HoMEDICS SP-180J Trådløs kroppsmassasjeapparat med dobbel løp instruksjonshåndbok
HoMEDICS SP-180J Trådløs kroppsmassasjeapparat med dobbel løp

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

NÅR DU BRUKER ELEKTRISKE PRODUKTER, SÆRLIG NÅR BARN ER NÅRVELDENDE, GRUNNLEGGENDE SIKKERHET

FORHOLDSREGLER BØR ALLTID FØLGES, INKLUDERT FØLGENDE:

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK.

FARE - FOR Å redusere risikoen for elektrisk støt:

 • Koble ALLTID dette apparatet fra stikkontakten umiddelbart etter bruk og før rengjøring.
 • IKKE strekk deg etter et apparat som har falt i vann. Trekk ut den umiddelbart.
 • IKKE bruk under bading eller under dusj.
 • IKKE plasser eller oppbevar apparatet der det kan falle ned eller trekkes i et kar eller vask.
 • IKKE legg i eller dråpe i vann eller annen væske.
 • ALDRI bruk pinner eller andre metalliske festemidler med dette apparatet

ADVARSEL - FOR Å redusere risikoen for forbrenning, ELEKTRISK STØT, BRANN ELLER SKADE FOR PERSONER:

 • Et apparat skal ALDRI stå uten tilsyn når det er koblet til det. Trekk ut stikkontakten når det ikke er i bruk, og før du setter på eller tar av deler eller tilbehør.
 • Tett tilsyn er nødvendig når dette apparatet brukes av, på eller i nærheten av barn, funksjonshemmede eller funksjonshemmede.
 • IKKE for bruk av barn.
 • Bruk bare dette apparatet til den tiltenkte bruken som beskrevet i denne håndboken. IKKE bruk tilbehør som ikke anbefales av HoMedics; spesielt eventuelle tilbehør som ikke følger med enheten.
 • Bruk ALDRI dette apparatet hvis det har en skadet ledning eller støpsel, hvis den ikke fungerer som den skal, hvis den har falt eller er skadet, eller har falt i vann. Returner apparatet til HoMedics servicesenter for undersøkelse og reparasjon.
 • Hold ledningen borte fra oppvarmede overflater.
 • Ikke slipp eller stikk gjenstander i noen åpning.
 • IKKE bruk der aerosolprodukter brukes eller hvor oksygen administreres.
 • IKKE bruk under et teppe eller pute. Overdreven oppvarming kan oppstå og forårsake brann, elektrisk støt eller personskade.
 • IKKE bær dette apparatet med strømledningen eller bruk ledningen som et håndtak.
 • For å koble fra, vri alle kontrollene i av-posisjon, og ta deretter støpselet ut av uttaket.
 • IKKE bruk utendørs.
 • Bruk ALDRI apparatet med blokkerte lufteåpninger. Hold luftåpningene fri for lo, hår og lignende.
 • Bruk varme overflater forsiktig. Kan forårsake alvorlige forbrenninger. IKKE bruk over ufølsomme hudområder eller i nærvær av dårlig sirkulasjon. Uovervåket bruk av varme av barn eller funksjonshemmede kan være farlig.
 • Bruk ALDRI på en myk overflate, for eksempel en seng eller sofa hvor luftåpningene kan være tilstoppet.
 • Lad kun med laderen som følger med enheten. En lader som passer for én type batteripakke kan skape brannfare når den brukes med en annen batteripakke. Kun ladere som har delnummer: PP-SP180JADP skal brukes.
 • IKKE utsett en batteripakke eller et apparat for brann eller høy temperatur. Eksponering for brann eller temperatur over 265°F kan forårsake eksplosjon.
 • Følg alle ladeinstruksjoner og ikke lad batteripakken eller apparatet utenfor temperaturområdet spesifisert i instruksjonene. Feil lading eller ved temperaturer utenfor spesifisert rekkevidde kan skade batteriet og øke risikoen for brann. Produktets drifts- og ladeområde: 0°C – 40°C.

LAGRE DISSE INSTRUKSJONENE 

FORSIKTIG - LES ALLE INSTRUKSJONER NØYE FØR BRUK.

 • Rådfør deg med legen din før du bruker dette produktet hvis:
  • Du er gravid
  • Du har en pacemaker
  • Du har noen bekymringer angående helsen din
 • IKKE anbefalt for bruk av diabetikere.
 • La ALDRI apparatet være uten tilsyn, spesielt hvis barn er til stede.
 • Dekk ALDRI til apparatet når det er i drift.
 • IKKE bruk dette produktet i mer enn 15 minutter av gangen.
 • Omfattende bruk kan føre til overdreven oppvarming av produktet og kortere levetid. Hvis dette skulle skje, avbryt bruken og la enheten avkjøles før den brukes.
 • Bruk ALDRI dette produktet direkte på hovne eller betente områder eller hudutbrudd.
 • IKKE bruk dette produktet som erstatning for legehjelp.
 • Bruk ALDRI dette produktet mens du er i sengen.
 • Dette produktet skal ALDRI brukes av noen personer som lider av fysisk sykdom som vil begrense brukerens evne til å betjene kontrollene eller som har sensoriske mangler.
 • Bruk ALDRI dette produktet mens du kjører bil.
 • Dette apparatet er kun beregnet på husholdningsbruk.

FORSIKTIG: For å unngå klemming må du ikke lene deg på shiatsu-massasjemekanismen i puten når du justerer kroppsposisjonen. Ikke fastkjør eller tving noen del av kroppen din inn i den bevegelige massasjemekanismen.

NOTAT: Bare forsiktig kraft bør utøves mot enheten for å eliminere risikoen for skade. Du kan myke opp massasjekraften ved å legge et håndkle mellom deg selv og enheten.

Dette produktet har et internt, ikke-utskiftbart litium-ion-batteri. Dette batteriet kan ikke betjenes av brukeren. Vennligst kast i samsvar med lokale, statlige, provins- og landsbestemmelser.

INSTRUKSJONER FOR BRUK

 1. Enheten din skal komme med full opplading. Når du trenger å lade enheten, plugger du adapteren inn i kontakten på enheten, og kobler den andre enden til en 120-volts stikkontakt. Strømknappen p vil lyse rødt under lading og endres til grønn når den er fulladet. Enheten skal lades etter 5 timers ladetid. En full lading varer i opptil 2 timer.
 2. Denne massasjen er allsidig og kan brukes til nakke, skulder, rygg, ben, armer og føtter (fig. 1-3). For bruk på nakke, skuldre eller rygg, fest de justerbare stroppene til endene av enheten (fig. 4), bruk stroppene til å holde massasjeapparatet i ønsket område. Den doble utformingen gjør at massasjeapparatet kan rulle opp og ned i kroppen, slappe av muskler og lindre smerte mens den ruller.
  Bruke instruksjon
  Fig. 1 
  Bruke instruksjon
  Fig. 2 
  Bruke instruksjon
  Fig. 3 
  Bruke instruksjon
  Fig. 4 
 3. For å aktivere massasjehandlingen, trykk og hold inne strømknappen (fig. 5) og vibrasjonsbølgene vil starte på den laveste innstillingen. Trykk igjen for middels intensitet og en tredje gang for å oppleve den høyeste intensiteten. For å slå av enheten, trykk og hold.
  Bruke instruksjon
  Fig. 5 
 4. Når den ikke er i bruk, oppbevar den trådløse doble massasjeapparatet i den praktiske bærevesken.

FCC-UTTALELSE

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

NOTAT: HoMedics er ikke ansvarlig for radio- eller TV-forstyrrelser forårsaket av uautoriserte modifikasjoner på dette utstyret. Slike modifikasjoner kan ugyldiggjøre brukerens autoritet til å betjene utstyret.

NOTAT: Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

 • Omorienter eller flytt mottakerantennen.
 • Øk skillet mellom utstyret og mottakeren.
 • Koble utstyret til et stikkontakt på en annen krets enn mottakeren er koblet til.
 • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / tv-tekniker for å få hjelp.

Trådløs DOBBELFAT MASSASJE

Produktet er overviews

Avtakbare stropper

2-ÅRS BEGRENSET GARANTI

HoMedics selger sine produkter med den hensikt at de er fri for mangler i produksjon og utførelse i en periode på 2 år fra datoen for det opprinnelige kjøpet, bortsett fra som nevnt nedenfor. HoMedics garanterer at produktene vil være fri for materialfeil og utførelse under normal bruk og service. Denne garantien gjelder bare for forbrukere og gjelder ikke forhandlere.

For å få garantiservice på ditt HoMedics-produkt, kontakt en Consumer Relations-representant for assistanse. Sørg for å ha modellnummeret til produktet tilgjengelig. HoMedics autoriserer ingen, inkludert men ikke begrenset til, forhandlere, den påfølgende forbrukerkjøperen av produktet fra en forhandler eller eksterne kjøpere, til å forplikte HoMedics på noen måte utover vilkårene som er angitt. her. Denne garantien dekker ikke skade forårsaket av misbruk eller misbruk; ulykke; feste av uautorisert tilbehør; endring av produktet; feil installasjon; uautoriserte reparasjoner eller modifikasjoner; feil bruk av elektrisk/strømforsyning; tap av kraft; droppet produkt; funksjonsfeil eller skade på en operativ del på grunn av unnlatelse av å gi produsentens anbefalte vedlikehold; transport skade; tyveri; forsømmelse; hærverk; eller miljøforhold; tap av bruk i perioden produktet er på et reparasjonsanlegg eller på annen måte venter på deler eller reparasjon; eller andre forhold som er utenfor HoMedics kontroll.

Denne garantien gjelder bare hvis produktet kjøpes og brukes i landet der produktet er kjøpt. Et produkt som krever modifikasjoner eller adopsjon for å gjøre det i stand til å operere i noe annet land enn det landet det ble designet for, produsert, godkjent og / eller autorisert for, eller reparasjon av produkter som er skadet av disse modifikasjonene, dekkes ikke av denne garantien.

GARANTIEN GITT HER SKAL VÆRE DEN ENESTE OG EKSKLUSIVE GARANTIEN. DET SKAL INGEN ANDRE GARANTIER VÆRE UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT NOEN UNDERFORSTÅT GARANTI OM SALGBARHET ELLER EGNETHET ELLER NOEN ANDRE FORPLIKTELSER FRA SELSKAPET SOM HENSYN TIL PRODUKTER DEKKET AV DENNE GARANTIEN. HOMEDICS HAR IKKE ANSVAR FOR NOE TILFELDIGE, FØLGESKADER ELLER SPESIELLE SKADER. UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL DENNE GARANTIEN KREVE MER ENN REPARASJON ELLER ERSTATNING AV NOEN DELER SOM FINNES Å VÆRE DEFEKT INNE FOR GARANTIENS EFFEKTIVE PERIODE. INGEN REFUSJON VIL GIVES. HVIS ERSTATNINGSDELER FOR DEFEKT MATERIALER IKKE ER TILGJENGELIG, FORBEHOLDER HOMEDICS RETTEN TIL Å FORETA PRODUKTUTBYTTE I STEDET FOR REPARASJON ELLER ERSTATNING

Denne garantien gjelder ikke kjøp av åpnede, brukte, reparerte, ompakkede og / eller forseglede produkter, inkludert men ikke begrenset til salg av slike produkter på nettauksjonssider og / eller salg av slike produkter av overskudds- eller bulkforhandlere. Alle garantier eller garantier skal umiddelbart opphøre og opphøre for produkter eller deler derav som repareres, erstattes, endres eller modifiseres uten forutgående uttrykkelig og skriftlig samtykke fra HoMedics.

Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter. Du kan ha tilleggsrettigheter som kan variere fra land til land. På grunn av individuelle landsregler kan det hende at noen av de ovennevnte begrensningene og unntakene ikke gjelder for deg.

For mer informasjon om vår produktserie i USA, besøk www.homedics.com. For Canada, vennligst besøk www.homeics.ca.

Kundeservice

FOR TJENESTE I USA
[e-postbeskyttet]
8–30 EST mandag – fredag
1-800-466-3342

FOR TJENESTE I CANADA
[e-postbeskyttet]
8–30 EST mandag – fredag
1-888-225-7378

Dokumenter / Ressurser

HoMEDICS SP-180J Trådløs kroppsmassasjeapparat med dobbel løp [pdf] Bruksanvisning
SP-180J, Trådløs kroppsmassasjeapparat med dobbel løp

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.