Упатство за употреба на SAMSUNG NX58M6650WS Gas Range

NX58M6650WS Опсег на гас со опсег на гас Упатство за употреба NX58*665***/NX58*663*** ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ако информациите во ова упатство не се следат точно, може да дојде до пожар или експлозија што ќе предизвика материјална штета, лична повреда или смрт. · НЕ чувајте или користете бензин или други запаливи пареи и течности во близина на овој или кој било друг апарат. ·…