Brukerveiledning for LUMINAR EVERYDAY 59250 2 fot LED-koblingsbar plantevekstlys

Brukerhåndbok og sikkerhetsinstruksjoner

Ta vare på denne håndboken Ta vare på denne håndboken for sikkerhetsadvarsler og forholdsregler, montering, drift, inspeksjon, vedlikehold og rengjøringsprosedyrer. Skriv produktets serienummer på baksiden av håndboken nær monteringsskjemaet (eller måned og år for kjøp hvis produktet ikke har noe nummer). Oppbevar denne håndboken og kvitteringen på et trygt og tørt sted for fremtidig referanse.

ADVARSELSSYMBOLER OG DEFINISJONER
Dette er sikkerhetsvarselsymbolet. Den brukes til å varsle deg om potensielle personskader. Følg alle sikkerhetsmeldinger som

følg dette symbolet for å unngå mulig skade eller død.

FARE Indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, vil føre til død eller alvorlig personskade.
ADVARSEL Indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til død eller alvorlig personskade.
FORSIKTIG Indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til lettere eller moderate skader.
MERKNAD  

Adresserer praksis som ikke er relatert til personskade.

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

For å redusere risikoen for BRANN, ELEKTRISK STØT ELLER SKADE FOR PERSONER:

 1. Installer bare i henhold til disse instruksjonene. Feil installasjon kan skape farer.
 2. Unngå elektrisk støt. Hold støpsler og stikkontakter tørre. Bruk kun på GFCI-beskyttede kretser.
 3. Passer for damp steder.
 4. Dette produktet er ikke egnet for innfelt montering i tak eller på bygninger. Ikke installer på strålevarme tak.
 5. Bruk ANSI-godkjente vernebriller og kraftige arbeidshansker under installasjonen.
 6. Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst. Rotete eller mørke områder innbyr til ulykker.
 7. Ikke bruk lyset i eksplosive atmosfærer, for eksempel i nærvær av brennbare væsker, gasser eller støv. Lyset genererer gnister som kan antenne støv eller røyk.
 8. Lysets støpsel må passe til stikkontakten. Modifiser aldri støpselet på noen måte. Ikke bruk noen adapterplugger med lyset. Umodifiserte støpsler og matchende stikkontakter vil redusere risikoen for elektrisk støt.
 9. Ikke misbruk strømledningen. Bruk aldri ledningen til å koble fra lyset. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller sammenfiltrede ledninger øker risikoen for elektrisk støt.
 10. Oppretthold lyset. Se etter brudd på deler og andre forhold som kan påvirke lysets funksjon. Hvis den er skadet, få den reparert før bruk. Mange ulykker er forårsaket av dårlig vedlikeholdte gjenstander.
 11. Oppretthold etiketter og navneskilt på lyset. Disse inneholder viktig sikkerhetsinformasjon. Hvis den er uleselig eller mangler, kontakt Harbor Freight Tools for en erstatning.
 12. Dette produktet er ikke et leketøy. Oppbevar det utenfor barns rekkevidde.
 13. Ikke installer direkte over en varmekilde (komfyr osv.).
 14. Personer med pacemakere bør konsultere legen (e) deres før bruk. Elektromagnetiske felt i nærheten av hjertepacemakeren kan forårsake forstyrrelser i pacemakeren eller svikt i pacemakeren.
 15. Advarslene, forholdsreglene og instruksjonene omtalt i denne bruksanvisningen kan ikke dekke alle mulige forhold og situasjoner som kan oppstå. Operatøren må forstå at sunn fornuft og forsiktighet er faktorer som ikke kan bygges inn i dette produktet, men må leveres av operatøren.

Jording

FOR Å FORHINDRE ELEKTRISK STØT OG DØD FRA FEIL TILKOBLING AV JORDNINGSLEDNING:
Ta kontakt med en kvalifisert elektriker hvis du er i tvil om uttaket er riktig jordet.
Ikke modifiser strømledningen som følger med lyset. Fjern aldri jordingsstiften fra støpselet. Ikke bruk lyset hvis strømledningen eller støpselet er skadet. Hvis den er skadet, få den reparert av en
serviceanlegg før bruk. Hvis støpselet ikke passer til stikkontakten, må du få en riktig stikkontakt installert av en kvalifisert elektriker.

110-120 VAC dobbeltisolerte lys: Lys med to stikkplugger

 1.  For å redusere risikoen for elektrisk støt har dobbeltisolert utstyr en polarisert plugg (det ene bladet er bredere enn det andre). Denne pluggen passer i en polarisert stikkontakt kun på én måte. Hvis støpselet ikke passer helt inn i stikkontakten, snu støpselet. Hvis den fortsatt ikke passer, kontakt en kvalifisert elektriker for å installere riktig stikkontakt. Ikke bytt støpselet på noen måte.
 2. Dobbeltisolerte verktøy kan brukes i begge 120 volts uttakene vist i den foregående illustrasjonen. (Se uttak for 2-stifts støpsel.)

Skjøteledninger

 1. Jordet lys krever en treleder skjøteledning. Dobbeltisolerte lys kan bruke enten en to- eller treleder skjøteledning.
 2. Når avstanden fra stikkontakten øker, må du bruke en tyngre skjøteledning.
  Bruk av skjøteledninger med utilstrekkelig dimensjonert ledning fører til et alvorlig fall i volumtage, noe som resulterer i tap av kraft og mulig skade på verktøyet. (Se tabell A.)
  TABELL A: ANBEFALT MINIMUM LEDNINGSMÅLER FOR SKJØTELEDNINGER* (120 VOLT)
  NAVNESKILT AMPDU ER

  (ved full belastning)

  SKJØTELEDNING LENGDE
  25 ' 50 ' 75 ' 100 ' 150 '
  0 - 2.0 18 18 18 18 16
  2.1 - 3.4 18 18 18 16 14
  3.5 - 5.0 18 18 16 14 12
  5.1 - 7.0 18 16 14 12 12
  7.1 - 12.0 16 14 12 10 -
  12.1 - 16.0 14 12 10 - -
  16.1 - 20.0 12 10 - - -
  * Basert på å begrense linjen voltagJeg faller til fem volt ved 150% av nominell amper.
 3. Jo mindre ledningsnummeret på ledningen er, desto større er ledningens kapasitet. For eksample, en 14 gauge ledning kan bære en høyere strøm enn en 16 gauge ledning.
 4. Når du bruker mer enn én skjøteledning for å utgjøre den totale lengden, må du sørge for at hver ledning inneholder minst den nødvendige ledningsstørrelsen.
 5.  Hvis du bruker en skjøteledning til mer enn ett verktøy, legger du til typeskiltet amperer og bruk summen til å bestemme nødvendig minimum ledningsstørrelse.
 6. Hvis du bruker en skjøteledning utendørs, sørg for at den er merket med suffikset "WA" ("W" i Canada) for å indikere at den er akseptabel for utendørs bruk.
 7. Sørg for at skjøteledningen er riktig kablet og i god elektrisk stand. Bytt alltid ut en skadet skjøteledning eller få den reparert av en kvalifisert elektriker før du bruker den.
 8. Beskytt skjøteledningene mot skarpe gjenstander, overdreven varme og damp eller våte områder.

symbologi

Spesifikasjoner

Elektrisk vurdering 120 VAC / 60Hz / 19W / 0.172A
Beholderbelastning 1.8A
Strømledningslengde 5 ft.

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to forhold: (1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta all mottatt interferens, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift.

 

OBS: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en klasse B digital enhet, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens i radio- eller fjernsynsmottak, som kan bestemmes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere forstyrrelsen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

 • Omorienter eller flytt mottakerantennen.
 • Øk skillet mellom utstyret og mottakeren.
 • Koble utstyret til et stikkontakt på en annen krets enn mottakeren er koblet til.
 • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / tv-tekniker for å få hjelp.

Monteringsanvisning

Les HELE VIKTIGE SIKKERHETSINFORMASJON-seksjonen i begynnelsen av dette dokumentet, inkludert all tekst under underoverskriftene der før du setter opp eller bruker dette produktet.

Nedhengt montering

 1. Velg et passende sted for oppheng av Grow Light. Grow Light må henges fra en solid monteringsoverflate som tåler vekten av armaturet.
  FORSIKTIGHET! Ikke installer Grow Light i gips.
  ADVARSEL! FOR Å FORHINDRE ALVORLIG SKADE: Kontroller at installasjonsoverflaten ikke har noen skjulte hjelpelinjer før du borer eller skruer inn skruer.
 2. Merk monteringssteder 23.6! fra hverandre på monteringsoverflaten.
 3. Drill 1/8! hull i monteringssteder.
 4. Tre J-krokene inn i hullene.
 5. Legg til kjeder til V Hooks.
 6. Fest V-kroker for å vokse lys.
 7. Heng kjeden på J-kroken.
 8.  Koble ikke mer enn åtte Grow Lights sammen.
 9. Koble strømledningen til 120VAC jordet stikkontakt. Slå på strømbryteren(e).

Utenpåliggende montering

 1. Merk monteringssteder 22.6! fra hverandre på monteringsoverflaten.
 2. Drill 1/8! hull i monteringssteder.
 3. Skru skruene inn i hullene, slik at skruehodene strekker seg 0.1! fra monteringsoverflaten.
 4. Juster store ender av nøkkelhull på Grow Light med skruer på monteringsoverflaten.
 5. Skyv Grow Light mot de små endene av nøkkelhullene for å sikre.
 6. Koble ikke mer enn åtte Grow Lights sammen.
 7. Koble strømledningen til 120VAC jordet stikkontakt. Slå på strømbryteren(e).

Vedlikehold

Prosedyrer som ikke er spesifikt forklart i denne håndboken må
kun utføres av en kvalifisert tekniker

ADVARSEL

FOR Å FOREBYGGE alvorlig personskade fra utilsiktet drift:
Koble lyset fra stikkontakten før du utfører noen prosedyre i denne delen.
FOR Å FORHINDRE ALVORLIG SKADE FRA LYSFEIL:
Ikke bruk skadet utstyr. Hvis det oppdages skade, må problemet rettes opp før videre bruk.

 1. FØR HVER BRUK, inspiser den generelle tilstanden til Grow Light. Se etter:
  • løs maskinvare
  • feiljustering eller binding av bevegelige deler
  • skadet ledning/elektriske ledninger
  • sprukne eller ødelagte deler
  • enhver annen tilstand som kan
  påvirke sikker drift.
 2. Rengjør Diffuserdekselet med jevne mellomrom med ikke-slipende glassrengjøringsmiddel og en ren klut.

ADVARSEL! FOR Å FORHINDRE ALVORLIG SKADE: Hvis strømledningen til denne lampen er skadet, må den kun skiftes ut av en kvalifisert servicetekniker.

Deleliste og diagram

Del Beskrivelse Antall
1 Triangel V-krok 2
2 Kjede 2
3 J Hook 2
4 Skru 2
5 Grow Light 1

Registrer produktets serienummer her:
OBS:
Hvis produktet ikke har noe serienummer, må du registrere måned og kjøpsår i stedet.
OBS: Noen deler er oppført og vist kun for illustrasjonsformål, og er ikke tilgjengelige enkeltvis som reservedeler. Spesifiser UPC 193175463784 ved bestilling av deler.

Begrenset 90 dagers garanti

Harbor Freight Tools Co. gjør sitt ytterste for å sikre at produktene oppfyller høye kvalitets- og holdbarhetsstandarder, og garanterer overfor den opprinnelige kjøperen at dette produktet er fritt for defekter i materialer og utførelse i en periode på 90 dager fra kjøpsdatoen. Denne garantien gjelder ikke skader som skyldes direkte eller indirekte,
til misbruk, misbruk, uaktsomhet eller ulykker, reparasjoner eller endringer utenfor våre anlegg, kriminell aktivitet, feil installasjon, normal slitasje eller mangel på vedlikehold. Vi skal under ingen omstendigheter være ansvarlige for dødsfall, skader
til personer eller eiendom, eller for tilfeldige, betingede, spesielle eller følgeskader som oppstår ved bruk av produktet vårt. Noen stater tillater ikke utelukkelse eller begrensning av tilfeldige skader eller følgeskader, så det kan hende at utelukkelsesbegrensningen ovenfor ikke gjelder deg. DENNE GARANTIEN ER UTTRYKKELIG I STEDET FOR ALT ANDRE

GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT GARANTIER FOR SALGBARHET OG EGNETHET.

For å ta advantage av denne garantien må produktet eller delen returneres til oss med forhåndsbetalte transportkostnader. Bevis for kjøpsdato og forklaring på klagen må følge varene.
Hvis inspeksjonen vår bekrefter mangelen, vil vi enten reparere eller erstatte produktet ved vårt valg, eller vi kan velge å refundere kjøpesummen hvis vi ikke raskt og raskt kan gi deg en erstatning. Vi vil returnere reparerte produkter på vår bekostning, men hvis vi finner ut at det ikke er noen feil, eller at feilen skyldes årsaker som ikke er innenfor rammen av vår garanti, må du bære kostnadene for å returnere produktet.
Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra stat til stat

 

 

Les mer om denne håndboken og last ned PDF:

Dokumenter / Ressurser

LUMINAR EVERYDAY 59250 2 fot LED-koblingsbart plantevekstlys [pdf] Brukerhåndbok
59250, 2 fot LED koblingsbar plantevekstlys, 59250 2ft LED koblingsbar plantevekstlys

Referanser

Bli med i diskusjonen

1 Kommentar

 1. må vise spektrumspesifikasjoner for hvor mye rødt blått lys og andre bølgelengder produsert av produktet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *