatoren vil blinke. Alarmen stopper i ca. 9 minutter og kommer deretter 'På' igjen. Snooze-operasjonen kan gjentas flere ganger om ønskelig, men etter en time vil ikke alarmen gå på igjen.

Sleep To Music Timer

Du kan programmere innsovningstimeren til å spille av radioen i opptil 90 minutter og deretter slå av automatisk.

 1. Trykk på SLEEP-knappen etter at radioen er slått på./n Displayet vil vise '1O' (10 minutter standard). Etter 10 · LI minutter nedtelling vil radioen slå seg av automatisk.

  Hver gang du trykker på SLEEP-knappen, øker innsovningstimeren i trinn på 10 minutter (10-90, AV minutter).
  NOTAT: Når du endrer innsovningstimeren fra standardinnstillingen på 10 minutter til en annen innstilling, blir den nye innstillingen standardinnstillingen. Hver gang du aktiverer innsovningstimeren vil den begynne med den nye standardinnstillingen og telle ned til null fra det tidspunktet.
 2. For å avbryte innsovningstimeren før den teller ned til '00' og slå av radioen umiddelbart, trykk på PÅ AV knappen en gang.

4-nivå DIMMER-kontroll
Trykk på DIMMER-knappen mens du er i standby-modus og velg et av de fire nivåene.
trådløs lading
En 5W trådløs ladepute er bygget på toppen av denne enheten for trådløs strømoverføring til alle Qi-kompatible smarttelefoner eller Qi-aktiverte mottakere over en vertikal avstand på IKKE mer enn 0.2 tommer (5 mm).

 1. Plasser din Qi-kompatible smarttelefon eller mottaker (kun ett sett om gangen) på toppen av den trådløse ladeputen. Sentrum av smarttelefonen eller mottakeren må plasseres riktig midt på denne ladeputen for å maksimere ladeeffektiviteten.
 2. Mens trådløs lading startet eller oppdaget, Indikatoren vil blinke 'Rød' ​​sakte.
 3. For å sikre at trådløs lading fungerer som den skal, sjekk ladeikonet og/eller lademeldingen som vises på telefonen.
 4. Mens telefonen er fulladet, vil "''-indikatoren lyser konstant 'rød'. Sjekk også ladeikonet og/eller lademeldingen på telefonen for å sikre at den er fulladet, og fjern den fra den trådløse ladeputen.

OBS:

 • Denne trådløse ladeputen fungerer med Qi-kompatible enheter, inkludert iPhone 14/13/12/11/XS/XR/X/8/8 Plus, GalaxyS22, S21, S20, S10 Plus/S10E/S10/S9 og 5W-15W alle Qi-aktiverte telefoner.
 • Trådløs lading fungerer kanskje ikke som den skal hvis beskyttelsesdekselet eller tilbehøret plassert på baksiden av smarttelefonen er tykkere enn 0.2 tommer (5 mm), fjern beskyttelsesdekselet eller tilbehøret før du plasserer telefonen (skjermen vendt oppover) på den trådløse ladeputen.
 • Ikke plasser fremmedlegemer, som mynter, nøkler, metallgjenstander, magneter og magnetstripekort, mellom telefonen og den trådløse laderen for å unngå forstyrrelser eller overoppheting. Mens det oppstod en kabelfri ladefeil, )-indikatoren vil blinke 'rødt' raskt for å varsle brukeren om å få den feilaktige mottakeren fjernet.

Føler romtemperatur

 1. Trykk på TEMP. knappen for å registrere innetemperaturen.
 2. Temperaturen kan konverteres mellom Fahrenheit og Celsius ved å trykke og holde inne TEMP. knappen mens du er i temperaturmodus.

ADVARSEL: IKKE plasser temperatursensoren i munnen eller noen del
av kroppen for å unngå at den sprekker til små partikler og skader deg.
NOTAT: Når sensoren overskrider driftsområdet (32-140°F ), vil den vises som '–F'.
Bytte av litiumbatteriet
Som alle batterier må det innebygde litiumbatteriet til slutt skiftes ut. En rekke faktorer, for eksempel lengden mellom datoen radioen ble produsert og datoen du koblet den til for første gang, bestemmer hvor lang tid det tar før utskifting. I løpet av denne første lagringsperioden leverer litiumbatteriet strøm til Smart Set®-datamaskinens minne. Når du kobler til radioen, leverer stikkontakten strøm, og batteriet blir ikke brukt. Et ferskt litiumbatteri kan levere strøm til SmartSet®-datamaskinen i minst 3 år selv om den aldri er koblet til en vekselstrømforsyning. Hvis klokkeradioen din ble koblet til strømforsyningen innen noen få måneder etter at den ble produsert, og du bare opplever den vanlige, plagsomme typen, kortvarige strømbruddene, kan batteriet vare i opptil 5 år eller enda lenger.
Når batteristrømmen synker under et visst nivå, vil LAV BATT. indikatoren vil "blinke". Når du ser denne indikatoren, bør du bytte batteri så snart det er praktisk for deg å gjøre det. For å bytte batteri, fortsett som følger

 1. Kjøp et erstatnings 3V litiumbatteri uansett hvor det selges batterier. Batteritypen er CR2032 eller tilsvarende.
 2. Ta batteriet ut av pakken slik at det er klart til å installeres.
  VIKTIG: La strømadapteren være koblet til strømuttaket. Dette vil gi strøm til SmartSefEJ-datamaskinens minne mens det originale litiumbatteriet er fjernet.
 3. Vri radioen nedenfra og opp og bruk en liten skrutrekker for å fjerne skruen som fester batteriholderen til kabinettet.
 4. Fjern det originale batteriet fra holderen og sett det nye batteriet inn i holderen på samme måte, og observer den positive (+) retningen. Skyv holderen med det nye batteriet tilbake i sporet i kabinettet.
  VÆR FORSIKTIG Å IKKE MIST DENNE LITEN SKRUEN!
 5. Sett inn skruen som fester batteriholderen i skapet.
 6. Snu radioen med høyre side opp og bekreft at LAV BATT-indikatoren er 'Av'.
 7. Lagre disse instruksjonene for fremtidig bruk da du må gjøre dette igjen.
  ADVARSEL: FARE FOR EKSPLOSJON HVIS BATTERIET ER FEIL BYTTES. BYTT KUN MED SAMME ELLER TILSVARENDE TYPE. Tilbakestilling av klokken etter totalt minnetap
  Hvis du ikke bytter det innebygde litiumbatteriet innen rimelig tid etter at du ser advarselsindikatoren, kan litiumbatteriet bli utladet og vil ikke lenger kunne levere reservestrøm til den interne SmartSet®-datamaskinen. Hvis enheten kobles fra strømuttaket etter at batteriet er utladet, eller hvis det oppstår et strømbrudd, vil SmartSet®-minnet gå tapt og klokken må tilbakestilles når strømmen gjenopprettes. Sørg for å installere et nytt litiumbatteri før du tilbakestiller klokken, ellers må klokken tilbakestilles hver gang strømmen avbrytes. Hvis litiumbatteriet er utladet og du opplever et avbrudd i vekselstrømforsyningen, vil klokken tilbakestille seg til den opprinnelige standardinnstillingen når strømmen gjenopprettes.
  Den opprinnelige standardinnstillingen er "12:00 AM, Saturday, January 1st (1. 1), 2022".
  Hvis du legger merke til at klokkeslettet på SmartSet®-klokkeradioen er helt feil, og UKEDAG-indikatoren også er feil, trykker du på CLOCK SET-knappen for å se datoen.
  Hvis datovisningen viser "1. 1 “(1. januar), har du sannsynligvis opplevd totalt hukommelsestap.

For å tilbakestille klokken etter totalt minnetap, fortsett som følger:

 1. Følg instruksjonene på forrige side for å installere et nytt CR2032 litiumbatteri i batterirommet.
 2. Koble radioen til stikkontakten og la klokken stille seg selv.
 3. Følg instruksjonene i avsnittene Stille inn år/dato/klokkeslett for å stille klokken til riktig år, dato og klokkeslett
 4. UKEDAG-indikatoren endres automatisk når du justerer måned/dato-innstillingene. Trykk på CLOCK SET-knappen gjentatte ganger for å sjekke år, dato og klokkeslett.
 5. Sørg for å bekrefte at du har stilt tiden riktig til 'AM' eller 'PM' ved å observere AM-indikatoren. Gjør endelig justering om nødvendig.
  SmartSet ® klokkeminnet er nå tilbakestilt og det nye litiumbatteriet vil opprettholde det i de neste 3 til 5 årene, avhengig av antall og varighet på strømmentagdet du opplever.

VIKTIG
Etter å ha tilbakestilt klokken, ikke glem å tilbakestille våknetidene og innstillingene for alarmmodus, og også innstillinger for søvntimer.

Omsorg og vedlikehold

Stell av skap
Hvis skapet blir støvete, tørk det av med en myk klut. Hvis skapet blir flekkete eller skittent, rengjør det med en myk, litt dampendert klut.
La aldri vann eller annen væske komme inn i skapet. Bruk aldri skuremidler eller rengjøringsputer, da disse vil skade finishen på radioen.
Forholdsregler for litiumbatteri

 • Kast det gamle batteriet på riktig måte. Ikke la den ligge der et lite barn eller kjæledyr kan leke med, eller svelge den. Hvis batteriet svelges. kontakt lege umiddelbart.
 • Batteriet kan eksplodere hvis det blir feilbehandlet. Ikke prøv å lade den opp eller demontere den. Ikke kast det gamle batteriet i åpen ild.

BEGRENSET GARANTI

Emerson Radio Corp. garanterer at dette produktet er fritt for produksjonsfeil i originalt materiale, inkludert originaldeler, og utførelse under vanlig hjemmebruk og -forhold ("produksjonsfeil") i en periode på nitti (90) dager fra originalkjøpsdatoen i , og hvis den brukes i USA. Hvis service er nødvendig under denne garantien, vil Emerson gi følgende ved vårt returreparasjonsanlegg forutsatt at produksjonsfeilen er bekreftet sammen med kjøpsdatoen:
* Reparasjonstjeneste i nitti (90) dager fra datoen for opprinnelig kjøp uten kostnad for arbeid og deler.
For å motta autorisasjon til å returnere en defekt vare, vennligst kontakt Emerson
Kundeservice på 1-800-898-9020 eller på  http://www.emersonradio.com/service/return-policy. Ha modellnummer, serienummer og datert kjøpsbevis med deg når du ringer. I tilfelle produktet må returneres til Emerson:
* Pakk enheten i en godt polstret kraftig bølgepappeske. Sørg for at varen er godt polstret for å unngå skade under transport tilbake til anlegget vårt. Hvis varen pådrar seg skade, vil den IKKE bli erstattet og forbrukeren vil være ansvarlig for returfraktkostnadene for å få tilbake den samme enheten.
* Legg ved sjekk eller postanvisning som skal betales til Emerson Radio på USD 10 for å dekke returfrakt og håndteringskostnader.
* Legg ved en lapp med navn, adresse, telefonnummer, returautorisasjonsnummer og kort grunn for retur av enheten.
* Legg ved en kopi av kjøpsbeviset (garantiservice vil ikke bli gitt uten datert kjøpsbevis).
* Send enheten forhåndsbetalt via UPS eller pakkepost (SKIP FORSIKRET og få et sporingsnummer).

NOTAT: Denne garantien dekker ikke:

(A) Skader på utstyr som ikke er riktig koblet til produktet.
(B) Kostnader som påløper ved frakt av produktet til og fra Emersons returanlegg.
(C) Skade eller feil bruk av enheten forårsaket av misbruk av kunder, misbruk, uaktsomhet eller manglende overholdelse av bruksanvisningen (inkludert rengjøringsinstruksjoner) som følger med produktet.
(D) Vanlige justeringer av produktet som kan utføres av kunden som beskrevet i brukerhåndboken.
(E) Problemer med signalmottak forårsaket av ekstern antenne eller kabelsystemer.
(F) Produkter som ikke er kjøpt i USA.
(G) Skade på produktet hvis det brukes utenfor USA. (h) Oppussede enheter. DENNE GARANTIEN ER IKKE OVERFØRBAR OG GJELDER KUN FOR DEN ORIGINELLE KJØPER OG GJELDER IKKE TIL ETTERFØLGENDE EIERE AV PRODUKTET. EVENTUELLE GJELVENDE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT GARANTIEN FOR SALGBARHET, ER BEGRENSET I VARIGHET TIL EN PERIODE AV DEN UTTRYKTE GARANTIEN SOM ER GITT HER, STARTER MED DATOEN FOR ORIGINELLE KJØP, OG IKKE ENKEL FORHANDLINGER, IKKE ELLER ELLER FORHANDLER. EMERSON GIR INGEN GARANTI FOR EGNETHETEN TIL PRODUKTET FOR NOEN BESTEMT FORMÅL ELLER BRUK. OMFANGEN AV EMERSON RADIO CORPS ANSVAR UNDER DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN ER REPARASJONEN ELLER ERSTATNING ANGIVET OVENFOR, OG UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL EMERSON RADIO CORPS ANSVAR OVERstige KJØPSPRISEN BETALT AV KJØPEREN. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER KAN EMERSON RADIO CORP. VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE TAP, DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER FØLGESKADER SOM OPPSTÅR AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUK AV DETTE PRODUKTET. DENNE GARANTIEN GJELDER KUN I USA. DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIFIKKE JURIDISKE RETTIGHETER. MEN DU KAN HA ANDRE RETTIGHETER SOM KAN VARIERE FRA STAT TIL STAT. NOEN STATER TILLATER IKKE BEGRENSNINGER PÅ UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER UTELUKKELSE AV FØLGESKADE, DERFOR GJELDER MULIGVIS IKKE DISSE BEGRENSNINGENE FOR DEG.

"Serienummeret finner du på underskapet. Vi foreslår at du tar opp
serienummeret til enheten din i feltet nedenfor for fremtidig referanse.
Modus I-nummer: CKSW0555
serienummer:
registrer produktet ditt online, vennligst besøk
http://www.emersonradio.com/service/product-registration/

TILLEGG
OPPSETT ELLER DRIFTSHJELP
VÆR SÅ SNILL OG RING:
1-800-898-9020
FOR KUNDESERVICE. VENNLIGST E-POST TIL:
internett@emersonradio.com
ELLER SKRIV TIL:
Emerson Radio Corp.
Forbrukeravdelinger
959 Rute 4 6 Øst
Suite 210, 2•• Etasje
Parsippany, NJ 07054
BARE INNBOERE i CALIFORNIA-
~ADVARSEL: Kreft og reproduksjonsskader – www.P65Warnings.ca.gov
Emerson delnr.
CKSW0SSS-20230206-00 Trykt i Kina

Dokumenter / Ressurser

Emerson CKSW0555 SmartSet klokkeradio [pdf] Brukerhåndbok
CKSW0555, 2ALCVCKSW0555, CKSW0555 SmartSet Klokkeradio, CKSW0555 Klokkeradio, SmartSet Klokkeradio, SmartSet Klokke, Klokkeradio, SmartSet Radio, Klokke, Radio

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *