groov-e GV-SB04 110W Alt-i-ett Bluetooth Soundbar brukerhåndbok
groov-e GV-SB04 110W Alt-i-ett Bluetooth Soundbar

"Gratulerer på kjøpet og takk for at du valgte groov-e GV-SB04 110W Alt-i-ett Bluetooth Soundbar. Vennligst les veiledningen nøye før du bruker".

FORSIKTIG

 1. Hold produktet og alle dets deler utilgjengelig for små barn.
 2. Ikke la den stå i høye temperaturer, da elektroniske enheter og plastdeler kan skje i varmen. Ingen åpen ildkilder, slik som tente lys, skal plasseres på produktet.
 3. Ikke la den stå i lave temperaturer, da det kan dannes fuktighet inne i produktet, noe som kan skade kretskortet.
 4. IKKE forsøk å åpne produktet. Dette produktet inneholder ingen deler som brukeren kan reparere. Uautorisert håndtering av enheten kan skade den og gjøre garantien ugyldig.
 5. Koble Soundbar fra strømforsyningen under tordenvær.
 6. Sjekk alltid at du har slått av Soundbar helt før du bytter eller kobler fra strømforsyningen.
 7. Kast aldri batterier i ild eller forsøk å åpne det ytre dekselet. Batterier bør ikke utsettes for sterk varme som solskinn, ild eller lignende. Kast gamle batterier forsiktig.
 8. Batterier er skadelige ved svelging, så hold deg borte fra små barn.

OVERVIEW

Innhold i esken
Innhold i esken

 • GV-SB04 Soundbar x 1
 • Fjernkontroll x 1
 • Strømadapter x 1
 • Optisk kabel x 1
 • Brukerhåndbok x1

Funksjoner

TOPP VIEW
Produktfunksjoner

Sette inn fjernkontrollbatterier
Sette inn batterier

Fjernkontrollknapper

Fjernkontrollknapper

Bruke fjernkontrollen

Fjernkontrollsensoren foran på lydplanken er følsom for fjernkontrollens kommandoer opptil maksimalt 8 meter unna og innenfor en maksimal bue på 30 grader. Vær oppmerksom på at driftsavstanden kan variere avhengig av lysstyrken i rommet.

Instruksjoner

Kobles til strømnettet

Sørg for at strømforsyningen voltage er i voltage på 110V~240V. Denne enheten er utformet Denne enheten er designet Denne enheten er designet Denne enheten er designet for kun å bruke den medfølgende adapteren. Koble enheten til en annen strømkilde kan forårsake skade på enheten. Trekk ut nettkabelen til full lengde. Koble støpselet til en stikkontakt. Pass på at støpselet er satt helt inn i stikkontakten. Koble adapteren til enheten via DC-inngangskontakten. (DC-20V-IN)
Instruksjoner

Ved hjelp av Bluetooth

Pare en Bluetooth-enhet for første gang. Trykk på POWER-knappen på enheten eller POWER-knappen på fjernkontrollen for å slå på enheten. Trykk på Bluetooth-knappen på fjernkontrollen for å gå inn i Bluetooth-paringsmodus. Bruk kontrollene på Bluetooth-enheten din, velg "GV-SB04" i Bluetooth-innstillingene for å pare. Se brukerhåndboken for din spesifikke enhet for instruksjoner om sammenkobling og tilkobling av Bluetooth-enheter. Når paringen og tilkoblingen er vellykket, vil det høres et pip fra enheten. Etter første paring vil enheten forbli paret med mindre den kobles fra manuelt av brukeren. Hvis enheten din blir koblet fra eller du finner ut at den ikke er i stand til å koble til, gjenta trinnene ovenfor.
Ved hjelp av Bluetooth

Bruker USB

 1. Sett inn en USB -stasjon i USB -porten.
 2. Trykk på SourceMode-knappen gjentatte ganger på fjernkontrollen til USB-modus vises på skjermen. For å spille av/pause sporet eller hoppe forover/bakover til et valgt spor, bruk fjernkontrollen. Lyd som spilles av via den tilkoblede USB-enheten vil nå høres.
  Bruker USB

Bruker optisk inngang
Du trenger: En lydkilde med en optisk lydutgang og en optisk kabel (inkludert).

 1. Koble den optiske lydkabelen til den optiske utgangen på lydkilden og til den optiske inngangen på lydplanken. Trykk på POWER-knappen på lydplanken eller POWER-knappen direkte på fjernkontrollen for å slå på enheten.
 2. Trykk på OPT-knappen på fjernkontrollen for å bytte til optisk modus, eller trykk på MODUS-knappen på hovedenheten og trykk gjentatte ganger for å velge optisk modus. Ved å bruke kontrollene på den tilkoblede enheten, sørg for at lydinnstillingene er satt. Bruk til PCM eller Audio og er slått på. Lyd fra den tilkoblede lydkilden vil nå spilles av gjennom høyttalerne.
  Bruker optisk inngang

Koble Aux til TV eller MP3-spiller

Plugg den ene enden Koble den ene enden av en 3.5 mm til 3.5 mm Aux In-kabel (medfølger ikke) til Aux-porten på enheten. Koble deretter den andre enden av kabelen til lydutgangen på TV-en eller MP3-spilleren eller annen lydkilde . Trykk på strømknappen på lydplanken eller strømknappen direkte på fjernkontrollen for å slå på enheten. Trykk på Mode-knappen gjentatte ganger på lydplanken eller fjernkontrollen eller trykk på AUX-knappen på fjernkontrollen for å gå inn i AUX-modus. Lyd som spilles av via TV-en eller tilkoblet enhet vil nå høres gjennom høyttalerne.
Koble til Aux

Alternativ for veggmontering

Hvis du ønsker å veggmontere enheten, bruk Universal Soundbar-braketter (ikke inkludert)

Feilsøking

Hvis lydplanken ikke fungerer som ønsket, vennligst sjekk følgende.

funksjonsfeil Mulig årsak/tiltak
Ingen strøm / funksjon Sjekk om strømmen er slått på eller av på veggen. Sjekk om strømadapteren er riktig koblet til strømuttaket eller ikke.
Ingen lyd Sjekk om kablene er riktig installert. Hvis de er det, prøv alternativ kabel for å koble til TV-en din hvis mulig. Sjekk at enheten er ute av standby og i modus.
Ingen lyd fra Bluetooth-tilkobling Koble lydplanken fra enheten og koble til på nytt.
Funksjonsforstyrrelse Slå av og koble fra enheten. La den stå i 2 minutter og slå den på igjen. Hvis en bestemt modus forårsaker problemer, prøv en alternativ tilkobling til TV-en, for eksempel optisk eller Bluetooth.
Fjernkontrollen fungerer ikke [riktig] Sjekk om batteriene er tomme eller ikke. Bytt ut med en ny om nødvendig. Sjekk om det er en hindring som blokkerer fjernkontrollens signal.

EGENSKAPER

 • Høyttalere: 60W RMS-effekt og 110W toppeffekt
 • 2 x full-range høyttalere + 2 x diskanthøyttalere
 • Kompatibel med de fleste TV-er for hjemmekinolyd
 • Trådløs Bluetooth-høyttaler
  • koble til TV, PC, bærbar PC, datamaskin, smarttelefon, nettbrett
 • LED display panel
 • Skarp og klar lyd med dyp base
 • 3 lydmoduser (musikk, film, stemme)
 • enkle kontroller
 • 4 Inndatamoduser: O
 • 4 inngangsmoduser: Optisk, USB, AUX (3.5 mm), Bluetooth
 • 1.5 M optisk kabel (inkludert)
 • Fjernkontroll (inkludert)
  • krever 2 x AAA-batterier (inkludert)

SPESIFIKASJONER

 1. Bluetooth brikkesett: 5.0
 2. Bluetooth profiles: A2DP, HFP, HSP, AVRCP, SPP
 3. Bluetooth-frekvensområde: 2.402-2.480 GHz
 4. RF-utgang p RF-utgangseffekt: 4dB
 5. Trådløst område: 10M (åpent område)
 6. Strømforsyning: AC100~240V/50~60Hz, DC 20V/2A
 7. Høyttalerkraft: 60 W (2 x 30 W)
 8. Høyttalerkanal: 2.2

110W Kraft
symbol

Bluetooth-tilkobling
symbol

super bass
symbol

Fjernkontroll
symbol

Optisk kabel inkludert
symbol

FJERNELSE/FJERNING AV BATTERI

Dette produktet inneholder batterier og skal ikke behandles som vanlig husholdningsavfall og bør resirkuleres. Vennligst ta den med til ditt nærmeste innsamlingssted eller for mer informasjon kontakt ditt lokale råd eller besøk www.recycle-more.co.uk Batterier inneholder stoffer som kan være skadelige for miljøet og menneskers helse. Oppbevares utilgjengelig for barn og søk øyeblikkelig medisinsk hjelp ved svelging.
Kast aldri batterier på ild eller forsøk å åpne det ytre dekselet. Skulle produktet ditt utvikle en feil og batteriet må skiftes for ytterligere råd om hvordan du trygt kan fjerne batteriet, vennligst besøk vår websted på www.groov-e.co.uk

Miljøvern Elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Vennligst resirkuler der det finnes fasiliteter. Ta kontakt med din lokale kommune eller forhandler for råd om gjenvinning.
symbol

GARANTI

Med forbehold om betingelsene angitt nedenfor, garanterer Groov-e dette utstyret mot defekter i utførelse eller materialer i dets mekaniske og elektroniske komponentdeler (unntatt styling, battericeller, magnetbånd, oppladbare batterier, brukeravtakbare minneenheter, med unntak av hvor batteriet er innebygd i produktet) i en periode på ett år fra kjøpsdatoen. Dette produktet vil bli reparert eller om nødvendig erstattet gratis hvis det har vist seg å være defekt innenfor den ettårige garantiperioden.

 1. Krav under denne garantien bør fremsettes gjennom den autoriserte forhandleren/forhandleren som utstyret ble kjøpt fra. Hvis dette ikke er mulig, vennligst kontakt Groov-e direkte.
 2. Denne garantien er bare gyldig når utstyret er kjøpt og oppbevart i Storbritannia og det er gitt gyldig kjøpsbevis.
 3. Denne garantien utelukker:
  1. Alle skader forårsaket av uhell, feilbruk, slitasje, forsømmelse, installasjon og/eller bruk på en måte som er i strid med tekniske og sikkerhetsstandarder.
  2. Endringer eller justeringer gjort på utstyr
  3. Tap av data som følge av funksjonsfeil på harddisken eller annen lagringsenhet
  4. Skade forårsaket av tredjepartsenheter som følge av bruk av produktet.
 4. Det påtar seg intet ansvar i henhold til denne garantien:
  1. Med hensyn til skade eller tap som oppstår under transport til eller fra kjøperen
  2. Hvor serienummeret på utstyret har blitt fjernet eller endret på noen måte.
 5. Groov-e er ikke ansvarlig for følgeskader, tap eller skader som oppstår fra eller i forbindelse med utstyret, bortsett fra bare at ingenting i denne tilstanden skal eller skal tolkes slik at det utelukker eller begrenser ansvar for uaktsomhet.
 6. Kostnaden for transport til og fra Groov-e skal bæres av kjøperen.
 7. Denne garantien er personlig for den opprinnelige kjøperen og kan ikke overføres. Re
 8. Hvis utstyret, som det er gjort krav på nedenfor, blir funnet ved undersøkelse for å overholde de publiserte spesifikasjonene, kan det påløpe et testgebyr.

Denne garantien kommer i tillegg til og påvirker på ingen måte noen lovbestemt eller annen rettighet for forbrukerkjøpere, inkludert disse rettighetene i forhold til §§ 13 til 15 i loven om salg av varer fra 1979, salg og levering av varer til forbrukerforskriften 2002 , Forbrukerrettighetsloven 2015 eller lov om salg av varer og levering av tjenester 1980 (for avkastning).

ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE

Groov-e erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU. Den fullstendige samsvarserklæringen kan be om fra oss på:

Enhet J Braintree Industrial Estate
Braintree Road
Ruislip
Middles Middlesex
HA4 0EJ Storbritannia
www.groov-e.co.uk
E-post: info@groov-e.co.uk
Telefon: +020 8839 0978

Autorisert EU-representant
Rashmian EU Ltd
Robwyn House Suite 3E Corrintra
Castleblayney
Co. Monaghan, Irland

Registrer kjøpet ditt for utvidet garanti
www.groov-e.co.uk/garanti

30 dagers returrett
Vi ser ikke for oss noen problemer med din groov-e GV-SB04 110W Alt-i-ett Bluetooth Soundbar. Men for din trygghet, hvis det skulle oppstå en feil, vennligst returner den innen 30 dager til forhandleren med kjøpsbevis for bytte eller refusjon.
Retursymboler

12 måneders garanti
Dette produktet er garantert i tolv måneder. Vennligst ta vare på kvitteringen din, da dette vil være nødvendig som kjøpsbevis i tilfelle enheten ikke fungerer som forventet, vennligst kontakt ditt opprinnelige kjøpssted. Hvis du trenger mer hjelp, vennligst kontakt oss.
Garantisymbol

Utvidet garanti
Vennligst registrer produktet innen 30 dager fra kjøpsdato www.groov-e.co.uk/garanti. Kjøpsbevis kreves.
Garanti Symbolq

Kontakt oss
Nå ut til oss kl info@groov-e.co.uk eller besøk www.groov-e.co.uk
Kontakt oss Symbol

 

Dokumenter / Ressurser

groov-e GV-SB04 110W Alt-i-ett Bluetooth Soundbar [pdf] Brukerhåndbok
GV-SB04 110W Alt-i-ett Bluetooth Soundbar, GV-SB04, 110W Alt-i-ett Bluetooth Soundbar, Bluetooth Soundbar, Soundbar

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *