അനലോഗ് ലോഗോDC2383A-B മൂല്യനിർണ്ണയ ബോർഡ്
ഉപയോക്തൃ ഗൈഡ്

Quad 17V, 1.25A Synchronous Step-DownRegulator with Ultralow Quiescent Current

വിവരണം

Demonstration circuit 2383A-B features the LT ® 3644-2: the wide input and output voltagഇ ശ്രേണി, ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയും പവർ ഡെൻസിറ്റിയും, ക്വാഡ് 1.25A ഔട്ട്പുട്ട് DC/DC സിൻക്രണസ് സ്റ്റെപ്പ്-ഡൗൺ മോണോലിത്തിക്ക് റെഗുലേറ്റർ. ഇൻപുട്ട് വോളിയംtage range of DC2383A-A is 2.7V to 17V. The default demo board setting of VOUT1, VOUT2, VOUT3, and VOUT4 is 1.2V, 3.3V, 2.5V, and 1.8V at 1.25A maximum DC output current per channel. There are two assembly versions. The DC2383A-B features LTC3644-2 which operates at an internally fixed frequency of 2.25MHz (Typ), while the DC2383A-A features LTC3644 which operates at an internally fixed frequency of 1MHz (Typ). Peak current limit is internally fixed at 2.2A typical per channel. Each channel comes with independent run pin control and power good indicators. Phase shift selection of either 0 degrees or 180 degrees between switch rising edge of channels 1, 2 and channels 3, 4 is also available.
DC2383A-B provides optional onboard 0Ω jumpers to configure the LTC3644-2 as 4-phase dual 2.5A/2.5A outputs or 4-phase triple 2.5A/1.25A/1.25A outputs. Optional 0Ω jumpers connecting VIN1 to VIN2, VIN3, and
VIN4 are available for users to operate selected channels of LTC3644-2 at different input voltages than VIN1.
A user-selectable MODE/SYNC input is provided to allow users to trade off ripple noise for light load efficiency: pulse-skipping mode (PS) or Burst Mode ® operation delivers higher efficiency at light load while forced continuous conduction mode (FCM) is preferred for noise sensitive applications. The MODE/SYNC pin can also be used to synchronize the switching frequency to an external clock or set the phase shift between channels 1, 2, and channels 3, 4. Constant frequency, peak current mode control architecture and integrated internal control loop compensation network, allows very fast transient response to line and load changes while maintaining loop stability.
The LTC3644-2 is available in a thermally enhanced, low-profile 36-lead 5mm x 5mm BGA package. It is recommended to read the LTC3644-2 datasheet and demo board manual prior to using or making any changes to DC2383A-B.

പ്രകടന സംഗ്രഹം

Specifications are at TA = 25°

പാരാമീറ്റർ വ്യവസ്ഥകൾ MIN TYP MAX ൽ UNITS
ഇൻപുട്ട് വോളിയംtage Range VIN 2.7 17 V
Demo Board Default Output Voltages VOUT1, VOUT2, VOUT3, VOUT4 FSW = 2.25
MHzBurst Mode
VIN = 2.7V to 17V (VOUT < VIN)
ILOAD = 0A to 1.25A per Channel
1.176 3.234 2.45 1.764 1.2 3.3
2.5 രൂപ
1.224 .366
2.55
1.836
V
Default Switching Frequency Internally Fixed Switching Frequency 1.8 2.25 2.6 മെഗാഹെട്സ്
Maximum Continuous Output Current IOUT per Channel IOUT1, IOUT2, IOUT3, IOUT4 FSW = 2.25MHz VIN = 2.7V to 17V (VOUT < VIN) VOUT = 1.2V, 1.8V, 2.5V, 3.3V 1.25 A
Efficiency at DC VIN = 5V FSW = 2.25MHz 125 %
VOUT1 = 1.2V at IOUT1 = 1A 80.6
VOUT2 = 3.3V at IOUT2 = 1A 88.1
VOUT3 = 2.5V at IOUT3 = 1A 86.2
VOUT4 = 1.8V at IOUT4 = 1A 84.7

ദ്രുത ആരംഭ നടപടിക്രമം
The MODE/SYNC pin can be used to synchronize the internal oscillator clock frequency to the external clock signal. Place JP3 (MODE/PLLIN) at the CLKIN position, apply an external clock signal at the CLKIN test point (E10) to vary the switching frequency within ±50% of the internal programmed frequency.
The MODE/SYNC pin can also be used to set the phase shift between channels 1, 2 and channels 3, 4 while keeping the PHASE pin tied to INTVCC. The phase shift can be set by modulating the duty cycle of an external clock on the MODE/SYNC pin. In this case, the phase shift will be determined by the applied external clock rising and falling edges. The switch rising edge of channels 1, 2 is synced to the rising edge of the external clock and the switch rising edge of channels 3, 4 is synced to the falling edge of the external clock. Crosstalk between channels can be avoided by adjusting the phase shift between channels such that the SW edges do not coincide.
(Option) 4-Phase Dual 2.5A/2.5A Output Current Configuration:
DC2383A-B can be configured as dual 2.5A/2.5A outputs.
Channel 1 and channel 4 are master channels, and channel 2 and channel 3 are slaves.
The following simple modification is required:

 1. Tie VIN1, VIN2, VIN3, and VIN4 together or tie VIN1 and VIN2, VIN3 and VIN4 together if operating channels 1 and channel 2 at different input voltage than that of channel 3 and channel 4. Make sure SVIN is tied to the highest input supply voltage.
 2. Tie SW1 and SW2, SW3 and SW4 together. Since SW1 and SW2, SW3 and SW4 are tied together, there is only one inductor needed for each output voltage rail. Calculate and insert the inductors needed for L1 and L4, and remove L2 and L3.
 3. Tie FB2 and FB3 to INTVCC.
 4. Float (do not use) PGOOD2 and PGOOD3. Only PGOOD1 and PGOOD4 are active.
 5. Tie RUN1 and RUN2, RUN3 and RUN4 together. Note: Make sure to float all the unused onboard RUN pin jumpers to avoid accidentally shorting VIN to GND.
 6. Tie PHASE pin to INTVCC. Refer to the demo board DC2383A-B schematic for more details.

(Option) 4-Phase Triple 2.5A/1.25A/1.25A Output Circuit Configuration:
DC2383A-B can be configured as triple 2.5A/1.25A/1.25A outputs.
Channel 1 is a master channel, channel 2 is a slave. Channel 3 and channel 4 are independent channels.
The following simple modification is required:

 1. Tie VIN1, VIN2, VIN3, and VIN4 together, or tie VIN1 and VIN2 together, and VIN3 and VIN4 can be at different input voltages than VIN1 and VIN2. Make sure SVIN is tied to the highest input supply voltage.
 2. Tie SW1 and SW2 together. There is only one inductor needed for this output voltage rail. Calculate and insert the inductor needed for L1 and remove L2.
 3. Tie FB2 to INTVCC.
 4. Float (do not use) PGOOD2. Only PGOOD1, PGOOD3, and PGOOD4 are active.
 5. Tie RUN1 and RUN2 together. Note: Make sure to float all unused onboard RUN pin jumpers to avoid accidentally shorting VING to GND.
 6. Tie PHASE pin to INTVCC.
 7. Channel 3 and Channel 4 are left unchanged since these two channels operate as independent channels.
  Refer to the demo board DC2383A-B schematic for more details.

ദ്രുത ആരംഭ നടപടിക്രമം

ANALOG DEVICES DC2383A-B Evaluation Board - Fig ANALOG DEVICES DC2383A-B Evaluation Board - Fig 1

ദ്രുത ആരംഭ നടപടിക്രമം

ANALOG DEVICES DC2383A-B Evaluation Board - Fig 2

ചിത്രം 3. Measured Efficiency at VIN = 5V, FSW = 2.25MHz, Burst Mode

ANALOG DEVICES DC2383A-B Evaluation Board - Fig 3

VOUT1 = 1.2V, VOUT2 = 3.3V, VOUT3 = 2.5V, VOUT4 = 1.8V
ILOAD = 1.25A per Channel
TA = 25°C, No Heat Sink, No Forced Airflow
ചിത്രം 4. Thermal Performance at VIN = 5V, fSW = 2.25MHz

ANALOG DEVICES DC2383A-B Evaluation Board - Fig 4
(a) Load Transient Response: VIN = 8V, VOUT = 1.2V (b) Load Transient Response: VIN = 12V, VOUT = 1.8V
ANALOG DEVICES DC2383A-B Evaluation Board - Fig 5
(c) Load Transient Response: VIN = 12V, VOUT = 2.5V (d) Load Transient Response: VIN = 12V, VOUT = 3.3V

Figure 5. Load Transient Responses
Load Transient Response Test Conditions:

FSW = 2.25MHz Typical
VOUT1 = 1.2V, VOUT2 = 3.3V, VOUT3 = 2.5V, VOUT4 = 1.8V
L1 = L4 = 1µH
L2 = L3 = 2.2µH
Load Step = 0.625A to 1.25A at di/dt = 1A/µs
COUT_ceramic = 1×47µF/1206 + 1x10uF/1206 (per Channel)
Feedforward Capacitor: CFF = 68pF (per Channel)

ഭാഗങ്ങളുടെ പട്ടിക

ഇനം QTY REFERENCE ഭാഗം വിവരണം നിർമ്മാതാവ്/ഭാഗം നമ്പർ

Required Circuit Components

1 4 CFF1, CFF2, CFF3, CFF4 CAP, 0402 68pF 5% 50V C0G MURATA, GRM1555C1H680JA01D
2 1 C1 CAP. 2917 22uF 20% 35V TANT AVX, TPSE226M035R0125
3 7 C2, C4, C5, C7, C9, C10, C14 CAP, 0805 10uF 10% 25V X5R MURATA, GRM21BR61E106KA73L
4 5 C3, C6, C11, C12, C15 CAP, 0603 4.7uF 20% 25V X5R MURATA, GRM188R61E475ME11D
5 1 C16 CAP, 0603 1uF 10% 25V X7R MURATA, GRM188R71E105KA12D
6 4 C19, C21, C23, C25 CAP, 1206 47uF 10% 16V X5R MURATA, GRM31CR61C476ME44L
7 4 C20, C22, C24, C26 CAP, 1206 10uF 10% 25V X7R KEMET, C1206C106K3RACTU
8 2 എൽ 1, എൽ 4 IND, 1uH MURATA, DFE252012F-1R0M
9 2 എൽ 2, എൽ 3 IND, 2.2uH MURATA, DFE252012F-2R2M
10 5 RSET1, RSET2, RSET3, RSET4, R25 RES, 0402 100K OHM 1% 1/16W PANASONIC, ERJ2RKF1003X
11 9 R1, R2, R9, R13, R14, R17, R18, R23, R24 RES, 0402 0 OHM JUMPER വിഷയ്, CRCW04020000Z0ED
12 4 R3, R4, R5, R6 RES, 0402 100k OHMS 1% 1/16W വിഷയ്, CRCW0402100KFKED
13 1 R7 RES, 0402 2.2 OHMS 1% 1/16W VISHAY, CRCW04022R20FNED
14 6 R8, R10, R11, R12, R15, R16 RES, 0402 10M OHMS 1% 1/16W വിഷയ്, CRCW040210M0FKED
15 1 R19 RES, 0402 22.1K OHMS 1% 1/16W വിഷയ്, CRCW040222K1FKED
16 1 R22 RES, 0402 31.6K OHM 1% 1/16W വിഷയ്, CRCW040231K6FKED
17 1 R28 RES, 0402 49.9K OHMS 1% 1/16W വിഷയ്, CRCW040249K9FKED
18 3 R29, R30, R31 RES, 0805 0 OHM JUMPER VISHAY, CRCW08050000Z0EA
19 1 U1 IC, QUAD 17V, 1.25A SYNCHRONOUS STEP-DOWN REGULATOR ANALOG DEVICES, LTC3644EY-2

Additional Demo Board Circuit Components

1 0 C8, C13, C17, C18 CAP, 0402 OPTION ഓപ്ഷൻ
2 0 C27, C28, C29, C30 CAP, 1206 OPTION ഓപ്ഷൻ
3 0 R20, R21, R26, R27 RES, 0402 OPTION ഓപ്ഷൻ
4 0 R32 RES, 1206 OPTION ഓപ്ഷൻ
5 0 R33, R34, R37, R38, R39 RES, 0603 OPTION ഓപ്ഷൻ
6 0 R35, R36 RES, 0805 OPTION ഓപ്ഷൻ

Hardware: For Demo Board Only

1 16 E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E12, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21 TURRET MILL-MAX, 2501-2-00-80-00-00-07-0
2 10 E8, E9, E10, E11, E13, E22, E23, E24, E25, E26 TURRET MILL-MAX, 2308-2-00-80-00-00-07-0
3 5 JP1, JP2, JP4, JP5, JP6 HEADER, 3PIN, 2mm WURTH, ELEKTRONIK, 62000311121
4 1 JP3 HEADER, 2X4PINS 2mm WURTH, ELEKTRONIK, 62000821121
5 4 JP7, JP8, JP9, JP10 HEADER, 2PIN, DBL ROW 2mm WURTH, ELEKTRONIK, 62000421121
6 4 MH1, MH2, MH3, MH4 STANDOFF, SNAP ON 12.7mm WURTH, ELEKTRONIK, 702935000
7 10 XJP1, XJP2, XJP3, XJP4, XJP5, XJP6, XJP7, XJP8, XJP9, XJP10 SHUNT, 2mm WURTH, ELEKTRONIK, 60800213421

സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രം

ANALOG DEVICES DC2383A-B Evaluation Board - Fig 8

സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രം
OPTIONAL JUMPERS FOR PARALLELING PHASES FOR DESIRED NUMBER OF OUTPUT VOLTAGE RAILS (SHARING THE SAME VIN1)

ANALOG DEVICES DC2383A-B Evaluation Board - Fig 10

NUMBER OF OUTPUT VOLTAGE RAILS Paralleling Channel Master Channel 0 OHM (Required) OPT (Do not stuff) PHASE (JP13)
QUAD 1.25A                               4 1 / 2 / 3 / 4 R33, R34, R35, R36, R37, R38, R39 INTVCC
TRIPLE 2.5A/1.25A/1.25A          3 1 + 2/3/4 1 R33, R35, R37 R4, R9, R10, R17, RSET2, CFF2, R19, R34, R36, R38, R39, L2, JP2 INTVCC
DUAL  2.5A/2.5A                        2 1+2/3+4 1, 4 R33, R34, R35, R36, R37, R38 R4, R5, R9, R10, R13, R15, R17, R18, RSET2, RSET3, CFF2, CFF3, R19, R22, R39 L2, L3, JP2, JP5 INTVCC

ശ്രദ്ധിക്കുക:
Please refer to the datasheet and demo board manual for more details and examples of paralleling phases to obtain the desired number of output voltagഇ റെയിലുകൾ.
ഉപഭോക്തൃ അറിയിപ്പ്
ANALOG DEVISES INC. HAS MADE THE BEST EFFORT TO DESIGN A CIRCUIT THAT MEETS CUSTOMER-SUPPLIED SPECIFICATIONS; HOWEVER, IT REMAINS THE CUSTOMER’S RESPONSIBILITY TO VERIFY PROPER AND RELIABLE OPERATION IN THE ACTUAL  APPLICATION. COMPONENT  SUBSTITUTION AND PRINTED CIRCUIT BOARD LAYOUT MAY SIGNIFICANTLY AFFECT CIRCUIT PERFORMANCE OR RELIABILITY. CONTACT  NALOG DEVICES INC. APPLICATIONS ENGINEERING FOR ASSISTANCE.
THIS CIRCUIT IS PROPRIETARY TO ANALOG DEVICES INC. AND SUPPLIED FOR USE WITH ANALOG DEVICES INC. PARTS.

ANALOG DEVICES DC2383A-B Evaluation Board - Fig 16

Information furnished by Analog Devices is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by Analog Devices for its use, nor for any infringements f patents or other rights of third parties that may result from its use. Specifications subject to change without notice. No license is granted by implication or otherwise under any  atent or patent rights of Analog Devices.

ANALOG DEVICES DC2383A-B Evaluation Board - Fig 11 ESD ജാഗ്രത
ESD (ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഡിസ്ചാർജ്) സെൻസിറ്റീവ് ഉപകരണം. ചാർജ്ജ് ചെയ്ത ഉപകരണങ്ങളും സർക്യൂട്ട് ബോർഡുകളും തിരിച്ചറിയാതെ തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാം. ഈ ഉൽപ്പന്നം പേറ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്രൈറ്ററി പ്രൊട്ടക്ഷൻ സർക്യൂട്ട് ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഉയർന്ന ഊർജ്ജ ESD-ക്ക് വിധേയമായ ഉപകരണങ്ങളിൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാം. അതിനാൽ, പ്രവർത്തനക്ഷമത കുറയുകയോ പ്രവർത്തനക്ഷമത നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശരിയായ ESD മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണം.
നിയമപരമായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും
ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന മൂല്യനിർണ്ണയ ബോർഡ് (ഏതെങ്കിലും ടൂളുകൾ, ഘടക ഡോക്യുമെന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്തുണാ സാമഗ്രികൾ, "ഇവാലുവേഷൻ ബോർഡ്" എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം) ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ("എഗ്രിമെന്റ്") പാലിക്കാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. മൂല്യനിർണ്ണയ ബോർഡ്, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അനലോഗ് ഉപകരണങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിബന്ധനകളും വിൽപ്പന വ്യവസ്ഥകളും നിയന്ത്രിക്കും. നിങ്ങൾ കരാർ വായിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്നതുവരെ മൂല്യനിർണ്ണയ ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കരുത്. മൂല്യനിർണ്ണയ ബോർഡിന്റെ നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗം നിങ്ങൾ കരാറിന്റെ സ്വീകാര്യതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഉടമ്പടി നിങ്ങളും ("ഉപഭോക്താവ്") അനലോഗ് ഉപകരണങ്ങൾ, Inc. ("ADI"), വൺ ടെക്നോളജി വേ, നോർവുഡ്, MA 02062, USA എന്നതിൽ അതിന്റെ പ്രധാന ബിസിനസ്സ് സ്ഥലമുണ്ട്. കരാറിന്റെ നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമായി, മൂല്യനിർണ്ണയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മാത്രം മൂല്യനിർണ്ണയ ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ADI ഉപഭോക്താവിന് സൗജന്യവും പരിമിതവും വ്യക്തിഗതവും താൽക്കാലികവും നോൺ-എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് അല്ലാത്തതും സബ്‌ലൈസൻസബിൾ അല്ലാത്തതും കൈമാറ്റം ചെയ്യാനാവാത്തതുമായ ലൈസൻസ് നൽകുന്നു. ഉപഭോക്താവ് മനസ്സിലാക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, മൂല്യനിർണ്ണയ ബോർഡ് മുകളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഏകവും പ്രത്യേകവുമായ ഉദ്ദേശ്യത്തിനായാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്, കൂടാതെ മൂല്യനിർണ്ണയ ബോർഡ് മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ലൈസൻസ് ഇനിപ്പറയുന്ന അധിക പരിമിതികൾക്ക് വിധേയമാണ്: ഉപഭോക്താവ് (i) ഇവാലുവേഷൻ ബോർഡ് വാടകയ്‌ക്കെടുക്കുകയോ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കുകയോ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയോ വിൽക്കുകയോ കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയോ സബ്‌ലൈസൻസ് നൽകുകയോ വിതരണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുത്; കൂടാതെ (ii) മൂല്യനിർണ്ണയ ബോർഡിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിയെ അനുവദിക്കുക. ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, "മൂന്നാം കക്ഷി" എന്ന പദത്തിൽ എഡിഐ, ഉപഭോക്താവ്, അവരുടെ ജീവനക്കാർ, അഫിലിയേറ്റുകൾ, ഇൻ-ഹൗസ് കൺസൾട്ടന്റുകൾ എന്നിവ ഒഴികെയുള്ള ഏതൊരു സ്ഥാപനവും ഉൾപ്പെടുന്നു. മൂല്യനിർണ്ണയ ബോർഡ് ഉപഭോക്താവിന് വിൽക്കില്ല; മൂല്യനിർണ്ണയ ബോർഡിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ വ്യക്തമായി അനുവദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ADI നിക്ഷിപ്തമാണ്. രഹസ്യാത്മകത. ഈ കരാറും മൂല്യനിർണ്ണയ ബോർഡും എല്ലാം ADI-യുടെ രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ളതും ഉടമസ്ഥാവകാശമുള്ളതുമായ വിവരങ്ങളായി കണക്കാക്കും. ഉപഭോക്താവ് ഒരു കാരണവശാലും മൂല്യനിർണ്ണയ ബോർഡിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം മറ്റേതെങ്കിലും കക്ഷിക്ക് വെളിപ്പെടുത്താനോ കൈമാറാനോ പാടില്ല. മൂല്യനിർണ്ണയ ബോർഡിന്റെ ഉപയോഗം നിർത്തുകയോ ഈ കരാർ അവസാനിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ, മൂല്യനിർണ്ണയ ബോർഡ് എഡിഐയിലേക്ക് ഉടൻ തിരികെ നൽകാൻ ഉപഭോക്താവ് സമ്മതിക്കുന്നു. അധിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മൂല്യനിർണ്ണയ ബോർഡിലെ എഞ്ചിനീയർ ചിപ്പുകൾ ഡിസ്അസംബ്ലിംഗ് ചെയ്യാനോ ഡീകംപൈൽ ചെയ്യാനോ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനോ പാടില്ല. മൂല്യനിർണ്ണയ ബോർഡിന് സംഭവിച്ച ഏതെങ്കിലും നാശനഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വരുത്തുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ചോ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഉപഭോക്താവ് എഡിഐയെ അറിയിക്കണം, സോളിഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മൂല്യനിർണ്ണയ ബോർഡിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ഉള്ളടക്കത്തെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും പ്രവർത്തനം ഉൾപ്പെടെ. മൂല്യനിർണ്ണയ ബോർഡിലെ മാറ്റങ്ങൾ RoHS നിർദ്ദേശം ഉൾപ്പെടെ എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്താതെ, ബാധകമായ നിയമത്തിന് അനുസൃതമായിരിക്കണം. ടെർമിനേഷൻ. ഉപഭോക്താവിന് രേഖാമൂലമുള്ള അറിയിപ്പ് നൽകുമ്പോൾ എഡിഐ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ കരാർ അവസാനിപ്പിക്കാം. ആ സമയത്ത് മൂല്യനിർണ്ണയ ബോർഡ് എഡിഐയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഉപഭോക്താവ് സമ്മതിക്കുന്നു. ബാധ്യതാ പരിമിതി. ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന മൂല്യനിർണ്ണയ ബോർഡ് "ഇത് പോലെ തന്നെ" നൽകിയിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ അഡി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വാറന്റികളോ പ്രതിനിധാനങ്ങളോ നൽകുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും പ്രാതിനിധ്യം, പ്രകടിപ്പിക്കൽ, ഉറപ്പ്, വാറന്റികൾ, പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്, ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യത്തിനായുള്ള വിലയിരുത്തൽ, ശീർഷക, ശാരീരികക്ഷമത എന്നിവയുടെ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, മാത്രമല്ല ബ property ദ്ധിക സ്വത്തവകാശത്തിന്റെ ലംഘനത്തിന്റെ ലംഘനം . IN NO EVENT WILL ADI AND ITS LICENSORS BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE CUSTOMER’S POSSESSION OR USE OF THE EVALUATION BOARD, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS, DELAY COSTS, LABOR COSTS OR LOSS OF GOODWILL. എല്ലാ കാരണങ്ങളിൽ നിന്നും ആഡിയുടെ മൊത്തം ബാധ്യത നൂറ് യുഎസ് ഡോളറിന്റെ ($100.00) തുകയായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കയറ്റുമതി. The customer agrees that it will not directly or indirectly export the Evaluation Board to another country, and that it will comply with all applicable United States federal laws and regulations relating to exports. ഭരണ നിയമം. കോമൺ‌വെൽത്ത് ഓഫ് മസാച്ചുസെറ്റ്‌സിന്റെ (നിയമ നിയമങ്ങളുടെ വൈരുദ്ധ്യം ഒഴികെ) അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഈ ഉടമ്പടി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് നിയമ നടപടിയും മസാച്യുസെറ്റ്‌സിലെ സഫോൾക്ക് കൗണ്ടിയിലെ അധികാരപരിധിയിലുള്ള സംസ്ഥാന അല്ലെങ്കിൽ ഫെഡറൽ കോടതികളിൽ കേൾക്കും, കൂടാതെ ഉപഭോക്താവ് അത്തരം കോടതികളുടെ വ്യക്തിഗത അധികാരപരിധിയിലും വേദിയിലും സമർപ്പിക്കുന്നു.

അനലോഗ് ലോഗോ01 / 22
www.analog.com
©അനലോഗ് ഉപകരണങ്ങൾ, INC. 2022

പ്രമാണങ്ങൾ / വിഭവങ്ങൾ

ANALOG DEVICES DC2383A-B Evaluation Board [pdf] ഉപയോക്തൃ ഗൈഡ്
DC2383A-B, Evaluation Board, DC2383A-B Evaluation Board, Board, Motherboard

അവലംബം

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.