Manual for JBL Cinema SB160

Manual for JBL Cinema SB160

INNLEDNING

Takk for at du kjøpte JBL CINEMA SB160. JBL CINEMA SB160 er designet for å bringe en ekstraordinær lydopplevelse til ditt hjemmeunderholdningssystem. Vi ber deg ta deg noen minutter til å lese gjennom denne håndboken, som beskriver produktet og inkluderer trinnvise instruksjoner for å hjelpe deg med å sette opp og komme i gang.

Kontakt oss: Hvis du har spørsmål om JBL CINEMA SB160, installasjonen eller driften, vennligst kontakt forhandleren eller tilpasset installatør, eller besøk vår websted på www.JBL.com.

HVA ER I BOKSEN

JBL Cinema SB160 Box Innhold 1JBL Cinema SB160 Box Innhold 2

KOBLE TIL SOUNDBAREN

Denne delen hjelper deg med å koble soundbar til en TV og andre enheter, og konfigurere hele systemet.

Koble til HDMI (ARC) -kontakt

En HDMI-tilkobling støtter digital lyd og er det beste alternativet for å koble til soundbar. Hvis TV-en din støtter HDMI ARC, kan du høre TV-lyden gjennom lydstangen ved å bruke en enkelt HDMI-kabel.

JBL Cinema SB160 - Koble til HDMI

 1. Bruk en høyhastighets HDMI-kabel til å koble HDMI OUT (ARC) - til TV-kontakten på lydstangen til HDMI ARC-kontakten på TV-en.
  • HDMI ARC-kontakten på TV-en kan være merket annerledes. For detaljer, se TV-brukerhåndboken.
 2. På TV-en din, slå på HDMI-CEC-operasjoner. For detaljer, se TV-brukerhåndboken.

OBS:

 • Bekreft om HDMI CEC-funksjonen på TV-en er slått på.
 • TV-en din må støtte HDMI-CEC og ARC-funksjonen. HDMI-CEC og ARC må være satt til På.
 • Innstillingsmetoden for HDMI-CEC og ARC kan variere avhengig av TV-en. For detaljer om ARC-funksjonen, se TV-brukerhåndboken.
 • Bare HDMI 1.4-kabler støtter ARC-funksjonen.

Koble til optisk stikkontakt

JBL Cinema SB160 - Koble til optisk kontakt

Fjern beskyttelseshetten på den OPTISKE kontakten. Bruk en optisk kabel til å koble OPTICAL-kontakten på lydstangen til OPTICAL OUT-kontakten på TV-en eller annen enhet.

 • Den digitale optiske kontakten kan være merket SPDIF eller SPDIF OUT.

Merknader: Hvis det ikke er lydutgang fra enheten og statusindikatoren blinker i OPTISK / HDMI ARC-modus, må du kanskje aktivere PCM- eller Dolby Digital Signal-utgang på kildenheten (f.eks. TV, DVD eller Blu-ray-spiller).

Koble til strøm

 • Før du kobler til strømledningen, må du forsikre deg om at du har fullført alle andre tilkoblinger.
 • Fare for produktskade! Sørg for at strømforsyningen voltage tilsvarer voltage trykt på baksiden eller undersiden av enheten.
 • Koble strømledningen til AC ~ -kontakten på enheten og deretter til en stikkontakt
 • Koble strømledningen til AC ~ -kontakten på subwooferen og deretter til en stikkontakt.

JBL Cinema SB160 - Koble til strøm

PAR MED SUBWOOFEREN

Automatisk paring

Koble soundbar og subwoofer til stikkontaktene, og trykk deretter på enheten eller fjernkontrollen for å slå enheten til ON-modus. Subwooferen og lydlinjen kobles automatisk.

JBL Cinema SB160 - PAR MED SUBWOOFER Automatisk paring

 • Når subwooferen er paret med lydlinjen, vil parvisningsindikatoren på subwooferen blinke raskt.
 • Når subwooferen er paret med soundbar, vil parvisningsindikatoren på subwooferen lyse kontinuerlig.
 • Ikke trykk på Par på baksiden av subwooferen, bortsett fra manuell sammenkobling.
Manuell sammenkobling

Hvis det ikke høres lyd fra den trådløse subwooferen, kan du parre subwooferen manuelt.

 1. Koble begge enhetene fra stikkontaktene igjen, og koble dem deretter til igjen etter 3 minutter.
 2. Trykk og hold inne Par-knapp(Par) -knappen på subwooferen i noen sekunder. Parindikatoren på subwooferen vil raskt blinke.
 3. Trykk deretter på strøm~~POS=TRUNC på enheten eller fjernkontrollen for å slå enheten på. Parindikatoren på subwooferen blir solid når den lykkes.
 4. Hvis parviseren fortsatt blinker, gjenta trinn 1-3.

OBS:

 • Subwooferen skal være innenfor 6 m fra soundbaren i et åpent område (jo nærmere jo bedre).
 • Fjern gjenstander mellom subwooferen og soundbar.
 • Hvis den trådløse tilkoblingen mislykkes igjen, sjekk om det er en konflikt eller sterk interferens (f.eks. Interferens fra en elektronisk enhet) rundt stedet. Fjern disse konfliktene eller sterke forstyrrelser, og gjenta prosedyrene ovenfor.
 • Hvis hovedenheten ikke er koblet til subwooferen og den er i PÅ-modus, vil enhetens POWER-indikator blinke.

Plasser lydbjelken

Plasser Soundbar på bordet

JBL Cinema SB160 - Plasser Soundbar på bordet

Veggmontering av Soundbar

Bruk tape til å feste den veggmonterte papirføreren på veggen, skyv en pennespiss gjennom midten av hvert monteringshull for å markere den veggmonterte brakettplasseringen og ta ut papiret.

Skru veggfestebrakettene på pennemerket; skru den gjengede monteringsstolpen inn på baksiden av lydstangen; hekt deretter soundbar på veggen.

JBL Cinema SB160 - Veggmontering av Soundbar

FORBEREDELSER

Klargjør fjernkontrollen

Med den medfølgende fjernkontrollen kan enheten betjenes på avstand.

 • Selv om fjernkontrollen brukes innen det effektive området 19.7 meter, kan det være umulig å bruke fjernkontrollen hvis det er noen hindringer mellom enheten og fjernkontrollen.
 • Hvis fjernkontrollen brukes i nærheten av andre produkter som genererer infrarøde stråler, eller hvis andre fjernkontrollenheter som bruker infrarøde stråler, brukes i nærheten av enheten, kan den fungere feil. Omvendt kan de andre produktene fungere feil.

Første gangs bruk:

Enheten har et forhåndsinstallert litium CR2025-batteri. Fjern beskyttelsestappen for å aktivere fjernkontrollens batteri.

JBL Cinema SB160 - Klargjør fjernkontrollen

Bytt ut fjernkontrollbatteriet

Fjernkontrollen krever et CR2025, 3V litiumbatteri.

JBL Cinema SB160 - Bytt ut fjernkontrollbatteriet

 1. Skyv tappen på siden av batteribrettet mot skuffen.
 2. Skyv nå batteriskuffen ut av fjernkontrollen.
 3. Ta ut det gamle batteriet. Plasser et nytt CR2025-batteri i batteribrettet med riktig polaritet (+/-) som angitt.
 4. Skyv batteriskuffen tilbake i sporet i fjernkontrollen.
Forholdsregler angående batterier
 • Når fjernkontrollen ikke skal brukes over lang tid (mer enn en måned), må du fjerne batteriet fra fjernkontrollen for å forhindre at det lekker.
 • Hvis batteriene lekker, tørk bort lekkasjen i batterirommet og bytt ut batteriene med nye.
 • Ikke bruk andre batterier enn de spesifiserte.
 • Ikke varm eller demonter batteriene.
 • Kast dem aldri i ild eller vann.
 • Ikke bær eller oppbevar batterier sammen med andre metallgjenstander. Dette kan føre til at batterier kortslutter, lekker eller eksploderer.
 • Lad aldri et batteri med mindre det er bekreftet at det er en oppladbar type.

BRUK LYDBARESYSTEMET

Å kontrollere

Topppanel

JBL Cinema SB160 - For å kontrollere toppanelet

Fjernkontroll

JBL Cinema SB160 - For å kontrollere fjernkontrollen

Trådløs subwoofer

JBL Cinema SB160 - For å kontrollere trådløs subwoofer

For å bruke Bluetooth

 • Trykk på Kildeknapp knappen gjentatte ganger på enheten, eller trykk på BT-knappen på fjernkontrollen for å starte Bluetooth-paring
 • Velg “JBL CINEMA SB160” for å koble til

JBL Cinema SB160 - for å bruke Bluetooth

Merknad: Trykk og hold Bluetooth (BT) -knappen på fjernkontrollen i 3 sekunder hvis du vil parre en annen mobilenhet.

MERKNADER

 1. Hvis du blir bedt om en PIN-kode når du kobler til en Bluetooth-enhet, skriver du inn <0000>.
 2. I Bluetooth-tilkoblingsmodus vil Bluetooth-tilkoblingen gå tapt hvis avstanden mellom Soundbar og Bluetooth-enheten overstiger 27 ft / 8m.
 3. Soundbar slås automatisk av etter 10 minutter i Klar-tilstand.
 4. Elektroniske enheter kan forårsake radioforstyrrelser. Enheter som genererer elektromagnetiske bølger, må holdes borte fra Soundbar-hovedenheten - f.eks. Mikrobølger, trådløse LAN-enheter osv.
 • Lytt til musikk fra Bluetooth-enhet
  • Hvis den tilkoblede Bluetooth -enheten støtter Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), kan du lytte til musikken som er lagret på enheten gjennom spilleren.
  • Hvis enheten også støtter Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), kan du bruke spillerens fjernkontroll til å spille musikk lagret på enheten.
   1. Koble enheten din til spilleren.
   2. Spill musikk via enheten din (hvis den støtter A2DP).
   3. Bruk den medfølgende fjernkontrollen til å kontrollere avspillingen (hvis den støtter AVRCP).
    • Trykk på for å stoppe / gjenoppta avspillingen Spill-pause-knapp på fjernkontrollen.
    • Trykk på for å hoppe til et spor Neste-forrige knapp knappene på fjernkontrollen.

For å bruke OPTICAL / HDMI ARC-modus

Forsikre deg om at enheten er koblet til TV-en eller lydenheten.

 1. Trykk på Kildeknapp -knappen gjentatte ganger på enheten, eller trykk på OPTICAL, HDMI-knappene på fjernkontrollen for å velge ønsket modus.
 2. Betjen lydenheten din direkte for avspillingsfunksjoner.
 3. Trykk på VOL +/- knappene for å justere volumet til ønsket nivå.

Tips: Hvis det ikke er lydutgang fra enheten og statusindikatoren blinker i OPTISK / HDMI ARC-modus, må du kanskje aktivere PCM- eller Dolby Digital Signal-utgang på kildenheten (f.eks. TV, DVD eller Blu-ray-spiller).

Svar på TV-fjernkontrollen

Bruk din egen TV-fjernkontroll for å kontrollere soundbar

For andre TV-er, gjør IR-fjernlæring

Følg disse trinnene i standby-modus for å programmere lydstangen til å svare på TV-fjernkontrollen.

 • Trykk og hold inne VOL + og SOURCE-knappen i 5 sekunder på soundbar for å gå inn i læringsmodus.
  • Den oransje indikatoren vil raskt blinke.

JBL Cinema SB160 - Trykk og hold VOL + og SOURCE-knappen i 5 sekunder

Læring POWER-knapp

 • Trykk og hold nede POWER-knappen i 5 sekunder på soundbaren.
 • Trykk på POWER-knappen to ganger på TV-fjernkontrollen.

JBL Cinema SB160 - Trykk og hold inne POWER-knappen i 5 sekunder

Følg samme fremgangsmåte (2-3) for VOL- og VOL +. For å dempe, trykk både VOL + og VOL- knappen på soundbar og trykk MUTE-knappen på TV-fjernkontrollen.

JBL Cinema SB160 - Trykk og hold inne VOL + og SOURCE-knappen i 5 sekunder på soundbar igjen

 • Trykk og hold inne VOL + og SOURCE-knappen i 5 sekunder på soundbar igjen, og nå svarer soundbar på TV-fjernkontrollen.
  • Den orange indikatoren vil blinke sakte.

LYDINNSTILLING

Denne delen hjelper deg med å velge den ideelle lyden for videoen eller musikken din.

Før du begynner

 • Gjør de nødvendige tilkoblingene beskrevet i brukerhåndboken.
 • På lydlinjen bytter du til tilsvarende kilde for andre enheter.

Juster volumet

 • Trykk på VOL +/- knappen for å øke eller redusere et volumnivå.
 • Trykk på MUTE-knappen for å dempe lyden.
 • For å gjenopprette lyden, trykk på MUTE-knappen igjen eller trykk på VOL +/- knappen.

Merknader: Mens du justerer volumet, vil status-LED-indikatoren blinke raskt. Når volumet har nådd maksimum / minimum verdinivå, blinker status-LED-indikatoren en gang.

Velg Equalizer (EQ) -effekt

Velg forhåndsdefinerte lydmodus som passer til videoen eller musikken din. trykk EQ-knapp (EQ) -knappen på enheten eller trykk på MOVIE / MUSIC / NEWS-knappen på fjernkontrollen for å velge ønsket forhåndsinnstilte equalizereffekt:

 • FILM: anbefalt for viewi filmer
 • MUSIKK: anbefales for å lytte til musikk
 • NYHETER: anbefales for å lytte til nyheter

SYSTEM

 1. Automatisk standby
  Denne lydlinjen bytter automatisk til standby etter 10 minutters knappeaktivitet og ingen lyd- / videoavspilling fra en tilkoblet enhet.
 2. Automatisk våkne
  Soundbar slås på når det mottas et lydsignal. Dette er mest nyttig når du kobler til TV-en ved hjelp av den optiske kabelen, da de fleste HDMI ™ ARC-tilkoblinger aktiverer denne funksjonen som standard.
 3. Velg moduser
  Trykk på Kildeknapp knappen gjentatte ganger på enheten eller trykk på BT, OPTICAL, HDMI-knappene på fjernkontrollen for å velge ønsket modus. Indikatorlampen foran på hovedenheten viser hvilken modus som er i bruk for øyeblikket.
  • Blå: Bluetooth-modus.
  • Oransje: OPTISK modus.
  • Hvit: HDMI ARC-modus.
 4. programvare~~POS=TRUNC
  JBL kan tilby oppdateringer for soundbars systemfastvare i fremtiden. Hvis det tilbys en oppdatering, kan du oppdatere fastvaren ved å koble en USB-enhet med firmwareoppdateringen som er lagret på den, til USB-porten på lydlinjen.

Vennligst besøk www.JBL.com eller kontakt JBL call center for å motta mer informasjon om nedlasting av oppdateringer files.

PRODUKTSPESIFIKASJONER

general

 • Strømforsyning : 100 - 240V ~, 50 / 60Hz
 • Total maksimal effekt : 220 W
 • Soundbar maksimal utgangseffekt : 2 x 52 W.
 • Subwoofer maksimal effekt : 116 W
 • Standby-forbruk : 0.5 W
 • Soundbar svinger : 2 x (48 × 90) mm racerbanedriver + 2 x 1.25 ″ diskant
 • Subwoofer-svinger : 5.25 ″, trådløs sub
 • Maks SPL : 82dB
 • frekvens~~POS=TRUNC : 40Hz - 20KHz
 • Driftstemperatur : 0 ° C - 45 ° C
 • Bluetooth versjon : 4.2
 • Bluetooth-frekvensområde : 2402 - 2480MHz
 • Bluetooth maksimal effekt : 0dBm
 • Bluetooth-modulering : GFSK, π / 4 DQPSK
 • 2.4G trådløst frekvensområde : 2400 - 2483MHz
 • 2.4G trådløs maksimal kraft : 3dBm
 • 2.4G trådløs modulering : FSK
 • Soundbar-dimensjoner (B x H x D) : 900 x 67 x 63 (mm) \ 35.4 "x 2.6" x 2.5 "
 • Soundbar vekt : 1.65 kg
 • Dimensjoner på subwoofer (B x H x D) : 170 x 345 x 313 (mm) \ 6.7 "x 13.6" x 12.3 "
 • Subwoofer-vekt : 5 kg

FEILSØKING

Hvis du har problemer med å bruke dette produktet, må du sjekke følgende punkter før du ber om service.

System

Enheten slås ikke på.

 • Sjekk om strømledningen er koblet til stikkontakten og lydstangen

Lyd

Ingen lyd fra Soundbar.
 • Forsikre deg om at lydplanken ikke er dempet.
 • Velg riktig lydinngangskilde på fjernkontrollen
 • Koble lydkabelen fra soundbar til TV-en eller andre enheter.
 • Du trenger imidlertid ikke en egen lydforbindelse når:
  • soundbar og TV er koblet til via HDMI ARC-tilkobling.
Ingen lyd fra den trådløse subwooferen.
 • Sjekk om subwoofer-LED-en har en oransje farge. Hvis den hvite lysdioden blinker, går tilkoblingen tapt. Koble subwooferen manuelt til soundbar (se 'Pare med subwooferen' på side 5).
Forvrengt lyd eller ekko.
 • Hvis du spiller av lyd fra TV-en via lydlinjen, må du sørge for at TV-en er dempet.

Bluetooth

En enhet kan ikke koble til Soundbar.
 • Du har ikke aktivert Bluetooth-funksjonen til enheten. Se brukerhåndboken til enheten om hvordan du aktiverer funksjonen.
 • Soundbar er allerede koblet til en annen Bluetooth-enhet. Trykk og hold BT-knappen på fjernkontrollen for å koble fra den tilkoblede enheten, og prøv igjen.
 • Slå av og slå av Bluetooth-enheten, og prøv å koble til igjen.
 • Enheten er ikke riktig tilkoblet. Koble enheten riktig.
Kvaliteten på lydavspilling fra en tilkoblet Bluetooth-enhet er dårlig.
 • Bluetooth-mottakelsen er dårlig. Flytt enheten nærmere soundbar, eller fjern hindringer mellom enheten og soundbar.
Den tilkoblede Bluetooth-enheten kobles og kobles fra hele tiden.
 • Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt Bluetooth-enheten nærmere lydlinjen, eller fjern hindringer mellom enheten og lydlinjen.
 • For noen Bluetooth-enheter kan Bluetooth-tilkoblingen deaktiveres automatisk for å spare strøm. Dette indikerer ikke feil på soundbaren.

Fjernkontroll

Fjernkontrollen fungerer ikke.
 • Sjekk om batteriene er tomme, og bytt ut med nye batterier.
 • Hvis avstanden mellom fjernkontrollen og hovedenheten er for lang, må du flytte den nærmere enheten.

Harman-logoen

HARMAN International Industries,
Innlemmet 8500 Balboa
Boulevard, Northridge, CA 91329, USA
www.jbl.com

© 2019 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rettigheter forbeholdes. JBL er et varemerke for HARMAN International Industries, Incorporated, registrert i USA og / eller andre land. Funksjoner, spesifikasjoner og utseende kan endres uten varsel. Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker av HARMAN International Industries, Incorporated er under lisens. Andre varemerker og handelsnavn er de som tilhører deres respektive eiere. Begrepene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing Administrator, Inc. Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og dobbelt-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories ..

CE-logo


JBL Cinema SB160 Manual - Optimalisert PDF
JBL Cinema SB160 Manual - Original PDF

Dokumenter / Ressurser

JBL JBL CINEMA SB160 [pdf] Brukerveiledning
JBL, KINO, SB160

Referanser

Bli med i diskusjonen

1 Kommentar

 1. pichan sier:

  Koble jbl cinema sb160 til PC via PORT HDMI
  ต่อ jbl kino sb160 กับ PC ผ่าน PORT HDMI

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *