logo

homelabs vanndispenser

Produkt

FØR FØRSTE BRUK:
For å forhindre innvendige skader, er det veldig viktig å holde kjøleenheter (som denne) oppreist under hele reisen. La den stå stående og utenfor esken i 24 timer før du kobler den til.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

For å redusere risikoen for personskader og materielle skader, må brukeren lese hele denne veiledningen før du monterer, installerer, bruker og vedlikeholder dispenseren. Unnlatelse av å utføre instruksjonene i denne håndboken kan forårsake personskade eller skade på eiendom. Dette produktet gir vann ved veldig høye temperaturer. Manglende bruk kan føre til personskade. Barn skal alltid være under oppsyn når de bruker og bruker dette apparatet. Når du bruker denne dispenseren, må du alltid utføre grunnleggende sikkerhetsregler, inkludert følgende:

 • Ikke berør varme overflater. Bruk håndtak eller knapper på kontrollpanelet i stedet. Apparatets kropp blir veldig varm under langvarig bruk, så vær så snill å håndtere den.
 • Før bruk må denne dispenseren være riktig montert og installert i samsvar med denne håndboken.
 • Denne dispenseren er kun ment for vanndispensering. IKKE bruk andre væsker.
 • IKKE bruk til andre formål. Bruk aldri annen væske i dispenseren enn kjent og mikrobiologisk trygt vann på flaske.
 • Kun for innendørs bruk. Oppbevar vanndispenseren på et tørt sted borte fra direkte sollys. IKKE bruk utendørs.
 • Installer og bruk bare på et hardt, flatt og plant underlag.
 • IKKE plasser dispenseren i et lukket rom eller skap.
 • IKKE bruk dispenseren i nærvær av eksplosive gasser.
 • Plasser baksiden av dispenseren ikke nærmere 8 cm fra veggen, og la fri luftstrøm flyte mellom veggen og dispenseren. Det må være minst 8 tommers klaring på sidene til dispenseren for å tillate luftstrøm.
 • Bruk bare jordede uttak.
 • Ikke bruk en skjøteledning med vanndispenseren.
 • Ta alltid tak i støpselet og trekk rett ut av stikkontakten. Trekk aldri ut strømledningen ved å trekke i strømledningen.
 • IKKE bruk dispenser hvis ledningen blir flosset eller på annen måte skadet.
 • For å beskytte mot elektrisk støt, IKKE senk ledningen, støpselet eller andre deler av dispenseren i vann eller andre væsker.
 • Forsikre deg om at dispenseren er frakoblet før rengjøring.
 • La aldri barn disponere varmt vann uten riktig og direkte tilsyn. Koble fra enheten når den ikke er i bruk for å forhindre bruk uten tilsyn av barn.
 • Service skal kun utføres av en sertifisert tekniker.
 • ADVARSEL: Ikke skad kjølekretsen.
 • Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
 • Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet.
 • Dette apparatet er ment å brukes i husholdninger og lignende bruksområder, som f.eks. Personalets kjøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer; våningshus; og bruk av klienter på hoteller, moteller, bed and breakfast-vertshus og andre miljøer i boligformat; catering og lignende applikasjoner som ikke er detaljhandel.
 • Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifiserte personer for å unngå fare. Ikke bruk dispenseren hvis det er skade eller lekkasje fra kondensatorrøret på baksiden.
 • Apparatet må ikke rengjøres med en vannstråle.
 • Apparatet er kun egnet for innendørs bruk.
 • ADVARSEL: Hold ventilasjonsåpningene, i apparatkapslingen eller i den innebygde strukturen, fri for hindringer.
 • ADVARSEL: Ikke bruk mekaniske enheter eller andre midler for å fremskynde avrimingsprosessen, bortsett fra de som er anbefalt av produsenten.
 • Ikke oppbevar eksplosive stoffer som aerosolbokser med et brennbart drivmiddel i dette apparatet.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

 • Dette apparatet skal brukes i omgivelser med temperaturer fra 38 ° F ~ 100 ° F og fuktighet ≤ 90%.
 • Dette apparatet er ikke egnet for installasjon i et område der en vannstråle kan brukes.
 • Snu aldri maskinen opp ned eller lene den mer enn 45 °.
 • Når maskinen er under ispunktet og sperret av is, må kjølebryteren være lukket i 4 timer før den slås på igjen for å fortsette driften.
 • Denne maskinen skal ikke slås på igjen før 3 minutter etter at du har slått av strømbryteren.
 • Det anbefales å bruke rent vann. Hvis du trenger å rengjøre rør eller fjerne skala, må du søke hjelp av en sertifisert profesjonell tekniker.
 • Dette produktet anbefales ikke å bruke i en høyde over 3000 meter (9842 fot).

LAGRE DISSE INSTRUKSJONENE

Kun for innendørs bruk

DELES BESKRIVELSE

NOTAT: Denne maskinen er egnet for en flaske på 3 eller 5 liter. IKKE bruk hardt vann, da det kan forårsake avfelling inne i kjelen og påvirke oppvarmingshastigheten og ytelsen.
Denne enheten er testet og renset før pakking og forsendelse. Under transport kan det samles støv og lukt i tanken og ledningene. Tapp ut og kast minst en liter vann før du drikker vann.

Mer enn view

Nei. DELNAVN Nei. DELNAVN
1 Trykknapp med varmt vann (med

barnesikring)

8 Dispenserdør
2 Trykknapp med lunkent vann 9 Bryter for nattlys
3 Trykknapp med kaldt vann 10 Varmebryter
4 Vanntut 11 Kjølebryter
5 Forside 12 Strømledning
6 Grid 13 Utløp for varmt vann
7 Vannoppsamler 14 Kondensator

DRIFT

BELIGGENDE DISPENSER
 1. Plasser dispenseren loddrett.
 2. Plasser dispenseren på et hardt, jevnt underlag; på et kjølig, skyggelagt sted nær et jordet stikkontakt.
  OBS: IKKE koble til strømledningen ennå.
 3. Plasser dispenseren slik at baksiden er minst 8 tommer fra veggen, og det er minst 8 tommer klaring på begge sider.
MONTERING

bilde

 1. Fjern dryppbrettet fra vannsamleren og legg risten på toppen for vannopsamling.
 2. Fest rutenettet og vannsamleren i dispenserdøren.
 3. Åpne dispenserdøren for å installere vannflasken.
 4. Plasser sondeenheten på sondehengeren. Se figur til høyre.
 5. Plasser en ny flaske utenfor skapet.
 6. Fjern hele plastlokket fra toppen av flasken.
 7. Rengjør utsiden av den nye flasken med en klut.
 8. Plasser sonden i flasken.
 9. Skyv kragen ned til den klikker på plass.
 10. Skyv hodet ned til rør treffer bunnen av flasken.
 11. Skyv flasken inn i skapet og lukk dispenserdøren.
 12. Koble strømledningen til et jordet stikkontakt. Pumpen vil begynne å flytte vann til de varme og kalde tankene. Det tar opptil 12 minutter å fylle tankene for første gang. I løpet av denne perioden vil pumpen gå kontinuerlig.

AKTIVERER VARME OG KJØLING
OBS: Denne enheten gir ikke varmt eller kaldt vann før bryterne er slått på. For å aktivere, trykk på oversiden av strømbryterne for å starte oppvarming og kjølevann.

 • Hvis du ikke vil varme opp vann, skyver du den nedre siden av den røde bryteren inn.
 • Hvis du ikke vil kjøle vann, skyver du den nedre siden av den grønne bryteren inn.

AKTIVERER NATTLYS
Skyv den øvre siden av nattlysbryteren inn for å slå på nattlyset. Skyv undersiden inn for å slå av nattlyset.

TAPE KALDT VANN

 1. Det tar omtrent 1 time fra det første oppsettet til vannet er helt avkjølt. Kjølebelysningen slukkes når den er helt avkjølt.
 2. Trykk på trykknappen for kaldt vann for å dispensere kaldt vann.
 3. Slipp trykknappen når ønsket nivå er nådd.

DOSERING AV VARMT VANN

 1. Det tar omtrent 12 minutter fra første oppsett til vannet når sin maksimale temperatur. Oppvarmingslampen vil slås av når den er oppvarmet.
 2. Denne vanndispenseren er utstyrt med en barnesikkerhetsfunksjon for å forhindre utilsiktet utlevering av varmt vann. For å muliggjøre utlevering av varmt vann, skyv og hold den røde barnesikringsknappen på trykknappen for varmt vann når du trykker på knappen.
 3. Slipp trykknappen når ønsket nivå er nådd.

FORSIKTIG: Denne enheten gir vann ved temperaturer som kan forårsake alvorlige forbrenninger. Unngå direkte kontakt med varmt vann. Hold barn og kjæledyr borte fra enheten mens du dispenserer. La aldri barn dele ut varmt vann uten riktig direkte tilsyn. Hvis det er fare for at barn får tilgang til vanndispenseren, må du sørge for at oppvarmingsfunksjonen er deaktivert ved å slå varmebryteren til av-posisjon.

ENDRE FLASKER
Et blinkende rødt lys varsler deg når flasken er tom. Bytt flasken så snart som mulig.
FORSIKTIG: Ikke tilfør varmt eller kaldt vann hvis det røde lyset blinker, da du kan tømme tankene og føre til at dispenseren blir overopphetet.

 1. Åpne dispenserdøren.
 2. Skyv den tomme flasken ut av skapet.
 3. Fjern sondenheten fra den tomme flasken. Plasser sondeenheten på sondehengeren. Se figur på side 9.
 4. Sett den tomme flasken til side.
 5. Plasser den nye flasken utenfor skapet. Fjern hele plastlokket fra toppen av flasken. Rengjør utsiden av den nye flasken med en klut.
 6. Plasser sonden i flasken. Skyv kragen ned til den klikker på plass. Skyv hodet ned til rørene treffer bunnen av flasken.
 7. Skyv flasken inn i skapet og lukk døren.

For å unngå en ulykke, slå av strømmen før rengjøring i henhold til følgende instruksjoner. Rengjøringen må være under veiledning av profesjonelt personale.

Rengjøring:
Vi anbefaler at du kontakter profesjonell rengjøringstjeneste for rengjøring.
FORSIKTIG: Denne enheten gir vann ved temperaturer som kan forårsake alvorlige forbrenninger. Unngå direkte kontakt med varmt vann. Hold barn og kjæledyr borte fra enheten mens du dispenserer.

desinfiserende: Enheten ble renset før den forlot fabrikken. Det bør desinfiseres hver tredje måned med et desinfeksjonsmiddel kjøpt separat. Følg instruksjonene på desinfeksjonsmidlet og rengjør det med vann.

Fjerne mineralforekomster: Bland 4 liter vann med 200 g sitronsyre krystaller, injiser blandingen i maskinen og sørg for at vannet kan strømme ut av varmtvannskranen. Slå på strømmen og varm den opp i ca. 10 minutter. 30 minutter senere, tøm væsken og rengjør den med vann to eller tre ganger. Vanligvis bør dette gjøres hver sjette måned. For å unngå skade og potensiell fare må du aldri demontere dispenseren selv.

ADVARSEL! Manglende installasjon av apparatet i henhold til instruksjonene kan være farlig og kan føre til personskade.

Emballasjematerialet som brukes er resirkulerbart. Vi anbefaler at du skiller plast, papir og papp og gir dem til resirkuleringsfirmaer. For å bidra til å bevare miljøet er kjølemediet som brukes i dette produktet R134a
(Hydrofluorocarbon - HFC), som ikke påvirker ozonlaget og har liten innvirkning på drivhuseffekten.

FEILSØKING

 

PROBLEMET

 

Vann lekker.

 

LØSNING

 

• Koble fra dispenseren, ta ut flasken og erstatt den med en annen flaske.

Ingen vann kommer fra tuten. • Forsikre deg om at flasken ikke er tom. Hvis den er tom, bytt den ut.

• Sørg for å skyve og holde den røde barnesikringsknappen på trykknappen for varmt vann for varmt vann.

 

Kaldt vann er ikke kaldt.

• Det tar opptil en time etter oppsett å dispensere kaldt vann.

• Forsikre deg om at strømledningen er riktig koblet til et arbeidsuttak.

• Forsikre deg om at baksiden av dispenseren er minst 8 tommer fra veggen og at den er der

fri luftstrøm på alle sider av dispenseren.

• Forsikre deg om at den grønne strømbryteren på baksiden av dispenseren er slått PÅ.

• Hvis vannet ikke har vært kaldt ennå, kan du kontakte en servicetekniker eller hOme ™ supportteam for å få hjelp.

 

Varmt vann er ikke varmt.

• Det tar 15-20 minutter etter oppsett å dispensere varmt vann.

• Forsikre deg om at strømledningen er riktig koblet til et arbeidsuttak.

• Forsikre deg om at den røde strømbryteren på baksiden av dispenseren er slått PÅ.

Nattlys fungerer ikke. • Forsikre deg om at strømledningen er riktig koblet til et arbeidsuttak.

• Forsikre deg om at nattlysbryteren på baksiden av dispenseren er PÅ.

Dispenser støyer. • Forsikre deg om at dispenseren er plassert på en plan overflate.

GARANTI

hOme ™ tilbyr en begrenset to års garanti (“garantiperiode”) på alle produktene våre som er kjøpt nye og ubrukt fra hOme Technologies, LLC eller en autorisert forhandler, med et originalt kjøpsbevis og der en mangel har oppstått, helt eller vesentlig , som et resultat av feil produksjon, deler eller utførelse i garantiperioden. Garantien gjelder ikke der skader er forårsaket av andre faktorer, inkludert men uten begrensning:
(a) normal slitasje,
(b) misbruk, mishandling, ulykke eller manglende overholdelse av bruksanvisningen;
(c) eksponering for væske eller infiltrasjon av fremmede partikler;
(d) service eller modifikasjoner av produktet annet enn med hOme ™; (e) kommersiell eller ikke-innendørs bruk.

HOme ™ -garantien dekker alle kostnader knyttet til å gjenopprette det påviste defekte produktet gjennom reparasjon eller utskifting av en hvilken som helst defekt del og nødvendig arbeidskraft slik at den samsvarer med de opprinnelige spesifikasjonene. Et erstatningsprodukt kan leveres i stedet for å reparere et defekt produkt. hOme ™s eksklusive forpliktelse under denne garantien er begrenset til slik reparasjon eller utskifting.

En kvittering som angir kjøpsdatoen, er nødvendig for ethvert krav, så oppbevar alle kvitteringer på et trygt sted. Vi anbefaler at du registrerer produktet ditt på vår webnettsted, homelabs.com/reg. Selv om det er veldig verdsatt, er produktregistrering ikke nødvendig for å aktivere noen garanti, og produktregistrering eliminerer ikke behovet for det originale kjøpsbeviset.

Garantien blir ugyldig hvis forsøk på reparasjon er utført av ikke-autoriserte tredjeparter og / eller hvis andre reservedeler enn de som leveres av hOme ™, brukes. Du kan også ordne med service etter at garantien utløper mot en ekstra kostnad.

Dette er våre generelle vilkår for garantiservice, men vi ber alltid kundene våre om å kontakte oss med eventuelle problemer, uavhengig av garantibetingelsene. Hvis du har problemer med et hOme ™ -produkt, kan du kontakte oss på 1-800-898-3002, så vil vi gjøre vårt beste for å løse det for deg.

Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan ha andre juridiske rettigheter, som varierer fra stat til stat, land til land eller provins til provins. Kunden kan hevde slike rettigheter etter eget skjønn.

ADVARSEL

Hold alle plastposer borte fra barn.

Kun for innendørs bruk

© 2018 hOme Technologies, LLC 37 East 18 Street, 7. etasje New York, NY 10003

homelabs.com/chat
1- (800) -898-3002
[e-postbeskyttet]

Ytterligere dokumenter [pdf]: c11e93cb-f4c4-46cd-a5d8-a094eb935dd2, 601090-bunn-last-dispenser-med-selvrensing-engelsk

Dokumenter / Ressurser

homelabs vanndispenser [pdf] Brukerveiledning
Vanndispenser, HME030236N

Referanser

Bli med i diskusjonen

2 Kommentarer

 1. (1) Jeg trenger manualen for HME030337N.
  (2) Hva betyr et blinkende grønt lys .??… selv med en full vannpanne festet. Alle andre funksjoner ... varm, kald ... fungerer fint.
  Takk
  Kevin Zilvar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.