Beldray LOGO

Les alle instruksjonene nøye og oppbevar for fremtidig referanse.

Sikkerhetsinstruksjoner

Når du bruker elektriske apparater, bør du alltid følge grunnleggende sikkerhetsregler.
Sjekk at voltage angitt på typeskiltet samsvarer med lokalnettverket før apparatet kobles til strømnettet.
Barn fra 8 år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap kan bruke dette apparatet, bare hvis de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene det innebærer .
Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet.
Barn skal ikke utføre rengjøring eller vedlikehold av brukere, med mindre de er eldre enn 8 år og under tilsyn.
Dette apparatet er ikke et leketøy.
Dette apparatet inneholder ingen deler som brukeren kan reparere. Hvis strømledningen, støpselet eller deler av apparatet ikke fungerer som det skal, eller hvis det har mistet eller er skadet, må du ikke bruke det. Bare en kvalifisert elektriker skal utføre reparasjoner. Feilaktig reparasjon kan sette brukeren i fare for skade.
Oppbevar apparatet og strømledningen der det er utilgjengelig for barn.
Oppbevar apparatet utilgjengelig for barn når det slås på eller kjøles ned.
Hold apparatet og strømledningen vekk fra varme eller skarpe kanter som kan forårsake skade.
Hold apparatet borte fra andre varmeavgivende apparater. Hold apparatet fritt for støv, lo, hår eller noe som kan redusere luftstrømmen til apparatet.
Ikke senk apparatet i vann eller annen væske. Ikke bruk apparatet med våte hender.
Ikke utsett apparatet for regn.
Ikke la apparatet være uten tilsyn mens det er koblet til strømnettet.
Ikke ta ut strømmen ved å trekke i ledningen. slå av og ta ut støpselet for hånd.
Ikke dra eller bær apparatet i strømledningen. Ikke bruk apparatet hvis det har falt ned eller hvis det er synlige tegn på skade.
Ikke bruk apparatet til noe annet enn det det er tiltenkt. Ikke bruk andre deler/tilbehør enn de som følger med dette apparatet, da dette kan forårsake skade.
Ikke bruk skadet tilbehør.
Ikke bruk dette apparatet utendørs.
Ikke oppbevar apparatet i direkte sollys eller under høy luftfuktighet.
Ikke bruk dette apparatet hvis noen av åpningene er blokkert. Ikke bruk apparatet til å hente brannfarlig væske, fyrstikker, sigarettender, varm aske eller varme, brennende eller røykende gjenstander. Ikke bruk dette apparatet til å plukke opp harde, skarpe gjenstander som glass eller spiker osv.
Vær forsiktig når du utstyrer utstyr med roterende deler, da dette kan føre til inneslutning.
Slå av apparatet og koble det fra strømnettet før du skifter eller monterer tilbehør og før rengjøring eller vedlikehold.
Sørg alltid for at apparatet er avkjølt helt etter bruk før du utfører rengjøring eller vedlikehold av brukeren.
Bruk av skjøteledning med apparatet anbefales ikke. Dette apparatet skal ikke betjenes ved hjelp av en ekstern tidtaker eller et separat fjernkontrollsystem.
Dette apparatet er kun ment for husholdningsbruk. Den skal ikke brukes til kommersielle formål.

Stell og vedlikehold

Før du prøver å rengjøre eller vedlikeholde, må du alltid slå av og koble tepperenseren fra strømnettet. Tøm alt gjenværende vann fra de rene og skitne vanntankene. Tørk av tepperenseren med en myk, damp klut og tørk grundig.
Ikke senk tepperensens hoveddel i vann eller annen væske.
Ikke bruk sterke eller slipende rengjøringsmidler eller skuremidler.

Beskrivelse av deler

Beldray CARPET CLEANER - DELER

1. Tepperenseren hoveddel
2. Håndtak
3. Rengjør vanntanken
4. Rengjør håndtaket på vanntanken
5. Utløserlås for rent vanntank
6. Skitten vanntank
7. Slipp av skittent vanntank
8. Skitne vanntankhåndtak
9. Skitten vanntanklokk
10. Børstestang
11. Pre. motorfilter
12. Skittent vannfilter
13. Vann/vaskemiddelutløser
14. Maks. fyllemerke
15. Ledningskrok
16. Nedre snorkroker
17. Strømbryter 18. Håndtakspedal

Instruksjoner for bruk

Montering av tepperens

TRINN 1: Stå tepperenserens hoveddel oppreist; fjern festeskruene fra toppen av hoveddelen.
TRINN 2: Plasser håndtaket på hoveddelen med avtrekkeren for vann/vaskemiddel vendt bakover.
TRINN 3: Fest håndtaket på plass med en skrutrekker (ikke inkludert) og de 2 skruene.

Advarsel: Ikke koble til tepperenseren eller bruk den før den er ferdig montert.

Fylle rentvannstanken

TRINN 1: Fjern rentvannstanken ved å trykke på utløserknappen for rent vannbeholder og løfte vekk fra hoveddelen.
TRINN 2: Åpne rentvannstanken ved å skru lokket av mot urviseren. Fyll rentvannstanken med vann eller fortynnet vaskemiddel, følg produsentens retningslinjer, og kontroller at maks. fyllemerket overskrides ikke.
TRINN 3: Fest hetten på plass igjen ved å skru den med klokken, og sett deretter rentvannstanken inn i hoveddelen med rentvannstanklokket vendt nedover. Den skal klikke på plass.

OBS: Ikke bruk tepperenseren uten at rentvannstanken er på plass. Ikke bruk produktet hvis rentvannstanken er tom.
Forsiktig: Ikke prøv å fjerne/bytte ut rentvannstanken mens tepperenseren er slått på.
Ikke trykk på vann-/vaskemiddelutløseren hvis rentvannstanken er tom.

Bruke tepperenseren

Før du rengjør teppet, må du teste for fargebestandighet. Dampno en hvit klut med en rengjøringsløsning og varmt vann. Gni forsiktig overflaten på teppet i et lite skjult område av teppet. Vent i 10 minutter, og sjekk for fargeblødning. Hvis kluten forblir ren, skal teppet være fint.

TRINN 1: Støvsug/fei området som skal rengjøres grundig. Tepperenseren er ikke designet for å brukes som tørrstøvsuger og samle opp rusk.
TRINN 2: Fyll rentvannstanken ved å følge instruksjonene i 'Fylle rentvannstanken'.
TRINN 3: Slå på tepperenseren ved å trykke strømbryteren til på -posisjon.
TRINN 4: Trå lett på håndtakets frigjøringspedal for å koble ut håndtakets lås, trekk håndtaket bakover og vinkelen på tepperenseren etter ønske.
TRINN 5: For å begynne rengjøringen, flytt tepperenseren bakover mens du trykker på vann-/vaskemiddelutløseren. Slipp avtrekkeren og skyv tepperenseren fremover for å fjerne skittent vann. Gjenta om nødvendig.
TRINN 6: Når du er ferdig, slår du av tepperenseren ved å trykke på strømbryteren og koble den fra strømnettet.

OBS: Teppet kan være damp etter at tepperenseren er brukt. La tørke helt før du går på teppet. Dette kan ta opptil 4-6 timer avhengig av luftsirkulasjon og forhold.
Forsiktig: Ikke la skittenvannstanken overskride maks. fyllemerke; Dette vil påvirke sugingen av enheten og la skittent vann ligge på gulvet.

Tømme den skitne vanntanken

TRINN 1: Sørg for at tepperenseren er slått av og at strømledningen er trukket ut.
TRINN 2: Skyv utløserlåsen for den skitne vanntanken og løft den skitne vanntanken bort fra hoveddelen.
TRINN 3: Drei hetten til skittent vanntank mot urviseren til ulåst posisjon og fjern den.
TRINN 4: Tøm innholdet i skittenvannstanken.
TRINN 5: Skyll skittenvannstanken under rent rennende vann og sett på lokket til skittenvannstanken. Vri med klokken til låst posisjon for å sikre den på plass. Sett den skitne vanntanken tilbake i hoveddelen av tepperenseren; Monter frontenden av tanken først, og klikk deretter håndtaket på plass.

OBS: Sørg for at maks. fyllemerket overskrides ikke på skittenvannstanken.

Rengjøring av filtrene

Det er to filtre i tepperenseren som må rengjøres regelmessig for å opprettholde ytelsen. Filteret for skittenvannstanken er plassert øverst på skittenvannstanken. Formotorfilteret er plassert på toppen av luftinntaket og kan nås ved å fjerne tanken for skittent vann.
Begge filtrene skal skylles under varmt vann og få tørke grundig før de skiftes ut med tepperenser.

Automatisk avslåing

Hvis luftinntaket blir blokkert eller den skitne tanken er overfylt, kan tepperenseren overopphetes, noe som vil føre til at termisk avbryter aktiveres. Hvis dette skjer, slår du av og kobler tepperenseren fra strømnettet. Fortsett å tømme skittenvannstanken, rengjør begge filtrene og la tepperenseren avkjøles i ca. 1 time.

oppbevaring
Tøm rentvannstanken og skittenvannstanken.
Kontroller at tepperenseren er ren og tørr før du oppbevarer et kjølig, tørt sted.

Tips & tips

  1. Når du rengjør et stort område, må du flytte møblene bort fra rengjøringsområdet. Hvis dette ikke er mulig, legg aluminiumsfolie under møbelbena. Dette forhindrer at alle trefinisher får flekker på teppet ditt.
  2. Flekkfjerning varierer med flekketypen, tiden som gikk før fjerning, og teppetype/materiale. Sterkt skitne områder må kanskje forhåndsbehandles før du bruker tepperenseren.
  3. For best rengjøringsresultat, bruk sakte og jevn bevegelse forover og bakover.

Feilsøking

Symptom Mulig årsak Oppløsning
Tepperenseren slås ikke på. Renseren er ikke plugget inn.
Rengjøringsmiddelet er ikke slått på.
Sørg for at tepperenseren er plugget inn og slått på med strømnettet.
Trykk strømbryteren til på -posisjon.
Tepperenseren vil ikke suge opp vann. Skittenvannstanken maks. fyllingen er overskredet.
Formotorfilteret er tilstoppet.
Følg instruksjonene i avsnittet "Tømming av skitten vanntank".
Rengjør formotorfilteret i varmt vann.
Løsningen doseres ikke fra rentvannstanken. Renvannstanken er ikke forsvarlig montert. Følg instruksjonene i avsnittet "Fylle rengjøringen
Vanntank'.
Teppet er for vått. Det er brukt for mye vann/vaskemiddel på teppet. Bruk mindre vann/ vaskemiddel på teppet. Kjør tepperenseren over teppet, uten å trykke på avtrekkeren, for å støvsuge overflødig vann.

Spesifikasjoner

Produktkode: BEL01040
Inngang: 220-240 V - 50/60 Hz
Utgang: 600 W
Kapasitet for rent vanntank: 1.5 L
Skitten vannbeholderkapasitet: 1.6 L
IPX4

Tilkobling til strømnettet
Vennligst sjekk at voltage angitt på produktet samsvarer med din forsyning voltage.

Viktig
Ettersom fargene i strømledningen til dette apparatet ikke samsvarer med de fargede merkene som identifiserer terminalene i kontakten, må du gjøre følgende:
Ledningene i strømledningen er farget i henhold til følgende kode:
Blå nøytral (N) Brun live (L)
KUN FOR BRUK I UKEN - Pluggdetaljer (hvis aktuelt).
Ledningen farget BLÅ er NØYTRAL og må kobles til terminalen merket N eller farget SVART.
Trådfarget BRUN er LIVE -ledningen og må kobles til terminalen merket L eller farget RØD.
På ingen måte må verken den BRUNE eller den BLÅ ledningen være koblet til EARTH -terminalen (Beldray 1500W SMART CERAMIC CORE RADIATOR - ikon).
Forsikre deg om at ledningsgrepet er riktig festet.
Støpselet må være utstyrt med en sikring av samme klassifisering som allerede er montert og i samsvar med BS 1362 og være ASTA-godkjent.
Hvis du er i tvil, kontakt en kvalifisert elektriker som vil gjøre dette for deg.

Beldray 1500W SMART CERAMIC CORE RADIATOR - viktig

Ikke-stikkontakt som kan gjenvinnes
Hvis apparatet er utstyrt med en ikke-kablet plugg som er montert på strømledningen, og hvis sikringen må byttes ut, må du bruke en ASTA-godkjent en som samsvarer med BS 1362 av samme klasse).
Hvis du er i tvil, ta kontakt med en kvalifisert elektriker som gjerne vil gjøre dette for deg.
Hvis du trenger å ta ut støpselet - KOBL TIL KOBLINGEN FRA NETTEN, og kutt den deretter av strømledningen og kast den straks på en sikker måte. Forsøk aldri å bruke pluggen på nytt eller sett den inn i et stikkontakt, da det er fare for elektrisk støt.

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 ODD.UK.

Hvis dette produktet ikke når deg i akseptabel tilstand, kan du kontakte vår kundeserviceavdeling på www.beldray.com
Vennligst ha følgesedelen din klar da det vil være nødvendig med detaljer fra den.
Hvis du ønsker å returnere dette produktet, kan du returnere det til forhandleren der det ble kjøpt med kvitteringen (underlagt vilkårene og betingelsene).

Garanti

Alle produkter kjøpt som nytt bære produsentgaranti; garantiperioden vil variere avhengig av produktet. Når rimelig kjøpsbevis kan gis, vil Beldray gi en standard 12-måneders garanti med forhandleren fra kjøpsdatoen. Dette er bare aktuelt når produktene har blitt brukt som anvist i hjemmet. Enhver misbruk eller demontering av produkter vil ugyldiggjøre enhver garanti.
Under garantien forplikter vi oss til gratis å reparere eller bytte ut deler som er funnet å være defekte. I tilfelle vi ikke kan tilby en eksakt erstatning, vil et lignende produkt bli tilbudt eller kostnaden refundert. Eventuelle skader på grunn av daglig slitasje dekkes ikke av denne garantien, og det er heller ikke forbruksvarer som plugger, sikringer etc.
Vær oppmerksom på at vilkårene ovenfor kan bli oppdatert fra tid til annen, og vi anbefaler derfor at du sjekker disse hver gang du besøker webområdet.
Ingenting i denne garantien eller i instruksjonene knyttet til dette produktet ekskluderer, begrenser eller på annen måte påvirker dine lovbestemte rettigheter.

Beldray 1500W SMART CERAMIC CORE RADIATOR - ceDet overkryssede søppelbøttesymbolet på dette elementet indikerer at dette apparatet må kastes på en miljøvennlig måte når det ikke blir brukt lenger eller er slitt. Kontakt din lokale myndighet for detaljer om hvor du skal ta varen for gjenvinning.

Beldray 1500W SMART CERAMIC CORE RADIATOR - advarsel

* For å være kvalifisert for utvidet garanti, gå til www.beldray.com og registrer produktet innen 30 dager etter kjøpet.

Finn oss på fb
www.faceboo, com/Beldray

Beldray 1500W SMART CERAMIC CORE RADIATOR - resirkuler

Laget av:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 ODD. Storbritannia
www.beldray.com
© BeIdray varemerke. Alle rettigheter forbeholdt.
Behold instruksjonene for fremtidig referanse.
Laget i Kina.
CD200420 / MD000000 / V1

Dokumenter / Ressurser

Beldray TEPPERENSER [pdf] Bruksanvisning
TEPPE RENGJØRER

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *