logo

homelabs kommersiell ismaskin

produkt

FØR FØRSTE BRUK:
For å forhindre intern skade er det veldig viktig å
Hold kjøleenheter (som denne) oppreist under hele reisen. La den stå oppreist og utenfor boksen i 24 timer før du kobler den til.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Når du bruker din kommersielle ismaskin for hjemmet ™ (apparat), bør grunnleggende sikkerhetstiltak alltid følges for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og/eller personskade. Feil bruk på grunn av ignorering av instruksjoner kan forårsake skade eller skade.

 • Bruk dette apparatet kun til det tiltenkte formålet som beskrevet i denne håndboken.
 • Denne ismaskinen må være riktig installert i samsvar med installasjonsinstruksjonene før den brukes.
 • Apparatet må plasseres slik at støpselet er tilgjengelig.
 • Koble støpselet til riktig polariserte uttak. Ingen andre apparater skal kobles til samme stikkontakt. Pass på at støpselet er satt helt inn i beholderen.
 • Ikke dra strømledningen over tepper eller andre varmeisolatorer. Ikke dekk til ledningen. Hold ledningen borte fra trafikkområder, og ikke senk i vann eller annen væske.
 • Vi anbefaler ikke bruk av skjøteledning, da den kan overopphetes og forårsake brannfare. Hvis du må bruke en skjøteledning, må du bruke No.14AWG som minimumsstørrelse og ikke minst 1875 watt.
 • Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, dens serviceagent eller en lignende kvalifisert person for å unngå fare.
 • Koble hovedpluggen fra stikkontakten når den ikke skal brukes over en lengre periode.
 • Koble fra apparatet før rengjøring eller reparasjoner eller tjenester.
 • Koble aldri fra apparatet ved å trekke i strømledningen. Ta alltid tak i støpselet og trekk det rett ut av stikkontakten.
 • Ikke bruk apparatet utendørs. Hold apparatet borte fra direkte sollys, og sørg for at det er minst 15 cm (6 tommer) mellom baksiden av apparatet og veggen.
 • Ikke velte apparatet. Ellers vil det generere lyder og gjøre størrelsen på hver isbit uregelmessig. Det kan også forårsake vannlekkasje fra apparatet.
 • Hvis apparatet bringes inn fra utsiden i vintersesongen, må du gi det noen timer for å varme opp til romtemperatur før du kobler det til.
 • Ikke bruk andre væsker til å lage isbiter i tillegg til vann.
 • Ikke rengjør ismaskinen din med brannfarlige væsker. Røykene kan skape brannfare eller eksplosjon.
 • For å unngå fare på grunn av ustabilitet i apparatet, må det plasseres på en flat, solid overflate.
 • Dette apparatet MÅ jordes. Bruk riktig strømkilde i henhold til merkelappen. Bruk 110-120V/60Hz jordet strømforsyning.

FARE FOR ELEKTRISK STØT

 • Koble til et jordet stikkontakt.
 • Fjern aldri bakken.
 • Bruk en separat strømforsyning eller stikkontakt.
 • Bruk aldri adapter.
 • Bruk aldri skjøteledning.
 • Unnlatelse av å følge disse instruksjonene kan føre til død, brann eller elektrisk støt.
 • Unnlatelse av å følge disse instruksjonene kan føre til død, brann eller elektrisk støt.
 • Hold ventilasjonsåpningene i apparatkapslingen eller i den innebygde strukturen fri for hindringer.
 • Ikke skad kjølekretsen.
 • Dette apparatet er ikke beregnet på bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap. Dette gjelder med mindre de har blitt overvåket eller instruert i bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
 • Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet.
 • Ikke oppbevar eksplosive stoffer, som aerosolbokser med brennbart drivmiddel, i dette apparatet.
 • Dette apparatet er beregnet på bruk i innendørs og lignende applikasjoner, for eksempel kjøkkenkrok i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer, våningshus og hoteller, moteller og andre miljøer for boliger, bed and breakfast-miljøer, eller catering og lignende ikke- detaljhandelsapplikasjoner.
 • VIKTIG: Ledningene i strømledningen er farget i henhold til følgende kode:
 • Grønn eller grønn med en stripe Gul: Jording
 • For å unngå at apparatet faller eller velter, må det alltid plasseres på et flatt, solid underlag. Det kan oppstå skader hvis apparatet faller.

DELES BESKRIVELSE

deler

TILBEHØR

Tilbehør

KONTROLLPANEL OG FUNKSJONER
 • A. “TIMER/CLEAN” -knapp
  Trykk på denne knappen for å gå til TIMER -innstillingsprogrammet. Trykk og hold inne denne knappen i mer enn 5 sekunder for å gå inn i CLEAN -programmet.
 • B. “PÅ/AV” -knapp
  Trykk på denne knappen for å gå i STANDBY -modus. Under program for selvrensing eller islaging, trykk på denne knappen for å snu
  av apparatet. Hvis apparatet er innstilt med timer, trykker du på denne knappen for å avbryte timerinnstillingen.
  Når apparatet lager isbiter, holder du inne denne knappen i mer enn 5 sekunder for å bytte til
  isoppsamlingsprosess.
 • C. LCD -skjerm
  1. Miljøtemperatur og nedtelling av istid. Nedtellingstid for enhet for isfremstilling er minutter (M). Enhet for omgivelsestemperatur er Fahrenheit (F).
  2. Isfremstilling og issamling. Rotasjonen av symbolet indikerer prosessen med isfremstilling, mens blinket til symbolet indikerer prosessen med issamling.
  3. Automatisk selvrens.
  4. Av/på -status.
  5. Visning av feilkode. E1 betyr at omgivelsestemperaturføleren er skadet. E2 betyr at det er en isfeil eller kjølemedielekkasje.
  6. Vanntilsig og korttage display. Når symbolet blinker, indikerer det at det er nok vann i vanntanken. Når symbolet lyser, indikerer det at det ikke er nok vann i vanntanken.
  7. Is full alarm. Ta ut isen før neste isfremstillingssyklus.
  8. Innstilling av display. Enhet for tidsbrytermaskin er Time (H). Enhet for isfremstillingstid er minutt (M).
 • D&E. “+” “-” knapp
  Juster lengden på isfremstilling med “+” eller “-”-knappen. Standardinnstillingen er null. Det vil bli 1 minutt lagt til eller redusert for hvert trykk på “+” eller “-”-knappen.
  Den brukes også til å justere forsinkelsestiden til timeren. Standardinnstillingen er null. Det vil bli lagt til eller redusert 1 time for hvert trykk på “+” eller “-”-knappen.
  Trykk og hold inne “+” eller “-”-knappen i 5 sekunder for å bytte temperaturenhet mellom Fahrenheit (° F) og Celsius (° C).del 2

DRIFT

OPPAKNING OG INSTALLASJON
 1. Fjern utvendig og innvendig emballasje. Sjekk om alt tilbehøret, inkludert bruksanvisningen, isskålen, vanntilførselsslangen, vannslange -koblingen og vanntappeslangen er inne. Hvis noen deler mangler, vennligst kontakt hOme ™ kundeservice på 1-800-898-3002.
 2. Fjern tapen som holder døren, det indre skapet og isskålen til apparatet. Rengjør innsiden av ismaskinen og tilbehøret med vann. La apparatet tørke helt.
 3. Sett apparatet på en flat overflate uten direkte sollys og/eller andre varmekilder (f.eks. Komfyr, ovn, radiator).
  Sørg for at det er minst 20 cm mellom luftutløpet og eventuelle hindringer, 8 cm (25 tommer) foran
  for å åpne døren, og minst 15 cm (6 tommer) mellom baksiden og veggen.
 4. Apparatet må plasseres slik at støpselet er tilgjengelig.
 5. Ikke legg noe på toppen av ismaskinen.
 6. Følg anbefalte avstandsdimensjoner når du installerer ismaskinen under en teller. Plasser elektriske forsyninger, vannforsyninger og avløpsarmaturer på de anbefalte stedene som vist på figuren nedenfor.
 7. Velg et godt ventilert område med en temperatur mellom 10 ° C (50 ° C) og 32 ° C (90 ° F). Dette apparatet MÅ installeres i et innendørs område uten vind, regn, vann, spray eller drypp.
 8. Ismaskinen krever en kontinuerlig vannforsyning med trykket på 1-8 Bar. Temperaturen på vanninnstrømningen bør være mellom 5 ° C (41 ° F) og 25 ° C (77 ° F) for riktig drift.
 9. Hold i oppreist stilling i 24 timer før den første oppstart.

ADVARSEL: Koble bare til drikkevannsforsyningen. Bruk bare drikkevann.installasjon

KOBLE TIL ISMASKINEN

ADVARSEL: Feil bruk av den jordede kontakten kan føre til fare for elektrisk støt. Hvis strømledningen er skadet, vennligst kontakt hOme ™ kundeservice på 1-800-898-3002.

 1. Det anbefales at det leveres en egen krets, som kun serverer ismaskinen din. Bruk beholdere som ikke kan slås av med en bryter eller trekkjede. Hvis strømledningen eller støpselet må byttes, bør det gjøres av en sertifisert elektriker.
 2. Koble apparatet til en sikker, riktig installert, jordet stikkontakt. Under ingen omstendigheter må du ikke kutte eller fjerne den tredje (jordede) tangen fra strømledningen. Spørsmål angående strøm og/eller jording bør rettes til en sertifisert elektriker.
 3. Dette apparatet krever en standard 110-120 volt, 60Hz stikkontakt.
RENGJØRING AV ISMASKINEN FØR FØRSTE BRUK

Før du bruker apparatet, anbefales det på det sterkeste å rengjøre det grundig.

 1. Åpne døren for isopptak.
 2. Rengjør innsiden med en spesiell ismaskinrensemiddel (vanligvis basert på sitronsyre), varmt vann og en myk klut.
 3. Skyll deretter de innvendige delene med drikkevann. Du kan trekke i vannavløpsslangen for å tømme ut skylt vann i vanntanken.
 4. Rengjør islagringsskapet på samme måte. Tøm alt skyllet vann fra vannavløpsslangen, som er plassert på baksiden av ismaskinen.
 5. Du må installere vanntømmingsslangen på vanntanken og hetten på vanna igjen. Ellers lager apparatet ikke is normalt. Etter rengjøring bør du kaste isbitene som er laget av den første isfremstillingssyklusen.
 6. Utsiden av ismaskinen bør rengjøres regelmessig med en litt damp klut.
 7. Tørk innvendig og utvendig med en ren, myk klut.
VANNTILKOBLING FOR DIN ISMASKIN

NOTAT:

 • Sørg for å bruke de nye slangesettene som følger med apparatet for å koble til vannforsyningen. Gamle slangesett skal ikke gjenbrukes.
 • Vanntrykket til hovedvannforsyningssystemet bør være 0.04-0.6 MPa (5.8-87 psi).
 1. Koble vanntilførselsslangen til apparatet. Fjern klipperen på vanntilførselsslangeporten for vanntilførselen
  (angitt "B" i følgende illustrasjon), som er plassert på baksiden. Skyv deretter antistøvpluggen innover. Bruk fingeren til å trykke sirkelen for å fikse støvpluggen. Ta deretter ned støvpluggen. Sett den ene enden av hvitvannsslangen inn i vanninnløpsporten. Skyv innover helt og installer klipperen.
 2. Koble til vannavløpsslangen. Trekk ut vannavløpshetten (angitt “A” i følgende illustrasjon), og koble deretter til dreneringsslangen. Koble den andre enden av denne dreneringsslangen til hovedvannledningsrøret. Hold avløpsslangen under vannavløpsåpningen "A."operasjoner
 3. Koble vanntilførselsslangen til vannforsyningssystemet. Monter kontakten til vannforsyningen ved hjelp av skruegjengen. Fjern klipperen fra vannforsyningskontakten. Sett den andre enden av slangen helt inn i vannforsyningskontaktporten, og installer deretter klipperen.

operasjoner 2

DRIFT DIN ISMASKIN
 1. Koble til ismaskinen. PÅ/AV -symbolet (4) blinker i displayvinduet. Trykk på “ON/OFF” -knappen på kontrollpanelet. Ismaskinen vil begynne å lage isbiter når vannet når standardnivået på vanntanken gjennom den elektromagnetiske vannventilen. Symbolet endres til et fast lys, og isterningssymbolet (2) begynner å rotere. Omgivelsestemperaturen vises øverst til venstre (1) i displayet: "80F" betyr at omgivelsestemperaturen er 80 ° F. Noen minutter senere blinker et tall i samme område: "10M", noe som betyr at gjenværende istid for den nåværende syklusen er 10 minutter.
 2. Når hver isfremstillingssyklus er fullført, går den inn i isoppsamlingsprosessen, og isterningssymbolet (2) blinker. Slangen vil tilføre vann til vanntanken gjennom den elektromagnetiske ventilen, og pilen på vanntilførselssymbolet (6) blinker til vannet når standardnivået. Når vanninnstrømningssymbolet (6) lyser, betyr det at
  Ice Machine er klar for isproduksjonssyklusen. I tilfelle av en vann shorttage, ismaskinen må startes på nytt. Ellers starter den automatisk etter 15 minutter.
  NOTAT: Hver isfremstillingssyklus tar omtrent 11-20 minutter basert på omgivelsestemperaturen og vanntemperaturen. Den første isfremstillingssyklusen vil være lengre på grunn av den høye vanntemperaturen i vanntanken. Det vil imidlertid vare i mindre enn 30 minutter.
 3. For å justere istykkelsen, trykk på “+” eller “-”-knappen på kontrollpanelet. Tallet nederst til venstre på displayet viser tidsinnstillingen for isproduksjonen med standard “0”. Trykk på "+" - knappen én gang for å legge til ett minutt om gangen, og isbitene blir tykkere. Trykk på “-”-knappen én gang for å redusere ett minutt om gangen, og isbitene blir tynnere. MERK: Justeringen påvirker bare de neste og påfølgende isfremstillingssyklusene.
 4. Når alarmen for full is (7) lyser, slutter apparatet å fungere. Det vil fungere igjen etter at du har tatt ut isen.
 5. For å slå av apparatet under isfremstillingsprosessen, trykk på “PÅ/AV” -knappen på kontrollpanelet for å gå i standby -modus. Hvis du trykker og holder inne “ON/OFF” i mer enn 5 sekunder under isproduksjon, går apparatet inn i isoppsamlingsprosessen.
 6. Tidsinnstillingsområdet er mellom 1 til 24 timer. Når apparatet er i gang, kan du stille inn tiden for å slå det av. Når apparatet er i standby, kan du angi tidspunktet for å slå det på. Trykk på “TIMER” -knappen for å stille inn timingen. Standardtiden viser "1H" (H som betyr time). Trykk på "+"-eller "-"-knappene for å justere tiden du ønsker. Under tidsjusteringen blinker “H” i nedre hjørne (8). Etter 5 sekunder uten bevegelse, vil
  "H" -lampen endres fra å blinke til konstant, noe som betyr at tidsinnstillingen er fullført. I standby -modus der "5H" vises, betyr det at apparatet begynner å fungere automatisk etter 5 timer. Under isfremstillingsprosessen der “5H” vises, betyr det at apparatet slås av automatisk etter 5 timer. "H" indikerer at apparatet for øyeblikket har en timerinnstilling på. Tallet før “H” indikerer nedtellingen av tiden. Når det når null, går apparatet inn i modusen du forhåndsinnstiller. Trykk på “TIMER” -knappen for å avbryte tidsinnstillingen under nedtellingen.
 7. For å starte programmet for selvrensing, koble til hovedstrømkontakten etter at vannslangene er tilkoblet, og trykk og hold inne “TIMER/CLEAN” -knappen i mer enn 5 sekunder. Det automatiske selvrensende symbolet (3) vil rotere på displayet, og nedtellingen vil vise 20M. Dette betyr at standard rengjøringstid er 20 minutter. “TIMER/CLEAN” -knappen lyser i løpet av denne perioden. Vannpumpen går i 8 minutter og stopper i 3 minutter, og resirkuleres. Den totale varigheten er 20 minutter for en selvrensende syklus. Når vannpumpen slutter å fungere, strømmer vann automatisk til vanntanken. Når programmet er fullført, slår ismaskinen seg av automatisk.
  NOTAT: Du kan trykke på “PÅ/AV” -knappen for å avbryte selvrensingsprogrammet umiddelbart.

VEDLIKEHOLD

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV DIN ISMASKIN

ADVARSEL: Før rengjøring eller vedlikehold, koble ismaskinen fra hovedstrømforsyningen (Unntak: Selvrensende program). Ikke bruk alkohol eller røyk for rengjøring/desinfisering av ismaskinen. Det kan forårsake sprekker på plastdelene. Be en autorisert servicetekniker om å kontrollere og rengjøre kondensatoren minst en gang i året, for at apparatet skal fungere skikkelig.
FORSIKTIG: Hvis ismaskinen har stått ubrukt over en lengre periode, må den rengjøres grundig før neste bruk. Følg rengjøringsinstruksjonene nedenfor. Ikke la noen løsning ligge inne i ismaskinen etter rengjøring.
Periodisk rengjøring og riktig vedlikehold sikrer maskinens effektivitet, ytelse, hygiene og varighet.
Aldri oppbevar noe i isbeholderen. Gjenstander, som vin- og ølflasker, er uhygieniske og kan forårsake hindring av avløpsrøret.

Utvendig rengjøring

For å rengjøre utsiden av ismaskinen, bruk en litt damp klut og tørk av utsiden. IKKE bruk direkte vann eller løsemiddelbaserte eller skurende rengjøringsmidler.
NOTAT:
Produkter i rustfritt stål som er utsatt for klorgass og fuktighet, for eksempel i spa eller svømmebasseng, kan forårsake misfarging
av rustfritt stål. Misfarging fra klorgass er normal.

Rengjøring av islager
Islagringsskapet bør desinfiseres av og til. Rengjør skapet før ismaskinen brukes for første gang og gjenbrukes etter lang tid. Følg trinnene nedenfor:

 1. Slå av ismaskinen og trekk ut strømledningen.
 2. Åpne døren for isopptak og tørk av interiøret med en spesiell ismaskinrensemiddel (vanligvis basert på sitronsyre) og følg instruksjonene fra produsenten.
 3. Skyll grundig med drikkevann. Skyllet vann skal tømmes ut via avløpsslangen.
 4. Tørk med en ren, myk klut.

Isskålen bør vaskes regelmessig. Vask den på samme måte som en hvilken som helst matbeholder.

Rengjøring av isfremstillingsdelene
 1. Gjenta trinnene ovenfor for å rengjøre vanntanken og andre indre deler av ismaskinen.
 2. Når vannet som strømmer fra vanndelerrøret på fordamperen er svært lite, demonter du vanndelerrøret for rengjøring. Rengjør hvert lille hull på vanndelerrøret, som i illustrasjonen nedenfor på side 14. Sørg for at alle hullene er tilstoppede, og installer deretter vanndelerrøret på nytt til det opprinnelige stedet.
 3. Hvis isbitene på fordamperens overflate ikke faller lett, må du ikke bruke mekanisk kraft for å fjerne dem. Trykk og hold "PÅ/AV" -knappen i mer enn 5 sekunder for å bytte til isoppsamlingsprosessen. Isbitene vil begynne å falle ned. Slå av ismaskinen og trekk ut strømledningen for å rengjøre fordamperens overflate.

NOTAT: Etter rengjøring av de innvendige delene på ismaskinen din, installer du delene til den opprinnelige posisjonen, deretter kobler du til og slår på maskinen. Det anbefales å kaste det første partiet med is.

Forslag til rengjøring
 1. Isskålen, døren for isopptak og vannutløpsrøret bør rengjøres etter hver bruk. Skyll isbollen og tørk av døren med en ren klut.
 2. Vanntanken, det fulle isbrettet for is og fordamperens overflate bør rengjøres to ganger hver måned.
 3. Alle komponenter og overflater som er utsatt for vann eller isbiter, som isoppbevaringsbøtte, vanntank, fordamper, vannpumpe, silikonrør, vannutløpsrør, etc. bør rengjøres med en nikkelsikker ismaskinrens 6 måneder etter første bruk. Dette bør gjøres av en profesjonell tjenesteleverandør.

ADVARSEL: Bruk gummihansker og vernebriller når du håndterer ismaskinrenseren eller desinfeksjonsmidlet.
NOTAT: Mineraler som fjernes fra vann under isfremstillingssyklusen vil til slutt danne en hard, skjellende avsetning i vannsystemet. Rengjør systemet regelmessig for å fjerne mineralskalkingen. Hyppigheten av rengjøring avhenger av hvor hardt vannet ditt er. Med 4 til 5 korn/liter anbefales det å rengjøre systemet hver 6. måned.operasjoner 3

FEILSØKING

PROBLEMET

 

 

“Vanninnstrømningen og

shortage ”(6) indikatoren er på.

 

 

 

 

 

 

Apparatet begynner å gå inn i isfremstillingsprosessen, men vann renner inn og

“ADD WATER” -indikatoren blinker.

 

 

Vannpumpen fungerer,

men det er lite vannføring

ut av vanndelerrøret.

 

 

Gjennomsiktigheten til isterningen er ikke veldig god.

 

 

Isbitformen er uregelmessig.

 

 

 

Isbiter er for tynne.

 

 

 

 

Isbiter er for tykke.

 

 

 

 

 

Det produseres ingen isbiter fra den normale isfremstillingssyklusen.

MULIGE ÅRSAKER

 

 

Det er ingen vannforsyning.

Den flytende ballen på vannnivå detekterer

bryteren er blokkert og kan ikke stige.

Vann renner ut fra vanntanken.

Vann renner ut fra vannavløpsslangen

av vanntanken.

LØSNING

 

 

Kontroller vanntilførselstrykket og om tilførselsslangen er blokkert. Tilsett vanntrykk eller rengjør slangen om nødvendig. Rengjør vanntanken og bryteren for detektering av vannivå. Plasser apparatet på et flatt underlag, ikke på en skråning.

Trekk ut røret og sett det tilbake i sporet på vanntanken ordentlig.

Vanntilførselsslangen er blokkert eller

vannet renner veldig sakte inn.

Kontroller vanntilførselstrykket og om tilførselsslangen er blokkert. Tilsett vanntrykk eller rengjør slangen om nødvendig.
De små hullene på vanndelerrøret er blokkert. Rengjør vanndelerrøret. Sørg for at alle ni hullene er tette.
Vannkvaliteten er ikke god eller vanntanken er skitten. Bytt vannforsyning, eller bruk vannfilteret til å myke opp eller filtrere vannet.
De små hullene på vanndelerrøret er blokkert. Rengjør vanntanken og bytt til rent, rent vann. Rengjør vanndelerrøret. Sørg for at alle ni hullene er tette.
Omgivelsestemperaturen er for høy. Luftsirkulasjonen rundt apparatet er ikke god. Flytt apparatet til et rom med lav temperatur, eller øk tiden for hver isfremstillingssyklus.
Omgivelsestemperaturen er for lav. Pass på at det er minst 20 cm mellom luftutløpet og hindringene, 8 cm (25 tommer) foran for å åpne døren, og minst 10 cm (15 tommer) mellom baksiden av apparatet og apparatet vegg. Reduser tiden for hver isfremstillingssyklus.
 

Omgivelsestemperaturen eller vanntemperaturen i vanntanken er for høy. Det er en kjølemedielekkasje.

Kjølesystemrøret er tett.

 

Flytt til et sted med en temperatur lavere enn 32 Celsius og bruk vann med lav temperatur.

Ring en autorisert teknisk servicetekniker for å opprettholde prosessen.

GARANTI

hOme ™ tilbyr en begrenset to års garanti ("garantiperiode") på alle våre produkter som er kjøpt nye og ubrukte fra hOme Technologies, LLC eller en autorisert forhandler, med et originalt kjøpsbevis og der en feil har oppstått, helt eller vesentlig , som følge av feil produksjon, deler eller utførelse i garantiperioden. Garantien gjelder ikke når skader skyldes andre faktorer, inkludert men uten begrensning: (a) normal slitasje; (b) misbruk, feil håndtering, ulykke eller manglende overholdelse av bruksanvisningen; (c) eksponering for væske eller infiltrasjon av fremmede partikler; (d) service eller modifikasjoner av produktet annet enn med hOme ™; (e) kommersiell eller ikke-innendørs bruk.

HOme ™ -garantien dekker alle kostnader knyttet til å gjenopprette det påviste defekte produktet gjennom reparasjon eller utskifting av defekte deler og nødvendig arbeidskraft slik at det samsvarer med de opprinnelige spesifikasjonene. Et erstatningsprodukt kan leveres i stedet for å reparere et defekt produkt. HOme ™s eksklusive forpliktelse under denne garantien er begrenset til slike
reparasjon eller utskifting.

En kvittering som angir kjøpsdatoen, er nødvendig for ethvert krav, så oppbevar alle kvitteringer på et trygt sted. Vi anbefaler at du registrerer produktet ditt på vår webnettsted, homelabs.com/reg. Selv om det er veldig verdsatt, er produktregistrering ikke nødvendig for å aktivere noen garanti, og produktregistrering eliminerer ikke behovet for det originale kjøpsbeviset.
Garantien blir ugyldig hvis reparasjonsforsøk utføres av uautoriserte tredjeparter og/eller hvis andre reservedeler enn de som er levert av hOme ™, brukes.
Du kan også ordne service etter at garantien utløper mot en ekstra kostnad.

Dette er våre generelle vilkår for garantiservice, men vi ber alltid kundene våre om å kontakte oss med eventuelle problemer, uavhengig av garantibetingelsene. Hvis du har problemer med et hOme ™ -produkt, kan du kontakte oss på 1-800-898-3002, så vil vi gjøre vårt beste for å løse det for deg.

Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan ha andre juridiske rettigheter, som varierer fra stat til stat, land til land eller provins til provins. Kunden kan hevde slike rettigheter etter eget skjønn.

logo

homelabs.com/chat
1- (800) -898-3002
[e-postbeskyttet]

Dokumenter / Ressurser

homelabs kommersiell ismaskin [pdf] Brukerhåndbok
Kommersiell ismaskin, HME030276N

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.