logo

dyson Hot & Kul viftevarmer

produkt

MONTERING

Fjernkontroll dokker magnetisk.1 bilde

Juster de svarte pilene. Vri deretter med klokken til den klikker og låses.

DYSON KUNDEPLEIE
TAKK FOR AT DU VALGET Å KJØPE ET DYSON -APPARAT
Etter at du har registrert din gratis 2 års garanti, vil Dyson -apparatet ditt være dekket for deler og arbeidskraft i 2 år fra kjøpsdatoen, underlagt vilkårene i garantien. Hvis du har spørsmål om Dyson -apparatet ditt, kan du ringe Dyson -hjelpelinjen med serienummeret og informasjon om hvor/når du kjøpte apparatet.
De fleste spørsmålene kan løses over telefon av en av våre utdannede Dyson -hjelpelinjer. Alternativt kan du gå til www.dyson.com for online hjelp, generelle tips og nyttig informasjon om Dyson. Serienummeret ditt finner du på typeskiltet som er på undersiden av apparatet. Legg merke til serienummeret ditt for fremtidig referanse.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

FØR DU BRUKER DETTE APPARATET LES ALLE INSTRUKSJONER OG FORSIKTIG MERKNINGER I DENNE HÅNDBOKEN OG PÅ APPARATET
Når du bruker et elektrisk apparat, bør du alltid følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:

ADVARSEL
VARMEREN OG FJERNKONTROLLEN BÅDE INNEHOLDER MAGNET.

 1. Pacemakere og hjertestartere kan påvirkes av sterke magnetfelt. Hvis du eller noen i husstanden din har en pacemaker eller defibrillator, må du ikke plassere fjernkontrollen
  kontroll i en lomme eller i nærheten av enheten.
 2. Kredittkort og elektroniske lagringsmedier kan også påvirkes av magneter og bør holdes borte fra fjernkontrollen og toppen av varmeren.

ADVARSEL

FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR BRANN, ELEKTRISK STØT ELLER SKADE:

 1. Denne varmeren er varm når den er i bruk og i en kort periode etter bruk. For å unngå brannskader, ikke la bar hud berøre varme overflater. Når du flytter varmeren, hold den ved basen, ikke på
  luftsløyfe amplivligere.
 2. Hold brennbare materialer, som møbler, puter, sengetøy, papirer, klær og gardiner, minst 0.9 m (3 fot) fra fronten av varmeapparatet og hold dem borte fra
  sidene og baksiden når varmeren er plugget inn.
 3. Ekstrem forsiktighet er nødvendig når en varmeapparat brukes av eller i nærheten av barn eller bevegelseshemmede og når varmeapparatet blir stående uten tilsyn.
 4. Må ikke brukes som leketøy. Nær oppmerksomhet er nødvendig når den brukes av eller i nærheten av små barn. Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med
  varmeapparat eller fjernkontroll.
 5. Denne varmeren og fjernkontrollen er ikke beregnet på bruk av små barn eller svake personer med reduserte fysiske, sensoriske eller resonnerende evner eller mangel på erfaring
  og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjon av en ansvarlig person om bruk av varmeapparatet for å sikre at de kan bruke det trygt.
 6. Basen må monteres forsvarlig før bruk. Ikke demonter eller bruk uten at basen er montert.
 7. KUN egnet for tørre steder. Ikke bruk utendørs eller på våte overflater. Ikke bruk på bad, vaskerom og lignende innendørs steder. Finn aldri varmeapparatet
  der det kan falle ned i et bad eller en annen vannbeholder. Ikke bruk eller oppbevar det der det kan bli vått eller i umiddelbar nærhet av badekar, dusj eller svømmebasseng.
 8. En varmeapparat har varme deler inni. Ikke bruk den i områder der bensin, maling eller brannfarlige væsker brukes eller lagres eller hvor dampene er tilstede. Ikke bruk i
  sammen med eller rett ved siden av en luftfriskere eller lignende produkter.
 9. Ikke plasser den direkte under en stikkontakt.
 10. Koble alltid direkte til en stikkontakt. Bruk aldri med en forlengelseskabel, da overbelastning kan føre til overoppheting av kabelen og brann.
 11. Ikke håndter noen del av pluggen eller varmeapparatet med våte hender.
 12. Ikke trekk ut støpselet ved å trekke i kabelen. Ta tak i støpselet, ikke kabelen.
 13. Ikke strekk kabelen eller utsett kabelen for belastning. Ikke kjør kabelen under tepper. Ikke dekk til kabelen med tepper, løpere eller lignende belegg. Ikke før kabelen under møbler eller apparater. For å unngå fare for snubling, plasser kabelen vekk fra trafikkområdet, slik at den ikke snubler.
 14. Ikke bruk med en skadet kabel eller plugg. Hvis forsyningskabelen er skadet, må den skiftes ut av Dyson eller en serviceagent eller lignende kvalifiserte personer for å unngå
  en fare.
 15. For å koble varmeren, slå av kontrollene og ta deretter støpselet ut av kontakten. Koble alltid fra varmeren når den ikke er i bruk.
 16. Ikke bruk hvis varmeapparatet fungerer feil eller har mistet eller er skadet på noen måte. Kontakt Dyson -hjelpelinjen eller gå tilbake til et autorisert serviceanlegg for undersøkelse og/eller reparasjon.
 17. For å forhindre en mulig brann, må den ikke brukes med åpninger eller eksosblokkerte, og holdes fri for støv, lo, hår og alt som kan redusere luftstrømmen. Ikke legg noen gjenstander
  inn i innløpsgrillen eller eksosåpningen, da dette kan forårsake elektrisk støt eller brann eller skade varmeren.
 18. Ikke bruk på myke overflater, for eksempel en seng, der åpninger kan bli tilstoppet.
 19. Bruk bare som beskrevet i denne Dyson bruksanvisningen. All annen bruk som ikke er anbefalt av produsenten, kan forårsake brann, elektrisk støt eller personskade.
 20. For å unngå overoppheting og brannfare, må du ikke dekke til varmeren.
 21. Kvelningsfare: fjernkontrollen inneholder et lite batteri. Hold fjernkontrollen borte fra barn, og ikke svelg batteriet. Hvis batteriet svelges
  oppsøk lege umiddelbart.
 22. Varmeren skal plasseres slik at luftstrømmen ledes bort fra vegger eller romhjørner.
 23. Trekk ut støpselet når det ikke er i bruk i lengre perioder og før vedlikehold eller service.

VIKTIGE SIKKERHETSFUNKSJONER
For din egen sikkerhet er denne ovnen utstyrt med automatiske brytere som fungerer hvis varmeren velter eller overopphetes. Hvis bryterne fungerer, må du koble fra varmeren og la den avkjøle. Før du starter ovnen på nytt, må du kontrollere og fjerne eventuelle blokkeringer og sørge for at varmeren er på et solid, jevnt underlag.

LES OG LAGRINGENE
DENNE DYSON -APPARATEN ER KUN SIKT TIL BRUK AV HUS.2 bilde

MERKING FOR NAVN OG INNHOLD AV FARLIGE STOFFER ELLER ELEMENTER

 • Bordet er overholdt i henhold til SJ/T 11364 standard.
 • O: Angi at dette farlige stoffet i alle de homogene materialene for denne delen er innenfor grensekravet i GB/T 26572.
 • X: Angi at dette farlige stoffet som finnes i minst ett av de homogene materialene som brukes for denne delen, overskrider grensekravet i GB/T26572.
 • Innhold av farlige stoffer er unntatt i henhold til EU -RoHS -direktivenes fritaksliste (2011/65/EU).
 • Ansvarsfraskrivelse: Miljøsikker brukstid erklæres basert på de normale temperaturene og fuktighetene som brukes.

Merk 1: "O" Angi at percentagInnholdet i det begrensede stoffet overstiger ikke prosententage av referanseverdi for tilstedeværelse.
Merk 2: “ -” indikerer at det begrensede stoffet tilsvarer unntaket.
Merk 3: "Over 0.1 vekt%" og "over 0.01 vekt%" indikerer at percentage -innholdet i det begrensede stoffet overstiger referansentage verdien av tilstedeværelsestilstand.

Kontroller

3 bilde

4 bilde

5 bilde

 

6 bilde

Fjerner blokkeringer7 bilde
 • Sørg for at varmeapparatet er koblet fra og har fått avkjøles.
 • Se etter blokkeringer i luftinnløpshullene og i den lille blenderåpningen inne i luftsløyfen amplivligere.
 • Bruk en myk børste for å fjerne rusk.
Rengjøring8 bilde

Koble fra strømnettet. La avkjøle i 1 til 2 timer før rengjøring hvis varmeapparatet har vært i bruk. Tørk med en tørr eller damp klut. Ikke bruk vaskemidler eller polermidler.

Forsiktig: varm når den er i bruk9 bilde
 • Denne varmeren er varm når den er i bruk og i en kort periode etter bruk.
 • Ikke la bar hud berøre varme overflater.
 • Hvis det er barn til stede, bør du vurdere å plassere varmeapparatet utenfor rekkevidde.
Batteribytte10 bilde

Batteritype CR 2032. Trykk på enden av fjernkontrollen for å løsne batteriet.

BRUKER DYSON -VARMEREN
VENNLIGST LES DE 'VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONENE' I DENNE DYSON -BRUKSANVISNINGEN FØR DU GÅR GANG,

DRIFT

 • Basen må monteres forsvarlig før bruk. Ikke demonter eller bruk uten at basen er montert.
 • Varmeren vil ikke fungere med mindre måltemperaturen er over romtemperaturen.
 • Hver gang varmemodus velges, utfører den en kort kalibreringssyklus. Luftstrømmen blir automatisk kontrollert i løpet av denne syklusen. Når kalibreringssyklusen er fullført, går den tilbake til valgt luftstrømshastighet.
 • Varmeapparatet vil ikke svinge når du trykker på kontrollknappene.
 • For din egen sikkerhet er denne varmeren utstyrt med automatiske brytere som fungerer hvis varmeren velter eller overopphetes. Hvis bryterne fungerer, må du koble fra varmeren og la den avkjøle. Før du starter ovnen på nytt, må du kontrollere og fjerne eventuelle blokkeringer og sørge for at varmeren er på et solid, jevnt underlag.
 • Hvis strømmen avbrytes, vises en feilmelding E1. Varmeren må slås av og på igjen. Ring til Dyson -hjelpelinjen hvis problemet vedvarer.
 • Ikke utfør andre vedlikeholds- eller reparasjonsarbeider enn det som er vist i denne Dyson -brukerhåndboken, eller anbefalt av Dyson -hjelpelinjen.
 • Ikke smør noen deler av denne varmeapparatet.
 • Som en automatisk avstengning, når produktet er i oppvarmingsmodus, vil produktet automatisk kutte ut etter 8 timers bruk og gå tilbake til standby-modus. For å starte maskinen på nytt, bruk strømknappen på enten fjernkontrollen eller på apparatet.

TILT FUNKSJON
Hold basen og toppen av luftsløyfen forsiktig amplivligere. Vipp fremover eller bakover for nødvendig luftstrømsvinkel.

RENGJØRING
 • Slå varmeren i standby på/av -modus.
 • Koble fra strømnettet.
 • La avkjøle i 1 til 2 timer før rengjøring hvis varmeapparatet har vært i bruk.
 • Tørk av med en tørr eller damp bare klut.
 • Ikke bruk vaskemidler eller poleringsmidler for å rengjøre varmeapparatet.

LAGRING

 • Koble fra strømforsyningen når den ikke er i bruk.
 • Oppbevar varmeapparatet på et tørt sted og plasser kabelen vekk fra trafikkområdet, slik at den ikke snubler eller blir skadet.
Bytte batteri FORSIKTIG:
 • Slå varmeren i ventemodus og koble fra strømnettet før du bytter batteri.
 • Sørg for at polariteten er riktig når du installerer batteriet.
 • Ikke forsøk å demontere eller lade batteriet. Hold borte fra flammer.
 • Følg batteriprodusentens anvisninger når du installerer nye batterier (batteritype CR 2032).
FEILSØKING
 • Husk: Koble alltid fra strømnettet før du kontrollerer om det er problemer.
 • Hvis varmeapparatet ikke fungerer, må du først kontrollere at stikkontakten har strømforsyning og at støpselet er satt ordentlig inn i kontakten.
 • Ring Dyson -hjelpelinjen hvis du fortsatt har problemer.

GARANTIVILKÅR OG BETINGELSER

DYSON KUNDEPLEIE
TAKK FOR AT DU VALGET Å KJØPE ET DYSON -APPARAT
Etter at du har registrert din gratis 2 års garanti, vil Dyson -apparatet ditt være dekket for deler og arbeidskraft i 2 år fra kjøpsdatoen, underlagt vilkårene i garantien.

Hvis du har spørsmål om Dyson -apparatet ditt, kan du ringe Dyson -hjelpelinjen med serienummeret og informasjon om hvor/når du kjøpte apparatet. De fleste spørsmålene kan løses over telefon av en av våre utdannede Dyson -hjelpelinjer. Alternativt kan du gå til www.dyson.com for online hjelp, generelle tips og nyttig informasjon om Dyson.
Hvis Dyson -apparatet ditt trenger en tjeneste, kan du ringe Dyson -hjelpelinjen slik at vi kan diskutere de tilgjengelige alternativene. Hvis Dyson -apparatet ditt er under garanti, og reparasjonen er dekket, vil den bli reparert uten kostnad.
Serienummeret ditt finner du på typeskiltet som er på undersiden av apparatet. Vennligst registrer deg som en eier av DYSON APPARAT
For å hjelpe oss med å sikre at du får rask og effektiv service, vennligst registrer deg som eier av Dyson -apparater. Dette vil bekrefte eierskapet til Dyson -apparatet ditt i tilfelle et forsikringstap, og gjøre det mulig for oss å kontakte deg om nødvendig.

BEGRENSET 2 ÅRS GARANTI
BETINGELSER OG BETINGELSER FOR DYSON 2 ÅRS BEGRENSEDE GARANTI

HVA DEKKES

 • Reparasjon eller utskifting av Dyson -apparatet ditt (etter Dysons skjønn) hvis det viser seg å være defekt på grunn av defekte materialer, utførelse eller funksjon innen 2 år etter kjøp eller levering (hvis en del ikke lenger er tilgjengelig eller ut av produksjon, vil Dyson bytt den ut med en funksjonell erstatningsdel).

HVA DEKKES IKKE

Dyson garanterer ikke reparasjon eller utskifting av et produkt som følge av:

 • Utilsiktet skade, feil forårsaket av uaktsom bruk eller omsorg, misbruk, forsømmelse, uforsiktig bruk eller håndtering av apparatet som ikke er i samsvar med Dyson bruksanvisning.
 • Bruk av apparatet til annet enn normale husholdningsformål.
 • Bruk av deler som ikke er montert eller installert i samsvar med instruksjonene fra Dyson.
 • Bruk av deler og tilbehør som ikke er originale Dyson-komponenter.
 • Feil installasjon (unntatt der installert av Dyson).
 • Reparasjoner eller endringer utført av andre enn Dyson eller dets autoriserte agenter.
 • Skade fra eksterne kilder som transitt, vær, elektrisk outageller strømspenninger.
 • Feil forårsaket av omstendigheter utenfor Dysons kontroll.
 • Skader som følge av bruk, ikke i samsvar med typeskiltet.
 • Blokkeringer - se Dyson brukerhåndbok for detaljer om hvordan du ser etter og tømmer blokkeringer.
 • Normal slitasje, for eksempel batteriet.
 • Bruk av apparatet utenfor kjøpslandet. Hvis du er i tvil om hva som dekkes av garantien din, kan du kontakte Dyson.

SAMMENDRAG AV DEKSLET

 • Garantien trer i kraft fra kjøpsdatoen (eller leveringsdatoen hvis dette er senere).
 • Du må fremlegge bevis for (både originalen og eventuelle påfølgende) kjøp/levering før noe arbeid kan utføres på Dyson -apparatet. Uten dette beviset vil ethvert utført arbeid belastes. Behold kvitteringen eller følgeseddelen.
 • Alt arbeid vil bli utført av Dyson eller dets autoriserte agenter.
 • Alle deler som byttes ut, blir Dysons eiendom.
 • Reparasjonen eller utskiftingen av Dyson -apparatet ditt under garanti forlenger ikke garantiperioden.
 • Garantien gir fordeler som er tillegg til og som ikke påvirker dine lovfestede rettigheter som forbruker.

OM DITT PERSONVERN
Dyson kan bruke denne informasjonen til fremtidige markedsførings- og forskningsformål (inkludert sending av kommersielle elektroniske meldinger) og kan avsløre den for tredjeparter for å levere tjenestene du har bedt om eller til våre forretningspartnere eller profesjonelle rådgivere. Hvis du ønsker å få tilgang til dine personlige opplysninger eller se vår fulle personvernerklæring, kan du kontakte Dyson -hjelpelinjen.

AVFALLSINFORMASJON
Dyson -produkter er laget av resirkulerbare materialer av høy kvalitet. Kast dette produktet på en ansvarlig måte og resirkuler der det er mulig.
PRODUKTINFORMASJON
Merk: Små detaljer kan variere fra de som vises.
Netto vekt: 2.43kglogo

Dokumenter / Ressurser

dyson dyson Hot & Cool Varmevifte [pdf] Brukerhåndbok
dyson, viftevarmer

Referanser

Bli med i diskusjonen

1 Kommentar

 1. Vi har en Dyson Hot+Cool og kan for øyeblikket ikke få den til å fungere. Den mottar strøm (temperaturen og andre lys tennes), men den vil ikke varme, avkjøle eller rotere. Hva kan vi gjøre for å fikse dette?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.