Документ

Упатство за употреба K RCHER 13282300 KHB 4-18 Plus Battery Set
K RCHER 13282300 KHB 4-18 Plus сет на батерии

инструкции
инструкции

Безбедносни упатства

Икони Прочитајте ги овие оригинални упатства и приложените оригинални упатства за батерискиот пакет/полнач пред да го користите уредот за прв пат. Постапувајте во согласност со нив. Чувајте ги брошурите за идна референца или за идни сопственици.

 • Покрај белешките во упатствата за работа, исто така треба да ги земете предвид општите безбедносни прописи и упатствата за спречување несреќи што се применуваат со закон.
 • Предупредувањата и информативните известувања прикачени на уредот обезбедуваат важни информации за работа без опасност.

Нивоа на опасност 

Икони ОПАСНОСТ
Укажување на непосредна закана од опасност што ќе доведе до тешки повреди, па дури и смрт.

Икони ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Укажување на потенцијално опасна ситуација што може да доведе до тешки повреди, па дури и смрт.

Икони ВНИМАНИЕ
Укажување на потенцијално опасна ситуација што може да доведе до помали повреди.

ВНИМАНИЕ
Укажување на потенцијално опасна ситуација што може да доведе до оштетување на имотот.

Општи безбедносни упатства 

Икони ОПАСНОСТ
Ризик од задушување. Филмот за пакување чувајте го подалеку од дофат на деца.

Икони ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

 • Користете го уредот само за правилна употреба. Земете ги предвид локалните услови и внимавајте на трети страни, особено на децата, кога работите со уредот.
 • Лицата со намалени физички, сетилни или ментални способности и лица кои немаат искуство и знаење, можат да го користат апаратот само доколку се соодветно надгледувани, ако им е дадено упатство за безбедно користење на апаратот од страна на лице одговорно за нивната безбедност и ги разбираат ризиците што се вклучени.
 • Децата не смеат да работат со уредот.
 • Децата мора да бидат надгледувани за да ги спречат да си играат со апаратот.

Икони ВНИМАНИЕ
Обезбедени се сигурносни уреди за ваша сопствена заштита. Никогаш не менувајте или заобиколувајте ги безбедносните уреди.

Операција

ИкониОПАСНОСТ

 • Забрането е работење во експлозивни атмосфери.
 • Кога го користите уредот во опасните зони (на пр. сервисни пумпи), придржувајте се до соодветните безбедносни прописи.
  ИкониПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
 • Не насочувајте го водениот млаз кон луѓе, животни, електрична опрема под напон или лабави предмети.
 • Не прскајте предмети што содржат штетни материи (на пример, азбест).
 • Апаратот содржи електрични компоненти – не чистете го апаратот под млаз вода.

Икони ВНИМАНИЕ

 • Не користете го апаратот ако претходно му паднал, е видливо оштетен или ако протекува.
 • Според важечките прописи, апаратот никогаш не смее да се користи со мрежата за вода за пиење без системски сепаратор. Осигурете се дека поврзувањето со системот за водоснабдување во вашата куќа, со кој работи средството за чистење под притисок, е опремено со системски сепаратор според EN 12729 тип BA.
 • Водата што протече низ системскиот сепаратор повеќе не е класифицирана како пијалак.
 • Никогаш не го оставајте уредот без надзор додека работи.
 • Работете или чувајте го уредот само во согласност со описот или сликата.

ВНИМАНИЕ

 • Оштетување на уредот поради суво работење. Вклучете го уредот само кога е обезбедено снабдување со вода.
 • Не ракувајте со уредот на температури под 0 °C.

Наменска употреба

Користете го средството за чистење на притисокот на батеријата само во приватни домаќинства.
Чистачот под притисок е наменет за чистење машини, возила, згради, алати, фасади, тераси, градинарски машини и сл. со помош на воден млаз.

Заштита на животната средина

Икони  Материјалите за пакување може да се рециклираат. Ве молиме фрлете го пакувањето во согласност со прописите за животна средина.
Икони Електричните и електронските уреди содржат вредни материјали што може да се рециклираат и често компоненти како што се батерии, батерии за полнење или масло, кои – доколку се ракуваат или фрлаат погрешно – можат да претставуваат потенцијална опасност за здравјето на луѓето и животната средина. Сепак, овие компоненти се потребни за правилно функционирање на уредот. Уредите означени со овој симбол не смеат да се фрлаат заедно со ѓубрето од домаќинството.
Икони Работата за чистење што произведува во мрсна отпадна вода, на пр. Машини за перење, перење подвозје итн., Може да се изведува само на станици за перење со сепаратор за масло.
Икони Во некои земји не е дозволено вадење вода од јавните водени патишта.
забелешки за материјалите за содржина (REACH) Тековните информации за материјалите за содржина може да се најдат на: www.kaercher.de/REACH

Додатоци и резервни делови

Користете само оригинални додатоци и оригинални резервни делови.
Тие гарантираат дека апаратот ќе работи без дефекти и безбедно.
Информации за додатоци и резервни делови може да се најдат на www.kaercher.com

Специјални додатоци 

Користете само специјални додатоци со ознака „Рачно“ и син приклучок.

Информации за батерискиот пакет и полначот 

Следниве се достапни како специјални додатоци:

 • Батерии/полначи кои не се вклучени во опсегот на испорака или кои се дополнително потребни
 • Брз полнач и пакет батерии со поголем капацитет

Обем на испорака

Обемот на испорака на апаратот е прикажан на пакувањето. Проверете ја содржината за комплетност при отпакување. Ако недостасува дополнителна опрема или во случај на оштетување при испорака, ве молиме известете го вашиот дилер.

Безбедносни уреди

Заклучување на прекинувачот за напојување 

Заклучувањето го блокира прекинувачот за напојување и го спречува уредот да се вклучи ненамерно.

Симболи на уредот

Икони Уредот може да не е поврзан со јавната мрежа за вода за пиење.

Опис на уредот

Максималната количина на опрема е опишана во овие упатства за работа. Во зависност од користениот модел, постојат разлики во обемот на испорака (види пакување).
За илустрациите, погледнете ја графичката страница Илустрација А

 1. Рамна млазница за нормални задачи за чистење
 2. Механизам за ослободување на млазницата
 3. Спреј копје
 4. Тип плоча
 5. Копче за отклучување на батерискиот пакет
 6. Заклучување на прекинувачот за напојување
 7. Прекинувач
 8. Приклучок за вода со фин филтер
 9. Машина за перење под притисок на батерии
 10. Спојка за поврзување на вода
 11. Градинарско црево (засилено со ткаенина, дијаметар најмалку 1/2 инчи (13 mm), должина најмалку 7.5 m, со комерцијално достапна брза спојка)
 12. Црево за вшмукување со спојка
 13. Напојување на батеријата 18/25 батериски пакет
 14. Стандардна моќност на батеријата од полнач 18 V
 15. Преклопен резервоар

опционално, ** дополнително се бара

Пакет батерии на полнење 

Уредот може да се ракува со единечна батерија од 18 V Kärcher Battery Power.

Почетно стартување

Полнење на батеријата

Наполнете ја батеријата (видете ги упатствата за работа за батерискиот пакет)

Инсталирање на батерискиот пакет

Наполнете ја батеријата (видете упатство за работа за батерискиот пакет).

Инсталирање на батерискиот пакет

Турнете го батерискиот пакет во монтажата во уредот додека звучно не се зацврсти на своето место. Илустрација Б

Снабдување со вода

За вредностите на конекцијата, погледнете ја табличката со типови или поглавје Технички податоци.
Внимавајте на прописите на компанијата за дистрибуција на вода.

Поврзување со водоводна линија

 1. Зашрафете ја спојката на приклучокот за вода на уредот. Илустрација В
 2. Прицврстете го градинарското црево (не е вклучено во опсегот на испорака) на спојката на приклучокот за вода.
 3. Поврзете го градинарското црево со доводот на вода.
 4. Отворете ја чешмата за вода целосно.

Цицање вода од отворени садови

Оваа машина за перење под притисок е погодна за цицање на површинска вода од контејнери (на пр. резервоар за преклопување, кофа, буре за дожд) или од бари. Во зависност од варијантата на уредот, соодветното црево за вшмукување и корпата за преклопување се вклучени во опсегот на испорака.

забелешка
Доколку е потребно, можете да го користите рачното вшмукување црево KÄRCHER SH 5 (специјален додаток, нарачка бр. 2.644-124.0).

За максимална висина на вшмукување, видете во поглавјето Технички податоци.

 1. Наполнете го вшмукувачкото црево со вода.
 2. Прицврстете го цревото за вшмукување на спојката на приклучокот за вода на уредот и закачете го во извор на вода.
 3. Проветрете го цревото за вшмукување

забелешка
Доколку е потребно, извадете го копчето за прскање пред да го испуштите вшмукувачкото црево.

 1. Вклучете го уредот (видете го поглавјето Стартување на уредот).
 2. Работете со уредот додека не се видат повеќе воздушни меури во цревото за вшмукување.
 3. Ослободете го прекинувачот за напојување.
 4. Прицврстете го прекинувачот за напојување со бравата.

Монтирајте го копчето за прскање и млазницата

 1. Приклучете го саканото копче за прскање и заклучете го вртејќи го за 90°.
 2. Турнете ја саканата млазница на копче за прскање додека звучно не кликне на своето место. Илустрација Д

забелешка
За да ја исклучите млазницата, притиснете го ослободувањето на млазницата надолу и извлечете ја млазницата

Операција

ВНИМАНИЕ
Пумпата се суши
Оштетување на уредот
Ако притисокот не се акумулира во уредот по 2 минути, тогаш исклучете го уредот и продолжете според упатствата во поглавјето Упатство за решавање проблеми.

Стартување на уредот

 1. Ослободете ја бравата на прекинувачот за напојување. Илустрација Е
 2. Притиснете го прекинувачот за напојување.

Работа со детергент

забелешка
KÄRCHER ви нуди шишиња со распрскувач со детергент за нега на возилото.

Препорачан метод за чистење

 1. Попрскајте го детергентот ретко на сувата површина и оставете да делува некое време (не дозволувајте да се исуши).
 2. Исплакнете ја олабавената нечистотија со млаз под притисок.

Прекинување на работата

 1. Ослободете го прекинувачот за напојување.
 2. Прицврстете го прекинувачот за напојување со бравата.

Отстранување на батеријата

забелешка
За време на подолги работни паузи, извадете го батерискиот пакет од уредот и прицврстете го од неовластена употреба.

 1. Притиснете го копчето за отклучување на батериите за да го отклучите батерискиот пакет.
 2. Отстранете ја батеријата од уредот. Илустрација Ф

Завршување на операцијата

 1. Ослободете го прекинувачот за напојување.
 2. Затворете ја славината за вода.
 3. Притиснете го прекинувачот за напојување.
  Постојниот притисок во уредот е ослободен.
 4. Исклучете го уредот од водоводот.
 5. Прицврстете го прекинувачот за напојување со бравата.
 6. Отстранете ја батеријата (видете го поглавјето Отстранување на батерискиот пакет).

транспорт

Икони ВНИМАНИЕ
Непочитување на тежината
Опасност од повреда и оштетување
Бидете свесни за тежината на уредот за време на транспортот.

 1. Обезбедете го уредот од лизгање и превртување при транспортирање во возила.

Складирање

Икони ВНИМАНИЕ
Непочитување на тежината
Опасност од повреда и оштетување
Бидете свесни за тежината на уредот за време на складирањето.

 • Чувајте го уредот само во затворен простор.
 • Ставете го уредот на рамна и рамна површина.

Грижа и услуга

Икони ОПАСНОСТ
Неправилно чистење
Краток спој
Исклучете го уредот и извадете ја батеријата пред да извршите каква било работа на уредот.
Не чистете го уредот со црево или воден млаз под висок притисок.

ВНИМАНИЕ
Неправилно чистење
Ризик од оштетување.
Не користете никакви абразивни или агресивни детергенти.
Уредот е без одржување.

Чистење на уредот

Исчистете го уредот со влажна крпа.

Исчистете го ситото во приклучокот за вода

ВНИМАНИЕ
Оштетено сито во приклучокот за вода
Оштетување на уредот преку контаминирана вода
Проверете го ситото за оштетување пред да го вметнете во приклучокот за вода.

Доколку е потребно, исчистете го ситото во приклучокот за вода.

 1. Отстранете ја спојката за поврзување со вода.
 2. Извлечете го ситото.
 3. Исчистете го ситото под проточна вода.
 4. Вметнете го ситото во приклучокот за вода.

Водич за смена на проблеми

ОПАСНОСТ

Допирање на живи делови
Електричен шок
Исклучете го уредот и извадете ја батеријата пред да извршите каква било работа на уредот.
Поправката и работата на електричните компоненти нека ги врши само овластен сервис за корисници.

Можете да ги поправите помалите дефекти користејќи го следновоview.
Ако имате било каков сомнеж, ве молиме контактирајте со вашата овластена служба за корисници.

Уредот не работи
Батерискиот пакет не се наоѓа правилно во уредот

Турнете го батерискиот пакет во монтажата во уредот додека звучно не се зацврсти на своето место.

Состојбата на полнење на батерискиот пакет е премногу ниска
Наполнете го пакетот батерии.

Батерискиот пакет е прегреан

 1. Извадете го батерискиот пакет од уредот и оставете го да се олади.
 2. Не ставајте го уредот и батерискиот пакет на директна сончева светлина.

Пакетот батерии или полначот се неисправни
Заменете го батерискиот пакет или полначот.

Уредот автоматски се исклучува

Прегревање на уредот или батерискиот пакет
Оставете го уредот или батерискиот пакет да се изладат.

Уредот не создава притисок
Млазницата е валкана

 1. Користете игла за да ја отстраните нечистотијата од дупката на млазницата.
 2. Исплакнете ја млазницата од предната страна со вода.

Снабдувањето со вода е премногу ниско

 1. Отворете ја чешмата за вода целосно.
 2. Проверете го влезот на вода за соодветна стапка на проток.
 3. Проверете го финиот филтер во приклучокот за вода.

Протекување на уредот

Уредот протекува мала количина од технички причини. Ако истекувањето е сериозно, побарајте овластен сервис за корисници.

Технички податоци

Податоци за перформансите на уредот
Работен волtagе од батеријата V 18
Класа за заштита III
Работно време (макс.) при целосно полнење на батеријата со батерии од батерија 18/25 мин 14
Работен притисок MPa 2,1
Макс дозволен притисок MPa 2,4
Приклучок за вода
Притисок на храна (макс.) MPa 1,0
Влезна температура (макс. ° C 40
Висина на вшмукување (макс.) m 0,5
Димензии и тежини
Тежина без батерија kg 1,3
Должина x ширина x висина mm 292 x 89 x 228
Утврдени вредности во ак. со EN 60335-2-79
Вредност на вибрации на рака-рака m / s2 2,2
Неизвесност К m / s2 0,7
Ниво на звучен притисок LpA dB (A) 70
Несигурност KpA dB (A) 2
Ниво на јачина на звук LWA + K неизвесностWA dB (A) 84

Предмет на технички модификации.

Гаранција

Гарантните услови издадени од нашата релевантна продажна компанија важат во сите земји. Ќе ги отстраниме можните дефекти на вашиот апарат во рамките на гарантниот период без трошоци, под услов да е причината за дефект во материјалот или во производството. Во случај на гаранција, ве молиме контактирајте со вашиот продавач (со потврдата за купување) или на следната овластена локација за услуги на клиентите.
(Погледнете го горниот дел за адресата)

Декларација за сообразност на ЕУ

Со ова изјавуваме дека машината опишана подолу е во согласност со релевантните основни барања за безбедност и здравје во Директивите на ЕУ, како во неговиот основен дизајн и конструкција, така и во верзијата што е во оптек од нас. Оваа декларација е поништена со какви било промени направени на машината што не се одобрени од нас.

Производ: Чистач на притисок (на батерии)
Тип: 1.328-xxx

Моментално применливи директиви на ЕУ 

2014/35 / ЕУ
2014/30 / ЕУ
2011/65 / ЕУ
2000 / 14 / EC

Користени хармонизирани стандарди 

EN-60335 1
EN 60335-2-54
EN 62233: 2008
EN 55014-1: 2017
EN 55014-2: 2015
EN IEC 63000: 2018

Се користи процедура за евалуација на сообразност 

2000/14/ЕЗ: Анекс V

Ниво на моќност на звукот dB (A) 

Измерени: 82
Гарантирано: 84
Долупотпишаниот делува во име и по полномошно на раководството на компанијата.

Потпис

Супервизор за документација:
С. Рајзер
Алфред Керчер СЕ & копродукции КГ
Алфред-Керчер-ул. 28 - 40
71364 Виненден (Германија)
Ph .: +49 7195 14-0
Факс: + 49 7195 14-2212
Виненден, 2021/02/01

Регистрирајте го вашиот производ и искористете многу придобивкиtages.

www.kaercher.com/welcom

Оценете го вашиот производ и кажете ни го вашето мислење.

http://www.kaercher.com/dealersearch

симбол

Алфред Керчер СЕ & копродукции КГ
Алфред-Керчер-ул. 28-40
71364 Виненден (Германија)
Тел.: +49 7195 14-0
Факс: + 49 7195 14-2212

QR код

Документи / ресурси

K RCHER 13282300 KHB 4-18 Plus сет на батерии [pdf] Упатство за употреба
13282300, KHB 4-18, KHB 4-18 Plus сет батерии, 13282300 KHB 4-18 Plus сет батерии, плус сет батерии, комплет батерии

Референци

Остави коментар

Вашата е-маил адреса нема да биде објавена