GE APPLIANCES UCG1500 Series 15 Inch Built-In Compactors Instructions

GE APPLIANCES UCG1500 Series 15-инчни вградени компактори Упатство за употреба GEAppliances.com. www.geappliances.ca ПРЕД ДА ПОЧНЕТЕ Прочитајте ги овие упатства целосно и внимателно. ⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ За ваша безбедност, информациите во ова упатство мора да се следат за да се минимизира ризикот од пожар, експлозија, електричен удар и да се спречи оштетување на имотот, лична повреда или смрт. ⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ За…