JBL-BAR21SUBMK2-Trådløs-hodetelefon-logo

JBL BAR21SUBMK2 trådløse hodetelefoner

JBL-BAR21SUBMK2-Trådløs-hodetelefon-produkt-img

Last ned hele garantikortet og sikkerhetsinformasjon og annen nyttig informasjon fra vår webnettstedet: www.jbl.com/garanti-ogsikkerhetsbøker

JBL-BAR21SUBMK2-Trådløs-hodetelefon-fig-1

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

For alle produkter

 1. Les disse instruksjonene.
 2. Hold disse instruksjonene.
 3. Pass på alle advarsler.
 4. Følg alle instruksjonene.
 5. Rengjør bare med en tørr klut.
 6. Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger. Installer dette apparatet i samsvar med produsentens instruksjoner.
 7. Ikke installer dette apparatet i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmeapparater, ovner eller annet apparat (inkludert amplifiers) som produserer varme.
 8. Ikke omgå sikkerhetsformålet til den polariserte eller jordede pluggen. En polarisert plugg har to blader med en bredere enn den andre. En jordet plugg har to blader og en tredje jordingsstift. Det brede bladet eller den tredje spissen er gitt for din sikkerhet. Hvis det medfølgende støpselet ikke passer inn i stikkontakten, kontakt en elektriker for å skifte ut den utdaterte stikkontakten.
 9. Beskytt strømledningen mot å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved plugger, stikkontakter og punktet der den kommer ut av apparatet.
 10. Bruk kun tilbehør / tilbehør som er spesifisert av produsenten.
 11. Bruk bare med vognen, stativet, stativet, braketten eller bordet som er spesifisert av produsenten eller selges sammen med apparatet. Når en vogn brukes, må du være forsiktig når du flytter vognen / apparatkombinasjonen for å unngå personskade ved velte.
 12. Koble fra dette apparatet i lynvær eller når det ikke brukes i lengre perioder.
 13. Overlat all service til kvalifisert servicepersonell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet på noen måte, for eksempel når strømledningen eller støpselet er skadet, væske har blitt sølt eller gjenstander har falt inn i apparatet, eller apparatet har vært utsatt for regn eller fuktighet. ikke fungerer normalt eller har blitt mistet.
 14. For å koble dette apparatet helt fra strømnettet, koble fra strømledningen fra stikkontakten.
 15. Stikkontakten på strømledningen skal være lett å betjene.
 16. Dette apparatet er kun ment for bruk med strømforsyningen og / eller ladekabelen fra produsenten.

Følgende instruksjoner gjelder kanskje ikke for vanntette enheter. Se enhetens brukerhåndbok eller hurtigstartveiledning for mer vanntett instruksjon hvis noen.

 • Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
 • Ikke utsett dette apparatet for drypp eller sprut, og sørg for at ingen gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, plasseres på apparatet.

ADVARSEL: For å redusere risikoen for BRANN ELLER ELEKTRISK STØT, IKKE UTSETT DETTE APPARATET FOR REGN ELLER FUKT.

FORSIKTIG

 • RISIKO FOR ELEKTRISK STØT. IKKE ÅPNE.
 • DETTE SYMBOLET PÅ PRODUKTET BETYR DET ER Uisolert, FARLIG VOLTAGE INNE I PRODUKTKASSET SOM KAN UTSE EN RISIKO FOR ELEKTRISK STØT.
 • DETTE SYMBOLET PÅ PRODUKTET BETYR DET FINNES VIKTIGE DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER I DENNE HÅNDBOKEN.

FORSIKTIG FCC- OG IC-ERKLÆRING FOR BRUKERE (KUN USA OG CANADA)

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig forstyrrelse, og (2) denne enheten må godta mottatt interferens, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift. CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

FCC SDOC-LEVERANDØRS ERKLÆRING OM SAMSVAR

HARMAN International erklærer herved at dette utstyret er i samsvar med FCC Part 15 Subpart B. Samsvarserklæringen kan konsulteres i supportdelen av vår Web nettsted, tilgjengelig fra www.jbl.com

Forklaring om forstyrrelser fra Federal Communication Commission

Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en klasse B digital enhet, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens i radio- eller fjernsynsmottak, som kan bestemmes ved å slå av utstyret
og videre, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere forstyrrelser ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

 • Omorienter eller flytt mottakerantennen.
 • Øk skillet mellom utstyret og mottakeren.
 • Koble utstyret til et stikkontakt på en annen krets enn mottakeren er koblet til.
 • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / tv-tekniker for å få hjelp.

Forsiktig: Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av HARMAN, kan ugyldiggjøre brukerens autoritet til å bruke utstyret.

For produkter som overfører RF-energi

FCC OG IC-INFORMASJON FOR BRUKERE
Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene og Industry Canada-lisensfrie RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser:

 1. Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens; og
 2. denne enheten må godta all mottatt forstyrrelse, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift.

FCC / IC-erklæring om strålingseksponering

Dette utstyret overholder FCC- og ISED-grenser for strålingseksponering angitt for et ukontrollert miljø. Dette utstyret bør installeres og brukes med en minimumsavstand på 20 cm mellom radiatoren og kroppen din. I tilfelle dette utstyret må underkastes FCC/IC SAR (Specific Absorption Rate) eksponeringstest, er dette utstyret designet for å oppfylle kravene for eksponering for radiobølger fastsatt av FCC og ISED. Disse kravene setter en SAR-grense på 1.6 W/kg i gjennomsnitt over ett gram vev. Den høyeste SAR-verdien rapportert under denne standarden under produktsertifisering for bruk når den bæres riktig på kroppen eller på hodet, uten atskillelse. For å oppfylle retningslinjer for RF-eksponering og redusere eksponering for RF-energi under operasjonen, bør dette utstyret plasseres minst denne avstanden fra kroppen eller hodet.

For radioutstyr opererer i 5150-5850MHz FCC og IC Forsiktig

Høyeffektsradarer er tildelt som primære brukere av 5.25 til 5.35 GHz og 5.65 til 5.85 GHz båndene. Disse radarstasjonene kan forårsake interferens med og/eller skade på LE LAN-enheter (Licence-Exempt Local Area Network). Ingen konfigurasjonskontroller er gitt for dette trådløse utstyret som tillater endringer i frekvensen av operasjoner utenfor FCC-godkjenningen for amerikansk drift i henhold til del 15.407 av FCC-reglene.

IC Forsiktig

Brukeren bør også informeres om det

 1. Enheten for drift i båndet 5150 – 5250 MHz er kun for innendørs bruk for å redusere potensialet for skadelig interferens til co-kanal mobile satellittsystemer; (ii) den maksimale antenneforsterkningen tillatt for enheter i båndene 5250 – 5350 MHz og 5470 – 5725 MHz skal være i samsvar med eirp-grensen: og
 2. Den maksimale antenneforsterkningen som er tillatt for enheter i båndet 5725 – 5825 MHz skal overholde eirp-grensene spesifisert for punkt-til-punkt- og ikke-punkt-til-punkt-drift etter behov.

Bruk begrensning Merk i EU, drift er begrenset til innendørs bruk innenfor båndet 5150-5350 MHz.

Riktig avhending av dette produktet (Elektrisk og elektronisk avfall)

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes som husholdningsavfall, og skal leveres til et passende innsamlingsanlegg for gjenvinning. Riktig avhending og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, menneskers helse og miljøet. For mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet, kontakt din lokale kommune, avhendingstjeneste eller butikken der du kjøpte dette produktet.

Dette produktet er RoHS -kompatibelt

Dette produktet er i samsvar med Direktiv 2011/65/EU og Storbritannia The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, og dets endringer, om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr .

REACH
REACH (forordning nr. 1907/2006) tar for seg produksjon og bruk av kjemiske stoffer og deres potensielle innvirkning på menneskers helse og miljøet. Artikkel 33(1) i REACH-forordningen krever at leverandører informerer mottakerne hvis en artikkel inneholder mer enn 0.1 % (per vekt per artikkel) av et eller flere stoffer på kandidatlisten for svært bekymringsfulle stoffer ('REACH-kandidater) liste'). Dette produktet inneholder stoffet "bly" (CAS-nr. 7439-92-1) i en konsentrasjon på mer enn 0.1 % per vekt. På tidspunktet for utgivelsen av dette produktet, bortsett fra hovedstoffet, er ingen andre stoffer på REACH-kandidatlisten inneholdt i en konsentrasjon på mer enn 0.1 % per vekt i dette produktet. Merk: 27. juni 2018 ble bly lagt til REACH-kandidatlisten. Inkludering av bly på REACH-kandidatlisten betyr ikke at blyholdige materialer utgjør en umiddelbar risiko eller resulterer i en begrensning av tillatelsen av bruken.

For enheter med hodetelefonkontakter

ADVARSEL / FORSIKTIG

 • IKKE bruk hodetelefonene med høyt volum i lengre perioder.
 • For å unngå hørselsskader, bruk hodetelefonene på et behagelig, moderat volumnivå.
 • Skru ned volumet på enheten før du setter hodetelefonene på ørene, og skru deretter volumet opp gradvis til du når et behagelig lyttenivå.

For produkter som inkluderer batterier

Instruksjoner for brukere om fjerning, resirkulering og avhending av brukt
batterier
For å fjerne batteriene fra utstyret eller fjernkontrollen, reverser du prosedyren som er beskrevet i brukerhåndboken for å sette inn batterier. For produkter med et innebygd batteri som varer i produktets levetid, er det ikke sikkert at fjerning er mulig for brukeren. I dette tilfellet håndterer resirkulerings- eller gjenvinningssentre demontering av produktet og fjerning av batteriet. Hvis det av en eller annen grunn blir nødvendig å bytte et slikt batteri, må denne prosedyren utføres av autoriserte servicesentre. I EU og andre steder er det ulovlig å kaste batterier sammen med husholdningsavfall. Alle batterier må kastes på en miljømessig forsvarlig måte. Kontakt de lokale avfallshåndteringsmyndighetene for informasjon om innsamling, resirkulering og avhending av brukte batterier.

ADVARSEL: Fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes ut feil. For å redusere risikoen for brann, eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske/gass, må du ikke demontere, knuse, punktere, kortslutte eksterne kontakter, utsette for temperaturer over 60 °C (140 °F), solskinn eller lignende, utsett for ekstremt lav luft trykk eller kast i brann eller vann. Erstatt kun med spesifiserte batterier. Symbolet som indikerer "separat innsamling" for alle batterier og akkumulatorer skal være den overkryssede søppelkassen vist nedenfor:

ADVARSEL – For produkter som inneholder mynt-/knappcellebatterier

IKKE SVEKK BATTERI, FARE FOR KJEMISK BRANN. Dette produktet inneholder et mynt-/knappcellebatteri. Hvis mynt-/knappcellebatteriet svelges, kan det forårsake alvorlige indre brannskader på bare 2 timer og kan føre til døden. Hold nye og brukte batterier unna barn. Hvis batterirommet ikke lukkes ordentlig, må du slutte å bruke produktet og holde det unna barn. Hvis du tror batterier kan ha blitt svelget eller plassert inne i noen del av kroppen, søk øyeblikkelig legehjelp.

For alle produkter med trådløs drift

HARMAN International erklærer herved at dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i Direktiv 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations 2017. Samsvarserklæringen kan konsulteres i supportdelen av vår Web nettsted, tilgjengelig fra www.jbl.com.

HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rettigheter forbeholdt. JBL er et varemerke for HARMAN International Industries, Incorporated, registrert i USA og/eller andre land. Funksjoner, spesifikasjoner og utseende kan endres uten varsel.

GARANTIKORT

KONFIGURERE INFORMASJON & PRODUKTREGISTRERING

Gratulerer med kjøpet av ditt nye produkt. Vi har gjort vårt ytterste for å gjøre opplevelsen din best mulig. Hvis du har spørsmål når du konfigurerer produktet og ønsker noen nyttige tips, anbefaler vi at du besøker den aktuelle landsspesifikke kundestøtten webnettsted for produktet ditt: www.jbl.com. Der finner du også relevant kontaktinformasjon. Hvis du ikke finner informasjonen du leter etter, vennligst kontakt leverandøren som solgte produktet til deg eller kontakt det relevante JBL kundestøttesenter via e-post eller telefon. Vi anbefaler at du registrerer produktet ditt via det aktuelle landet webnettsted for produktet ditt. Registreringen din lar oss informere deg om oppdateringer for visse produkter, mulige nye tilbud og nye produkter og/eller applikasjoner. Registrering er enkelt; bare følg instruksjonene i det relevante landsspesifikke webnettsted for produktet ditt.

NOTAT: DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN GJELDER IKKE FOR FORBRUKERE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE OMRÅDET (EØS) MEDLEMSSTATER OG DEN RUSSISKE FØDERASJONEN, ettersom de er beskyttet av lokal forbrukerlov og drar fordel av lokale lovpålagte GARANTIER.

BEGRENSET GARANTI

HVEM BESKYTTES AV GARANTIEN
Denne begrensede garantien ("den begrensede garantien") beskytter kun den opprinnelige sluttbrukeren ("deg" eller "din"), og kan ikke overføres og gjelder kun i landet (unntatt EØS-medlemsstater og Russland) der du opprinnelig kjøpte JBL-produktet ("Produktet"). Ethvert forsøk på å overføre denne garantien vil umiddelbart gjøre denne garantien ugyldig.

BEGRENSET GARANTI
HARMAN International Industries, Incorporated (“HARMAN”) er produsenten og garanterer deg gjennom sitt lokale datterselskap at produktet (inkludert komponenter som leveres i / med produktet) vil være fri for mangler i utførelse og materialer i en periode på ETT år fra datoen du kjøpte detaljhandelen ("Garantiperioden"). I løpet av garantiperioden vil produktet (inkludert komponenter) bli reparert eller erstattet etter HARMANs valg, uten kostnad for deler eller arbeid ELLER etter HARMANs eneste valg, kan prisen på produktet bli tilbakebetalt, med forbehold om avskrivning basert på ditt kjøp prisen for produktet som er vurdert over den gjenværende saldoen i garantiperioden. Garantiservice eller utskifting av deler vil ikke forlenge garantiperioden.

Denne begrensede garantien dekker ikke defekter som er et resultat av

 1. skade forårsaket av ulykke, urimelig bruk eller forsømmelse (inkludert mangel på rimelig og nødvendig vedlikehold);
 2. skade under forsendelse (krav må presenteres for transportøren);
 3. skade på eller forringelse av tilbehør eller dekorativ overflate;
 4. skader som følge av at instruksjonene i brukerhåndboken ikke følges;
 5. skade som følge av utførelse av reparasjoner av andre enn et autorisert JBL-servicesenter;
 6. forringelse av komponentdeler, hvis art skal slites eller tømmes ved bruk, slik som batterier og øreputer til hodetelefonene.

Videre dekker denne begrensede garantien kun faktiske defekter i selve produktet, og dekker ikke kostnadene ved installasjon eller fjerning fra en fast installasjon, oppsett eller justeringer, krav basert på feilaktig fremstilling fra selgeren, ytelsesvariasjoner som følge av installasjonsrelaterte omstendigheter som f.eks. som kildekvalitet eller vekselstrøm eller produktmodifikasjoner, enhver enhet der serienummeret er slettet, modifisert eller fjernet, eller enheter brukt til annet enn hjemmebruk. Denne begrensede garantien er kun gyldig for JBL-produkter kjøpt fra en autorisert forhandler. Bortsett fra i den grad det er uttrykkelig forbudt i din jurisdiksjon av gjeldende lov, er alle underforståtte garantier, inkludert egnethet for et bestemt formål og salgbarhet utelukket, og under ingen omstendigheter skal HARMAN eller noe HARMAN-datterselskap være ansvarlig for indirekte, direkte, tilfeldige, spesielle eller følgetap eller skader overhodet (inkludert, uten begrensning, annet økonomisk tap) som oppstår ved bruk av eller manglende evne til å bruke produktet, selv om HARMAN og/eller et HARMAN-datterselskap har blitt informert om muligheten for slike skader. I den grad HARMAN ikke lovlig kan fraskrive seg underforståtte garantier under denne begrensede garantien, er alle slike underforståtte garantier begrenset i varighet til varigheten av denne garantien. Noen jurisdiksjoner tillater ikke ekskludering eller begrensning av tilfeldige skader eller følgeskader eller ekskluderinger eller begrensninger på varigheten av underforståtte garantier eller betingelser, så begrensningene eller unntakene ovenfor gjelder kanskje ikke for deg. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer etter jurisdiksjon.

HVORDAN Å FÅ GARANTITJENESTEN
Kontakt forhandleren som solgte deg dette produktet, eller kontakt JBL kundestøtte ved å bruke kontaktinformasjonen på den relevante landsspesifikke støtten webnettstedet for produktet ditt for å be om garantiservice. For å bekrefte din rett til denne begrensede garantien, må du oppgi den originale salgsfakturaen eller annet bevis på eierskap og kjøpsdato. Ikke returner produktet ditt uten forhåndsgodkjenning fra den tilsvarende forhandleren eller HARMAN. Garantireparasjon av HARMAN-produktet må utføres av en autorisert forhandler eller servicesenter. Uautorisert garantireparasjon vil ugyldiggjøre garantien og utføres på egen risiko. Du er også velkommen til å konsultere den relevante landsspesifikke HARMAN-støtten webnettsted for produktet ditt for nyttige tips.

HVEM BETALER FOR HVA
Denne begrensede garantien dekker alle utgifter til arbeid og materialer som kreves for reparasjon ELLER erstatning av produktet som viser seg å være defekt, og et rimelig returfraktgebyr i reparasjonslandet. Sørg for å lagre den(e) originale forsendelseskartongen(e), fordi det vil bli belastet ekstra kartonger/emballasje. Du vil bli belastet for kostnadene ved å undersøke en enhet som ikke trenger reparasjon (inkludert påfølgende fraktkostnader), eller for nødvendige reparasjoner som ikke dekkes av denne begrensede garantien. Vi takker hjertelig for din tillit til JBL. Vi ønsker deg mange års lytteglede.

www.jbl.com/warrantyandsafetybooks

Dokumenter / Ressurser

JBL BAR21SUBMK2 trådløse hodetelefoner [pdf] Brukerhåndbok
BAR21SUBMK2, APIBAR21SUBMK2, BAR21MK2, APIBAR21MK2, BAR21SUBMK2 trådløse hodetelefoner, BAR21SUBMK2, trådløse hodetelefoner, hodetelefoner

Referanser