PORTA Phone B4HEPAKR EPAKR Full Duplex 2.4 GHz Transceiver-Remote хэрэглэгчийн гарын авлага

PORTA PHONE B4HEPAKR EPAKR Full Duplex 2.4 GHz Transceiver-Remote User гарын авлага Асаах/унтраах Асаах: асаах товчийг НОГООН LED анивчих эсвэл асах хүртэл удаан дарна уу. Унтраах: УЛААН LED анивчтал асаах товчийг удаан дар. Хослох (Бүртгүүлэх горим) Чихэвчийг асаахын тулд асаах товчийг удаан дарна уу...