User Guide for SAMSUNG models including: QM98T, QM98T-B, QM98T-B 98 Inch UHD Standalone Smart Signage Display, QM98T-B, 98 Inch UHD Standalone Smart Signage Display

Click Here

Samsung QM98T-B QMT-B Series - 98" LED-backlit LCD display - 4K - for digital signage Dynamic Crystal Display Storage Capacity 8 GB USB 2 ports Voltage AC 100-240 V (50/60 Hz) Power Consumption (On mode) 616 W Dimensions (WxDxH) - without stand 86.4 in x 3.8 in x 49.2 in Weight 182.98 lbs PDF:

Quick Setup Guide - ballicom.co.uk

Connecting to MDC Quick Setup Guide QM98T QM98T-B-00 Troubleshooting Guide Issues Solutions The screen keeps switching on and off. Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.

Quick Start Guide for Samsung QM98T-B QMT-B Series - 98 LED-backlit LCD display - 4K - for digital signage

Buy Samsung QM98T-B QMT-B Series - 98 LED-back... | pp.co.nz

Not Your Device? Search For Manuals / Datasheets:

File Info : application/pdf, 2 Pages, 2.46MB

Document
62473678-A296-43F2-98E7-24440FF2A5B4
Quick Setup Guide

Troubleshooting Guide

-00

Issues

Solutions

The screen keeps switching on and off. Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.

No Signal is displayed on the screen.

Check that products (including source device) are connected correctly with a cable. Check that the source device connected to the product is powered on.

QM98T QM98T-B
* The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.
* Download the user manual from the following Samsung Website for further details. http://www.samsung.com/displaysolutions
Checking the Components
(1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Power cord (5) Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations) (6) Remote Control (7) RS232C adapter Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing. Components may differ in different locations.

Specifications

Model Name

QM98T / QM98T-B

Panel

Size Display area

98 CLASS (97.5 inches / 247.7 cm) 2158.848 mm (H) x 1214.352 mm (V)

Power Supply

AC100-240V~ 50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.

Environmental considerations

Operating Storage

Temperature: 0 °C ­ 40 °C (32 °F ­ 104 °F) Humidity: 10% ­ 80%, non-condensing
Temperature: -20 °C ­ 45 °C (-4 °F ­ 113 °F) Humidity: 10% - 90%, non-condensing

* This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.
* For detailed device specifications, visit the Samsung website.

Parts
1 Remote sensor Press a button on the remote control pointing at the bottom of the product face to perform the function. The remote control sensor is located on the bottom of the product. * Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.
2 Power button 3 Power indicator

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Wall Mount Kit Specifications

1 Model Name

2 C

3 Standard Screw 4 Quantity Wall mount bracket 5

6 Product

ON/OFF

QM98T QM98T-B

47 mm 4.7 cm

M8

4

C

Speaker


  
* , .
* Samsung.

 
(1)(2) ()(3) (4)(5)(AAAx2)( )(6) (7)RS232C ,, . .


1  , , . . * , , .
2  3 

   
. * Cat7(*STP).(10/100
Mbps)

  

  .
 No Signal.


 .
 () .
 ,.

    1/2 C / 3/ 4/5/ 6
* . .
* Samsung.

Hrvatski
Kratki vodic za postavljanje
*B ojaiizgledmoguserazlikovatiovisnooproizvodu,asadrzaj ovogprirucnikapodlozanjepromjeniradipoboljsanja performansi bez prethodne obavijesti.
* Preuzmitekorisnickiprirucniksasljedeegweb-mjestatvrtke Samsung radi dodatnih pojedinosti.

Provjera komponenti
(1)Kratkivodiczapostavljanje(2)KarticaJamstvo(Nije dostupnonanekimlokacijama)(3)Prirucniksregulatornim podacima (4) Kabel za napajanje (5) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupnonanekimlokacijama)(6)Daljinskiupravljac (7) RS232C adapter Akonekekomponentenedostaju,obratitesedobavljacukod kojeg ste kupili proizvod. Komponentesemogurazlikovatinarazlicitimlokacijama.

Dijelovi
1 S enzordaljinskogupravljaca Pritisnitegumbnadaljinskomupravljacukojisteusmjerili prema donjem prednjem dijelu proizvoda kako biste
izvrsilifunkciju.Senzorzadaljinskoupravljanjenalazise na donjem dijelu proizvoda. *K oristenjedrugihureajazaprikazuistomprostorugdje
senalazidaljinskiupravljacovogproizvodamozedovesti dotogadasenenamjernoupravljadrugimureajimaza prikaz. 2 G umbzaukljucivanje/iskljucivanje 3 Indikator napajanja

Prikljucivanje i koristenje ureaja koji je izvor signala
Procitajteopisenaprethodnojstranici. * Za vezu koristite kabel kategorije 7 (vrste STP*). (10/100 Mb/s)

Vodic za rjesavanje problema

Problemi
Zaslon se neprestano ukljucujei iskljucuje.
No Signal se prikazuje na zaslonu.

Rjesenja
Provjeritejelikabelizmeuproizvodai racunalapravilnoprikljucen.
Provjeritejesuliproizvodi(ukljucujui izvorniureaj)odgovarajuepovezani kabelom. Provjeritejeliizvorniureajpovezans proizvodomukljucen.

Specifikacije za komplet za postavljanje na zid 1 Naziv modela / 2 C / 3 Standardni vijak / 4Kolicina/5Zidninosac/6 Proizvod
*O vojeproizvodrazredaA.Uunutrasnjemokruzenjuovaj proizvodmozeuzrokovatiradijskuinterferencijukojue korisnikmoratiuklonitipoduzimanjemodgovarajuihmjera.
* Kakobisteprocitalidetaljneznacajkeureaja,posjetite mreznestranicetvrtkeSamsung.

Cestina
Pírucka pro rychlou instalaci
*B arvaavzhledsemohoulisitpodlevýrobku.Obsahpírucky mzebýtzmnnbezpedchozíhoupozornnízaúcelem zlepsenívýkonuvýrobku.
* Dalsípodrobnostinaleznetevuzivatelsképírucce,kterousi mzetestáhnoutzwebuSamsung.

Kontrola píslusenství
(1)Píruckaprorychlouinstalaci(2)Zárucnílist(V nkterých zemíchneník dispozici)(3)Bezpecnostnípokynyastandardy (4)Napájecísra(5)Baterie(AAAx2)(V nkterýchzemích neník dispozici)(6)Dálkovýovladac(7)AdaptérRS232C V pípadchybjícíhopíslusenstvíseobratenaprodejce. Dodávanésoucástisemohoulisitpodleoblasti.

Cásti
1 S enzordálkovéhoovládání Namitedálkovýovladacnaspodekpednístranyvýrobku astisknutímtlacítkaprove tefunkci.Snímacsignálu dálkovéhoovladacejeumístnnaspodnístranvýrobku. *V pípad,zesev blízkostinacházíjinázobrazovací zaízení,mzepouzitídálkovéhoovladacetohoto výrobkuzpsobitnezádoucíovládánítchtozaízení.
2 V ypínac 3 Indikátornapájení

Pipojení a pouzívání vstupních zaízení
Podrobnostinaleznetevpopisunapedchozístránce. *P ropipojenípouzijtekabelCat7(typSTP*).(10/100Mb/s)

Prvodce odstraováním potízí

Problémy

esení

Obrazovkasestále zapínáavypíná.

Zkontrolujte, zda je kabel mezi
monitoremapocítacemsprávn pipojen.

Na obrazovce se zobrazujezpráva Bez signálu.

Zkontrolujte,zdajsouprodukty(vcetn zdrojovéhozaízení)správnpipojeny kabelem.
Zkontrolujte,zdajepipojenézdrojové zaízenízapnuté.

Specifikace sady pro upevnní na ze 1Názevmodelu/2 C / 3Standardnísroub/ 4Mnozství/5Drzáknastnu/6 Produkt
*J ednáseoprodukttídyA.V domácímprostedímzetento produktzpsobovatvysokofrekvencníruseníav takovém pípadmusíuzivatelpodniknoutodpovídajícíopatení.
* PodrobnéspecifikacetelefonunaleznetenawebuSamsung.

Dansk
Hurtig opsćtningsvejledning
* Farven og udseendet kan ­ afhćngigt af produktet ­ vćre anderledes, og indholdet i brugervejledningen kan ćndres uden forudgĺende varsel for at forbedre ydelsen.
* Download brugermanualen fra fřlgende Samsunghjemmeside for yderligere detaljer.

Kontrol med komponenterne
(1) Hurtig opsćtningsvejledning (2) Garantikort (ikke til rĺdighed visse steder) (3) Lovgivningsmćssig vejledning (4) Strřmkabel (5) Batterier (AAA x 2) (ikke til rĺdighed visse steder) (6) Fjernbetjening (7) Adapter RS232C Kontakt forhandleren, hvor du křbte produktet, hvis der mangler nogle komponenter. Komponenter kan variere pĺ forskellige geografiske steder.

Dele
1 Fjernbetjeningssensor Tryk pĺ en knap pĺ fjernbetjeningen, mens du peger mod bunden af produktet, for at udfřre funktionen. Fjernbetjeningens sensor er placeret i bunden af produktet. * Brug af andre visningsenheder i samme omrĺde som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.
2 Strřmknappen 3 Strřmindikator

Tilslutning og brug af en kildeenhed
Der henvises til beskrivelserne pĺ forrige side.
* Foretag tilslutningen ved hjćlp af et Cat 7-kabel (*STP-typen). (10/100 Mbps)

Problemlřsningsvejledning

Problemer

Lřsninger

Skćrmen bliver ved med at tćnde og slukke.

Kontroller, at kablet mellem produktet og pc'en er tilsluttet korrekt.

No Signal vises pĺ skćrmen.

Kontroller, at produkter (inklusive kildeenhed) er tilsluttet korrekt med et kabel.
Kontroller, at den kildeenhed, der er sluttet til produktet, er tćndt.

Specifikationer til vćgbeslag 1 Modelnavn / 2 C / 3 Standardskrue / 4 Antal / 5 Vćgmonteringsbeslag / 6 Produkt
*Dette er et produkt i klasse A. I et hjemligt miljř kan dette produkt muligvis forĺrsage radiointerferens, hvilket betyder, at brugeren bliver nřdt til at tage de fornřdne forholdsregler.
* Hvis du řnsker flere enhedsspecifikationer, skal du besřge webstedet Samsung.

Connecting and Using a Source Device
Connecting to a PC HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

Connecting to a Video Device HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

DP IN (DAISY CHAIN IN) DVI/MAGICINFO IN DVI/HDMI AUDIO IN
HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN) DVI/HDMI AUDIO IN

DVI/HDMI AUDIO IN HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

White Red

Connecting to an Audio System AUDIO OUT
Connecting the LAN Cable RJ45

White Red

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Web site: http://www.samsung.com

Country/Area ALBANIA AUSTRIA BELGIUM BOSNIA

Customer Care Centre 045 620 202 0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG) 02-201-24-18 055 233 999

BULGARIA
CROATIA CYPRUS
CZECH
DENMARK ESTONIA

080011131- *3000- 09:0018:00- 072 726 786
8009 4000 only from landline, toll free
800 - SAMSUNG (800-726786)
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
707 019 70
800-7267

Use Cat7(*STP Type) cable for the connection. (10/100 Mbps) *Shielded Twist Pair

Country/Area FINLAND FRANCE GERMANY
GREECE
HUNGARY IRELAND (EIRE) ITALIA KOSOVO LATVIA LITHUANIA LUXEMBURG MONTENEGRO NETHERLANDS

Customer Care Centre 030-6227 515 01 48 63 00 00 06196 77 555 77 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line 0680SAMSUNG (0680-726-7864) 0818 717100 800-SAMSUNG (800.7267864) 038 40 30 90 8000-7267 8-800-77777 261 03 710 020 405 888 088 90 90 100

Connecting to MDC
RS232C IN
RS232C OUT

RJ45

HUB

RJ45 RS232C OUT

For details on how to use the MDC programme, refer to Help after installing the programme. The MDC programme is available on the website. http://www.samsung.com/displaysolutions

Country/Area

Customer Care Centre

NORTH MACEDONIA 023 207 777

NORWAY

21629099

POLAND

801-172-678* lub +48 22 607-93-33* *(oplatawedlugtaryfyoperatora)

PORTUGAL

808 207 267

ROMANIA

0800872678 - Apel gratuit *8000-Apeltarifatînreea

SERBIA

011 321 6899

SLOVAKIA

0800 - SAMSUNG (0800-726 786)

SLOVENIA

080697267(brezplacnastevilka)

SPAIN

91 175 00 15

SWEDEN

0771-400 300

SWITZERLAND 0800 726 786

TURKEY

444 77 11

UK

0333 000 0333

Deutsch
Kurzanleitung zur Konfiguration
* Farbe und Aussehen des Geräts sind geräteabhängig, und jederzeitige Änderungen am Inhalt des Handbuchs zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.
* Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie von der folgenden Samsung Website herunterladen können.

Überprüfen des Lieferumfangs
(1) Kurzanleitung zur Konfiguration (2) Garantiekarte (nicht überall verfügbar) (3) Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (4) Netzkabel (5) Batterien (AAA x 2) (nicht überall verfügbar) (6) Fernbedienung (7) RS232C-Adapter Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Der Inhalt der Lieferkiste kann sich je nach Standort unterscheiden.

Bauteile
1 Fernbedienungssensor Drücken Sie auf eine Taste auf der Fernbedienung, während Sie auf den unteren Rand der Produktvorderseite zielen, um die Funktion auszuführen. Der Fernbedienungssensor befindet sich am unteren Rand des Produkts. * Wenn Sie andere Anzeigen im gleichen Bereich wie die Fernbedienung dieses Geräts verwenden, kann es passieren, dass die anderen Anzeigen versehentlich damit bedient werden.
2 Netztaste 3 Stromversorgungsanzeige

Anschließen und Verwenden eines externen Geräts Berücksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite.
*V erwendenSieeinCat 7-Kabel(STP*-Typ)fürdieVerbindung. (10/100 Mbit/s)

Handbuch zur Fehlerbehebung

Problem
Der Bildschirm wird ständig ein- und ausgeschaltet.
Kein Signal wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Lösungen
Prüfen Sie, dass das Kabel zwischen dem Produkt und dem PC richtig angeschlossen ist.
Überprüfen Sie, ob die Produkte (einschließlich des externen Geräts) korrekt über ein Kabel angeschlossen sind.
Überprüfen Sie, ob das angeschlossene Quellgerät eingeschaltet ist.

Spezifikationen des Wandhalterungskits 1 Modellname / 2 C / 3 Standardschraube / 4 Menge / 5 Wandhalterung / 6 Produkt
*Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In solchen Fällen obliegt es dem Nutzer, angemessene Maßnahmen zu ergreifen.
* Detaillierte technischen Daten des Geräts finden Sie auf der Website von Samsung.

Nederlands
Beknopte installatiehandleiding
* De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kan de inhoud van de handleiding zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
* Download de gebruikershandleiding van de volgende website van Samsung voor meer details.

De componenten controleren
(1) Beknopte installatiehandleiding (2) Garantiekaart (Niet overal beschikbaar) (3) Voorschriften (4) Netsnoer (5) Batterijen (AAA x 2) (Niet overal beschikbaar) (6) Afstandsbediening (7) RS232C-adapter Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht. De componenten kunnen verschillen, afhankelijk van de locatie.

Onderdelen
1 Sensor afstandsbediening Druk op een knop op de afstandsbediening en richt die naar de onderkant van de voorzijde van het product om de functie uit te voeren. De sensor van de afstandsbediening bevindt zich aan de onderkant van het product. * Wanneer u nog andere weergaveapparaten gebruikt in dezelfde als waar deze afstandsbediening wordt gebruikt, kan het voorkomen dat de andere weergaveapparaten onbedoeld worden bediend.
2 Aan/Uit-knop 3 Aan/uit-lampje

Een bronapparaat aansluiten en gebruiken
Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.
* Gebruik voor de verbinding een kabel van categorie 7 (STP*). (10/100 Mbps)

Problemen oplossen

Problemen Het scherm wordt constant in- en uitgeschakeld.
No Signal wordt weergegeven op het scherm.

Oplossingen
Controleer of de kabel tussen het product en de pc correct is aangesloten.
Controleer of de producten (inclusief bronapparaat) goed verbonden zijn met een kabel.
Controleer of het bronapparaat dat op het product is aangesloten, is ingeschakeld.

Specificaties wandmontageset 1 Modelnaam / 2 C / 3 Standaardschroef / 4 Aantal / 5 Wandbeugel / 6 Product
*Dit is een product van klasse A. In een huiselijke omgeving kan dit product radio-interferentie veroorzaken, waarbij de gebruiker mogelijk passende maatregelen moet treffen.
* Raadpleeg de website van Samsung voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.

Eesti keel
Kiirjuhend
* Värv ja välimus vőivad olenevalt tootest erineda ja selle juhendi sisu vőib ette teatamata muutuda, et tagada parem jőudlus.
* Lisateabe saamiseks laadige ettevőtte Samsung kodulehelt alla kasutusjuhend.

Komponentide kontrollimine
(1) Kiirjuhend (2) Garantiikaart (Pole saadaval osades piirkondades) (3) Normatiivne juhend (4) Toitejuhe (5) Patareid (AAA x 2) (Pole saadaval osades piirkondades) (6) Kaugjuhtimine (7) Adapter RS232C Kui mőni komponent on puudu, vőtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toote ostsite. Komponendid vőivad erinevates asukohtades erineda.

Osad
1 Kaugjuhtimissensor Funktsiooni kasutamiseks suunake kaugjuhtimispult toote esikülje alumise osa poole ja vajutage vastavat nuppu. Kaugjuhtimispuldi andur asub toote pőhjal. * Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis vőib pőhjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.
2 Toitenupp 3 Toiteindikaator

Allikaseadme ühendamine ja kasutamine Vaadake eelmisel lehel olevaid kirjeldusi.
* Kasutage ühendamiseks kaablit Cat 7 (*STP-tüüpi). (10/100 mbit/s)

Tőrkeotsingu juhend

Probleemid
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.
Ekraanil kuvatakse teade No Signal.

Lahendused
Veenduge, et toote ja arvuti vaheline kaabel oleks korrektselt ühendatud.
Veenduge, et tooted (sh allikaseade) oleksid őigesti kaabliga ühendatud. Kontrollige, kas tootega ühendatud lähteseade on sisse lülitatud.

Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed 1 Mudeli nimi / 2 C / 3 Standardne kruvi / 4 Kogus / 5 Seinakinnitusklamber / 6 Toode
* See on A-klassi toode. Koduses keskkonnas vőib see toode pőhjustada raadiohäireid, mille korral vőib kasutajal olla vaja sobivaid meetmeid rakendada.
* Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevőtte Samsung veebilehte.

Suomi
Pika-asetusopas
* Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella, ja käyttöoppaan sisältöä voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
* Saat lisätietoja lataamalla käyttöoppaan seuraavasta Samsung sivustosta.

Osien tarkistaminen
(1) Pika-asetusopas (2) Takuukortti (Ei saatavilla joillain alueilla) (3) Säädösopas (4) Virtajohto (5) Paristot (AAA x 2) (Ei saatavilla joillain alueilla) (6) Kaukosäädin (7) RS232C -sovitin
Jospakkauksestapuuttuujokinosa,otayhteyttäsiihen jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen. Osat voivat olla erilaisia eri alueilla.

Osat
1 Kaukosäätimen anturi Suuntaa kaukosäädin laitteen etupuolen alaosaa kohti ja suorita haluamasi toiminto painamalla kaukosäätimen painiketta. Kaukosäätimen tunnistin on laitteen alaosassa. * Josmuitanäyttölaitteitakäytetäänsamoissatiloissakuin kaukosäädintä, säätimellä saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.
2 Virtapainike 3 Virran merkkivalo

Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö Lue edellisellä sivulla olevat kuvaukset.
* Käytä kytkennässä Cat 7 (*STP) -kaapelia. (10/100 Mbps)

Vianmääritysopas

Ongelmat

Ratkaisut

Näyttö menee itsestään päälle ja pois päältä.

Varmista, että tuotteen ja tietokoneen välinen kaapeli on kytketty oikein.

Ei signaalia näkyy näytöllä.

Tarkista, että tuotteet (mukaan lukien lähdelaite) on liitetty oikein kaapelilla.
Varmista, että laitteeseen kytketty lähdelaite on päällä.

Seinätelineen tekniset ominaisuudet 1 Mallin nimi / 2 C / 3 Vakioruuvi / 4 Määrä / 5 Seinätelineen pidike / 6 Tuote
* Tämä on luokan A tuote. Tämä tuote saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä asuinympäristöissä, jolloin käyttäjä saattaa joutua tekemään korjaavia toimia.
* Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung verkkosivustossa.

Français
Guide de configuration rapide
* La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modčle,etlecontenudanslemanuelpeutętremodifiésans préavispourdesraisonsd'améliorationdesperformances.
* Téléchargezlemoded'emploidusiteWebdeSamsungpour de plus amples informations.

Vérification des composants (1) Guide de configuration rapide (2) Carte de garantie (Non disponibledanscertainspays)(3)Guideréglementaire (4) Cordon d'alimentation (5) Batteries (AAA x 2) (Non disponible danscertainspays)(6)Télécommande(7)AdaptateurRS232C S'il manque le moindre composant, contactez le revendeur auprčsduquelvousavezachetéleproduit. Lescomposantspeuventętredifférentssuivantlarégion.
Pičces
1 C apteurdelatélécommande Appuyezsurunboutondelatélécommandetouten pointantlabasedelafaceduproduitpourexécuterla fonction.Lecapteurdetélécommandesetrouveŕlabase du produit. * Sivousutilisezlatélécommandedeceproduitdansle męmeespacequed'autrespériphériquesd'affichage,il sepeutquecesdernierssoientcommandésparmégarde.
2 Bouton d'alimentation 3 Indicateur d'alimentation

Connexion et utilisation d'un périphérique source
Reportez-vousauxdescriptionsdelapageprécédente. * UtilisezlecâbleCat7(type*STP)pourlaconnexion.(10/100
Mbit/s)

Guide de dépannage

Problčmes

Solutions

L'écrans'allume ets'éteint continuellement.

Vérifiezquelecâbleentreleproduitetle PCestconnectécorrectement.

Aucun signal s'afficheŕl'écran.

Vérifiezquelesproduits(ycompris l'appareil source) sont correctement connectésŕl'aided'uncâble.
Assurez-vousquelepériphériquesource connectéauproduitestsoustension.

Spécifications du kit de montage mural 1 Nom du modčle / 2 C / 3 Vis standard / 4Quantité/ 5 Support de fixation murale / 6 Produit
*Ce produit est de classe A. Dans un environnement domestique,ceproduitpeutprovoquerdesinterférences radio,auquelcasl'utilisateurseraamenéŕprendredes mesuresappropriées.
* Pourlesspécificationsdétailléesdel'appareil,veuillezvisiter le site Web de Samsung.


 
* . , .
* Samsung .

 
(1)(2)( )(3) (4)(5)(AAAx2)( )(6)(7) RS232C
 . .


1 , ,. . *  .
2 3 

   
. * ,7(Cat7)
(*STP).(10/100Mbps)

 

  . .()

 .

.

.

   1/2 C / 3/4/ 5/6
* . , .
* , Samsung.

Magyar
Gyors telepítési útmutató
* Atermékszíneésmegjelenéseatípustólfüggeneltérhet, ésakézikönyvtartalmaateljesítményjavításaérdekében elzetesértesítésnélkülmódosulhat.
* Továbbiinformációérttöltseleafelhasználóikézikönyvetaz alábbiSamsungweboldalról.

Az alkatrészek meglétének ellenrzése
(1)Gyorstelepítésiútmutató(2)Garanciakártya(Nem mindenholérhetel)(3)Szabályozóútmutató(4)Tápkábel (5)Elemek(AAAx2)(Nemmindenholérhetel)(6)Távirányító (7) RS232C adapter Habármelyikalkatrészhiányzik,forduljonaforgalmazóhoz. Azalkatrészektérségenkénteltérhetnek.

Részek
1 Atávirányítóérzékelje Nyomjonmegegygombotatávirányítón,miközbena távirányítóakészülékelülsrészénekaljáramutat,a funkcióelvégzéséhez.Atávirányítóérzékeljeakészülék aljántalálható. * Hamáskijelzeszközöketishasználakészülék távirányítójávalazonoshelyiségben,elfordulhat,hogya távirányítóazokmködésétisbefolyásolja.
2 Bekapcsológomb 3 Tápfeszültségjelz

Forráseszköz csatlakoztatása és használata
Lásdaleírásokatazelzoldalon. * AcsatlakoztatáshozCat7(*STPtípusú)kábelthasználjon.
(10/100 Mbps)

Hibaelhárítási útmutató

Problémák Aképerny felváltvabe-és kikapcsol.
Aképernyna Nincs jel üzenet látható.

Megoldások
Ellenrizze,hogyakábelmegfelelen van-ecsatlakoztatvaakészülékésaPC között.
Ellenrizze,hogyatermékek(beleértvea forráseszköztis)akábellelmegfelelen vannak-e csatlakoztatva.
Ellenrizze,hogybevan-ekapcsolva akészülékhezcsatlakoztatott jelforráseszköz.

Fali konzolkészlet jellemzi 1Típusnév/2 C / 3Szabványoscsavar/4Mennyiség/ 5falitartókeret/6Termék
* EzegyAosztályúkészülék.Lakosságikörnyezetbena készülékrádióinterferenciátokozhat,ezesetbenszükség lehetafelhasználóáltaltettmegfelelintézkedésekre.
* Azeszközökrészletesmszakiadataiértlátogassonela Samsunghonlapjára.

Italiano
Guida di installazione rapida
* Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, inoltre i contenuti del manuale sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.
* Per ulteriori dettagli, č possibile scaricare il manuale utente dal seguente sito Web di Samsung.

Verifica dei componenti
(1) Guida di installazione rapida (2) Garanzia (Non disponibile in alcuni paesi) (3) Guida alle normative vigenti (4) Cavo di alimentazione (5) Batterie (AAA x 2) (Non disponibile in alcuni paesi) (6) Telecomando (7) Adattatore RS232C Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto vendita presso il quale č stato acquistato il prodotto. I componenti possono variare in base alla localitŕ.

Parti
1 Sensore remoto Per eseguire la funzione, premere un pulsante sul telecomando puntandolo in direzione della parte inferiore frontale del prodotto. Il sensore del telecomando č posizionato nella parte inferiore del prodotto. * Se nel raggio d'azione del telecomando del prodotto sono presenti altri dispositivi di visualizzazione, č possibile che questi vengano azionati inavvertitamente.
2 Pulsante di accensione 3 Indicatore di alimentazione

Connessione e uso di un dispositivo sorgente
Fare riferimento alle descrizioni riportate alla pagina precedente.
* Utilizzare il cavo Cat 7 (tipo *STP) per la connessione. (10/100 Mbps)

Guida alla risoluzione dei problemi

Problemi
Lo schermo si accende e si spegne.
Sullo schermo viene visualizzato Nessun segnale.

Soluzioni
Verificare che il cavo che connette il prodotto al PC sia collegato correttamente.
Controllare che i prodotti, incluso il dispositivo sorgente, siano collegati correttamente tramite un cavo.
Verificare che il dispositivo sorgente collegato al prodotto sia acceso.

Specifiche del kit di montaggio a parete 1 Nome modello / 2 C / 3 Vite standard / 4 Quantitŕ / 5 Staffa per il montaggio a parete / 6 Prodotto
*Questo č un prodotto di classe A. Nell'ambito di un ambiente domestico potrebbe generare interferenze radio, rendendo necessario per l'utente adottare misure adeguate.
* Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitare il sito Web Samsung.

Latviesu
trs uzstdsanas pamcba
*A tkarbnoizstrdjumatkrsaunizskatsvaratsirties,un veiktspjasuzlabosanasnolkosrokasgrmatassatursvar tiktmaintsbezieprieksjabrdinjuma.
* Laiiegtupapildinformciju,lejupieldjietlietotja rokasgrmatunotlknordtsSamsungtmekavietnes.

Sastvdau prbaude
(1)trsuzstdsanaspamcba(2)Garantijaskarte(nav pieejamsdazsatrasansviets)(3)Normatvdokumentcija (4)Strvasvads(5)Baterijas(AAAx2)(navpieejamsdazs atrasansviets)(6)Tlvadbaspults(7)RS232Cadapteris Jakdanoizstrdjumasastvdamtrkst,sazinietiesart prdevju. Dazdsatrasansvietssastvdaasvaratsirties.

Detaas
1 T lvadbaspultssensors Laiveiktufunkciju,nospiediettlvadbaspultspogu, pavrsotpultiizstrdjumapriekspusesapaksdaas virzien.Tlvadbaspultssensorsatrodasizstrdjuma apaksda. *C itudisplejaiercuizmantosanavientelpars izstrdjumatlvadbaspultivarizraistnetsuprjo displejaiercuvadbu.
2 Ieslgsanas/izslgsanaspoga 3 Strvaspadevesindikators

Avota ierces pievienosana un izmantosana
Skatietaprakstusieprieksjlappus. * Savienojuma izveidei izmantojiet Cat 7 (*STP tipa) kabeli.
(10/100 Mbps)

Problmu novrsanas rokasgrmata

Problmas
Ekrns neprtraukti iesldzasun izsldzas.
Ekrntiek pardts paziojumsNo Signal.

Risinjumi
Prbaudietkabeasavienojumustarp izstrdjumuundatoru.
Prbaudiet,vaiizstrdjumi(tostarp avotaierce)irsavienotipareizi, izmantojot kabeli. Prbaudiet,vaiizstrdjumampievienot avotaierceirieslgta.

Sienas montzas komplekta specifikcijas 1Modeanosaukums/2 C / 3Standartaskrve/ 4 Daudzums / 5Sienasmontzasbalstenis/6Izstrdjums
*S isirAklasesizstrdjums.Mjasapstkossisizstrdjums varizraistradiosakarutraucjumus,tdgadjum lietotjamvarbtnepieciesamsveiktatbilstosasdarbbas.
* Laiuzzintudetaliztasiercesspecifikcijas,apmekljiet Samsungtmekavietni.

Lietuvi kalba
Greitos srankos vadovas
*A tsizvelgiantgamin,spalvairisvaizdagaliskirtis,osiekiant pagerintikokybsiovadovoturinysgalibtikeiciamosbe isankstiniospjimo.
* Jeireikiaissamesnsinformacijos,is,,Samsung"svetains atsisiskitenaudotojovadov.

Norsk
Hurtigoppsettveiledning
* Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og innholdet i denne hĺndboken kan bli endret uten forvarsel for ĺ forbedre ytelsen.
* Last ned brukerhĺndboken fra det fřlgende Samsungnettstedet for ytterligere detaljer.

Sudedamj dali tikrinimas (1)Greitossrankosvadovas(2)Garantijoskortel(Neprieinama kaikuriosevietovse)(3)Nustatymvadovas(4)Maitinimo laidas (5) Baterijos (AAA x 2) (Neprieinama kai kuriose vietovse)(6)Nuotoliniovaldymopultas(7)RS232Cadapteris Jeigutrkstasudedamjdali,kreipkitspardavj,iskurio sigijotesgamin. Sudedamosiosdalysskirtinguoseregionuosegalibti skirtingos.
Dalys 1 Nuotolinis jutiklis
Nukreipkitenuotoliniovaldymopultgaminiopriekio apaciirpaspauskitemygtuk,kadatliktumtefunkcij. Nuotoliniovaldymopultojutiklisyragaminioapacioje. *J eigunetolisiogaminionuotoliniovaldymopulto
naudojamikitirenginiaisuekranu,galibti,jogsie renginiaigalibtivaldominetyciomis. 2 Maitinimo mygtukas 3 Maitinimo indikatorius

Kontrollere komponentene
(1) Hurtigoppsettveiledning (2) Garantikort (Ikke tilgjengelig enkelte steder) (3) Veiledning om lover og forskrifter (4) Strřmledning (5) Batterier (AAA x 2) (Ikke tilgjengelig enkelte steder) (6) Fjernkontroll (7) RS232C adapter Kontakt leverandřren du kjřpte produktet av hvis det mangler noen komponenter. Komponenter kan variere pĺ forskjellige steder.
Deler
1 Fjernkontrollsensor Trykk pĺ en knapp pĺ fjernkontrollen, og rett fjernkontrollen mot den nederste delen pĺ fremsiden av produktet for ĺ utfřre funksjonen. Sensoren pĺ fjernkontrollen sitter nederst pĺ produktet. * Bruk av andre skjermenheter i samme omrĺde som fjernkontrollen til dette produktet kan fřre til at de andre skjermenhetene blir utilsiktet kontrollert.
2 Strřmknapp 3 Strřmindikator

Saltinio renginio prijungimas ir naudojimas
Zr.ankstesniamepuslapyjepateikiamusaprasymus. *J ungciainaudokite,,Cat7"(*STPtipo)laid.(10/100Mbps)

Gedim nustatymo ir salinimo instrukcija

Problemos Ekranas vis sijungiair issijungia.
Ekrane parodoma No Signal.

Sprendimai
Patikrinkite, ar laidas tarp produkto ir kompiuterio sujungtas teisingai.
Patikrinkite,argaminiai(skaitant saltiniorengin)tinkamaiprijungtiprie laido. Patikrinkite, ar prie gaminio prijungtas pirminisrenginysyrajungtas.

Koble til og bruke en kildeenhet
Se beskrivelsene pĺ forrige side.
* Bruk en Cat 7-kabel (*STP-type) for tilkoblingen. (10/100 Mbps)

Feilsřkingsveiledning

Problemer

Lřsninger

Skjermen slĺr seg Kontroller at kabelen mellom produktet

av og pĺ.

og datamaskinen er korrekt tilkoblet.

No Signal vises pĺ skjermen.

Sjekk at produktene (inkludert kildeenheten) er riktig koblet til med en kabel.
Kontroller at kildeenheten som er koblet til produktet, er slĺtt pĺ.

Sieninio laikiklio komplekto specifikacijos 1 Modelio pavadinimas / 2 C / 3Standartinisvarztas/ 4 Kiekis / 5 Montavimo prie sienos laikiklis / 6 Gaminys
*T aiyraAklassgaminys.Buitinjeaplinkojesisgaminysgali sukeltiradijodaznitrukdzius,todlnaudotojuigalitekti imtisatitinkampriemoni.
* Jeireikiaissamirenginiospecifikacij,apsilankykite ,,Samsung"svetainje.

Spesifikasjoner for veggfeste 1 Modellnavn / 2 C / 3 Standardskrue / 4 Antall / 5 Veggfestebrakett / 6 Produkt
* Dette er et klasse A-produkt. I en privat husholdning kan dette produktet forĺrsake radiointerferens. I slike tilfeller mĺ brukeren selv ta nřdvendige forholdsregler.
* Du finner detaljerte spesifikasjoner for enheten pĺ nettstedet til Samsung.

Polski
Skrócona instrukcja konfiguracji
*K oloriwygldmogsiróniwzalenociodproduktu.Tre tejinstrukcjiobslugimoebezwczeniejszegopowiadomienia uleczmianiewcelupoprawyjakocipracyproduktu.
* Wicejinformacjimonauzyska,pobierajcinstrukcj obslugizponiszejstronyinternetowejfirmySamsung.

Sprawdzanie zawartoci
(1)Skróconainstrukcjakonfiguracji(2)Kartagwarancyjna (Dostpnawzalenociodkraju)(3)Instrukcjamontau (4)Kabelzasilajcy(5)Baterie(AAAx2)(Dostpnawzalenoci od kraju) (6) Pilot (7) Adapter RS232C Jeelibrakujejakichkolwiekelementów,skontaktujsize sprzedawcproduktu. Zawartoopakowaniamoesiróniwzalenociodmiejsca zakupu.

Czci 1 Czujnik pilota
Abyskorzystazfunkcji,naleynacisnprzyciskna pilociezdalnegosterowaniaskierowanymnadolncz przoduurzdzenia.Czujnikzdalnegosterowaniaznajduje siwdolnejczciurzdzenia. *K orzystaniezinnychurzdzedowywietlaniaw
przestrzeni wykorzystywanej do korzystania z pilota
moespowodowanieumylnekontrolowanietych urzdze. 2 Przycisk zasilania 3 Wskanikzasilania

Podlczanie i korzystanie z urzdzenia ródlowego
Naleysizapoznazopisaminapoprzedniejstronie. *U ykablakategorii7(typuSTP*).(10/100Mbps)

Instrukcja rozwizywania problemów

Problem

Rozwizanie

Ekran naprzemiennie Sprawdzi,czykabellczcyprodukti wlczasiiwylcza. komputerjestpodlczonypoprawnie.

Na ekranie
pojawiasi komunikat Brak sygnalu.

Sprawdzi,czyurzdzenia(wtym urzdzenieródlowe)spoprawnie podlczoneprzypomocykabla.
Sprawdzi,czyurzdzenieródlowe podlczonedomonitorajestwlczone.

Dane techniczne zestawu do montau ciennego 1 Nazwa modelu / 2 C / 3rubystandardowe/ 4 Liczba szt. / 5Uchwytwspornikanaciennego/6 Produkt
*T ojestproduktklasyA.Wrodowiskudomowymten produktmoepowodowazaklóceniafalradiowych.Wtakim przypadkumoebywymaganepodjcieodpowiednich rodków.
* Szczególowedanetechniczneurzdzemonaznalena stronie internetowej firmy Samsung.

Portuguęs
Manual de configuraçăo rápida
* A cor e o aspeto podem diferir consoante o produto e os conteúdosdomanualestăosujeitosaalteraçőessemaviso prévio,paramelhorarodesempenho.
* Transfira o manual do utilizador do seguinte website da Samsungparaobtermaisinformaçőes.

Verificaçăo dos componentes
(1)Manualdeconfiguraçăorápida(2)Cartăodegarantia(năo disponívelnalgunslocais)(3)Guiaderegulamentaçăo (4)Cabodealimentaçăo(5)Pilhas(AAAx2)(năodisponíveis nalguns locais) (6) Telecomando (7) Adaptador RS232C Contacte o vendedor onde adquiriu o produto caso haja componentes em falta. Os componentes podem variar em locais diferentes.

Peças
1 Sensor do telecomando
Primaumbotăodotelecomandoapontandoparaaparte inferiordafrentedoprodutoparaexecutarafunçăo.O sensordotelecomandoestásituadonaparteinferiordo produto. * Seutilizaroutrosdispositivosdevisualizaçăonomesmo
espaçodotelecomandodesteprodutopoderávira controlar estes outros dispositivos acidentalmente. 2 Botăodealimentaçăo 3 Indicador de corrente

Ligar e utilizar um dispositivo de entrada
Consulteasdescriçőesnapáginaanterior. * UtilizeumcaboCat7(*tipoSTP)paraaligaçăo.(10/100Mbps)

Guia de resoluçăo de problemas

Problemas

Soluçőes

Oecrăestá continuamente a ligar e a desligar.

Verifique se o cabo entre o produto e o PCestáligadocorretamente.

A mensagem Sem sinaléexibidano
ecră.

Verifique se os produtos (incluindo o dispositivofonte)estăocorretamente ligados com um cabo.
Verifique se o dispositivo fonte ligado ao produtoestáligado.

Especificaçőes do kit de montagem na parede 1 Nome do modelo / 2 C / 3Parafusopadrăo/ 4 Quantidade / 5 Suporte para montagem na parede / 6 Produto
* EsteéumprodutodeclasseA.Numambientedoméstico, esteprodutopoderáprovocarinterferęnciaradioelétrica. Casotalaconteça,outilizadorpoderáterdetomarmedidas adequadas.
* Paraobtermaisinformaçőessobreasespecificaçőesdo dispositivo, visite o website da Samsung.

Român
Ghid de configurare rapid
* Culoareaiaspectulpotfidiferiteînfunciedeprodus,iar coninutulmanualuluisepoateschimba,frnotificare prealabil,pentruaîmbuntiperformana.
* Descrcaimanualuldeutilizaredepeurmtorulsiteweb Samsung pentru mai multe detalii.
Verificarea componentelor (1)Ghiddeconfigurarerapid(2)Certificatdegaranie(Nueste disponibilînuneleri)(3)Ghiddereglementare(4)Cablude alimentare(5)Baterii(AAAx2)(Nuestedisponibilînuneleri) (6) Telecomanda (7) Adaptor RS232C Încazulîncarelipsesccomponente,contactaifurnizoruldela careaiachiziionatprodusul. Componentelepotdiferiînlocaiidiferite.
Piese 1 Senzordetelecomand
Apsaiunbutondepetelecomandîndreptând-octre senzoruldinparteadejosafeeiprodusuluipentrua utilizafuncia.Senzorultelecomenziiestesituatînpartea de jos a produsului. * Utilizareaaltordispozitivedeafiareînacelaispaiu
cucelîncareseafltelecomandaacestuiproduspoate provoca controlul accidental al celorlalte dispozitive de afiare. 2 Buton de alimentare 3 Indicator de alimentare

Srpski
Vodic za brzo postavljanje
* Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda, asadrzajuovomprirucnikupodlezepromenamabez prethodnogobavestenja,radipoboljsanjaperformansi.
* Dodatneinformacijenalazeseukorisnickomprirucnikukoji mozetedapreuzmetesasledeeinternetstranicekompanije Samsung.
Provera komponenti (1)Vodiczabrzopostavljanje(2)Garancijskakartica(Nije dostupnonanekimlokacijama)(3)Vodickrozpropise(4)Kabl za napajanje (5) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama)(6)Daljinskiupravljac(7)RS232Cadapter Ako neka komponenta nedostaje, obratite se prodavcu kod koga ste kupili ovaj proizvod. Komponente mogu da se razlikuju u zavisnosti od lokacije.
Delovi 1 Senzordaljinskogupravljaca
Pritisnitedugmenadaljinskomupravljacutakostoete ga usmeriti prema dnu prednje strane proizvoda da biste obavilifunkciju.Senzordaljinskogupravljacasenalazina dnu proizvoda. * Korisenjenekogdrugogureajazaprikazuoblastiu
kojojsekoristidaljinskiupravljaczaovajproizvodmoze daometaupravljanjedrugimureajimazaprikaz. 2 Dugme za napajanje 3 Indikator napajanja

Conectarea i utilizarea unui dispozitiv surs
Consultaidescrieriledelapaginaanterioar. * UtilizaiuncabluCat7(*tipSTP)pentruconexiune.(10/100
Mbps)

Ghid de depanare

Probleme Ecranul se stinge iseaprinde continuu.
No Signal este afiatpeecran.

Soluii
VerificaidaccabluldintreprodusiPC este conectat corect.
Asigurai-vcprodusele(inclusiv dispozitivulsurs)suntconectatecorect cu un cablu. Verificaidacdispozitivulsursconectat la produs este pornit.

Povezivanje i korisenje izvornog ureaja Pogledajte opise na prethodnoj stranici.
* Koristite Cat 7(*STP tip) kabl za vezu. (10/100 Mbps)

Vodic za resavanje problema

Problemi Ekran se neprestano ukljucujei iskljucuje.
Naekranuese prikazati poruka No Signal.

Resenja
Proveritedalijekablizmeuproizvodai racunaraispravnopovezan.
Uveritesedasuproizvodi(ukljucujui ureajkojijeizvorsignala)pravilno povezani kablom. Proveritedalijeukljucenizvorniureaj koji je povezan sa proizvodom.

Specificaiile kitului de montare pe perete 1 Nume model / 2 C / 3urubstandard/4 Cantitate / 5 Suport de montare pe perete / 6 Produs
*Acesta este un produs de clasa A. Într-un mediu domestic, acestproduspoatecauzainterfereneradio,cazîncare poatefinecesarcautilizatorulsiamsurileadecvate.
* Pentruspecificaiidetaliatedespredispozitiv,vizitaisite-ul web Samsung.

Specifikacije kompleta za montazu na zid 1 Naziv modela / 2 C / 3 Standardni zavrtanj / 4Kolicina/5Zidninosac/6 Proizvoda
* OvojeproizvodklaseA.Ukunomokruzenjuovajproizvod mozedastvoriradio-smetnjeukomslucajuekorisnik mozdamoratidapreduzmeodgovarajuemere.
* Detaljnespecifikacijeureajapotrazitenaveb-lokaciji kompanije Samsung.

Slovencina
Prírucka rýchlym nastavením
* Farbaa vzhadsamôzuodlisovav závislostiodkonkrétneho výrobkua obsahpríruckypodliehazmenámbez predchádzajúcehoupozorneniav záujmezvysovaniavýkonu.
* alsiepodrobnostinájdetev pouzívateskejprírucke,ktorú môzeteprevziaz nasledujúcejwebovejlokalityspolocnosti Samsung.

Kontrola komponentov
(1)Príruckarýchlymnastavením(2)Zárucnýlist(Vniektorých lokalitáchniejekdispozícii)(3)Príruckasuvedenímpredpisov (4)Napájacíkábel(5)Batérie(AAAx2)(Vniektorýchlokalitách niejekdispozícii)(6)Diakovéovládanie(7)AdaptérRS232C Akchýbajúniektorékomponenty,kontaktujtepredajcu,u ktoréhosteproduktkúpili. Komponentysamôzunarôznychmiestachlísi.

Diely
1 Snímacdiakovéhoovládania Namierenímdiakovéhoovládanianaspodnúcasprednej stranyvýrobkuastlacenímtlacidlavykonátepríslusnú funkciu.Snímacdiakovéhoovládaniasanachádzana spodnejstranevýrobku. * Pouzívanieinýchzobrazovacíchzariadenívrovnakej oblasti,akodiakovéovládanietohtoproduktu, môzespôsobineúmyselnéovládanietýchtoiných zobrazovacíchzariadení.
2 Vypínac 3 Indikátornapájania

Pripojenie a pouzívanie zdrojového zariadenia
Pozritesiopisynapredchádzajúcejstrane. * NapripojeniepouzitekábelCat7(typSTP*).(10/100MB/s)

Sprievodca riesením problémov

Problémy

Riesenia

Obrazovka sa
neustálezapínaa vypína.

Skontrolujte,cijekábelmedziproduktom a pocítacomsprávnepripojený.

Ziadny signál sa zobrazuje na obrazovke.

Skontrolujte,cisúvýrobky(vrátane zdrojovéhozariadenia)správne prepojenékáblom.
Skontrolujte,cijezdrojovézariadenie pripojenék produktuzapnuté.

Specifikácie súpravy drziaka na stenu 1Názovmodelu/2 C / 3Standardnáskrutka/ 4Mnozstvo/5Konzoladrziakanastenu/6Výrobok
* TotojeprodukttriedyA.Vdomácomprostredímôzetento produktspôsobovarádiovérusenie,pricomvtakom prípademôzebyzostranypouzívateanutnéprijavhodné opatrenia.
* Podrobnétechnickéúdajezariadenianájdetenawebovej lokalitespolocnostiSamsung.

Slovenscina
Navodila za hitro namestitev
* Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, vsebina prirocnikapaselahkospremenibrezpredhodnegaobvestilaz namenomizboljsaveucinkovitostidelovanja.
* Zanadaljnjeinformacijeprenesiteuporabniskiprirocniks tega s spletnega mesta Samsung.

Espańol
Guía de configuración rápida
*E lcoloryelaspectopuedenvariarsegúnelproducto,yel contenidodelmanualestásujetoacambiossinprevioaviso para mejorar el rendimiento.
* Descargue el manual del usuario desde el siguiente sitio web deSamsungsinecesitamásinformación.

Pregled komponent
(1) Navodila za hitro namestitev (2) Garancijska kartica (ni na voljo povsod) (3) Pravna navodila (4) Napajalni kabel (5) Baterije (AAA x 2) (ni na voljo povsod) (6) Daljinski upravljalnik (7) Adapter RS232C
Cekaterekolikomponentemanjkajo,seobrnitenaponudnika, pri katerem ste izdelek kupili. Komponente se lahko razlikujejo glede na lokacijo.

Comprobación de los componentes
(1)Guíadeconfiguraciónrápida(2)Tarjetadegarantía(No disponibleenalgunoslugares)(3)Guíaderegulaciones (4)Cabledealimentación(5)Pilas(AAAx2)(Nodisponibleen algunos lugares) (6) Mando a distancia (7) Adaptador RS232C Póngaseencontactoconeldistribuidordondeadquirióel producto si falta alguno de los componentes. Loscomponentespuedenvariarsegúnlaslocalidades.

Deli
1 Daljinski senzor Usmerite daljinski upravljalnik v spodnji del sprednje strani izdelka in pritisnite gumb, da izvedete funkcijo. Tipalo za daljinski upravljalnik je na spodnjem delu izdelka. * Uporaba drugih prikazovalnih naprav v istem prostoru,
kotjedaljinskiupravljalniktegaizdelka,lahkopovzroci nenamerno upravljanje drugih prikazovalnih naprav. 2 Gumb za vklop 3 Indikator napajanja

Priklop in uporaba vhodne naprave
Oglejtesiopisenaprejsnjistrani. * Za povezavo uporabite kabel Cat 7 (vrsta kabla *STP). (10/100
Mb/s)

Navodila za odpravljanje tezav

Tezave

Resitve

Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.

Preverite, ali je kabel, ki povezuje izdelek inracunalnik,pravilnopriklopljen.

Na zaslonu se prikazesporocilo No Signal.

Preverite,alisoizdelki(vkljucnoz vhodnonapravo)pravilnoprikljucenis kablom.
Preverite, ali je vhodna naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena.

Specifikacije kompleta za pritrditev na steno 1 Ime modela / 2 C / 3Obicajnivijak/4Kolicina/ 5 Stenski nosilec / 6 Izdelek
*T ojeizdelekrazredaA.Vdomacemokoljulahkotaizdelek povzrocaradijskemotnje.Vtemprimerubouporabnikmorda moral ustrezno ukrepati.
* Podrobnejsetehnicnepodatkeonapravilahkonajdetena spletnem mestu podjetja Samsung.

Partes
1 Sensor del mando a distancia
Pulseunbotóndelmandoadistanciaapuntandoala parte inferior del lado frontal del producto para utilizar la
función.Ensensordelmandoadistanciaseencuentraen la parte inferior del producto. *E lusodeotrosdispositivosdevisualizaciónenelmismo
espacio que el mando a distancia de este producto puede provocar que dichos dispositivos se controlen de forma involuntaria. 2 B otóndeencendido 3 Indicador de encendido

Conexión y uso de un dispositivo fuente
Consultelasdescripcionesenlapáginaanterior. *U tiliceuncableCat7(tipo*STP)paralaconexión.(10/100
Mbps)

Solución de problemas

Problemas
La pantalla se enciende y se apaga continuamente.
Sin seńal se muestra en la pantalla.

Soluciones
Compruebe que el cable entre el productoyelPCestéconectado correctamente.
Compruebe que los productos (incluido eldispositivofuente)estánconectados correctamente con un cable. Compruebe que el dispositivo fuente conectadoalproductoestéencendido.

Especificaciones del juego de montaje mural 1 Nombre del modelo / 2 C / 3Tornilloestándar/ 4 Cantidad / 5 Soporte de montaje mural / 6 Producto
*E steesunproductodeclaseA.Enunentornodoméstico este producto puede provocar interferencias de radio, en cuyocasoelusuariodeberátomarlasmedidasadecuadas.
* Para obtener especificaciones detalladas de cada dispositivo, visite el sitio web de Samsung.

Svenska
Snabbstartguide
* Färgen och utseendet kan variera beroende pĺ produkt. Innehĺllet i bruksanvisningen kan ändras utan föregĺende meddelande för att förbättra produktens prestanda.
* Ladda ned användarhandboken frĺn Samsungs webbplats nedan om du vill ha mer information.

Kontrollera delarna
(1) Snabbstartguide (2) Garantikort (Ej tillgänglig pĺ alla platser) (3) Föreskrifter (4) Strömkabel (5) Batterier (AAA x 2) (Ej tillgänglig pĺ alla platser) (6) Fjärrkontroll (7) RS232C Adapter Kontrakta leverantören där du köpte produkten om nĺgra delar saknas. Komponenterna kan variera pĺ olika platser.

Delar
1 Fjärrsensor Tryck pĺ en knapp pĺ fjärrkontrollen och rikta den mot nederkanten pĺ produktens framsida när du vill utföra funktionen. Sensorn pĺ fjärrkontrollen sitter längst ned pĺ produkten. * Användning av andra skärmenheten pĺ samma plats som fjärrkontrollen för den här produkten kan orsaka att skärmenheterna styrs utan avsikt.
2 Strömknapp 3 Strömindikator

Ansluta och använda en källenhet
Se beskrivningarna pĺ föregĺende sida.
* Använd en Cat 7-kabel (*STP-typ) för anslutningen. (10/100 Mbps)

Felsökningsguide

Problem

Lösningar

Skärmen hĺller pĺ Kontrollera att kabeln mellan produkten att slĺs pĺ och av. och datorn är korrekt ansluten.

Ingen signal visas pĺ skärmen.

Kontrollera att produkterna (inklusive källenheten) är korrekt anslutna med en kabel.
Kontrollera att källenheten som är ansluten till produkten är pĺslagen.

Specifikationer för väggstativet 1 Modellnamn / 2 C / 3 Standardskruv / 4 Antal / 5 Väggmonteringsfäste / 6 Produkt
*Detta är en produkt av klass A. I hemmiljö kan produkten orsaka radiostörningar. I sĺ fall kan användaren behöva vidta nödvändiga ĺtgärder.
* Detaljerade enhetsspecifikationer finns pĺ Samsungs webbplats.

Türkçe
Hizli Kurulum Kilavuzu
*R enkvegörünümürünebaliolarakdeiebilirvekilavuzun içeriiperformansiarttirmakiçinhaberverilmeksizin deitirilebilir.
* EkayrintilariçinSamsungWebsitesindenkullanicikilavuzunu indirin.

Bileenleri Kontrol Etme
(1)HizliKurulumKilavuzu(2)Garantikarti(Bazibölgelerde bulunmaz)(3)Mevzuatkilavuzu(4)Güçkablosu (5)Piller(AAAx2)(Bazibölgelerdebulunmaz)(6)Uzaktan Kumanda (7) RS232C Adaptör Herhangibirparçaeksikse,ürünüsatinaldiinizsaticiylatemas kurun. Parçalarfarklibölgelerdefarklilikgösterebilir.
Parçalar 1 Uzaktan kumanda sensörü
lgiliilevigerçekletirmekiçinuzaktankumandayi ürününönyüzündealttarafadorultarakbirdümeye basin.Uzaktankumandasensörüürününalttarafinda bulunur. *B iürününuzaktankumandasiylaayniyerdebaka
görüntülemecihazlarikullanmak,diergörüntüleme cihazlarininyanliliklakontroledilmesinenedenolabilir. 2 G üçdümesi 3 GüçGöstergesi

Bir Kaynak Cihaz Balama ve Kullanma
Öncekisayfadayeralanaçiklamalarabakin. *B alantiiçinCat7(*STPtipi)kablokullanin.(10/100Mbps)

Sorun Giderme Kilavuzu

Sorunlar

Çözümler

Ekranaçilip kapanmaya devam ediyor.

ÜrünilePCarasindakikablonundoru ekildebalandiindaneminolun.

Ekranda
Sinyal Yok görüntüleniyor.

Ürünlerin (kaynak cihaz dahil) bir kablo iledoruolarakbalandiinikontrol edin.
Ürününbaliolduukaynakcihazinaçik olduunukontroledin.

Duvara Montaj Kiti Özellikleri 1ModelAdi/2 C / 3 Standart Vida / 4 Miktar / 5 Duvar montaj braketi / 6 Ürün
*B u,Asinifibirüründür.Evortamindabuürünradyo parazitlenmesinenedenolabilirvebudurumdakullanicinin uygunönlemleralmasigerekebilir.
* CihazinayrintilitekniközellikleriiçinSamsungwebsitesini ziyaret edin.



References

Adobe PDF Library 9.9 Adobe InDesign CS5.5 (7.5.3)