ഇതിനായുള്ള ഉപയോക്തൃ മാനുവലുകൾ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗൈഡുകൾ TAG ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ.

TAG Suit Toyota Rav4 നിർദ്ദേശ മാനുവലിനായി T599T4 ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ടൗബാർ

4/599 മുതൽ 4/02 വരെ ടൊയോട്ട Rav2013 മോഡലുകൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന T12T2018 ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ടൗബാറിനായി ഈ ഉപയോക്തൃ മാനുവൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള ഫിറ്റിംഗ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. ആവശ്യമായ ഇസിയു, ഫിറ്റിംഗ് ലൊക്കേഷനുകൾ, ടോർക്ക് ടേബിളുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വാറന്റി ക്ലെയിമുകൾക്കായി SWD-യെ ബന്ധപ്പെടുക.