BISSELL 2033-serien fjærvekts lettvektsstøvsuger

BISSELL 2033-serien fjærvekts lettvektsstøvsuger

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR DU BRUKER DITT STØRRE VAKUUM. Koble alltid til et polarisert uttak (det ene sporet er bredere enn det andre). Koble fra stikkontakten når den ikke er i bruk og før du utfører vedlikehold. Når du bruker et elektrisk apparat, bør grunnleggende forholdsregler tas, inkludert følgende:

symbol ADVARSEL
FOR Å redusere RISIKOEN FOR BRANN, ELEKTRISK STØT ELLER SKADE:

 • Koble alltid til et polarisert uttak (det ene sporet er bredere enn det andre). Ikke modifiser den polariserte kontakten slik at den passer til et ikke-polarisert uttak eller skjøteledning.
 • Ikke la støvsugeren stå når den er koblet til. Koble fra stikkontakten når den ikke er i bruk og før service.
 • Ikke bruk utendørs eller på våte overflater.
 • Ikke la den brukes som leketøy. Tett oppmerksomhet er nødvendig når det brukes av eller i nærheten av barn.
 • Ikke bruk til noe annet formål enn beskrevet i denne brukerhåndboken. Bruk kun produsentens anbefalte tilbehør.
 • Ikke bruk med skadet ledning eller støpsel. Hvis apparatet ikke fungerer som det skal, har falt, skadet, blitt liggende utendørs eller falt i vann, må du reparere det på et autorisert servicesenter.
 • Ikke dra eller bær med ledningen, bruk ledningen som et håndtak, lukk en dør på ledningen eller trekk ledningen rundt skarpe kanter eller hjørner. Ikke kjør apparatet over ledningen. Hold ledningen borte fra oppvarmede overflater.
 • Ikke trekk ut stikkontakten ved å trekke i ledningen. Ta tak i støpselet, ikke ledningen.
 • Ikke håndter støpselet eller støvsugeren med våte hender.
 • Ikke plasser gjenstander i åpningene. Ikke bruk med åpninger blokkert. hold åpningene fri for støv, lo, hår og alt som kan redusere luftstrømmen.
 • Hold hår, løse klær, fingre og alle kroppsdeler borte fra åpninger og bevegelige deler.
 • Slå av alle kontrollene før støvsugeren kobles til eller fra.
 • Vær ekstra forsiktig når du rengjør i trapper.
 • Ikke bruk til å plukke opp brennbare eller brennbare materialer (tennvæske, bensin, parafin osv.) Eller bruk dem i områder der de kan være til stede.
 • Ikke bruk støvsugeren i et lukket rom fylt med damper avgitt av oljebasert maling, malingfortynner, noen møllbestandige stoffer, brennbart støv eller andre eksplosive eller giftige damper.
 • Ikke bruk for å plukke opp giftig materiale (klorblekemiddel, ammoniakk, avløpsrenser osv.).
 • Ikke ta opp noe som brenner eller røyker, for eksempel sigaretter, fyrstikker eller varm aske.
 • Ikke bruk uten filter på plass.
 • Ikke ta opp harde eller skarpe gjenstander som glass, spiker, skruer, mynter osv.
 • Bruk kun på tørre, innendørs overflater.
 • Oppbevar apparatet på et plant underlag.
 • Ikke bær støvsugeren mens den er i gang.

LAGRE INSTRUKSJONENE FOR FREMTIDIG BRUK

DETTE APPARATET HAR EN POLARISERT STIK
For å redusere risikoen for elektrisk støt har dette apparatet en polarisert plugg (det ene bladet er bredere enn det andre). Denne pluggen passer bare i en polarisert stikkontakt. Hvis støpselet ikke passer helt inn i stikkontakten, må du snu støpselet. Hvis det fremdeles ikke passer, kontakt en kvalifisert elektriker for å installere et riktig stikkontakt. Ikke skift pluggen på noen måte.

Takk for at du kjøpte et BISSELL-støvsuger

Vi er glade for at du kjøpte et BISSELL-støvsuger. Alt vi vet om gulvpleie gikk inn i utformingen og konstruksjonen av dette komplette, høyteknologiske rengjøringssystemet.

Ditt BISSELL-støvsuger er godt laget, og vi støtter det med en begrenset ett års garanti. Vi står også bak den med en kunnskapsrik, dedikert forbrukeromsorgsavdeling, så hvis du noen gang har problemer, vil du motta rask, hensynsfull hjelp.

Min oldefar oppfant gulvfeieren i 1876. I dag er BISSELL verdensledende innen design, produksjon og service av høykvalitets hjemmepleieprodukter som ditt BISSELL-vakuum.

Takk igjen, fra oss alle på BISSELL.

Singnature
Mark J. Bissell
Styreleder og administrerende direktør

Produkt View

 1. Håndgrep
 2. Ledningspakke
 3. Strømledning
 4. Handle
 5. Hurtigutløsningshåndtak
 6. Håndvakuumgrep
 7. Strømbryter
 8. Smussbeholderlås
 9. Filter (inne i skittcontainer)
 10.  Smussbeholder
 11. Avtakbart gulvdyse
 12. Datokode og serienummer
  Produkt View

symbol ADVARSEL
Plastfilm kan være farlig. Hold deg borte fra babyer og barn for å unngå kvelningsfare.

symbol ADVARSEL
Ikke støp støvsugeren før du er kjent med alle instruksjoner og driftsprosedyrer.

symbol ADVARSEL
For å redusere risikoen for elektrisk støt, slå av strømmen og koble den polariserte kontakten fra stikkontakten før du utfører vedlikeholds- eller feilsøkingskontroller.

Drift

Hvordan bruke støvsugeren

Fjærvektstøvsuget ditt kan brukes på tre måter. Se instruksjonene nedenfor for å konvertere vakuumet ditt for å dekke alle behov.

symbol ADVARSEL
Ikke bruk rengjøringsmiddel med damp eller våte filtre eller uten vakuumposer og alle filtre på plass.

 1. Som et gulvstøvsuger:
  a. Åpne låsen på toppen av håndvakuumgrepet og sett inn håndtaket. Når håndtaket er helt satt inn i vakuumet, trykker du låsen lukket for å feste håndtaket på plass.
  Som et gulvstøvsuger:
  b. Fest gulvmunnstykket ved å sette det inn i åpningen i bunnen av smussbeholderen. Trykk godt for å feste på plass
  Som et gulvstøvsuger:
 2. Som et håndsuger:
  Løsne låsen fra håndtaket og trekk håndtaket vekk fra enheten. Trykk på låsen.
  Som et gulvstøvsuger:
 3. Som et flerbruksstøvsuger:
  Gulvmunnstykket kan brukes med håndstøvsugeren for å rengjøre store flater. For å feste gulvmunnstykket til håndsugeren, sett den inn i åpningen i bunnen av smussbeholderen. Trykk godt for å feste på plass
  Som et håndsuger:
Lagring av strømledning
 1. Slå AV vakuum (O).
 2. Koble fra strømledningen ved å ta tak i den polariserte kontakten, IKKE ledningen, og koble den fra stikkontakten.
 3. Snu strømledningen rundt ledningsinnpakningen på håndtaket.
 4. Fest støpselet til strømledningen for å feste det.
  Lagring av strømledning

Vedlikehold og pleie

Tømme skittbeholderen

symbol ADVARSEL
For å redusere risikoen for elektrisk støt, slå av strømmen og koble den polariserte kontakten fra stikkontakten før du utfører vedlikeholds- eller feilsøkingskontroller.

 1. Slå AV vakuum (O).
 2. Hold vakuumet vertikalt og trykk på smussbeholderens utløserlås. Trekk forsiktig smussbeholderen fra håndstøvsugeren.
  Tømme skittbeholderen
 3. Ta tak i og fjern filteret. Tøm innholdet i en avfallsbeholder.
  Tømme skittbeholderen
 4. Skittbeholderen kan skylles med varmt vann og et mildt vaskemiddel om nødvendig. Skittbeholderen må tørkes grundig før den byttes ut.
 5. Bytt filter. Fest smussbeholderen til støvsugeren ved å trykke ned låsen og fest den på håndtaket. Forsikre deg om at smussbeholderen er riktig festet.
  Tømme skittbeholderen

Rengjøring av filteret

Nøkkelen til maksimal ytelse er å ha rene filtre. Rengjøring av filtrene etter hver bruk vil hjelpe din fjærvektsstøvsuger med å fungere med maksimal effektivitet.

Bruk bare BISSELL erstatningsfiltre i BISSELL fjærvekt vakuum.

 1. Slå AV vakuum (O).
 2. Følg trinnene ovenfor for å fjerne smussbeholder og filter. For å rengjøre hovedfilteret, rist over en avfallsbeholder til rusk er borte. Sett filteret tilbake i smussbeholderen.
  Rengjøring av filteret
  MERKNAD: Etter tung bruk kan du rengjøre filteret ved å vaske det forsiktig for hånd i varmt vann og mildt oppvaskmiddel. Skyll grundig og sørg for at den er helt tørr før du bytter den. Hvis filteret er revet, bytt det ut med et nytt filter.
 3. Fest smussbeholderen til støvsugeren ved å trykke ned låsen og fest den på håndvakuumgrepet. Forsikre deg om at smussbeholderen er riktig festet.

Feilsøking

symbol ADVARSEL
For å redusere risikoen for elektrisk støt, slå av strømmen og koble den polariserte kontakten fra stikkontakten før du utfører vedlikeholds- eller feilsøkingskontroller.

Problem

Mulige årsaker

Rettsmidler

Støvsugeren går ikke

Strømledningen er ikke ordentlig koblet til.

Kontroller stikkontakten.

Sikring eller bryter i husholdningen.

Kontroller / bytt ut sikringen; tilbakestill bryter.

Støvsugeren støvsuger ikke effektivt

Filteret er tett, vått eller skittent.

Følg instruksjonene for rengjøring av filter.

Smussbeholder tilstoppet.

Følg instruksjonene for tømming av smussbeholder.

Støv slag ut av luftventil

Filteret er ikke ordentlig festet til filterrammen.

Følg instruksjonene for å erstatte filteret ovenfor.

Annet vedlikehold eller service som ikke er inkludert i håndboken, skal utføres av en autorisert servicerepresentant.

Takk for at du valgte et BISSELL-produkt.

Vennligst ikke returner dette produktet til butikken. For spørsmål eller bekymringer er BISSELL gjerne til tjeneste. Kontakt oss direkte på 1-800-263-2535.

Garanti

Hvis du trenger ytterligere instruksjoner angående denne garantien eller har spørsmål angående hva den kan dekke, kan du kontakte BISSELL Consumer Care på e-post eller telefon som beskrevet nedenfor.

Begrenset ett års garanti

Med forbehold om *UNNTAK OG UNNTAK som er identifisert nedenfor, vil BISSELL ved mottak av produktet reparere eller erstatte (med nye eller reproduserte komponenter eller produkter), etter BISSELLs valg, gratis fra kjøpsdatoen av den opprinnelige kjøperen, i ett år enhver defekt eller funksjonsfeil del.

Se informasjon om “Hvis BISSELL-produktet ditt trenger service”.

Denne garantien gjelder for produkter som brukes til personlig, og ikke kommersiell eller utleieservice. Denne garantien gjelder ikke vifter eller rutinemessig vedlikeholdskomponenter som filtre, belter eller børster. Skader eller funksjonsfeil forårsaket av uaktsomhet, misbruk, forsømmelse, uautorisert reparasjon eller annen bruk som ikke er i samsvar med brukerhåndboken, dekkes ikke.

BISSELL ER IKKE ANSVARLIG FOR TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER
AV NOEN NATUR ASSOSIERT MED BRUKEN AV DETTE PRODUKTET. BISSELL'S
ANSVAR VIL IKKE OVERstige KJØPSPRISEN FOR PRODUKTET
* Unntak og unntak fra vilkårene i den begrensede garantien
DENNE GARANTIEN ER EKSKLUSIV OG I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, MUNTLIGE ELLER SKRIFTLIGE. ALLE UNDERFORSTÅTE GARANTIER SOM KAN VÆRE OPPFYLDT MED LOV, INKLUDERENDE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET SÆRLIGT FORMÅL, ER BEGRENSET TIL ÅRETS VARIGHET FRA DATO FOR KJØP BESKRIVET OVEN.

Service

Hvis BISSELL-produktet ditt trenger service:
Besøk BISSELL.ca eller kontakt BISSELL Consumer Care for å finne et autorisert BISSELL-servicesenter i ditt område. Hvis du trenger informasjon om reparasjoner eller reservedeler, eller hvis du har spørsmål om garantien, kontakt BISSELL Consumer Care.
Webnettsted eller e-post:
www.BISSELL.com
Eller ring:
BISSELL Forbrukeromsorg
1-800-237-7691
Mandag - fredag ​​8 - 10 ET
Lørdag 9:8 - XNUMX:XNUMX ET
Søndag 10:7 - XNUMX:XNUMX ET

BISSELL Forbrukeromsorg

For informasjon om reparasjoner eller reservedeler, eller spørsmål om garantien:

Ring:
BISSELL Forbrukeromsorg
1-800-237-7691
Mandag fredag
8 - 10 ET
lørdag
9 - 8 ET
Søndag
10 - 7 ET

Besøk BISSELL webnettstedet: www.BISSELL.com
Når du kontakter BISSELL, må du ha modellnummer for rengjøringsmiddel tilgjengelig.

logo

Dokumenter / Ressurser

BISSELL 2033-serien fjærvekts lettvektsstøvsuger [pdf] Instruksjoner
2033 Series Featherweight Lightweight Stick Vacuum, 2033 Series, Featherweight Lightweight Stick Vacuum, Lightweight Stick Vacuum, Stick Vacuum, Vacuum

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *