Document

Goldair - logoGCT373 2000W keramisk tårnvarmer
BruksanvisningenGoldair GCT373 2000W keramisk tårnvarmer

Generell pleie- og sikkerhetsveiledning

SIKKERHETEN ER VIKTIG FOR OSS. FORSIKTIG AT DU NOTERER INSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE I DENNE HÅNDBOKEN.
FORSIKTIG: For å unngå fare på grunn av utilsiktet tilbakestilling av termisk utkobling, må dette apparatet ikke forsynes via en ekstern bryterenhet, for eksempel en timer, eller kobles til en krets som regelmessig slås av og på av verktøyet.

 • Dette apparatet er ikke beregnet på bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap med mindre de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
 • Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet.
 • Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifiserte personer for å unngå fare.
  ADVARSEL: Du må ikke dekke til dette apparatet. Tildekking av dette apparatet utgjør en brannrisiko og vil aktivere sikringen; permanent deaktivering av enheten.
  ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet i små rom når de er okkupert av personer som ikke er i stand til å forlate rommet på egenhånd, med mindre det er konstant tilsyn.
  ADVARSEL: For å redusere risikoen for brann, hold tekstiler, gardiner eller brennbart materiale minst 1 meter fra luftuttaket.
 • Bruk bare voltage angitt på apparatets merkelapp.
 • Varmeapparatet må ikke plasseres rett under en stikkontakt.
 • Hold alle gjenstander minst 1 meter fra fronten, sidene og baksiden av apparatet.
 • Dette apparatet er kun ment for husholdningsbruk og ikke for kommersiell eller industriell bruk.
 • Kun innendørs bruk.
 • Bruk bare dette apparatet som beskrevet i denne håndboken. Enhver annen bruk anbefales ikke av produsenten og kan forårsake brann, elektrisk støt eller personskade.
 • Ikke bruk apparatet hvis det har blitt mistet eller skadet.
 • Den vanlige årsaken til overoppheting er avleiringer av støv eller lo i apparatet.
  Sørg for at disse avleiringene fjernes regelmessig ved å koble fra apparatet og støvsuge luftventilene og grillene.
 • Bruk aldri apparatet til å tørke klær.
 • Trekk alltid ut støpselet når det ikke er i bruk.
 • Når apparatet er pakket ut, kontroller det for transportskader og sørg for at alle deler er levert. Hvis deler mangler eller apparatet har blitt skadet, kontakt kundeserviceteamet.
 • Ikke bruk hvis det er synlige tegn på skade på apparatet.
 • Ikke koble apparatet til strømforsyningen før det er helt montert og justert.
 • Forsikre deg om at hendene er tørre før du håndterer støpselet eller hovedenheten.
 • Sørg for at apparatet står på en flat, stabil, varmebestandig overflate.
 • Ikke bruk med ledningssettet opprullet, da det er sannsynlig at det bygges opp varme, noe som kan være tilstrekkelig til å bli en fare.
 • Utfør regelmessige kontroller av strømledningen for å sikre at det ikke er synlige skader Ikke bruk dette apparatet med en skadet ledning, støpsel eller etter at apparatet ikke fungerer eller har blitt falt eller skadet på noen måte. Ta med en kvalifisert elektropersonell for undersøkelse, elektrisk service eller reparasjon.
 • Ikke vri, knekk eller vikle ledningen rundt apparatet, da dette kan føre til at isolasjonen svekkes og sprekker. Sørg alltid for at all ledning er fjernet fra ethvert ledningsoppbevaringsområde og er rullet ut før bruk.
 • Det anbefales at dette apparatet kobles direkte til stikkontakten.
  Strømkort er ikke vurdert til å levere strøm til høy-watttage apparater.
 • En korrekt spesifisert, en uskadet skjøteledning kan brukes med dette apparatet forutsatt at det brukes på en sikker måte.
 • Ikke ta støpselet ut av stikkontakten før apparatet er slått av.
 • Ikke ta støpselet ut av stikkontakten ved å trekke i ledningen; alltid grip pluggen.
 • Ikke legg en ledning under teppet eller dekk den til med tepper eller møbler. Ordne ledningen slik at den ikke kan snuble.
 • Ikke plasser apparater på sengetøy eller på tykt og langt teppe der åpningene kan bli blokkert.
 • Slå av og bruk håndtaket som følger med når du flytter
 • Ikke plasser apparatet i nærheten av en varmekilde.
 • Ikke sett inn eller la fremmedlegemer komme inn i ventilasjon eller eksosåpning, da dette kan forårsake elektrisk støt, brann eller skade på apparatet.
 • Ikke sett deg på apparatet.
 • Ikke bruk slipende rengjøringsprodukter på dette apparatet. Rengjør med annonseamp klut (ikke våt) og skylles kun i varmt såpevann. Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før rengjøring.
 • Ikke bruk i områder der bensin, maling eller andre brennbare væsker brukes eller lagres.
 • Ikke bruk dette apparatet i umiddelbar nærhet av et badekar, en dusj, et svømmebasseng eller andre væsker.
 • Apparatet må ikke nedsenkes i væsker.
 • Det er ingen deler som kan repareres av brukeren i enheten.
 • Ikke plasser enheten i garderober eller andre lukkede rom, da dette kan forårsake brannfare.
 • Denne enheten er ikke ment å brukes på eller rundt steder der matvarer, kunstverk eller delikate vitenskapelige artikler osv. er lagret.
 • Hvis apparatet ikke fungerer eller ikke fungerer som det skal, kontakt kjøpsstedet eller kundeserviceteamet.

Betjening av varmeapparatet

Velg alltid et trygt sted for varmeren, med tanke på de beskrevne sikkerhetsforholdsregler. Forsikre deg om at all emballasje er fjernet fra enheten før bruk. Følg instruksjonene nedenfor.
ADVARSEL: Ikke dekk til varmeren for å unngå overoppheting eller brann.
ADVARSEL: Hold alle gjenstander minst 1 meter fra fronten, sidene og baksiden av apparatet.
ADVARSEL: Ikke bruk denne varmeren med en programmerer, separat timer, fjernkontrollsystem eller annen enhet som slår på varmeren automatisk, siden det er brannfare hvis varmeren er tildekket eller plassert feil.
ADVARSEL: La aldri denne varmeovnen være uten tilsyn når den er i bruk.
Sørg for at varmeren er på en flat, stabil og varmebestandig overflate.
Når varmeren er i en sikker driftsstilling og alle bryterne er i av-posisjon, setter du støpselet inn i stikkontakten og slår det på.
FORSIKTIG: Pass på at strømledningen ikke er stram, for hvis den trekkes i kan den trekke støpselet delvis ut av stikkontakten. En delvis satt inn plugg vil overopphete støpselet og stikkontakten og kan føre til brann.

Betjening av varmeapparatet

kontroll Panel

Goldair GCT373 2000W keramisk tårnvarmer - figur 1

PÅ / AV-KNAPPVENTRAY DW50 bærbar oppvaskmaskin - ikon 2
Denne knappen vil slå på varmerens kontrollpanel.
For å slå av enheten, trykk på av/på-knappen på kontrollpanelet igjen.
MODUSKNAPPGoldair GCT373 2000W keramisk tårnvarmer - ikon 1
Velg mellom LAV varme eller HØY varme.
TERMOSTATGoldair GCT373 2000W keramisk tårnvarmer - ikon 2
Trykk på pil opp eller pil ned for å justere temperaturen som ønsket komfortinnstilling fra 15 til 30 grader Celsius. Etter at temperaturen er stilt inn, vil displayet vise romtemperatur.
Når romtemperaturen når den forhåndsinnstilte temperaturen, vil varmefunksjonen slå seg av automatisk. Når romtemperaturen er lavere enn den forhåndsinnstilte temperaturen, vil lav eller høy oppvarming slås på automatisk.
TIMERGoldair GCT373 2000W keramisk tårnvarmer - ikon 3
Denne varmeren er utstyrt med en 12-timers nedtellingstidtaker. Dette lar deg forhåndsinnstille apparatet til å slå seg av automatisk fra 1 til 12 timer i trinn på 1 time. Trykk på knappen for å stille inn tidtakeren.

OPPTAKKNAPPGoldair GCT373 2000W keramisk tårnvarmer - ikon 4
Denne knappen slår varmeovnens oscillasjonsfunksjon på og av.

BARNESIKRING
For å aktivere/deaktivere barnelåsfunksjonen, hold inneGoldair GCT373 2000W keramisk tårnvarmer - ikon 2 knappene nede i 2-3 sekunder.

SIKKERHETSENHETER
Dette apparatet har to beskyttelsesenheter:

 • Vippebryter – denne slår automatisk av apparatet hvis apparatet ikke er i riktig driftsstilling.
 • Tilbakestillbar termisk kobling - dette vil automatisk koble strømmen til apparatet ved en forhåndsinnstilt overopphetingstemperatur. Etter avkjøling vil den tilbakestilles og slås på igjen. Hvis dette skjer, må du undersøke hva som får apparatet til å bli overopphetet.

FORSIKTIG: Apparatet genererer varme under bruk. Det må tas forholdsregler for å unngå fare for brannskader, skålding, brann eller andre skader på personer.
STELL OG RENGJØRING
Varmeren krever regelmessig rengjøring for å sikre problemfri drift:

 • Koble varmeren fra strømforsyningen før rengjøring.
 • Forsikre deg om at varmeren har fått avkjøles helt før rengjøring.
 • Den vanlige årsaken til overoppheting er avleiringer av støv eller lo i apparatet.
  Sørg for at disse avleiringene fjernes regelmessig ved å koble fra apparatet og støvsuge luftventilene og grillene.
 • Bruk annonseamp klut (ikke våt) for å tørke utsiden av varmeren for å fjerne støv og smuss.
 • Bruk aldri løsninger som bensin, tynnere eller poleringsmidler.
 • Sørg for at varmeren er tørr før du kobler til strømnettet igjen.
 • Ikke forsøk å demontere varmeren.
 • Det er ingen deler som brukeren kan reparere. For service eller reparasjon, kontakt en autorisert elektriker.
  Goldair GCT373 2000W keramisk tårnvarmer - figur 2

KJØPSBEVIS
For å motta en garanti, ta vare på kvitteringen som kjøpsbevis.

STØTTE OG TEKNISKE RÅD

Goldair - New Zealand
Mandag-fredag ​​8-5
Telefon + 64 (0) 9 917 4000
Telefon 0800 232 633
[e-postbeskyttet]
Goldair - Australia
Mandag-fredag ​​8-5
Telefon + 61 (0) 3 9365 5100
Telefon 1300 465 324
inf[e-postbeskyttet]

To års garanti

Takk for at du kjøpte dette Goldair-produktet. Produktet ditt er garantert mot feil og produsert når det brukes i vanlig husholdningsbruk i en periode på to år. For ikke-husbruk begrenser Goldair den frivillige garantien til tre måneder.
Goldair forplikter seg til å reparere eller erstatte dette produktet uten kostnad hvis det viser seg å være defekt på grunn av en produksjonsfeil i garantiperioden.
Denne garantien ekskluderer skader forårsaket av misbruk, forsømmelse, transportulykke, feil installasjon eller arbeid utført av andre enn en kvalifisert elektriker.
VENNLIGST BEHOLD MOTTAKEN DITT HJELPER Å KONTROLLERE GARANTIEN.
Fordelene gitt deg av denne garantien kommer i tillegg til andre rettigheter og rettsmidler som er tilgjengelige for deg i henhold til loven i forhold til de varer eller tjenester som denne garantien gjelder.
I Australia kommer våre varer med garantier som ikke kan utelukkes i henhold til den australske forbrukerloven. Du har rett til erstatning eller refusjon for større svikt og kompensasjon for ethvert annet rimelig forventet tap eller skade. Du har også rett til å få reparert eller erstattet varen hvis varene ikke er av akseptabel kvalitet og feilen ikke utgjør en større feil.
I New Zealand er denne garantien et tillegg til vilkårene og garantiene i forbrukergarantiloven (1993).

Goldair - New Zealand
CDB Goldair
Postboks 100-707
NSMC
Auckland
Telefon + 64 (0) 9 917 4000
Telefon 0800 232 633
www.goldair.co.nz
Goldair - Australia
CDB Goldair Australia Pty
PO Box 574
South Morang
Victoria, 3752
Telefon + 61 (0) 3 9365 5100
Telefon 1300 GOLDAIR (1300 465 324)
www.goldair.com.au

Goldair to-års garanti (VIKTIG: Fyll ut og oppbevar dette garantikortet)
Navn---------
Adresse---------
Innkjøpssted---------
Kjøpsdato---------
Navn på produkt—————————
Modellnummer---------
Legg ved en kopi av kjøpskvitteringen til dette garantikortet—————————

På grunn av kontinuerlige designforbedringer kan produktet illustrert i denne brukerhåndboken avvike noe fra det faktiske produktet.

Goldair - logoNew Zealand
Postboks 100707,
North Shore Mail Centre,
Auckland, 0745
www.goldair.co.nz
Australia
Postboks 574,
Sør-Morang,
Victoria, 3752
www.goldair.com.au

Dokumenter / Ressurser

Goldair GCT373 2000W keramisk tårnvarmer [pdf] Bruksanvisning
GCT373, 2000W keramisk tårnvarmer, keramisk tårnvarmer, GCT373, tårnvarmer

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.