MIKO logo

MIKO 3 EMK301 Automatisk databehandlingsenhet

MIKO 3 EMK301 Automatisk databehandlingsenhet

Ved å bruke Miko 3 godtar du vilkårene og retningslinjene som finnes på miko.ai/terms, inkludert Miko personvernerklæring.

Forsiktig - Elektrisk drevet produkt: Som med alle elektriske produkter, bør forholdsregler tas under håndtering og bruk for å forhindre elektrisk støt.
Forsiktighet- Batteriet skal kun lades av voksne. Fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes ut med en feil type.

Advarsel om små deler

  • Miko 3 og tilbehør har små deler inne i seg som kan utgjøre en kvelningsfare for små barn og kjæledyr. Hold robotene og tilbehøret unna barn under 3 år.
  • Hvis roboten din er ødelagt, samle alle deler umiddelbart og oppbevar dem på et trygt sted unna små barn

Advarsel:
Klasse 1 laserprodukt. Denne klassen er øyesikker under alle driftsforhold. En Klasse1-laser er trygg for bruk under alle rimelige forventede bruksforhold; det forventes med andre ord ikke at maksimalt tillatt eksponering (MPE) kan overskrides.

BATTERIINFORMASJON

Ikke forsøk å bytte ut Miko-batteriet selv – du kan skade batteriet, noe som kan føre til overoppheting, brann og skade. Utskifting av et batteri med en feil type kan bekjempe en sikring. Litium-ion-batteriet i din Miko skal serviceres eller resirkuleres av Miko eller en autorisert serviceleverandør av Miko, og må resirkuleres eller kastes separat fra husholdningsavfallet. Kast batterier i henhold til lokale miljølover og retningslinjer. Kassering av et batteri i brann eller en varm ovn kan føre til en eksplosjon.

SIKKERHET OG HÅNDTERING

For å unngå skade eller skade, vennligst les all sikkerhetsinformasjon og bruksanvisning. For å redusere risikoen for skade eller skade, ikke forsøk å fjerne Miko 3s skall. Ikke prøv å utføre service på Miko 3 selv. Vennligst henvis alle ikke-rutinemessige servicespørsmål til MIKO.

SOFTWARE

Miko 3 kobles til proprietær programvare utviklet og opphavsrettslig beskyttet av Miko. ©2021 RN Chidakashi Technologies Private Limited. Alle rettigheter forbeholdt. Miko-logoen og Miko 3-logoen er varemerker for RN Chidakashi Technologies Private Limited. Alle andre varemerker nevnt i denne veiledningen tilhører sine respektive eiere. Enkelte deler av programvaren inkludert eller lastet ned i produktene inneholder objekter og/eller kjørbare filer som er hentet fra opphavsrettsbeskyttede kilder og lisensiert til RN Chidakashi Technologies Private Limited. RN Chidakashi Technologies Private Limited gir deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens til å bruke sin proprietære programvare inkludert i produktene ("Programvaren"), i kjørbar form, utelukkende som innebygd i produktene, og utelukkende for din ikke-kommersielle bruk. Du kan ikke kopiere eller modifisere programvaren. Du erkjenner at programvaren inneholder forretningshemmeligheter til RN Chidakashi Technologies Private Limited. For å beskytte slike forretningshemmeligheter, samtykker du i å ikke demontere, dekompilere eller omvendt konstruere fastvaren, og heller ikke tillate noen tredjepart å gjøre det, bortsett fra i den grad slike restriksjoner er forbudt ved lov. RN Chidakashi Technologies Private Limited forbeholder seg alle rettigheter og lisenser i og til programvaren som ikke er uttrykkelig gitt til deg her under.
App-tilgjengelighetsmerker er varemerker for de respektive eierne.

MIKO ETT ÅRS BEGRENSET GARANTI SAMMENDRAG

Kjøpet ditt leveres med ett års begrenset garanti i USA. For forbrukere som er dekket av forbrukerbeskyttelseslover eller -forskrifter i kjøpslandet eller, hvis det er et annet, bostedslandet, kommer fordelene gitt av denne garantien i tillegg til alle rettigheter og rettsmidler gitt av slike lover og forskrifter for forbrukerbeskyttelse. Garantien dekker mot fabrikasjonsfeil. Den dekker ikke misbruk, endring, tyveri, tap, uautorisert og/eller urimelig bruk eller normal slitasje. I løpet av garantiperioden vil RN Chidakashi Technologies Private Limited foreta en eneste avgjørelse om en defekt. Hvis RN Chidakashi Technologies Private Limited fastslår en defekt, vil RN Chidakashi Technologies Private Limited etter eget skjønn reparere eller erstatte den defekte delen eller produktet med en sammenlignbar del. Dette påvirker ikke dine lovfestede rettigheter. For fullstendige detaljer, sikkerhetsoppdateringer eller støtte, se miko.com/warranty
© 2021 RN Chidakashi Technologies Private Limited. Alle rettigheter forbeholdt. Miko, Miko 3 og Miko og Miko 3-logoene er registrerte eller ventende varemerker for RN Chidakashi Technologies Private Limited.
Leilighet No-4, Tomt No – 82, Stambh Tirth
RA Kidwai Road, Wadala West
Mumbai – 400031, Maharashtra, India
Designet i India. Laget i Kina.

SUPPORT

www.miko.ai/support
Ta vare på disse instruksjonene for fremtidig referanse, da de inneholder viktig informasjon. For garantidetaljer og oppdateringer av forskriftsinformasjon, besøk miko.ai/compliance.

MILJØ

Driftstemperatur: 0 ° C til 40 ° C (32 ° F til 104 ° F)
Lagrings-/transporttemperatur: 0°C til 50°C (32°F til 122°F)
IP-klassifisering: IP20 (Ikke utsett for noen form for væsker/væsker/gasser)
Lavt lufttrykk i stor høyde: 54KPa (høy: 5000m);
Bruk av Miko 3 under svært kalde forhold kan midlertidig forkorte batterilevetiden og føre til at roboten slår seg av. Batterilevetiden vil gå tilbake til det normale når du bringer Miko 3 tilbake til høyere omgivelsestemperaturer. Bruk av Miko 3 under svært varme forhold kan forkorte batterilevetiden permanent. Ikke utsett Miko 3 for høye temperaturforhold som direkte sollys eller varmt bilinteriør. Unngå å bruke Miko 3 i områder med støv, skitt eller væsker, da de kan skade eller hindre robotens motorer, gir og sensorer.

VEDLIKEHOLD

For best resultat, bruk kun innendørs. Utsett aldri Miko 3 for vann. Miko 3 er bygget uten deler som brukeren kan reparere. For optimal ytelse, hold Miko 3 og sensorene rene.

SIKKERHETSINFORMASJON

ADVARSEL: Unnlatelse av å følge disse instruksjonene kan føre til elektrisk støt, annen personskade eller skade.
USB-C-strømadapteren kan bli veldig varm under normal lading. Roboten overholder grensene for brukertilgjengelige overflatetemperaturer definert av den internasjonale standarden for sikkerhet for informasjonsteknologiutstyr (IEC60950-1). Men selv innenfor disse grensene kan vedvarende kontakt med varme overflater over lengre perioder forårsake ubehag eller skade. For å redusere muligheten for overoppheting eller varmerelaterte skader:

  1. Sørg alltid for tilstrekkelig ventilasjon rundt strømadapteren og vær forsiktig når du håndterer den.
  2. Ikke plasser strømadapteren under et teppe, en pute eller kroppen din når adapteren er koblet til boten og lader.
  3. Vær spesielt forsiktig hvis du har en fysisk tilstand som påvirker din evne til å oppdage varme mot kroppen.

Ikke lad roboten på våte steder som i nærheten av en vask, badekar eller dusjkabinett, og ikke koble til eller fra adapterkabelen med våte hender.
Koble fra USB-C-strømadapteren hvis noen av følgende forhold eksisterer:

1. Anbefalt adapterutgang: 15W strøm, 5V 3A
2. USB-kabelen din blir slitt eller skadet.
3. Pluggdelen av adapteren eller adapteren har blitt skadet.
4. Adapteren er utsatt for regn, væske eller overdreven fuktighet.

FCC-UTTALELSE

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser:
(1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens og (2) denne enheten må akseptere all interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.
OBS: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en klasse B digital enhet, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens i radio- eller fjernsynsmottak, som kan bestemmes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen ved å gjøre et av følgende tiltak:

  • Omorienter eller flytt mottakerantennen.
  • Øk skillet mellom utstyret og mottakeren.
  • Koble utstyret til et stikkontakt på en annen krets enn mottakeren er koblet til.
  • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / tv-tekniker for å få hjelp.

Eventuelle endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke dette utstyret
Advarsel:
Enheten må ikke være samlokalisert eller fungere sammen med noen annen antenne eller sender.
RF-eksponering – Denne enheten er kun autorisert for bruk i en mobilapplikasjon. Minst 20 cm av avstanden mellom enheten og brukerens kropp må opprettholdes til enhver tid.
ANSVARLIG PART FOR FCC-SAKER:
RN Chidakashi Technologies Private Limited
Leilighet nr. -4, tomt nr. 82, Stambh Tirth,
RA Kidwai Road, Wadala West,
Mumbai - 400 031

CE -OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Dette produktet er i samsvar med kravene i europeiske direktiver. For mer informasjon om samsvar, besøk miko.ai/compliance. Herved erklærer RN Chidakashi Technologies Private Limited at radioutstyret type Miko 3 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-erklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: miko.ai/compliance

RADIOFREKVENSBÅND OG STRØM
WiFi-frekvensbånd: 2.4 GHz – 5 GHz
WiFi maksimal sendeeffekt: 20 mW
BLE frekvensbånd: 2.4 GHz – 2.483 GHz
BLE maksimal sendeeffekt: 1.2 mW

WEEE
Symbolet ovenfor betyr at i henhold til lokale lover og forskrifter, skal produktet ditt kasseres separat fra husholdningsavfallet. Når dette produktet når slutten av levetiden, ta det med til et innsamlingspunkt utpekt av lokale myndigheter. Noen innsamlingssteder aksepterer produkter gratis. Den separate innsamlingen og resirkuleringen av produktet ved avhending vil bidra til å bevare naturressurser og sikre at det resirkuleres på en måte som beskytter menneskers helse og miljøet. Ta vare på disse instruksjonene for fremtidig referanse da de inneholder viktig informasjon. For alternative oversettelser av disse instruksjonene og oppdateringer av forskriftsinformasjon, besøk miko.com/compliance.

RoHS-OVERHOLDELSE
Dette produktet er i samsvar med direktiv 2011/65/EU fra Europaparlamentet og rådet av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av visse farlige stoffer

KAMERA / AVSTANDSSENSOR
Tørk lett av Miko 3s sensorer (plassert på forsiden og brystet) med en lofri klut for å fjerne flekker eller rusk. Unngå kontakt eller eksponering som kan skrape linsene. Enhver skade på linsene har potensial til å svekke Miko 3s evner.

Dokumenter / Ressurser

MIKO 3 EMK301 Automatisk databehandlingsenhet [pdf] Brukerveiledning
EMK301, 2AS3S-EMK301, 2AS3SEMK301, EMK301, automatisk databehandlingsenhet, EMK301 automatisk databehandlingsenhet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.