GRUNDIG-logo

GRUNDIG DSB 2000 Dolby Atmos Soundbar

GRUNDIG-DSB-2000-Dolby-Atmos-Soundbar-produktbilde

Instruksjon

Les denne brukerhåndboken først!
Kjære Verdifulle Kunde,
Takk for at du foretrekker dette Grundig-apparatet. Vi håper at du får de beste resultatene fra apparatet ditt som er produsert med høy kvalitet og toppmoderne teknologi. Av denne grunn, vennligst les hele denne brukerhåndboken og alle andre medfølgende dokumenter nøye før du bruker apparatet og oppbevar det som referanse for fremtidig bruk. Hvis du overlater apparatet til noen andre, gi også bruksanvisningen. Følg instruksjonene ved å ta hensyn til all informasjon og advarsler i brukerhåndboken.
Husk at denne brukerhåndboken også kan gjelde andre modeller. Forskjeller mellom modellene er eksplisitt beskrevet i manualen.

Betydning av symbolene
Følgende symboler brukes i forskjellige seksjoner i denne brukerhåndboken:

 • Viktig informasjon og nyttige tips om bruk.
 • ADVARSEL: Advarsler mot farlige situasjoner angående livssikkerhet og eiendom.
 • ADVARSEL: Advarsel for elektrisk støt.
 • Beskyttelsesklasse for elektrisk støt.

SIKKERHET OG OPPSETT

FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT, IKKE FJERN DEKSLET (ELLER TILBAKE). INGEN DELER INNEN FOR BRUKER. VIS SERVICE TIL KVALIFISERT SERVICEPERSONAL.
Lynsymbolet med pilspiss, innenfor en likesidet trekant, er ment å varsle brukeren om tilstedeværelsen av uisolert "farlig spenning" inne i produktets kabinett som kan være av tilstrekkelig styrke til å utgjøre en risiko for elektrisk støt for personer.
Utropstegnet i en likesidet trekant er ment å varsle brukeren om tilstedeværelsen av viktige bruks- og vedlikeholdsinstruksjoner (service) i litteraturen som følger med apparatet.

Sikkerhet
 • Les disse instruksjonene – Alle sikkerhets- og driftsinstruksjoner bør leses før dette produktet tas i bruk.
 •  Ta vare på disse instruksjonene – Sikkerhets- og bruksanvisningen bør oppbevares for fremtiden.
 • Følg alle advarsler - Alle advarsler på apparatet og i bruksanvisningen skal følges.
 • Følg alle instruksjonene - All bruks- og bruksanvisning skal følges.
 • Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann - Apparatet skal ikke brukes i nærheten av vann eller fuktighet - f.eksample, i en våt kjeller eller i nærheten av et svømmebasseng og lignende.
 • Rengjør bare med en tørr klut.
 •  Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger.
 • Installer i samsvar med produsentens instruksjoner.
 • Ikke installer i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmeovner, ovner eller andre apparater (inkludert ampløftere) som produserer varme.
 • Ikke omgå sikkerhetsformålet til den polariserte eller jordingspluggen. En polarisert plugg har to blader med en bredere enn den andre. En jordingsplugg har to blader og en tredje jordingsstift. Det brede bladet eller den tredje spissen er gitt for din sikkerhet. Hvis det medfølgende støpselet ikke passer inn i stikkontakten, kontakt en elektriker for å skifte ut den utdaterte stikkontakten.
 • Beskytt strømledningen mot å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved plugger, stikkontakter og punktet der den kommer ut av apparatet.
 • Bruk kun tilbehør / tilbehør som er spesifisert av produsenten.
 •  Bruk bare med vognen, stativet, stativet, braketten eller bordet som er spesifisert av produsenten, eller selges med apparatet. Når du bruker en vogn eller et stativ, må du være forsiktig når du flytter vognen/apparatkombinasjonen for å unngå personskade.
 • Koble fra apparatet under tordenvær eller når det ikke skal brukes i lengre perioder.
 • Henvis all service til kvalifisert personell. Vedlikehold er påkrevd når apparatet har blitt skadet på noen måte, for eksempel strømledningen eller støpselet er skadet, væske er sølt eller gjenstander har falt i apparatet, enheten har blitt utsatt for regn eller fuktighet, fungerer ikke normalt, eller har blitt droppet.
 • Dette utstyret er et klasse II eller dobbeltisolert elektrisk apparat. Den er utformet på en slik måte at den ikke krever sikkerhetsforbindelse til elektrisk jord.
 • Apparatet skal ikke utsettes for drypp eller sprut. Ingen gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, skal plasseres på apparatet.
 • Minste avstand rundt apparatet for tilstrekkelig ventilasjon er 5 cm.
 • Ventilasjonen bør ikke hindres ved å dekke ventilasjonsåpningene med gjenstander, som aviser, duker, gardiner, etc...
 • Ingen åpen ildkilder, som tente lys, skal plasseres på apparatet.
 • Batterier skal resirkuleres eller kastes i henhold til statlige og lokale retningslinjer.
 •  Bruk av apparater i moderate klimaer.

Forsiktig:

 • Bruk av kontroller eller justeringer eller utførelse av andre prosedyrer enn de som er beskrevet her, kan føre til farlig strålingseksponering eller annen utrygg drift.
 • For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, ikke utsett dette apparatet for regn eller fuktighet. Apparatet må ikke utsettes for drypp eller sprut, og gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, må ikke plasseres på apparatet.
 •  Stikkontakten / apparatkoblingen brukes som frakoblingsenhet, frakoblingsenheten må være lett å betjene.
 • Fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes ut feil. Erstatt kun med samme eller tilsvarende utlånte type.

Advarsel:

 • Batteriet (batterier eller batteripakke) skal ikke utsettes for sterk varme som solskinn, ild eller lignende.
  Kontroller vol. Før du bruker dette systemettage av dette systemet for å se om det er identisk med vol-tage av din lokale strømforsyning.
 • Ikke plasser denne enheten nær sterke magnetfelt.
 • Ikke plasser denne enheten på amplivligere eller mottaker.
 • Ikke plasser denne enheten i nærheten av damp områder da fuktigheten vil påvirke laserhodets levetid.
 •  Hvis en fast gjenstand eller væske faller inn i systemet, koble fra systemet og få det kontrollert av kvalifisert personell før du bruker det videre.
 • Ikke prøv å rengjøre enheten med kjemiske løsningsmidler, da dette kan skade overflaten. Bruk en ren, tørr eller litt damp klut.
 • Når du tar ut støpselet fra stikkontakten, må du alltid trekke det direkte i støpselet og aldri rive i ledningen.
 • Endringer eller modifikasjoner på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, vil ugyldiggjøre brukerens autoritet til å bruke utstyret.
 • Klassifiseringsetiketten er limt på bunnen eller baksiden av utstyret.

Batteribruk FORSIKTIG
For å forhindre batterilekkasje som kan føre til personskade, skade på eiendom eller skade på apparatet:

 •  Sett inn alle batteriene riktig, + og – som markert på appa-ratus.
 • Ikke bland gamle og nye batterier.
 • Ikke bland alkaliske, standard (karbon-sink) eller oppladbare (Ni-Cd, Ni-MH, etc.) batterier.
 • Ta ut batteriene når enheten ikke har brukt på lenge.

Bluetooth -merke og -logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG ,. Inc.
Begrepene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing Administrator, Inc.
Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio og dobbel-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.

PÅ HOLD

Kontroller og deler
Se figuren på side 3.

En hovedenhet

 1. Fjernkontrollsensor
 2. Utstillingsvindu
 3. PÅ / AV-knapp
 4. Kildeknapp
 5.  VOL-knapper
 6. AC ~ -kontakt
 7.  COAXIAL stikkontakt
 8. OPTISK stikkontakt
 9. USB-kontakt
 10. AUX-kontakt
 11. HDMI OUT (ARC)-kontakt
 12. HDMI 1/HDMI 2-kontakt

Trådløs subwoofer

 1. AC ~ -kontakt
 2.  PAIR-knapp
 3. VERTIKAL/SURROUND
 4. EQ
 5. MØRKERE
 • D AC strømledning x2
 • E HDMI-kabel
 • F Lydkabel
 • G Optisk kabel
 • H Veggbrakettskruer/gummideksel
 • I AAA batterier x2

FORBEREDELSER

Klargjør fjernkontrollen
Med den medfølgende fjernkontrollen kan enheten betjenes på avstand.

 • Selv om fjernkontrollen brukes innen det effektive området 19.7 meter, kan det være umulig å bruke fjernkontrollen hvis det er noen hindringer mellom enheten og fjernkontrollen.
 • Hvis fjernkontrollen betjenes i nærheten av andre produkter som genererer infrarøde stråler, eller hvis andre fjernkontrollenheter som bruker infrarøde stråler brukes i nærheten av enheten, kan den fungere feil. Motsatt kan de andre produktene fungere feil.

Forholdsregler angående batterier

 • Sørg for å sette inn batteriene med riktig positiv “ ” og negativ “ ” polaritet.
 •  Bruk batterier av samme type. Bruk aldri forskjellige typer batterier sammen.
 • Enten oppladbare eller ikke-oppladbare batterier kan brukes. Se forholdsreglene på etikettene.
 • Vær oppmerksom på neglene når du fjerner batteridekselet og batteriet.
 • Ikke slipp fjernkontrollen.
 • Ikke la noe påvirke fjernkontrollen.
 •  Ikke søl vann eller væske på fjernkontrollen.
 •  Ikke plasser fjernkontrollen på en våt gjenstand.
 • Ikke plasser fjernkontrollen i direkte sollys eller i nærheten av overdreven varme.
 • Fjern batteriet fra fjernkontrollen når det ikke er i bruk over lengre tid, da korrosjon eller batterilekkasje kan oppstå og føre til fysisk skade og/eller skade på eiendom og/eller brann.
 • Ikke bruk andre batterier enn de spesifiserte.
 • Ikke bland nye batterier med gamle.
 • Lad aldri et batteri med mindre det er bekreftet at det er en oppladbar type.

PLASSERING OG MONTERING

Normal plassering (alternativ A)

 • Plasser Soundbar på et jevnt underlag foran TV-en.

Veggmontering (alternativ-B)
OBS:

 • Installasjonen må kun utføres av kvalifisert personell. Feil montering kan føre til alvorlige personskader og materielle skader (hvis du har tenkt å installere dette produktet selv, må du se etter installasjoner som elektriske ledninger og rørleggerarbeid som kan være begravet inne i veggen). Det er installatørens ansvar å kontrollere at veggen trygt vil bære den totale belastningen på enheten og veggbrakettene.
 • Ytterligere verktøy (ikke inkludert) kreves for installasjonen.
 • Ikke stram til skruene.
 • Oppbevar denne bruksanvisningen for fremtidig referanse.
 • Bruk en elektronisk piggfinner for å kontrollere veggtypen før du borer og monterer.

TILKOBLING

Dolby Atmos®
Dolby Atmos gir deg en fantastisk opplevelse du aldri før har fått med overheadlyd, og all rikdommen, klarheten og kraften til Dolby-lyd.
For bruk Dolby Atmos®

 1. Dolby Atmos® er kun tilgjengelig i HDMI-modus. For detaljer om tilkoblingen, se "HDMI CaONNECTION".
 2. Pass på at "No Encoding" er valgt for bitstream i lydutgangen til den tilkoblede eksterne enheten (f.eks. Blu-ray DVD-spiller, TV osv.).
 3.  Mens du går inn i formatet Dolby Atmos / Dolby Digital / PCM, vil lydplanken vise DOLBY ATMOS / DOLBY AUDIO / PCM AUDIO.

Tips:

 • Den fullstendige Dolby Atmos-opplevelsen er bare tilgjengelig når Soundbar er koblet til kilden via en HDMI 2.0-kabel.
 • Soundbar vil fortsatt fungere når den er koblet til via andre metoder (som en digital optisk kabel), men disse kan ikke støtte alle Dolby-funksjonene. Gitt dette er vår anbefaling å koble til via HDMI, for å sikre full Dolby-støtte.

Demomodus:
I standby-modus, trykk lenge på (VOL +) og (VOL -)-knappen på lydplanken samtidig. Lydplanken slås på og demolyd kan aktiveres. Demolyden vil spille rundt 20 sekunder.
OBS:

 1. Når demolyden aktiveres, kan du trykke på knappen for å dempe den.
 2.  Hvis du vil høre på demolyden lenger, kan du trykke på for å gjenta demolyden.
 3. Trykk på (VOL +) eller (VOL -) for å øke eller redusere demolydvolumnivået.
 4. Trykk på knappen for å gå ut av demomodus og enheten vil gå til standby-modus.

HDMI-tilkobling
Noen 4K HDR-TV-er krever at HDMI-inngangen eller bildeinnstillingene stilles inn for mottak av HDR-innhold. For ytterligere oppsettdetaljer om HDR-skjerm, se bruksanvisningen til TV-en.

Bruk av HDMI for å koble til lydplanken, AV-utstyret og TV:
Metode 1: ARC (Audio Return Channel)
ARC-funksjonen (Audio Return Channel) lar deg sende lyd fra din ARC-kompatible TV til lydplanken gjennom en enkelt HDMI-tilkobling. For å nyte ARC-funksjonen, sørg for at TV-en din er både HDMI-CEC- og ARC-kompatibel og konfigurert deretter. Når den er riktig konfigurert, kan du bruke TV-fjernkontrollen til å justere volumet (VOL +/- og MUTE) til lydplanken.

 • Koble HDMI-kabelen (inkludert) fra enhetens HDMI (ARC)-kontakt til HDMI (ARC)-kontakten på din ARC-kompatible TV. Trykk deretter på fjernkontrollen for å velge HDMI ARC.
 • TV-en din må støtte HDMI-CEC og ARC-funksjonen. HDMI-CEC og ARC må være satt til På.
 • Innstillingsmetoden for HDMI-CEC og ARC kan variere avhengig av TV-en. For detaljer om ARC-funksjonen, se brukerhåndboken.
 • Bare HDMI 1.4 eller høyere versjonskabel kan støtte ARC -funksjonen.
 • TV-ens digitale lydutgang S/PDIF-modusinnstilling må være PCM eller Dolby Digital
 • Tilkoblingen kan mislykkes på grunn av bruk av andre stikkontakter enn HDMI ARC mens du bruker ARC-funksjonen. Sørg for at Soundbar er koblet til HDMI ARC-kontakten på TV-en.

Metode 2: Standard HDMI

 • Hvis TV-en din ikke er HDMI ARC-kompatibel, kobler du soundbar til TV-en via en standard HDMI-tilkobling.

Bruk en HDMI-kabel (inkludert) for å koble lydplankens HDMI OUT-kontakt til TV-ens HDMI IN-kontakt.
Bruk en HDMI-kabel (inkludert) for å koble lydplankens HDMI IN (1 eller 2)-kontakt til dine eksterne enheter (f.eks. spillkonsoller, DVD-spillere og blu-ray).
Bruk den OPTISKE kontakten

 • Fjern beskyttelseshetten på OPTICAL-kontakten, og koble deretter en OPTICAL-kabel (inkludert) til TV-ens OPTICAL OUT-kontakt og OPTICAL-kontakten på enheten.

Bruk COAXIAL-kontakten

 •  Du kan også bruke COAXIAL-kabelen (ikke inkludert) for å koble TVens COAXIAL OUT-kontakt og COAXIAL-kontakt på enheten.
 • Tips: Enheten kan kanskje ikke dekode alle digitale lydformater fra inngangskilden. I dette tilfellet vil enheten dempe. Dette er IKKE en defekt. Sørg for at lydinnstillingen til inngangskilden (f.eks. TV, spillkonsoll, DVD-spiller osv.) er satt til PCM eller Dolby Digital (se brukerhåndboken til inngangskilden for detaljer om lydinnstilling) med HDMI / OPTICAL / KOAKSIELL inngang.

Bruk AUX-kontakten

 • Bruk en RCA til 3.5 mm lydkabel (ikke inkludert) for å koble TV-ens lydutgangskontakter til AUX-kontakten på enheten.
 • Bruk en 3.5 mm til 3.5 mm lydkabel (inkludert) for å koble TV-en eller hodetelefonutgangen til lydenheten til AUX-kontakten på enheten.
Koble til strøm

Fare for produktskade!

 • Sørg for at strømforsyningen voltage tilsvarer voltage trykt på baksiden eller undersiden av enheten.
 • Før du kobler til strømledningen, må du forsikre deg om at du har fullført alle andre tilkoblinger.

Soundbar
Koble strømkabelen til AC ~ -kontakten på hovedenheten og deretter til en stikkontakt.

Subwoofer
Koble strømkabelen til AC ~ -kontakten på subwooferen og deretter til en stikkontakt.

OBS:

 •  Hvis det ikke er strøm, må du kontrollere at strømledningen og støpselet er satt helt inn og at strømmen er slått på.
 • Antall strømledninger og pluggtype varierer etter region.
Par opp med subwooferen

OBS:

 •  Subwooferen bør være innenfor 6 m fra Soundbar i et åpent område (jo nærmere jo bedre).
 • Fjern gjenstander mellom subwooferen og Soundbar.
 •  Hvis den trådløse tilkoblingen svikter igjen, sjekk om det er en konflikt eller sterk interferens (f.eks. forstyrrelse fra en elektronisk enhet) rundt stedet. Fjern disse konfliktene eller sterke forstyrrelsene og gjenta prosedyrene ovenfor.
 •  Hvis hovedenheten ikke er koblet til subwooferen og den er i ON-modus, vil parindikatoren på subwooferen blinke sakte.

BLUETOOTH-DRIFT

Par Bluetooth-aktiverte enheter
Første gang du kobler Bluetooth -enheten til denne spilleren, må du koble enheten til denne spilleren.
OBS:

 •  Driftsrekkevidden mellom denne spilleren og en Bluetooth-enhet er omtrent 8 meter (uten gjenstander mellom Bluetooth-enheten og enheten).
 •  Før du kobler en Bluetooth-enhet til denne enheten, må du sørge for at du kjenner enhetens funksjoner.
 •  Kompatibilitet med alle Bluetooth-enheter er ikke garantert.
 • Ethvert hinder mellom denne enheten og en Bluetooth-enhet kan redusere driftsområdet.
 • Hvis signalstyrken er svak, kan Bluetooth-mottakeren koble fra, men den går automatisk inn i paringsmodus.

Tips:

 • Skriv inn “0000” for passordet om nødvendig.
 • Hvis ingen annen Bluetooth-enhet pares med denne spilleren innen to minutter, vil spilleren gjenopprette sin forrige tilkobling.
 • Spilleren blir også koblet fra når enheten flyttes utenfor driftsområdet.
 • Hvis du vil koble enheten til denne spilleren på nytt, må du plassere den innenfor driftsområdet.
 •  Hvis enheten flyttes utenfor driftsområdet, når den blir tatt tilbake, må du sjekke om enheten fremdeles er koblet til spilleren.
 •  Hvis forbindelsen går tapt, følg instruksjonene ovenfor for å koble enheten til spilleren igjen.
Lytt til musikk fra Bluetooth-enhet
 • Hvis den tilkoblede Bluetooth-enheten støtter Ad-vanced Audio Distribution Profile (A2DP), kan du lytte til musikken som er lagret på enheten gjennom spilleren.
 •  Hvis enheten også støtter Audio Video Re-mote Control Profile (AVRCP), kan du bruke spillerens fjernkontroll til å spille musikk lagret på enheten.
 1. Koble enheten din til spilleren.
 2. Spill musikk via enheten din (hvis den støtter A2DP).
 3.  Bruk den medfølgende fjernkontrollen til å kontrollere avspillingen (hvis den støtter AVRCP).

USB-DRIFT

 • For å pause eller gjenoppta avspillingen, trykk på knappen på fjernkontrollen.
 • For å hoppe til forrige/neste file, trykk
 • I USB-modus, trykk gjentatte ganger på USB-knappen på fjernkontrollen for å velge en avspillingsmodus for REPEAT/SHUFFLE.
  Gjenta en: OneE
 • Gjenta mappe: FOLdER (hvis det er flere mapper)
 • Gjenta alle: ALLE
 • Shuffle Play: SHUFFLE
 • Gjenta av: AV

Tips:

 • Enheten kan støtte USB-enheter med opptil 64 GB minne.
 • Denne enheten kan spille MP3.
 •  USB file systemet bør være FAT32 eller FAT16.

FEILSØKING

For å holde garantien gyldig, prøv aldri å reparere systemet selv. Hvis du får problemer når du bruker denne enheten, må du kontrollere følgende punkter før du ber om service.
Ingen makt

 •  Forsikre deg om at nettkabelen til apparatet er riktig tilkoblet.
 • Forsikre deg om at det er strøm i stikkontakten.
 • Trykk på standby-knappen for å slå på enheten.
Fjernkontrollen fungerer ikke
 • Før du trykker på en avspillingskontrollknapp, må du først velge riktig kilde.
 • Reduser avstanden mellom fjernkontrollen og enheten.
 •  Sett inn batteriet med polaritetene (+/-) justert som vist.
 • Skift ut batteriet.
 •  Rett fjernkontrollen direkte mot sensoren foran på enheten.
Ingen lyd
 •  Pass på at enheten ikke er dempet. Trykk på MUTE eller VOL+/- for å gjenoppta normal lytting.
 • Trykk på på enheten eller på fjernkontrollen for å sette lydplanken i standby-modus. Trykk deretter på knappen igjen for å slå på lydplanken.
 • Koble både lydplanken og subwooferen fra stikkontakten, og koble dem deretter til igjen. Slå på lydplanken.
 • Sørg for at lydinnstillingen til inngangskilden (f.eks. TV, spillkonsoll, DVD-spiller osv.) er satt til PCM- eller Dolby Digital-modus mens du bruker digital (f.eks. HDMI, OPTICAL, COAXIAL) tilkobling.
 • Subwooferen er utenfor rekkevidde, vennligst flytt subwooferen nærmere lydplanken. Pass på at subwooferen er innenfor 5 m fra lydplanken (jo nærmere jo bedre).
 • Soundbar kan ha mistet forbindelsen til subwooferen. Koble enhetene til på nytt ved å følge trinnene i avsnittet "Koble den trådløse subwooferen til Soundbar".
 •  Det er ikke sikkert at enheten kan dekode alle digitale lydformater fra inngangskilden. I dette tilfellet vil enheten dempe. Dette er IKKE en feil. enheten er ikke dempet.

TV har et skjermproblem mens viewinn HDR -innhold fra HDMI -kilde.

 • Noen 4K HDR-TV-er krever at HDMI-inngangen eller bildeinnstillingene stilles inn for mottak av HDR-innhold. For ytterligere oppsettdetaljer om HDR-visning, se bruksanvisningen til TV-en.

Jeg finner ikke Bluetooth-navnet på denne enheten på Bluetooth-enheten min for Bluetooth-paring

 • Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert på Bluetooth-enheten.
 • Forsikre deg om at du har paret enheten med Bluetooth-enheten.

Dette er en avstengningsfunksjon på 15 minutter, en av ERPII-standardkravene for å spare strøm

 • Når enhetens eksterne inngangssignalnivå er for lavt, blir enheten slått av automatisk om 15 minutter. Øk volumnivået på den eksterne enheten.

Subwooferen er inaktiv, eller indikatoren for subwooferen lyser ikke.

 • Trekk ut strømledningen fra strømnettet, og koble den til igjen etter 4 minutter for å mislike subwooferen.

SPESIFIKASJONER

Soundbar
Strømforsyning AC220-240V ~ 50 / 60Hz
Strømforbruk 30 W / < 0,5 W (standby)
 

USB

5.0 V 0.5 A

Høyhastighets USB (2.0) / FAT32/ FAT16 64G (maks) , MP3

Dimensjon (BxHxD) X x 887 60 113 mm
Netto vekt 2.6 kg
Lydinngang følsomhet 250mV
Frequency Response 120Hz - 20KHz
Bluetooth / trådløs spesifikasjon
Bluetooth-versjon /profiles V 4.2 (A2DP, AVRCP)
Bluetooth Maksimal effekt overført 5 dBm
Bluetooth frekvensbånd 2402 MHz ~ 2480 MHz
5.8G trådløst frekvensområde 5725 MHz ~ 5850 MHz
5.8G trådløs maksimal kraft 3dBm
Subwoofer
Strømforsyning AC220-240V ~ 50 / 60Hz
Subwoofer strømforbruk 30W / <0.5W (standby)
Dimensjon (BxHxD) X x 170 342 313 mm
Netto vekt 5.5 kg
Frequency Response 40Hz - 120Hz
Amplifier (Total Maks. utgangseffekt)
Totalt 280 W
Hovedenhet 70W (8Ω) x 2
Subwoofer 140W (4Ω)
Fjernkontroll
Avstand/vinkel 6m / 30 °
Batteritype AAA (1.5VX 2)

INFORMASJON

Overholdelse av WEEE-direktivet og avhending av
Avfallsprodukt:
Dette produktet er i samsvar med EUs WEEE-direktiv (2012/19 / EU). Dette produktet har et klassifiseringssymbol for avfall elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE).
Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. Brukt utstyr må returneres til offisielt innsamlingssted for resirkulering av elektriske og elektroniske enheter. For å finne disse innsamlingssystemene, ta kontakt med lokale myndigheter eller forhandler der produktet ble kjøpt. Hver husholdning spiller en viktig rolle i gjenvinning og resirkulering av gamle apparater. Riktig avhending av brukte apparater bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.
Overholdelse av RoHS -direktivet
Produktet du har kjøpt samsvarer med EUs RoHS-direktiv (2011/65/EU). Den inneholder ikke skadelige og forbudte materialer spesifisert i direktivet.

Pakkeinformasjon
Emballasjematerialer til produktet er produsert av resirkulerbare materialer i samsvar med våre nasjonale miljøforskrifter. Ikke kast emballasjen sammen med husholdningsavfall eller annet avfall. Ta dem til innsamlingsstedene for emballasjemateriale som er utpekt av lokale myndigheter.

Teknisk informasjon
Denne enheten er støydempet i henhold til gjeldende EU-direktiver. Dette produktet oppfyller de europeiske direktivene 2014/53/EU, 2009/125/EC og 2011/65/EU.
Du finner CE -samsvarserklæringen for enheten i form av en pdf file på Grundigs hjemmeside www.grundig.com/downloads/doc.

Dokumenter / Ressurser

GRUNDIG DSB 2000 Dolby Atmos Soundbar [pdf] Brukerhåndbok
DSB 2000 Dolby Atmos Soundbar, DSB 2000, Dolby Atmos Soundbar, Atmos Soundbar, Soundbar

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *