Прирачник за инструкции за генератор на текст за е-пошта RKI INSTRUMENTS 82-5201-01

Прирачник за инструкции за генератор на текст за е-пошта RKI INSTRUMENTS 82-5201-01

www.rkiinstruments.com

гаранција на производот
RKI Instruments, Inc. гарантира дека опремата за аларм за гас што ја продаваме да нема дефекти во материјалите, изработката и перформансите во период од една година од датумот на испорака од RKI Instruments, Inc. Сите делови што ќе се најдат неисправни во тој период ќе бидат поправени или заменет, по наша желба, бесплатно. Оваа гаранција не важи за оние предмети кои по својата природа се предмет на влошување или потрошувачка при нормална услуга, и кои мора да се чистат, поправаат или заменуваат на рутинска основа. Прampдел од таквите ставки се:

 • а) Абсорбентни патрони
 • б) Пумпни дијафрагми и вентили
 • в) Осигурувачи
 • г) Батерии
 • д) Елементи на филтерот

Гаранцијата се поништува со злоупотреба, вклучувајќи механички оштетувања, промена, грубо ракување или процедури за поправка кои не се во согласност со прирачникот на операторот. Оваа гаранција го покажува целосниот обем на нашата одговорност и ние не сме одговорни за трошоците за отстранување или замена, трошоци за локална поправка, транспортни трошоци или непредвидени трошоци направени без наше претходно одобрение.
ОВАА ГАРАНЦИЈА ЕКРИЧНО ЗАМЕНА НА БИЛО И СИТЕ ДРУГИ ГАРАНЦИИ И ЗАСТАПУВАЊА, ИЗРАЗЕНИ ИЛИ ИМПЛИЦИРАНИ, И СИТЕ ДРУГИ ОБВРСКИ ИЛИ ОБВРСКИ ОД ДЕЛОТ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ НЕ ВКЛУЧЕНИ ВКЛУЧЕН ВКЛУЧЕН СТРУМЕНТ. . ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ RKI INSTRUMENTS, Inc. НЕМА ДА СЕ ОДГОВАРА ЗА ИНДИРЕКТНА, ИНЦИДЕНТАЛНА ИЛИ СОСЕДНИЧКА ЗАГУБА ИЛИ ОШТЕТУВАЊЕ ОД КАКОВ ВИД ПОВРЗАНИ СО УПОТРЕБАТА НА НЕГОВИТЕ ПРОИЗВОДИ ИЛИ НЕСОСТАВУВАЊЕ НА НЕГОВИОТ ПРОДУКТ.
Оваа гаранција опфаќа инструменти и делови што им се продаваат на корисниците од овластени дистрибутери, дилери и претставници назначени од RKI Instruments, Inc.
Ние не претпоставуваме обесштетување за каква било несреќа или штета предизвикана од работата на овој монитор за гас, а нашата гаранција е ограничена на замена на делови или наши комплетни производи.

Во текотview

Генераторот за е-пошта/текст 82-5201-01 е способен да следи 4 групи контакти и да испраќа е-пошта и/или текстуална порака кога контактот се отвора или затвора. Може да испрати и е-пошта и/или текстуална порака кога ќе се вклучи. Генераторот за е-пошта/текст е инсталиран во пластично куќиште кое има черупка за олеснување на напрегањето на дното. Под генераторот за е-пошта/текст е инсталирано AC/DC напојување. Влезните приклучоци за наизменична струја на напојувањето се поврзани со приклучната лента на дното на монтажната плоча за да може лесно да се поврзе напојувањето на местото на инсталација. Излезните жици за еднонасочна струја се поврзани со влезните терминали на е-пошта/генератор на текст.
Прирачник со упатства за генератор на текст на е-пошта RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 - Слика 1

спецификации

Прирачник со упатства за генератор на текст на е-пошта RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 - Спецификации

инсталација

 1. Изберете го местото за монтирање. Кога избирате место за монтирање, земете ги предвид следниве фактори:
  • Дали е достапен извор на наизменична или еднонасочна енергија?
  • Дали има доволно простор за отворање на вратата на куќиштето и за поврзување со жици (види слика 2)?
 2. Нозете за монтирање и хардверот за инсталирање на стапалата за монтирање се испорачуваат во кеса во внатрешноста на куќиштето. Инсталирајте ги стапалата за монтирање како што е прикажано подолу.
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Прирачник за инструкции за генератор на текст за е-пошта - инсталација
 3. Поставете го мониторот на вертикална површина на ниво на очите (4 1/2 до 5 стапки од подот).
 4. Користете завртки 3/16" низ отворите во стапалата за монтирање на секој агол од куќиштето за да го прицврстите куќиштето на површината за монтирање.

Прирачник со упатства за генератор на текст на е-пошта RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 - Слика 2

Монтажни

 1. Ако користите наизменична струја:
  а. Одвртете ги и извадете ги навртките за држење од капакот на лентата на приклучокот за наизменична струја.
  б. Насочете ги жиците за наизменична струја низ черупката за олеснување на напрегањето на дното на куќиштето.
  в. Поврзете жица од изворот за напојување со наизменична струја во терминалот „H“ на приклучната лента за наизменична струја.
  г. Поврзете неутрална жица од изворот на наизменична струја во приклучокот „N“ на приклучната лента за наизменична струја.
  д. Поврзете жица за заземјување од изворот за напојување со наизменична струја во приклучокот „G“ на приклучната лента за наизменична струја.
  ѓ. Повторно инсталирајте го капакот на лентата за приклучок за наизменична струја користејќи ги навртките за држење.
  Прирачник со упатства за генератор на текст на е-пошта RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 - Слика 3
 2. Ако користите извор на енергија од 9 – 12 VDC:
  а. Исклучете ги фабрички инсталираните црвени и црни жици од влезните терминали на генераторот за е-пошта/текст.
  б. Насочете ги жиците за еднонасочна струја низ черупката за олеснување на напрегањето на дното на куќиштето.
  в. Поврзете ја линијата „+“ на изворот на енергија со терминалот „+“ на приклучната лента за еднонасочна струја.
  г. Поврзете ја линијата „-“ на изворот за напојување со терминалот „-“ на приклучната лента DC.
  Прирачник со упатства за генератор на текст на е-пошта RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 - Слика 4
 3. Поврзете ги 2-те терминали за секој влез за затворање контакт со контактите што се наменети да ги следат.
 4. Затегнете ја завртката на черупката за олеснување на напрегањето за да ги прицврстите жиците.
 5. Вклучете го изворот на напојување.

конфигурација

Влегување во режим на конфигурација и почетна врска
 1. Поврзете го напојувањето со уредот. Ако уредот се вклучува првпат, ќе се вклучи во режим на конфигурација и ЛЕР ќе трепка сино. Ако ЛЕР трепка зелено, притиснете го копчето Режим на десната страна на уредот за да се префрлите на режим на конфигурација користејќи алатка со агол од 90°.
 2. Одете до екранот за WiFi на вашиот компјутер, телефон или таблет и пронајдете NCD_Email.
 3. Лозинката за приклучување на мрежата е NCDBeast.
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Упатство за генерирање на текст е-пошта - Лозинката за приклучување на мрежата е NCDBeast
 4. Вашиот уред може автоматски да стартува прелистувач и да ве однесе до конфигурацијата web интерфејс. Ако не, можеби ќе треба повторно да го допрете името на мрежата (на телефон или таблет) или да напишете 172.217.28.1 во прозорецот на прелистувачот Chrome, Firefox или Safari (на компјутер).
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Упатство за генерирање текст на е-пошта - Вашиот уред може автоматски да стартува прелистувач
 5. Конфигурација на уредот web се појавува интерфејс.

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Прирачник за инструкции за генератор на текст за е-пошта - Конфигурација на уредот web се појавува интерфејс

Конфигурација на WiFi

Прирачник со упатства за генератор на текст на е-пошта RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 - Конфигурација на WiFi

 1. Мрежа: изберете WiFi мрежа од 2.4 GHz од паѓачкото мени. Уредот не поддржува мрежи од 5 GHz.
 2. Скриена мрежа: Ако вашата мрежа не се појави, рачно внесете го SSID на мрежата од 2.4 GHz. Уредот не поддржува мрежи од 5 GHz. Не внесувајте ништо во полето Скриена мрежа ако сте избрале мрежа од паѓачкото мени Мрежа.
 3. Лозинка: Ако вашата мрежа е заштитена со лозинка, внесете ја лозинката. Уредот не поддржува мрежи чии лозинки имаат специјални знаци како #$%*. Ако вашата мрежа не е заштитена со лозинка, оставете го ова поле празно.
 4. DHCP: Изберете го полето ако мрежата на која се поврзувате е DHCP мрежа. Деселектирајте го полето ако треба да доделите статична IP адреса.
  ЗАБЕЛЕШКА: Останатите полиња се активни само ако DHCP е отселектирано.
 5. Стандарден портал: внесете ја стандардната IP на портата на мрежата.
 6. Маска за подмрежа: Внесете ја IP маската на подмрежата на мрежата.
 7. Примарен DNS: внесете валидна IP на примарен DNS сервер. IP адресата може да одговара на мрежните поставки или може да биде вообичаен DNS сервер. 8.8.8.8 е IP за примарниот сервер за пребарување DNS на Google.
 8. Секундарно DNS: внесете валидна IP на секундарниот DNS сервер. IP адресата може да одговара на мрежните поставки или може да биде вообичаен DNS сервер. 8.8.4.4 е IP за секундарниот сервер за пребарување на DNS на Google.
 9. Статичка IP адреса: внесете ја статичната IP адреса што сакате уредот да ја користи на вашата мрежа.
Мека конфигурација на АП

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Прирачник за инструкции за генератор на текст за е-пошта - Конфигурација на Soft AP

 1. Soft AP SSID: додека е во режим на конфигурација, уредот делува како пристапна точка за WiFi и емитува SSID. Внесете го SSID што сакате да го емитува уредот.
 2. Лозинка за мека AP: внесете ја лозинката што сакате да ја бара уредот кога се обидува да се поврзе со неговата пристапна точка за WiFi.
Конфигурација на клиентот за е-пошта

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Упатство за генератор на текст за е-пошта - Конфигурација на клиентот за е-пошта

 1. Домаќин: Внесете ја адресата на SMTP-домаќин на брокерот за е-пошта. Вообичаени адреси се smtp.gmail.com и smtp-mail.outlook.com.
  ЗАБЕЛЕШКА: Брокерот за е-пошта мора да биде SMTP.
 2. Порта на домаќинот: Внесете ја SMTP-портата на брокерот за е-пошта. Повеќето брокери за е-пошта кои поддржуваат SMTP конекција користат порта 587.
 3. Е-пошта за најавување: Внесете ја адресата на е-пошта што сакате да ја користите за генерирање е-пошта/текстови. 4. Лозинка: Внесете ја лозинката што се користи за пристап до адресата на е-пошта внесена во е-пошта за најавување.
  ЗАБЕЛЕШКА: Лозинката на сметката за е-пошта не може да го содржи симболот „&“.
 4. Име на уред: Внесете го текстот што сакате да се појави во потписот на испратените е-пошта/текстови. 6. Повторни обиди: внесете колку пати сакате уредот да се обиде да испраќа е-пошта и/или текстуални пораки доколку првичниот обид е неуспешен.
  ЗАБЕЛЕШКА: Ако сакате да користите адреса на Gmail за испраќање е-пораки/текстови, проверете дали е избрана поставката „Дозволи помалку безбедни апликации“ во вашата сметка на Google.
Конфигурација за калибрација

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Упатство за генератор на текст за е-пошта - Конфигурација на калибрација

 1. Циклуси на отскокнување: оваа поставка дефинира колку циклуси на процесорот се потребни за да се одреди промената на статусот. Повеќето контакти отскокнуваат кога првпат ќе воспостават контакт и оваа поставка спречува тие отскокнувања да се снимаат како посебни настани. Не менувајте ја оваа поставка освен ако не е препорачано од RKI Instruments, Inc.
 2. Input Validate: оваа поставка дефинира колку милисекунди контактот мора да остане во променета состојба пред уредот да испрати е-пошта и/или текст. Стандардната поставка е 5000 милисекунди (5 секунди).
Вклучување и внесување е-пошта/текст

Уредот ќе генерира е-пораки и/или текстуални пораки кога уредот ќе се вклучи и/или кога некој од контактите ќе се затвори или отвори. Мора да правите поставки за е-пошта/текст за секој тип на настан (Вклучено, Влез 1 Затвори, Влез 1 Отвори итн.) поединечно, дури и ако сите одат на истата адреса на е-пошта и/или телефонски број. Ако не сакате да се испраќаат е-пошта/текстови за одреден тип на настан, оставете ги полињата празни.

Ако користите сметка на Outlook и сакате да испраќате е-пораки/текстови на повеќе од еден примач, ќе треба да ја потврдите адресата на е-пошта на Outlook првиот пат кога генераторот на е-пошта/текст ќе испрати е-пошта/текст. Првиот обид за испраќање е-пошта/текст нема да биде успешен, а Outlook ќе испрати е-пошта на вашата адреса за е-пошта на Outlook, барајќи од вас да ја потврдите вашата сметка.
RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Упатство за генератор на текст за е-пошта - Вклучување и внесување текстови на е-пошта

 1. Тема: Внесете го насловот на темата за е-поштата/текстот генериран од типот на настанот. Текстот мора да биде алфанумерички и не може да содржи посебни знаци.
 2. Тело на пораката: внесете го телото за е-поштата/текстот генериран од типот на настанот. Текстот мора да биде алфанумерички и не може да содржи посебни знаци.
  ЗАБЕЛЕШКА: Пораката за вклучување вклучува процент на јачина на сигналот WiFitage во прилог на кој било внесен текст.
 3. Recipients: Enter the email address(es) and/or phone number(s) you want to receive emails/ texts for the event type. Separate multiple email addresses and/or phone numbers with a comma (ie. test1@test1.com,test2@test2.com). Do not add any spaces between email addresses or phone numbers. For phone numbers, you must use a XXXXXXXXXX@______ format where the domain name used in the blank field depends on the number’s wireless carrier.

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Упатство за генератор на текст за е-пошта - Внесете ја адресата на е-поштаRKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Упатство за генератор на текст за е-пошта - Внесете ја адресата на е-пошта

Смена на проблеми

Прирачник со упатства за генератор на текст на е-пошта RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 - Решавање проблеми

ЗАБЕЛЕШКА: Генераторот за е-пошта/текст е уред од трета страна. Ве молиме контактирајте со NCD на https://community.ncd.io/ за поддршка за е-пошта/генератор на текст.

Документи / ресурси

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Генератор на текст за е-пошта [pdf] Упатство за употреба
82-5201-01, Генератор на текст за е-пошта, 82-5201-01 Генератор на текст за е-пошта, Генератор на текст, генератор

Референци

Остави коментар

Вашата е-маил адреса нема да биде објавена Задолжителните полиња се означени со *