ഹൈപ്പറിസ് വെനം ഗോ ബോഡി മസാജർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽ

The HYPERICE 2AWQY-VENOMGO Body Massager user manual provides important safety instructions for using the device, including warnings to reduce the risk of electric shock and personal injury. Read this manual before using the 2AWQYVENOMGO.

COMFIER CF-FE-0124 കോർഡ്‌ലെസ്സ് പെർക്കുഷൻ ബോഡി മസാജർ യൂസർ മാനുവൽ

ഈ ഉപയോക്തൃ മാനുവൽ COMFIER മുഖേനയുള്ള കോർഡ്‌ലെസ് പെർകഷൻ ബോഡി മസാജർ FE-0124H-ന് പ്രധാനപ്പെട്ട സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകുന്നു. ഈ വിവരദായക ഗൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് CF-FE-0124 കോർഡ്‌ലെസ് മസാജർ എങ്ങനെ സുരക്ഷിതമായും ഫലപ്രദമായും ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് മനസിലാക്കുക.

ബ്രെയോ സ്കാൽപ്പ് മിനിയും ബോഡി മസാജർ യൂസർ മാനുവലും

Learn how to use the Breo Scalp Mini and Body Massager with this user manual. Ensure safety measures are taken before operating the massager. Not suitable for certain health conditions. Keep away from water and follow charging instructions.

മെഡിക് തെറാപ്പിക്സ് 004-946 ഡബിൾ ബാരൽ ടോട്ടൽ ബോഡി മസാജർ യൂസർ മാനുവൽ

Discover how to safely and effectively use the MEDIC THERAPEUTICS 004-946 Double Barrel Total Body Massager with this user manual. Learn about important safety instructions and the package items included. Keep yourself and others safe while enjoying the benefits of this powerful and versatile body massager.

HOMEDICS SP-180J-EU2 കോർഡ്‌ലെസ്സ് ഡബിൾ-ബാരൽ റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ബോഡി മസാജർ യൂസർ മാനുവൽ

SP-180J-EU2 കോർഡ്‌ലെസ്സ് ഡബിൾ-ബാരൽ റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ബോഡി മസാജർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഈ എളുപ്പത്തിൽ പിന്തുടരാവുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അറിയുക. കഴുത്ത്, തോളുകൾ, പുറം, കാലുകൾ, കൈകൾ, പാദങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഈ ബഹുമുഖ മസാജർ ഉപയോഗിക്കാം. കൂടുതൽ സൗകര്യത്തിനായി 3 വർഷത്തെ ഗ്യാരന്റിയും വേർപെടുത്താവുന്ന സ്ട്രാപ്പുകളും നൽകുന്നു. ചാർജ്ജ് സമയം 5 മണിക്കൂറാണ്, ഫുൾ ചാർജിൽ 2 മണിക്കൂർ വരെ ഉപയോഗിക്കാം.

SKG F5 ബോഡി മസാജർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽ

ഈ സമഗ്രമായ ഉപയോക്തൃ മാനുവൽ ഉപയോഗിച്ച് SKG F5 ബോഡി മസാജർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് മനസിലാക്കുക. അതിന്റെ മസാജ് ഹെഡ്‌സ്, തീവ്രത ക്രമീകരണങ്ങൾ, ഹോട്ട് കംപ്രസ് ഫീച്ചറുകൾ, മെഷീൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നില എന്നിവ കണ്ടെത്തുക. ഈ എളുപ്പത്തിൽ പിന്തുടരാവുന്ന ഗൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ F5 ബോഡി മസാജർ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.

മികച്ച റീച്ച് ഹാൻഡിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽ, വാറന്റി വിവരങ്ങൾ ഉള്ള ഹോമിഡിക്‌സ് എച്ച്എച്ച്പി -110-ടിഎച്ച്പി ബോഡി മസാജർ

This instruction manual for the HoMedics Body Massager with Perfect Reach Handle includes important safety information and warranty details. Read before use to ensure proper use and care of the product. Consult a doctor before use if pregnant or have health concerns.