Beurer-логото

beurer HK 58 Топлинска подлога

beurer-HK-58-Heat-Pad-product

Објаснување на симболите

Следниве симболи се користат на уредот, во овие упатства за употреба, на пакувањето и на табличката за уредот:

 • Прочитајте ги упатствата!
 • Не вметнувајте иглички!
 • Не користете преклопени или испукани!
 • Да не се користи од многу мали деца (0 3 години).
 • Фрлете го пакувањето на еколошки начин
 • Овој производ ги задоволува барањата на применливите европски и национални директиви.
 • The device has dou­ ble protective insula­tion and therefore complies with protec­tion class 2.
 • Wash at a maximum tem­ perature of 30 °C, Very gentle wash
 • Не белење
 • Не сушете во машина за сушење алишта
 • Не пеглајте
 • Не чистете хемиско чистење
 • Производител
 • Производите демонстративно ги исполнуваат барањата на техничките регулативи на EAEU.
 • Ве молиме фрлете го уредот во согласност со Директивата на ЕЗ – ОЕЕЕ (Отпадна електрична и електронска опрема).
 • The KEMA­KEUR symbol documents the safety and com­ pliance with standards of an electrical product.
 • Ознака за проценета сообразност на Обединетото Кралство
 • The textiles used for this device meet the stringent human ecological requirements of Oeko Tex Standard 100, as ve­rified by Hohenstein Research Institute.
 • ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Предупредување за ризици од повреди или опасности по здравјето
 • ВНИМАНИЕ: Безбедносни информации за можно оштетување на апарати/додатоци.
 • ЗАБЕЛЕШКА: Важна информација.

Предмети вклучени во пакетот

Проверете дали надворешноста на картонската амбалажа за испорака е недопрена и проверете дали е присутна целата содржина. Пред употреба, проверете дали нема видливи оштетувања на уредот или додатоците и дека целиот материјал од пакувањето е отстранет. Ако имате било какви сомнежи, не користете го уредот и контактирајте со вашиот продавач на мало или на наведената адреса за услуги на клиентите.

 • 1 Топлинска подлога
 • Корица 1
 • 1 Контрола
 • 1 упатство за употреба
Опис
 1. Приклучок за напојување
 2. Контрола на
 3. Лизгачки прекинувач (ON = I / OFF = 0 )
 4. Копчиња за поставување температура
 5. Осветлен дисплеј за поставки за температурата
 6. Спојување на приклучокотbeurer-HK-58-Heat-Pad-fig- (1)

Важни упатства Зачувајте за идна употреба

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

 • Непочитувањето на следните забелешки може да резултира со лична повреда или материјална штета (електричен удар, изгореници на кожата, пожар). Следниве информации за безбедност и опасност не се наменети само да го заштитат вашето здравје и здравјето на другите, туку треба да го заштитат и производот. Поради оваа причина, обрнете внимание на овие безбедносни забелешки и вклучете ги овие упатства кога го предавате производот на други лица.
 • This heat pad must not be used by persons who are not sensitive to heat or by other vulnerable persons who may not be able to react to overheating (e.g. diabetics, people with skin alterations due to illness or scarred tissue in the application area, after taking pain relief medi­ cation or alcohol).
 • Оваа топлинска подлога не смее да ја користат многу мали деца (0 години), бидејќи тие не можат да реагираат на прегревање.
 • Топлинската подлога може да ја користат деца постари од 3 и помали од 8 години под услов да се надгледувани. За ова, контролата мора секогаш да биде поставена на минималната температура.
 • Оваа топлинска подлога може да ја користат деца на возраст над 8 години и луѓе со намалени физички, сетилни или ментални вештини или со недостаток на искуство или знаење, под услов да се надгледувани и да добијат упатства како безбедно да ја користат топлинската подлога, и се целосно свесни за последователните ризици од употреба.
 • Децата не смеат да си играат со топлинската подлога.
 • Чистењето и одржувањето на корисникот не смеат да ги вршат деца освен ако не се надгледуваат.
 • Оваа топлинска подлога не е дизајнирана за употреба во болници.
 • This heat pad is only intended for domestic/private use, not for com­ commercial use.
 • Не ставајте пинови.
 • Не користете го кога е превиткано или натрупано.
 • Не користете го ако е влажно.
 • Оваа топлинска подлога може да се користи само заедно со контролата наведена на етикетата.
 • Оваа топлинска подлога мора да биде поврзана само со електричната мрежа волtage што е наведено на етикетата.
 • The electrical and magnetic fields emitted by this heat pad may inter­ fere with the function of a pacemaker. However, they are still well below the limits: electrical field strength: max. 5000 V/m, magnetic field strength: max. 80 A/m, magnetic flux density: max. 0.1 millite­ sla. Please, therefore, consult your doctor and the manufacturer of your pacemaker before using this heat pad.
 • Не влечете, вртете или правете остри свиоци на каблите.
 • Ако кабелот и контролата на подлогата за топлина не се правилно поставени, може да постои ризик да се заплеткаат, да се задават, да се сопнат или да стапнат на кабелот и контролата. Корисникот мора да се погрижи вишокот на должина на кабелот, и воопшто на каблите, безбедно да се насочуваат.
 • Ве молиме често проверувајте ја оваа топлинска подлога за знаци на истрошеност
  or damage. If any such signs are evident, if the heat pad has been used incorrectly, or if it no longer heats up, it must be checked by the manufacturer before being switched on again.
 • Во никој случај не треба сами да ја отворате или поправате топлинската подлога (вклучувајќи ги и додатоците), бидејќи потоа веќе не може да се гарантира беспрекорната функционалност. Непочитувањето на ова ќе ја поништи гаранцијата.
 • Ако мрежниот приклучен кабел на оваа топлинска подлога е оштетен, мора да се отстрани. Ако не може да се отстрани, мора да се отстрани топлинската подлога.
 • Кога оваа топлинска подлога е вклучена:
  • Не ставајте остри предмети на неа
  • Не ставајте никакви извори на топлина, како што се шишиња со топла вода, топлински влошки или слично, на неа
 • Електронските компоненти во контролната контрола се загреваат кога се користи топлинската подлога. Поради оваа причина, контролата никогаш не смее да биде покриена или поставена на подлогата за загревање кога е во употреба.
 • Неопходно е да се набљудуваат информациите во врска со следните поглавја: Ракување, Чистење и одржување и Складирање.
 • Ако имате какви било прашања во врска со користењето на нашите уреди, ве молиме контактирајте го нашиот оддел за услуги на клиентите.

Наменска употреба

ВНИМАНИЕ
Оваа топлинска подлога е дизајнирана само за загревање на човечкото тело.

Операција

Сигурност 

ВНИМАНИЕ 

 • Топлинската подлога е опремена со БЕЗБЕДЕН СИСТЕМ. Оваа технологија на сензор обезбедува заштита од прегревање на целата површина на подлогата за топлина со автоматско исклучување во случај на дефект. Ако БЕЗБЕДНОСНИОТ СИСТЕМ ја исклучил подлогата за греење, поставките за температурата повеќе не светат кога се вклучени.
 • Please note that for safety reasons, the heat pad can no longer be operated after a fault has oc­ curred and must be sent to the specified service address.
 • Не поврзувајте ја неисправната топлинска подлога со друга контрола од ист тип. Ова би предизвикало трајно исклучување преку безбедносниот систем на контролата.
Првична употреба

ВНИМАНИЕ
Уверете се дека подлогата за загревање нема да се збие или да се превиткува за време на употребата.

 • За ракување со подлогата за загревање, поврзете ја контролата со подлогата за загревање со приклучување на конекторот.
 • Потоа вклучете го приклучокот за струја во штекерот.beurer-HK-58-Heat-Pad-fig- (2)

Дополнителни информации за HK 58 Cozy
Ексклузивната форма на оваа топлинска подлога е развиена специјално за употреба на грбот и вратот. Поставете ја подлогата за загревање на задната страна така што прицврстувачот на куката и јамката на делот од вратот е во линија со вашиот врат. Потоа затворете го прицврстувачот на куката и јамката. Прилагодете ја должината на абдоминалниот ремен така што ќе ви биде удобно и прицврстете ја бравата со вградување на едниот крај во другиот. За да ја откачите бравата, турнете ги двете страни на спојката заедно како што е прикажано на сликата.

Вклучување
Push the sliding switch (3) on the right side of the control to the setting “I” (ON) – see an image of the control. When the switch is on, the temperature settings display is illuminated.beurer-HK-58-Heat-Pad-fig- (3)

Поставување на температурата
To increase the temperature, press the button (4). To reduce the temperature, press the button (4).

 • Ниво 1: минимална топлина
 • Ниво 25: individual heat setting
 • Ниво 6: максимална топлина
 • ЗАБЕЛЕШКА:
  Најбрзиот начин да се загрее подлогата за топлина е првично да се постави највисоката температура.
 • ЗАБЕЛЕШКА:
  Овие топлински подлоги имаат функција за брзо загревање, што овозможува влошката да се загрее побрзо во првите 10 минути.
 • ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
  Ако топлинската подлога се користи во текот на неколку часа, препорачуваме да ја поставите најниската поставка за температура на контролната единица за да избегнете прегревање на загреаниот дел од телото, што може да доведе до изгореници на кожата.

Автоматско исклучување
This heat pad is equipped with an automatic switch­off function. This turns off the heat supply approx. 90 minutes after the initial use of the heat pad. A part of the displayed temperature settings on the control then begins to flash. So that the heat pad can be switched back on, the side sliding switch (3) must first be set to setting “0” (OFF). After about 5 seconds it is possible to switch it on again.beurer-HK-58-Heat-Pad-fig- (4)

Исклучување
To switch the heat pad off, set the sliding switch (3) on the side of the control to setting “0” (OFF). The tem­ perature settings display is no longer illuminated.

ЗАБЕЛЕШКА:
If the heat pad is not in use, switch the side sliding switch (3) from ON/OFF to setting “0” (OFF) and unplug the power plug from the socket. Then disconnect the control from the heat pad by unplugging the plug­in coupling.

Чистење и одржување

 • ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
  Пред чистење, секогаш прво извадете го приклучокот за напојување од штекерот. Потоа исклучете ја контролата од подлогата за загревање со исклучување на спојката на приклучокот. Во спротивно, постои ризик од струен удар.
 • ВНИМАНИЕ
  Контролата никогаш не смее да дојде во контакт со вода или други течности, бидејќи тоа може да предизвика оштетување.
 • За чистење на контролата, користете сува крпа без влакненца. Не користете никакви хемиски или абразивни средства за чистење.
 • The textile cover can be cleaned in accordance with the symbols on the label and must be removed from the heat pad prior to cleaning.
 • Малите траги на подлогата за топлина може да се отстранат со рекламаamp cloth and if necessary, with a little liquid de­ tergent for delicate laundry.
 • ВНИМАНИЕ
  Ве молиме имајте предвид дека подлогата за топлина не може да се чисти хемиски, да се исцеди, да се суши, да се става низ шлаг или да се пегла. Во спротивно, топлинската подлога може да се оштети.
 • Оваа топлинска подлога може да се пере во машина.
 • Set the washing machine to a particularly gentle wash cycle at 30 °C (wool cycle). Use a delicate laundry detergent and measure it according to the manufacturer’s instructions.
 • ВНИМАНИЕ
  Ве молиме имајте предвид дека честото миење на подлогата за топлина има негативен ефект врз производот. Затоа, топлинската подлога треба да се пере во машина за перење најмногу 10 пати во текот на нејзиниот животен век.
 • Веднаш по миењето, преобликувајте ја термичката подлога до нејзините оригинални димензии додека е сè уште damp и раширете го рамно на коњ за облека да се исуши.
 • ВНИМАНИЕ
  • Не користете штипки или слични предмети за да ја прикачите подлогата за топлина на коњот за облека. Во спротивно, топлинската подлога може да се оштети.
  • Не поврзувајте ја контролата повторно на подлогата за топлина додека поврзувањето на приклучокот и топлинската подлога не се целосно суви. Во спротивно, топлинската подлога може да се оштети.
 • ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
  Никогаш не ја вклучувајте грејачката подлога за да ја исушите! Во спротивно, постои ризик од струен удар.

Складирање

Доколку не планирате да ја користите топлинската подлога подолг временски период, ви препорачуваме да ја чувате во оригиналното пакување. За таа цел, исклучете ја контролата од топлинската подлога со исклучување на спојката на приклучокот.

ВНИМАНИЕ

 • Please allow the heat pad to cool down before storing it. Otherwise, the heat pad may be damaged.
 • За да избегнете остри набори на подлогата за топлина, не ставајте предмети врз неа додека се складира.

Отстранување
Од еколошки причини, не фрлајте го уредот во отпадот од домаќинството на крајот на неговиот корисен век. Фрлете го уредот на соодветно место за собирање или рециклирање. Фрлете го уредот во согласност со Директивата на ЕК - WEEE (Отпад од електрична и електронска опрема). Ако имате какви било прашања, контактирајте ги локалните власти одговорни за отстранување на отпадот.

Што ако има проблеми

Проблем Предизвика Решение
Поставките за температура не се осветлени додека

– Контролата е правилно поврзана со топлинската подлога

– приклучокот за напојување е поврзан во работен штекер

– the side sliding switch on the control is set to setting “I” (ON)

Безбедносниот систем трајно ја исклучил топлинската подлога. Испратете ја подлогата за загревање и контролата за сервисирање.

Технички податоци

Видете ја ознаката за оцена на топлинската подлога.

Гаранција/услуга

Дополнителни информации за гаранцијата и условите за гаранција може да се најдат во доставениот гарантен лист.

Контакт информации

Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany.
www.beurer.com.
www.beurergesundheitsratgeber.com.
www.beurerhealthguide.com.

УКИ увозник: Beurer UK Ltd.
Suite 9, Stonecross Place Yew Tree Way WA3 2SH Golborne United Kingdom.

Документи / ресурси

beurer HK 58 Топлинска подлога [pdf] Упатство за употреба
HK 58 Heat Pad, HK 58, Heat Pad, Pad

Референци

Остави коментар

Вашата е-маил адреса нема да биде објавена Задолжителните полиња се означени со *