AutoAlignPlus™ trådløs lading (15W)
Instruksjons- og sikkerhetshefteFCC ID: 2AN72-A448
IC: 26279-A448
Modellnr: A448, A471, A472

Trådløs lader bilventilfeste (A471)
AutoAlignPlus™ trådløs lading
Før bruk

 • Les denne veiledningen før du bruker enheten for å sikre sikker og riktig bruk
 • Ta kontakt med enhetens emballasje for å finne ut om dette produktet er kompatibelt med enheten din.
 • Forbrukerrettighetene dine er underlagt loven i landet der du kjøpte produktet. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for mer informasjon.

Hva er i boksen?

Mous A448 Trådløs lading - TRÅDLØS LADETopp

A Trådløs lader Car Vent Mount
B 18W USB-C ut 12V biladapter
C USB-C til USB-C ladekabel (1.5 m)

Mous A448 Trådløs Lading - Material toppSlik konfigurerer du den trådløse laderen

 1. Koble biladapteren til bilkontakten
 2. Plugg kabelen som følger med i biladapteren
 3. Fest ventilfestet til bilventilen
 4. Orienter ladehodet til ønsket vinkel ved å flytte Mous-tappen på bunnen av laderen.
 5. Plugg den andre enden av kabelen inn i laderen, du vil se to hvite blink fra LED-en, dette indikerer at produktet er på
 6. Plasser telefonen sentralt på fatningen, magnetene vil automatisk justere telefonen til braketten og telefonen begynner å lades

Slik bruker du den trådløse laderen din på en trygg og best mulig måte

 • Hvis du bruker tilbehør sammen med telefondekselet, f.eksample, en Mous Card-lommebok, vennligst fjern den siden det kan påvirke forbindelsen mellom saken din og beløpet og belastningsytelsen
 • Limitless 3.0 inneholder magneter for perfekt hurtiglading hver gang. Sørg for at magnetene klikker på plass, ellers kan det hende at mobilen din ikke lades ordentlig
 • Pass på at det ikke er metallgjenstander mellom ladefestet og telefonen din, da dette kan forstyrre den trådløse ladingen
 • For best ladeytelse anbefaler vi at du bruker adapteren og kabelen som følger med Mous

Sugefeste for trådløs lader (A472)
AutoAlignPlus™ trådløs lading
Før bruk

 • Les denne veiledningen før du bruker enheten for å sikre sikker og riktig bruk
 • Ta kontakt med enhetens emballasje for å finne ut om dette produktet er kompatibelt med enheten din.
 • Forbrukerrettighetene dine er underlagt loven i landet der du kjøpte produktet. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for mer informasjon.

Hva er i boksen?

Mous A448 Trådløs Lading - Lader

A Trådløs lader sugefeste
B 18W USB-C ut 12V biladapter
C USB-C til USB-C ladekabel (1.5 m)

Mous A448 Trådløs Lading - Ladespole

Slik konfigurerer du sugefestet for den trådløse laderen

 1.  Koble biladapteren til bilkontakten
 2. Plugg den medfølgende kabelen inn i biladapteren
 3.  Løft spaken på sugekoppen
 4. Plasser sugefestet på ønsket sted mot frontruten
 5. Lås sugekoppen på plass ved å skyve spaken ned
 6.  Orienter ladehodet til ønsket vinkel ved å flytte Mous-tappen og stramme mutteren på baksiden av hodet
 7.  Plugg den andre enden av kabelen inn i laderen. To hvite blink fra LED-en indikerer at produktet er på
 8. Plasser telefonen din på festet, magnetene vil automatisk justere telefonen til festet og begynner å lades

Slik bruker du den trådløse laderens sugefeste på en trygg og best mulig måte

 • Hvis du bruker tilbehør sammen med telefondekselet, f.eksample, en Mous Card-lommebok, vennligst fjern den siden det kan påvirke forbindelsen mellom saken din og beløpet og belastningsytelsen
 • Limitless 3.0 inneholder magneter for perfekt hurtiglading hver gang. Sørg for at magnetene festes i en posisjon, ellers kan det hende at mobilenheten ikke lades ordentlig
 • Pass på at det ikke er metallgjenstander mellom ladefestet og telefonen din, da dette kan forstyrre den trådløse ladingen
 • For best ladeytelse anbefaler vi at du bruker adapteren og kabelen som følger med Mous

LED-indikasjonsnøkkel

 • Hvit LED blinker to ganger: riktig strøm er koblet til kortet
 • Fast hvitt lys: Produktet er koblet til laderen
 • Ingen lys: Produktet er i standby
 • Konstant blinkende hvitt LED-lys: inngangsvoltage ustabilitet/voltage stringing mellom kretser
  • Vi anbefaler at du kobler fra laderen
  • Sørg for at du bruker Mous-adapteren som fulgte med den trådløse laderen
  • Hvis det fortsatt er et problem når du bruker Mous-adapteren, vennligst kontakt oss
 • Blinkende rødt LED-lys: over voltage/lav voltage/overstrøm/overtemperatur/deteksjon av fremmedlegemer/kretsfeil
  • Se etter fremmedlegemer og fjern dem hvis de blir funnet
  • Hvis dette ikke løser problemet, koble fra laderen og kontakt oss

Viktige sikkerhetsinstruksjoner – Advarsel

Les alle instruksjoner og advarsler før du bruker dette produktet. Feil bruk av dette produktet kan føre til produktskade, overflødig varme, giftig røyk, brann eller eksplosjon, som du («Kjøper») og ikke Mous Products Ltd. («Produsent») er ansvarlig for.

X Ikke bruk eller oppbevar enheter i miljøer med høy temperatur, inkludert varme forårsaket av intenst sollys eller andre former for varme, da dette kan redusere ladeeffektiviteten eller redusere levetiden til produktet.
X Ikke plasser produkter i ild eller andre svært varme omgivelser. Eksponering for ild eller ekstremt høy varme kan forårsake en eksplosjon.
X Dette produktet er utstyrt med magneter. Pacemaker- og ICD-brukere anbefales ikke å plassere Limitless 3.0 trådløs lader innenfor en radius på 20 cm fra den implanterte enheten, da det kan forårsake interferens.
X Ikke utsett den trådløse laderen for vann. Eksponering for vann kan føre til kortslutning. Hvis det oppstår kortslutning, slå umiddelbart av ved veggen.
X Ikke bruk den trådløse laderen over dens utgangsklassifisering. Overbelastning av utganger over klassifisering kan føre til risiko for brann eller personskade.
X Ikke demonter dette produktet eller forsøk å gjenbruke eller modifisere det på noen måte.
X Ikke forsøk å erstatte noen del av denne enheten. Enhver modifikasjon eller demontering kan føre til ugyldig garanti.
X Bruk av en strømforsyning eller lader som ikke er anbefalt av Mous, kan føre til fare for brann eller personskade.
X Hvis denne enheten er tilgjengelig for eller kan brukes av en mindreårig, godtar den som kjøper en voksen å være eneansvarlig for å gi tilsyn, instruksjoner og advarsler. Kjøper samtykker i å forsvare, holde skadesløs og holde produsenten skadesløs for eventuelle krav eller skader som oppstår fra utilsiktet bruk eller misbruk av en mindreårig.
X Alle produkter har gjennomgått en grundig kvalitetskontroll. Hvis du finner ut at enheten din er for varm, avgir lukt, er deformert, slitt, kutt, eller opplever eller viser et unormalt fenomen, må du umiddelbart stoppe all bruk av produktet og kontakte produsenten.
X Slå av den trådløse laderen når den ikke er i bruk.
X For å koble fra ladeputen fra linjevoltage, trekk strømadapteren ut av stikkontakten.
X For å overholde FCC-kravene for RF-eksponering, må den trådløse laderen brukes med en avstand på minst 20 cm fra alle personer.

Lovlig
Dette produktet er kun ment for bruk sammen med riktig enhet. Vennligst kontakt enhetens emballasje for å avgjøre om dette produktet er kompatibelt med din spesifikke enhet. Produsenten er ikke ansvarlig for skader på enheter som oppstår ved bruk av dette produktet.
Produsenten skal ikke på noen måte være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for skader du eller en tredjepart kan lide som følge av bruk, tilsiktet eller utilsiktet, eller misbruk av dette produktet i forbindelse med andre enheter eller tilbehør enn den riktige enheten som dette produktet er designet for. Produsenten vil ikke være ansvarlig for skader du eller en tredjepart kan lide som følge av misbruk av dette produktet som beskrevet ovenfor. Kjøper godtar å forsvare, holde skadesløs og holde produsenten skadesløs for eventuelle krav eller skader som oppstår fra utilsiktet bruk eller misbruk, inkludert bruk med en utilsiktet enhet. Mous og AutoAlignPlus er varemerker for Mous Products Ltd. Apple, AirPods og iPhone er varemerker for Apple Inc.
Varemerket "iPhone" brukes i Japan med lisens fra Aiphone KK. Alle rettigheter forbeholdt.
FCC-uttalelse
Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to forhold: (1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta all mottatt interferens, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift.
MERK: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en klasse B digital enhet, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon.
Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

 • Omorienter eller flytt mottakerantennen.
 • Øk skillet mellom utstyret og mottakeren.
 • Koble utstyret til et stikkontakt på en annen krets enn mottakeren er koblet til.
 •  Kontakt forhandleren eller en erfaren tekniker for å få hjelp.

Erklæring om FCC-strålingseksponering

Dette utstyret overholder FCC-grenseverdiene for stråling som er angitt for et ukontrollert miljø. Dette utstyret skal installeres og brukes med en minimumsavstand på 20 cm mellom radiatoren og kroppen din.
FORSIKTIG: For å overholde grensene for den digitale enheten i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene, må denne enheten brukes med sertifisert periferiutstyr og skjermede kabler. Alle eksterne enheter må være skjermet og jordet. Bruk med ikke-sertifisert periferiutstyr eller ikke-skjermede kabler kan føre til forstyrrelser på radio eller mottak.
ENDRINGER: Eventuelle endringer eller modifikasjoner av denne enheten kan gjøre garantien ugyldig.
Erklæring om samsvar
Mous erklærer at radioutstyrets trådløse ladebase er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til
EU -samsvarserklæring er tilgjengelig på følgende internettadresse: www.mous.co
IC-uttalelse
Radiostandardspesifikasjon RSS-Gen, utgave 5 – Engelsk: Denne enheten inneholder lisensfritatte sendere/mottakere som samsvarer med Innovation, Science and Economic Development Canadas lisensfritatte RSS(er). Drift er underlagt følgende to betingelser: – Denne enheten kan ikke forårsake forstyrrelser, – Denne enheten må akseptere enhver interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift av enheten.
Erklæring om RF-eksponering
Utstyret overholder IC-grensen for strålingseksponering angitt for et ukontrollert miljø. Dette utstyret bør installeres og brukes med en minimumsavstand på 20 cm mellom radiatoren og kroppen din.
WEEE-erklæring Alle våre produkter er merket med WEEE-symbolet; dette indikerer at dette produktet IKKE må kastes sammen med annet avfall. I stedet er det brukerens ansvar å avhende det elektriske og elektroniske utstyret sitt ved å overlevere det til en godkjent re-prosessor, eller ved å returnere det til Mous for reprosessering. For mer informasjon om hvor du kan sende avfallsutstyret til gjenvinning, vennligst besøk www.mous.co

Garanti
Hos Mous er vi dedikert til å lage produkter av høy kvalitet som varer. For å gi deg trygghet har dette produktet en garanti på 2 år fra leveringsdatoen. For fullstendig informasjon om garantivilkår og unntak, vennligst besøk: www.mous.co/warranty.
Denne garantien påvirker ikke noen lovbestemte rettigheter du kan ha rett til. Ta vare på en kopi av kjøpskvitteringen som kjøpsbevis.
Kundeservice
Trenger du litt ekstra hjelp? Ta kontakt med oss ​​på www.mous.co/pages/help

Resirkuleringsikon
Vennligst resirkuler heftet på en ansvarlig måte

Dokumenter / Ressurser

Mous A448 trådløs lading [pdf] Bruksanvisning
A448, 2AN72-A448, 2AN72A448, A448 trådløs lading, A448, trådløs lading

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *