JBL BAR20MK2 All-in-One Mk.2 साउन्डबार प्रयोगकर्ता पुस्तिका

JBL BAR20MK2 All-in-One Mk.2 साउन्डबार सबै उत्पादनहरूका लागि महत्त्वपूर्ण सुरक्षा निर्देशनहरू: यी निर्देशनहरू पढ्नुहोस्। यी निर्देशनहरू राख्नुहोस्। सबै चेतावनीहरूलाई ध्यान दिनुहोस्। सबै निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्। सुक्खा कपडाले मात्र सफा गर्नुहोस्। कुनै पनि वेंटिलेशन खुल्ला अवरोध नगर्नुहोस्। निर्माताको निर्देशन अनुसार यो उपकरण स्थापना गर्नुहोस्। कुनै पनि ताप स्रोतहरू जस्तै यो उपकरण स्थापना नगर्नुहोस् ...