ഹോംഡിക്സ് NMS-390HJ കോർഡ്‌ലെസ് ഷിയാറ്റ്‌സു നെക്ക് മസാജർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽ

ഹോംഡിക്‌സിൽ നിന്ന് NMS-390HJ കോർഡ്‌ലെസ് ഷിയാറ്റ്‌സു നെക്ക് മസാജർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ പ്രധാന സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങളും വാറന്റി വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കണ്ടെത്തുക. സൗകര്യപ്രദവും സുരക്ഷിതവുമായ ഈ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ കഴുത്ത് വേദനയില്ലാതെ സൂക്ഷിക്കുക.