Mous A671 forhøyet Apple Watch-lader
Mous A671 forhøyet Apple Watch-lader

Før bruk

 • Les denne veiledningen før du bruker enheten for å sikre sikker og riktig bruk.
 • Ta kontakt med enhetens emballasje for å finne ut om dette produktet er kompatibelt med enheten din.
 • Forbrukerrettighetene dine er underlagt loven i landet der du kjøpte produktet. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for mer informasjon.

Hva er i boksen?

Hva er i boksen?
Hva er i boksen?

 • En forhøyet Apple Watch®-lader
 • B USB-C Ladekabel
 • C Silikonstøtteputer

Slik setter du opp din forhøyede Apple Watch®-lader

 1. Fjern forsiktig den forhøyede Apple Watch®-laderen, USB-C-kabelen og silikonstøtteputen fra emballasjen.
 2. Riv av justeringsguiden som følger med og plasser den på toppen av den forhøyede Apple Watch-laderen.
 3. Fjern beskyttelsesfilmen fra silikonputen.
 4. Bruk justeringsguiden til å feste silikonputen i riktig posisjon og trykk ned for å sikre at den er godt festet.
 5. Løsne opp USB-C-kabelen og koble den til en strømadapter og koble strømadapteren til en stikkontakt.
 6. Sett USB-C-kabelen inn i den forhøyede Apple Watch-laderen.
 7. Løft hurtiglademodulen fra baksiden og roter den til den er vertikal.
 8. Plasser Apple Watch på silikonstøtteputen for å begynne å lade i nattbordmodus.
 9. Hvis du foretrekker å ikke lade Apple Watch i nattbordmodus, kan du også legge den flatt på ladeputen uten å måtte heve hurtiglademodulen. Bare plasser Apple Watch direkte på puten med skjermen vendt opp for å begynne å lade.

Slik kobler du til din forhøyede Apple Watch®-lader ved hjelp av Pogo-kontakten

Vår forhøyede Apple Watch®-lader kommer med en manetisk pogo-kontakt som gjør at den kan kobles til våre andre ladeenheter med MagSafe®, inkludert ladeputen med MagSafe og ladestasjonen med MagSafe. Følg disse instruksjonene for å bruke pogo-kontakten:

 1. Plasser den forhøyede Apple Watch-laderen nær pogo-pinnene på ladeputen med MagSafe eller ladestasjon med MagSafe.
 2. Juster pogo-kontakten på den forhøyede Apple Watch-laderen med pogo-pinnene på den andre enheten.
 3. De magnetiske pogo-kontaktene vil trekke den forhøyede Apple Watch-laderen til riktig posisjon.

Slik bruker du den forhøyede Apple Watch®-laderen på en trygg og best mulig måte

 • Pass på at det ikke er noen metalliske gjenstander mellom materialets topp og Apple Watch®, da dette kan forstyrre ladingen. Hvis fremmedlegemedetektoren ikke aktiveres, har enheten potensial til å bli veldig varm og brenne brukeren eller skade omgivelsene.
 • Den magnetiske forbindelsen mellom laderen og Apple Watch sikrer at du får raskest mulig trådløs lading hver gang.
 • For best ladeytelse anbefaler vi at du bruker en strømadapter på 5W eller mer.
 • Kun designet for bruk med Apple Watch-serien. Ikke bruk med noen annen smartklokke.

Disse trinnene vil sikre at den forhøyede Apple Watch-laderen er riktig på linje og mottar strøm fra den andre enheten. Hvis laderen er koblet til med både pogo og USB-C, vil den automatisk velge en inngang. Hvis USB-C er fjernet, vil den automatisk bytte innganger for å bruke pogo-kontakten og omvendt, slik at du aldri vil være uten strøm.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner — Advarsel

Les alle instruksjoner og advarsler før du bruker dette produktet. Feil bruk av dette produktet kan føre til produktskade, overflødig varme, giftig røyk, brann eller eksplosjon, som du (“Kjøper”) og ikke Mous Products Ltd. (“Produsent”) er ansvarlig for.

 • Ikke plasser metallgjenstander mellom klokken og laderen, da laderen kan bli veldig varm.
 • Ikke bruk eller oppbevar enheter i miljøer med høy temperatur, inkludert varme forårsaket av intenst sollys eller andre former for varme, da dette kan redusere ladeeffektiviteten eller redusere levetiden til produktet.
 • Ikke plasser produktet i brann eller andre ekstremt varme omgivelser. Eksponering for brann eller ekstremt høy varme kan forårsake eksplosjon.
 • Dette produktet er utstyrt med magneter. Pacemaker- og ICD-brukere anbefales ikke å plassere den forhøyede Apple Watch°-laderen innenfor en radius på 20 cm fra den implanterte enheten, da det kan forårsake interferens.
 • Ikke utsett den forhøyede Apple Watch-laderen for vann. Eksponering for vann kan føre til kortslutning. Hvis det oppstår kortslutning, slå umiddelbart av ved veggen.
 • Ikke bruk den forhøyede Apple Watch-laderen utover dens ytelsesklassifisering. Overbelastningseffekter over klassifisering kan føre til risiko for brann eller personskade.
 • Ikke demonter dette produktet eller prøv å gjenbruke eller modifisere det på noen måte.
 • Ikke forsøk å erstatte noen del av denne enheten. Enhver modifikasjon eller demontering kan føre til ugyldig garanti.
 • Bruk av en strømforsyning eller lader som ikke er anbefalt av Mous°, kan føre til risiko for brann eller personskade.
 • Hvis denne enheten er tilgjengelig for eller kan brukes av en mindreårig, godtar den som kjøper en voksen å være eneansvarlig for å gi tilsyn, instruksjoner og advarsler. Kjøper godtar å forsvare, holde skadesløs og holde produsenten skadesløs for eventuelle krav eller skader som oppstår fra utilsiktet bruk eller misbruk av en mindreårig.
 • Alle produktene har gått gjennom en grundig kvalitetssikringskontroll. Hvis du oppdager at enheten din er for varm, avgir lukt, er deformert, slitt, kuttet, eller opplever eller viser et unormalt fenomen, må du umiddelbart stoppe all bruk av produktet og kontakte Mous.
 • Slå av den forhøyede Apple Watch-laderen når den ikke er i bruk.
 • For å koble den forhøyede Apple Watch-laderen fra linjevoltage, trekk strømadapteren ut av stikkontakten.
 • For å overholde FCC-kravene for RF-eksponering, må den forhøyede Apple Watch-laderen brukes med en avstand på minst 20 cm fra alle personer.

Lovlig

Dette produktet er kun ment for bruk sammen med riktig enhet. Ta kontakt med enhetens emballasje for å finne ut om dette produktet er kompatibelt med akkurat din enhet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader på enheter som oppstår ved bruk av dette produktet. Produsenten skal ikke på noen måte være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for skader du eller en tredjepart kan lide som følge av bruk, tiltenkt eller utilsiktet, eller misbruk av dette produktet sammen med andre enheter eller tilbehør enn passende enhet som dette produktet er designet for. Produsenten vil ikke være ansvarlig for skader du eller en tredjepart kan lide som følge av misbruk av dette produktet som beskrevet ovenfor. Kjøper godtar å forsvare, holde skadesløs og holde produsenten skadesløs for eventuelle krav eller skader som oppstår fra utilsiktet bruk eller misbruk, inkludert bruk med en utilsiktet enhet. Mous® er et varemerke for Mous Products Ltd. Apple®, AirPods®, Apple Watch® og iPhone® er varemerker for Apple Inc. Varemerket "iPhone" brukes i Japan med en lisens fra Aiphone KK. Alle rettigheter forbeholdt.

Laget for Apple®

Bruk av Made for Apple®-merket betyr at et tilbehør er designet for å kobles spesifikt til Apple-produktet(e) som er identifisert på merket og har blitt sertifisert av utvikleren for å oppfylle Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for driften av denne enheten eller dens samsvar med sikkerhets- og forskriftsstandarder.

Spesifikasjoner

Inngang: 5V Voltage 1A
Utgang: 3W

FCC-uttalelse

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må akseptere all interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift. Eventuelle endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret. Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

 • Omorienter eller flytt mottakerantennen.
 • Øk skillet mellom utstyret og mottakeren.
 • Koble utstyret til et stikkontakt på en annen krets enn mottakeren er koblet til.
 • Rådfør deg med den døve eller en erfaren tekniker for å få hjelp.

Erklæring om FCC-strålingseksponering

Utstyret overholder FCC-grensene for strålingseksponering angitt for et ukontrollert miljø. Dette utstyret bør installeres og brukes med en minimumsavstand på 20 cm mellom radiatoren og kroppen din.

For å overholde grensene for klasse B digital enhet, i henhold til del 15 i FCC-reglene, må denne enheten brukes med sertifiserte eksterne enheter og skjermede kabler. Alle eksterne enheter må være skjermet og jordet. Bruk med ikke-sertifiserte eksterne enheter eller ikke-skjermede kabler kan føre til forstyrrelser i radio eller mottak.

IC-uttalelse

Radiostandardspesifikasjon RSS-Gen, utgave 5
Denne enheten inneholder lisensfritatt sender(e)/mottaker(e) som er i samsvar med Innovation, Science and Economic Development Canadas lisensfritatte RSS(er).
Driften er underlagt følgende to betingelser:

 • Denne enheten kan ikke forårsake forstyrrelser,
 • Denne enheten må godta forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket bruk av enheten

IC RF-eksponeringserklæring: Utstyret overholder IC-strålingseksponeringsgrensen angitt for ukontrollert miljø. Dette utstyret skal installeres og brukes med en avstand på minst 10 cm mellom radiatoren og kroppen din.

CE-advarsel

Denne enheten ble testet for fast plassering. For å overholde kravene til RF-eksponering, må det opprettholdes en minimumsavstand på 20 cm mellom brukerens kropp og den trådløse laderen, inkludert antennen. Tredjeparts belteklips, hylstre og lignende tilbehør som brukes av denne enheten, skal ikke inneholde metalliske komponenter. Kroppsbåret tilbehør som ikke oppfyller disse kravene, samsvarer kanskje ikke med kravene til RF-eksponering og bør unngås. Bruk kun den medfølgende eller en godkjent antenne.

Denne enheten er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Alle essensielle radiotestsuiter er utført. Denne begrensningen vil gjelde for alle EU-medlemsstater. Enheten samsvarer med RF-spesifikasjonene når enheten som brukes på 20 cm fra kroppen din.

CE-samsvarserklæring

Herved erklærer Mous® Products Ltd. at produkttypen A671 er i samsvar med direktivene 2014/53/EU og 2011/65/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: www.mous.co

UKCA-samsvarserklæring

Herved erklærer Mous Products Ltd. at produkttype A671 er i samsvar med forskrifter: UK Radio Equipment Regulations (SI 2017/1206); UK Electrical Equipment (Safety) Regulations (SI 2016/1101); UK Electromagnetic Compatibility Regulations (SI 2016/1091); Begrensningen av bruken av visse farlige stoffer i forskrifter for elektrisk og elektronisk utstyr 2012. Den fullstendige teksten til den britiske samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: www.mous.co. Alle essensielle radiotestsuiter er utført.
For å overholde kravene til RF-eksponering, må det opprettholdes en minimumsavstand på 20 cm mellom brukerens kropp og produktet.

Teknologi WPT
Driftsfrekvensområde 326.5kHz
Maksimal feltstyrke -20.24dBuA/mP10m
Produsent Shenzhen Powerqi Technology Co., Ltd
Produsentens adresse 201, 302, 401, BuildingA4, Blokk A, Fangxing

Science&Tech.Park, nr. 13 av BaoNan Road,

Longgang Community, Longgang Street,

Longgang-distriktet, Shenzhen

WEEE-erklæring

Alle våre produkter er merket med WEEE-symbolet; dette indikerer at dette produktet IKKE må kastes sammen med annet avfall. I stedet er det brukerens ansvar å avhende det elektriske og elektroniske utstyret sitt ved å overlevere det til en godkjent re-prosessor, eller ved å returnere det til Mous® for reprosessering. For mer informasjon om hvor du kan sende avfallsutstyret ditt til gjenvinning, vennligst besøk www.mous.co.

Garanti

Hos Mous er vi dedikert til å lage produkter av høy kvalitet som varer. For å gi deg trygghet har dette produktet en garanti på 2 år fra leveringsdatoen. For fullstendig informasjon om garantivilkår og unntak, vennligst besøk: www.mous.co/warranty. Denne garantien påvirker ikke noen lovbestemte rettigheter du kan ha rett til. Ta vare på en kopi av kjøpskvitteringen som kjøpsbevis.

Søknadsadresse: IC
WeWork Keltan House, 115 Mare Street, London, E8 4RU, Storbritannia
Søknadsadresse: FCC, CE, UKCA
WeWork Senna Building, Gorsuch Place, London, E2 8JF, Storbritannia

Kundeservice

Trenger du litt ekstra hjelp? Ta kontakt med oss ​​på www.mous.co/pages/help

Mous A671 forhøyet Apple Watch-lader

Dokumenter / Ressurser

Mous A671 forhøyet Apple Watch-lader [pdf] Brukerveiledning
A671, 2AN72, A671 2AN72A671, A671 Forhøyet Apple Watch-lader, forhøyet Apple Watch-lader, Apple Watch-lader, Klokkelader

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *