jbl-logo

JBL L75MS geïntegreerd muzieksysteem

JBL L75MS geïntegreerd muzieksysteem

Geïntegreerd muzieksysteem

Geïntegreerd muzieksysteem

Controleer de inhoud van de doos

Controleer de inhoud van de doos

 Bepaal de locatie van de luidspreker

Stel de bascontourschakelaar in op basis van de nabijheid van de luidsprekers tot zijgrenzen zoals muren en in een boekenkast of kast. Wanneer u zich dicht bij een grens bevindt, moet de schakelaar in de -3dB-positie staan ​​om de basrespons op niveau te houden.

Weg van zijgrenzen zoals muren.

KNOPEN

Dicht bij zijgrenzen, zoals muren of wanneer de luidspreker in een kast of boekenkast staat.

Fysieke bronnen verbinden

Fysieke bronnen verbinden

© 2021 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rechten voorbehouden. JBL is een handelsmerk van HARMAN International Industries, Incorporated, geregistreerd in de Verenigde Staten en / of andere landen.
Functies, specificaties en uiterlijk kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Koppel de afstandsbediening

Koppel de afstandsbediening

Verbind met een netwerk

Voor een bekabelde verbinding
Sluit de Ethernet-poort aan de achterkant aan op de poort van een draadloze router met behulp van een CAT-5e of hogere kabel.

Voor een directe Wi-Fi-verbinding

 1. Download en open de Google Home-app op je mobiele apparaat.
 2. Volg de Google Home-instructies om apparaten toe te voegen.
 3. Volg de aanwijzingen voor het toevoegen van apparaten. Opmerking: we raden aan om de spreker een algemene naam te geven, zodat deze later gemakkelijk kan worden gevonden om te streamen.

NOTITIE: Als er tijdens deze stap een andere naam dan L75ms wordt geselecteerd, schrijf deze dan op, want deze wordt gebruikt om verbinding te maken met het apparaat tijdens het streamen of gebruiken van Bluetooth.

Verbind met een netwerk

Verbind een bron via Bluetooth

Verbinding maken met een netwerk-1

Algemene specificaties

Algemene specificaties

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Voor alle producten

 1. Lees deze instructies.
 2. Bewaar deze instructies.
 3. Neem alle waarschuwingen in acht.
 4. Volg alle instructies op.
 5. Maak alleen schoon met een droge doek.
 6. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer dit apparaat in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
 7. Installeer dit apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (inclusief ampverdampers) die warmte produceren.
 8. Omzeil de veiligheidsfunctie van de gepolariseerde of geaarde stekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen waarvan de ene breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee pennen en een derde aardingspen. Het brede mes of de derde poot is bedoeld voor uw veiligheid. Als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien om het verouderde stopcontact te laten vervangen.
 9. Zorg ervoor dat er niet over het netsnoer gelopen kan worden en dat het niet bekneld raakt, vooral bij stekkers, stopcontacten en het punt waar ze het apparaat verlaten.
 10. Gebruik alleen hulpstukken / accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
 11. Gebruik het apparaat alleen met een karretje, standaard, driepoot, beugel of tafel die door de fabrikant is gespecificeerd of die bij het apparaat wordt verkocht. Wees bij gebruik van een wagen voorzichtig bij het verplaatsen van de combinatie wagen / apparaat om letsel door omvallen te voorkomen.
 12. Koppel dit apparaat los tijdens onweer of wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt.
 13. Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat is beschadigd in
  op welke manier dan ook, zoals wanneer het netsnoer of de stekker is beschadigd, vloeistof is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, of het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen.
 14. Om dit apparaat volledig los te koppelen van het lichtnet, haalt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
 15. De netstekker van het netsnoer moet gemakkelijk bereikbaar blijven.
 16. Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik met de stroomvoorziening en / of oplaadkabel die door de fabrikant zijn geleverd.

De volgende instructies zijn mogelijk niet van toepassing op waterdichte apparaten. Raadpleeg de gebruikershandleiding of snelstartgids van uw apparaat voor meer waterdichte instructies, indien van toepassing.

 • Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
 • Stel dit apparaat niet bloot aan druppels of spatten en zorg ervoor dat er geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.

WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN, STEL DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.

LET OP

LET OP FCC- EN IC-VERKLARING VOOR GEBRUIKERS (ALLEEN VS EN CANADA)
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
KAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

FCC SDOC LEVERANCIERSVERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
HARMAN International verklaart hierbij dat deze apparatuur in overeenstemming is met FCC Part 15 Subpart B.
De conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd in de supportsectie van onze Web site, toegankelijk via www.jbl.com/specialtyaudio

Verklaring van de Federal Communication Commission

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een ​​redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus voor hulp.

Voorzichtigheid: Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door HARMAN, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Voor producten die RF-energie verzenden:

 1. FCC- EN IC-INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
  Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en de van licentie vrijgestelde RSS-standaard(en) van Industry Canada. Operatie is onderworpen
  aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken; en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
 2. FCC / IC-verklaring inzake blootstelling aan straling
  Deze apparatuur voldoet aan de FCC- en ISED-limieten voor blootstelling aan straling die zijn opgesteld voor een ongecontroleerde omgeving.
  De hoofdeenheid van deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.
  Als deze apparatuur moet worden onderworpen aan een FCC/IC SAR-blootstellingstest (Specific Absorption Rate), is deze apparatuur ontworpen om te voldoen aan de vereisten voor blootstelling aan radiogolven die zijn vastgesteld door de FCC en ISED. Deze eisen stellen een SAR-limiet van 1.6 W/kg gemiddeld over één gram weefsel. De hoogste SAR-waarde die onder deze norm wordt gerapporteerd tijdens productcertificering voor gebruik bij correct dragen op het lichaam of op het hoofd, zonder scheiding. Om te voldoen aan de richtlijnen voor RF-blootstelling en om de blootstelling aan RF-energie tijdens de operatie te verminderen, moet deze apparatuur op minimaal deze afstand van het lichaam of het hoofd worden geplaatst.

Voor radioapparatuur werkt in 5150-5850MHz FCC en IC Let op:
Krachtige radars worden toegewezen als primaire gebruikers van de 5.25 tot 5.35 GHz- en 5.65 tot 5.85 GHz-banden. Deze radarstations kunnen interferentie met en/of schade aan LE LAN-apparaten (Licence-Exempt Local Area Network) veroorzaken. Er zijn geen configuratiecontroles voorzien voor deze draadloze apparatuur die elke wijziging in de frequentie van operaties mogelijk maakt buiten de FCC-toekenning van autorisatie voor gebruik in de VS volgens Deel 15.407 van de FCC-regels.

IC Let op:
De gebruiker moet er ook op worden gewezen dat:

 1. Het apparaat voor gebruik in de band 5150 – 5250 MHz is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis om de kans op schadelijke interferentie op co-channel mobiele satellietsystemen te verminderen; (ii) de maximale antenneversterking die is toegestaan ​​voor apparaten in de banden 5250 – 5350 MHz en 5470 – 5725 MHz moet voldoen aan de ei .rp-limiet: en
 2. De maximale antenneversterking die is toegestaan ​​voor apparaten in de band 5725 – 5825 MHz, moet voldoen aan de eirp-limieten die zijn gespecificeerd voor punt-naar-punt en niet-punt-naar-punt werking, naargelang het geval.

Gebruiksbeperking Let op in de Europese Unie, de werking is beperkt tot gebruik binnenshuis binnen de band 5150-5350 MHz.
Correcte verwijdering van dit product (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)
Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en moet worden ingeleverd bij een geschikt inzamelpunt voor recycling. Correcte verwijdering en recycling helpt de natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Neem voor meer informatie over het weggooien en recyclen van dit product contact op met uw plaatselijke gemeente, de afvalverwerkingsdienst of de winkel waar u dit product heeft gekocht.

Symbool-1Dit product voldoet aan RoHS.
Dit product is in overeenstemming met Richtlijn 2011/65/EU en UK The Restriction of the Use of Bepaalde gevaarlijke stoffen in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, en de wijzigingen daarvan, betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur .

REACH
REACH (Verordening nr. 1907/2006) heeft betrekking op de productie en het gebruik van chemische stoffen en hun mogelijke effecten op de menselijke gezondheid en het milieu. Artikel 33, lid 1, van de REACH-verordening vereist dat leveranciers de ontvangers informeren als een voorwerp meer dan 0.1 % (per gewicht per voorwerp) bevat van een of meer stof(fen) op de kandidatenlijst voor zeer zorgwekkende stoffen (SVHC-kandidatenlijst). lijst'). Dit product bevat de stof “lood” (CAS-nr. 7439-92-1) in een concentratie van meer dan 0.1% per gewicht. Op het moment van vrijgave van dit product, behalve de hoofdstof, zijn er geen andere stoffen van de REACH-kandidatenlijst aanwezig in een concentratie van meer dan 0.1% per gewicht
bij dit artikel.

Opmerking: Op 27 juni 2018 is lead toegevoegd aan de REACH-kandidatenlijst. De opname van lood in de REACH-kandidatenlijst betekent niet dat loodhoudende materialen een direct risico vormen of leiden tot een beperking van de toelaatbaarheid van het gebruik ervan.

Voor apparaten met koptelefoonaansluitingen

WAARSCHUWINGEN / LET OP 

Symbool-2
Gebruik de hoofdtelefoon NIET gedurende langere tijd op een hoog volume.

 • Gebruik uw hoofdtelefoon op een comfortabel, gematigd volume om gehoorbeschadiging te voorkomen.
 • Zet het volume op uw apparaat lager voordat u de hoofdtelefoon op uw oren plaatst, en zet het volume vervolgens geleidelijk hoger totdat u een comfortabel luisterniveau bereikt.

Voor producten die batterijen bevatten

Instructies voor gebruikers over het verwijderen, recyclen en weggooien van gebruikte batterijen
Om de batterijen uit uw apparatuur of afstandsbediening te verwijderen, voert u de procedure in de gebruikershandleiding voor het plaatsen van batterijen in omgekeerde volgorde uit. Voor producten met een ingebouwde batterij die de hele levensduur van het product meegaat, is verwijdering mogelijk niet mogelijk voor de gebruiker. In dit geval zorgen recycling- of ophaalcentra voor de ontmanteling van het product en het verwijderen van de batterij. Als het om welke reden dan ook nodig is om een ​​dergelijke batterij te vervangen, moet deze procedure worden uitgevoerd door geautoriseerde servicecentra. In de Europese Unie en op andere locaties is het illegaal om batterijen bij het huisvuil weg te gooien. Alle batterijen moeten op een milieuvriendelijke manier worden afgevoerd. Neem contact op met uw plaatselijke afvalbeheerder voor informatie over het milieuvriendelijk inzamelen, recyclen en weggooien van gebruikte batterijen.

WAARSCHUWING: Explosiegevaar als de batterij verkeerd wordt vervangen. Om het risico op brand, explosie of lekkage van ontvlambare vloeistof/gas te verminderen, mag u de externe contacten niet demonteren, pletten, doorboren, kortsluiten, blootstellen aan temperaturen boven 60°C (140°F), zonlicht of iets dergelijks, blootstellen aan extreem lage lucht onder druk zetten of in vuur of water werpen. Vervang alleen door gespecificeerde batterijen. Het symbool voor 'gescheiden inzameling' voor alle batterijen en accu's is de doorgekruiste afvalbak op wieltjes hieronder:

Symbool-3WAARSCHUWING – Voor producten die knoop-/knoopcelbatterijen bevatten
DE BATTERIJ NIET INSLIKKEN, GEVAAR VAN CHEMISCHE BRANDWONDEN. Dit product bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan deze in slechts 2 uur ernstige interne brandwonden veroorzaken en tot de dood leiden. Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Als het batterijvak niet goed sluit, gebruik het product dan niet meer en houd het uit de buurt van kinderen. Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in enig deel van het lichaam zijn geplaatst, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen.

Voor alle producten met draadloze bediening:
HARMAN International verklaart hierbij dat deze apparatuur in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU en de Britse Radio Equipment Regulations 2017. De conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd in het ondersteuningsgedeelte van onze Web site, toegankelijk via www.jbl.com/specialtyaudio.

Fabrikant: Harman International Industries, Incorporated
Adres: 8500 Balboa Blvd, Northridge, CA 91329, VERENIGDE STATEN Europese vertegenwoordiger: Harman International Industries, Incorporated EMEA Liaison Office, Danzigerkade 16, 1013 AP Amsterdam, Nederland Zakelijk adres in het VK:Ground Floor, Westside 2, London Road, Apsley, Hemel Hempstead, Hertfordshire,HP3 9TD, Verenigd Koninkrijk

HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rechten voorbehouden. JBL is een handelsmerk van HARMAN International Industries, Incorporated, geregistreerd in de Verenigde Staten en/of andere landen. Functies, specificaties en uiterlijk kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

www.jbl.com/specialtyaudio
10/27/2021 11:08:50 AM

Harman International Industries, Incorporated
8500 Balboa Blvd, Northridge, CA 91329, Verenigde Staten
Europese vertegenwoordiger:
Harman International Industries, Incorporated
EMEA Liaison Office, Danzigerkade 16, 1013 AP Amsterdam, Nederland
Brits bedrijfsadres:
Begane grond, Westside 2, London Road, Apsley, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD, Verenigd Koninkrijk

Documenten / bronnen

JBL L75MS geïntegreerd muzieksysteem [pdf] Gebruikershandleiding
JBLL75MS, APIJBLL75MS, JBLBTRC, APIJBLBTRC, L75MS, geïntegreerd muzieksysteem

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.