हनीवेल प्लग-इन डिमर (एकल प्लग) 39443 / ZW3104 म्यानुअल

हनीवेल प्लग-इन डिमर (एकल प्लग) SKU: 39443 / ZW3104 Quickstart यो लाइट डिमरको लागि हो। यो यन्त्र चलाउन कृपया यसलाई आफ्नो मुख्य पावर सप्लाईमा जडान गर्नुहोस्। महत्त्वपूर्ण सुरक्षा जानकारी कृपया यो पुस्तिका ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस्। यस पुस्तिकामा दिइएका सिफारिसहरू पालना गर्न असफल हुनु खतरनाक हुन सक्छ वा कानूनको उल्लङ्घन हुन सक्छ। …