apoge-logo

apogee INSTRUMENT MQ-620 kvantemåler

apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter-fig1

OVERENSSTEMMELSESERTIFIKAT

EU-samsvarserklæring 

 • Denne samsvarserklæringen er utstedt på produsentens eget ansvar:
  • Apogee Instruments, Inc. 721 W 1800 N
  • Logan, Utah 84321
  • USA
 • for følgende produkt(er):
  • Modeller: MQ-620
  • Type: PFD-måler med utvidet rekkevidde
 • Hensikten med erklæringen beskrevet ovenfor er i samsvar med relevant EU-harmoniseringslovgivning:
  • 2014/30/EU: Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
  • 2011/65/EU: Begrensning av farlige stoffer (RoHS 2) direktiv
  • 2015/863/EU: Endring av vedlegg II til direktiv 2011/65/EU (RoHS 3)
 • Standarder referert til under samsvarsvurdering:
  • EN 61326-1:2013: Elektrisk utstyr for måling, kontroll og laboratoriebruk – EMC-krav
  • EN 50581:2012:Teknisk dokumentasjon for vurdering av elektriske og elektroniske produkter med hensyn til begrensning av farlige stoffer
 • Vær oppmerksom på at basert på informasjonen som er tilgjengelig for oss fra våre råvareleverandører, inneholder ikke produktene produsert av oss, som tilsiktede tilsetningsstoffer, noen av de begrensede materialene, inkludert bly (se merknad nedenfor), kvikksølv, kadmium, seksverdig krom, polybromerte bifenyler (PBB), polybromerte difenyler (PBDE), bis(2-etylheksyl)ftalat (DEHP), butylbenzylftalat (BBP), dibutylftalat (DBP) og diisobutylftalat (DIBP). Vær imidlertid oppmerksom på at artikler som inneholder mer enn 0.1 % blykonsentrasjon er RoHS 3-kompatible ved bruk av unntak 6c.
 • Merk videre at Apogee Instruments ikke spesifikt kjører noen analyse på våre råvarer eller sluttprodukter for tilstedeværelsen av disse stoffene, men vi stoler på informasjonen som er gitt til oss av våre materialleverandører.
 • Signert for og på vegne av:
  • Apogee Instruments, februar 2022apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter-fig23
  • Bruce Bugbee president
  • Apogee Instruments, Inc.

INNLEDNING

 • Stråling som driver fotosyntesen kalles fotosyntetisk aktiv stråling (PAR) og er typisk definert som total stråling over et område på 400 til 700 nm. PAR er nesten universelt kvantifisert som fotosyntetisk fotonfluksdensitet (PPFD) i enheter av mikromol per kvadratmeter per sekund (µmol m-2 s-1, lik mikroEinstein per kvadratmeter per sekund) summert fra 400 til 700 nm (totalt antall fotoner fra 400 til 700 nm). Imidlertid kan ultrafiolette og langt røde fotoner utenfor det definerte PAR-området på 400-700 nm også bidra til fotosyntese og påvirke planteresponser (f.eks. blomstring).
 • Sensorer som måler PPFD kalles ofte kvantesensorer på grunn av strålingens kvantiserte natur. Et kvante refererer til minimumsmengden av stråling, ett foton, involvert i fysiske interaksjoner (f.eks. absorpsjon av fotosyntetiske pigmenter). Med andre ord er ett foton et enkelt strålingskvantum. Sensorer som fungerer som tradisjonelle kvantesensorer, men som måler et bredere spekter av bølgelengder, kan betraktes som en "utvidet rekkevidde" kvantesensor.
 • Typiske bruksområder for tradisjonelle kvantesensorer inkluderer innkommende PPFD-måling over plantetak i utendørsmiljøer eller i drivhus og vekstkamre, og reflektert eller undertak (overført) PPFD-måling i de samme miljøene. PFD-sensoren for utvidet rekkevidde som er beskrevet i denne håndboken, bruker en detektor som er følsom for stråling opp til ca. 1100 nm, langt utenfor bølgelengdeområdet som påvirker fotosyntese og planteresponser. Dette betyr at denne sensoren kun skal brukes til målinger av fotonflukstetthet under lysdioder.
 • Apogee Instruments MQ-620-målere består av en håndholdt måler og en dedikert sensor som er koblet med kabel til et anodisert aluminiumshus. SQ-600-serien Extended Range PFD-sensorer består av en støpt akryldiffusor (filter), fotodiode, signalbehandlingskretser montert i et anodisert aluminiumshus, og er innkapslet i solide uten innvendig luftrom. MQ-seriens PFD-målere med utvidet rekkevidde gir en sanntids-PFD-avlesning på LCD-skjermen, som bestemmer strålingen på en plan overflate (trenger ikke være horisontal), der strålingen kommer fra alle vinkler på en halvkule. MQ-seriens kvantemålere inkluderer manuelle og automatiske dataloggingsfunksjoner for å utføre stikkprøvemålinger.

SENSORMODELL

Apogee MQ-seriens kvantemålere som dekkes i denne håndboken er selvstendige og leveres komplett med håndholdt måler og sensor.

apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter-fig2

En sensors modellnummer og serienummer er plassert på en etikett på baksiden av den håndholdte måleren.

SPESIFIKASJON

MQ-620
Kalibreringsusikkerhet ± 5 % (se Kalibreringssporbarhet nedenfor)
Måleområde 0 til 4000 µmol m-2 s-1
Måling

Repeterbarhet

Mindre enn 0.5%
Langsiktig drift

(Ikke-stabilitet)

Mindre enn 2 % per år
Ikke-linearitet Mindre enn 1 % (opptil 4000 µmol m-2 s-1)
Responstid Mindre enn 1 ms
Innen View 180 °
Spektral rekkevidde 340 til 1040 nm ± 5 nm (bølgelengder der responsen er større enn 50 %; se Spectral

Svar nedenfor)

Retningsbestemt (kosinus)

Respons

± 2 % ved 45° senitvinkel, ± 5 % ved 75° senitvinkel (se retningsrespons nedenfor)
Azimuth-feil Mindre enn 0.5%
Vippefeil Mindre enn 0.5%
Temperaturrespons -0.11 ± 0.04 % per C
Usikkerhet i Daglig total Mindre enn 5%
bolig Armaturhus i anodisert aluminium med diffusor i akryl
IP Rating IP68
Operating Environment -40 til 70 C; 0 til 100 % relativ fuktighet; kan nedsenkes i vann opp til 30 meters dyp
Mål på måleren 126 mm lengde, 70 mm bredde, 24 mm høyde
Sensordimensjoner 30.5 mm diameter, 37 mm høyde
Mass 140 g (med 5 m blytråd)
Kabel 2 m av to-leder, skjermet, tvunnet-par ledning; ekstra kabel tilgjengelig; TPR jakke
Garanti 4 år mot material- og utførelsesfeil

Kalibrering Sporbarhet
Apogee MQ-serien kvantemålere er kalibrert gjennom side-ved-side sammenligning med gjennomsnittet av fire overføringsstandard kvantesensorer under en referanse lamp. Referansekvantesensorene er rekalibrert med en 200 W kvartshalogen lamp sporbar til National Institute of Standards and Technology (NIST).

Spektral respons

apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter-fig3

Gjennomsnittlig spektral responsmåling av seks replikerte Apogee MQ-600-serien Extended Range PFD-sensorer. Spektralresponsmålinger ble gjort i intervaller på 10 nm over et bølgelengdeområde på 300 til 1100 nm i en monokromator med en tilkoblet elektrisk lyskilde. Målte spektraldata fra hver PFD-sensor ble normalisert av den målte spektrale responsen til kombinasjonen av monokromator/elektrisk lys, som ble målt med et spektroradiometer.

Cosinus svar

apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter-fig4

Retningsbestemt, eller cosinus, respons er definert som målefeilen ved en spesifikk innfallsvinkel for stråling. Feil for Apogee MQ-600-serien Extended Range PFD-sensor er omtrent ± 2 % og ± 5 % ved solar senitvinkler på henholdsvis 45° og 75°.

IPLASSERING OG INSTALLASJON

 • Apogee MQ-seriens kvantemålere er designet for punktsjekkmålinger og beregning av daglig lysintegral (DLI; totalt antall fotoner som faller inn på en plan overflate i løpet av en dag) gjennom den innebygde loggingsfunksjonen. For nøyaktig å måle PFD-hendelser på en horisontal overflate, må sensoren være i vater. For dette formålet kommer hver MQ-modell med et annet alternativ for montering av sensoren til et horisontalt plan.apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter-fig5
 • AL-100 utjevningsplate anbefales for bruk med MQ-620 (AL-100 utjevningsplate avbildet). For å lette monteringen til en tverrarm, anbefales AL-120 monteringsbrakett.
 • AM-310 Sensor Wand-tilbehøret har en monteringsfeste på enden av en uttrekkbar teleskopstav (opptil 33 tommer/84 cm). Staven er ikke egnet for våte miljøer; den er imidlertid utmerket for drivhus og vekstkammer. Dens evne til å trekke seg tilbake til en mindre størrelse gjør den også ideell for reisebruk.apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter-fig6
 • AM-320 saltvanns nedsenkbar sensorstav har en monteringsfeste på enden av en 40-tommers segmentert glassfiberstav og er godt egnet for bruk i saltvann. Staven lar brukeren plassere sensoren i vanskelig tilgjengelige områder som akvarier.apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter-fig7
  NOTAT: Den håndholdte målerdelen av instrumentet er ikke vanntett. Ikke gjør måleren våt eller la måleren stå i miljøer med høy luftfuktighet i lengre perioder. Å gjøre det kan føre til korrosjon som kan gjøre garantien ugyldig.

INSTALLASJON OG UTSKIFTNING AV BATTERI

INSTALLASJON AV BATTERI

 • Bruk en Phillips-skrutrekker for å fjerne skruen fra batteridekselet. Fjern batteridekselet ved å løfte litt og skyve ytterkanten av dekselet bort fra måleren.
 • For å drive apparatet, skyv det medfølgende batteriet (CR2320) inn i batteriholderen, etter at du har fjernet batteridekselet fra apparatets bakpanel.apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter-fig8
 • Den positive siden (angitt med et "+"-tegn) skal vende ut fra målerens kretskort.
  NOTAT: Batteriholderen kan bli skadet ved bruk av et batteri av feil størrelse. Hvis batteriholderen er skadet, må kretskortet skiftes og garantien bortfaller. For å unngå dette kostbare problemet, bruk kun et CR2320-batteri.

FJERNING AV BATTERI

 • Trykk ned på batteriet med en skrutrekker eller lignende. Skyv batteriet ut.apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter-fig9
 • Hvis batteriet er vanskelig å flytte, snu apparatet på siden slik at åpningen for batteriet vender nedover og bank apparatet ned mot en åpen håndflate for å løsne batteriet nok til at det kan fjernes med tommelen for å skyve batteriet ut av batteriholderen.

DRIFT OG MÅLING

MQ-seriens kvantemålere er designet med et brukervennlig grensesnitt som tillater raske og enkle målinger.

 • apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter-fig10 Trykk på strømknappen for å aktivere LCD-skjermen. Etter to minutter uten aktivitet går måleren tilbake til hvilemodus, og skjermen slås av for å spare batterilevetid.
 • apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter-fig11 Trykk på modusknappen for å få tilgang til hovedmenyen, hvor manuell eller automatisk logging er valgt, og hvor måleren kan tilbakestilles.
 • apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter-fig12 Trykk på sample-knappen for å logge en avlesning mens du tar manuelle målinger.
 • apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter-fig13 Trykk på opp-knappen for å gjøre valg i hovedmenyen. Denne knappen brukes også til view og bla gjennom de loggede målingene på LCD-skjermen.
 • apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter-fig14 Trykk på ned-knappen for å gjøre valg i hovedmenyen. Denne knappen brukes også til view og bla gjennom de loggede målingene på LCD-skjermen.
 • LCD-skjermen består av det totale antallet loggede målinger i øvre høyre hjørne, sanntids PPFD-verdien i midten og de valgte menyalternativene nederst.apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter-fig15
 • Hogst: For å velge mellom manuell eller automatisk logging, trykk på modusknappen én gang og bruk opp/ned-knappene for å gjøre det riktige valget (SMPL eller LOG). Når ønsket modus blinker, trykker du på modusknappen to ganger til for å gå ut av menyen. Når du er i SMPL-modus, trykk på sample-knappen for å registrere opptil 99 manuelle målinger (en teller i øvre høyre hjørne av LCD-skjermen indikerer det totale antallet lagrede målinger). I LOG-modus vil måleren slå seg på/av for å foreta en måling hvert 30. sekund. Hvert 30. minutt vil måleren gjennomsnittlig de seksti 30 sekunders målingene og registrere gjennomsnittsverdien til minnet. Måleren kan lagre opptil 99 gjennomsnitt og vil begynne å overskrive den eldste målingen når det er 99 målinger. Hver 48 gjennomsnittlige målinger (som gir en 24-timers periode), vil måleren også lagre en integrert daglig total i mol per kvadratmetre per dag (mol m-2 d-1).
 • Tilbakestille: For å tilbakestille måleren, i enten SMPL- eller LOG-modus, trykk tre ganger på modusknappen (RUN skal blinke), og trykk deretter på modusknappen én gang mens du trykker på ned-knappen. Dette vil slette alle de lagrede målingene i minnet, men bare for den valgte modusen. Det vil si at å utføre en tilbakestilling i SMPL-modus vil bare slette de manuelle målingene og å utføre en tilbakestilling i LOG-modus vil bare slette de automatiske målingene.
 • Review/Last ned data: Hver av de loggede målingene i enten SMPL- eller LOG-modus kan reviewed på LCD-skjermen ved å trykke på opp/ned-knappene. For å avslutte og gå tilbake til sanntidsavlesningene, trykk på sample-knappen. Merk at de integrerte daglige totalverdiene ikke er tilgjengelige via LCD-skjermen og kun kan være det viewed ved å laste ned til en datamaskin.
 • Nedlasting av de lagrede målingene krever AC-100 kommunikasjonskabel og programvare (selges separat). Måleren sender ut data ved hjelp av UART-protokollen og krever at AC-100 konverterer fra UART til USB, så standard USB-kabler vil ikke fungere. Konfigurasjonsinstruksjoner og programvare kan lastes ned fra Apogee webnettsted (http://www.apogeeinstruments.com/ac-100-communcation-cable/).apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter-fig16

Fordypningseffektkorreksjonsfaktor

 • Når en strålingssensor er nedsenket i vann, blir mer av den innfallende strålingen spredt tilbake fra diffusoren enn når sensoren er i luft (Smith, 1969; Tyler og Smith, 1970). Dette fenomenet er forårsaket av forskjellen i brytningsindeksen for luft (1.00) og vann (1.33) og kalles nedsenkingseffekten. Uten korreksjon for nedsenkingseffekten kan strålingssensorer kalibrert i luft kun gi relative verdier under vann (Smith, 1969; Tyler og Smith, 1970). Nedsenkningseffektkorreksjonsfaktorer kan utledes ved å gjøre målinger i luft og på flere vanndybder i konstant avstand fra al.amp i kontrollerte laboratoriemiljøer.
 • Apogee MQ-620-seriens ePFD-sensorer har en korreksjonsfaktor for nedsenkingseffekt på 1.25. Denne korreksjonsfaktoren bør multipliseres med PPFD-målinger gjort under vann for å gi nøyaktig PPFD.
  NOTAT: Den håndholdte målerdelen av instrumentet er ikke vanntett. Ikke gjør måleren våt eller la måleren stå i miljøer med høy luftfuktighet i lengre perioder. Å gjøre det kan føre til korrosjon som kan gjøre garantien ugyldig.
 • Ytterligere informasjon om undervannsmålinger og nedsenkingseffekten finner du på Apogee webside (http://www.apogeeinstruments.com/underwater-par-measurements/).
 • Smith, RC, 1969. En undervannsspektral irradianssamler. Journal of Marine Research 27:341-351.
 • Tyler, JE og RC Smith, 1970. Målinger av spektral bestråling under vann. Gordon og Breach, New York, New York. 103 sider

APOGEE AMS-PROGRAMVAREN

 • Nedlasting av data til en datamaskin krever AC-100-kommunikasjonskabelen og den gratis ApogeeAMS-programvaren. Måleren sender ut data ved hjelp av UART-protokollen og krever at AC-100 konverterer fra UART til USB, så standard USB-kabler vil ikke fungere.
 • Den nyeste versjonen av ApogeeAMS-programvaren kan lastes ned på http://www.apogeeinstruments.com/downloads/.
 • Når ApogeeAMS-programvaren først åpnes, vil den vise en tom skjerm inntil kommunikasjon med måleren er etablert. Hvis du klikker "Åpne port" vil det si "tilkobling mislyktes."apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter-fig17
 • For å etablere kommunikasjon, sørg for at måleren er koblet til datamaskinen med AC-100 kommunikasjonskabelen. For å koble til klikker du på rullegardinmenyen og "COM#"-alternativer vises. For mer informasjon om hvordan du finner ut hvilken COM som er den rette, se videoen vår.apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter-fig18
 • Når du har koblet til riktig COM#, vil programvaren si "Connected".
  Klikk "Sample Data” til view lagret samplesninger.apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter-fig19
 • "Daily Totals" viser alle lagrede Daily Light Integral (DLI) totaler per dag.apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter-fig20
 • Klikk på "30 Min Avg" for å se målerens 99, 30-minutters gjennomsnitt.apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter-fig21
 • For å analysere dataene, klikk på "File” og “Lagre som” for å lagre dataene som en .csv file.
  Eller du kan markere tallene, kopiere og lime dem inn i et tomt Excel-regneark. Data må være kommadelt.apogee INSTRUMENT MQ-620 Quantum Meter-fig22

VEDLIKEHOLD OG REKALIBRERING

 • Fuktighet eller rusk på diffusoren er en vanlig årsak til lave målinger. Sensoren har en kuppelformet diffusor og hus for forbedret selvrensing fra nedbør, men materialer kan samle seg på diffusoren (f.eks. støv i perioder med lite nedbør, saltavleiringer fra fordampning av sjøsprøyt eller sprinklervann) og delvis blokkere den optiske sti. Støv eller organiske avleiringer fjernes best med vann eller vindusvask og en myk klut eller bomullspinne. Saltavleiringer skal løses opp med eddik og fjernes med en myk klut eller bomullspinne. Bruk aldri et slipende materiale eller rengjøringsmiddel på diffusoren.
 • Selv om Apogee-sensorer er veldig stabile, er nominell nøyaktighetsdrift normalt for alle sensorer av forskningskvalitet. For å sikre maksimal nøyaktighet anbefaler vi generelt at sensorer sendes inn for ny kalibrering hvert annet år, selv om du ofte kan vente lenger i henhold til dine spesielle toleranser.

FEILSØKING OG KUNDESUPPORT

 • Bekreft funksjonalitet
  Ved å trykke på strømknappen skal LCD-skjermen aktiveres og gi en PPFD-lesing i sanntid. Rett sensorhodet mot en lyskilde og kontroller at PPFD-avlesningen svarer. Øk og reduser avstanden fra sensoren til lyskilden for å bekrefte at avlesningen endres proporsjonalt (reduserende PPFD med økende avstand og økende PPFD med minkende avstand). Blokkering av all stråling fra sensoren bør tvinge PPFD-avlesningen til null.
 • batteri~~POS=TRUNC
  • Når måleren vedlikeholdes på riktig måte, skal knappcellebatteriet (CR2320) vare i mange måneder, selv etter kontinuerlig bruk. Indikatoren for lavt batterinivå vises i øvre venstre hjørne av LCD-skjermen når batterivolumtage faller under 2.8 V DC. Måleren vil fortsatt fungere riktig en stund, men når batteriet er utladet vil ikke trykknappene lenger reagere og alle loggede målinger vil gå tapt.
  • Ved å trykke på strømknappen for å slå av måleren vil den faktisk settes i hvilemodus, hvor det fortsatt er en liten mengde strømtrekk. Dette er nødvendig for å opprettholde de loggede målingene i minnet. Derfor anbefales det å ta ut batteriet ved lagring av måleren i mange måneder av gangen, for å bevare batterilevetiden.
 • Feil med lavt batteri etter batteribytte
  En hovedtilbakestilling vil vanligvis korrigere denne feilen. Se avsnittet om hovedtilbakestilling for detaljer og forsiktighetsregler. Hvis en hovedtilbakestilling ikke fjerner indikatoren for lavt batterinivå, dobbeltsjekk at voltage av det nye batteriet er over 2.8 V, dette er terskelen for at indikatoren skal slå seg på.
 • Master Reset
  • Hvis en måler noen gang ikke reagerer eller opplever uregelmessigheter, for eksempel en indikator for lavt batteri, selv etter at det gamle batteriet er byttet ut, kan en hovedtilbakestilling utføres som kan løse problemet. Merk at en hovedtilbakestilling vil slette alle loggede målinger fra minnet.
  • Trinn 1: trykk på strømknappen slik at LCD-skjermen aktiveres.
  • Trinn 2: Skyv batteriet ut av holderen, noe som vil føre til at LCD-skjermen tones ut.
  • Trinn 3: Etter noen sekunder skyver du batteriet tilbake i holderen.
  • LCD-skjermen vil blinke alle segmenter og deretter vise et revisjonsnummer (f.eks. "R1.0"). Dette indikerer at hovedtilbakestillingen ble utført og at displayet skal gå tilbake til det normale.
 • Feilkoder og rettelser
  • Feilkoder vil vises i stedet for sanntidsavlesningen på LCD-skjermen og vil fortsette å blinke til problemet er rettet. Kontakt Apogee hvis følgende rettelser ikke løser problemet.
  • Feil 1: batteri voltage utenfor rekkevidde. Fiks: skift ut CR2320-batteriet og utfør hovedtilbakestilling.
  • Feil 2: sensor voltage utenfor rekkevidde. Fix: utfør hovedtilbakestilling.
  • Feil 3: ikke kalibrert. Fix: utfør hovedtilbakestilling.
  • Feil 4: CPU voltage under minimum. Fiks: skift ut CR2320-batteriet og utfør hovedtilbakestilling.
 • Endre kabellengde
  Selv om det er mulig å skjøte ekstra kabel til den separate sensoren til den aktuelle MQ-modellen, merk at kabelledningene er loddet direkte inn i kretskortet til måleren. Vær forsiktig med å fjerne bakpanelet på måleren for å få tilgang til brettet og skjøten på tilleggskabelen, ellers må det lages to skjøter mellom måleren og sensorhodet. Se Apogee webside for ytterligere detaljer om hvordan du forlenger sensorkabellengden: (http://www.apogeeinstruments.com/how-to-make-a-weatherproof-cable-splice/).

RETNINGSLINJER FOR RETUR OG GARANTI

RETURRETT
Apogee Instruments aksepterer retur innen 30 dager etter kjøp så lenge produktet er i ny stand (fastsettes av Apogee). Returer er underlagt et gebyr på 10 %.

GARANTIPOLITIKK
 • Hva dekkes
  • Alle produkter produsert av Apogee Instruments er garantert fri for defekter i materialer og håndverk i en periode på fire (4) år fra datoen for forsendelse fra fabrikken vår. For å bli vurdert for garantidekning må en vare vurderes av Apogee.
  • Produkter som ikke er produsert av Apogee (spektroradiometre, klorofyllinnholdsmålere, EE08-SS-sonder) dekkes for en periode på ett (1) år.
 • Hva dekkes ikke
  • Kunden er ansvarlig for alle kostnader forbundet med fjerning, reinstallering og frakt av mistenkte garantivarer til fabrikken vår.
  • Garantien dekker ikke utstyr som har blitt skadet på grunn av følgende forhold:
   1. Feil installasjon, bruk eller misbruk.
   2. Bruk av instrumentet utenfor det spesifiserte driftsområdet.
   3. Naturlige forekomster som lyn, brann osv.
   4. Uautorisert modifikasjon.
   5. Feil eller uautorisert reparasjon.
    Vær oppmerksom på at nominell nøyaktighetsdrift er normal over tid. Rutinemessig rekalibrering av sensorer/målere anses som en del av riktig vedlikehold og dekkes ikke av garantien.
 • Hvem er dekket
  Denne garantien dekker den opprinnelige kjøperen av produktet eller en annen part som kan eie det i løpet av garantiperioden.
 • Hva Apogee vil gjøre
  Uten kostnad vil Apogee:
  1. Reparer eller bytt ut (etter vårt skjønn) varen under garantien.
  2. Send varen tilbake til kunden av transportøren etter vårt valg.
   Ulike eller fremskyndede forsendelsesmetoder vil være for kundens regning.
 • Hvordan returnere en vare
  1. Vennligst ikke send noen produkter tilbake til Apogee Instruments før du har mottatt et returvareautorisasjonsnummer (RMA) fra vår tekniske støtteavdeling ved å sende inn et online RMA-skjema på
   www.apogeeinstruments.com/tech-support-recalibration-repairs/. Vi vil bruke ditt RMA-nummer for sporing av tjenesten. Ring (435) 245-8012 eller e-post [e-postbeskyttet] med spørsmål.
  2. For garantievalueringer, send alle RMA-sensorer og målere tilbake i følgende tilstand: Rengjør sensorens utside og ledning. Ikke modifiser sensorene eller ledningene, inkludert skjøting, skjæring av ledninger osv. Hvis en kontakt er festet til kabelenden, må du inkludere den tilhørende kontakten – ellers vil sensorkontakten bli fjernet for å fullføre reparasjonen/rekalibreringen .
   OBS: Når du sender tilbake sensorer for rutinekalibrering som har Apogees standard koblinger i rustfritt stål, trenger du bare å sende sensoren med 30 cm-delen av kabelen og halvdelen av kontakten. Vi har sammenkoblinger på fabrikken som kan brukes til å kalibrere sensoren.
  3.  Vennligst skriv RMA-nummeret på utsiden av forsendelsesbeholderen.
  4. Returner varen med frakt per betalt og fullt forsikret til vår fabrikkadresse vist nedenfor. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle kostnader forbundet med transport av produkter over internasjonale grenser.
   • Apogee Instruments, Inc.
   • 721 West 1800 North Logan, UT
   • 84321, USA
  5. Ved mottak vil Apogee Instruments fastslå årsaken til feilen. Hvis produktet viser seg å være defekt i forhold til de publiserte spesifikasjonene på grunn av feil i produktmaterialer eller håndverk, vil Apogee Instruments reparere eller erstatte varene gratis. Hvis det fastslås at produktet ditt ikke er dekket av garantien, vil du bli informert og gitt en estimert reparasjons-/erstatningskostnad.

PRODUKTER UTOVER GARANTIPERIODEN
For problemer med sensorer utover garantiperioden, vennligst kontakt Apogee på [e-postbeskyttet] for å diskutere reparasjons- eller erstatningsalternativer.

ANDRE VILKÅR

 • Den tilgjengelige utbedring av defekter under denne garantien er for reparasjon eller erstatning av det originale produktet, og Apogee Instruments er ikke ansvarlig for noen direkte, indirekte, tilfeldige eller følgeskader, inkludert men ikke begrenset til tap av inntekt, tap av inntekt, tap av fortjeneste, tap av data, tap av lønn, tap av tid, tap av salg, påløp av gjeld eller utgifter, skade på personlig eiendom, eller skade på en person eller annen type skade eller tap.
 • Denne begrensede garantien og eventuelle tvister som oppstår fra eller i forbindelse med denne begrensede garantien ("Tvister") skal styres av lovene i staten Utah, USA, unntatt lovkonflikter og unntatt konvensjonen for internasjonalt salg av varer . Domstolene i staten Utah, USA, skal ha eksklusiv jurisdiksjon over eventuelle tvister.
 • Denne begrensede garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter, som varierer fra stat til stat og jurisdiksjon til jurisdiksjon, og som ikke skal påvirkes av denne begrensede garantien. Denne garantien gjelder kun for deg og kan ikke overføres eller tildeles. Hvis noen av bestemmelsene i denne begrensede garantien er ulovlige, ugyldige eller ikke kan håndheves, skal denne bestemmelsen anses som adskillelig og skal ikke påvirke eventuelle gjenværende bestemmelser. I tilfelle uoverensstemmelse mellom den engelske og andre versjonen av denne begrensede garantien, skal den engelske versjonen ha forrang.
 • Denne garantien kan ikke endres, antas eller endres av noen annen person eller avtale

OM SELSKAP

 • APOGEE INSTRUMENTS, INC.
 • 721 WEST 1800 NORTH, LOGAN, UTAH 84321,
 • USA TLF: (435) 792-4700
 • FAKS: (435) 787-8268
 • WEB: APOGEINSTRUMENTS.COM
 • Copyright © 2022 Apogee Instruments, Inc.

Dokumenter / Ressurser

apogee INSTRUMENT MQ-620 kvantemåler [pdf] Brukerhåndbok
MQ-620 kvantemåler, MQ-620, kvantemåler

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *