SAMSUNG Bluetooth Soundbar Brukerhåndbok

et nærbilde av en boks

SIKKERHETSINFORMASJON

SIKKERHETSADVARSLER
FOR Å redusere risikoen for ELEKTRISK STØT, IKKE FJERN DEKSLET (ELLER TILBAKE). INGEN DELER SOM BRUKER SERVERES ER INNEN. VIS SERVICE TIL KVALIFISERT SERVICEPERSONAL.

diagramtekst
diagram Dette symbolet indikerer at høy voltage er tilstede inne. Det er farlig å ta noen form for kontakt med en indre del av dette produktet.
Dette symbolet indikerer at dette produktet har inkludert viktig litteratur om drift og vedlikehold.
Klasse II-produkt: Dette symbolet indikerer at det ikke krever en sikkerhetstilkobling til elektrisk jord (jord).
AC voltage: Dette symbolet indikerer at nominell voltage merket med symbolet er AC voltage.
DC voltage: Dette symbolet indikerer at nominell voltage merket med symbolet er DC voltage.
Forsiktig, se bruksanvisningen: Dette symbolet instruerer brukeren om å konsultere brukerhåndboken for ytterligere sikkerhetsrelatert informasjon.

ADVARSEL · For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, må du ikke utsette dette apparatet for regn eller fuktighet.
FORSIKTIG

 • FOR Å FOREBYGGE ELEKTRISK STØT, TILPASS BREDT BLAD AV STIK TIL BREDT SLOT, FULL INSETT.
 • Dette apparatet skal alltid være koblet til et stikkontakt med en beskyttende jordforbindelse.
 • For å koble apparatet fra stikkontakten, må støpselet trekkes ut av stikkontakten, og derfor skal støpselet være lett å betjene.
 • Ikke utsett dette apparatet for drypp eller sprut. Ikke legg gjenstander fylt med væsker, for eksempel vaser, på apparatet.
 • For å slå av dette apparatet helt, må du trekke støpselet ut av stikkontakten. Derfor må støpselet være lett og lett tilgjengelig til enhver tid.

FORHOLDSREGLER

 1. Sørg for at vekselstrømforsyningen i huset ditt oppfyller strømkravene som er oppført på identifikasjonsklistremerket på undersiden av produktet. Installer produktet horisontalt, på en passende base (møbler), med nok plass rundt det for ventilasjon (7 ~ 10 cm). Pass på at ventilasjonsåpningene ikke er dekket. Ikke sett enheten på amplifers eller annet utstyr som kan bli varmt. Denne enheten er designet for kontinuerlig bruk. For å slå enheten helt av, koble strømkontakten fra stikkontakten. Koble fra enheten hvis du har tenkt å la den stå ubrukt over en lengre periode.
 2.  Ved tordenvær, koble strømkontakten fra stikkontakten. VoltagTopper på grunn av lyn kan skade enheten.
 3.  Ikke utsett enheten for direkte sollys eller andre varmekilder. Dette kan føre til overoppheting og føre til at enheten ikke fungerer som den skal.
 4. Beskytt produktet mot fuktighet (f.eks. Vaser) og overflødig varme (f.eks. En peis) eller utstyr som skaper sterke magnetiske eller elektriske felt. Trekk ut strømledningen fra stikkontakten hvis enheten ikke fungerer som den skal. Produktet er ikke beregnet for industriell bruk. Det er kun til personlig bruk. Det kan oppstå kondens hvis produktet har blitt lagret i kalde temperaturer. Hvis du transporterer enheten om vinteren, må du vente ca. 2 timer til enheten har nådd romtemperatur før du bruker den
 5. Batteriet som brukes med dette produktet inneholder kjemikalier som er skadelige for miljøet. Ikke kast batteriet i husholdningsavfallet. Ikke utsett batteriet for sterk varme, direkte sollys eller brann. Ikke kortslut, demonter eller overopphet batteriet. Eksplosjonsfare hvis batteriet skiftes ut på feil måte. Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.

OM DENNE HÅNDBOKEN
Brukermanualen har to deler: denne enkle papir BRUKERHÅNDBOKEN og en detaljert FULL MANUAL du kan laste ned.
et nærbilde av et mans ansikt
BRUKERMANUAL Se denne håndboken for sikkerhetsinstruksjoner, produktinstallasjon, komponenter, tilkoblinger og produktspesifikasjoner.
tekstQR kode
FULL HÅNDBOK Du får tilgang til HELE HÅNDBOKEN på Samsungs online kundesupport ved å skanne QR-koden. For å se håndboken på din PC eller mobile enhet, last ned manualen i dokumentformat fra Samsungs webnettstedet (http://www.samsung.com/support) Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

 KONTROLL AV KOMPONENTENE

Soundbar hovedenhet
et skjermbilde av en mobiltelefon

Strømledning
tekst

Fjernkontroll / batteri (AAA x 1, Ikke tilgjengelig i noen
steder)
grafisk brukergrensesnitt

 • Brukerhåndbok / garantikort / forskriftsguide (ikke tilgjengelig noen steder).
 • For mer informasjon om strømforsyning og strømforbruk, se etiketten som er festet til produktet. (Etikett: Bunnen av Soundbar -hovedenheten)
 • Kontakt et Samsung-servicesenter eller Samsungs kundeservice for å kjøpe ekstra komponenter eller valgfrie kabler.

Sett inn batteriet i fjernkontrollen
Tilpass batteriets polaritet til symbolene på batterirommet.
diagram

 PRODUKT OVERVIEW

Front / høyre sidepanel på Soundbar

grafisk brukergrensesnitt.

Foran Soundbar Høyre side av Soundbar

LED -indikatoren blinker, lyser eller endrer farge avhengig av Soundbarens nåværende modus eller status. Fargen på LED -indikatoren og antall lys indikerer den aktive modusen som beskrevet nedenfor.

1 LED-indikator LED -indikatoren blinker, lyser eller endrer farge avhengig av lydfeltets nåværende modus eller status. Fargen på LED -indikatoren og antall lys indikerer den aktive modusen som beskrevet nedenfor

hvite LED  blå LED Rød LED   Grønn LED

Modus Fjernkontrollknapp LED-indikator
D.IN grafisk brukergrensesnitt, diagramicon
Bluetooth grafisk brukergrensesnitt, diagram grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon
Bluetooth sammenkobling diagram grafisk brukergrensesnitt, tekst
AUX grafisk brukergrensesnitt, diagram
USB grafisk brukergrensesnitt, diagram
2 kilde Velger kildeinndatamodus. (D.IN / Bluetooth / AUX / USB) • For å slå på "Bluetooth -paring" -modus, endre kilden til "Bluetooth" -modus og trykk og hold inne icon i mer enn 5 sekunder.

Bunnpanel på Soundbar
grafisk brukergrensesnitt, applikasjon

1 POWER Koble til lydstangens strømledning.
2 AUX Koble til den analoge utgangen på en ekstern enhet.
3 D.IN Koble til den digitale (optiske) utgangen på en ekstern enhet.
4 USB Koble til en USB -enhet her for å spille musikk files på USB-enheten gjennom lydlinjen.

 FJERNKONTROLLEN

 • Bildene, knappene og funksjonene til fjernkontrollen kan variere avhengig av modellen.

diagram

Justere Soundbar -volumet med en TV -fjernkontroll

Hvis du har en Samsung -TV, kan du justere lydstangens volum ved hjelp av IR -fjernkontrollen som fulgte med din Samsung -TV. Bruk først TV -menyen til å sette TV -lyden på Samsung TV til eksterne høyttalere, og bruk deretter Samsung -fjernkontrollen til å kontrollere lydstangens volum. For mer informasjon, se brukerhåndboken til TV -en.

Standardmodus for denne funksjonen er kontroll av en Samsung -TV.

 1. Hvis TV -en ikke er en Samsung -TV og du vil at fjernkontrollen til TV -en skal kontrollere lydstangens volum, kan du endre innstillingene for denne funksjonen ved å trykke og holde nede BASSicon knappen gjentatte ganger. Følg trinn 1 til 3 nedenfor for å få fjernkontrollen til TV -en til å justere lydstangens volum.
 2. Hvis du vil slå av denne funksjonen helt, følger du trinn 1 og 2.
Modus Fjernkontrollknapp LED-indikator
1 slå av tekst, ikon form, rektangel
2 "Av" -modus grafisk brukergrensesnitt grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon
3 All TV ”-modus grafisk brukergrensesnitt tekst, ikon
4 "Samsung TV" -modus (standardmodus) grafisk brukergrensesnitt grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon
 • Hver gang du trykker på BASS -knappen og holder den inne i 5 sekunder, bytter modusen i følgende rekkefølge: ”Samsung TV” (standardmodus) “Av” “All TV”.
 • Lysdiodene blinker i 3 ~ 4 sekunder, og går deretter tilbake til standby -modus.
 • Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av TV -ens fjernkontroll.
 • For en liste over produsenter som støtter denne funksjonen, se HELE HÅNDBOKEN til Soundbaren på Samsung web nettstedet (www.samsung.com/support).
 • Denne volumkontrollfunksjonen fungerer bare med IR -TV -fjernkontroller. Det fungerer ikke med Bluetooth TV -fjernkontroller (fjernkontroller som krever sammenkobling).

MERK Ikke alle TV-produsenter støtter denne funksjonen. For en liste over produsenter som støtter denne funksjonen, se HELE MANUALEN til Soundbaren på Samsung web nettstedet (www.samsung.com/support).

 KOBLE TIL SOUNDBAREN

Koble til elektrisk strøm

 • For informasjon om nødvendig elektrisk strøm og strømforbruk, se etiketten som er festet til produktet. (Etikett: Bunnen av Soundbar -hovedenheten)

diagram

KOBLE TIL TV

Hør TV -lyd fra Soundbar via kablet eller trådløs tilkobling. ·

 • Når Soundbar er koblet til utvalgte Samsung -TV -er, kan du kontrollere Soundbar ved hjelp av TV -ens fjernkontroll.
  • Denne funksjonen støttes av 2017 og senere Samsung Smart -TV -er som støtter Bluetooth når du kobler Soundbar til TV -en med en optisk kabel.
  • Denne funksjonen lar deg også bruke TV-menyen til å justere lydfeltet og forskjellige innstillinger, så vel som volum og demping.

Koble til med en optisk kabel

Trinn 1. Koble til en optisk kabel

MERKNADER Når lyden i en kringkasting er kodet i Dolby Digital og “Digital Output Audio Format” på TV -en din er satt til PCM, anbefaler vi at du endrer innstillingen til Dolby Digital. Når innstillingen på TV -en endres, vil du oppleve bedre lydkvalitet. (TV -menyen kan bruke forskjellige ord for Dolby Digital og PCM avhengig av TV -produsenten.)
Trinn 2. Endre Soundbar -modus til D.IN
diagram
                   Høyre side av Soundbar

auto power link
Denne funksjonen slår på lydplanken automatisk når TV -en slås på hvis lydplanken er koblet til TV -en med en optisk kabel (følger ikke med). trykkgrafisk brukergrensesnitt, tekst, chat eller tekstmelding, tavle knappen på fjernkontrollen for å slå på denne funksjonen.

 • Auto Power Link er satt til PÅ som standard. (For å slå av denne funksjonen, trykk på grafisk brukergrensesnitt, tekst, chat eller tekstmelding, tavleknappen på fjernkontrollen.)
 • Avhengig av den tilkoblede enheten kan det hende at Auto Power Link ikke fungerer
 • Denne funksjonen er bare tilgjengelig i "D.IN" -modus.
Modus Fjernkontrollknapp LED-indikator
AV diagram grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon, chat eller tekstmelding
ON grafisk brukergrensesnitt grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon, chat eller tekstmelding

Koble til en TV eller Bluetooth-enhet via Bluetooth
Trinn 1. Endre Soundbar -modus til "Bluetooth -sammenkobling"

Trinn 2. Velg Soundbar i TV -en eller Bluetooth -enhetens meny
grafisk brukergrensesnitt

MERKNADER Du kan ikke koble til mer enn én TV eller Bluetooth -enhet om gangen.

Trinn 3. Kontroller Soundbar -statusen Den blå LED -en skal ikke blinke når Bluetooth -tilkoblingen er fullført.
grafisk brukergrensesnitt

Hvis TV -en eller enheten ikke kobles til ·

 • Hvis en tidligere tilkoblet Soundbar -liste vises i enhetslisten på TV -en eller Bluetooth -enheten, sletter du den. (f.eks. “[AV] Samsung Soundbar Nxxx N-Series”)
 • Gjenta deretter trinn 1 til 3 Koble Soundbar fra TV-en Trykk påicon -knappen på høyre sidepanel eller på fjernkontrollen og bytt til hvilken som helst modus, men "Blåtann".
 • Koble fra tar tid fordi TV-en må motta svar fra Soundbar. (Tiden som kreves kan variere, avhengig av TV-modellen.)
 • Trykk og hold inne for å avbryte den automatiske Bluetooth -tilkoblingen mellom Soundbar og TV knappen i 5 sekunder i "Bluetooth" -modus. TV Connect er slått AV.
 • For å slå på TV Connect igjen, trykk og hold inne -knappen i 5 sekunder med Soundbar i "Bluetooth" -modus.
 • TV Connect er satt til PÅ som standard.
Modus Fjernkontrollknapp LED-indikator
TV-tilkobling AV grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon
TV-tilkobling

 

 

diagram grafisk brukergrensesnitt, tekst

MERKNADER ­

 • Hvis du blir bedt om en PIN-kode når du kobler til en Bluetooth-enhet, skriver du inn <0000>.
 • I Bluetooth -tilkoblingsmodus vil Bluetooth -tilkoblingen gå tapt hvis avstanden mellom Soundbar og Bluetooth -enheten overstiger 10 meter.
 • Soundbar slår seg automatisk av etter 5 minutter i Klar -tilstand. Det kan hende at Soundbar ikke utfører Bluetooth -søk eller tilkobling riktig under følgende omstendigheter:
  • Hvis det er et sterkt elektrisk felt rundt Soundbar.
  • Hvis flere Bluetooth -enheter er paret samtidig med Soundbar.
  • Hvis Bluetooth -enheten er slått av, ikke på plass, eller hvis den ikke fungerer som den skal.
 • Elektroniske enheter kan forårsake radioforstyrrelser. Enheter som genererer elektromagnetiske bølger, må holdes borte fra Soundbar-hovedenheten - f.eks. Mikrobølger, trådløse LAN-enheter osv.

 KOBLE TIL EKSTERNT ENHET

Koble til en ekstern enhet via en optisk kabel eller analog kabel for å spille lyden fra den eksterne enheten gjennom Soundbar.
Koble til med en optisk kabel
Trinn 1. Koble til med en optisk kabel
diagram
BD / DVD-spiller / Set-top-boks / Spillkonsoll Nederst på Soundbar

Trinn 2. Endre Soundbar -modus til D.IN

Høyre side av Soundbar
Koble til med en analog lydkabel (AUX)
Trinn 1. Koble til med en analog lydkabel (AUX)
BD / DVD-spiller / Set-top-boks / Spillkonsoll
diagram

Nederst på Soundbar
Trinn 2. Endre Soundbar -modus til AUX

diagram

Høyre side av Soundbar

KOBLING AV EN USB -LAGRENHET

Trinn 1. Koble til en USB -stasjon
diagram

Nederst på Soundbar

MERK Soundbar slår seg automatisk av (Auto Power Off) hvis du ikke kobler en USB -enhet til Soundbar innen 5 minutter.
Trinn 2. Endre Soundbar -modus til USB
diagram
          Høyre side av Soundbar

Angi alternativer for gjentatt avspilling

Når Soundbar er i "USB" -modus, hver gang du trykker knappen "USB" -modusen endrer hvordan den spiller spor i følgende rekkefølge: Gjenta - Av> Gjenta - 1 sang> Gjenta - Alle sanger> Gjenta - Tilfeldig. Se tabellen nedenfor for detaljer.

Modus Fjernkontrollknapp LED-indikator
Gjenta - Av et nærbilde av et tastatur en tegning av et ansikt
Gjenta - 1 sang et nærbilde av et tastatur grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon, chat eller tekstmelding
Gjenta - Alle sanger et nærbilde av et tastatur grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon, chat eller tekstmelding
Gjenta - tilfeldig et nærbilde av et tastatur en tegning av et ansikt

programvare~~POS=TRUNC
Samsung kan tilby oppdateringer for Soundbars systemfastvare i fremtiden. Hvis en oppdatering tilbys, kan du oppdatere fastvaren ved å koble en USB-enhet med fastvareoppdateringen lagret på den til USB-porten på Soundbar. For mer informasjon om hvordan du laster ned oppdatering files, gå til Samsung Electronics webnettsted på (www.samsung.com Support). Skriv inn eller velg modellnummeret til Soundbaren, velg alternativet Programvare og apper og deretter Nedlastinger. Merk at alternativnavnene kan variere.

 INSTALLERE VEGGMONTERINGEN (VALGFRITT)

Forholdsregler for installasjon

 • Installer bare på en vertikal vegg.
 • Ikke installer på et sted med høy temperatur eller fuktighet.
 • Kontroller om veggen er sterk nok til å bære produktets vekt. Hvis ikke, forsterk veggen eller velg et annet installasjonspunkt.
 • Kjøp og bruk festeskruene eller ankrene som er passende for den typen vegg du har (gipsplater, jernplater, tre osv.) Fest støtteskruene i veggpinner hvis det er mulig.
 • Kjøp veggmonteringsskruer i henhold til typen og tykkelsen på veggen du vil montere Soundbar på. Diameter: M4 Lengde: 40 mm eller lengre anbefales.
 • Koble kabler fra enheten til eksterne enheter før du installerer Soundbar på veggen.
 • Forsikre deg om at enheten er slått av og frakoblet før du installerer den. Ellers kan det føre til elektrisk støt.

Veggfeste komponenter
diagram

For installasjon på betongvegger (følger ikke med)
diagram, skjematisk
MERK
Installasjoner på andre typer vegger krever forskjellige typer skruer.

 1.  diagram
 2. grafisk brukergrensesnitt, applikasjon

MERKNADER ­

 • Hvis TV -en er installert på
  veggen, installer Soundbar 5 cm eller mer under TV -en.
 • Bruk en blyant for å markere hullene.

VIKTIG ­

 • Installasjonsmetoden som er vist her er for BETONG vegger. Installasjonsmetoder vil variere
  avhengig av veggtype. For montering på tørr vegg anbefaler vi på det sterkeste at du borer skruehull i de underliggende treboltene.

diagram, skjematisk
3.

4.
en tegning av en tegneseriefigur
5.
MERKNADER Støtter for vegginstallasjon er innebygd på baksiden av Soundbar.
FORSIKTIG

 • Trykk Soundbar ned med tilstrekkelig kraft til å feste den til veggen. Hvis Soundbar ikke er godt festet til veggen, kan den ved et uhell løsnes, noe som kan føre til personskade.
 • Ikke støt på eller slå på Soundbar (spesielt fra bunnen). Påvirkningen kan løsne Soundbar fra veggen og føre til personskade.

FEILSØKING

Kontroller følgende før du søker hjelp. Enheten slås ikke på. Er strømledningen koblet til en stikkontakt? ; Koble strømkontakten til en stikkontakt. En funksjon fungerer ikke når du trykker på knappen. Er det statisk elektrisitet i luften? ; Koble fra strømkontakten og koble den til igjen. Lydbrudd oppstår i Bluetooth -modus. ; Se avsnittene om Bluetooth -tilkobling på side 15 og 16. Det produseres ikke lyd. Er dempefunksjonen på? ; Trykk på VOL -knappen for å avbryte funksjonen. Er volumet satt til minimum? ; Juster volumet. Fjernkontrollen fungerer ikke. Er batteriet utladet? ; Bytt ut med nye batterier. Er avstanden mellom fjernkontrollen og Soundbar -hovedenheten for langt? ; Flytt fjernkontrollen nærmere Soundbar -hovedenheten.

TILLATELSE
logo, firmanavn

Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic og dobbelt-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.

For DTS -patenter, se http://patents.dts.com. Produsert under lisens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet, DTS i kombinasjon med symbolet og DTS 2.0 -kanalen er registrerte varemerker eller varemerker for DTS, Inc. i USA og/eller andre land. © DTS, Inc. Med enerett.

 ÅPEN KILDE
LISENSVARSEL

For å sende henvendelser og forespørsler angående åpne kilder, kontakt Samsung via e-post (oss.request@samsung.com).

VIKTIGE MERKNADER OM SERVICE

Figurer og illustrasjoner i denne brukerhåndboken er kun ment som referanse og kan avvike fra produktets faktiske utseende.

 SPESIFIKASJONER OG GUIDE

Spesifikasjoner

Modellnavn HW-N300
USB 5V / 0.5A
Vekt 2.0 kg
Dimensjoner (B x H x D) X x 641.0 65.0 107.0 mm
Driftstemperaturområde + 5 ° C til + 35 ° C
Driftsfuktighetsområde 10% ~ 75%
Støttede avspillingsformater (DTS 2.0 -lyd spilles av i DTS -format.) LPCM 2ch, Dolby Audio ™ (støtter Dolby® Digital), DTS

MERKNADER

 • Samsung Electronics Co., Ltd forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten varsel.
 • Vekt og dimensjoner er omtrentlige.
 • For India Bare “Dette produktet er RoHS -kompatibelt © 2018 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt. Kontakt SAMSUNG WORLD WIDE Hvis du har spørsmål eller kommentarer angående Samsung -produkter, kan du kontakte SAMSUNGs kundeservicesenter.
Område Kontaktsenter Web Side
`Asia Pacific c
KINA 400-810-5858 http://www.samsung.com/cn/support
HONG KONG 3698 http://www.samsung.com/hk/support
http://www.samsung.com/hk_en/support
MACAU 0800 http://www.samsung.com/support
SINGAPORE 1800 7267864 | 1800-SAMSUNG http://www.samsung.com/support
AUSTRALIA +1300 362 603 XNUMX http://www.samsung.com/sg/support
NEW ZEALAND 0800 726 786 (alt produkt) 0800 6 http: //www.samsung.com/nz/support
VIETNAM +1800 588 889 XNUMX http://www.samsung.com/vn/support
THAILAND 0-2689-3232 1800-29-3232 (gratis) http://www.samsung.com/th/support
MYANMAR + 95-1-2399-888 http://www.samsung.com/mm/support
Kambodsja + 855-23-993232 1800-20-3232 (gratis) http://www.samsung.com/th/support
LAOS + 856-214-17333 http://www.samsung.com/my/support
MALAYSIA 1800-88-9999 + 603-7713 7420 (kontakt utenlands) http://www.samsung.com/id/support
INDONESIA 021-5699-7777 0800-112-8888 (alt produkt, gratis http://www.samsung.com/ph/support
FILIPPINENE 1-800-10-726-7864 [PLDT gratis] 1-800-8-726-7864 [Globe fasttelefon og mobil] 02-422-2111 [Standard fasttelefon] http://www.samsung.com/tw/support
TAIWAN 0800-329-999 http://www.samsung.com/in/support
INDIA 1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (gratis)
NEPAL 16600172667 (Avgiftsfri for NTC bare) 9801572667
BANGLADESH 09612300300 08000300300 (Gratis
SRI LANKA SAMSUNG (+9411) +94117267864 +94117540540

QR kode
72-N300AS-DFUB1-SS
et nærbilde av et piano
72-N300AS-DFUB1-SS

Dokumenter / Ressurser

SAMSUNG Bluetooth Soundbar [pdf] Brukerhåndbok
Bluetooth Soundbar, HW-N300

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *