LD SYSTEMS Maila Col Powered 4 X 6.5 tommers kolonnelogo

LD SYSTEMS Maila Col drevet 4 X 6.5 tommers kolonnehøyttaler og Amplivligere

LD SYSTEMS Maila Col Powered 4 X 6.5 tommers kolonne produkt

produktinformasjon

LDMAILACOL er en drevet 4 x 6.5 kolonne høyttaler og amplifier-system designet for å gi høykvalitets lydytelse for ulike bruksområder. Den er utviklet og produsert under høye kvalitetskrav for å sikre mange års problemfri drift. Systemet kommer med funksjoner som indikasjons-LED, fastvareoppdatering og valgfritt tilbehør for å optimalisere ytelsen.

Spesifikasjoner

 • 4 x 6.5 kolonne høyttaler og amplivligere system
 • Fastvareoppdateringsfunksjon
 • Indikasjons-LED
 • Valgfritt tilbehør tilgjengelig

Sikkerhetsinstruksjoner

LDMAILACOL leveres med ulike sikkerhetsinstruksjoner som brukere må følge for å unngå potensielt farlige situasjoner eller forhold som kan føre til skader. Følgende er sikkerhetsinstruksjonene:

 1. Enheten bør holdes unna vann og fuktighet.
 2. Enheten skal installeres og betjenes i henhold til instruksjonene nevnt i brukerhåndboken.
 3. Enheten skal kun brukes til det tiltenkte formålet.
 4. Barn og uerfarne brukere bør holdes unna enheten.
 5. Enheten bør kobles fra under tordenvær for å unngå elektriske overspenninger.

Konstruksjon og fagverksmontering

LDMAILACOL er designet for enkel konstruksjon og fagverksmontering. Her er trinnene for å konstruere og montere systemet:

 1. Pakk ut systemet og dets komponenter fra pakken.
 2. Monter komponentene i henhold til instruksjonene nevnt i brukerhåndboken.
 3. Når det er montert, monterer du systemet på fagverket med passende monteringsutstyr.
 4. Koble systemet til en strømkilde og annet lydutstyr med passende kabler.

Tilkoblinger, kontroller og indikatorer

LDMAILACOL leveres med forskjellige tilkoblinger, kontroller og indikatorer som brukere må forstå for å betjene systemet. Følgende er detaljene:

 • Tilkoblinger: Systemet har ulike tilkoblinger som strøminngang, mikrofoninngang, linjeinngang og utgang som brukere kan bruke til å koble til og kontrollere lydutstyret.
 • Kontroller: Systemet har forskjellige kontroller som volum, bass, diskant og ekko som brukere kan bruke til å kontrollere lydutgangen til systemet.
 • Indikatorer: Systemet har en indikasjons-LED som viser statusen til systemet, som strøm på/av og driftsmodus.

Operasjon

LDMAILACOL er enkel å betjene. Her er trinnene for å betjene systemet:

 1. Koble systemet til en strømkilde og annet lydutstyr med passende kabler.
 2. Slå på strømknappen for å starte systemet.
 3. Juster volum-, bass-, diskant- og ekkokontrollene for å optimalisere lydutgangen.
 4. Koble en mikrofon eller annen lydinngangskilde til systemet med passende kabler.
 5. Begynn å spille av lyd fra inngangskilden.
 6. Juster lydutgangen etter dine preferanser ved å bruke kontrollene.

Med disse enkle trinnene kan du enkelt betjene LDMAILACOL for å få høykvalitets lydytelse for ulike applikasjoner.

DU GJORT DET RIKTIGE VALGET!
Denne enheten ble utviklet og produsert under høye kvalitetskrav for å sikre mange års problemfri drift. Det er dette LD Systems står for med sitt navn og mange års erfaring som produsent av høykvalitets lydprodukter. Les denne bruksanvisningen nøye slik at du raskt og optimalt kan bruke ditt nye LD Systems-produkt.
Du finner mer informasjon om LD SYSTEMS på vår webnettstedet WWW.LDSYSTEMS.COM

OM DENNE HÅNDBOKEN

 • Les sikkerhetsinstruksjonene og hele bruksanvisningen nøye før oppstart.
 •  Følg advarslene på apparatet og i bruksanvisningen.
 •  Hold alltid bruksanvisningen innen rekkevidde.
 •  Hvis du selger eller gir apparatet videre, sørg for også å gi videre denne bruksanvisningen, siden den er en integrert del av produktet.

TILTENKT BRUK

Produktet er en enhet for profesjonell lydinstallasjon!
Produktet er utviklet for profesjonell bruk innen lydinstallasjon og er ikke egnet for bruk i husholdninger!
Dessuten er dette produktet kun beregnet på kvalifiserte brukere med spesialkunnskap i håndtering av lydinstallasjoner!
Bruk av produktet utenfor spesifiserte tekniske data og driftsbetingelser anses som feilaktig bruk!
Ansvar for skader og tredjepartsskader på personer og eiendom på grunn av feil bruk er utelukket! Produktet er ikke egnet for:

 •  Personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap.
 •  Barn (Barn må instrueres om ikke å leke med enheten).

FORKLARINGER AV VILKÅR OG SYMBOLER

 1. FARE: Ordet FARE, eventuelt i kombinasjon med et symbol, refererer til direkte farlige situasjoner eller forhold for liv og lem.
 2.  ADVARSEL: Ordet ADVARSEL, muligens i kombinasjon med et symbol, refererer til potensielt farlige situasjoner eller tilstander av liv og lemmer.
 3. FORSIKTIG: Ordet FORSIKTIG, eventuelt i kombinasjon med et symbol, refererer til situasjoner eller forhold som kan føre til skader.
 4. OPPMERKSOMHET: Ordet OBS, eventuelt i kombinasjon med et symbol, refererer til situasjoner eller tilstander som kan føre til skade på eiendom og/eller miljø.
 • LD SYSTEMS Maila Col Powered 4 X 6.5 tommers kolonne 25Dette symbolet indikerer farer som kan forårsake elektrisk støt.
 • LD SYSTEMS Maila Col Powered 4 X 6.5 tommers kolonne 26Dette symbolet indikerer farepunkter eller farlige situasjoner.
 • LD SYSTEMS Maila Col Powered 4 X 6.5 tommers kolonne 27Dette symbolet indikerer fare fra varme overflater.
 • LD SYSTEMS Maila Col Powered 4 X 6.5 tommers kolonne 28Dette symbolet indikerer fare ved høye volumer.
 • LD SYSTEMS Maila Col Powered 4 X 6.5 tommers kolonne 29Dette symbolet indikerer tilleggsinformasjon om bruken av produktet.
 • LD SYSTEMS Maila Col Powered 4 X 6.5 tommers kolonne 30Dette symbolet angir en enhet som ikke inneholder deler som brukeren kan reparere.

SIKKERHETSTILTAK

FARE:

 1.  Ikke åpne eller modifiser enheten.
 2. Hvis enheten ikke lenger fungerer som den skal, væsker eller gjenstander har kommet inn i enheten, eller enheten har blitt skadet på annen måte, slå den av umiddelbart og koble den fra strømforsyningen. Denne enheten må kun repareres av autorisert fagpersonell.
 3. For enheter i beskyttelsesklasse 1 må beskyttelseslederen være riktig tilkoblet. Avbryt aldri beskyttelseslederen. Beskyttelsesklasse 2 enheter har ikke beskyttelsesleder.
 4. Sørg for at strømførende kabler ikke er bøyd eller på annen måte mekanisk skadet.
 5.  Aldri omgå enhetens sikring.

ADVARSEL:

 1. Enheten må ikke settes i drift hvis den viser tydelige tegn på skade.
 2. Enheten kan kun installeres i en voltage-fri tilstand.
 3. Hvis strømledningen til enheten er skadet, må enheten ikke settes i drift.
 4. Permanent tilkoblede nettledninger må kun skiftes ut av en kvalifisert person.

FARE:

 1.  Ikke bruk enheten hvis den har vært utsatt for store temperatursvingninger (f.eks. etter transport). Fuktighet og kondens kan skade enheten. Ikke slå på enheten før den har nådd omgivelsestemperaturen.
 2. Sørg for at voltage og frekvensen til strømforsyningen samsvarer med verdiene som er angitt på enheten. Hvis enheten har en voltagVelgerbryteren, ikke koble til enheten før denne er riktig innstilt. Bruk kun egnede strømledninger.
 3. For å koble enheten fra strømnettet på alle poler er det ikke nok å trykke på av/på-bryteren på enheten.
 4. Sørg for at sikringen som brukes samsvarer med typen som er trykt på enheten.
 5. Sørg for at passende tiltak mot overvoltage (f.eks. lyn) er tatt.
 6. Legg merke til den angitte maksimale utgangsstrømmen på enheter med strømutkobling. Pass på at det totale strømforbruket til alle tilkoblede enheter ikke overstiger den angitte verdien.
 7. Bytt kun ut pluggbare nettledninger med originale kabler.

FARE:

 1. Fare for kvelning! Plastposer og smådeler skal oppbevares utilgjengelig for personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner.
 2. Fare for å falle! Sørg for at enheten er installert sikkert og ikke kan falle. Bruk kun egnede stativer eller tilbehør (spesielt for faste installasjoner). Sørg for at tilbehør er riktig installert og sikret. Sørg for at gjeldende sikkerhetsforskrifter følges.

ADVARSEL:

 1. Bruk kun enheten på den måten som er tiltenkt.
 2. Bruk kun enheten med tilbehøret anbefalt og beregnet av produsenten.
 3. Under installasjonen må du følge sikkerhetsreglene som gjelder i ditt land.
 4.  Etter å ha koblet til enheten, kontroller alle kabelruter for å unngå skader eller ulykker, f.eks. B. for å unngå snublefare.
 5. Pass på å overholde den spesifiserte minimumsavstanden til normalt brennbare materialer! Med mindre dette er uttrykkelig angitt, er minsteavstanden 0.3 m.

OPPMERKSOMHET:

 1.  Det er fare for fastkjøring med bevegelige komponenter som monteringsbraketter eller andre bevegelige komponenter.
 2.  Ved apparater med motordrevne komponenter er det fare for skade ved bevegelse av apparatet. Plutselige bevegelser av enheten kan føre til skremselsreaksjoner.

FARE:

 1.  Ikke installer eller bruk enheten i nærheten av radiatorer, varmeelementer, ovner eller andre varmekilder. Sørg for at enheten alltid er installert på en slik måte at den er tilstrekkelig avkjølt og ikke kan overopphetes.
 2. Ikke plasser noen antennelseskilder som brennende stearinlys i nærheten av enheten.
 3.  Ventilasjonsåpninger må ikke tildekkes og vifter må ikke blokkeres.
 4. Bruk originalemballasjen eller emballasjen levert av produsenten for transport.
 5.  Unngå støt eller sjokk på enheten.
 6. Overhold IP-beskyttelsesklassen og miljøforholdene som temperatur og fuktighet i henhold til spesifikasjonen.
 7. Enheter kan utvikles kontinuerlig. Ved avvikende opplysninger om driftsforhold, ytelse eller andre apparategenskaper mellom bruksanvisningen og apparatmerkingen, har opplysningene på apparatet alltid prioritet.
 8. Enheten er ikke egnet for tropiske klimasoner og for drift over 2000 m over havet.

OPPMERKSOMHET:
Tilkobling av signalkabler kan resultere i betydelig støyforstyrrelse. Sørg for at enheter som er koblet til utgangen er dempet under plugging. Ellers kan støynivået forårsake skade.

OBS HØYE VOLUM MED LYDPRODUKTER!
Denne enheten er beregnet for profesjonell bruk. Kommersiell drift av denne enheten er underlagt gjeldende nasjonale forskrifter og retningslinjer for ulykkesforebygging. Hørselsskader på grunn av høye volumer og kontinuerlig eksponering: Bruken av dette produktet kan generere høye lydtrykknivåer (SPL) som kan forårsake hørselsskader. Unngå eksponering for store volumer.

SIGNALOVERFØRING VIA RADIO (f.eks. W-DMX eller audioradiosystemer, Bluetooth):
Kvaliteten og ytelsen til trådløse signaloverføringer avhenger generelt av miljøforholdene.
Påvirkning på rekkevidde og signalstabilitet, f.eksampde:

 • Skjerming (f.eks. mur, metallkonstruksjoner, vann)
 • Høy radiotrafikk (f.eks. sterke W-LAN-nettverk)
 • forstyrrelser
 •  Elektromagnetisk stråling (f.eks. LED-videovegger, dimmere)

Alle seriespesifikasjoner refererer til fri feltbruk med visuell kontakt uten forstyrrelser!
Driften av sendere er underlagt offisielle forskrifter. Disse kan variere fra region til region og må kontrolleres av operatøren før igangkjøring (f.eks. radiofrekvens og sendeeffekt).

ADVARSEL:
Enheter med trådløs signaloverføring er ikke egnet for drift i følsomme områder der radiodrift kan føre til mulige interaksjoner. Disse inkluderer f.eksampde:

 •  Sykehus, helsestasjoner eller andre helseinstitusjoner som utfører pasientbehandlinger med spesialisert personale og utstyr.
 • Klasse I, II og III farlige områder
 • begrensede områder
 • militære anlegg
 •  fly eller kjøretøy
 • Områder hvor bruk av mobiltelefon er forbudt

MERKNADER FOR BÆRBARE INNENDØRS ENHETER

 1. Midlertidig drift! Arrangementsutstyr er i utgangspunktet kun designet for midlertidig drift.
 2.  Kontinuerlig drift eller permanent installasjon kan føre til svekkelse av funksjonen og for tidlig aldring av enhetene.

LEVERANSOMFANG

Ta produktet ut av emballasjen og fjern alt emballasjemateriale. Kontroller fullstendigheten og integriteten til leveransen, og vennligst gi beskjed til distributøren umiddelbart etter kjøpet hvis leveransen ikke er komplett eller skadet.
Inkludert i leveringsomfanget av produktet er:

 • 1x LD MAILA® COL høyttalersøyle
 •  1x strømkabel
 • 1x M10 øyebolt
 •  Bruksanvisningen

EGENSKAPER
MAILA® COL-søylemodulen i full rekkevidde gjør MAILA® virkelig allsidig. Det elegante søyleelementet med sine 4x 6.5" basshøyttalere gir ikke bare et utvidet lav-mellomområde, men inkluderer også en 4-kanals DSP amplifier med 2.5 kW total effekt, som driver både selve søylen og MAILA® SAT-satellittene. På denne måten kan MAILA®-sett med søylemodul ikke bare brukes som en bakkestabelvariant, men også som en flydd array bestående av MAILA® COL og opptil åtte MAILA® SAT – spesielt nyttig for festivaler og faste installasjoner. I tillegg, som med en klassisk line-array, kan brukere velge forskjellige subwoofer-arrangementer og tilpasse dem til kravene til lydforsterkning på stedet. På bakken gir bruken av MAILA® COL en ytterligere fordeltage: Den sammenkoblede søylemodulen gjør det mulig å implementere jordstabellydsforsterkning som er betydelig høyere (opptil 3.2 meter) enn konvensjonelle systemer, og muliggjør med sitt større kast også jevn lyddekning i det fjerne feltet.
Med Logo Link® har LD Systems lagt til en ny innovasjon til MAILA®. Via den gratis MAILA®-appen (iPadOS) kan hvert MAILA®-system tilpasses raskt, enkelt og i detalj og leveres med programvareoppdateringer trådløst. Når appen er koblet til, gjenkjenner appen automatisk de eksisterende MAILA®-komponentene og lar systemet konfigureres optimalt både på forhånd og under et arrangement. The clincher: De nødvendige trådløse antennene er usynlig integrert i LD-logoen til MAILA® COL.

MAILA®-APP (iPadOS)
MAILA®-appen for iPadOS er tilgjengelig gratis i App Store.LD SYSTEMS Maila Col Powered 4 X 6.5 tommers kolonne 01

 TRUSS MONTERING OG KONSTRUKSJON

FARE:
Plasser alltid høyttalersystemet på et passende sted på en tilstrekkelig stabil, jevn og horisontal overflate. Pass på at høyttalersystemet ikke kan falle av kanten av astage (f.eks. på grunn av vibrasjoner).

FARE:
Overheadinstallasjon krever lang erfaring, inkludert beregning av arbeidsbelastningsgrenser, installasjonsmaterialer som brukes og regelmessige sikkerhetskontroller av alt installasjonsmateriell og utstyr. Hvis du ikke har disse kvalifikasjonene, ikke forsøk en installasjon selv, men bruk hjelp fra profesjonelle firmaer. Det er fare for at utstyr som ikke er riktig montert og sikret løsner og faller ned. Dette kan skade eller drepe mennesker alvorlig.
LD MAILA® COL høyttalersøylen har 2 ergonomiske bærehåndtak for komfortabel transport. For å montere høyttalersøylen på subwooferen, sett inn de 4 stålboltene på undersiden av høyttalersøylen inn i de 4 holdekontaktene på koblingsplaten i subwooferen så langt det går.
LD SYSTEMS Maila Col Powered 4 X 6.5 tommers kolonne 02For å montere den valgfrie Easy Mount+® flygende braketten til høyttalersøylen, sett inn alle tre stålkrokene på den flygende braketten i de tilsvarende holdekontaktene til høyttalersøylen. Skyv nå hele den flyvende braketten mot baksiden av søylen. Når du monterer den flygende braketten, sørg for at de to fjærbelastede sikkerhetslåseboltene griper helt inn i sikkerhetshullene som følger med. Kontroller riktig funksjon av låseboltene før hver montering. For å frigjøre koblingen må begge låseboltene trekkes oppover samtidig av sikkerhetsmessige årsaker (tohåndsfrigjøring).
LD SYSTEMS Maila Col Powered 4 X 6.5 tommers kolonne 03Høyttalersøyle LD MAILA® COL: Det optimale opphengspunktet for fagverksmontering vises etter inntasting av tilsvarende data i menypunktet SPLAY ANGLES under PICK . Det er tilsvarende markeringer på holdeskinnen til den flygende braketten. Sett opp hengepunktet vist før du monterer den flygende braketten med høyttalersøyle på en fagverk.
For å sikre MAILA® COL-høyttalersøylen under fagverksmontering er det en M10-gjenge på baksiden av kabinettet i det forsenkede grepet 1 .
Fjern den innsatte blindskruen med et egnet verktøy. En M10 øyebolt er inkludert i leveringsomfanget til MAILA® COL. Skru øyebolten inn i den nå frie gjengen og sørg for at den er godt festet. Bruk et passende sikkerhetstau for å sikre høyttalersøylen og ta også hensyn til totalvekten til satellitthøyttalerne montert på søylen.
LD SYSTEMS Maila Col Powered 4 X 6.5 tommers kolonne 04MERKNADER
Satellittene trenger ikke å være sikret med sikkerhetstau, da SmartLink+®-tilkoblingen oppfyller kriteriene for iboende sikkerhet. Om ønskelig kan imidlertid satellitthøyttalerne sikres med den andre M10-tråden 2 på høyttalersøylen om ønskelig. LD SYSTEMS Maila Col Powered 4 X 6.5 tommers kolonne 05

KONTROLLER, TILKOBLINGER OG INDIKATORER FOR PRODUKTET

LD SYSTEMS Maila Col Powered 4 X 6.5 tommers kolonne 06
LD SYSTEMS Maila Col Powered 4 X 6.5 tommers kolonne 07

 1. STRØMINNGANG
  Power CON TRUE1 Nettinngang. En egnet strømkabel er inkludert i leveringsomfanget
 2.  INPUT
  Balansert linjeinngang med låsbar 3-pinners XLR-kontakt.
 3.  GJENNOM
  Balansert linjeutgang for videresending av linjeinngangssignalet (hann 3-pins XLR-kontakt).
 4. LC-DISPLAY
  Multifunksjonelt grafisk LC-display med belysning.
 5.  TRYKK FOR Å ENTER / HOLD FOR Å MUTE
  Dreie-trykkgiver for navigering i hovedmeny og undermenyer og for justering av systeminnstillinger. Velg de enkelte menypunktene i hovedmenyen og i undermenyene ved å vri på giveren og bekreft valget ved å trykke på encoderen. Endre en numerisk verdi eller status i et menypunkt ved å vri på koderen og bekreft endringen ved å trykke på koderen. For å gå opp ett nivå i menystrukturen, velg pilsymbolet < og bekreft valget. Trykk på koderen i ca. 2 sekunder for å dempe høyttalerkolonnen og igjen i ca. 2 sekunder for å slå på lyden.
 6.  LEDS FOR Å INDIKERE ENHETENS STATUS
  PWR – (Strøm) Den hvite indikator-LED-en lyser når enheten er riktig koblet til strømnettet og slått på.
  SIG – (Signal) Den hvite indikatorlampen lyser når det er et lydsignal på enheten.
  LIMIT – (Limiter) Den gule indikator-LED-en lyser når amplifiermodulen drives i øvre grenseområde. Et kort blink på LED er ikke kritisk. For å beskytte systemet reduseres et for høyt signalnivå forsiktig av den integrerte begrenseren. Hvis begrenser-LED-en lyser over lengre tid eller permanent, reduser volumet.
  PROT – (Beskytt) Den røde indikatorlampen lyser hvis amplifikatormodulen er overbelastet eller overopphetes. De ampLifier-modulen blir automatisk dempet. Etter å ha oppnådd normale driftsforhold, går enheten tilbake til normal driftsmodus etter noen minutter.
 7.  LUKER
  For å unngå skade på enheten må du ikke dekke til ventilasjonsåpningene på baksiden og sørge for at luften kan sirkulere fritt.
 8.  TRYKK FOR Å LÅSE LØS OP
  På den bakre øvre kanten av høyttalersøylen er utløserknappen for å koble fra en montert satellitthøyttaler.

HOLDEBUSKER OG STÅLBOLTER
På undersiden av høyttalersøylen er festekontaktene for EasyMount+® flygende brakett LD MAILA® TMB og stålboltene for montering av søylen på subwooferen LD MAILA® SUB og også en M20 knurled skrue for å feste til subwooferen.

DRIFT AV PRODUKTET

MERKNADER
Når du slår på, blir alle innstillinger, som VOLUME og EQUALIZER, lastet slik de ble stilt inn før høyttalersøylen ble slått av. Etter kort tid er høyttalersøylen klar til bruk.
Etter ca. 30 sekunder uten inntasting av dreie-trykkgiver, forlater displaysystemet lavere nivåer i menystrukturen og hoveddisplayet med VOLUME-valget vises automatisk.

DISPLAY HOVEDDISPLAY
Ved normal drift aktiveres hoveddisplayet som viser hovedmenyen, innstilt forsinkelse og antall satellitter som brukes. Bluetooth-status, volumnivå (LVL) og amplifikasjon (VOL) vises grafisk. Hvis toppsegmentet på nivåmåleren lyser rødt, indikerer dette at inngangen stage betjenes over forvrengningsgrensen (klipp). Reduser utgangsnivået til mateenheten (f.eks. miksekonsoll) til Clip-segmentet ikke lenger lyser og høyttalerkolonnen gjengir lydsignaler uten forvrengning.

VOLUM
For å justere nivået på høyttalerkolonnen, velg VOLUME i hovedmenyen, bekreft, sett deretter ønsket verdi fra -40 dB til +10 dB og bekreft igjen.
LD SYSTEMS Maila Col Powered 4 X 6.5 tommers kolonne 08Stum: Trykk på koderen i ca. 2 sekunder for å dempe høyttalerkolonnen og igjen i ca. 2 sekunder for å slå på lyden (på alle menynivåer).
LD SYSTEMS Maila Col Powered 4 X 6.5 tommers kolonne 09SPILLEVINKLER
Montering på subwoofer:
For å muliggjøre automatisk beregning av de optimale spredningsvinklene til satellittene, må rotasjonen av skjermen stilles inn riktig.
ROTASJON menypunkt, status: stående
Antallet satellitthøyttalere som brukes blir automatisk oppdaget av kolonneelektronikken. For å legge inn relevante data for publikumsområdet og høyden ved målepunktet, velg SPLAY ANGLES i hovedmenyen, bekreft, velg deretter tilsvarende undermeny og bekreft igjen.
Gå inn kl lør. Høyde, skriv inn høyden på den nederste kanten av den laveste satellitten målt fra publikumstribunen og avstanden fra array-systemet til den bakre raden av publikum (Dekning) i meter. Ved sittende gå inn stående (Sittende AV) eller sittende publikum (Sittende PÅ). Nå det optimale
Spredningsvinkler for hver satellitt vises automatisk. For å gå ut av menynivået, velg pilsymbolet og bekreft valget. Spredningsvinklene stilles inn manuelt på satellitthøyttalerne. Riktig innstilling av de angitte spredningsvinklene er en forutsetning for optimal lydfordeling på det angitte lytteområdet.
LD SYSTEMS Maila Col Powered 4 X 6.5 tommers kolonne 10Fagverksmontering:
For å muliggjøre automatisk beregning av de optimale spredningsvinklene til satellittene og det optimale hengepunktet til Easy Mount+©flying brakett (for traversmontering), må rotasjonen av displayet stilles inn riktig.
ROTASJON menypunkt, status: flygende
Antallet satellitthøyttalere som brukes blir automatisk oppdaget av kolonneelektronikken. For å legge inn relevante data for publikumsområdet og høyden ved målepunktet, velg SPLAY ANGLES i hovedmenyen, bekreft, velg deretter tilsvarende undermeny og bekreft igjen.
For fagverksmontering, skriv inn følgende under lør. Høyde, skriv inn høyden på den øverste kanten av den øverste satellitten målt fra publikumstribunen og avstanden fra aray-systemet til bakre rekke på publikum (Dekning) i meter. Ved Sittende gå inn stående (Sittende AV) eller sittende
publikum (Sittende PÅ). Nå vises de optimale spredningsvinklene for hver satellitt og hengepunktet PICK for Easy Mount + flyvende brakett automatisk. For å gå ut av menynivået, velg pilsymbolet og bekreft valget. Spredningsvinklene stilles inn manuelt på satellitthøyttalerne. Oppsetting av hengepunktet til Easy Mount+ flyvende brakett gjøres også manuelt. Riktig innstilling av de angitte spredningsvinklene og opphengspunktet er en forutsetning for optimal lydfordeling på det angitte lytteområdet.
LD SYSTEMS Maila Col Powered 4 X 6.5 tommers kolonne 11EQUALIZER
Den integrerte DSP (Digital Signal Processor) har en kraftig 10-bånds fullstendig parametrisk equalizer. Velg EQUALIZER i hovedmenyen og bekreft valget.
LD SYSTEMS Maila Col Powered 4 X 6.5 tommers kolonne 12Funksjonen til equalizerbåndene 1 og 10 kan valgfritt stilles inn som fullstendig parametrisk som lavhylle (bånd 1, LS) eller høyhylle (bånd 10, HS).

EQ PÅ / AV
NR FREQ Q GAIN
1 30 - 20000 0.1 – 10.0 / LS -20 -+10
2 30 - 20000 0.1 - 10.0 -20 -+10
3 30 - 20000 0.1 - 10.0 -20 -+10
4 30 - 20000 0.1 - 10.0 -20 -+10
5 30 - 20000 0.1 - 10.0 -20 -+10
6 30 - 20000 0.1 - 10.0 -20 -+10
7 30 - 20000 0.1 - 10.0 -20 -+10
8 30 - 20000 0.1 - 10.0 -20 -+10
9 30 - 20000 0.1 - 10.0 -20 -+10
10 30 - 20000 0.1 – 10.0 / HS -20 -+10

FOR å stille inn frekvensen i hertz under FREQ, Q-faktoren eller funksjonen til bånd 1 og 10 under Q og forsterkningen i dB under GAIN, velg den tilsvarende kolonnen i ønsket equalizer-bånd (NR 1-10), bekreft, still inn verdi som ønsket og bekreft igjen. Den valgte verdien vises med en hvit bakgrunn. EQ-båndene kan deaktiveres individuelt ved å velge og bekrefte båndnummeret. I stedet for et hakesymbol, vises nå en X og verdiene i det tilsvarende båndet vises i grått Velg og bekreft igjen for å aktivere båndet. Hele equalizeren kan deaktiveres ved å velge EQ-linjen, bekrefte og deretter velge AV og bekrefte igjen. Alle verdiene i equalizeren er nå nedtonet. For å aktivere equalizeren, velg PÅ og bekreft. For å gå ut av menynivået, velg pilsymbolet og bekreft valget.

FORSINKET
For å forsinke lydsignalet, velg FORSINKELSE, Bekreft, velg deretter ønsket undermenyelement og bekreft igjen. Verdien eller statusen kan nå stilles inn etter ønske, bekreft hver inntasting.
LD SYSTEMS Maila Col Powered 4 X 6.5 tommers kolonne 13

FORSINKELSESTID xx ms/m/ft Still inn forsinkelsestid i den valgte forsinkelsesenheten
FORSINKELSE ENHET ms Forsinkelsesenhet millisekunder
m Delay Unit Meter
ft Forsinkelse enhet fot
TEMPERATUR x °C / °F Still inn omgivelsestemperaturen i den valgte temperaturenheten
TEMP. ENHET ° c Temperaturenhet Celsius
° F Temperaturenhet Fahrenheit

For å gå ut av menynivået, velg pilsymbolet og bekreft valget.

POLARITY
For å stille inn polariteten til lydsignalet, velg POLARITET, Bekreft, velg deretter ønsket status og Bekreft valget.
LD SYSTEMS Maila Col Powered 4 X 6.5 tommers kolonne 14

POLARITY normal Normal polaritet
invertert Invertert polaritet

ROTASJON
FOR å stille inn rotasjonen av displayet, velg ROTASJON, bekreft, velg deretter ønsket status og bekreft valget.

 • For å muliggjøre automatisk beregning av de optimale spredningsvinklene til satellittene og det optimale hengepunktet til Easy Mount+® flyvende brakett (for fagverksmontering), må rotasjonen av skjermen samsvare med monteringstypen.
 • Montering på avstandsstang: ROTASJON Stående
 • Fagverksmontering (180 rotasjon); ROTASJON femving

LD SYSTEMS Maila Col Powered 4 X 6.5 tommers kolonne 15

ROTASJON stående Oppreist
flying Fagverksmontering

INNSTILLINGER
For å gå inn i systeminnstillingsmenyen, velg INNSTILLINGER og bekreft valget. Velg deretter ønsket undermenyelement og bekreft valget.

LD SYSTEMS Maila Col Powered 4 X 6.5 tommers kolonne 16

SYSTEM STAT DISPLAY OF den SYSTEM STATUS
PIN LÅS * * * *
Tast inn PIN-koden for å LÅSE
Beskytt amplifier modul fra utilsiktet og uautorisert drift ved å aktivere låsefunksjonen. Tast inn en 4-sifret PIN-kode og bekreft inntastingen. Tilgang kan nå bare gjøres etter å ha tastet inn PIN-koden.
Tilbakestill PIN: Hold inne koderen når du slår på.
BLUETOOTH AVLD SYSTEMS Maila Col Powered 4 X 6.5 tommers kolonne 17 Bluetooth er deaktivert.
ONLD SYSTEMS Maila Col Powered 4 X 6.5 tommers kolonne 18 Bluetooth aktivert, tilgang til systemet via nettbrett-appen aktivert.
DISPLAY Lysstyrke Juster skjermens lysstyrke fra 10 % til 100 %.
Skjermsparer aktiv Deaktivering av displaybelysningen etter ca. 1 minutt uten inngang via dreie-trykkgiver.
inaktiv Displaybelysning permanent på.
 RESET FABRIKK FEIL Gjenopprett fabrikkinnstillinger: Velg RESET og bekreft.
LD SYSTEMS Maila Col Powered 4 X 6.5 tommers kolonne 19

(illustrasjonene i enhetsmenyen kan variere litt avhengig av programvareversjonen)

MAILA® APP
Last ned MAILA®-appen, som er tilgjengelig gratis i App Store, til nettbrettet ditt og installer det. Aktiver Bluetooth i systeminnstillingene til de aktive MAILA®-komponentene. Aktiver også Bluetooth i systeminnstillingene på nettbrettet ditt og start MAILA®-appen. MAILA®-komponentene med aktivert Bluetooth innenfor rekkevidde vises nå automatisk i MAILA®-appen etter kort tid.

FIRMWARE-OPPDATERING
Bruk MAILA®-appen for å sjekke om en ny fastvare er tilgjengelig for enheten din. Start oppdateringsprosedyren via MAILA®-appen. Sørg for at det er en stabil trådløs forbindelse mellom enheten og nettbrettet, og ikke slå av enheten eller nettbrettet før oppdateringsprosedyren er fullført. Hvis du avbryter oppdateringsprosedyren, kan det føre til feil på enheten. MAILA®-appen for iPadOS er tilgjengelig gratis i App Store.

INDIKASJON-LED
Høyttalersøylen har en hvit indikator-LED foran bak frontgrillen. Denne kan aktiveres for enkel identifikasjon av høyttalersøylen ved hjelp av MAILA®-appen. MAILA®-appen for iPadOS er tilgjengelig gratis i App Store.LD SYSTEMS Maila Col Powered 4 X 6.5 tommers kolonne 20EKSTRA TILBEHØR
LDMAILAFC2 (Flyveske for 4x SAT, 1x COL, 1x Easy Mount+®)
LDMAILATMB (Easy Mount+® flyvende brakett)

STELL, VEDLIKEHOLD OG REPARASJON

For å sikre riktig funksjon av enheten på lang sikt, må den regelmessig vedlikeholdes og vedlikeholdes etter behov. Behovet for stell og vedlikehold avhenger av bruksintensiteten og miljøet. Vi anbefaler generelt en visuell inspeksjon før hver igangsetting. Videre anbefaler vi at alle vedlikeholdstiltakene nedenfor utføres hver 500. driftstime, eller senest etter ett år ved mindre intensiv bruk. Defekter forårsaket av utilstrekkelig pleie kan føre til begrensninger av garantikravene.

VEDLEGG (KAN UTFØRES AV BRUKER)
ADVARSEL: Før noe vedlikeholdsarbeid utføres, må strømforsyningen og om mulig alle apparattilkoblinger kobles fra.
NOTAT: Feil stell kan føre til svekkelse eller til og med ødeleggelse av enheten.

 1. Husflater skal rengjøres med en ren, damp klut. Pass på at ingen fuktighet kan trenge inn i enheten.
 2. Luftinntak og -uttak må rengjøres regelmessig for støv og skitt. Hvis det brukes trykkluft, sørg for at skade på enheten forhindres (f.eks. må vifter blokkeres i dette tilfellet).
 3.  Kabler og støpselkontakter må rengjøres regelmessig og frigjøres for støv og skitt.
 4.  Generelt kan det ikke brukes rengjøringsmidler eller midler med slipende effekt til vedlikehold, ellers vil overflatefinishen sannsynligvis bli svekket.
 5. Enheter bør generelt oppbevares på et tørt sted og beskyttet mot støv og skitt.

VEDLIKEHOLD OG REPARASJON (KUN AV KVALIFISERT PERSONAL)

FARE: Det er strømførende komponenter i enheten. Selv etter at nettforbindelsen er koblet fra, vil restvoltage kan fortsatt være tilstede i enheten, f.eks. på grunn av ladede kondensatorer.
NOTAT:Det er ingen sammenstillinger i enheten som krever vedlikehold av brukeren.

 • Vedlikeholds- og reparasjonsarbeid må kun utføres av fagpersonell som er autorisert av produsenten. Hvis du er i tvil, kontakt produsenten.
 •  Feil utført vedlikeholdsarbeid kan påvirke garantikravet.

DIMENSJONER (mm)

LD SYSTEMS Maila Col Powered 4 X 6.5 tommers kolonne 21

TEKNISKE DATA

LD SYSTEMS Maila Col Powered 4 X 6.5 tommers kolonne 22
LD SYSTEMS Maila Col Powered 4 X 6.5 tommers kolonne 23
LD SYSTEMS Maila Col Powered 4 X 6.5 tommers kolonne 24

FJERNING

Innpakning:
 1. Emballasje kan føres inn i resirkuleringssystemet via vanlige avfallskanaler.
 2.  Vennligst separer emballasjen i henhold til avhendingslovene og resirkuleringsbestemmelsene i ditt land.
Enhet:
 1.  Dette apparatet er underlagt det europeiske direktivet om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr med endringer. WEEE-direktivet avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr. Gamle apparater og batterier hører ikke hjemme i husholdningsavfallet. Det gamle apparatet eller batteriene skal deponeres via et godkjent renovasjonsselskap eller et kommunalt renovasjonsanlegg. Vennligst følg gjeldende forskrifter i ditt land!
 2. Overhold alle avhendingslover som gjelder i ditt land.
 3. Som privatkunde kan du få informasjon om miljøvennlige avhendingsmuligheter fra forhandleren som produktet er kjøpt hos eller fra relevante regionale myndigheter.

Batterier og oppladbare batterier:

 1. Batterier og oppladbare batterier hører ikke hjemme i husholdningsavfallet. Batterier og oppladbare batterier skal avhendes via et autorisert avfallsselskap eller et kommunalt avfallsanlegg.
 2. Overhold alle avhendingslover og forskrifter som gjelder i ditt land.
 3. Som privatkunde kan du få informasjon om miljøvennlige avhendingsmuligheter fra forhandleren som produktet er kjøpt hos eller fra relevante regionale myndigheter.
 4. Hvitevarer med batterier eller akkumulatorer som ikke kan tas ut av bruker skal leveres inn på et innsamlingssted for elektriske apparater.

PRODUSENTERKLÆRING

PRODUSENTENS GARANTI OG ANSVARSBEGRENSNING
Adam Hall GmbH, Adam-Hall-Str. 1, D-61267 Neu Anspach / E-post Info@adamhall.com / +49 (0)6081 / 9419-0. For våre gjeldende garantivilkår og ansvarsbegrensning se:
https://cdn-shop.adamhall.com/media/pdf/MANUFACTURERS-DECLARATIONS_LD_SYSTEMS.pdf.
I tilfelle service, vennligst kontakt din salgspartner.

UKCA- KONFORMITET
Herved erklærer Adam Hall Ltd. at dette produktet oppfyller følgende retningslinjer
(der det er aktuelt)
Forskrift om elektrisk utstyr (sikkerhet) 2016
Forskrifter for elektromagnetisk kompatibilitet 2016 (SI 2016/1091)
Begrensningen av bruken av visse farlige stoffer i forskrift om elektrisk og elektronisk utstyr 2012 (SI 2012/3032)
Radioutstyrsforskriften 201 7(SI 2016/2015)

UKCA- ERKLÆRING OM SAMSVAR

Produkter som er underlagt Electrical Equipment(Safety) Regulation 2016, EMC Regulation 2016 eller RoHS Regulation kan bestilles på info@adamhall.com. Produkter som er underlagt Radioutstyrets Forskrift 2017 (SI2017/1206) kan lastes ned fra www.adamhall.com/compliance/

FCC-UTTALELSE

 1. Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser:
  1. Denne enheten kan ikke forårsake skadelig forstyrrelse, og
  2. Denne enheten må godta mottatt forstyrrelse, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift.
 2.  Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens autoritet til å bruke utstyret.

STRÅLING EKSPONERING
Dette utstyret overholder FCC-grenseverdiene for stråling som er angitt for et ukontrollert miljø. Dette utstyret skal installeres og brukes med minst 20 cm avstand mellom radiatoren og kroppen din.
NOTAT: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en klasse B digital enhet, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens i radio- eller fjernsynsmottak, som kan bestemmes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere forstyrrelsen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

 • Omorienter eller flytt mottakerantennen.
 •  Øk skillet mellom utstyret og mottakeren.
 • Koble utstyret til et stikkontakt på en annen krets enn mottakeren er koblet til.
 •  Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / tv-tekniker for å få hjelp.

EU-ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE
Adam Hall GmbH erklærer herved at denne typen radiosystem er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig under følgende Internett-adresse: www.adamhall.com/compliance/
Det tas forbehold om trykkfeil og feil, samt tekniske eller andre endringer!
Adam Hall GmbH | Adam-Hall-Str. 1 | 61267 Neu-Anspach | Tyskland
Telefon: +49 6081 9419-0 | adamhall.com
Adam Hall Ltd. | The Seedbed Business Center | SS3 9QY Essex | Storbritannia

Dokumenter / Ressurser

LD SYSTEMS Maila Col drevet 4 X 6.5 tommers kolonnehøyttaler og Amplivligere [pdf] Brukerhåndbok
Maila Col-drevet 4 X 6.5 tommers kolonnehøyttaler og Amplifier, drevet 4 X 6.5 tommers kolonnehøyttaler og Amplifier, 6.5 tommers kolonnehøyttaler og Amplifier, Column Speaker And Amplifier, Speaker And Amplivligere, Amplivligere

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *