HoMEDiCS BM-AC107-1PK बडी फ्लेक्स एयर कम्प्रेसन स्ट्रेचिङ म्याट निर्देशन पुस्तिका

HoMEDiCS BM-AC107-1PK बडी फ्लेक्स एयर कम्प्रेसन स्ट्रेचिङ म्याट प्रयोगकर्ता पुस्तिकाले बिजुलीको झटका, जलन र चोटपटकबाट बच्न सावधानीहरू सहित चटाई प्रयोग गर्न महत्त्वपूर्ण सुरक्षा निर्देशनहरू प्रदान गर्दछ। म्यानुअलले प्रयोगकर्ताहरूलाई यसको अभिप्रेत उद्देश्यको लागि मात्र चटाई प्रयोग गर्न र HoMedics द्वारा सिफारिस नगरिएको संलग्नकहरू प्रयोग नगर्न सल्लाह दिन्छ। प्रयोगकर्ताहरूका लागि प्रयोग गर्नु अघि सबै निर्देशनहरू पढ्न र हावा खुल्लाहरू लिन्ट र कपालबाट मुक्त राख्न महत्त्वपूर्ण छ। यो उत्पादन चिकित्सा प्रयोगको लागि इरादा होइन।