Honeywell-logo3.5 kubikkfot brystfryser
Brukermanual
Les og lagre disse instruksjonene før bruk
H35CFW

Honeywell H35CFW 3.5 Cubic Feet Chest Freezer

SIKKERHETSADVARSLER

1.1 Advarsel

Honeywell H35CFW 3.5 Cubic Feet Chest Freezer - warning ADVARSEL: fare for brann / brannfarlige materialer
Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdningsbruk, ikke-detaljbruk.
Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner med mindre de har fått tillatelse fra en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet.
Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifiserte personer for å unngå fare.
Apparatet må kobles fra etter bruk og før brukervedlikehold utføres.
IKKE oppbevar eksplosive stoffer som aerosolbokser i dette apparatet.
DO NOT use extension cords or ungrounded (two prongs) adapters.
ADVARSEL: Hold ventilasjonsåpningene, i apparatkapslingen eller i den innebygde strukturen, fri for hindringer.
ADVARSEL: Ikke bruk mekaniske enheter eller andre midler for å fremskynde avrimingsprosessen, bortsett fra de som er anbefalt av produsenten.
ADVARSEL: Ikke skad kjølekretsen.
ADVARSEL: Ikke bruk elektriske apparater inne i matoppbevaringsrommene på apparatet, med mindre de er av typen anbefalt av produsenten.
WARNING: This freezer uses flammable blowing gas and refrigerant. Please dispose of according to local regulators.
ADVARSEL: Når du plasserer apparatet, sørg for at strømledningen ikke er fanget eller skadet, og at den er plassert i samsvar med instruksjonene.
ADVARSEL: Ikke plasser flere bærbare stikkontakter eller bærbare strømforsyninger på baksiden av apparatet.
DANGER: Risk of child entrapment. Before disposing of your old freezer:

 • Ta av dørene.
 • La hyllene være på plass slik at barn ikke lett klatrer inn.

The freezer must be disconnected from the source of electrical supply before attempting the installation of the accessory.

Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the appliance are flammable. To prevent damage to the environment or any other harm, when the appliance is scrapped, please keep it away from any fire source.
For EN-standard: Dette apparatet kan brukes av barn i alderen 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske sensoriske eller mentale evner hvis de har fått instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn. Barn i alderen 3 til 8 år har lov til å laste og losse kjøleapparater.

1.2 Electricity Related Warnings

 • Ikke dra i strømledningen når fryseren er trukket ut. Ta godt i støpselet og dra det ut av kontakten direkte.
 • Do not damage the power cord under any condition, do not use it when the power cord is damaged or the plug is worn.
 • Replace worn or damaged power cords in manufacturer-authorized maintenance stations.
 • For å forhindre brann, bør støpselet være godt i kontakt med stikkontakten. Sørg for at jordingselektroden til strømuttaket er utstyrt med en pålitelig jordingslinje.
 • In case of a gas leak, please turn off the valve of the leaking gas and then open the doors and windows. Do not unplug the freezer and other electrical appliances since that spark may cause a fire.
 • To ensure safety, it is not recommended to place regulators, rice cookers, microwave ovens, and other appliances on the top of the freezer, unless recommended by the manufacturer.

1.3 Related Warnings for Use 

 • Ikke demonter eller rekonstruer fryseren vilkårlig, og ikke ødelegg kjølemediekretsen. Vedlikehold av apparatet må utføres av en spesialist.
 • Den skadede strømledningen må skiftes ut av produsenten, dens vedlikeholdsavdeling eller relaterte fagfolk for å unngå fare.
 • To prevent injury, do not put your hand between the freezer doors and body. Please be gentle when opening the door to avoid falling items.
 • To avoid frostbite, do not handle food or containers, especially metal, with wet hands in the freezing chamber when the freezer is running.
 • Do not allow children to enter or climb the freezer to prevent entrapment or injury.
 • Do not spray, wash, or put the freezer in moist places or places where it can be easily splashed with water to protect the electrical insulation properties.
 • Do not place heavy objects on the top of the appliance. Objects may fall when opening the door and may cause accidental injury.
 • Please pull out the plug in case of power failure or cleaning. Do not connect the freezer to the power supply within five minutes to prevent damage to the compressor due to successive starts.

1.4 Warnings Related to Placing Items

 • Do not put flammable, explosive, volatile, and highly corrosive items in the freezer to prevent damage to the product or fires.
 • Ikke plasser brennbare gjenstander i nærheten av fryseren for å unngå brann.
 • According to national standards, household freezers should not be used for other purposes, such as the storage of blood, drugs, or biological products.
 • Do not place items such as bottled or sealed containers of fluid such as bottled beers and beverages in the freezer.

1.5 Warnings for Energy

 • The freezer might not operate consistently when sited for an extended period of time below the range of temperatures that it is designed to withstand.
 • Do not exceed the storage time recommended by the food manufacturers for any kind of food and commercially quick-frozen food in the freezer.
 • A rise in the temperature of the frozen food during maintenance or cleaning could shorten the storage life.

1.6 Warnings Related to Disposal

The freezer’s refrigerant and cyclopentane foam materials are combustible materials. Discarded freezers should be isolated from fire sources and can not be burned. Please transfer the freezer to qualified professional recycling companies for processing to avoid damage to the environment or other hazards.
Please remove the door of the freezer and shelves to prevent children from entering and playing in the freezer.

Riktig avhending av dette produktet:
SøppelkasseikonThis marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. Contact the retailer as many will take them back for recycling.

PROPER USE OF FREEZER

2.1 Names of Components

Honeywell H35CFW 3.5 Cubic Feet Chest Freezer - Names of ComponentsThe freezing speed of the product is related to the amount and temperature of contents stored in the freezer. The thermostat should be adjusted to maximum gear 24 hours before placing room temperature contents into the freezer. If contents are added to the freezer at room temperature prepare ice for cold storage. The large food should be divided into small pieces for better freezing.
OBS: It is recommended to grease the hinge of the freezer regularly to extend the life of the hinge.

2.2 Temperaturkontroll

Honeywell H35CFW 3.5 Cubic Feet Chest Freezer - Temperature ControlConnect the freezer to the power supply and the green power indicator light will shine.
The interior temperature of the freezer is adjusted through the thermostat knob.
Rotate the knob clockwise to adjust.

2.3 Plassering

 • Before using the freezer, remove all packaging materials including bottom cushions, foam pads, and tape inside, and tear off the protective film on the door and the freezer body.
 • The freezer should be placed in a well-ventilated indoor place on the ground that is flat and sturdy.
 • Keep away from heat and avoid direct sunlight. Do not place the freezer in moist or watery places to prevent rust or reduction of insulation.
 • Please leave at least 70 cm of space above the freezer, and 20 cm from both sides and backside to facilitate heat dissipation.

2.4 Start to Use

 • The freezer must stand for half an hour before connecting power when it is first started.
 • Run the freezer for 2 to 3 hours, or 4+ hours in the summer, before loading fresh or frozen food.

2.5 Energy Saving Tips

 • Apparatet skal være plassert i det kuleste området i rommet, borte fra varmeproduserende apparater eller varmekanaler og utenfor direkte sollys.
 • La varm mat avkjøles til romtemperatur før du legger dem i apparatet.
  Overloading the appliance forces the compressor to run longer. Food that freezes too slowly may lose quality or spoil.
 • Sørg for å pakke inn maten ordentlig, og tørk av beholderne før du setter dem i apparatet for å redusere frostoppbygging inne i apparatet.
 • Do not line the storage bin with aluminum foil, wax paper, or paper towels.
  Foringer forstyrrer sirkulasjonen av kald luft, noe som gjør apparatet mindre effektivt.
 • Organiser og merk mat for å redusere døråpninger og utvidede søk. Fjern så mange ting du trenger samtidig, og lukk døren så snart som mulig.

MAINTENANCE OF FREEZER

3.1 Rengjøring

 • Clean dust behind the freezer and on the ground to improve the cooling effect and energy saving.
 • Sjekk dørpakningen regelmessig for å sikre at det ikke er noe rusk. Rengjør dørpakningen med en myk klut dampvaskes med såpevann eller fortynnet vaskemiddel.
 • Clean the interior of the freezer regularly to avoid odor.
 • Please turn off the power before cleaning the interior, and remove all food, shelves, drawers, etc.
 • Use a soft cloth or sponge to clean the inside of the freezer, with two tablespoons of baking soda and a quart of warm water. Then rinse with water and wipe clean. After
  cleaning, open the door, and let it dry naturally before turning on the power.
 • For areas that are difficult to clean (such as narrow gaps or corners), it is recommended to wipe them regularly with a soft rag, soft brush, etc. to ensure no contaminants or
  bacteria accumulate in these areas.
 • Do not use soap, detergent, scrub powder, spray cleaner, etc., as these may cause odors in the interior of the freezer or contaminate food.
 • Rengjør kurvene med en myk klut dampened with soapy water or diluted detergent. Then rinse with water and dry with a soft cloth or naturally.
 • Tørk av den ytre overflaten av fryseren med en myk klut dampavsluttes med såpevann, vaskemiddel osv., og tørk deretter av.
 • Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives (such as toothpaste), organic solvents (such as alcohol, acetone, banana oil, etc.), boiling water, acid or alkaline items, which may damage the cooler surface and interior. Boiling water and organic solvents such as benzene may deform or damage plastic parts.
 • Ikke skyll direkte med vann eller andre væsker under rengjøring for å unngå kortslutning eller skade på den elektriske isolasjonen.

Honeywell H35CFW 3.5 Cubic Feet Chest Freezer - warning Koble fra fryseren for tining og rengjøring.

3.2 Defrost

 • Manually defrost the freezer. Disconnect the plug from the wall socket, open the door and remove all contents and shelving baskets before defrosting. open the outflow hole and drainage hole (and place the water container at the outflow hole); It is recommended to remove the frost with a plastic scraper or let the temperature rise naturally until the frost melts. Then wipe away the remaining ice and water, and plug in the freezer.

Honeywell H35CFW 3.5 Cubic Feet Chest Freezer - warningIkke bruk andre mekaniske enheter eller andre midler for å akselerere avrimingsprosessen enn de som er anbefalt av produsenten.
Ikke skad kjølekretsen.

3.3 Stop Using
Power failure: Food can usually be preserved for a couple of hours in case of power failure. It is recommended to reduce the frequency of opening the door and to not put fresh food into the freezer.
Long-time nonuse: Please unplug the unused freezer for cleaning. Keep the door open to avoid odor.
Moving: Do not turn upside down or shake the freezer, the carrying angle can not be greater than 45°.
Ikke hold i døren og hengslene når du flytter denne enheten.
Honeywell H35CFW 3.5 Cubic Feet Chest Freezer - warning Continuous operation is recommended when the freezer is started. To prevent affecting the freezer’s service life, please do not stop the freezer under normal circumstances.

FEILSØKING

I drift Ensure the freezer is plugged in and connected to power Check that the voltage is not low The temperature control knob is not set to “OFF”
lukt Thoroughly clean the interior of the freezer.
Langsiktig drift av kompressoren Do not overload the freezer
Do not put hot contents in the freezer
Do not open doors too frequently
Note that it is normal that the freezer operates for a longer time in summer when the ambient temperature is higher
Frysedøren kan ikke lukkes ordentlig Check for any items blocking the freezer door or unbalanced placement of items.
Høye lyder Sørg for at fryseren står på et flatt og stabilt underlag
Ensure that the freezer accessories are properly placed
Forbigående vanskeligheter med å åpne døren Pressure differences between the inside and outside of the freezer may result in transient difficulty in the door opening.
Freezer Enclosure Heat Condensation The freezer enclosure may emit heat during operation, especially in summer, caused by the radiation of the condenser; this is normal.
Condensation may be detected on the exterior surface and door seals of the freezer when humidity is high; this is normal.
Luftstrømslyd Buzz Clatter Kompressoren kan gi en summelyd når den startes eller slås av.
The solenoid valve or electric switch valve may create a clattering sound that is normal and does not affect the operation.

Ønsker du å returnere eller erstatte produktet, ta kontakt med butikken der det er kjøpt (husk å ta med kjøpsfaktura). Hvis produktet ditt trenger reparasjon, vennligst kontakt oss via e-post eller telefon.

Honeywell-logoBHRS Group, LLC
585 Prospect St.
Lakewood, NJ 08701
Kundeservice Tlf: 1-800-604-0295
Kundeservice e-post: [e-postbeskyttet]
Webnettstedet: honeywellcoolingappliances.com 

©2021 BHRS Group, LLC. Alle rettigheter forbeholdt.
The Honeywell Trademark is used under license from Honeywell International Inc. and makes no representations or warranties with respect to this product. This product is manufactured by BHRS Group, LLC.
Gjort i Kina  

Dokumenter / Ressurser

Honeywell H35CFW 3.5 Cubic Feet Chest Freezer [pdf] Brukerhåndbok
H35CFW, 3.5 Cubic Feet Chest Freezer, Feet Chest Freezer, Chest Freezer, H35CFW, Freezer

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.