പാർട്സ് എക്സ്പ്രസ് 320-291 3D നിറം മാറ്റുന്ന LED ക്രിസ്മസ് ട്രീ കിറ്റ് നിർദ്ദേശ മാനുവൽ
പാർട്സ് എക്സ്പ്രസ് 320-291 3D നിറം മാറ്റുന്ന LED ക്രിസ്മസ് ട്രീ കിറ്റ്

The fl ashing Christmas tree kit is made up of three circuit boards. Assemble and solder so that 36 clear LEDs fl ash multiple colors alternately, presenting the three-dimensional outline of the Christmas tree (better viewing at night).
Please be sure to read all of the steps in the manual thoroughly before starting the assembly of the Christmas Tree Kit.

അസംബ്ലി പ്രക്രിയ

 1. Soldering Christmas Tree circuit board (abbreviated as Board A). Identify A by fi nding the “2PH88566A” or the Tree with the slot starting from the top. Match the color code on the pictures with the correct resistors.
  a.) Solder Brown, black, orange 10K resistors (R1 R3 R5 R7)
  അസംബ്ലി പ്രക്രിയ
  b.) Solder a Red, Black, Red resistor to R2, a Brown, Black Red to R4, and an Orange, Orange, Brown resistor to R6.
  അസംബ്ലി പ്രക്രിയ
  c.) Solder 3 transistors, bending the components before soldering (otherwise they won’t be able to lay flush if soldered first). Make sure to match the shape of the transistors to the shape printed on the board.
  അസംബ്ലി പ്രക്രിയ
  d.) Solder 3 +47uF electrolytic capacitors (bending the components before soldering, otherwise, they won’t be able to lay flush if soldered first). Make sure to match the shape to the printed shape on the board.
  The long terminal is positive, the short terminal is negative.
  അസംബ്ലി പ്രക്രിയ
  i.) First estimate the capacitor pin from which position to do 90 ° bend
  ii.) After folding the pin, insert it into the corresponding hole (pay attention to the installation direction, matching the shape of the board).
  iii.) Bend the capacitor pin 90° in the correct direction and then solder it
  e.) Soldering LED lights (matching the shape of the board), numbered D1~D18. (The square pad of circuit board is positive, and the long pin of LED is positive
  അസംബ്ലി പ്രക്രിയ
  i.) First estimate the LED pin from which position to do 90° bending
  ii.) After folding the pin, insert it into the corresponding hole (pay attention to the installation direction)
  iii.) Bend the LED pin 90° in the correct direction and then solder it
  The soldering of Board A is completed.
  അസംബ്ലി പ്രക്രിയ
 2. Next, use the same direction to solder the B circuit board, referred to as Board B. There are two different installation positions of components for the Board A and B (just install according to the location on the component list)
  a.) R2 is orange, orange, brown, R4 is red, black, red and R6 is brown, black, red. The remaining resistors’ locations are brown, black, orange (R1, R3, R5).
  b.) Solder transistors, capacitors and LEDs like board A.
  അസംബ്ലി പ്രക്രിയ
  c.) After Board A and Board B are soldered, you can power on to test
  whether the two boards can glow and flicker normally. After both A and B flash normally, continue with the following steps.
  അസംബ്ലി പ്രക്രിയ
  (After boards A and B are soldered, connect to a voltage of about 4.5V respectively, confirm that all the LED lights can flash normally, and then continue the following steps)
 3.  Soldering CTR-30C circuit board, referred to as Board C
  a.) Soldering 1 DC socket (matching the shape of the board)
  അസംബ്ലി പ്രക്രിയ
  b.) After the DC socket is soldered, the pins need to be cut as short as possible to prevent affecting the installation of the battery box behind. (Reinforce the DC socket with the cut component pins) in a “U” shape if you plan on using it instead of batteries.
  c.) Soldering 1 key switch with the notch facing out. If you cannot find the notch, click the push button to make the switch pop up.
  അസംബ്ലി പ്രക്രിയ
  d.) Combination of board A and Board B (with direction, positioning the arrows of the two boards are as shown below) after the two positioning arrows are aligned, solder the two boards together with a soldering iron.
  അസംബ്ലി പ്രക്രിയ
  i.) Align the two positioning arrows first
  ii.) Solder the two boards with tin wire
  iii.) The positioning arrows of board A and board B are shown in the enlarged picture on the upper left
  e.) Combination of the battery box and Board C
  അസംബ്ലി പ്രക്രിയ
  i.) Pass the battery box wire out of the bottom of board C according to the corresponding polarity
  ii.) Reserve a certain length of wire, cut off the excess wire
  iii.) Solder the battery box wire — matching + red, – black
  iv.) Combine the battery box with screws and nuts
 4. Combination of the pre-assembled Board A and B to Board C positioning the power polarity correctly with positive over positive like shown below
  അസംബ്ലി പ്രക്രിയ
 5. Solder the top one LED long lead + with square solder joint
  അസംബ്ലി പ്രക്രിയ

Now your Christmas Tree is complete, the finished picture is as follows:

Finished product and diagram of each interface and key

Two power supply methods: 

 1. 3 AA batteries (sold separately)
 2. External 5 VDC USB-A power supply/port (sold separately)

Finished product and diagram

സവിശേഷതകൾ:

വർക്കിംഗ് വോളിയംtagഇ: DC4.5-5V
Power supply: 3 AA batteries or 5 VDC USB power
Dimension: 2.36” x 2.36” x 5.35” (60mm*60mm*136mm)

പ്രമാണങ്ങൾ / വിഭവങ്ങൾ

പാർട്സ് എക്സ്പ്രസ് 320-291 3D നിറം മാറ്റുന്ന LED ക്രിസ്മസ് ട്രീ കിറ്റ് [pdf] ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽ
320-291, 3D Color Changing LED Christmas Tree Kit, 320-291 3D Color Changing LED Christmas Tree Kit, Color Changing LED Christmas Tree Kit, Changing LED Christmas Tree Kit, LED Christmas Tree Kit, Christmas Tree Kit, Tree Kit

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *