Airrex infrarød varmeapparat AH-200/300/800 brukerhåndbok

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 brukerhåndbok

 • Takk for at du kjøpte en Airrex infrarød varmeapparat!
 • Les brukerhåndboken nøye før du bruker varmeapparatet.
 • Når du har lest bruksanvisningen, må du sørge for at den er lagret på en slik måte at den er tilgjengelig for alle som bruker varmeapparatet.
 • Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker varmeren.
 • Disse varmeovnene er justert for å fungere under nordeuropeiske forhold. Hvis du tar varmeren til andre områder, sjekk strømnettet voltage i bestemmelseslandet.
 • Denne brukerhåndboken inneholder også instruksjoner for aktivering av tre års garanti.
 • På grunn av aktiv produktutvikling forbeholder produsenten seg retten til å gjøre endringer i de tekniske spesifikasjonene og funksjonsbeskrivelsene i denne håndboken uten separat varsel.

HEPHZIBAH Co.-logo

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Hensikten med disse sikkerhetsinstruksjonene er å sikre sikker bruk av Airrex-ovner. Overholdelse av disse instruksjonene forhindrer risikoen for personskade eller død og skade på varmeenheten samt andre gjenstander eller lokaler.
Les sikkerhetsinstruksjonene nøye.
Instruksjonene inneholder to konsepter: “Advarsel” og “Merknad”.

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - Advarsel

Denne merkingen indikerer en risiko for personskade og / eller død.

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - Forsiktig

Merkingen indikerer risikoen for mindre skader eller strukturelle skader.

SYMBOLER BRUKT I HÅNDBOKEN:

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - Forbudt tiltak Symbol

Forbudt tiltak

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - Obligatorisk tiltak Symbol

Obligatorisk tiltak

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - Advarsel

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - Obligatorisk tiltak SymbolBruk bare 220/230 V strøm. Feil voltage kan forårsake brann eller elektrisk støt.

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - Forbudt tiltak Symbol

Sørg alltid for strømledningens tilstand og unngå å bøye den eller legge noe på ledningen. En skadet strømledning eller støpsel kan forårsake kortslutning, elektrisk støt eller til og med brann.
Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - Forbudt tiltak SymbolIkke håndter strømledningen med våte hender. Dette kan føre til kortslutning, brann eller dødsfare.

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - Forbudt tiltak SymbolBruk aldri beholdere med brennbare væsker eller aerosoler i nærheten av varmeapparatet eller la dem være i umiddelbar nærhet på grunn av brann- og eksplosjonsfare.

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - Obligatorisk tiltak SymbolForsikre deg om at sikringen overholder anbefalingen (250 V / 3.15 A). Feil sikring kan forårsake funksjonsfeil, overoppheting eller brann.

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - Forbudt tiltak SymbolIkke deaktiver varmeren ved å kutte strømforsyningen eller koble fra strømkontakten. Kutting av kraft under oppvarming kan føre til funksjonsfeil eller elektrisk støt. Bruk alltid strømknappen på enheten eller PÅ / AV-knappen på fjernkontrollen.

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - Obligatorisk tiltak SymbolSkadede strømledninger må skiftes ut umiddelbart på et vedlikeholdsverksted autorisert av produsenten eller importøren eller et annet vedlikeholdsverksted som er autorisert for elektriske reparasjoner.

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - Obligatorisk tiltak SymbolHvis støpselet blir skittent, må du rengjøre det forsiktig før du kobler det til kontakten. En skitten plugg kan forårsake kortslutning, røyk og / eller brann.

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - Forbudt tiltak SymbolIkke trekk ut strømledningen ved å koble ekstra ledningslengder til den eller kontakten. Dårlige tilkoblinger kan forårsake kortslutning, elektrisk støt eller brann.

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - Obligatorisk tiltak SymbolFør du rengjør og vedlikeholder enheten, må du trekke støpselet ut av stikkontakten og la enheten avkjøles tilstrekkelig. Forsømmelse av disse instruksjonene kan føre til forbrenning eller elektrisk støt.

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - Obligatorisk tiltak SymbolStrømledningen til enheten kan bare kobles til en jordet stikkontakt.

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - Forbudt tiltak SymbolIkke dekk til varmeren med hindringer som klær, stoff eller plastposer. Dette kan føre til brann.

Hold disse instruksjonene tilgjengelig for alle brukere i nærheten av enheten.

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - Forbudt tiltak SymbolIkke plasser hendene eller noen gjenstander i sikkerhetsnettet. Berøring av de indre komponentene i varmeren kan forårsake forbrenning eller elektrisk støt.

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - Forbudt tiltak SymbolIkke flytt en betjeningsvarmer. Slå av varmeren og trekk ut strømledningen før du flytter enheten.

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - Forbudt tiltak SymbolBruk bare varmeren til å varme opp innendørs rom. Ikke bruk den til å tørke klær. Hvis varmeapparatet brukes til oppvarming av lokaler beregnet på planter eller dyr, må avgassene mates ut gjennom røykrør, og tilstrekkelig frisk luft må sikres.

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - Forbudt tiltak SymbolIkke bruk varmeapparatet i lukkede rom eller steder som primært er opptatt av barn, eldre mennesker eller funksjonshemmede. Forsikre deg alltid om at de i samme rom som varmeren forstår nødvendigheten av effektiv ventilasjon.

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - Forbudt tiltak SymbolVi anbefaler at denne varmeovnen ikke brukes i ekstremt høye høyder. Ikke bruk enheten mer enn 1,500 moh. I en høyde på 700–1,500 XNUMX må ventilasjonen være effektiv. Dårlig ventilasjon av det oppvarmede rommet kan føre til dannelse av karbonmonoksid, som kan forårsake personskade eller død.

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - Forbudt tiltak SymbolIkke bruk vann til å rengjøre varmeren. Vann kan forårsake kortslutning, elektrisk støt og / eller brann.

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - Forbudt tiltak SymbolIkke bruk bensin, tynner eller andre tekniske løsemidler for å rengjøre varmeren. De kan forårsake kortslutning, elektrisk og / eller brann.

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - Forbudt tiltak SymbolIkke plasser elektriske apparater eller tunge gjenstander på varmeren. Enheter på enheten kan forårsake funksjonsfeil, elektrisk støt eller personskade når de faller av varmeapparatet.

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - Forbudt tiltak SymbolBruk bare varmeapparatet på godt ventilerte åpne steder der luften byttes ut 1–2 ganger i timen. Bruk av varmeren i dårlig ventilerte rom kan generere karbonmonoksid, som kan føre til personskade eller død.

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - Forbudt tiltak SymbolIkke bruk enheten i rom der folk sover uten røykrør som fører utenfor bygningen og uten å sørge for tilstrekkelig tilførsel av erstatningsluft.

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - Obligatorisk tiltak SymbolVarmeapparatet må plasseres et sted der kravene til sikkerhetsavstand er oppfylt. Det må være en avstand på 15 cm på alle sider av enheten og minst 1 m foran og over enheten.

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - Forsiktig

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - Forbudt tiltak SymbolIkke plasser varmeren på et ustabilt, skrå eller vinglete fundament. Enheten vipper og / eller faller over kan forårsake funksjonsfeil og føre til brann.

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - Forbudt tiltak Symbol

Ikke prøv å demontere fjernkontrollen til varmeren, og beskytt den alltid mot sterke støt.

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - Obligatorisk tiltak Symbol

Hvis varmeapparatet ikke skal brukes over lengre tid, trekker du ut strømledningen.

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - Obligatorisk tiltak Symbol

Under tordenvær må enheten slås av og kobles fra stikkontakten.

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - Forbudt tiltak Symbol

La aldri varmeapparatet bli vått; enheten må ikke brukes på bad eller andre lignende rom. Vann kan forårsake kortslutning og / eller brann.

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - Obligatorisk tiltak SymbolVarmeapparatet må oppbevares på et tørt sted innendørs. Oppbevar ikke på varme eller spesielt fuktige steder. Mulig korrosjon forårsaket av fuktighet kan forårsake funksjonsfeil.

VIKTIGE TING Å MERKNE FØR BRUK

SIKRER SIKKERHETEN FOR OPPVARMERPLASSEN

 • Varmeapparatets nærhet må være fri for brennbare materialer.
 • Det må alltid være 15 cm klaring mellom sidene og baksiden av varmeren og nærmeste møbel eller annen hindring.
 • En avstand på en (1) meter foran og over varmeren må holdes fri for alle gjenstander og materialer. Vær oppmerksom på at forskjellige materialer kan reagere forskjellig på varme.
 • Forsikre deg om at det ikke er stoffer, plast eller andre gjenstander i nærheten av varmeren som kan dekke det hvis de beveges av luftstrøm eller annen kraft. Varmeapparatet som er tildekket av et stoff eller annen hindring, kan forårsake brann.
 • Varmeapparatet må plasseres på en jevn base.
 • Når varmeren er på plass, må du låse hjulene.
 • Det må brukes separate røykgassrør i små rom. Rørets diameter må være 75 mm og maksimal lengde er 5 meter. Forsikre deg om at vann ikke kan strømme inn i varmeren gjennom utløpsrørene.
 • Plasser slukningsutstyr som er egnet for olje- og kjemiske branner i umiddelbar nærhet av varmeren.
 • Ikke plasser varmeovnen i direkte sollys eller i nærheten av en sterk varmekilde.
 • Plasser varmeren i umiddelbar nærhet av en stikkontakt.
 • Strømledningen må alltid være lett tilgjengelig.

BRUK KUN BIODIESEL ELLER LETT DRIVSTOFFOLJE I OPPVARMEREN.

 • Bruk av annet drivstoff enn lett fyringsolje eller diesel kan forårsake funksjonsfeil eller overdreven sotdannelse.
 • Slå ALLTID av varmeapparatet når du fyller drivstoff på tanken.
 • Alle lekkasjer i drivstoffvarmeren må repareres umiddelbart i et vedlikeholdsverksted autorisert av produsenten / importøren.
 • Følg alle relevante sikkerhetsinstruksjoner når du håndterer drivstoff.

VARMERENS DRIFTSVOLUMTAGE ER 220 /230 V / 50 HZ

 • Det er brukerens ansvar å koble enheten til et strømnett som leverer riktig voltage.

VARMESTRUKTUR

STRUKTURFIGURER

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - STRUKTURFIGURER

DRIFTSBRYTERE OG DISPLAY

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - DRIFTSBRYTERE OG DISPLAY

 1. LED DISPLAY
  Displayet kan brukes til å kontrollere temperatur, tidtaker, feilkoder osv.
 2. TERMOSTATDRIFT
  Denne lampen lyser når varmeren er i driftsmodus for termostat.
 3. TIMERBETJENING
  Denne lampen lyser når varmeren er i driftsmodus.
 4. FJERNKONTROLLMOTTAKER
 5. STRØMKNAPP (PÅ / AV)
  Slår enheten på og av.
 6. VALG AV MODUS
  Denne knappen brukes til å velge ønsket driftsmodus mellom drift av termostaten og tidsuret.
 7. PILKNAPPER FOR JUSTERINGSFUNKSJONER (ØK / FALK)
  Disse knappene brukes til å justere ønsket temperatur og stille inn lengden på oppvarmingssyklusen.
 8. NØKKELLÅS
  Ved å trykke på denne knappen i tre (3) sekunder låses tastene. Tilsvarende låser du opp tastene ved å trykke på knappen i ytterligere tre (3) sekunder.
 9. AVSLUTTETIDER
  Denne knappen aktiverer eller deaktiverer avstengingstidsfunksjonen.
 10. SLUKKET TIMER INDIKATORLYS
  Lyset indikerer om avstengningstimeren er aktiv eller ikke.
 11. BRENNER FEIL INDIKATORLYS
  Denne indikatorlampen lyser hvis brenneren har sviktet eller slått av under drift.
 12. BRENNERINDIKATORLYS
  Denne indikatorlampen lyser når brenneren er aktiv.
 13. DRIVSTOFFMÅLER
  Kolonnen med tre lys indikerer gjenværende drivstoff.
 14. ADVARSELSLYS FOR OVERHETNING
  Varsellampen lyser hvis temperaturen i den øvre delen av varmeelementet overstiger 105 ° C. Varmeapparatet er slått av.
 15. TILT SENSOR'S ADVARSEL LIGHT
  Varsellampen lyser hvis enheten vippes mer enn 30 ° C eller utsettes for en ytre kraft som resulterer i betydelig bevegelse.
 16. BRENNSTOFFBELOPP ADVARSELSLYS
  Varsellampen lyser når drivstofftanken er nesten tom.
 17. NØKKELÅS INDIKATORLYS
  Når dette lyset lyser, er tastene på enheten låst, noe som betyr at justeringer ikke kan utføres.
FJERNKONTROLL

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - FJERNKONTROLL

 • Rett enden av fjernkontrollen mot varmeren.
 • Sterkt sollys eller sterkt neon- eller lysrør kan forstyrre driften av fjernkontrollen. Hvis du mistenker at lysforholdene kan forårsake problemer, bruker du fjernkontrollen rett foran varmeren.
 • Fjernkontrollen avgir en lyd når varmeren oppdager en kommando.
 • Hvis fjernkontrollen ikke skal brukes over lengre tid, må du ta ut batteriene.
 • Beskytt fjernkontrollen mot all væske.
UTSKIFTING AV FJERNKONTROLLBATTERIER

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - UTSKIFTING AV FJERNKONTROLLBATTERIER

 1. ÅPNE BATTERISAKEN
  Trykk på område 1 lett og skyv dekselet til batteridekselet i retning av pilen.
 2. UTSKIFTING AV BATTERIER
  Ta ut de gamle batteriene og sett inn de nye. Forsikre deg om at du justerer batteriene riktig.
  Hvert batteris (+) terminal skal kobles til den tilsvarende merkingen i saken.
 3. LUKKE BATTERISAKEN
  Skyv batteridekselet på plass til du hører låsen klikke.
BRENNERSTRUKTUR

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - BRENNERSTRUKTUR

BRUKSANVISNINGEN

AKTIVERING OG DEAKTIVASJON
 1. START OPPVARMEREN
  • Trykk på av / på-knappen. Enheten sender ut et lydsignal ved aktivering.
  • Enheten kan slås av ved å trykke på samme knapp. Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - START OPPVARMEREN
 2. VELG DRIFTSMODUS
  • Velg ønsket driftsmodus, enten termostat eller tidsur.
  • Du kan gjøre valget med TEMP / TIME-knappen.
  • Standard er termostatdrift. Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - VELG DRIFTSMODUS
 3. STILL MÅLTEMPERATUREN ELLER VARMETIDEN MED PILKNAPPENE
  • Temperaturen kan justeres mellom 0–40 ºC.
  • Minste oppvarmingstid er 10 min, og det er ingen øvre grense.
   MERK!
   Etter aktivering er varmeapparatets standard driftsmodus termostatdrift, som vises med tilsvarende indikatorlampe. Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - STILL MÅLTEMPERATUREN ELLER VARMETIDEN MED PILKNAPPENE

AVSLUTTETIDER
Hvis du vil at varmeren skal slå seg av på egenhånd, kan du bruke avstengningstimeren.
Bruk TIMER-knappen for å aktivere avslutningsfunksjonen. Velg deretter ønsket avstengningsforsinkelse med pilknappene. Minimum forsinkelse er 30 minutter. Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - AVSLUTTETIDER

TIPS FOR BRUK AV OPPVARMEREN

 • Varmeapparatet aktiveres når den justerte temperaturen er 2 ° C høyere enn omgivelsestemperaturen.
 • Etter aktivering er varmeapparatet som standard termostatdrift.
 • Når enheten er deaktivert, tilbakestilles alle tidtakerfunksjonene og må stilles inn igjen hvis de er nødvendige.
TERMOSTATDRIFT

I denne modusen kan du stille inn ønsket temperatur, hvoretter varmeren går automatisk og slår seg på etter behov for å opprettholde den innstilte temperaturen. Termostatdrift er valgt som standard når varmeren er aktivert.

 1. Koble til strømledningen. Start varmeren. Når varmeren er i drift, vises den aktuelle temperaturen til venstre og den innstilte måltemperaturen vises til høyre. Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - Plugg inn strømledningen. Start varmeren.
 2. Det tilsvarende signallyset lyser når termostatdrift er valgt. Trykk på TEMP / TIME-knappen for å bytte fra termostatdrift til timerfunksjon. Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - Tilsvarende signallampe lyser når termostatdrift er valgt
 3. Temperaturen kan justeres med pilknappene.
  • Temperaturen kan justeres i området 0–40 ° C
  • Varmeapparatets standardinnstilling er 25 ºC.
  • Ved å trykke en pilknapp i to (2) sekunder kontinuerlig, vil temperaturinnstillingen raskere endres.
  • Rekkevidden til den gjeldende temperaturvisningen er -9… + 50ºC. Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - Temperaturen kan justeres med pilknappene
 4. Når den er slått på, aktiveres varmeren automatisk når den nåværende temperaturen faller med to (2ºC) grader under måltemperaturen. Tilsvarende deaktiveres varmeren når den nåværende temperaturen stiger med en grad (1ºC) over den innstilte måltemperaturen. Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - Når den er slått på, er varmeren aktivert
 5. Når du trykker på av / på-knappen for å slå av enheten, viser displayet bare den nåværende temperaturen. Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - Når du trykker på av / på-knappen for å slå av

TIPS FOR BRUK AV OPPVARMEREN

 • Hvis gjeldende temperatur er -9ºC, vises teksten “LO” i gjeldende temperatur view. Hvis gjeldende temperatur er +50ºC, vises teksten “HI” i gjeldende temperatur view.
 • Et enkelt trykk på en pilknapp endrer temperaturinnstillingene med en grad. Ved å trykke på en piltast i mer enn to (2) sekunder endres skjerminnstillingen med ett siffer per 0.2 sekunder.
 • Ved å trykke begge pilknappene i fem (5) sekunder endres temperaturenheten fra Celsius (ºC) til Fahrenheit (ºF). Enheten bruker Celsius grader (ºC) som standard.
TIMERBETJENING

Timer-drift kan brukes til å betjene varmeren i intervaller. Driftstiden kan stilles inn mellom 10 og 55 minutter. Pausen mellom syklusene er alltid fem minutter. Varmeapparatet kan også settes til å være kontinuerlig på. Ved timerdrift tar ikke varmeren hensyn til termostatens temperatur eller den innstilte temperaturen.

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - TIMERBETJENING

 1. START OPPVARMEREN Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - START OPPVARMEREN
 2. VELG TIMERBETJENING
  Velg timerdrift ved å trykke på TEMP / TIME-knappen. Timerens driftssignallampe lyser. Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - VELG TIMERBETJENING
 3. Når timeren er på, vises en lysring til venstre. Innstilt driftstid (i minutter) vises til høyre. Velg ønsket driftstid med pilknappene. Den valgte tiden blinker på skjermen. Hvis du ikke trykker på pilknappene i tre (3) sekunder, aktiveres tidsinnstillingen som vises på skjermen. Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - Når timerdrift er på
 4. Driftstiden kan stilles inn mellom 10 og 55 minutter, eller varmeapparatet kan stilles til å gå kontinuerlig. Når driftssyklusen er avsluttet, avbryter varmeren alltid driften i fem (5) minutter. To linjer (- -) vises på skjermen ved siden av driftstiden for å indikere pausen. Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - Driftstiden kan stilles inn mellom 10 og 55 minutter

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

RENGJØRING AV OVERFLATER

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - RENGJØRINGSoverflater

Observer følgende rengjøringsinstruksjoner:

 • Utvendige overflater kan rengjøres lett med milde rengjøringsmidler, om nødvendig.
 • Rengjør refleksene bak og til sidene av varmerørene med en myk og ren (mikrofiber) klut.

MERK!
Varmeledningene er belagt med et keramisk lag. Rengjør dem med spesiell forsiktighet. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler.

IKKE Løsne eller fjerne noen varmeledninger!

 • Rengjør tastaturpanelet og LED-skjermen med en myk og ren (mikrofiber) klut.
 • Installer sikkerhetsnettet etter rengjøring.
VARMEOPPBEVARING

Det er en god idé å trekke ut strømledningen for hver lagringsperiode. Plasser strømledningen i tanken inne i varmeren for å sikre at den ikke blir fanget under et dekk, f.eksample, når den flyttes.

La varmeapparatet avkjøles helt før du lagrer det. Beskytt varmeren under oppbevaring ved å dekke den med posen som følger med.

Hvis varmeapparatet vil være ute av bruk over lengre tid, må du fylle drivstofftanken med et tilsetningsstoff for å forhindre mikrobiell vekst inne i tanken.

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - Forsiktig

Oppbevaring av varmeapparatet utendørs eller i ekstremt fuktige omgivelser kan føre til korrosjon og føre til betydelig teknisk skade.

Bytte av drivstoffilter

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - UTSKIFTING AV DRIVSTOFFFILTER

Drivstoffilteret er plassert i varmetanken. Vi anbefaler at du skifter drivstoffilter regelmessig, men minst en gang per fyringssesong.

Bytte av drivstoffilter

 1. Koble drivstoffslangene fra drivstoffpumpen.
 2. Løft av gummipakningen på drivstofftanken med en skrutrekker.
 3. Skru mutteren lett ut med en skiftenøkkel.
 4. Forsikre deg om at to (2) små O-ringer blir igjen på kobberrøret før du installerer det nye drivstoffilteret.
 5. Skru drivstoffilteret lett på kobberrøret.
 6. Sett drivstoffilteret tilbake i tanken og fest drivstoffslangene til drivstoffpumpen.

MERK!
Drivstoffsystemet kan kreve blødning etter bytte av drivstoffilter.

BLØDNING AV BRENNSTOFFSYSTEMET

Hvis varmeapparatets drivstoffpumpe høres eksepsjonelt høyt ut og varmeapparatet ikke går ordentlig, er den sannsynlige årsaken luft i drivstoffsystemet.

BLØDNING AV BRENNSTOFFSYSTEMET

 1. Løsne luftemutterens vingemutter nederst på bensinpumpen med 2-3 omdreininger.
 2. Start varmeren.
 3. Når du hører bensinpumpen starte, vent i 2-3 sekunder og lukk utluftingsskruen.

Blødning av systemet kan kreve at denne prosedyren gjentas 2-3 ganger.

DIAGNOSERING OG REPARASJON AV FEIL

FEILMELDINGER
 1. FEIL
  Feil på brenneren.Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - FEIL
 2. OVERHETNING
  Varsellampen lyser når temperaturen i toppdelen av varmeelementet overstiger 105 ° C. Varmeapparatet er deaktivert av sikkerhetssystemene. Når enheten er avkjølt, startes den automatisk på nytt. Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - OVERHETNING
 3. STØT ELLER TILT
  Varsellampen lyser hvis enheten vippes mer enn 30 ° C eller utsettes for kraftig støt eller støt. Varmeapparatet er deaktivert av sikkerhetssystemene. Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - STØT ELLER TILT
 4. BRENNSTOFFTANK TOM
  Når drivstofftanken er helt tom, vises meldingen “OIL” på displayet. I tillegg til dette, lyser drivstoffmåleren TOM indikatorlampe kontinuerlig og enheten gir ut et kontinuerlig lydsignal. Tanken kan ikke tømmes nok til at drivstoffpumpen må tømmes.Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - BRENNSTOFFTANK TOM
 5. SIKKERHETSSYSTEMFEIL
  Sikkerhetssystemet slår av alle brennefunksjoner. Kontakt en autorisert vedlikeholdstjeneste. Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - SIKKERHETSSYSTEMFEIL
 6. SIKKERHETSSYSTEMFEIL
  Sikkerhetssystemene stenger alle brennerfunksjonene. Kontakt en autorisert vedlikeholdstjeneste. Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - SIKKERHETSSYSTEM FEIL 2

MERK!
Hvis varmeapparatet er stengt av sikkerhetssystemene, må du nøye ventilere rommet som varmes opp for å fjerne alle avgasser og / eller drivstoffdamp.

TIPS FOR BRUK AV OPPVARMEREN
Se alle mulige årsaker til feilmeldinger i tabellen på side 16.

DIAGNOSERING OG REPARASJON AV DRIFTSFEIL

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - DIAGNOSERING OG REPARASJON DRIFTSFEIL 1Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - DIAGNOSERING OG REPARASJON DRIFTSFEIL 2

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - Forsiktig

SIKRER TILRÅDIG VENTILASJON!

Mer enn 85% av alle driftsfeil skyldes utilstrekkelig ventilasjon. Det anbefales å plassere varmeren sentralt og åpent slik at den kan utstråle varme foran den uten hindring. Varmeapparatet trenger oksygen for å gå, og det må derfor sørges for tilstrekkelig ventilasjon i rommet. Naturlig ventilasjon i henhold til gjeldende byggeforskrifter er tilstrekkelig, forutsatt at ingen innløps- eller utløpsventiler er blokkert. Det anbefales heller ikke å plassere en ny luftventil nær enheten slik at termostatstyringen ikke blir forstyrret.

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - SIKRER TILGJENGELIG VENTILASJON

 • Det er viktig å sørge for at luft sirkulerer i rommet som varmes opp. Ideelt sett bør luft mates inn gjennom en innløpsventil i bunnen, og den CO2-holdige luften skal slippes ut gjennom en utløpsventil på toppen.
 • Den anbefalte diameteren på ventilasjonsåpningene er 75–100 mm.
 • Hvis rommet bare har en innløps- eller utløpsventil, kan ikke luft sirkulere i det, og ventilasjonen er utilstrekkelig. Situasjonen er den samme hvis ventilasjon bare gis gjennom et åpent vindu.
 • Luft som strømmer inn fra lett åpnede dører / vinduer garanterer ikke tilstrekkelig ventilasjon.
 • Varmeapparatet krever tilstrekkelig ventilasjon selv når eksosrøret ledes ut av rommet som varmes opp.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG TILKOBLINGSDIAGRAM

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - TEKNISKE SPESIFIKASJONER

 • Produsenten anbefaler ikke at disse varmeovnene brukes i temperaturer under -20 ° C.
 • På grunn av aktiv produktutvikling forbeholder produsenten seg retten til å gjøre endringer i de tekniske spesifikasjonene og funksjonsbeskrivelsene i denne håndboken uten separat varsel.
 • Enheten kan bare kobles til et 220/230 V strømnett.

Airrex infrarød varmeapparat AH-200-300-800 - TILKOBLINGSDIAGRAM

AIRREX GARANTI

Jo mer Airrex-varmeovner brukes, jo mer pålitelig er operasjonen. Airrex benytter strenge kvalitetskontrollprosesser. Hvert produkt blir inspisert etter ferdigstillelse, og noen produkter blir utsatt for nådeløse funksjonstester.

For å løse eventuelle uventede feil eller funksjonsfeil, ta kontakt med din forhandler eller importør.
Hvis feilen eller feilen skyldes en defekt i produktet eller en av komponentene, vil produktet skiftes ut gratis i garantiperioden, forutsatt at følgende betingelser er oppfylt:

NORMAL GARANTI
 1. Garantiperioden er 12 måneder fra enhetens kjøpsdato.
 2. Hvis feilen eller feilen skyldes brukerfeil eller skade forårsaket av enheten av en ekstern faktor, belastes alle reparasjonskostnader av kunden.
 3. Garantivedlikehold eller reparasjoner krever original kjøpskvittering for å bekrefte kjøpsdatoen.
 4. Garantiens gyldighet krever at enheten er kjøpt fra en offisiell forhandler autorisert av importøren.
 5. Alle kostnader knyttet til transport av enheten til garantiservice eller reparasjon av garantien er for kundens regning. Oppbevar originalemballasjen for å lette transporten. Forhandleren / importøren vil dekke kostnadene knyttet til å returnere enheten til kunden etter garantiservice eller garantireparasjon (hvis enheten ble godkjent for garantiservice / reparasjon).
3-ÅR TILLEGGS GARANTI

Importøren av Airrex infrarøde ovner Rex Nordic Oy gir 3 års garanti på importerte diesel infrarøde ovner. En av forutsetningene for en 3-års garanti er at du aktiverer garantien innen 4 uker etter kjøpsdatoen. Garantien må aktiveres elektronisk på: www.rexnordic.com.

3-ÅRS GARANTIBETINGELSER

 • Garantien dekker alle deler som er dekket av de generelle garantibetingelsene.
 • Garantien dekker bare produkter importert av Rex Nordic Group og solgt av en offisiell forhandler av disse.
 • Bare forhandlere autorisert av Rex Nordic Group har lov til å markedsføre og annonsere 3-års garantien.
 • Skriv ut garantisertifikatet på utvidet garanti og oppbevar det som vedlegg på kjøpskvitteringen.
 • Hvis enheten sendes til garantiservice innen den utvidede garantiperioden, må kvitteringen og garantisertifikatet for den utvidede garantien sendes med den.
 • Hvis feilen eller feilen skyldes brukerfeil eller skade forårsaket av enheten av en ekstern faktor, belastes alle reparasjonskostnader av kunden.
 • Garantiservice eller reparasjon av garantien krever kvittering og garantisertifikat for utvidet garanti.
 • Alle kostnader knyttet til transport av enheten til garantiservice eller reparasjon av garantien er for kundens regning. Oppbevar originalemballasjen for å lette transporten.
 • Kostnadene forbundet med å returnere enheten til kunden etter garantiservice eller garantireparasjon (hvis enheten ble godkjent for garantiservice / reparasjon) er på bekostning av forhandleren / importøren.

Gyldigheten av 3-års garanti

Garantien forblir gyldig i tre år fra kjøpsdatoen som er angitt i kvitteringen, forutsatt at garantien er aktivert i henhold til instruksjonene ovenfor. 3 års garanti er kun gyldig med original kvittering. Husk å beholde kvitteringen. Det er bevis på en gyldig garanti.

Airrex-logo

PRODUSENT

HEPHZIBAH CO., LTD
(Juan-dong) 86, Gilpa-ro
71beon-gil, Nam-gu,
Incheon, Korea
+ 82 32 509 5834

IMPORTØR

REX NORDISK GROUP
Mustanlähteentie 24 A
07230 Askola
FINLAND

FINLAND +358 40 180 11 11
SVERIGE +46 72 200 22 22
NORGE +47 4000 66 16
INTERNASJONALT +358 40 180 11 11

[e-postbeskyttet]
www.rexnordic.com


Airrex infrarød varmeapparat AH-200/300/800 brukerhåndbok - Optimalisert PDF
Airrex infrarød varmeapparat AH-200/300/800 brukerhåndbok - Original PDF

Bli med i diskusjonen

1 Kommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.