Bruksanvisning for makita DC64WA batterilader

makita DC64WA 64Vmax batterilader


ADVARSEL

Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farer involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Symboler

Det følgende viser symbolene som kan brukes for utstyret. Pass på at du forstår betydningen før bruk.

kun innendørs bruk.
Les bruksanvisningen.
DOBBEL ISOLASJON
Ikke kortslutt batteriet.
Ikke utsett batteriet for vann eller regn.
Ikke ødelegge batteriet ved brann.
Resirkuler alltid batteriet.

 Kun EU-land

På grunn av tilstedeværelsen av farlige komponenter i utstyret, kan avfall av elektrisk og elektronisk utstyr, akkumulatorer og batterier ha en negativ innvirkning på miljøet og menneskers helse. Ikke kast elektriske og elektroniske apparater eller batterier sammen med husholdningsavfallet!
I samsvar med det europeiske direktivet om avfall av elektrisk og elektronisk utstyr og om akkumulatorer og batterier og avfallsakkumulatorer og batterier, samt deres tilpasning til nasjonal lovgivning, bør avfall av elektrisk utstyr,, batterier og akkumulatorer oppbevares separat og leveres til en separat innsamling punkt for kommunalt avfall, drift etter forskrift om miljøvern.
Dette er angitt med symbolet på den kryssede søppelkassen på utstyret.

► Fig.1

Klar til å lade
Forsinket lading (for varmt eller for kaldt batteri).
Lading (0 – 80 %).
Lading (80 – 100 %).
Ladingen fullført.
Defekt batteri.

FORSIKTIG

 1.  LAGRE DISSE INSTRUKSJONENE – Denne håndboken inneholder viktige sikkerhets- og driftsinstruksjoner for batteriladerne.
 2. Før du bruker en batterilader, les alle instruksjoner og advarselsmerker på (1) batterilader, (2) batteri og (3) produkt som bruker batteriet.
 3. FORSIKTIG – For å redusere risikoen for skade, lad kun oppladbare batterier av Makita-typen. Andre typer batterier kan sprekke og forårsake personskade og skade.
 4. Ikke-oppladbare batterier kan ikke lades med denne batteriladeren.
 5. Bruk en strømkilde med voltage angitt på navneskiltet til laderen.
 6. Ikke lad batterikassetten i nærvær av brennbare væsker eller gasser.
 7. Ikke utsett laderen for regn, snø eller våte forhold.
 8. Bær aldri laderen i ledningen eller dra den for å koble fra stikkontakten.
 9. Fjern batteriet fra laderen når du bærer laderen.
 10. Etter lading eller før du prøver vedlikehold eller rengjøring, koble laderen fra strømkilden. Trekk i støpselet i stedet for i ledningen når du kobler fra laderen.
 11. Forsikre deg om at ledningen er plassert slik at den ikke blir tråkket på, snublet over den eller på annen måte utsatt for skade eller belastning.
 12. Ikke bruk laderen med en skadet ledning eller støpsel. Hvis ledningen eller støpselet er skadet, be Makitas autoriserte servicesenter om å skifte den ut for å unngå fare.
 13. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifiserte personer for å unngå fare.
 14. Ikke bruk eller demonter laderen hvis den har fått et kraftig slag, har blitt mistet eller på annen måte skadet på noen måte; ta den til en kvalifisert servicemann. Feil bruk eller gjenmontering kan føre til fare for elektrisk støt eller brann.
 15. Ikke lad batterikassetten når romtemperaturen er UNDER 10°C (50°F) eller OVER 40°C (104°F). Ved kalde temperaturer kan det hende at ladingen ikke starter.
 16. Ikke prøv å bruke en trappetransformator, en motorgenerator eller likestrømuttak.
 17. Ikke la noe dekke eller tette laderåpningene.
 18. Ikke koble til eller fra ledningen og sett inn eller fjern batteriet med våte hender.
 19. Bruk aldri bensin, benzen, tynner, alkohol eller lignende til å rengjøre laderen. Det kan oppstå misfarging, deformasjon eller sprekker.

Lading

 1. Koble batteriladeren til riktig AC voltage kilde. Ladelysene vil blinke i grønn farge gjentatte ganger.
 2. Sett batterikassetten inn i laderen til den stopper mens du justerer laderen.
 3. Når batterikassetten er satt inn, vil fargen på ladelyset endres fra grønt til rødt, og ladingen vil begynne. Ladelyset vil fortsette å lyse jevnt under lading. Ett rødt ladelys indikerer ladet tilstand i 0–80 % og de røde og grønne indikerer 80–100 %. 80 % indikasjonen nevnt ovenfor er en omtrentlig verdi. Indikasjonen kan variere avhengig av batteritemperatur eller batteritilstand.
 4. Når ladingen er ferdig, vil røde og grønne ladelamper skifte til ett grønt lys.
  Etter lading, fjern batterikassetten fra laderen mens du trykker på kroken. Trekk deretter ut laderen.

NOTAT: Hvis kroken ikke åpner seg jevnt, rengjør støv rundt monteringsdelene.
► Fig.2: 1. Krok

NOTAT: Ladetiden varierer med temperaturen (10°C (50°F)–40°C (104°F)) som batterikassetten lades ved og forholdene til batterikassetten, for eksempel en batterikassett som er ny eller ikke har blitt brukt i lang tid.

Voltage Antall celler Li-ion batteripatron Kapasitet (Ah) i henhold til IEC61960 Ladetid (minutter)
57.6 V VOLTCRAFT VC 7060BT digitale multimetre - montering 64 VVOLTCRAFT VC 7060BT digitale multimetre - montering (Maks.) 32 BL6440 4.0 120

VARSEL: Batteriladeren er for lading av Makita batteripatron. Bruk den aldri til andre formål eller til andre produsenters batterier.
NOTAT: Hvis ladelampen blinker i rødt, kan det hende at ladingen ikke starter på grunn av tilstanden til batterikassetten som nedenfor:
— Batterikassett fra et verktøy som nettopp har vært i bruk eller batterikassett som har blitt stående på et sted som er utsatt for direkte sollys i lang tid.
— Batteri som har stått lenge på et sted som er utsatt for kald luft.
NOTAT: Når batterikassetten er for varm, begynner ikke ladingen før batterikassettens temperatur når den grad det er mulig å lade.
NOTAT: Hvis ladelampen blinker vekselvis i grønn og rød farge, er lading ikke mulig. Terminalene på laderen eller batterikassetten er tilstoppet med støv eller batterikassetten er utslitt eller skadet.

Makita Europe NV
Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgia
885921A928
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan
www.makita.com

 

 

Les mer om denne håndboken og last ned PDF:

Dokumenter / Ressurser

makita DC64WA batterilader [pdf] Bruksanvisning
DC64WA, batterilader, DC64WA batterilader
makita DC64WA batterilader [pdf] Bruksanvisning
DC64WA, Battery Charger, DC64WA Battery Charger, Charger
makita DC64WA batterilader [pdf] Bruksanvisning
DC64WA Battery Charger, DC64WA, DC64WA Charger, Battery Charger, Charger

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *