jbl-logo

JBL L75MS integrert musikksystem

JBL L75MS integrert musikksystem

Integrert musikksystem

Integrert musikksystem

Bekreft innholdet i boksen

Bekreft innholdet i boksen

 Bestem høyttalerplassering

Still inn basskonturbryteren basert på høyttalernes nærhet til sidegrenser som vegger og inne i en bokhylle eller et skap. Når du er nær en grense, bør bryteren være i -3dB-posisjon for å opprettholde nivået av bassresponsen.

Bort fra sidegrenser som vegger.

knapper

Nær sidegrenser som vegger eller når høyttaleren er inne i et skap med bokhylle.

Koble til fysiske kilder

Koble til fysiske kilder

© 2021 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rettigheter forbeholdes. JBL er et varemerke for HARMAN International Industries, Incorporated, registrert i USA og / eller andre land.
Funksjoner, spesifikasjoner og utseende kan endres uten varsel.

Koble sammen fjernkontrollen

Koble sammen fjernkontrollen

Koble til et nettverk

For en kablet tilkobling
Koble Ethernet-porten på baksiden til porten på en trådløs ruter med en CAT-5e eller høyere kabel.

For en Wi-Fi Direct-tilkobling

 1. Last ned og åpne Google Home-appen på mobilenheten din.
 2. Følg Google Home-instruksjonene for å legge til enheter.
 3. Følg instruksjonene for å legge til enheter. Merk: Vi anbefaler å gi høyttaleren et felles navn slik at den lett kan finnes for streaming senere.

NOTAT: Hvis et annet navn enn L75ms er valgt under dette trinnet, skriv det ned, da det vil være det som brukes til å koble til enheten når du streamer eller bruker Bluetooth.

Koble til et nettverk

Koble til en kilde via Bluetooth

Koble til et nettverk-1

Generelle spesifikasjoner

Generelle spesifikasjoner

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

For alle produkter

 1. Les disse instruksjonene.
 2. Hold disse instruksjonene.
 3. Pass på alle advarsler.
 4. Følg alle instruksjonene.
 5. Rengjør bare med en tørr klut.
 6. Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger. Installer dette apparatet i samsvar med produsentens instruksjoner.
 7. Ikke installer dette apparatet i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmeapparater, ovner eller annet apparat (inkludert amplifiers) som produserer varme.
 8. Ikke overvinn sikkerhetsformålet med den polariserte eller jordede kontakten. En polarisert plugg har to kniver med den ene bredere enn den andre. En jordingsplugg har to kniver og en tredje jording. Det brede bladet eller den tredje spissen er gitt for din sikkerhet. Hvis den medfølgende pluggen ikke passer inn i stikkontakten, må du kontakte en elektriker for å bytte ut det foreldede uttaket.
 9. Beskytt strømledningen mot å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved plugger, stikkontakter og punktet der den kommer ut av apparatet.
 10. Bruk kun tilbehør / tilbehør som er spesifisert av produsenten.
 11. Bruk bare med vognen, stativet, stativet, braketten eller bordet som er spesifisert av produsenten eller selges sammen med apparatet. Når en vogn brukes, må du være forsiktig når du flytter vognen / apparatkombinasjonen for å unngå personskade ved velte.
 12. Koble fra dette apparatet i lynvær eller når det ikke brukes i lengre perioder.
 13. Henvis all service til kvalifisert servicepersonell. Vedlikehold er nødvendig når apparatet har blitt skadet
  på noen måte, for eksempel når strømledningen eller støpselet er skadet, væske har blitt sølt eller gjenstander har falt inn i apparatet, eller apparatet har vært utsatt for regn eller fuktighet, ikke fungerer normalt eller har falt i gulvet.
 14. For å koble dette apparatet helt fra strømnettet, koble fra strømledningen fra stikkontakten.
 15. Stikkontakten på strømledningen skal være lett å betjene.
 16. Dette apparatet er kun ment for bruk med strømforsyningen og / eller ladekabelen fra produsenten.

Følgende instruksjoner gjelder kanskje ikke for vanntette enheter. Se enhetens brukerhåndbok eller hurtigstartveiledning for mer vanntett instruksjon hvis noen.

 • Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
 • Ikke utsett dette apparatet for drypp eller sprut, og sørg for at ingen gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, plasseres på apparatet.

ADVARSEL: For å redusere risikoen for BRANN ELLER ELEKTRISK STØT, IKKE UTSETT DETTE APPARATET FOR REGN ELLER FUKT.

FORSIKTIG

FORSIKTIG FCC- OG IC-ERKLÆRING FOR BRUKERE (KUN USA OG CANADA)
Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to forhold: (1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta all mottatt interferens, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift.
CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

FCC SDOC-LEVERANDØRS ERKLÆRING OM SAMSVAR
HARMAN International erklærer herved at dette utstyret er i samsvar med FCC Part 15 Subpart B.
Samsvarserklæringen kan konsulteres i supportdelen av vår Web nettsted, tilgjengelig fra www.jbl.com/specialtyaudio

Forklaring om forstyrrelser fra Federal Communication Commission

Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en klasse B digital enhet, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens i radio- eller fjernsynsmottak, som kan bestemmes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere forstyrrelsen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

 • Omorienter eller flytt mottakerantennen.
 • Øk skillet mellom utstyret og mottakeren.
 • Koble utstyret til et stikkontakt på en annen krets enn mottakeren er koblet til.
 • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / tv-tekniker for å få hjelp.

Forsiktig: Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av HARMAN, kan ugyldiggjøre brukerens autoritet til å bruke utstyret.

For produkter som overfører RF-energi:

 1. FCC OG IC-INFORMASJON FOR BRUKERE
  Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene og Industry Canada-lisensfrie RSS-standard(er). Drift er underlagt
  til følgende to forhold: (1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens; og (2) denne enheten må akseptere all interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.
 2. FCC / IC-erklæring om strålingseksponering
  Dette utstyret overholder FCC- og ISED-grenser for strålingseksponering angitt for et ukontrollert miljø.
  Hovedenheten til dette utstyret bør installeres og brukes med en minimumsavstand på 20 cm mellom radiatoren og kroppen din.
  I tilfelle dette utstyret må underkastes FCC/IC SAR (Specific Absorption Rate) eksponeringstest, er dette utstyret utformet for å oppfylle kravene for eksponering for radiobølger fastsatt av FCC og ISED. Disse kravene setter en SAR-grense på 1.6 W/kg i gjennomsnitt over ett gram vev. Den høyeste SAR-verdien rapportert under denne standarden under produktsertifisering for bruk når den bæres riktig på kroppen eller på hodet, uten atskillelse. For å oppfylle retningslinjer for RF-eksponering og redusere eksponering for RF-energi under operasjonen, bør dette utstyret plasseres minst denne avstanden fra kroppen eller hodet.

For radioutstyr som opererer i 5150-5850MHz FCC og IC Forsiktig:
Høyeffektsradarer er tildelt som primære brukere av 5.25 til 5.35 GHz og 5.65 til 5.85 GHz båndene. Disse radarstasjonene kan forårsake interferens med og/eller skade på LE LAN-enheter (Licence-Exempt Local Area Network). Ingen konfigurasjonskontroller er gitt for dette trådløse utstyret som tillater endringer i frekvensen av operasjoner utenfor FCC-godkjenningen for amerikansk drift i henhold til del 15.407 av FCC-reglene.

IC Forsiktig
Brukeren bør også informeres om at:

 1. Enheten for drift i båndet 5150 – 5250 MHz er kun for innendørs bruk for å redusere potensialet for skadelig interferens til co-kanal mobile satellittsystemer; (ii) den maksimale antenneforsterkningen tillatt for enheter i båndene 5250 – 5350 MHz og 5470 – 5725 MHz skal være i samsvar med ei .rp-grensen: og
 2. Den maksimale antenneforsterkningen som er tillatt for enheter i båndet 5725 – 5825 MHz skal overholde eirp-grensene spesifisert for punkt-til-punkt- og ikke-punkt-til-punkt-drift etter behov.

Bruksbegrensning Merk i EU, drift er begrenset til innendørs bruk innenfor båndet 5150-5350 MHz.
Riktig avhending av dette produktet (avfall elektrisk og elektronisk utstyr)
Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes som husholdningsavfall, og skal leveres til et passende innsamlingsanlegg for gjenvinning. Riktig avhending og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, menneskers helse og miljøet. For mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet, kontakt din lokale kommune, avhendingstjeneste eller butikken der du kjøpte dette produktet.

Symbol-1Dette produktet er RoHS-kompatibelt.
Dette produktet er i samsvar med Direktiv 2011/65/EU og Storbritannia The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, og dets endringer, om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr .

REACH
REACH (forordning nr. 1907/2006) tar for seg produksjon og bruk av kjemiske stoffer og deres potensielle innvirkning på menneskers helse og miljøet. Artikkel 33(1) i REACH-forordningen krever at leverandører informerer mottakerne hvis en artikkel inneholder mer enn 0.1 % (per vekt per artikkel) av et eller flere stoffer på kandidatlisten for svært bekymringsfulle stoffer ('REACH-kandidater) liste'). Dette produktet inneholder stoffet “bly” (CAS-nr. 7439-92-1) i en konsentrasjon på mer enn 0.1 % per vekt. På tidspunktet for utgivelsen av dette produktet, bortsett fra hovedstoffet, er ingen andre stoffer på REACH-kandidatlisten inneholdt i en konsentrasjon på mer enn 0.1 % per vekt
i dette produktet.

OBS: 27. juni 2018 ble bly lagt til på REACH-kandidatlisten. Inkludering av bly i REACH-kandidatlisten betyr ikke at blyholdige materialer utgjør en umiddelbar risiko eller resulterer i en begrensning av tillatelsen til bruken.

For enheter med hodetelefonkontakter

ADVARSEL / FORSIKTIG 

Symbol-2
IKKE bruk hodetelefonene med høyt volum i lengre perioder.

 • For å unngå hørselsskader, bruk hodetelefonene på et behagelig, moderat volumnivå.
 • Skru ned volumet på enheten før du setter hodetelefonene på ørene, og skru deretter volumet opp gradvis til du når et behagelig lyttenivå.

For produkter som inkluderer batterier

Instruksjoner for brukere om fjerning, gjenvinning og avhending av brukte batterier
For å fjerne batteriene fra utstyret eller fjernkontrollen, reverser du prosedyren som er beskrevet i brukerhåndboken for å sette inn batterier. For produkter med et innebygd batteri som varer i produktets levetid, er det ikke sikkert at fjerning er mulig for brukeren. I dette tilfellet håndterer resirkulerings- eller gjenvinningssentre demontering av produktet og fjerning av batteriet. Hvis det av en eller annen grunn blir nødvendig å bytte et slikt batteri, må denne prosedyren utføres av autoriserte servicesentre. I EU og andre steder er det ulovlig å kaste batterier sammen med husholdningsavfall. Alle batterier må kastes på en miljømessig forsvarlig måte. Kontakt de lokale avfallshåndteringsmyndighetene for informasjon om innsamling, resirkulering og avhending av brukte batterier.

ADVARSEL: Fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes ut feil. For å redusere risikoen for brann, eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske/gass, må du ikke demontere, knuse, punktere, kortslutte eksterne kontakter, utsette for temperaturer over 60 °C (140 °F), solskinn eller lignende, utsett for ekstremt lav luft trykk eller kast i brann eller vann. Erstatt kun med spesifiserte batterier. Symbolet som indikerer "separat innsamling" for alle batterier og akkumulatorer skal være den overkryssede søppelkassen vist nedenfor:

Symbol-3ADVARSEL – For produkter som inneholder mynt-/knappcellebatterier
IKKE SVEKK BATTERI, FARE FOR KJEMISK BRANN. Dette produktet inneholder et mynt-/knappcellebatteri. Hvis mynt-/knappcellebatteriet svelges, kan det forårsake alvorlige indre brannskader på bare 2 timer og kan føre til døden. Hold nye og brukte batterier unna barn. Hvis batterirommet ikke lukkes ordentlig, må du slutte å bruke produktet og holde det unna barn. Hvis du tror batterier kan ha blitt svelget eller plassert inne i noen del av kroppen, søk øyeblikkelig legehjelp.

For alle produkter med trådløs drift:
HARMAN International erklærer herved at dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i Direktiv 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations 2017. Samsvarserklæringen kan konsulteres i supportdelen av vår Web nettsted, tilgjengelig fra www.jbl.com/specialtyaudio.

Produsent: Harman International Industries, Incorporated
Adresse: 8500 Balboa Blvd, Northridge, CA 91329, USA Europeisk representant: Harman International Industries, Incorporated EMEA Liaison Office, Danzigerkade 16, 1013 AP Amsterdam, Nederland UK forretningsadresse: Ground Floor, Westside 2, London Road, Apsley Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD, Storbritannia

HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rettigheter forbeholdt. JBL er et varemerke for HARMAN International Industries, Incorporated, registrert i USA og/eller andre land. Funksjoner, spesifikasjoner og utseende kan endres uten varsel.

www.jbl.com/specialtyaudio
10/27/2021 11:08:50 AM

Harman International Industries, Incorporated
8500 Balboa Blvd, Northridge, CA 91329, USA
Europeisk representant:
Harman International Industries, Incorporated
EMEA Liaison Office, Danzigerkade 16, 1013 AP Amsterdam, Nederland
Forretningsadresse i Storbritannia:
Første etasje, Westside 2, London Road, Apsley, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD, Storbritannia

Dokumenter / Ressurser

JBL L75MS integrert musikksystem [pdf] Brukerveiledning
JBLL75MS, APIJBLL75MS, JBLBTRC, APIJBLBTRC, L75MS, integrert musikksystem

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.