scheppach EB1700 Earth Auger Упатство за употреба

чл.бр. 5904702903 / 5904702904 AusgabeNr. 5904702850 Рев.бр. 28/10/2020 EB1700 Заземјен шнекер Превод на оригиналниот прирачник за употреба ВНИМАНИЕ!: Внимателно прочитајте го упатството пред да ракувате со оваа машина! Објаснување на симболите на опремата Прочитајте го целосното упатство за употреба пред да го користите апаратот Прочитајте, разберете и следете ги сите предупредувања. Секогаш носете заштитни очила, заштита за слух и…