Document

009968 Log Splitter

009968

[Underlag för kundundersökning]

LOG SPLITTER
LOG SPLITTER OPERATING INSTRUCTIONS Original instructions
VEDKLYV BRUKSANVISNING Översättning av originalinstruktioner
VEDKLØYVER BETJENINGSANVISNINGER Oversettelse av originalinstruksjonene
LUPARKA DO DREWNA INSTRUKCJA OBSLUGI Przeklad instrukcji oryginalnej

NAMING GERMAN BEDIENUNGSANLEITUNG Übersetzung der Originalanleitung
NAMING FINNISH KÄYTTÖOHJEET Alkuperäisten ohjeiden käännös
NAMING FRENCH INSTRUCTIONS D’UTILISATION Traduction des instructions d’origine
NAMING DUTCH BEDIENINGSINSTRUCTIES Vertaling van de originele instructies

Jula AB reserves the right to make changes to the product. Jula AB claims copyright on this documentation. It is not allowed to modify or alter this documentation in any way and the manual shall be printed and used as it is in relation to the product. For the latest version of operating instructions, refer to the Jula website.
Jula AB behält sich das Recht vor, Änderungen am Produkt vorzunehmen. Jula AB beansprucht die Urheberrechte an dieser Dokumentation. Es ist nicht zulässig, diese Dokumentation in irgendeiner Weise zu verändern oder umzugestalten. Die Anleitung muss gedruckt und so verwendet werden, wie sie in Bezug zum Produkt steht. Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf der Website von Jula.
Jula AB förbehåller sig rätten att göra ändringar på produkten. Jula AB innehar upphovsrätten till denna dokumentation. Det är inte tillåtet att modifiera eller ändra denna dokumentation på något sätt och bruksanvisningen ska skrivas ut och användas som den är i förhållande till produkten. Se Julas webbplats för den senaste versionen av bruksanvisningen.
Jula AB pidättää oikeuden tehdä tuotteeseen muutoksia. Jula AB:llä on tämän dokumentaation tekijänoikeus. Tätä dokumentaatiota ei saa muuttaa millään tavalla ja käyttöopas on tulostettava ja sitä on käytettävä sellaisena kuin se on tämän tuotteen kanssa. Käyttöohjeiden uusin versio löytyy Julan verkkosivustolta.
Jula AB forbeholder seg retten til å endre produktet. Jula AB innehar opphavsretten til denne dokumentasjonen. Det er ikke tillatt å modifisere eller endre denne dokumentasjonen på noen som helst måte, og håndboken skal trykkes og brukes som den er i forhold til produktet. For siste versjon av betjeningsanvisningene, se Julas nettsider.
Jula AB se réserve le droit d’apporter des modifications au produit. Jula AB revendique les droits d’auteur sur cette documentation. Il est interdit de modifier ou d’altérer cette documentation de quelque manière que ce soit et le manuel doit être imprimé et utilisé tel quel en relation avec le produit. Pour obtenir la dernière version des instructions d’utilisation, consultez le site Web de Jula.
Jula AB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie. Jula AB zastrzega sobie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji. Dokumentacji nie wolno w aden sposób modyfikowa ani zmienia, a instrukcj naley drukowa i uywa j w odniesieniu do produktu w stanie niezmienionym. Najnowsz wersj instrukcji obslugi mona znale na stronie internetowej Jula.
Jula AB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan het product aan te brengen. Jula AB claimt het copyright op deze documentatie. Het is niet toegestaan om deze documentatie op welke manier dan ook te wijzigen of te veranderen. De handleiding moet worden afgedrukt en gebruikt zoals deze in relatie tot het product staat. Raadpleeg de Julawebsite voor de laatste versie van de bedieningsinstructies.
WWW.JULA.COM
© JULA AB · 2021-09-02
JULA AB BOX 363, 532 24 SKARA, SWEDEN

1

1 1x

2 1x

3 1x

9 2x

6 2x

7 1x

10 2x 11 1x

15 1x

14 1x

4 1x 5
1x
8 1x
13 2x 12 1x

19

16

17

18

21

23

20

22

4x 12x 4x 12x 17x 5x 5x 4x

2

C

A

B

3
2x 6

4

4x 4x 19 17

17

10

19

2x

4x 19
9 2x
9 19

5

6

2x 19
14 14 15
19

7
21 3x 22 3x

7
22 21

8
21 2x 22 2x

13 2x 18 4x 18 13
18
8
22 21

9 16 17 4x 4x

10 17 12
16

23 17
2x 2x 3

23 17

11 23
9 19

12
20 17 5x 17

19 23 17

11

2x 2x 2x

13

20

5x

20

14
20 7x 4

20 5

Innehåll

1 Inledning

12

1.1 Produktbeskrivning ………………………………………12

1.2 Symboler ………………………………………………………..12

1.3 Produktöversikt…………………………………………….13

2 Säkerhet

13

2.1 Säkerhetsanvisningar …………………………………13

2.2 Säkerhetsanvisningar för användning ….13

2.3 Personlig skyddsutrustning ……………………..14

2.4 Elsäkerhet ……………………………………………………..14

3 Montering

14

3.1 Montering av produkten …………………………….14

4 Användning

14

4.1 Förberedelser före användning………………..14

4.2 Användning av produkten ………………………..15

4.3 Losstagning av vedträ som fastnat………..15

5 Underhåll

15

5.1 Kontroll av hydraulvätska…………………………..15

5.2 Skärpning av spaltkniv………………………………16

5.3 Rengöring av produkten……………………………16

6 Felsökning

16

7 Förvaring

17

7.1 Förvaring av produkten………………………………. 17

8 Avfallshantering

17

8.1 Avfallshantering av produkten…………………. 17

9 Tekniska data

17

12

1 Inledning
1.1 Produktbeskrivning
Produkten är en vedklyv avsedd för hushållsbruk. Använd aldrig produkten för något annat ändamål än det avsedda.
1.2 Symboler
Läs alla anvisningar och säkerhetsanvisningar noga före användning. Spara dessa anvisningar för framtida behov. Produkten uppfyller kraven i tillämpliga EU-direktiv och föreskrifter.
Använd godkänd skyddsutrustning.
Använd skyddshandskar.
Använd skyddsstövlar.
VARNING! Elfara.
Dra ut stickproppen innan du utför inställningar, service eller underhåll på produkten. Håll kringstående personer, speciellt barn, samt husdjur på säkert avstånd.
VARNING! Rörliga delar. Håll alla kroppsdelar borta från produkten under användning. VARNING! Håll händerna på säkert avstånd från sprickor i träet.
VARNING! Rörliga delar. Håll alla kroppsdelar borta från produkten under användning.
2022_001

Begagnad olja ska avfallshanteras enligt gällande regler. Häll inte ut olja direkt i avloppet, på marken eller i vatten.
Utför nödvändig service innan du använder produkten.
Kontrollera produkten före varje användning.
Avfallshanteras som elektriskt/elektroniskt avfall.
1.3 Produktöversikt
(Bild 1) 1. Vedklyv 2. Skena till utmatningsbord 3. Utmatningsbord 4. Bakre trattskydd 5. Främre trattskydd 6. Hjulben 7. Skydd längs långsida 8. Frontskydd 9. Tvärgående skena 10. Ben 11. Skydd längs kortsida 12. Hålplatta 13. Hjul 14. Fotstång 15. Hjulaxel 16. Låsskruv 17. Mutter 18. Låsring 19. Skruv 20. Klämmor 21. Skruv 22. Bricka 23. M 8×16 skruv

2 Säkerhet
2.1 Säkerhetsanvisningar
VARNING! Om inte dessa anvisningar följs finns risk för dödsfall och/eller personskada.
VIKTIGT! Om inte dessa anvisningar följs finns risk för skada på produkten, annan egendom och/eller intilliggande område.
OBS! Markerar information som är viktig i en given situation.
2.2 Säkerhetsanvisningar för användning
VARNING! Om inte dessa anvisningar följs finns risk för dödsfall och/eller personskada.
Läs dessa anvisningar noga före användning.
Bekanta dig med produktens reglage och användning.
Använd inte produkten om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller läkemedel.
Montera produkten med skruvar på en stadig, plan och 85 cm hög bänk. Kontrollera att det finns tillräckligt med plats att hantera vedträna.
Använd inte produkten på golvet. Användarens ansikte kommer för nära produkten. Risk för kroppsskada.
Kontrollera att arbetsområdet är rent och väl upplyst.
Håll produkten ren. Håll produkten fri från verktyg och lösa föremål.
Kontrollera produkten innan du börjar använda den. Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan du börjar använda produkten. Använd inte produkten om säkerhetsanordningarna är skadade.
Använd inte produkten i våta utrymmen. Utsätt inte produkten för regn eller fukt.
Använd inte produkten i explosiv miljö, till exempel i närheten av brandfarliga vätskor och gaser eller damm.
Använd inte löst sittande kläder, smycken eller armbandsur som kan fastna i rörliga delar.
Använd alltid personlig skyddsutrustning när du använder produkten. Se “2.3 Personlig skyddsutrustning” på sid. 14.
Användaren måste arbeta ensam. Be ingen assistera dig om ett vedträ fastnat.

2022_001

13

Låt inte barn eller obehöriga personer använda produkten.
Kontrollera att inga obehöriga personer vistas i arbetsområdet under drift.
Kontrollera att det inte finns någon spik i vedträna. Kontrollera att ändarna på vedträna är kapade vinkelrätt. Kontrollera att vedträet är kvistat så nära träet som möjligt.
Se till att alltid ha ett bra fotfäste när du använder produkten.
Stå inte på produkten. Risk för allvarlig personskada om produkten välter eller om användaren kommer åt vassa delar.
Var försiktig runt produktens rörliga delar.
Lägg bara dit eller ta bort vedträn när kolven är i startläge.
Håll händerna borta från rörliga delar.
Håll händerna borta från öppna sprickor i trädet. Öppna sprickor kan stängas och orsaka personskada.
Använd inte händerna för att ta loss ett vedträ som fastnat.
Klyv inte vedträn större än vad som tillåts enligt tekniska data. Se “9 Tekniska data” på sid. 17.
Kontrollera att produkten har stannat helt innan du lämnar den.
Dra ut stickproppen när produkten inte används. Dra alltid ut stickproppen innan du utför inställningar, byter delar, rengör produkten eller utför underhåll på produkten.
Håll produkten ren. Läs alla skyltar och dekaler noga. Ersätt skyltar och klistermärken som blivit oläsliga eller försvunnit.
2.3 Personlig skyddsutrustning
VARNING! Om inte dessa anvisningar följs finns risk för dödsfall och/eller personskada.
Använd alltid halkfria skor.
Använd godkända skyddsglasögon eller visir. Produkten kan kasta i väg föremål och orsaka bestående ögonskador.
Använd skyddshandskar som inte är elektriskt ledande.
2.4 Elsäkerhet
VARNING! Om inte dessa anvisningar följs finns risk för dödsfall och/eller personskada.
14

Anslut endast produkten till nät med jordfelsbrytare med en utlösningsström på högst 30 mA.
Innan du börjar använda produkten, kontrollera att nätuttaget, nätsladden och stickproppen inte är skadade och att det inte finns några tecken på utmattning. Använd inte produkten om sladden eller stickproppen är skadad.
Kontrollera att nätsladden och stickproppen är jordade. Kontrollera att förlängningssladden är avsedd för
utomhusbruk, inte är längre än 10 m och har en tvärsnittsarea på minst 2,5 mm².
Kontrollera att nätspänningen motsvarar märkspänningen på typskylten och att kretsen är korrekt avsäkrad.
Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, radiatorer, spisar och kylskåp.
Öppna inte tryckknappsboxen på motorn. Tryckknappsboxen får endast öppnas av behörig elektriker.
3 Montering
3.1 Montering av produkten
(Bild 3-14)
4 Användning
4.1 Förberedelser före användning
VARNING! Justera inte ställskruven för maximalt tryck. Maximalt tryck är fabriksinställt. Ställskruven är förseglad så att klyvkraften inte överstiger sju ton. Om denna inställning ändras finns det risk för allvarlig personskada och/eller egendomsskada. Det finns risk att hydraulpumpen inte ger rätt tryck.
1 Kontrollera att temperaturen i arbetsområdet ligger
mellan 5 °C och 40 °C.
2 Kontrollera att arbetsområdet ligger högst 1000 m
över havet och att den relativa luftfuktigheten är lägre än 50 % vid 40 °C.
3 Lossa avluftningsskruven och låt luft strömma in och
ut ur oljetanken.
VIKTIGT! Lossa avluftningsskruven för att förhindra att tryckluft blir kvar i hydraulsystemet. Luft i hydraulsystemet förstör tätningarna och orsakar permanenta skador på produkten.
2022_001

4 Se till att dra åt avluftningsskruven innan du flyttar
produkten.
4.2 Användning av produkten 1 Anslut produkten till en strömkälla. Se “2.4
Elsäkerhet” på sid. 14.
2 Använd personlig skyddsutrustning. Se “1 Inledning”
på sid. 12.
3 Lägg ett vedträ stadigt på arbetsbänken med hjälp av
stödet. Kontrollera att vedträet klyvs längs träets fiberriktning. Kontrollera att vedträet inte vrids eller glider i väg under klyvningen.
VIKTIGT! Lägg inte vedträet på den övre delen av bladet.
4 Dra avtryckarspärren bakåt med pekfingret innan du
trycker manöverspaken framåt.
5 Använd båda händerna när du manövrerar
produkten. Håll ena handen på manöverspaken och andra handen på startspärren.
OBS! Om du släpper en hand stannar kolven. Om du släpper båda händerna återgår kolven till startläge innan den stannar.
6 Klyv vedträet genom att trycka ned manöverspaken.
VIKTIGT! Håll inte manöverspaken nedtryck längre än fem sekunder. Hydraulvätskan kan bli för varm.
7 Om vedträet inte klyvs, vrid det 90° och tryck ned
manöverspaken.
8 Om vedträet inte klyvs då heller, släng det.
4.3 Losstagning av vedträ som fastnat 1 Släpp båda händerna från manöverspaken och
startspärren.
2 Kontrollera att kolven återgår till startläge och
stannar.
3 Lägg en träkil under vedträet som fastnat.
4 Tryck vedträet mot träkilen genom att trycka ned
manöverspaken.
2022_001

5 Om vedträet inte lossnar, sätt en tjockare träkil under
vedträet som fastnat.
6 Tryck vedträet mot träkilen genom att trycka ned
manöverspaken.
7 Upprepa tills vedträet har lossnat.
VARNING! Slå inte på ett vedträ som fastnat.
5 Underhåll
VARNING! Dra alltid ut stickproppen innan du utför inställningar, byter delar, rengör produkten eller utför underhåll på produkten.
5.1 Kontroll av hydraulvätska
OBS! Kontrollera hydraulvätskan regelbundet.
1 Stäng av produkten. Vänta tills alla rörliga delar har
stannat helt.
2 Dra ut stickproppen.
3 Vänd produkten så att kortsidan är mot underlaget,
med motorn nedåt.
4 Lossa oljepåfyllningsskruven (C). (Bild 2)
5 Kontrollera oljenivån. Det ska finnas olja mellan
markeringarna A och B på oljestickan.
6 Fyll på med hydraulvätska vid behov. Se “5.1.1
Påfyllning av hydraulvätska” på sid. 15.
7 Dra åt oljepåfyllningsskruven.
8 Vänd tillbaka produkten i användningsläge.
5.1.1 Påfyllning av hydraulvätska
1 Se “5.1 Kontroll av hydraulvätska” på sid. 15.
2 Fyll på med hydraulvätska.
3 Byt tätningen om den är skadad. Kontrollera att
tätningen sitter korrekt.
4 Dra åt oljepåfyllningsskruven.
5 Vänd tillbaka produkten i användningsläge.
15

5.1.2 Byte av hydraulvätska
OBS! Byt hydraulvätska efter 150 drifttimmar.
1 Stäng av produkten. Vänta tills alla rörliga delar har
stannat helt.
2 Dra ut stickproppen.
3 Vänd produkten så att kortsidan är mot underlaget,
med motorn nedåt.
4 Lossa oljepåfyllningsskruven (C). (Bild 2)
5 Luta produkten på stödbenen och låt oljan rinna ut i
ett kärl som rymmer minst 2,4 liter.
6 Vänd produkten så att kortsidan är mot underlaget,
med motorn nedåt.

7 Fyll på med hydraulvätska. 8 Dra åt oljepåfyllningsskruven. 9 Vänd tillbaka produkten i användningsläge. 10 Kontrollera att olja inte läcker ut.
5.2 Skärpning av spaltkniv
Avlägsna grader och skador på spaltkniven med en fin fil.
5.3 Rengöring av produkten
Rengör produkten med en torr trasa.

6 Felsökning
Problem Motorn startar inte. Vedträet klyvs inte.
Kolven går trögt. Verktyget låter konstigt och vibrerar. Olja läcker ut runt kolven.

Möjlig orsak Överbelastningsskyddet har utlösts.
Vedträet ligger inte rätt. Vedträet är för brett eller för svårkluvet. Spaltkniven är slö. Det läcker olja. Obehörig justering av ställskruven för maximalt tryck. För lite hydraulvätska och för mycket luft i hydraulsystemet. Det är luft i hydraulsystemet.
Avluftningsskruven är inte åtdragen när produkten flyttas. Avtappningspluggen och oljemätstickan är inte ordentligt åtdragna. Tätningarna är slitna. Ventilerna är slitna.

Åtgärd Låt motorn svalna. Tryck på återställningsknappen för överbelastningsskyddet. Lägg vedträet i rätt läge. Släng vedträet.
Se “5.2 Skärpning av spaltkniv” på sid. 16. Kontakta behörig servicerepresentant. Kontakta behörig servicerepresentant.
Kontrollera hydraulvätskenivån. Se “5.1 Kontroll av hydraulvätska” på sid. 15. Se “4.1 Förberedelser före användning” på sid. 14. Dra åt avluftningsskruven innan produkten flyttas. Dra åt avtappningspluggen och oljemätstickan.
Byt tätningar. Kontakta behörig servicerepresentant.

16

2022_001

7 Förvaring
7.1 Förvaring av produkten
Stäng av produkten och dra ut stickproppen. Förvara produkten på en torr och välventilerad plats och
vid en temperatur mellan -25°C och +55 °C. Förvara produkten oåtkomligt för barn och obehöriga i ett
låst utrymme. Rengör produkten. Se “5.3 Rengöring av produkten” på
sid. 16.
8 Avfallshantering
8.1 Avfallshantering av produkten
Uttjänt produkt ska avfallshanteras i enlighet med gällande regler. Produkten får inte brännas.
9 Tekniska data

Tekniska data

Märkspänning Uteffekt Kapslingsklass Klyvkraft

230 VAC, 50 Hz 2300 W S3 50 % IP54 7 ton

Hydraultryck Hydraulvätska, volym Vedträets storlek,
Mått Vikt

24 bar 2,4 l Max. längd: 52 cm Diameter: 3­25 cm 110 x 48 x 70,5 cm 67 kg

2022_001

17

www.jula.com
009968 – 001 2022-02-07

Documents / Resources

MEEC TOOLS 009968 Log Splitter [pdf] Instruction Manual
009968, Log Splitter, 009968 Log Splitter
MEEC TOOLS 009968 Log Splitter [pdf] Instruction Manual
009968, Log Splitter, 009968 Log Splitter

References

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *