logo

homelabs Waterdispenser

Product

VOOR HET EERSTE GEBRUIK:
Om interne schade te voorkomen, is het van groot belang om koelunits (zoals deze) tijdens hun reis rechtop te houden. Laat het a.u.b. 24 UUR rechtop en buiten de doos staan ​​voordat u het aansluit.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Om het risico op letsel en materiële schade te verminderen, moet de gebruiker deze hele handleiding lezen voordat hij de dispenser monteert, installeert, bedient en onderhoudt. Het niet uitvoeren van de instructies in deze handleiding kan persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken. Dit product geeft water af bij zeer hoge temperaturen. Het niet correct gebruiken kan persoonlijk letsel veroorzaken. Kinderen moeten altijd onder toezicht staan ​​wanneer ze zich in de buurt van dit apparaat bevinden en het gebruiken. Neem bij het gebruik van deze dispenser altijd basisveiligheidsmaatregelen in acht, waaronder de volgende:

 • Raak hete oppervlakken niet aan. Gebruik in plaats daarvan hendels of knoppen van het bedieningspaneel. De behuizing van uw apparaat wordt erg heet tijdens langdurig gebruik, dus ga er voorzichtig mee om.
 • Voor gebruik moet deze dispenser correct worden gemonteerd en geïnstalleerd in overeenstemming met deze handleiding.
 • Deze dispenser is alleen bedoeld voor waterafgifte. Gebruik GEEN andere vloeistoffen.
 • NIET gebruiken voor andere doeleinden. Gebruik nooit een andere vloeistof in de dispenser dan bekend en microbiologisch veilig flessenwater.
 • Alleen voor Gebruik binnenshuis. Bewaar de waterdispenser op een droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht. NIET buitenshuis gebruiken.
 • Installeer en gebruik alleen op een harde, vlakke en vlakke ondergrond.
 • Plaats de dispenser NIET in een afgesloten ruimte of kast.
 • Gebruik de dispenser NIET in de aanwezigheid van explosieve dampen.
 • Plaats de achterkant van de dispenser niet dichter dan 8 cm van de muur en zorg voor een vrije luchtstroom tussen de muur en de dispenser. Er moet ten minste 8 inch vrije ruimte zijn aan de zijkanten van de dispenser om luchtstroom mogelijk te maken.
 • Gebruik alleen goed geaarde stopcontacten.
 • Gebruik geen verlengsnoer bij uw waterdispenser.
 • Pak de stekker altijd vast en trek hem recht uit het stopcontact. Haal nooit de stekker uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken.
 • Gebruik de dispenser NIET als het snoer gerafeld of anderszins beschadigd is.
 • Ter bescherming tegen elektrische schokken mag u het snoer, de stekker of enig ander onderdeel van de dispenser NIET onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
 • Zorg ervoor dat de dispenser is losgekoppeld voordat u deze schoonmaakt.
 • Laat kinderen nooit heet water tappen zonder goed en direct toezicht. Haal de stekker uit het stopcontact als het niet in gebruik is om gebruik door kinderen zonder toezicht te voorkomen.
 • Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door een gecertificeerde technicus.
 • WAARSCHUWING: Beschadig het koelcircuit niet.
 • Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan ​​of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
 • Kinderen moeten onder toezicht staan ​​om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
 • Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en soortgelijke toepassingen zoals personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; boerderijen; en gebruik door klanten in hotels, motels, bed & breakfasts en andere woonachtige omgevingen; catering en soortgelijke non-retail toepassingen.
 • Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn servicevertegenwoordiger of gelijkaardig gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen. Gebruik de dispenser niet als er schade of lekkage uit de condensorbuis aan de achterkant is.
 • Het apparaat mag niet met een waterstraal worden gereinigd.
 • Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
 • WAARSCHUWING: Houd ventilatieopeningen, in de behuizing van het apparaat of in de ingebouwde structuur, vrij van obstakels.
 • WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die aanbevolen door de fabrikant.
 • Bewaar in dit apparaat geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met brandbaar drijfgas.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

 • Dit apparaat moet worden gebruikt in omgevingen met temperaturen van 38°F~100°F en een luchtvochtigheid ≤ 90%.
 • Dit apparaat is niet geschikt voor installatie in een ruimte waar een waterstraal kan worden gebruikt.
 • Draai de machine nooit ondersteboven of leun hem nooit meer dan 45°.
 • Als de machine zich onder de ijspunt bevindt en is geblokkeerd door ijs, moet de koelschakelaar gedurende 4 uur worden gesloten voordat deze weer wordt ingeschakeld om verder te kunnen werken.
 • Deze machine mag pas 3 minuten na het uitschakelen van de aan/uit-schakelaar weer worden ingeschakeld.
 • Het wordt aanbevolen om zuiver water te gebruiken. Als buizen moeten worden schoongemaakt of kalkaanslag moet worden verwijderd, moet u de hulp inroepen van een gecertificeerde professionele technicus.
 • Dit product wordt niet aanbevolen voor gebruik op een hoogte boven 3000 meter (9842 voet).

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Alleen voor Gebruik binnenshuis

ONDERDELEN BESCHRIJVING

NOTITIE: Deze machine is geschikt voor een fles van 3 of 5 gallon. Gebruik GEEN hard water omdat dit kalk in de ketel kan veroorzaken en de verwarmingssnelheid en -prestaties kan beïnvloeden.
Dit apparaat is getest en ontsmet voorafgaand aan verpakking en verzending. Tijdens het transport kunnen stof en geuren zich ophopen in de tank en leidingen. Doseer en gooi ten minste een liter water weg voordat u water drinkt.

Overzicht

Nee. DEEL NAAM Nee. DEEL NAAM
1 Drukknop heet water (met

kinderslot)

8 Dispenser deur
2 Drukknop van lauw water 9 Nachtlichtschakelaar
3 Drukknop van koud water 10 Verwarmingsschakelaar
4 Watertuit 11 Koelschakelaar
5 Voorkant 12 Stroom draad
6 Grid 13 Warmwaterafvoer
7 Wateropvangbak 14 Condensator

OPERATIE

LOCATIE DISPENSER
 1. Zet de dispenser rechtop.
 2. Plaats de dispenser op een harde, vlakke ondergrond; op een koele, schaduwrijke plaats in de buurt van een geaard stopcontact.
  Opmerking: Steek de stekker nog NIET in het stopcontact.
 3. Plaats de dispenser zo dat de achterkant ten minste 8 cm van de muur is en er aan beide zijden ten minste 8 cm vrije ruimte is.
IN ELKAAR ZETTEN

beeld

 1. Verwijder de lekbak van de wateropvangbak en plaats het rooster erop om het water op te vangen.
 2. Klik de rooster- en wateropvangbak in de deur van de dispenser.
 3. Open de deur van de dispenser om de waterfles te installeren.
 4. Plaats de sondemontage op de sondehanger. Zie afbeelding rechts.
 5. Plaats een verse fles buiten de kast.
 6. Verwijder de hele plastic dop van de bovenkant van de fles.
 7. Maak de buitenkant van de nieuwe fles schoon met een doek.
 8. Plaats de sonde in de fles.
 9. Schuif de kraag naar beneden totdat deze op zijn plaats klikt.
 10. Duw het hoofd naar beneden totdat de buizen de bodem van de fles raken.
 11. Schuif de fles in de kast en sluit de deur van de dispenser.
 12. Steek de stekker van het netsnoer in een goed geaard stopcontact. De pomp begint water naar de warme en koude tanks te verplaatsen. Het duurt tot 12 minuten om de tanks voor de eerste keer te vullen. Gedurende deze periode zal de pomp continu draaien.

VERWARMEN & KOELEN ACTIVEREN
Opmerking: Dit apparaat geeft geen warm of koud water af totdat de schakelaars zijn ingeschakeld. Om te activeren, duwt u de bovenkant van de stroomschakelaars naar binnen om het verwarmen en koelen van water te starten.

 • Als u geen water wilt verwarmen, drukt u de onderkant van de rode schakelaar in.
 • Als u geen water wilt koelen, duwt u de onderkant van de groene schakelaar naar binnen.

NACHTLICHT ACTIVEREN
Druk de bovenzijde van de nachtlichtschakelaar in om het nachtlicht in te schakelen. Duw de onderkant naar binnen om het nachtlampje uit te schakelen.

AFGIFTE VAN KOUD WATER

 1. Het duurt ongeveer 1 uur vanaf de eerste installatie totdat het water volledig is afgekoeld. Het koellampje gaat uit zodra het volledig is afgekoeld.
 2. Druk op de drukknop van koud water om koud water af te geven.
 3. Laat de drukknop los zodra het gewenste niveau is bereikt.

HEET WATER AFGIFTE

 1. Het duurt ongeveer 12 minuten vanaf de eerste installatie totdat het water de maximale temperatuur heeft bereikt. Het verwarmingslampje gaat uit zodra het volledig is verwarmd.
 2. Deze waterdispenser is uitgerust met een kinderbeveiliging om te voorkomen dat er per ongeluk heet water wordt afgegeven. Om de afgifte van heet water mogelijk te maken, schuift u de rode kinderslotknop op de drukknop voor heet water en houdt u deze ingedrukt wanneer u op de knop drukt.
 3. Laat de drukknop los zodra het gewenste niveau is bereikt.

LET OP: Dit apparaat geeft water af bij temperaturen die ernstige brandwonden kunnen veroorzaken. Vermijd direct contact met heet water. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat tijdens het doseren. Laat kinderen nooit heet water tappen zonder goed direct toezicht. Als het risico bestaat dat kinderen toegang hebben tot de waterdispenser, zorg er dan voor dat de verwarmingsfunctie is uitgeschakeld door de verwarmingsschakelaar in de uit-stand te zetten.

FLESSEN VERWISSELEN
Een knipperend rood lampje waarschuwt u wanneer uw fles leeg is. Vervang de fles zo snel mogelijk.
LET OP: Geef geen warm of koud water af als het rode lampje knippert, omdat u de tanks zou kunnen legen en de dispenser zou kunnen oververhitten.

 1. Open de deur van de dispenser.
 2. Schuif de lege fles uit de kast.
 3. Haal de sonde uit de lege fles. Plaats de sondeconstructie op de sondehanger. Zie afbeelding op pagina 9.
 4. Zet de lege fles opzij.
 5. Plaats de nieuwe fles buiten de kast. Verwijder de hele plastic dop van de bovenkant van de fles. Maak de buitenkant van de nieuwe fles schoon met een doek.
 6. Plaats de sonde in de fles. Schuif de kraag naar beneden totdat deze op zijn plaats klikt. Duw de kop naar beneden totdat de buizen de bodem van de fles raken.
 7. Schuif de fles in de kast en sluit de deur.

Om ongelukken te voorkomen, moet u vóór het reinigen de stroomtoevoer uitschakelen volgens de volgende instructies. De schoonmaak dient te gebeuren onder begeleiding van professioneel personeel.

Schoonmaken:
Wij raden u aan om voor het reinigen contact op te nemen met een professionele schoonmaakdienst.
LET OP: Dit apparaat geeft water af bij temperaturen die ernstige brandwonden kunnen veroorzaken. Vermijd direct contact met heet water. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat tijdens het doseren.

Ontsmetten: Het apparaat werd ontsmet voordat het de fabriek verliet. Het moet om de drie maanden worden ontsmet met een apart aan te schaffen desinfectiemiddel. Volg de instructies op het desinfectiemiddel en maak het daarna schoon met water.

Verwijderen van minerale afzettingen: Meng 4 liter water met 200g citroenzuurkristallen, spuit het mengsel in de machine en zorg dat het water uit de heetwaterkraan kan stromen. Schakel de stroom in en verwarm deze ongeveer 10 minuten. Tap 30 minuten later de vloeistof af en reinig deze twee of drie keer met water. Over het algemeen moet dit om de zes maanden worden gedaan. Om schade en mogelijk gevaar te voorkomen, mag u deze dispenser nooit zelf demonteren.

WAARSCHUWING! Het niet installeren van het apparaat volgens de instructies kan gevaarlijk zijn en kan leiden tot letsel.

Het gebruikte verpakkingsmateriaal is recyclebaar. We raden je aan om plastic, papier en karton te scheiden en in te leveren bij recyclingbedrijven. Om het milieu te helpen beschermen, is het koelmiddel dat in dit product wordt gebruikt R134a
(Hydrofluorocarbon – HFC), die de ozonlaag niet aantast en weinig invloed heeft op het broeikaseffect.

PROBLEMEN OPLOSSEN

 

PROBLEEM

 

Er lekt water.

 

OPLOSSING

 

• Haal de stekker uit het stopcontact, verwijder de fles en vervang deze door een andere fles.

Er komt geen water uit de tuit. •Zorg ervoor dat de fles niet leeg is. Als deze leeg is, vervangt u deze.

•Zorg ervoor dat u de rode kinderslotknop op de drukknop voor heet water voor warm water verschuift en vasthoudt.

 

Koud water is niet koud.

•Het duurt tot een uur na het instellen om koud water af te geven.

•Zorg ervoor dat het netsnoer goed is aangesloten op een werkend stopcontact.

•Zorg ervoor dat de achterkant van de dispenser minimaal 8 cm van de muur is en dat er geen

vrije luchtstroom aan alle kanten van de dispenser.

•Zorg ervoor dat de groene stroomschakelaar aan de achterkant van de dispenser AAN staat.

•Als het water nog niet koud is geweest, neem dan voor hulp contact op met een servicemonteur of het hOme™-ondersteuningsteam.

 

Warm water is niet heet.

•Het duurt 15-20 minuten na het instellen om heet water af te geven.

•Zorg ervoor dat het netsnoer goed is aangesloten op een werkend stopcontact.

•Zorg ervoor dat de rode stroomschakelaar aan de achterkant van de dispenser AAN staat.

Nachtlampje werkt niet. •Zorg ervoor dat het netsnoer goed is aangesloten op een werkend stopcontact.

•Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar van het nachtlampje aan de achterkant van de dispenser AAN staat.

Dispenser maakt lawaai. •Zorg ervoor dat de dispenser op een vlakke ondergrond staat.

GARANTIE

hOme™ biedt een beperkte garantie van twee jaar (“garantieperiode”) op al onze producten die nieuw en ongebruikt zijn gekocht bij hOme Technologies, LLC of een geautoriseerde wederverkoper, met een origineel aankoopbewijs en waar een defect is ontstaan, geheel of grotendeels , als gevolg van fabricage-, onderdelen- of fabricagefouten tijdens de garantieperiode. De garantie is niet van toepassing wanneer schade is veroorzaakt door andere factoren, waaronder maar zonder beperking:
(a) normale slijtage;
(b) misbruik, verkeerde behandeling, ongeval of het niet opvolgen van bedieningsinstructies;
(c) blootstelling aan vloeistof of infiltratie van vreemde deeltjes;
(d) onderhoud of modificaties van het product anders dan door hOme™; (e) commercieel of niet-binnengebruik.

De hOme™-garantie dekt alle kosten die verband houden met het herstellen van het bewezen defecte product door reparatie of vervanging van een defect onderdeel en noodzakelijke arbeid, zodat het voldoet aan de oorspronkelijke specificaties. Er kan een vervangend product worden geleverd in plaats van een defect product te repareren. De exclusieve verplichting van hOme™ onder deze garantie is beperkt tot een dergelijke reparatie of vervanging.

Een bon met daarop de aankoopdatum is vereist voor elke claim, dus bewaar alle bonnen op een veilige plaats. We raden u aan uw product te registreren op onze website, homelabs.com/reg. Hoewel het zeer op prijs wordt gesteld, is de productregistratie niet vereist om enige garantie te activeren en door productregistratie is het originele aankoopbewijs niet nodig.

De garantie vervalt als pogingen tot reparatie worden gedaan door niet-geautoriseerde derden en/of als reserveonderdelen, anders dan die geleverd door hOme™, worden gebruikt. U kunt tegen een meerprijs ook voor service zorgen nadat de garantie is verlopen.

Dit zijn onze algemene voorwaarden voor garantieservice, maar we dringen er bij onze klanten altijd op aan om bij elk probleem contact met ons op te nemen, ongeacht de garantievoorwaarden. Als je een probleem hebt met een hOme™-product, neem dan contact met ons op via 1-800-898-3002, en we zullen ons best doen om het voor je op te lossen.

Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u hebt mogelijk andere wettelijke rechten, die van staat tot staat, van land tot land of van provincie tot provincie verschillen. De klant kan dergelijke rechten naar eigen goeddunken doen gelden.

WAARSCHUWING

Houd alle plastic zakken buiten het bereik van kinderen.

Alleen voor Gebruik binnenshuis

© 2018 hOme Technologies, LLC 37 East 18 Street, 7th Floor New York, NY 10003

homelabs.com/chat
1- (800) -898-3002
[e-mail beveiligd]

Aanvullende documenten [pdf]: c11e93cb-f4c4-46cd-a5d8-a094eb935dd2, 601090-Bottom-Loading-Dispenser-met-Self-Sanitization-Nederlands

Documenten / bronnen

homelabs Waterdispenser [pdf] Gebruikershandleiding
Waterdispenser, HME030236N

Referenties

Join the Conversation

2 reacties

 1. (1) Ik heb de handleiding nodig voor HME030337N.
  (2) Wat betekent een knipperend groen lampje.??...zelfs met een volle wateremmer eraan bevestigd. Alle andere functies..bijv. warm, koud... werken prima.
  Bedankt
  Kevin Zilvar

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.