User Manual for Twins models including: Robot vacuum cleaner, Robot vacuum smart application, vacuum cleaner 3 in 1

ManualCZ

Odkurzacz automatyczny ETA Twins 6240 90000 | eta-polska.pl

ETA 6240 manual CZ SK EN HU PL DE (Návod k použití CZ, 31.81 MB)

Robotický vysavač ETA Twins 6240 90000 černý | KASA.cz

Návod - ETA Twins 6240 90000 čierny

Robotický vysávač ETA Twins 6240 90000 čierny | Eshop ETA

Not Your Device? Search For Manuals / Datasheets:

File Info : application/pdf, 136 Pages, 31.81MB

Document
3814052
Robotický vysavac 3 v 1 se smart aplikací · NÁVOD K OBSLUZE CZ 3-22 Robotický vysávac 3 v 1 so smart aplikáciou · NÁVOD NA OBSLUHU SK 23-42 Robot vacuum cleaner 3 in 1 with smart application · USER MANUAL EN 43-63 Robot porszívó 3 az 1-ben intelligens alkalmazással · KEZELÉSI ÚTMUTATÓ HU 64-84 Odkurzacz automatyczny 3 w 1 z aplikacj smart · INSTRUKCJA OBSLUGI PL 85-106 Staubsaugerroboter 3 in 1 mit Smart-App · BEDIENUNGSANLEITUNG DE 107-128
Twins
21/2/2022

CZ

1. BEZPECNOSTNÍ POKYNY .................................................................................................................. 3

2. POUZITÍ .................................................................................................................................................6

3. SOUCÁSTI VÝROBKU ......................................................................................................................... 6

4. PÍPRAVA K POUZITÍ ........................................................................................................................ 10 5. POUZÍVÁNÍ VYSAVACE ..................................................................................................................... 10

6. APLIKACE ETA SMART ...................................................................................................................... 15

7. ÚDRZBA VYSAVACE .......................................................................................................................... 15

8. ESENÍ PROBLÉM .......................................................................................................................... 19

9. TECHNICKÁ SPECIFIKACE .............................................................................................................. 21

10. EKOLOGIE ........................................................................................................................................22

SK

1. VSEOBECNÉ BEZPECNOSTNÉ POKYNY ...................................................................................... 23

2. POUZITIE.............................................................................................................................................26

3. SÚCASTI VÝROBKU .......................................................................................................................... 26

4. PRÍPRAVA NA POUZITIE .................................................................................................................. 30

5. POUZÍVANIE VYSÁVACA................................................................................................................... 30

6. APLIKÁCIA ETA SMART ..................................................................................................................... 35

7. ÚDRZBA VYSÁVACA ......................................................................................................................... 35 8. RIESENIE PROBLÉMOV ................................................................................................................... 39

9. TECHNICKÁ SPECIFIKÁCIA ............................................................................................................. 41

10. EKOLÓGIA ........................................................................................................................................42

EN

1. GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS ............................................................................................... 43

2. APPLICABILITY................................................................................................................................... 46

3. PRODUCT COMPONENTS ............................................................................................................... 46

4. PREPARATION FOR USE ................................................................................................................. 50

5. VACCUM CLEANER USE................................................................................................................... 50

6. APPLICATION ETA SMART................................................................................................................ 55

7. VACUUM CLEANER MAINTENANCE .............................................................................................. 55

8. PROBLEMS SOLUTIONS ................................................................................................................. 60

9. TECHNICAL SPECIFICATION .......................................................................................................... 61

10. ENVIRONMENTAL PROTECTION ................................................................................................. 62

HU

1. BIZTONSÁGI ELÍRÁSOK ................................................................................................................ 64

2. ALKAMAZHATÓSÁG........................................................................................................................... 67

3. A TERMÉK ALKOTÓRÉSZEI ............................................................................................................. 67

4. HASZNÁLATI ELKÉSZÍTÉS ........................................................................................................... 71

5. A PORSZÍVÓ HASZNÁLATA .............................................................................................................. 72

6. ETA SMART ALKALMAZÁS................................................................................................................ 77

7. A PORSZÍVÓ KARBANTARTÁSA ..................................................................................................... 77

8. PROBLÉMA-MEGOLDÁS................................................................................................................... 81

9. MSZAKI SPECIFIKÁCIÓ.................................................................................................................. 82

10. ÖKOLÓGIA ........................................................................................................................................ 83

PL

1. WSKAZÓWKI BEZPIECZESTWA ................................................................................................... 85

2. ZASTOSOWANIA ................................................................................................................................ 88

3. CZCI WYROBU ............................................................................................................................. 89

4. PRZYGOTOWANIE DO UYCIA ....................................................................................................... 93

5. UYWANIE ODKURZACZA ............................................................................................................... 93

6. APLIKACJA ETA SMART .................................................................................................................... 98

7. UTRZYMANIE ODKURZACZA........................................................................................................... 99

8. ROZWIZYWANIE PROBLEMÓW .................................................................................................. 103

9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ...................................................................................................... 104 10. EKOLOGIA ......................................................................................................................................105

DE

1. SICHERHEITSANWEISUNGEN ...................................................................................................... 107

2. VERWENDUNG..................................................................................................................................111

3. PRODUKTTEILE ................................................................................................................................111

4. VORBEREITUNG VOR DEM EINSATZ DES STAUBSAUGERS .......................................................115

5. BETRIEB ............................................................................................................................................ 115

6. APPLIKATION FÜR ETA SMART ..................................................................................................... 120

7. WARTUNG ......................................................................................................................................... 121

8. PROBLEMELÖSEN........................................................................................................................... 125

9. TECHNISCHE DATEN ...................................................................................................................... 127

10. ÖKOLOGIE .....................................................................................................................................128

Robotický vysavac 3 v 1 se smart aplikací
eta 6240

CZ
Twins

NÁVOD K OBSLUZE Vázený zákazníku, dkujeme Vám za zakoupení naseho produktu. Ped uvedením tohoto pístroje do provozu si velmi pozorn pectte návod k obsluze a tento návod spolu se zárucním listem, pokladním dokladem a podle mozností i s obalem a vnitním obsahem obalu dobe uschovejte.
Tip Pro prvotní spárování vysavace s Vasí domácí Wifi sítí pomocí aplikace
"ETA SMART" navstivte nase webové stránky http://eta.cz/robot/.

1. BEZPECNOSTNÍ POKYNY
­ Instrukce v návodu povazujte za soucást spotebice a postupte je jakémukoliv dalsímu uzivateli spotebice.
­ Zkontrolujte, zda údaj na typovém stítku odpovídá naptí ve Vasí elektrické zásuvce.
­ Tento spotebic mohou pouzívat dti ve vku 8 let a starsí a osoby se snízenými fyzickými ci mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkuseností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly pouceny o pouzívání spotebice bezpecným zpsobem a rozumí pípadným nebezpecím. Dti si se spotebicem nesmjí hrát. Cistní a údrzbu provádnou uzivatelem nesmjí provádt dti bez dozoru.
­ Jestlize je napájecí pívod tohoto spotebice poskozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobn kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpecné situace.
­ Ped výmnou píslusenství nebo pístupných cásti, které se pi pouzívání pohybují, ped montází a demontází, ped cistním nebo údrzbou, spotebic vypnte.
­ Abyste pedesli úrazu, nepikládejte ruce/prsty do rotacního kartáce. ­ Nikdy spotebic nepouzívejte, pokud má poskozený napájecí pívod
nebo vidlici, pokud nepracuje správn, upadl na zem a poskodil se nebo spadl do vody. V takových pípadech zaneste spotebic do odborného servisu k provení jeho bezpecnosti a správné funkce. ­ UPOZORNNÍ: Pro dobíjení akumulátoru pouzívejte pouze nabíjecí stanici dodanou s tímto pístrojem. ­ Spotebic musí být napájen pouze bezpecným malým naptím odpovídajícím znacení spotebice.
­ Výrobek je urcen pouze pro pouzití v domácnostech a podobné úcely (v obchodech, kanceláích a podobných pracovistích, v hotelích, motelech a jiných obytných prostedích, v podnicích zajisujících nocleh se snídaní)! Není urcen pro komercní pouzití!
­ Vysavac nikdy neponoujte do vody (ani cástecn)! ­ Pi vysávání nkterých druh koberc mze dojít k vyvolání statické elektiny.
Pípadný výboj statické energie není zdraví nebezpecný.
CZ - 3

CZ
­ Vysavac nenechávejte vystavený povtrnostním vlivm (dés, mráz, pímé slunecní záení atd.).
­ Nevysávejte ostré pedmty (nap. sklo, stepy), horké, holavé, výbusné pedmty (nap. popel, hoící zbytky cigaret, benzín, edidla a aerosolové výpary), ale ani maziva (nap. tuky, oleje), zíravé prostedky (nap. kyseliny, rozpoustdla). Vysátím tchto pedmt mze dojít k poskození filtr, pop. vysavace.
­ Aby se zajistila bezpecnost a správná funkcnost pístroje, pouzívejte jen originální náhradní díly a výrobcem schválené píslusenství.
­ Spotebic nikdy nepouzívejte pro zádný jiný úcel, nez pro který je urcen a popsán v tomto návodu!
­ Zabezpecte prosím spáry a mezery na podlahách (nap. u pechodových list) aby nedocházelo k poskozování rotacních kartác. Tyto spáry mohou také omezit vysavac zaseknutím sttin kartáce do tohoto prostoru.
­ Vysavac nelze pouzít na koberci, jehoz délka vlasu je více nez 1 cm. Vysavac zárove nemusí správn fungovat na nkterých druzích tmavých koberc, které svým povrchem "matou" senzory a mohou zpsobit chaotický pohyb vysavace, pípadn na daný povrch nenajede. Vysavac dokáze pejet pechodové listy a prahy do cca 2 cm. V pípad poteby (nap. vyssích prah) lze nastavit zakázanou zónu, aby nedoslo k zaseknutí robotu.
­ Pokud se spotebic delsí dobu nepouzívá, odpojte nabíjecí stanici od elektrického napájení. Vysavac povysute mimo kontakty nabíjecí stanice. Tím zabráníte vybíjení vysavace.
­ Nepouzívejte pro dálkový ovladac dobíjecí akumulátory. ­ Nedobíjejte akumulátor, ze kterého uniká elektrolyt. ­ Kontakty akumulátoru nespojujte! Pokud akumulátor nepouzíváte, drzte jej z dosahu kovových
pedmt, jako jsou kanceláské sponky, mince, klíce, hebíky, sroubky nebo dalsí drobné kovové pedmty, které mohou zpsobit zkratování svorek akumulátoru. Vzájemné zkratování svorek akumulátoru mze zpsobit popáleniny nebo pozár. ­ Udlejte opatení, která zabrání vysavaci perusení úklidu: · Umístte na bezpecné místo pedmty, které se dají snadno pevrhnout (nap. vázy). · Zabezpecte okraje koberc. · Visící ubrusy a záclony by se nemly dotýkat zem. · Holavé pedmty musí být umístny dále od zdroje ohn. · Voln polozené pívodní kabely srovnejte ci zabezpecte proti kolizi s vysavacem. · Posbírejte noviny, knihy, casopisy a vtsí kusy papíru rozházené po zemi. ­ Hlavní kartác a zásobník na necistoty musí být správn nainstalován. ­ Senzory proti pádu ped pouzitím vycistte. ­ Pokud pozadujete úklid v jedné místnosti, zavete vsechny související dvee. ­ Vysavac potebuje pro úklid pod nábytkem minimáln 11 cm na výsku volného prostoru, aby nedoslo k jeho zachycení, ci uvíznutí. ­ Nedovolte, aby vysavac spadnul. Pokud by k tomu doslo, spuste vysavac a sledujte jeho pohyb pro kontrolu, zda je vsechno v poádku. Tato kontrola je dlezitá pro následný úklid bez Vasí pítomnosti. ­ Pokud akumulátor tece, okamzit jej vymte, v opacném pípad mze poskodit spotebic. ­ Pamatujte na to, ze se robot pohybuje sám od sebe. Pi chzi v prostoru pohybu robota bute tedy opatrní a neslápnte na nj! ­ Udrzujte baterie mimo dosah dtí a nesvéprávných osob. Osoba, která spolkne baterie, musí okamzit vyhledat lékaskou pomoc. ­ Vybité baterie a akumulátor zlikvidujte vhodným zpsobem (viz odst. 11. EKOLOGIE). ­ Pípadné texty v cizím jazyce a obrázky uvedené na obalech, nebo výrobku, jsou pelozeny a vysvtleny na konci této jazykové mutace. ­ Výrobce neodpovídá za skody zpsobené nesprávným pouzíváním spotebice a píslusenství a není odpovdný ze záruky za spotebic v pípad nedodrzení výse uvedených bezpecnostních upozornní. Za nesprávné pouzívání spotebice se mj. povazuje nedodrzování pravidelné výmny ci údrzby veskerých filtr.
CZ - 4

CZ
Bezdrátové spojení a kompatibilita ­ Spolecnost ETA nemze být zádným zpsobem zodpovdná za jakékoliv náhodné,
nepímé nebo následné skody, ani za ztráty dat ci ztráty zpsobené únikem informací bhem komunikace prostednictvím bezdrátových technologií. ­ Úspsnou bezdrátovou komunikaci nelze 100% zarucit u vsech Smart zaízení a Wifi sítí (router). Vzhledem k rozmanitosti pístroj na trhu mohou nastat pípady, kdy charakter ci specifikace daného Smart zaízení ci Wifi sít (routeru) znemozuje pipojení, pípadn je njakým zpsobem naruseno. Úspsnost bezdrátové komunikace prostednictvím Wifi sít dále také ovlivuje ada faktor vcetn hardwarové a softwarové konfigurace. Spojení mezi robotem a vasí Wifi sítí mze být také negativn ovlivnno okolními Wifi sítmi, které mohou být naladny na stejný kanál a tím narusovat spojení (nap. na sídlistích, v bytových domech atp.). Tyto skutecnosti nejsou dvodem k reklamaci spotebice.
Aplikace je vlastnna a provozována tetím subjektem (dále jen ,,Subjekt") odlisným od spolecnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. (dále jen ,,Prodejce"). Mezi Subjektem a Prodejcem nedochází k pedávání osobních údaj. Pi registraci do aplikace pedává zákazník osobní údaje pímo Subjektu, který se stává správcem osobních údaj. Aplikace a s tím spojena ochrana osobních údaj se ídí pravidly Subjektu.

Pouze autorizovaný servis je oprávnn provádt opravy nebo úpravy tohoto výrobku, jinak neodborné zacházení mze zpsobit pozár, úraz elektrickým proudem nebo poranní.
Nikdy se nedotýkejte napájecího kabelu mokrou rukou - mze dojít k úrazu elektrickým proudem.
Dbejte na to, aby se vás odv ci cást tla nedoslaly do otácejícího se kartáce vysavace, mohlo by dojít ke zranní.
Vysavace nepouzívejte v komercních prostorách, mohlo by dojít k poskození nadmrným pouzíváním.
Pívodní konektor napájecího kabelu do nabíjecí stanice zcela zasute, jinak by mohlo dojít k úrazu el. proudem, zkratu, ci pozáru.
Nevysávejte vodu ani jiné tekutiny, mohlo by dojít k poskození vysavace.
Vysavac nepouzívejte venku, mohlo by dojít k poskození vysavace.

Nepouzívejte zádnou jinou nabíjecí stanici vcetn pilozeného napájecího kabelu, který je soucástí tohoto výrobku.
Neohýbejte nadmrn pívodní kabel nebo ho nezatzujte, mohlo by to zpsobit jeho poskození, pozár ci úraz elektrickým proudem.
Zamezte styku výrobku s cigaretami, zapalovaci, sirkami nebo jinými tepelnými zdroji nebo holavými materiály.
Ped pouzitím odstrate vsechny snadno znicitelné pedmty (vc. pedmt s vysokou odrazovou vlastností, látky, sklenné lahve, atd.), mohlo by dojít k poskození tchto pedmt ci omezení funkce vysavace.
Na vysavac nestoupejte ani nesedejte, mohlo by dojít k poskození vysavace ci ke zranní.
Vysavac nepouzívejte na malých stolcích a zidlích ci na malém prostoru, mohlo by dojít k poskození vysavace.
Nenechávejte na zemi nit, dráty ani jiné pedmty o délce vtsí nez 150 mm, mohly by se zamotat do kartáce.

CZ - 5

CZ

2. POUZITÍ
Zaízení je urceno k pouzití doma, v hotelových pokojích a malých kanceláích. Je vhodné k cistní rzných koberc s krátkým vlasem, devných podlah, tvrdých podlah, keramických dlazdic atd.
Jelikoz se vysavac pohybuje voln v prostoru Vasí domácnosti, tak je nutné prostedí pizpsobit této skutecnosti. Ped pouzitím z podlahy odstrate vsechny nezádoucí pedmty (natazené kabely, pohozené oblecení, papíry, sácky apod.), které by mohly bránit pohybu vysavace nebo naopak kehké pedmty (nap. sklenné a keramické vázy), které by vysavac mohl svým pohybem poskodit.
Budete-li vysavac pouzívat ve vícepatrové domácnosti, tak je nutné spolecn s vysavacem penáset mezi jednotlivými patry i nabíjecí stanici.
3. SOUCÁSTI VÝROBKU

3.1 OBSAH BALENÍ Polozka

Popis

Oznacení Mnozství

Robotický vysavac

A

1

Nabíjecí stanice s odsávací jednotkou

D

1

Prachový sácek pro sbrnou nádobu
Napájecí kabel Dálkový ovladac Mopovací nástavec Mop Postranní kartácek HEPA filtr
CZ - 6

F

2

E

1

G

1

H

1

H2

2

A7

1+1

B4

1

Polozka

Molitanový filtr

Popis

Nástroj na cistní

3.2 ROBOTICKÝ VYSAVAC

A9

A A12
A10 A1 A14

A7 A4
A16 A15 A11 C

CZ

Oznacení Mnozství

B5

1

I

1

A6 A2

A3
A8 A5

A10
A ­ Robotický vysavac A1 ­ Pední nárazník A2 ­ Senzory proti pádu ze schod A3 ­ Nabíjecí kontakty A4 ­ Kryt prostoru pro akumulátor A5 ­ Pohonná kola (levé/pravé) A6 ­ Pední kolo A7 ­ Postranní kartácek A8 ­ Kryt hlavního kartáce A9 ­ Laserový modul A10 ­ IR senzor pro nabíjecí stanici A11 ­ IR antikolizní senzor

A13 B
A12 ­ Reproduktor A13 ­ Výstupní mízka A14 ­ Tlacítko RESET A15 ­ Tlacítko aretace krytu hlavního
kartáce A16 ­ Hlavní kartác
B ­ Zásobník na necistoty / nádrzka na vodu
C ­ Ovládací panel
CZ - 7

CZ

3.3 ZÁSOBNÍK NA NECISTOTY / NÁDRZKA NA VODU

B7

B ­ Zásobník na necistoty /

B3

nádrzka na vodu

B5

B2

B1 ­ Tlacítko pro uvolnní B2 ­ Nabíjecí kontakty

B4

B3 ­ Kryt filtr

B4 ­ HEPA filtr B1 B5 ­ Molitanový filtr

B6 B6 ­ Otvor pro pipojení k odsávací

jednotce

B7 ­ Gumová zátka nádrzky na vodu

B

3.4 OVLÁDACÍ PANEL

C1

C2

C ­ Ovládací panel

C1 ­ Tlacítko ZAP. /VYP. / AUTO (automatický úklid) / STOP

(PAUZA)

C2 ­ Tlacítko pro návrat do nabíjecí stanice

C

3.5 NABÍJECÍ STANICE S ODSÁVACÍ JEDNOTKOU

D1 D3 D4 D5 D2

D

D7

D6

D8

D11 D13 D12

F1
D9 E

D10

F

CZ - 8

CZ

D ­ Nabíjecí stanice s odsávací jednotkou D1 ­ Tlacítko START (automatický úklid) /
SPOT (lokální úklid) / STOP (PAUZA) D2 ­ Tlacítko pro návrat do nabíjecí stanice D3 ­ Kontrolka prachového sácku D4 ­ Kontrolka nabíjení D5 ­ Kontrolka ventilátoru sání D6 ­ Nabíjecí kontakty pro vysavac D7 ­ IR senzor D8 ­ Otvor pro pipojení vysavace

D9 ­ Víko D10 ­ Ochranný filtr odsávání D11 ­ Napájecí konektor D12 ­ Mízka výstupního filtru D13 ­ Výstupní filtr
E ­ Napájecí kabel
F ­ Prachový sácek F1 ­ Manipulacní drzadlo

3.6 DÁLKOVÝ OVLADAC

G8 G ­ Dálkový ovladac

G1 ­ Tlacítko AUTO (automatický úklid) / STOP (PAUZA)

G2

G2 ­ Smrová tlacítka pro manuální ovládání (VPED /

G6

G1

VZAD / VPRAVO/ VLEVO) G3 ­ Tlacítka pro nastavení úrovn sacího výkonu

G5

G4 ­ Tlacítko zapnutí/vypnutí akustické signalizace

G4

a hlasových upozornní

G3

G5 ­ Tlacítko pro lokální úklid

G7 G6 ­ Tlacítko funkce mopování G7 ­ Tlacítko pro nastavení maximálního sacího výkonu

G8 ­ Tlacítko pro návrat do nabíjecí stanice

G

3.7 MOPOVACÍ NÁSTAVEC H ­ Mopovací nástavec
H2 H1 ­ Tlacítko aretace mopovacího nástavce H2 ­ Mop
H
H1
3.8 SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍL Hlavní kartác: ETA624000190 Postranní kartácky (2 ks): ETA624000140 Set HEPA filtr a molitanový filtr: ETA624000260 Mop: ETA624000220 Prachový sácek: ETA624000280
CZ - 9

CZ
4. PÍPRAVA K POUZITÍ
Odstrate veskerý obalový materiál, vyjmte vysavac a píslusenství. Z vysavace odstrate vsechny pípadné adhezní fólie, samolepky nebo papír.
4.1 PÍPRAVA VYSAVACE Dle pouzití instalujte zásobník na necistoty B pípadn mopovací nástavec H.
4.2 INSTALACE NABÍJECÍ STANICE S ODSÁVACÍ JEDNOTKOU 1. Umístte nabíjecí stanici s odsávací jednotkou na podlahu ve vzdálenosti cca 6 cm od
zdi. Ujistte se, zda je dostatecný prostor po stranách nabíjecí stanice (minimáln 0,5 m) a ped nabíjecí stanicí (minimáln 1,2 m). Vyvarujte se tomu, aby nabíjecí stanice s odsávací jednotkou byla vystavena slunecnímu záení. 2. Pipojte napájecí kabel E k nabíjecí stanici a poté k el. síti.
6 cm
5. POUZÍVÁNÍ VYSAVACE
Poznámka Vysavac disponuje hlasovými upozornními, která lze nastavovat v rzných jazykových
mutacích nebo zcela vypnout. Do dálkového ovladace vlozte baterie, dodrzte správnou polaritu (2 ks, typ baterií AAA). 5.1 ZAPNUTÍ VYSAVACE 1. Stisknte dlouze (cca 3 sekundy) tlacítko C1. 2. Rozsvítí se svtelná signalizace tlacítek, ozve se úvodní znlka a poté hlasové
oznámení o zapnutí. 5.2 NABÍJENÍ AKUMULÁTORU 1. Zkontrolujte, zda je nabíjecí stanice s odsávací jednotkou správn pipojena k el. síti
(podsvícení tlacítek D1, D2 a kontrolka D4 musí svítit). 2. Polozte vysavac do blízkosti nabíjecí stanice, stisknte tlacítko C2/D2/G8 a vyckejte,
nez vysavac správn najede k nabíjecím kontaktm. Pokud je akumulátor pílis vybitý, umístte vysavac správným zpsobem pímo k nabíjecím kontaktm.
CZ - 10

CZ

Nastavený výkon

Doba provozu *

MIN

cca 230 minut

NORMAL

cca 170 minut

MAX

cca 110 minut

* Poznámka: Uvedené doby provozu vychází z interního testování spolecnosti ETA a platí pouze pro nový a pln nabitý akumulátor.
V závislosti na stáí a opotebení akumulátoru doba provozu klesá.

Poznámky ­ Standardní doba nabíjení je cca 6 hod.
­ Po provedení úklidu vysavac automaticky vyhledává nabíjecí stanici. ­ Pehled stavu akumulátoru snadno zjistíte pomocí aplikace "ETA SMART". Pomocí
aplikace lze také kdykoliv vysavac poslat zpt na nabíjecí stanici.

5.3 SPUSTNÍ / POHOTOVOSTNÍ REZIM / REZIM SPÁNKU Spustní (Úklid) Pomocí nkterého z tlacítek C1/D1/G1/G2/G5 uvedete vysavac do provozu, pípadn ho zapnete z rezimu spánku
Pohotovostní rezim (Pauza) Stisknutím nkterého z tlacítek C1/D1/G1 perusíte probíhající úklid a uvedete vysavac do pohotovostního rezimu. V pohotovostním rezimu se vysavac nepohybuje, svítí modré podsvícení tlacítek C1 a C2.
Rezim spánku Po cca 20 minutách necinnosti se vysavac automaticky pepne do rezimu spánku. Pro pepnutí do pohotovostního stisknte nkteré z tlacítek C1/G1. Na vysavaci zhasne modré podsvícení tlacítek C1 a C2.

CZ - 11

CZ
Poznámka Vysavac musí vyjízdt na zadaný úklid z nabíjecí stanice. Nabíjecí stanici umístte na
vhodné místo dle instrukcí uvedených výse a nepemisujte ji. Tím zajistíte úspsný návrat vysavace zpt na nabíjecí stanici.
5.4 REZIMY ÚKLIDU A FUNKCE VYSAVACE BEZ VYUZITÍ APLIKACE ETA SMART
Manuální ovládání Pomocí smrových tlacítek G2 lze vysavac manuáln ovládat a uklízet s ním pouze tam, kde je poteba.
Upozornní Pi manuálním ovládání vysavac vzdy sledujte a bute obzvlást opatrní pi pouzití
smru VZAD, protoze v zadní cásti vysavac nemá senzory proti pádu ze schod.
Automatický úklid Stisknte jedno z tlacítek C1/D1/G1. Vysavac se pi úklidu pohybuje postupn a systematicky v prostoru podle naprogramované trasy. Prostor si rozclení na jednotlivé segmenty. Jakmile vysavac uklidí celý dostupný prostor, tak automaticky vyhledá nabíjecí stanici. Jedná se o nejpouzívanjsí zpsob úklidu.
Lokální úklid Stisknte krátce tlacítko G5 nebo dlouze tlacítko D1 (cca na 3 sekundy). Vysavac se zapne na maximální výkon a pohybuje se pi úklidu v prostoru podle naprogramované trasy (ctverec 1,8 x1,8 m). Po ukoncení úklidu se vysavac automaticky vrátí do nabíjecí stanice. Tento rezim úklidu je vhodný pro úklid malé znecistné plochy.
Nastavení úrovn sacího výkonu Pomocí tlacítek G3 mzete pepínat mezi jednotlivými úrovnmi sacího výkonu. K dispozici jsou celkem 3 úrovn.
Nastavení intenzity vlhcení Pomocí tlacítka G6 mzete pepínat mezi jednotlivými úrovnmi vlhcení. K dispozici jsou celkem 4 úrovn. Tuto funkci lze vyuzívat pouze s mopovacím nástavcem H (viz níze).
Zapnutí/vypnutí akustické signalizace hlasových upozornní Pomocí tlacítka G4 mzete akustickou signalizace a hlasová upozornní vypnout/zapnout.
Návrat do nabíjecí stanice s odsávací jednotkou Vysavac disponuje funkcí automatického návratu do nabíjecí stanice pro provedení daného úklidu. Vysavac mzete do nabíjecí stanice odeslat také pomocí tlacítek C2/D2/G8.
Tlacítko RESET Pomocí vhodného nástroje stisknte tlacítko RESET A14 a tím dojde k vypnutí vysavace.
Automatické odsávání necistot odsávací jednotkou Po provedení úklidu a návratu vysavace do nabíjecí stanice s odsávací jednotkou dojde k automatickému odsátí necistot ze zásobníku B. Je nutné také pravideln kontrolovat plnost prachového sácku F a pravideln ho mnit.
CZ - 12

CZ
5.5 POUZITÍ MOPOVACÍHO NÁSTAVCE 1. Do spodní cásti mopovacího nástavce správn pichyte
mop H2. Mop ped pouzitím namocte a vyzdímejte. Mopovací nástavec H správn pichyte k zásobníku na necistoty / nádrzce na vodu B.
2. Odklopte gumovou zátku B7 a naplte nádrzku cistou vodou.
3. Umístte mopovací nástavec spolecn se zásobníkem na necistoty na své místo do vysavace.
4. Zapnte vysavac a zvolte pozadovaný rezim úklidu. Poznámky
­ Pi mopování doporucujeme provádt úklid po jednotlivých místnostech. ­ Vysavac pi mopování kontrolujte a dle poteby do mopovacího nástavce doplte
vodu, pípadn opláchnte mop. ­ Nepouzívejte mopovací nástavec na kobercích a zabrate pípadnému najetí
vysavace na koberec. ­ Po pouzití mopovací nástavec odejmte, vycistte a z nádrzky vylejte pebytecnou
vodu. Nenechávejte ho nainstalovaný na vysavaci bhem nabíjení. 5.6 TABULKA SVTELNÉ SIGNALIZACE
Poznámka Rzné stavy svtelné signalizace mohou mít více význam. Význam svtelné signalizace lépe vysvtlují hlasová upozornní nebo pípadn upozornní pímo
v aplikaci "ETA SMART". CZ - 13

CZ

Svtelná signalizace Svícení mode
Blikání mode
Blikání zlut Blikání zelen Svícení zelen Rychlé blikání cerven

VYSAVAC Význam
Probíhající úklid Pauza Pohotovostní rezim Dokoncení inicializace Nacítání systému Konfigurace sít Aktualizace firmwaru Inicializace Slabý akumulátor Nabíjení Odsávání necistot Nabíjení Párování s nabíjecí stanicí Akumulátor je pln nabitý Chyba Plný zásobník na necistoty

Kontrolka D5
D4
D3 D1 + D2

NABÍJECÍ STANICE S ODSÁVACÍ JEDNOTKOU

Stav

Význam

Svícení zelen

Odsávání necistot

Chyba ventilátoru sání

Blikání cerven Pehátí

Víko odsávací jednotky není správn uzaveno

Blikání (pulzování) zelen

Probíhá nabíjení akumulátoru

Svícení zelen

Akumulátor je pln nabitý

Svícení zelen

Prachový sácek je plný nebo zablokovaný (ucpaný)

Rychlé blikání cerven

Prachový sácek není správn nainstalovaný

Blikání soucasn Chyba párování nabíjecí stanice s vysavacem

Poznámka Chybová hlásení jsou podrobnji popsána v kapitole 8. ESENÍ PROBLÉM.

CZ - 14

CZ
6. APLIKACE ETA SMART
Vysavac lze ovládat ve zjednoduseném rezimu pomocí tlacítek na ovládacím panelu C nebo pomocí dálkového ovladace F (viz výse). Pro vyuzití jeho plného potenciálu je vsak poteba instalace a pouzití chytré aplikace "ETA SMART", která rozsíí jeho funkcnost a uzivatelský komfort. Veskeré dalsí informace, návod na obsluhu aplikace, instrukce a rady k úspsnému spárování s domácí sítí, naleznete na adrese:
www.eta.cz/robot/ Aplikaci naleznete v databázi aplikací Apple Store ci Google Play, nebo mzete pro urychlení pouzít následující QR kód:
Poznámky Pokud není QR kód aktivní, vyhledejte aplikaci manuáln podle názvu.
7. ÚDRZBA VYSAVACE
Údrzbu a cistní provádjte pravideln v závislosti na cetnosti pouzívání a také objemu úklid. Ve více znecistném prostedí (domácnost s domácími mazlícky) bude nutná castjsí údrzba. Zanedbání údrzby mze zpsobit poskození vysavace a jeho soucástí! 7.1 CISTNÍ NABÍJECÍCH KONTAKT Vypnte vysavac a odpojte nabíjecí stanici od el. sít! Ocistte nabíjecí kontakty (A3, B2, D6) mkkým suchým hadíkem. Cistní provádjte alespo 1x za msíc. K cistní kontakt nepouzívejte zádné agresivní cisticí prostedky nebo oleje.
CZ - 15

CZ
7.2 CISTNÍ ZÁSOBNÍKU NA NECISTOTY / NÁDRZKY NA VODU, FILTR A MOPOVACÍHO NÁSTAVCE
1. Vyjmte zásobník na necistoty B s mopovacím nástavcem H z vysavace. Stisknte tlacítka H1 a odejmte mopovací nástavec ze zásobníku na necistoty. Necistoty zlikvidujte spolecn s bzným komunálním odpadem.
2. Z nádrzky na vylejte zbylou vodu.
3 . Zásobník na necistoty vycistte nástrojem I (nebo jiným vhodným). 4. Vyjmte ze zásobníku na necistoty filtry a vycistte je nástrojem I (nebo jiným vhodným).
HEPA filtr B4 jemn vyfoukejte nebo vyklepejte. Molitanový filtr B5 a kryt B3 mzete opláchnout pod tekoucí vodou.
CZ - 16

CZ
5. Z mopovacího nástavce H odejmte mop H1. Povrch mopovacího nástavce otete mkkým vlhkým hadíkem a mop H1 opláchnte pod tekoucí vodou.
UPOZORNNÍ ­ K cistní filtr nepouzívejte zádné agresivní prací nebo cisticí prostedky ani horkou vodu. ­ Pro zachování filtracních parametr HEPA filtru doporucujeme cistní suchou cestou. ­ Pokud se rozhodnete HEPA filtr umýt vodou, snízí se jeho filtracní schopnosti.
Maximální pocet umytí filtru je 3x. Poté je nutné zakoupit nový. ­ HEPA filtr doporucujeme mnit alespo 2x za rok. ­ Filtry nejsou urceny pro mytí v mycce nádobí. ­ Zanedbání cistní a pípadn výmny filtr mze vést k poruse vysavace! 6. Po provedení údrzby nechte vse dkladn vyschnout. Poté slozte a ulozte spolecn s vysavacem na vhodné bezpecné místo. 7.3 CISTNÍ HLAVNÍHO KARTÁCE 1. Stisknte tlacítko aretace A15 a odejmte kryt A8. Poté vyjmte hlavní kartác A16 z vysavace. 2. Vycistte hlavní kartác nástrojem na cistní I (nebo jiným vhodným). Pro odstranní namotaných vlas/chlup mzete pouzít také nzky. Kryt hlavního kartáce a prostor pro hlavní kartác otete mkkým suchým hadíkem.
CZ - 17

CZ
7.4 CISTNÍ POSTRANNÍHO KARTÁCKU 1. Odsroubujte pomocí sroubováku pojistný sroub. 2. Vyjmte postranní kartácek, vycistte ho a odstrate z nj namotané vlasy/chlupy. 3. Poté kartácek namontujte zpt na vysavac.
7.5 CISTNÍ KOLECEK Vycistte pední, levé i pravé kolecko pomocí nástroje I (nebo jiného vhodného). Pro snadnjsí údrzbu lze pední kolecko A6 demontovat i vcetn jeho ulození. Pro vyjmutí samotného pedního kolecka pouzijte plochý sroubovák. Ten vlozte do prostoru pímo pod gumové kolecko a pohybem vzhru ho vycvaknte. Po vycistní jej ádn vlozte zpt, dokud neuslysíte cvaknutí.
UPOZORNNÍ Na osách kolecek se mohou namotávat vlasy/chlupy a ulpívat dalsí necistoty.
Kolecka pravideln kontrolujte a cistte. 7.6 CISTNÍ SENZOR Po dokoncení kazdého úklidu ocistte senzory pomocí nástroje I (nebo jiného vhodného).
CZ - 18

CZ
7.7 CISTNÍ NABÍJECÍ STANICE S ODSÁVACÍ JEDNOTKOU 1. Odklopte víko D9 a vyjmte plný prachový sácek F. Prachový sácek zlikvidujte spolecn
s komunálním odpadem. Poté vlozte nový prázdný prachový sácek.

2. Odejmte mízku výfuku D12 a výstupní filtr D13. Mízku i filtr opláchnte pod tekoucí vodou. Poté nechte dkladn vyschnout a vlozte zpt na své místo.
Poznámka V okolí otvoru D8 se mohou nahromadit necistoty a prach. Proto v pípad údrzby
a manipulace s nabíjecí stanicí dbejte zvýsené opatrnosti.

8. ESENÍ PROBLÉM

Problém
Vysavac nelze spustit
Vysavac nelze nabít
Vysavac nemze najít nabíjecí stanici Vysavac se chová abnormáln Vysavac vydává abnormální zvuky Snizuje se schopnost vysávání nebo prach z vysavace vypadává

esení Nízká úrove kapacity akumulátoru. Umístte vysavac na nabíjecí stanici a nechte ho nabít.
Teplota okolního prostedí je nizsí nez 0 °C nebo vyssí nez 40 °C. Pracovní teplota zaízení je 0-40 °C.
Odejmte vysavac z nabíjecí stanice a zkontrolujte zda je nabíjecí stanice správn pipojena k el. síti.
Zkontrolujte a vycistte nabíjecí kontakty (na vysavaci i na nabíjecí stanici).
Vysavac se nachází pílis daleko od nabíjecí stanice, umístte ho blíze k nabíjecí stanici. Nepemisujte bhem úklidu nabíjecí stanici.
Restartujte vysavac.
Zkontrolujte pohonná a kartáce, zda nejsou blokovány. Pípadn je vycistte.
Zásobní na necistoty je plný, vycistte ho.
Filtry jsou znecistné, vycistte nebo vymte filtry.
Hlavní kartác je znecistn, vycistte ho.

CZ - 19

CZ
8.1 SVTELNÉ KONTRLOLKY NA NABÍJECÍ STANICI S ODSÁVACÍ JEDNOTKOU - CHYBOVÁ HLÁSENÍ

Kontrolka Stav
Blikání cerven
Blikání cerven

Problém
Chyba ventilátoru sání
Pehátí
Víko odsávací jednotky není správn uzaveno Chybjící nebo spatn umístný prachový sácek

esení
Zkontrolujte, zda sání není blokováno necistotami
V pípad aktivace tepelné pojistky doporucujeme vyckat alespo 30 minut ped optovným pouzitím
Zkontrolujte a ádn uzavete víko odsávací jednotky
Zkontrolujte prachový sácek a jeho správné umístní
1. Stisknte a drzte ob tlacítka (D1 a D2) po dobu cca 5 sekund, tím dojde k pepnutí odpadní nabíjecí stanice do rezimu párování (kontrolka D3 zacne blikat zelen);

Blikání soucasn

Chyba párování nabíjecí stanice s vysavacem

2. Stisknte a drzte tlacítko C2 na ovládacím panelu vysavace po dobu cca 5 sekund, tím dojde k pepnutí vysavace do rezimu párování (svtelná signalizace na vysavaci bude blikat zelen);

3. Umístte vysavac do nabíjecí stanice (hlasové upozornní bude informovat o úspsném spárování).

Údrzbu rozsáhlejsího charakteru nebo údrzbu, která vyzaduje zásah do vnitních cástí spotebice, musí provést odborný servis! Nedodrzením pokyn výrobce zaniká právo na zárucní opravu!

Dalsí rady a pomoc naleznete na stránkách http://eta.cz/robot/ nebo v samotné aplikaci v píslusné sekci.

CZ - 20

CZ

9. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Robotický vysavac

Spotebic tídy ochrany

III.

Provozní naptí

14,4 V (DC)

Akumulátor

Li-Ion

Kapacita akumulátoru

5200 mAh

Doba nabíjení

6 hod.

Hmotnost

3,5 kg

Rozmry

Ø 350 mm x 100 mm

Frekvencní rozsah

2,4 GHz

Výstupní výkon (EIRP)

15,95 dBm

Bezdrátová technologie

Wifi

Deklarovaná hladina akustického výkonu je 73 dB(A) re 1pW.

Kompatibilita: Operacní systém smart zaízení

- Android 4.1 a vyssí - IOS 9.0 a vyssí

Wifi sí

- 2,4 GHz - zabezpecení WPA1 a WPA2 (doporuceno WPA2)

UPOZORNNÍ Zaízení nelze provozovat na Wifi sítích zabezpecených protokolem IEEE 802.1X
(zpravidla firemní Wifi sít).

Nabíjecí stanice

Spotebic tídy ochrany

I.

Vstupní naptí

110-240 V (AC)

Deklarovaná hladina akustického výkonu je 84 dB(A) re 1pW.

Tímto ETA a.s. prohlasuje, ze typ rádiového zaízení ETA6240 je v souladu se smrnicí 2014/53/EU. Úplné znní EU prohlásení o shod je k dispozici na stránkách výrobce.

Zmna technické specifikace a obsahu pípadného píslusenství dle modelu výrobku vyhrazena výrobcem. Výrobce si také vyhrazuje právo na zmny/aktualizace aplikace ETA SMART bez pedchozího upozornní. Charakter tchto zmn/ aktualizací mze zpsobit, ze nkteré informace ci postupy uvedené v tomto návodu budou neaktuální ci nebudou popsány.

Zárucní doba 24 msíc se nevztahuje na snízení kapacity baterie nebo akumulátoru (snízení doby provozu výrobku) vzniklé opotebením baterie nebo akumulátoru zpsobené obvyklým uzíváním výrobku.

CZ - 21

CZ
10. EKOLOGIE
Pokud to rozmry dovolují, jsou na vsech kusech vytistny znaky materiál pouzitých na výrobu balení, komponent a píslusenství, jakoz i jejich recyklace. Uvedené symboly na výrobku nebo v prvodní dokumentaci znamenají, ze pouzité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány spolecn s komunálním odpadem. Za úcelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na urcených sbrných místech, kde budou pijaty zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomzete zachovat cenné pírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopad na zivotní prostedí a lidské zdraví, coz by mohly být dsledky nesprávné likvidace odpad. Pi nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními pedpisy udleny pokuty. Tento spotebic je vybaven Li-Ion akumulátorem s dlouhou zivotností. Pro ochranu zivotního prostedí je nutné po ukoncení zivotnosti spotebice vybitý akumulátor z nho demontovat a vhodným zpsobem, prostednictvím k tomu urcených speciálních sbrných sítí, akumulátor i spotebic bezpecn zlikvidovat. Dalsí podrobnosti si vyzádejte od místního úadu. Vybité vyjmte a vhodným zpsobem prostednictvím k tomu urcených speciálních sbrných sítí bezpecn zlikvidujte. Baterie nikdy nelikvidujte spálením!
Vyjmutí akumulátoru Odsroubujte 8 sroub krytu prostoru pro akumulátor na spodní stran vysavace. Vyjmte akumulátor a odpojte konektor. Pro odpojení konektoru pouzijte vtsí sílu pro pekonání bezpecnostní pojistky proti samovolnému rozpojení. Poté mzete vlozit a pipojit nový akumulátor.
UPOZORNNÍ A SYMBOLY POUZITÉ NA SPOTEBICI, OBALECH NEBO V NÁVODU: HOUSEHOLD USE ONLY ­ Pouze pro pouzití v domácnosti. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS ­ Neponoovat do vody nebo jiných tekutin.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. Nebezpecí udusení. Nepouzívejte tento sácek v kolébkách, postýlkách, kocárcích nebo dtských ohrádkách. PE sácek odkládejte mimo dosah dtí. Sácek není na hraní.
- Ctte návod k obsluze
- Odnímatelná napájecí jednotka
UPOZORNNÍ
CZ - 22

SK

Robotický vysávac 3 v 1 so smart aplikáciou
eta 6240

Twins

NÁVOD NA OBSLUHU Vázený zákazník, akujeme Vám za zakúpenie násho produktu. Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky, si vemi pozorne precítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so zárucným listom, dokladom o predaji a poda mozností aj s obalom a vnútorným obsahom obalu dobre uschovajte.
Tip Pre prvotné spárovanie vysávace s Vasou domáci Wifi sietí pomocou aplikácie
"ETA SMART" navstívte nase webové stránky http://eta.cz/robot/.

1. VSEOBECNÉ BEZPECNOSTNÉ POKYNY
­ Instrukcie v návode povazujte za súcas spotrebica a postúpte ich akémukovek alsiemu uzívateovi spotrebica.
­ Skontrolujte, ci údaj na typovom stítku zodpovedá napätiu vo Vasej elektrickej zásuvke
­ Tento spotrebic môzu pouzíva deti vo veku 8 rokov a starsie a osoby so znízenými fyzickými alebo mentálnymi schopnosami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokia sú pod dozorom alebo boli poucené o pouzívanie tohto spotrebica bezpecným spôsobom a rozumie prípadným nebezpecenstvom. Deti si so spotrebicom nesmú hra. Cistenie a údrzbu vykonávanú uzívateom nesmú vykonáva deti bez dozoru.
­ Ak je napájací prívod tohto spotrebica poskodený, musí by prívod nahradený výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpecnej situácie.
­ Pred výmenou príslusenstva alebo prístupných casti, ktoré sa pri pouzívaní pohybujú, pred montázou a demontázou, pred cistením alebo údrzbou, spotrebic vypnite!
­ Ruky/prsty neprikladajte do otácajúcej sa valcovej kefy, aby ste predisli zraneniam.
­ Spotrebic v ziadnom prípade nepouzívajte, ak ma poskodený napájací prívod alebo vidlicu, ak nepracuje správne alebo spadol na zem a poskodil sa alebo spadol do vody. V takýchto prípadoch spotrebic odneste do specializovaného servisu, aby preverili jeho bezpecnos a správnu funkciu.
­ UPOZORNENIE: Na dobíjanie akumulátora pouzívajte iba nabíjaciu stanicu dodanú s týmto prístrojom.
­ Spotrebic musí by napájaný iba bezpecným malým napätím odpovedajúcim znaceniu spotrebica.
­ Výrobok je urcený len pre pouzitie v domácnostiach a pre podobné úcely (v obchodoch, kanceláriách a podobných pracoviskách, v hoteloch, moteloch a iných obytných prostrediach, v podnikoch zaisujúcich nocah s raajkami)! Nie je urcený pre komercné pouzitie!
SK - 23

SK
­ Vysávac nikdy neponárajte do vody (ani ciastocne)! ­ Nikdy nevysávajte bez správne zalozeného filtracného systému a mikrofiltrov! ­ Nevysávajte ostré predmety (napr. sklo, crepy), horúce, horavé, výbusné predmety (napr.
popol, horiace zvysky cigariet, benzín, riedidlá), ale ani mazivá (napr. tuky, oleje) a zieravé prostriedky (napr. kyseliny, rozpúsadlá). Vysatím týchto predmetov môze dôjs k poskodeniu filtrov, popr. vysávaca. ­ Nenechávajte spotrebic vystavený poveternostným faktorom (dáz, mráz, slnko at.). ­ Vysávac vzdy najskôr vypnite, odpojte vidlicu prívodného kábla od elektrickej siete a az potom vyprázdnite nádobu na prach, vycistite/vymete mikrofiltre, ocistite vysávac alebo jeho príslusenstvo. ­ Ak sa spotrebic dlhsí cas nepouzíva, odpojte nabíjaciu stanicu od elektrického napájania. Vysávac vysute mimo kontaktov nabíjacej stanice. Tým zabránite vybíjaniu vysávaca. ­ Spotrebic nikdy nepouzívajte na ziadny iný úcel, nez na ktorý je urcený a popísaný v tomto návode! ­ Aby sa zaistila bezpecnos prístroja a správna funkcnos spotrebica, pouzívajte iba originálne náhradné diely a výrobcom schválené príslusenstvo. ­ Zabezpecte prosím skáry a medzery na podlahách (napr. u prechodových líst) aby nedochádzalo k poskodzovaniu rotacných kief. Tieto skáry môzu tiez obmedzi vysávac zaseknutím stetín kefy do tohoto priestoru. ­ Vysávac nemozno pouzi na koberci, ktorého dzka vlasu je viac ako 1 cm. Vysávac zárove nemusí správne fungova na niektorých druhoch tmavých kobercov, ktoré svojím povrchom "mätú" senzory a môzu spôsobi chaotický pohyb vysávaca, prípadne na daný povrch ani nenabehne. Vysávac dokáze prechádza prechodové listy a prahy do cca 2 cm. V prípade potreby (napr. Vyssích prahov) je mozné nastavi zakázanú zónu, aby nedoslo k zaseknutiu robotu. ­ Nepouzívajte pre diakový ovládac dobíjacie akumulátory. ­ Nabíjacku pouzívajte len v miestnosti. ­ Nedobíjajte akumulátor, z ktorého uniká elektrolyt. ­ Kontakty akumulátora nespojujte! Ak akumulátor nepouzívate, drzte ho z dosahu kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky, mince, kúce, klince, skrutky alebo alsie drobné kovové predmety, ktoré môzu spôsobi skratovanie svoriek akumulátora. Vzájomne skratovanie svoriek akumulátora môze spôsobi popáleniny alebo poziar. ­ Urobte opatrenia, ktoré zabránia vysávaci prerusenia upratovania: · Umiestnite na bezpecné miesto predmety, ktoré sa dajú ahko prevráti (vázy). · Zabezpecte okraje kobercov. · Visiace obrusy a záclony by sa nemali dotýka zeme. · Horavé predmety musí by umiestnené alej od zdroja oha. · Vone polozené prívodné káble zrovnajte alebo zabezpecte proti kolízii s vysávacom. · Pozbierajte noviny, knihy, casopisy a väcsie kusy papiera rozhádzané po zemi. ­ Hlavná kefa a zásobník na necistoty musia by správne nainstalované. ­ Senzory proti pádu by mali by vycistené. ­ Ak pozaduje upratovanie v jednej miestnosti, zatvorte vsetky súvisiace dvere. ­ Vysávac potrebuje pre upratovanie pod nábytkom minimálne 11 cm na výsku voného priestoru, aby nedoslo k jeho zachyteniu, ci uviaznutiu. ­ Udrzujte batérie mimo dosahu detí a nesvojprávnych osôb. Osoba, ktorá prehltne batérie, musí okamzite vyhada lekársku pomoc. ­ Pamätajte na to, ze sa robot pohybuje sám od seba. Pri chôdzi v priestoru pohybu robota bute opatrní a nesliapnete na neho! ­ Nedovote, aby vysávac spadol. Ak by k tomu doslo, spustite vysávac a sledujte jeho pohyb pre kontrolu, ci je vsetko v poriadku. Táto kontrola je dôlezitá pre následné upratovanie bez Vasej prítomnosti. ­ Ak batéria tecie, okamzite ju vyberte, v opacnom prípade môze vysávac poskodi. ­ Vybité batérie a akumulátor zlikvidujte vhodným spôsobom (pozri text 11. EKOLÓGIA). ­ Výrobca nezodpovedá za skody spôsobené nesprávnym pouzívaním spotrebica a príslusenstva a nie je zodpovedný zo záruky za spotrebic v prípade nedodrzania vyssie uvedených bezpecnostných upozornení. Za nesprávne pouzívanie spotrebica sa medzi iným povazuje nedodrzanie pravidelnej výmeny alebo údrzby vsetkých filtrov.
SK - 24

SK

Bezdrôtové spojenie a kompatibilita ­ Spolocnos ETA nemôze by ziadnym spôsobom zodpovedná za akékovek náhodné,
nepriame alebo následné skody, ani za straty dát, ci straty spôsobené únikom informácií behom komunikácie prostredníctvom bezdrôtových technológií. ­ Úspesnú bezdrôtovú komunikáciu nie je mozné 100% zaruci u vsetkých Smart zariadení a Wifi sietí (routerov). Vzhadom k rozmanitosti prístrojov na trhu môzu nasta prípady, kedy charakter ci specifikácia daného Smart zariadenia, ci Wifi siete (routera) znemozuje pripojenie, prípadne je nejakým spôsobom narusená. Úspesnos bezdrôtovej komunikácie prostredníctvom Wifi siete alej tiez ovplyvuje rada faktorov, vrátane hardwarovej a softwarovej konfigurácie. Spojenie medzi robotom a vasou Wifi sieou môze by tiez negatívne ovplyvnené okolitými Wifi sieami, ktoré môzu by naladené na rovnaký kanál a tým narúsa spojenie (napr. na sídliskách, v bytových domoch a pod.). Tieto skutocnosti nie sú dôvodom na reklamáciu spotrebica.
Aplikácia je vlastnená a prevádzkovaná tretím subjektom (alej iba ,,Subjekt") odlisným od spolocnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. (alej iba ,,Predajca"). Medzi Subjektom a Predajcom nedochádza k prenosu osobných údajov. Pri registrácii do aplikácie dáva zákazník osobné údaje priamo Subjektu, ktorý sa stáva správcom osobných údajov. Aplikácia a s tým spojená ochrana osobných údajov sa riadia pravidlami Subjektu.

Iba autorizovaný servis je oprávnený vykonáva opravy alebo úpravy tohto výrobku, inak neodborné zaobchádzanie môze spôsobi poziar, úraz elektrickým prúdom alebo osobné poranenie.
Nikdy sa nedotýkajte napájacieho kábla mokrou rukou - môze dôjs k úrazu elektrickým prúdom.
Nepouzívajte vás odev alebo cas vásho tela (hlavu, prst a. t. .) pre dotyk kefy alebo kolies prístroja, mohlo by to spôsobi osobné poranenie.
Vysávac nepouzívajte v komercných priestoroch, mohlo by dôjs k poskodeniu vysávaca prehriatím.
Prívodný konektor napájacieho kábla do nabíjacej stanice úplne zasute, inak by mohlo dôjs k úrazu el. prúdom, skratu, ci poziaru. Nevysávajte vodu ani iné tekutiny, mohlo by dôjs k poskodeniu vysávaca.
Vysávac nepouzívajte vonku, mohlo by dôjs k poskodeniu vysávaca.

Nepouzívajte ziadnu inú nabíjaciu stanicu vrátane prilozeného napájacieho kábla, ktorý je súcasou tohto výrobku.
Neohýbajte nadmerne prívodný kábel alebo ho nezaazujte, mohlo by to spôsobi jeho poskodenie, ohe alebo úraz elektrickým prúdom.
Zabráte priblízeniu výrobku k cigarete, zapaovacom, zápalkám alebo inému tepelnému zdroju alebo horavému materiálu.
Pred pouzitím odstráte vsetky ahko znicitené predmety (vr. predmetov s vysokými odrazovými vlastnosami, látky, sklenené fase, a. t. .), mohlo by dôjs k poskodeniu týchto predmetov alebo obmedzenie funkcie vysávaca.
Na vysávac nestúpajte ani nesadajte, mohlo by dôjs k poskodeniu vysávaca alebo k zraneniu.
Vysávac nepouzívajte na malých stolíkoch a stolickách, ci na malom priestore, mohlo by dôjs k poskodeniu vysávaca.
Nenechávajte na zemi nite, drôty ani iné predmety s dzkou väcsou ako 150 mm, mohli by sa zamota do kefy.

SK - 25

SK

2. POUZITIE
Zariadenie je urcené na pouzitie doma, v hotelových izbách a malých kanceláriách. Je vhodné na cistenie rôznych kobercov s krátkym vlasom, drevených podláh, tvrdých podláh, keramických dlazdíc, a. t. .
Keze sa vysávac pohybuje vone v priestore Vasej domácnosti, tak je nutné prostredie prispôsobi tejto skutocnosti. Pred pouzitím z podlahy odstráte vsetky neziadúce predmety (natiahnuté káble, pohodené oblecenie, papiere, vrecká a pod.), ktoré by mohli bráni pohybu vysávaca, alebo naopak krehké predmety (napr. sklenené a keramické vázy), ktoré by vysávac mohol svojím pohybom poskodi.
Ak budete vysávac pouzíva vo viacposchodovej domácnosti, tak je nutné spolocne s vysávacom prenása medzi jednotlivými poschodiami aj nabíjaciu stanicu.
3. SÚCASTI VÝROBKU

3.1 OBSAH BALENIA Polozka

Popis

Oznacenie Mnozstvo

Robotický vysávac

A

1

Nabíjacia stanica s odsávacou jednotkou

D

1

Vrecko na prach pre zbernú nádobu
Napájací kábel Diakový ovládac Mopovací nadstavec Mop Postranná kefka HEPA filter
SK - 26

F

2

E

1

G

1

H

1

H2

2

A7

1+1

B4

1

Polozka

Popis Molitanový filter Nástroj na cistenie

3.2 ROBOTICKÝ VYSÁVAC

A9

A A12
A10 A1 A14

A7 A4
A16 A15 A11 C

SK

Oznacenie Mnozstvo

B5

1

I

1

A6 A2

A3
A8 A5

A10
A ­ Robotický vysávac A1 ­ Predný nárazník A2 ­ Senzory proti pádu zo schodov A3 ­ Nabíjacie kontakty A4 ­ Kryt priestoru pre akumulátor A5 ­ Pohonné kolieska (avé/pravé) A6 ­ Predné koliesko A7 ­ Postranná kefka A8 ­ Kryt hlavnej kefy A9 ­ Laserový modul A10 ­ IR senzor pre nabíjaciu stanicu A11 ­ IR antikolízny senzor

A13 B
A12 ­ Reproduktor A13 ­ Výstupná mriezka A14 ­ Tlacidlo RESET A15 ­ Tlacidlo aretácie krytu hlavnej kefy A16 ­ Hlavná kefa
B ­ Zásobník na necistoty / nádrzka na vodu
C ­ Ovládací panel

SK - 27

SK

3.3 ZÁSOBNÍK NA NECISTOTY / NÁDRZKA NA VODU

B7

B ­ Zásobník na necistoty /

B3

nádrzka na vodu

B5

B2

B1 ­ Tlacidlo na uvonenie B2 ­ Nabíjacie kontakty

B4

B3 ­ Kryt filtrov

B4 ­ HEPA filter B1 B5 ­ Molitanový filter

B6 B6 ­ Otvor na pripojenie k odsávacej

jednotke

B7 ­ Gumová zátka nádrzky na vodu

B

3.4 OVLÁDACÍ PANEL

C1

C2

C ­ Ovládací panel

C1 ­ Tlacidlo ZAP. /VYP. /AUTO (automatické upratovanie) /

STOP (PAUZA)

C2 ­ Tlacidlo pre návrat do nabíjacej stanice

C

3.5 NABÍJACIA STANICA S ODSÁVACOU JEDNOTKOU

D1 D3 D4 D5 D2

D

D7

D6

D8

D11 D13 D12

F1
D9 E

D10

F

SK - 28

SK

D ­ Nabíjacia stanica s odsávacou jednotkou
D1 ­ Tlacidlo START (automatické upratovanie) / SPOT (lokálne upratovanie) / STOP (PAUZA)
D2 ­ Tlacidlo pre návrat do nabíjacej stanice D3 ­ Kontrolka vrecka na prach D4 ­ Kontrolka nabíjania D5 ­ Kontrolka ventilátora sania D6 ­ Nabíjacie kontakty pre vysávac D7 ­ IR senzor

D8 ­ Otvor pre pripojenie vysávaca D9 ­ Veko D10 ­ Ochranný filter odsávania D11 ­ Napájací konektor D12 ­ Mriezka výstupného filtra D13 ­ Výstupný filter
E ­ Napájecí kabel
F ­ Prachový sácok F1 ­ Manipulacní drzadlo

3.6 DIAKOVÝ OVLÁDAC

G8 G ­ Diakový ovládac

G1 ­ Tlacidlo AUTO (automatické upratovanie) / STOP

G2

(PAUZA)

G6

G1

G2 ­ Smerové tlacidlá na manuálne ovládanie (VPRED / VZAD / VPRAVO/ VAVO)

G3 ­ Tlacidlá na nastavenie úrovne sacieho výkonu

G5

G4 G4 ­ Tlacidlo zapnutia/vypnutia akustickej signalizácie

G3

a hlasových upozornení

G7 G5 ­ Tlacidlo na lokálne upratovanie G6 ­ Tlacidlo funkcie mopovania

G7 ­ Tlacidlo na nastavenie maximálneho sacieho výkonu

G

G8 ­ Tlacidlo na návrat do nabíjacej stanice

3.7 MOPOVACÍ NADSTAVEC
H2 H ­ Mopovací nadstavec H1 ­ Tlacidlo aretácie mopovacieho nadstavca H2 ­ Mop
H
H1
3.8 ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV Hlavná kefa: ETA624000190 Postranné kefy (2 ks): ETA624000140 Set HEPA filter a molitanový filter: ETA624000260 Mop: ETA624000220 Prachový sácok: ETA624000280
SK - 29

SK
4. PRÍPRAVA NA POUZITIE
Odstráte vsetok obalový materiál, vyberte vysávac a príslusenstvo. Z vysávaca odstráte vsetky prípadné adhézne fólie, samolepky alebo papier.
4.1 PRÍPRAVA VYSÁVACA Poda pouzitia instalujte zásobník na necistoty B, prípadne mopovací nadstavec H.
4.2 INSTALÁCIA NABÍJACEJ STANICE S ODSÁVACOU JEDNOTKOU 1. Umiestnite nabíjaciu stanicu s odsávacou jednotkou na podlahu vo vzdialenosti cca
6 cm od steny. Uistite sa, ci je dostatocný priestor po stranách nabíjacej stanice (minimálne 0,5 m) a pred nabíjacou stanicou (minimálne 1,2 m). Vyvarujte sa tomu, aby nabíjacia stanica s odsávacou jednotkou bola vystavená slnecnému ziareniu. 2. Pripojte napájací kábel E k nabíjacej stanici a potom k el. sieti.
6 cm
5. POUZÍVANIE VYSÁVACA
Poznámka Vysávac disponuje hlasovými upozorneniami, ktoré je mozné nastavova v rôznych
jazykových mutáciách alebo úplne vypnú. Do diakového ovládaca vlozte batérie, dodrzte správnu polaritu (2 ks, typ batérií AAA). 5.1 ZAPNUTIE VYSÁVACA 1. Stlacte dlho (cca 3 sekundy) tlacidlo C1. 2. Rozsvieti sa svetelná signalizácia tlacidiel, ozve sa úvodná znelka a potom hlasové
oznámenie o zapnutí.
5.2 NABÍJANIE AKUMULÁTORA 1. Skontrolujte, ci je nabíjacia stanica s odsávacou jednotkou správne pripojená k el. sieti
(podsvietenie tlacidiel D1, D2 a kontrolka D4 musí svieti). 2. Polozte vysávac do blízkosti nabíjacej stanice, stlacte tlacidlo C2/D2/G8 a pockajte, kým
vysávac správne nabehne k nabíjacím kontaktom. Pokia je akumulátor prílis vybitý, umiestnite vysávac správnym spôsobom priamo k nabíjacím kontaktom.
SK - 30

SK

Nastavený výkon

Doba prevádzky *

MIN

cca 230 minút

NORMAL

cca 170 minút

MAX

cca 110 minút

* Poznámka: Uvedené doby prevádzky vychádzajú z interného testovania spolocnosti ETA a platia iba pre nový a plne nabitý akumulátor.
V závislosti na starobe a opotrebení akumulátora doba prevádzky klesá.

Poznámky ­ Standardná doba nabíjania je cca 6 hod.
­ Po skoncení upratovania vysávac automaticky vyhadáva nabíjaciu stanicu. ­ Prehad stavu akumulátora ahko zistíte pomocou aplikácie "ETA SMART". Pomocou
aplikácie je mozné tiez kedykovek vysávac posla spä na nabíjaciu stanicu.

5.3 SPUSTENIE / POHOTOVOSTNÝ REZIM / REZIM SPÁNKU Spustenie (Upratovanie) Pomocou niektorého z tlacidiel C1/D1/G1/G2/G5 uvediete vysávac do prevádzky, prípadne ho zapnete z rezimu spánku.
Pohotovostný rezim (Pauza) Stlacením niektorého z tlacidiel C1/D1/G1 prerusíte prebiehajúce upratovanie a uvediete vysávac do pohotovostného rezimu. V pohotovostnom rezime sa vysávac nepohybuje, svieti modré podsvietenie tlacidiel C1 a C2.
Rezim spánku Po cca 20 minútach necinnosti sa vysávac automaticky prepne do rezimu spánku. Na prepnutie do pohotovostného rezimu stlacte niektoré z tlacidiel C1/G1. Na vysávaci zhasne modré podsvietenie tlacidiel C1 a C2.

SK - 31

SK
Poznámka Vysávac musí vychádza na zadané upratovanie z nabíjacej stanice. Nabíjaciu stanicu umiestnite na vhodné miesto poda instrukcií uvedených vyssie a nepremiestujte ju.
Tým zaistíte úspesný návrat vysávaca spä na nabíjaciu stanicu.
5.4 REZIMY UPRATOVANIA A FUNKCIE VYSÁVACA BEZ VYUZITIA APLIKÁCIE ETA SMART
Manuálne ovládanie Pomocou smerových tlacidiel G2 je mozné vysávac manuálne ovláda a upratova s ním iba tam, kde je to potrebné.
Upozornenie Pri manuálnom ovládaní vysávac vzdy sledujte a bute obzvlás opatrný pri pouzití smeru VZAD, pretoze v zadnej casti vysávac nemá senzory proti pádu zo schodov.
Automatické upratovanie Stlacte jedno z tlacidiel C1/D1/G1. Vysávac sa pri upratovaní pohybuje postupne a systematicky v priestore poda naprogramovanej trasy. Priestor si rozclení na jednotlivé segmenty. Hne ako vysávac uprace celý dostupný priestor, tak automaticky vyhadá nabíjaciu stanicu. Jedná sao najpouzívanejsí spôsob upratovania.
Lokálne upratovanie Stlacte krátko tlacidlo G5 alebo dlho tlacidlo D1 (cca na 3 sekundy). Vysávac sa zapne na maximálny výkon a pohybuje sa pri upratovaní v priestore poda naprogramovanej trasy (stvorec 1,8 x1,8 m). Po ukoncení upratovania sa vysávac automaticky vráti do nabíjacej stanice. Tento rezim upratovania je vhodný na upratovanie malej znecistenej plochy.
Nastavenie úrovne sacieho výkonu Pomocou tlacidiel G3 môzete prepína medzi jednotlivými úrovami sacieho výkonu. K dispozícii sú celkom 3 úrovne.
Nastavenie intenzity vlhcenia Pomocou tlacidla G6 môzete prepína medzi jednotlivými úrovami vlhcenia. K dispozícii sú celkom 4 úrovne. Túto funkciu je mozné vyuzíva iba s mopovacím nadstavcom H (vi. nizsie).
Zapnutie/vypnutie akustickej signalizácie hlasových upozornení Pomocou tlacidla G4 môzete akustickú signalizáciu a hlasové upozornenie vypnú/zapnú.
Návrat do nabíjacej stanice s odsávacou jednotkou Vysávac disponuje funkciou automatického návratu do nabíjacej stanice na vykonanie daného upratovania. Vysávac môzete do nabíjacej stanice odosla tiez pomocou tlacidiel C2/D2/G8.
Tlacidlo RESET Pomocou vhodného nástroja stlacte tlacidlo RESET A14 a tým dôjde k vypnutiu vysávaca.
Automatické odsávanie necistôt odsávacou jednotkou Po ukoncení upratovania a návratu vysávaca do nabíjacej stanice s odsávacou jednotkou dôjde k automatickému odsatiu necistôt zo zásobníka B. Je nutné tiez pravidelne kontrolova plnos vrecka na prach F a pravidelne ho meni.
SK - 32

SK
5.5 POUZITIE MOPOVACIEHO NADSTAVCA 1. Do spodnej casti mopovacieho nadstavca správne
prichyte mop H2. Mop pred pouzitím namocte a vyzmýkajte. Mopovací nadstavec H správne prichyte k zásobníku na necistoty / nádrzke na vodu B.
2. Odklopte gumovú zátku B7 a naplte nádrzku cistou vodou.
3. Umiestnite mopovací nadstavec spolocne so zásobníkom na necistoty na svoje miesto do vysávaca.
5. Zapnite vysávac a zvote pozadovaný rezim upratovania. Poznámky
­ Pri mopovaní odporúcame upratova po jednotlivých miestnostiach. ­ Vysávac pri mopovaní kontrolujte a poda potreby do mopovacieho nadstavca
doplte vodu, prípadne opláchnite mop. ­ Nepouzívajte mopovací nadstavec na kobercoch a zabráte prípadnému nájazdu
vysávaca na koberec. ­ Po pouzití mopovací nadstavec odoberte, vycistite a z nádrzky vylejte prebytocnú
vodu. Nenechávajte ho nainstalovaný na vysávaci behom nabíjania. 5.6 TABUKA SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE
Poznámka Rôzne stavy svetelnej signalizácie môzu ma viac významov. Význam svetelnej signalizácie lepsie vysvetujú hlasové upozornenia alebo prípadne upozornenia priamo
v aplikácii "ETA SMART".
SK - 33

SK

Svetelná signalizácia Svietenie na modro
Blikanie na modro
Blikanie na zlto Blikanie na zeleno Svietenie na zeleno Rýchle blikanie na
cerveno

VYSÁVAC Význam
Prebiehajúce upratovanie Pauza Pohotovostný rezim Dokoncenie inicializácie Nacítanie systému Konfigurácia siete Aktualizácia firmwaru Inicializácia Slabý akumulátor Nabíjanie Odsávanie necistôt Nabíjanie Párovanie s nabíjacou stanicou Akumulátor je plne nabitý Chyba Plný zásobník na necistoty

Kontrolka D5
D4
D3 D1 + D2

NABÍJACIA STANICA S ODSÁVACOU JEDNOTKOU

Stav

Význam

Svietenie na zeleno

Odsávanie necistôt

Chyba ventilátora sania

Blikanie na cerveno

Prehriatie
Veko odsávacej jednotky nie je správne uzatvorené

Blikanie (pulzovanie) na zeleno

Prebieha nabíjanie akumulátora

Svietenie na zeleno

Akumulátor je plne nabitý

Svietenie na zeleno

Vrecko na prach je plné alebo zablokované (upchané)

Rýchle blikanie na cerveno

Vrecko na prach nie je správne nainstalované

Blikanie súcasne Chyba párovania nabíjacej stanice s vysávacom

SK - 34

SK
Poznámka Chybové hlásenia sú podrobnejsie popísané v kapitole 8. RIESENIE PROBLÉMOV.
6. APLIKÁCIA ETA SMART
Vysávac je mozné ovláda v zjednodusenom rezime pomocou tlacidiel na ovládacom paneli C alebo pomocou diakového ovládaca F (vi. vyssie). Na vyuzitie jeho plného potenciálu je vsak potrebná instalácia a pouzitie chytrej aplikácie "ETA SMART", ktorá rozsíri jeho funkcnos a uzívateský komfort. Vsetky alsie informácie, návod na obsluhu aplikácie, instrukcie a rady k úspesnému spárovaniu s domácou sieou nájdete na adrese:
www.eta.cz/robot/ Aplikáciu nájdete v databáze aplikácií Apple Store ci Google Play alebo môzete pre urýchlenie pouzi nasledujúci QR kód:
Poznámky Pokia nie je QR kód aktívny, vyhadajte aplikáciu manuálne poda názvu.
7. ÚDRZBA VYSÁVACA
Údrzbu a cistenie robte pravidelne v závislosti na frekvencii pouzívania, a tiez poda objemu upratovania. Vo viac znecistenom prostredí (domácnos s domácimi maznácikmi) bude nutná castejsia údrzba. Zanedbanie údrzby môze spôsobi poskodenie vysávaca a jeho súcastí! 7.1 CISTENIE NABÍJACÍCH KONTAKTOV Vypnite vysávac a odpojte nabíjaciu stanicu od el. siete! Ocistite nabíjacie kontakty (A3, B2, D6) mäkkou suchou handrickou. Cistenie robte aspo 1x za mesiac. Na cistenie kontaktov nepouzívajte ziadne agresívne cistiace prostriedky alebo oleje.
SK - 35

SK
7.2 CISTENIE ZÁSOBNÍKA NA NECISTOTY / NÁDRZKY NA VODU, FILTROV A MOPOVACIEHO NADSTAVCA
1. Vyberte zásobník na necistoty B s mopovacím nadstavcom H z vysávaca. Stlacte tlacidlá H1 a odoberte mopovací nadstavec zo zásobníka na necistoty. Necistoty zlikvidujte spolocne s bezným komunálnym odpadom.
2. Z nádrzky vylejte zvysnú vodu.
3. Zásobník na necistoty vycistite nástrojom I (alebo iným vhodným). 4. Vyberte zo zásobníka na necistoty filtre a vycistite ho nástrojom I (alebo iným vhodným).
HEPA filter B4 jemne vyfúkajte alebo vyklepte. Molitanový filter B5 a kryt B3 môzete opláchnu pod tecúcou vodou.
SK - 36

SK
5. Z mopovacieho nadstavca H odoberte mop H1. Povrch mopovacieho nadstavca utrite mäkkou vlhkou handrickou a mop H1 opláchnite pod tecúcou vodou.
UPOZORNENIE ­ Na cistenie filtrov nepouzívajte ziadne agresívne pracie alebo cistiace prostriedky ani
horúcu vodu. ­ Pre zachovanie filtracných parametrov HEPA filtra odporúcame cistenie suchou cestou. ­ Pokia sa rozhodnete HEPA filter umy vodou, znízia sa jeho filtracné
schopnosti. Maximálny pocet umytia filtra je 3x. Potom je nutné kúpi nový. ­ HEPA filter odporúcame meni aspo 2x za rok. ­ Filtre nie sú urcené na umývanie v umývacke riadu. ­ Zanedbanie cistenia a prípadne výmeny filtrov môze vies k poruche vysávaca! 6. Po vykonaní údrzby nechajte vsetko dôkladne vyschnú. Potom zlozte a ulozte spolocne s vysávacom na vhodné bezpecné miesto. 7.3 CISTENIE HLAVNEJ KEFY 1. Stlacte tlacidlo aretácie A15 a odoberte kryt A8. Potom vyberte hlavnú kefu A16 z vysávaca. 2. Vycistite hlavnú kefu nástrojom na cistenie I (alebo iným vhodným). Na odstránenie namotaných vlasov/chlpov môzete pouzi tiez noznice. Kryt hlavnej kefy a priestor pre hlavnú kefu utrite mäkkou suchou handrickou.
SK - 37

SK
7.4 CISTENIE POSTRANNEJ KEFKY 1. Odskrutkujte pomocou skrutkovaca poistnú skrutku. 2. Vyberte postrannú kefku, vycistite ju a odstráte z nej namotané vlasy/chlpy. 3. Potom kefku namontujte spä na vysávac.
7.5 CISTENIE KOLIESOK Vycistite predné avé aj pravé koliesko pomocou nástroja I. Pre jednoduchsiu údrzbu je mozné predné koliesko A6 demontova aj vrátane jeho ulozenia. Pro vybratie samotného predného kolieska pouzite plochý skrutkovac. Ten vlozte do priestoru priamo pod gumové koliesko a pohybom nahor ho vycvaknite. Po vycistení ho vlozte spä, kým nebudete pocu cvaknutie.
UPOZORNENIE Na osiach koliesok sa môzu namotáva vlasy/chlpy a prichytáva alsie
necistoty. Kolieska pravidelne kontrolujte a cistite. 7.6 CISTENIE SENZOROV Po dokoncení kazdého upratovania ocistite senzory pomocou nástroja I (alebo iného vhodného).
SK - 38

SK
7.7 CISTENIE NABÍJACEJ STANICE S ODSÁVACOU JEDNOTKOU 1. Odklopte veko D9 a vyberte plné vrecko na prach F. Vrecko na prach zlikvidujte
spolocne s komunálnym odpadom. Potom vlozte nové prázdne vrecko na prach.

2. Odoberte mriezku výfuku D12 a výstupný filter D13. Mriezku a filter opláchnite pod tecúcou vodou. Potom nechajte dôkladne vyschnú a vlozte spä na svoje miesto.
Poznámka V okolí otvoru D8 sa môzu nahromadi necistoty a prach. Preto v prípade údrzby
a manipulácie s nabíjacou stanicou dbajte na zvýsenú opatrnos.

8. RIESENIE PROBLÉMOV

Problém
Vysávac nie je mozné spusti
Vysávac nie je mozné nabi
Vysávac nemôze nájs nabíjaciu stanicu
Vysávac sa chová abnormálne Vysávac vydáva abnormálne zvuky Znizuje sa schopnos vysávania alebo prach z vysávaca vypadáva

Riesenie Nízka úrove kapacity akumulátora. Umiestnite vysávac na nabíjaciu stanicu a nechajte ho nabi. Teplota okolitého prostredia je nizsia ako 0 °C alebo vyssia ako 40 °C. Pracovná teplota zariadenia je 0-40 °C. Odoberte vysávac z nabíjacej stanice a skontrolujte, ci je nabíjacia stanica správne pripojená k el. sieti. Skontrolujte a vycistite nabíjacie kontakty (na vysávaci aj na nabíjacej stanici). Vysávac sa nachádza prílis aleko od nabíjacej stanice, umiestnite ho blizsie k nabíjacej stanici. Nepremiestujte pocas upratovania nabíjaciu stanicu.
Restartujte vysávac.
Skontrolujte pohonné kolieska a kefy, ci nie sú blokované. Prípadne ich vycistite. Zásobník na necistoty je plný, vycistite ho. Filtre sú znecistené, vycistite alebo vymete filtre. Hlavná kefa je znecistená, vycistite ju.

SK - 39

SK
8.1 SVETELNÉ KONTRLOLKY NA NABÍJACEJ STANICI S ODSÁVACOU JEDNOTKOU - CHYBOVÉ HLÁSENIA

Kontrolka Stav
Blikanie na cerveno
Blikanie na cerveno

Problém Chyba ventilátora sania
Prehriatie
Veko odsávacej jednotky nie je správne uzatvorené Chýbajúci alebo nesprávne umiestnené vrecko na prach

Rieseníe Skontrolujte, ci sanie nie je blokované necistotami
V prípade aktivácie tepelnej poistky odporúcame pocka aspo 30 minút pred opätovným pouzitím
Skontrolujte a riadne uzatvorte veko odsávacej jednotky
Skontrolujte vrecko na prach a jeho správne umiestnenie
1. Stlacte a drzte obe tlacidlá (D1 a D2) po dobu cca 5 sekúnd, tým dôjde k prepnutiu odpadovej nabíjacej stanice do rezimu párovania (kontrolka D3 zacne blika na zeleno);

Blikanie súcasne

Chyba párovania nabíjacej stanice s vysávacom

2. Stlacte a drzte tlacidlo C2 na ovládacom paneli vysávaca po dobu cca 5 sekúnd, tým dôjde k prepnutiu vysávaca do rezimu párovania (svetelná signalizácia na vysávaci bude blika na zeleno);

3. Umiestnite vysávac do nabíjacej stanice (hlasové upozornenie bude informova o úspesnom spárovaní).

Údrzbu rozsiahlejsieho charakteru alebo údrzbu, ktorá vyzaduje zásah do vnútorných castí spotrebica, musí vykona iba specializovaný servis! Nedodrzaním pokynov výrobcu zaniká právo na zárucnú opravu!

alsie rady a pomoc nájdete na stránkach http://eta.cz/robot/ alebo v samotnej aplikácii v príslusnej sekcii.

SK - 40

SK

9. TECHNICKÁ SPECIFIKÁCIA

Robotický vysávac

Spotrebic triedy ochrany

III.

Prevádzkové napätie

14,4 V (DC)

Akumulátor

Li-Ion

Kapacita akumulátora

5200 mAh

Doba nabíjania

6 hod.

Hmotnos

3,5 kg

Rozmery

Ø 350 mm x 100 mm

Frekvencný rozsah

2,4 GHz

Výstupný výkon (EIRP)

15,95 dBm

Bezdrôtová technológia

Wifi

Deklarovaná hodnota emísie hluku tohto spotrebica je 73 dB, co predstavuje hladinu ,,A" akustického výkonu vzhadom na referencný akustický výkon 1 pW.

Kompatibilita: Operacný systém smart zariadenia - Android 4.1 a vyssí
- IOS 9.0 a vyssí

Wifi sie

- 2,4 Ghz - zabezpecenie WPA1 a WPA2 (odporúcanie WPA2)

UPOZORNENIE
Zariadenie nie je mozné prevádzkova na Wifi sieach zabezpecených protokolom IEEE 802.1X (spravidla firemné Wifi siete).

Nabíjacia stanica

Spotrebic triedy ochrany

I.

Vstupné napätie

110-240 V (AC)

Deklarovaná hodnota emísie hluku tohto spotrebica je 84 dB, co predstavuje hladinu ,,A" akustického výkonu vzhadom na referencný akustický výkon 1 pW.

Týmto ETA a.s. prehlasuje, ze typ rádiového zariadenia ETA6240 je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na stránkach výrobcu.

Zmena technickej specifikácie a obsahu prípadného príslusenstvo poda modelu výrobku je vyhradená výrobcom. Výrobca si tiez vyhradzuje právo na zmenu/ aktualizáciu aplikácie ETA SMART bez predchádzajúceho upozornenia. Charakter týchto zmien/aktualizácii môze spôsobi, ze niektoré informácie ci postupy uvedené v tomto návode budú neaktuálne ci nebudú popísané.

Záruka 24 mesiacov sa nevzahuje na znízenie uzitocnej kapacity akumulátora z dôvodu jej pouzívania alebo staroby. Uzitocná kapacita sa znizuje v závislosti na spôsobe pouzívania akumulátora.

SK - 41

SK
10. EKOLÓGIA
Ak to rozmery umozujú, na vsetkých dieloch sú vytlacené znaky materiálov, ktoré sú pouzité na obalový materiál, komponenty a príslusenstvo, ako aj na ich recyklovanie. Uvedené symboly na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, ze pouzité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú by likvidované spolocne s komunálnym odpadom. Za úcelom správnej likvidácie výrobkov ich odovzdajte na k tomu urcených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôzete zachova cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na zivotné prostredie a udské zdravie, co by mohli by dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môzu by v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Tento spotrebic má dobíjaciu akumulátorovú batériu Li-Ion s dlhou zivotnosou. Po skoncení zivotnosti spotrebica vybitú batériu demontujte a zlikvidujte prostredníctvom speciálnych zberných sietí. alsie podrobnosti si vyziadajte od miestneho úradu. Vybitú batériu vyberte a zlikvidujte ju prostredníctvom specializovanej zbernej siete. Batériu nikdy nelikvidujte spálením!
Vybratie akumulátora Odskrutkujte 8 skrutiek krytu priestoru pre akumulátor na spodnej strane vysávaca. Vyberte akumulátor a odpojte konektor. Pre odpojenie konektora pouzite väcsiu silu na prekonanie bezpecnostnej poistky proti samovonému rozpojeniu. Potom môzete vlozi a pripoji nový akumulátor. HOUSEHOLD USE ONLY -- Len na pouzitie v domácnosti. DO NOT IMMERSE IN WATER. OR OTHER LIQUIDS -- Neponára do vody alebo iných tekutín.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. -- Nebezpecenstvo udusenia. Nepouzívajte toto vrecúsko v kolískach, postiekach, kocíkoch alebo detských ohrádkach. PE vrecko odkladajte mimo dosahu detí. Vrecko nie je na hranie.
- Cítajte návod na obsluhu - Odnímatená napájacia jednotka
UPOZORNENIE
SK - 42

EN

Robot vacuum cleaner 3 in 1 with smart application
eta 6240

Twins

USER MANUAL
Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing.

1. GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS
­ Consider the instructions for use as a part of the appliance and pass them on to any other user of the appliance.
­ Check whether the data on the type label correspond with the voltage in electric socket.
­ Never use the appliance if its power cord of adaptor is damaged, if it does not work properly, if it fell down and was damaged. In this case take the appliance to a special service to check its safety and proper function.
­ The product is intended for home use and similar (in shops, offices and similar workplaces, in hotels, motels and other residential environments, in facilities providing accommodation with breakfast). It is not intended for commercial use!
­ This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
­ Before replacing accessories or accessible parts, which move during operation, before assembly and disassembly, before cleaning or maintenance, turn off the appliance!
­ If the power cord of the appliance is corrupted, it has to be replaced by the manufacturer, its service technician or a similarly qualified person.
­ Never use the appliance if the power cord or power plug are damaged, if the appliance is not correctly operating or if it has fallen on the floor and been damaged, or if it has fallen into water.
­ In order to ensure safety and proper function of the appliance, use only original spare parts and accessories approved by the manufacturer.
­ NOTE: Use only the charging dock supplied together with this unit for charging.
­ To power the appliance, only apply safe small voltage in accordance with the type plate.
­ Don´t put hands close to rotating part. ­ Never immerse the vacuum cleaner into water (even its parts)!

EN - 43

EN
­ Never vacuum without a properly inserted filtration system and micro-filters. ­ Do not vacuum sharp objects (e.g. glass, shatter), hot, flammable, explosive items
(e.g. ash, hot cigarette butts, gasoline, thinners and aerosol vapours) or greases (e.g. fats, oils), caustic agents (e.g. acids, solvents). Vacuuming these objects may lead to damage of the dust filters, or the vacuum cleaner. ­ Pores of the filters may be clogged when vacuum cleaning very fine dust (e.g. fine sand, cement dust, plaster). Thus, air permeability will be reduced and the suction performance will drop. In this case, clean the filters even though the dust container is not full yet. ­ Always switch off the vacuum cleaner first and disconnect the power cord from power supply and only then empty the dust container, clean/replace micro-filters, clean the vacuum cleaner or its accessories. ­ Never leave the vacuum cleaner exposed to weather conditions (rain, frost, direct sun radiation, etc.). ­ Never use the appliance for any other purpose than for the intended purpose described in these instructions for use! ­ Disconnect the appliance from the mains when not in use for a long period. ­ Secure please gaps on the floor (eg, Threshold Strip) to avoid damaging the rotating brushes. These joints may also limit the vacuum cleaner jams bristle of brush into the gaps. ­ This device can not be used on a carpet whose pile length is over 1 cm. At the same time, the vacuum cleaner may not function properly on some types of dark carpets which surface ,,deceives" the sensors an can cause chaotic movements of the vacuum cleaner or its failure to reach some parts of the floor. Robot vacuum cleaner can cross floor transition strips/thresholds of approx. 2 cm in height. ­ Make precautions to solve the problem which may make the cleaning in trouble, such as: · Keep the easily knock over objects in a safe place. · Permian the edge of the carpet. · The hanging table cloth and curtain should not touch the ground. · The flammable object should be cut from the fire source. · Sort out the tangled power cord on the floor. · Pick up the newspaper, book, magazine and large piece of paper scattered on the floor. ­ Check whether the main brush is correctly fixed inside the robot before cleaning. ­ Examine if the dustbin is empty and insure it is fixed before it works. ­ See if up-ground height sensor are wiped clean. ­ If you only need to clean one room, please close the door. ­ If the room which needs to be cleaned wants a partition, you can place the virtual wall, at the same time, check the facing opening width. ­ Please be aware that device needs 11 cm of clearance underneath furniture so that it will not become trapped. ­ Do NOT drop the Robot, should this happen, run the Robot to see that everything is okay before letting it operate by itself without you being present. ­ If the battery is leaking, remove it immediately; it can damage the vacuum cleaner. ­ Keep batteries out of reach of children and incapacitated people. A person, who would swallow the batteries, must seek medical help immediately. ­ Dispose of a discharged battery in a suitable way. ­ Never use the appliance for any other purpose than for the intended one described in these instructions for use! This appliance is not intended for outdoor use. ­ The manufacturer is not responsible for damage caused by improper use of the appliance and the accessories and its guarantee for the appliance does not apply in situations when the safety warnings above are not complied with. Failure to replace or maintain all filters regularly and also using non-original filters, the properties of which resulted in failure or damage of the vacuum cleaner is also understood to be improper use of the appliance.
EN - 44

EN

Wireless connection and compatibility ­ The ETA company cannot be liable in any way for any incidental, indirect or
consequential damages, or for any loss of data or loss due to information leakage during wireless communication. ­ Successful wireless communication cannot be guaranteed 100% on all Smart devices and Wifi networks (routers). Due to the variety of devices on the market, there may be cases where the character or specification of a given smart device or Wifi network (router) makes connection impossible or is in some way disturbed. In addition, several factors, including hardware and software configuration, also affect the success of wireless communication over a Wifi network. The connection between the robot and your Wifi network can also be adversely affected by the surrounding Wifi networks that they can be tuned to the same channel and disrupt connections (e.g. in housing estates, apartment buildings, etc.). These facts are not a reason to claim the appliance.
The application is owned and operated by a third party (hereinafter the "Subject") different from HP TRONIC Zlín, Ltd. (hereinafter the ,,Seller"). No personal information is transmitted between the Subject and the Seller. When registering for the application, the customer transfers the personal data directly to the Subject, which becomes the personal data controller. The Application and the associated privacy policy are governed by the Rules of the Subject.

No one else can disassemble maintain or. Transform the product except the maintenance technicians designated by our company or it may cause fire electric shock or personal injury.
Do not touch power supply cable with wet hands ­ electric shock hazard.
Don't twist your clothes or any part of your body (head, finger, etc.) into the brush or wheel of the Robot, or it may cause personal injury.
Don't use the Cleaner in commercial places, or the Cleaner may be damaged by excessive use.
Insert the supply cable connector into the charging dock tightly ­ risk of electric shock, short circuit or fire.
Please use the Cleaner cautiously in the presence of the children to avoid frightening or harming them.
Don't make the Cleaner take in water and other liquors for fear of the product damage.
Don't use the Cleaner outdoors, or it may cause the product damage.

Use only the charging dock and charging cable supplied together with the unit for charging.
Don't bend the power cord overly or place weight on it, or it may cause power cord damage, fire or electric shock.
Don't approach cigarette, lighter, match and other heat objects or combustible materials such as the gasoline cleaner.
Insert the power cord of the charger well or it may cause electric shock, short circuit, smoking or fire.
Remove all easily damaged objects (including luminous objects, fabrics, glass bottles, etc.) before using, or it may cause damage to these objects or affect the using of the cleaner.
Don't stand or sit on the Cleaner, or it may cause damage to the Cleaner or personal injury.
Don't use the Cleaner on small tables and chairs or other small space, otherwise the Cleaner may be damaged.
Don't leave movable thread, wire and other objects with the length of more than 150 mm on the ground or the brush may be entangled.

EN - 45

EN

2. APPLICABILITY
The product, mainly applicable to home, hotel rooms and small office, is good for cleaning to various short-haired carpet, wood floor, hard floor, ceramic tile, etc.
Since the vacuum cleaner moves freely in the space of your home, it is necessary to adapt the environment to this fact. Before use, remove all unwanted objects (stretched cables, scattered clothes, papers, bags, etc.) from the floor that could impede the movement of the vacuum cleaner or, conversely, fragile objects (e.g. glass and ceramic vases) that could be damaged by the vacuum cleaner.
If you use the device in an apartment with several storeys, it is necessary to carry the charging station along with the device from one storey to another.
3. PRODUCT COMPONENTS

3.1 PACKAGE CONTENTS

Item

Description

Designation Quantity

Robotic vacuum cleaner

A

1

Charging dock with dirt extraction unit

D

1

Collection vessel bag
Supply cable Remote control Mop extension Mop Side brush HEPA filter
EN - 46

F

2

E

1

G

1

H

1

H2

2

A7

1+1

B4

1

Item

Description Foam filter Cleaning tool

3.2 ROBOTIC VACUUM CLEANER

A9

A A12
A10 A1 A14

A7 A4
A16 A15 A11 C

EN

Designation Quantity

B5

1

I

1

A6 A2

A3
A8 A5

A10 A13
B

A ­ Robotic vacuum cleaner A1 ­ Front bumper A2 ­ Sensors against falling downstairs A3 ­ Charging contacts A4 ­ Storage battery compartment cover A5 ­ Drive Wheels (Left / Right) A6 ­ Front wheel A7 ­ Side brush A8 ­ Main brush cover A9 ­ Laser module A10 ­ Charging dock IR sensor

A11 ­ Anti-collision IR sensor A12 ­ Loudspeaker A13 ­ Exhaust grille A14 ­RESET button A15 ­ Main brush lock button A16 ­ Main brush
B ­ Dirt hopper / water tank
C ­ Control panel

EN - 47

EN
3.3 DUSTBIN / WATER TANK
B7 B3 B5 B4

B ­ Dirt hopper / water tank

B1 ­ Unlock button

B2

B2 ­ Charging contacts B3 ­ Filter cover

B4 ­ HEPA filter

B1

B5 ­ Foam filter B6 ­ Opening for connection to the

B6

dirt extraction unit

B7 ­ Water tank plug (rubber)

B

3.4 CONTROL PANEL

C1

C2

C ­ Control panel

C1 ­ ON /OFF/AUTO (automatic cleaning) / STOP (PAUSE)

button

C2 ­ Return to the charging dock button

C

3.5 CHARGING DOCK WITH THE DIRT EXTRACTION UNIT

D1 D3 D4 D5 D2

D

D7

D6

D8

D11 D13 D12

F1
D9 E

D10

F

EN - 48

EN

D ­ Charging dock with the dirt extraction unit
D1 ­ START button (automatic cleaning) / SPOT (local cleaning) / STOP (PAUSE)
D2 ­ Return to charging dock button D3 ­ Dust bag indicator lamp D4 ­ Charging lamp D5 ­ Dirt extraction fan indicator lamp D6 ­ Charging contacts D7 ­ IR sensor D8 ­ Robot vacuum connection opening

D9 ­ Cover D10 ­ Protection filter D11 ­ Power supply connector D12 ­ Exhaust filter grille D13 ­ Exhaust filter
E ­ Supply cable
F ­ Dust bag F1 ­ Handle

3.6 REMOTE CONTROL

G8 G ­ Remote control

G1 ­ AUTO (automatic cleaning) / STOP (PAUSE) button

G2

G2 ­ Directional buttons for manual control (FORWARD /

G6

G1

BACK / RIGHT/ LEFT) G3 ­ Dirt extraction power adjustment button

G4 ­ Acoustic signal and voice messages on/off button

G5

G4 G5 ­ Local cleaning button

G3

G6 ­ Mopping function button

G7

G7 ­ Maximum dirt extraction power button G8 ­ Button for return to charging station

G

3.7 MOP EXTENSION H2 H

H ­ Mop extension
H1 ­ Mop unit locking button H2 ­ Mop

H1
3.8 SPARE PARTS LIST Main brush: ETA624000190 Side brushes (2x): ETA624000140 Set HEPA filter and foam filter: ETA624000260 Mop: ETA624000220 Dust bag: ETA624000280
EN - 49

EN
4. PREPARATION FOR USE
Remove all packing material, remove vacuum cleaner and accessories. Remove any adhesive, stickers, or paper from the vacuum cleaner.
4.1 VACUUM CLEANER PREPARATION Fit the dirt container B or mop unit H, according to intended use.
4.2 INSTALLATION OF THE CHARGING DOCK WITH THE DIRT EXTRACTION UNIT
1. Place the charging dock with the dirt extraction unit on the floor, at a distance of approx. 6 cm from the wall. Be sure there is sufficient space at the sides of the charging dock (at least 0.5 m) and before the charging dock (at least 1.2 m). Avoid exposure of the charging dock with the dust extraction unit to sun.
2. Connect supply cable E to the charging dock, and then to the mains.
6 cm
5. VACCUM CLEANER USE
Remark The device has voice notification function which can be set in various languages
(this function can be deactivated). Insert the battery into the remote control, observe correct polarity (2 pieces, battery type AAA). 5.1 SWITCHING ON THE VACUUM CLEANER 1. Press button C1 for approx. 3 seconds. 2. Light buttons will be on, initial sound signal, and then the switched-on voice message
will be heard.
5.2 BATTERY CHARGING 1. Check correct connection of the charging dock with the dust extraction unit to the mains
(backlit buttons D1, D2 and indicator lamp D4 must be on).
EN - 50

EN
2. Place robot vacuum near the charging dock, press button C2/D2/G8 and wait until the robot vacuum has correctly approached to the charging contacts. If the battery is too low, place the device close to the charging contacts.

Set power

Running Time *

MIN

Approx. 230 minutes

NORMAL

Approx. 170 minutes

MAX

Approx. 110 minutes

* Note: The stated operating times are based on ETA`s internal testing and only apply to a new and fully charged battery. Depending on the
age and wear of the battery, the operating time decreases.

Remarks ­ Standard charging time is approx. 6 hours.
­ After cleaning, the device will automatically go to the charging dock. ­ The "ETA SMART" application makes it easy to find out the battery status. The
application can also be sent back to the charging station at any time.

5.3 START / STANDBY MODE / SLEEP MODE Start (Cleaning) Switch on the robot vacuum using any of buttons C1/D1/G1/G2/G5 or get it out of the sleep mode.
Standby mode (Pause) Press any of buttons C1/D1/G1 to interrupt cleaning operation and switch on stand by mode. When in stand by mode, the robot vacuum does not move, blue backlit buttons C1 and C2 are on
Sleep mode After approx. 20 minutes of inactivity, the robot vacuum will automatically go to sleep mode. Press any of buttons C1/G1 to switch it over to stand by mode (blue backlit buttons C1 and C2 go out.
EN - 51

EN
Notes The device must go out from the charging dock for the cleaning. Place the charging dock appropriately, according to the instructions above, and do not change its location
to allow the device to return back to the charging dock after cleaning.
5.4 CLEANING MODES AND DEVICE FUNCTIONS WITHOUT USING THE ETA SMART APPLICATION
Manual operation You can operate the device manually using G2 direction buttons and clean only the areas where cleaning is necessary.
Note When controlling the device manually, allways monitor its operation. Particular attention
should be paid when switching on BACK direction, because the device has not any sensors at its back side to avoid falling down the stairs.
Smart automatic cleaning Press any of buttons C1/D1/G1. During cleaning, the vacuum cleaner moves gradually and systematically in the space according to the programmed route. It divides the space into individual segments. As soon as the vacuum cleaner cleans the entire available space, it automatically searches for the charging station. This is the most used method of cleaning
Local cleaning Press button G5 or press and hold (approx. 3 seconds) button D1. The device will be switched on at full power and observe programmed route when cleaning the area (square 1.8 x 1.8 m). When cleaning has been completed, the device will return to the charging dock automatically. When cleaning is complete, the vacuum cleaner stops and goes into standby mode. This cleaning mode is suitable for cleaning a small soiled area.
Suction power level setting Suction power can be changed using buttons G3. 3 levels are on choice.
Switching over dampening intensity levels Use G6 button to switch over various dampening intensity levels. 4 levels are on choice. This function is only available with the mop unit H (see below).
Switching on/off acoustic signals (voice messages) Use buttons G4 to switch on/off acoustic signals and voice messages.
Return to the charging dock with dust extraction unit After completion of cleaning, the device can automatically return back to the charging dock. You can also send the device back to the charging dock using buttons C2/D2/G8.
RESET button Press RESET button A14 using a suitable tool to switch off the robot vacuum.
Automatic extraction of dirt in the extraction unit After completion of cleaning and return to the charging dock with extraction unit, the dirt accumulated in container B of the robot vacuum will be automatically extracted. Also, check filling status of the dust bag F and replace it regularly.
EN - 52

EN
5.5 USING THE MOPING ATTACHMENT 1. Attach the H2 mop to the lower part of the moping
attachment correctly. Soak and wring the mop before use. Mop unit H must be correctly fitted to the dirt container/water tank B.
2. Flip rubber plug B7 and fill clean water into the tank.
3. Place the mop unit together with the dirt container on the device correctly.
4. Switch on the device and select the required cleaning mode. Notes
­ When mopping, we recommend cleaning the individual rooms. ­ When mopping, check the vacuum cleaner and add water to the moping attachment,
if necessary, or rinse the mop. ­ Do not use the mop attachment on carpets and prevent the vacuum cleaner from
hitting the carpet. ­ After use, remove the mop unit, clean it and drain excessive water. Do not leave it
installed on the vacuum cleaner while charging. 5.6 OVERVIEW OF LIGHT SIGNALS
Remark Some light signals can have several meanings. Meanings of light signals are supported
by voice notifications or, as the case may be, by relevant notifications in the "ETA SMART" application . EN - 53

EN

Light signals Blue light
Blue flashing light
Yellow flashing Green flashing light
Green light Fast red flashing light

ROBOT VACUUM CLEANER Meaning
Cleaning Pause Stand by Initialisation finished Downloading the system Network configuration Firmware update Initialisation Low battery Charging Dirt extraction Charging Pairing with the charging dock Battery completely charged Failure Dirt container filled up

CHARGING DOCK WITH DUST EXTRACTION UNIT

Indicator lamp

Status

Meaning

Green light

Dirt extraction

Extraction fan failure D5
Red flashing light Overheating

Extraction unit cover not properly closed

D4

Green flashing light (pulses)

Battery charging

Green light

Battery completely charged

Green light

Dust bag filled up/locked (clogged)

D3

Fast flashing red light

Dust bag not properly installed

D1

+

Parallel flashing Pairing failure (charging dock and robot vacuum)

D2

Remark For full description of all error messages please refer to chapter 8. SOLVING THE
PROBLEMS.

EN - 54

EN
6. APPLICATION ETA SMART
In the simple operation mode, the device can be controlled using buttons on control panel C or remote control F (see above). In order to use all device´s functions, you will have to install and use smart app "ETA SMART", allowing extension of vacuum cleaner functionality and increased user comfort. All other information, operating instructions of the app, instructions and hints for successful pairing with home network can be found at:
www.etasince1943.com/robot
The app is available from Apple Store or Google Play database (or use the following QR code for easy installation:
Remarks If QR code is not active, find the app manually (by its name).
7. VACUUM CLEANER MAINTENANCE
Carry out maintenance and cleaning regularly, depending on the frequency of use and the amount of cleaning. In a more polluted environment (a pet household), more frequent maintenance will be required. Failure to carry out maintenance may damage the vacuum cleaner and its components! 7.1 CHARGING CONTACTS CLEANING Disconnect the device from mains and remove the charging dock! Clean charging contacts (A3, B2, D6) with clean cloth. Clean at least once a month. Do not use aggressive cleaning agents or oils to clean the contacts.
EN - 55

EN
7.2 CLEANING OF DIRT CONTAINER / WATER TANK, FILTERS AND MOP UNIT
1. Remove dirt container B with attached mop unit H from the robot vacuum. Press buttons H1 and disconnect the mop unit from the dirt container. Dispose of dirt together with normal household waste.
2. Drain remaining water from the tank.
3. Clean the dirt tank with the tool I (or other suitable). 4. Remove the filters from the dirt tank and clean them with tool I (or other suitable). Blow
or knock the HEPA filter B4 gently. Plastic foam filter B5 and cover B3 can be rinsed in running water.
EN - 56

EN
5. Remove mop H1 from mop unit H. Wipe the mop unit surface with soft cloth and rinse mop H1 in running water.
NOTICE ­ For filters cleaning do not use aggressive detergents or cleaning agents or hot water ­ Dry cleaning is recommended to maintain HEPA filter parameters. ­ If you choose to wash the HEPA filter with water, its filtering ability will be reduced. ­ The maximum number of filter washes is 3x. Then it is necessary to buy a new one. ­ It is recommended to change the HEPA filter at least twice a year. ­ The filters are not intended for use in a dishwasher. ­ Cleaning failure and possibly filters replacing can lead to malfunction of the vacuum
cleaner! 6. After completion of maintenance operations, allow all parts to dry thoroughly. Then store
them together with the robot vacuum in an appropriate and safe place. 7.3 MAIN BRUSH CLEANING 1. Press lock button A15 and remove cover A8. Then remove main brush A16 from the
robot vacuum. 2. Clean the main brush with the cleaning tool I (or other suitable). You can also use
scissors to remove tangled hair / hair. Wipe the main brush cover and main brush compartment with a soft, dry cloth.
EN - 57

EN
7.4 CLEANING THE SIDE BRUSH 1. Unscrew the safety screw using a screwdriver. 2. Extract side brush and remove wrapped hair on the brush. 3. Fit the brush back on the robot vacuum.
7.5 WHEELS CLEANING Clean the front, left and right wheels with the I tool. Front caster A6 with its bearing can be dismounted for easier maintenance, using flat screwdriver. Insert the screwdriver under the rubber caster and release the caster by pushing it upwards. After cleaning, fit the caster on its place again (a click must be heard).
NOTICE Some hair / pet's hair may be wrapped around the wheel axes and other dirt may
stick. Inspect and clean the wheels regularly. EN - 58

EN
7.6 SENSORS CLEANING After each cleaning, clean the sensors with tool I (or another suitable one).
7.7 CLEANING THE CHARGING DOCK WITH DUST EXTRACTION UNIT 1. Flip up cover D9 and remove bag F filled with dust. Dispose the bag into municipal
waste. Insert a new dust bag.
2. Remove exhaust grille D12 and exhaust filter D13. Rinse the grille and the filter in running water, allow them to dry thoroughly and fit in place. Remark Dust and dirt can be accumulated around orifice D8. Be careful when maintaining or handling the charging dock.
EN - 59

EN

8. PROBLEMS SOLUTIONS

Problem
The device cannot be switched on
The device cannot be charged
The device cannot find its charging dock
Abnormal behaviour of the machine Abnormal sounds are generated Lower cleaning potential or remaining dust on the surface

Solution Low battery. Place the device in the charging dock and recharge. Ambient temperature lower than 0 °C or higher than 40 °C. Working temperature of the device is 0-40 °C. Remove the device from the charging dock and check correct connection of the cleaning dock to the electric mains. Check and clean charging contacts (on the device and the charging dock). The device is too far from the charging dock, move it nearer to the charging dock. Do not relocate the charging dock during cleaning operation of the device.
Restart the device.
Wheels and the brushes are clogged. Clean where necessary. The dirt container is full. Clean it. The filters are clogged, clean or replace the filters. The main brush is clogged. Clean it.

8.1 INDICATOR LAMPS OF THE CHARGING DOCK WITH DUST EXTRACTION UNIT ­ ERROR MESSAGES

Indicator lamp

Status

Red flashing light

Red flashing light

Problem
Extraction fan failure
Overheating
Extraction unit cover not properly closed Missing/not properly positioned dust bag

Solution
Check whether the extraction channel is not clogged with dirt If thermal protection has been activated, wait at least 30 minutes before next switching on Check whether the extraction unit cover is placed correctly
Check the dust bag and its proper fitting

EN - 60

EN

Indicator lamp

Status

Problem

Parallel flashing

Pairing failure (charging dock and robot vacuum)

9. TECHNICAL SPECIFICATION

Solution
1. Press and hold both buttons (D1 and D2) for approx. 5 seconds to switch over the charging dock to pairing mode (lamp D3 starts flashing green);
2. Press and hold button C2 on the control panel of the robot vacuum for approx. 5 seconds to switch over the robot vacuum to pairing mode (indicator lamp on the robot vacuum starts flashing green);
3. Place the robot vacuum in the charging dock ( pairing success voice message will be generated).

Robotic vacuum cleaner Appliance protection class operating voltage Accumulator Battery savings Charging time Weight Dimensions Frequency range Output power (EIRP) Wireless technology Declared acoustic level is 73 dB(A) re 1pW.

III.
14.4 V (DC) Li-Ion
5200 mAh 6 hours 3.5 kg
Ø 350 mm x 100 mm 2.4 GHz
15.95 dBm Wifi

Compatibility: Smart device operational system

- Android 4.1 and higher - IOS 9.0 and higher

WIfI network

- 2.4 Ghz - WPA1 and WPA2 security (recommended WPA2)

NOTICE
The device cannot be operated on IEEE 802.1X-secured Wifi networks (usually corporate Wifi networks).

EN - 61

EN

Charging station Appliance protection class Input voltage Declared acoustic level is 84 dB(A) re 1pW.

I. 110-240 V (AC)

Hereby, ETA a.s. declares that the radio equipment type ETA6240 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the ETA internet address.

The manufacturer reserves the right to change the technical specifications for the respective model. The manufacturer reserves the right to change/update the ETA SMART application without prior notice. Due to the character of such changes/updates, some information or procedures in this manual might become obsolete or might be missing.

Guarantee of 24 months does not apply to decrease in the accumulator's effective capacity caused by its use or age. Effective capacity gradually decreases depending on the method of use of the accumulator.

More extensive maintenance or maintenance requiring intervention in the inner parts of the appliance must be carried out by a professional service! Failure to comply with the instructions of the manufacturer will lead to expiration of the right to guarantee repair!

10. ENVIRONMENTAL PROTECTION

If the dimensions allow, there are labels of materials used for production of packing, components and accessories as well as their recycling on all parts. The symbols specified on the product or in the accompanying documentation mean that the used electrical or electronic products must not be disposed of together with municipal waste. For proper disposal of the product, hand it over at special collection places where it will be received free of charge. Suitable disposal of the product can help to maintain valuable natural resources and to prevent possible negative impacts on the environment and human health, which could be the possible consequences of improper waste disposal. Fines can be imposed for improper disposal of this type of waste in agreement with the national regulations. The appliance is equipped with the Li-Ion battery with long life. For environmental protection it is necessary to remove the battery from the appliance after its service life and the battery and the appliance must be disposed of safely using special collection networks. Ask for more details at the local authority or at the local waste collection site. For environmental protection it is necessary to remove the battery from the appliance after its service life and the battery and the appliance must be disposed of safely using special collection networks. Ask for more details at the local authority or at the local waste collection site.

Battery removing Unscrew 8 screws of the battery cover on the bottom side of the robot vacuum. Remove the battery and unplug the connector. Remove the battery and unplug the connector. For unplugging the connector use more force for advantage of overcoming the safety fuse against spontaneous disconnection.

EN - 62

EN
HOUSEHOLD USE ONLY. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS. TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.
- Please read the instructions manual - Removable power supply unit NOTICE
EN - 63

HU

Robot porszívó 3 az 1-ben intelligens alkalmazással
eta 6240

Twins

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Tisztelt Vásárlónk, köszönjük, hogy termékünket választotta! Mieltt a készüléket üzembe helyezné, kérjük olvassa el figyelmesen az utasításokat, beleértve a garancia lapot, a pénztári nyugtát és ha lehetséges, a csomagolással és a csomagolás tartalmával együtt tegye azt el biztonságos helyre!

1. BIZTONSÁGI ELÍRÁSOK
­ Ezen útmutatót tekintse a készülék tartozékaként és adja át azt a készülék esetleges további felhasználójának.
­ Ellenrizze, hogy az adattáblán lev feszültségadat megegyezik-e az elektromos dugaszolóaljzatban lev feszültséggel.
­ A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkez, vagy a készülék mködtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos mködtetésének módját és az azzal járó veszélyeket. A gyermek ne játszon a készülékkel! Felügyelet nélkül a gyermek nem végezheti el a készülék tisztítását, karbantartását!.
­ Ha a készülék csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a gyártó cég, annak szervíz szakembere vagy hasonló minsítéssel rendelkez más személy cserélje ki.
­ A tartozékok vagy hozáférhet részek kicserélése eltt, amelyek mködés közben mozognak, beszerelés és szétszerelés eltt, tisztítás vagy karbantartás eltt, a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a tápkábel dugójának kihúzásával az aljzatból!
­ Ne kapcsolja be a készüléket, ha annak csatlakozóvezetéke vagyvillásdugója sérült, ha nem mködik rendesen, ha az leesett és megsérült vagy ha vízbe esett.
­ FIGYELMEZTETÉS: Az akkumulátor töltéséhez csak a készülékhez kapott töltállomást használja.
­ A készülék csak a típuscímkén feltüntetett biztonságos törpefeszültségrl üzemeltethet.
­ A termék otthoni és hasonló (üzletekben, irodákban és más hasonló munkahelyeken, szállodákban, motelekben és más hasonló helyiségekben, ,,bed and breakfast" típusú szállodákban) használatra szánt! Nem kereskedelmi használatra!
­ Porszívózás közben a sérülések elkerülése érdekében ne nyúljon az elektromos szívófej forgókeféi közé!
­ Ne merítse vízbe a porszívót (még részben sem)! ­ Némely sznyegfajta porszívozásakor statikus elektromosság is keletkezhet.
Semmiféle statikus energia kisülés nem veszélyezteti az egészséget. ­ A porszívót mindig elször kapcsolja ki és húzza ki a csatlakozóvezetéket a hálózati
dugaszolóaljzatból, és csak azután ürítse ki a portartó edényt, tisztítsa ki vagy cserélje ki a mikroszrket, tisztítsa ki a porszívót vagy annak tartozékait.
HU - 64

HU
­ Ne porszívózzon éles tárgyakat (pl. üveget, törmeléket), forró, tzveszélyes, robbanásveszélyes közegeket (pl. hamut, ég cigarettacsikkeket, benzint, hígítókat és aeroszol gzöket), de kenanyagokat sem (pl. zsírokat, olajokat), továbbá maróhatású anyagokat (pl. savakat, oldószereket). Ezen anyagok porszívózása esetén a szrk illetve a porszívó megkárosodása következhet be.
­ Ne tegye ki a porszívót küls idjárási hatásoknak (es, fagy, közvetlen napsütés stb.). ­ A készülék biztonsága és helyes mködése érdekében használjon mindenkor eredeti
tartalékalkatrészeket és gyártócég által jóváhagyott tartozékokat. ­ A készüléket ne használja más célokra, mint amire az készült és amit ez az útmutató tartalmaz! ­ Ha nem használja a készüléket hosszabb ideig, húzza ki a töltállomás tápkábelét!
A porszívót húzza ki úgy, hogy a porszívó és a töltállomás kontaktjai ne érjenek egymáshoz! Ezzel elkerülheti, hogy a porszívó lemerüljön! ­ Kérjük ellenrizzen minden padlón lév felületet, fugát, rést (pl. a listáknál) annak érdekében, hogy elkerülje a forgó kefe károsodását. Ezek a résék megakadályozhatják a porszívó mozgását, pl. a résekbe beleszorulhat a kefe. ­ A porszívót nem lehet 1 cm-nél hosszabb szálú sznyegen használni. Ugyanakkor elfordulhat, hogy a porszívó nem mködik megfelelen bizonyos típusú sötét sznyegeken, amelyek "összezavarják" az érzékelket a felületükkel, és a porszívó kaotikus mozgását okozhatják, vagy azt, hogy nem megy rá erre a felszínre. A porszívó képes átmenni a max. kb. 2 cm magas átjáró léceken / küszöbjei. ­ Szenteljen extra figyelmet a robotnak els mködésekor. ­ Távolítsa el az akadályokat az útjából. Próbálja meg elkerülni a leállásokat. ­ Tegyen lépéseket a takarítás során felmerül problémák megelzésére: · Tartsa a könnyen felboruló tárgyakat biztonságos helyen · Simítsa le a sznyeg szélét · A lelógó asztalterít és függöny ne érjen le a földig · A gyúlékony tárgyakat tartsa távol a tzforrásoktól · Simítsa ki az összetekeredett tápkábelt a padlón · Vegye fel az újságokat, könyveket, magazinokat és nagyobb papírokat a padlóról ­ Takarítás eltt ellenrizze, hogy a f kefe megfelelen van-e rögzítve a készülékben ­ Ellenrizze, hogy a magasság érzékelk tisztára vannak törölve ­ Ha csak egy szobát akar kitakarítani, kérjük, hogy csukja be az ajtót ­ Ne használja a porszívót emelvényeken, ahol nincs korlát, vagy kemény akadály. A robot leeshet és személyi sérülést okozhat. ­ Figyeljen arra, hogy a fkefe és a portartály megfelelen vannak-e elhelyezve. ­ Használat eltt tisztítsa meg a leesés elleni szenzorokat. ­ Ha egy helységben szeretne takarítani, akkor csukja be az összes ajtót. ­ Ahhoz, hogy a porszívó képes legyen a bútorok alatt takarítani és ne szoruljon azok alá, minimum 11 cm magas szabad terület szükséges. ­ Ne engedje, hogy a porszívó leessen. Ha ez megtörténik, akkor kapcsolja be a porszívót, ellenrizze a mozgását és gyzdjön meg arról, hogy minden rendben van-e vele. Ez az ellenrzés fontos a következ felügyelet nélküli takarításhoz. ­ Ha az elembl elektrolit szivárogását észlel, azonnal cserélje ki ay elemet, mivel ellenkez esetben megkárosíthatja a porszívó ­ Tartsa az elemeket gyerekektl távol és nem önjogú személyek ell elzárva tárolja. ­ Az elemek lenyelése esetén azonnal foruljon orvoshoz. ­ A lemerült elemeket és az akkumulátort megfelel módon semmisítse meg (lássa 11. ÖKÖLÓGIA)! ­ A csomagoláson, illetve a készüléken található esetleges idegen nyelv szövegek és képek magyarázata és fordítása a nyelv mutációjának végén található. ­ Gyártócég nem felel a készülék és tartozékai helytelen használatából ered károkért és nem garanciaköteles a fenti biztonsági elírások be nem tartása esetén. A készülék helytelen használatának tekintjük többek között a szrk rendszeres cseréje.
HU - 65

HU
Vezeték nélküli csatlakozás és kompatibilitás ­ Az ETA cég semmilyen módon nem vállal felelsséget semmilyen véletlen, közvetett
vagy következményes kárért, sem az adatok elvesztéséért vagy olyan veszteségekért, amelyet a vezeték nélküli technológián keresztüli kommunikáció során fellép információszivárgás okozott. ­ A sikeres vezeték nélküli kommunikáció nem garantálható 100%-kal minden intelligens eszközön és Wifi-hálózaton (routeren). A piacon lév eszközök sokfélesége miatt elfordulhatnak olyan esetek, amikor egy adott okos eszköz vagy Wifi-hálózat (router) jellege vagy specifikációja lehetetlenné teszi a csatlakozást, vagy valamilyen módon megszakad. Ezen felül számos tényez, beleértve a hardver és a szoftver konfigurációja is befolyásolja a vezeték nélküli kommunikáció sikerét egy Wifi-hálózaton keresztül. A robot és a Wifi-hálózat közötti kapcsolatot hátrányosan befolyásolhatják a környez Wifi-hálózatok is, amelyek ugyanarra a csatornára hangolhatók, és így megszakíthatják a kapcsolatot (pl. lakótelepeken, apartmanházakban stb.). Ezek a tények nem indokolhatják a készülék reklamációját.
Az alkalmazást egy harmadik szubjektum (a továbbiakban csak ,,Szubjektum") tulajdonolja és üzemelteti, amely nem a HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. (a továbbiakban csak ,,Eladó"). Az Eladó semmilyen személyes adatot nem ad át a Szubjektumnak. Az alkalmazásba való regisztráció során az ügyfél közvetlenül a Szubjektumnak adja át a személyes adatait, aki így személyes adatainak kezeljévé válik. Az alkalmazást és a hozzá tartozó adatvédelmet a Szubjektum szabályai határozzák meg.mazást és a hozzá tartozó adatvédelmeta Szubjektum szabályai határozzák meg.

A terméket kizárólag a gyártó, illetve az erre a célra kijelölt szakemberek szedhetik szét, tarthatják fenn, vagy alakíthatják át! Ellenkez esetben tüzet, áramütés, vagy személyi sérülést okozhat!
Soha ne érjen nedves kézzel a tápkábelhez - ez áramütést okozhat.
Ne tegyen be a fkefébe, vagy kerékbe ruhát, vagy bármely testrészét (fej, új, stb.), mert az személyi sérülést okozhat!
Ne használja a porszívót túl frekventált helyeken, mert a túlhasználás a porszívó károsodásához vezethet!
Dugja be a tápkábel csatlakozóját teljesen a töltállomásba, ellenkez esetben áramütés, rövidzárlat vagy tz következhet be.
Kérjük, a porszívót a gyerekek jelenlétében használja óvatosan, így elkerülheti, hogy a kicsik megijedjenek, vagy megsérüljenek!

Ne használjon más töltállomást, tápkábellel együtt, csak azt, ami a termékhez mellékelve volt.
Ne hajlítsa meg túlságosan a hálózati kábelt, és ne tegyen rá nagy súlyt, ami a tápkábel sérüléséhez vezethet, valamint tüzet, vagy áramütést okozhat!
Ne közelítsen a készülékhez cigarettával, öngyújtóval, gyufával és más forró tárgyakkal, vagy éghet anyagokkal, mint pl.tisztító benzinnel!
Dugja be a tápkábelt a hálózatba megfelelen, ellenkez esetben áramütést, rövidzárlatot, füstölést, vagy tüzet okozhat!
Tegyen el minden sérülékeny tárgyat (beleértve a világító tárgyakat, textíliákat, üvegeket palackokat, stb.) használat eltt, mert azok akadályozhatják a készülék mködését és annak károsodását okozhatják!
Ne álljon, vagy üljön rá a porszívóra, mert az a porszívó károsodását, vagy személyi sérülést okozhat!

HU - 66

Ne tegye a készüléket vízbe, vagy más folyadékba, mert az károsodást okozhat!
Ne használja a készüléket kinti környezetben, károsodást okozhat!

HU
Ne használja a porszívót kicsi asztalokon, székeken, vagy más kis helyeken, a porszívó károsodásának elkerülése érdekében!
Ne hagyjon mozgó drótot, vagy más tárgyakat, amelyeknek hosszuk több mint 150 mm a földön, mert a fkefe károsodását okozhatják!

2. ALKAMAZHATÓSÁG
A készülék alkalmas otthoni takarításra, hotelekben, szobákban, valamint kisebb irodákban. Használható különböz rövid rolytos sznyegekre, fapadlóra, kemény padlóra, stb...

Mivel a porszívó szabadon mozog otthonában, a környezetet hozzá kell igazítani ehhez a körülményhez. Használat eltt távolítson el minden nem kívánt tárgyat (feszített kábelek, szétszórt ruhák, papírok, táskák stb.) a padlóról, amelyek akadályozhatják a porszívó mozgását, vagy éppen a törékeny tárgyakat (pl. üveg és kerámia vázák), amelyeket a porszívó károsíthat.

Ha a porszívót többszintes házban fogja használni, akkor a töltállomást a porszívóval együtt kell az emeletek között hordoznia.
3. A TERMÉK ALKOTÓRÉSZEI

3.1 A CSOMAGOLÁS TARTALMA

Tétel

Leírás

Jelölés Mennyiség

Robot-porszívó

A

1

Töltállomás szívóegységgel

D

1

Porzsák a gyjtedényhez

Töltkábel Távirányító

HU - 67

F

2

E

1

G

1

HU
Tétel

Mop toldalék Mop Oldalkefe

Leírás

HEPA szr Molitán szr Tisztító szerszám

3.2 ROBOT-PORSZÍVÓ

A9

A A12
A10 A1 A14

A7 A4
A16 A15 A11 C

Jelölés Mennyiség

H

1

H2

2

A7

1+1

B4

1

B5

1

I

1

A6 A2

A3
A8 A5

A10 A13 B
HU - 68

A ­ Robot-porszívó A1 ­ Els lökhárító A2 ­ Lépcsrl való leesés elleni modul A3 ­ Tölt érintkezk A4 ­ Az akkumulátortartó fedele A5 ­ Hajtókerekek (bal / jobb) A6 ­ Els kerék A7 ­ Oldalkefe A8 ­ Fkefe fedele A9 ­ Lézer modul A10 ­ IR szenzor a töltállomáshoz

HU
A11 ­ IR ütközésgátló A12 ­ Hangszóró A13 ­ Kimeneti rács A14 ­ RESET gomb A15 ­ A f kefe burkolatának zárógombja A16 ­ F kefe
B ­ Szennyezés-tartó / víztartály
C ­ Távirányító

3.3 TÁLCA A SZENNYEZDÉSEK SZÁMÁRA / VÍZTARTÁLY

B7

B ­ Szennyezés-tartó / víztartály

B3

B1 ­ Kioldó gomb

B5 B4

B2

B2 ­ Töltési kontaktusok B3 ­ Szrk fedele

B4 ­ HEPA szr

B1

B5 ­ Molitán szr B6 ­ Furat a szívóegységhez való

B6

csatlakozáshoz

B7 ­ Gumidugó a víztartályhoz

B

3.4 KEZELPANEL

C1

C2

C

C ­ Kezelpanel C1 ­ BE /KI /AUTO gomb (automatikus takarítás) / STOP
(SZÜNET)
C2 ­ Gomb a töltállomáshoz való visszatéréshez

HU - 69

HU
3.5 TÖLTÁLLOMÁS SZÍVÓEGYSÉGGEL

D1 D3 D4 D5 D2

D

D7

D6

D8

D11 D13 D12

F1
D9 E

D10

F

D ­ Töltállomás szívóegységgel D1 ­ START gomb (automatikus takarítás)
/ SPOT (lokális takarítás) / STOP (SZÜNET) D2 ­ Gomb a töltállomáshoz való visszatéréshez D3 ­ Porzsák jelzfény D4 ­ Tölt jelzfény D5 ­ Szívó ventilátor jelzfénye D6 ­ Töltérintkezk a porszívóhoz D7 ­ IR szenzor

D8 ­ Csatlakozó furat a porszívóhoz D9 ­ Fedél D10 ­ Szívásvéd szr D11 ­ Elektromos konnektor D12 ­ Kimeneti szrrács D13 ­ Kimeneti szr
E ­ Töltkábel
F ­ Porzsák F1 ­ Kezel fogantyú

HU - 70

HU

3.6 TÁVIRÁNYÍTÓ

G8 G ­ Távirányító

G1 ­ AUTO gomb (automatikus takarítás) / STOP (SZÜNET)

G2

gomb

G6

G1

G2 ­ Irányító gombok a kézi mködtetéshez (ELRE / HÁTUL / JOBBRA/ BALRA)

G3 ­ Gombok a szívóteljesítmény szintjének beállításához

G5

G4 G4 ­ Akusztikus jelzés és hangos figyelmeztetés

G3

bekapcsoló/kikapcsoló gombja

G7 G5 ­ Gomb a helyi takarításhoz G6 ­ Felmosó funkció gomb

G7 ­ Gomb a maximális szívóer beállításához

G

G8 ­ Gomb a töltállomásra való visszatéréshez

3.7 MOP TOLDALÉK H2 H

H ­ Mop toldalék H1 ­ Moppolási tartozék zárja H2 ­ Mop

H1
3.8 PÓTALKATRÉSZEK LISTÁJA F kefe: ETA624000190 Oldalsó kefék (2x): ETA624000140 Set HEPA szr és habszr: ETA624000260 Mop: ETA624000220 Porzsák: ETA624000280
4. HASZNÁLATI ELKÉSZÍTÉS
Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, vegye ki a porszívót és a kiegészítket. Távolítson el minden ragasztót, matricát vagy papírt a porszívóból!
4.1 A PORSZÍVÓ ELKÉSZÍTÉSE A használattól függen szerelje be a B szennyeztartályt vagy a H felmosófejet.

HU - 71

HU
4.2 TÖLTÁLLOMÁS TELEPÍTÉSE A SZÍVÓEGYSÉGGEL 1. Helyezze a töltállomást a szívóegységgel a padlóra, kb. 6 cm távolságra a faltól.
Ügyeljen arra, hogy legyen elegend hely a töltállomás oldalán (legalább 0,5 m) és a töltállomás eltt (legalább 1,2 m). Figyeljen arra, hogy ne tegye ki napsugárzásnak a töltállomást a szívóegységgel. 2. Csatlakoztassa az E tápkábelt a töltállomáshoz, majd az el. hálózathoz.
6 cm
5. A PORSZÍVÓ HASZNÁLATA
Megjegyzés A porszívó hangjelzésekkel rendelkezik, amelyek különféle nyelvi változatokban
állíthatók be, vagy teljesen kikapcsolhatók. Helyezze be a távirányítóba az elemeket, figyeljen a polaritásra (2 db, AAA típusú elemek). 5.1 A PORSZÍVÓ BEKAPCSOLÁSA 1. Nyomja meg hosszan (kb. 3 másodpercre) a C1 gombot. 2. A gombok fényjelzése kigyullad, megszólal egy bevezet hangjelzés, majd egy hangos
értesítés a bekapcsolásról. 5.2 AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE 1. Ellenrizze, hogy a szívóegységgel rendelkez töltállomás megfelelen van-e
csatlakoztatva az el. hálózathoz (a D1, D2 és a D4 LED jelzfénynek világítania kell). 2. Helyezze a porszívót a töltállomás közelébe, nyomja meg a C2/D2/G8 gombot, és várja
meg, amíg a porszívó megfelelen megközelíti a tölt érintkezket. Ha az akkumulátor töltöttsége túl alacsony, helyezze a porszívót közvetlenül a tölt érintkezkre.
HU - 72

HU

Állítsa be a teljesítményt

Nyitvatartási id *

MIN

Kb. 230 perc

NORMAL

Kb. 170 perc

MAX

Kb. 110 perc

* Megjegyzés: A megadott üzemidk az ETA bels tesztjein alapulnak, és csak új és teljesen feltöltött akkumulátorokra vonatkoznak. Az
akkumulátor életkorától és elhasználtságától függen az üzemid csökken.

Megjegyzések ­ A töltés szokásos idtartama kb. 6 óra. ­ Takarítás után a porszívó automatikusan megkeresi a töltállomást. ­ Az "ETA SMART" alkalmazás segítségével könnyen megtudhatja az akkumulátor
állapotát. Az alkalmazás segítségével bármikor vissza lehet küldeni a porszívót a töltállomásra.

5.3 BEINDÍTÁS / KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD / ALVÓ MÓD Beindítás (Takarítás) Használja a C1/D1/G1/G2/G5 gombok egyikét a porszívó elindításához, vagy kapcsolja be alvó üzemmódból
Készenléti üzemmód (Szünet) Nyomja meg a C1/D1/G1 gombok egyikét a folyamatban lév takarítás megszakításához, és a porszívó készenléti üzemmódba állításához. Készenléti állapotban a porszívó nem mozog, kigyullad a C1 és C2 gombok kék háttérvilágítása.
Alvó mód Körülbelül 20 perc inaktivitás után a porszívó automatikusan alvó üzemmódba kapcsol. A készenléti üzemmódba váltáshoz nyomja meg a C1/G1 gombok egyikét. A porszívón a C1 és C2 gombok kék háttérvilágítása kialszik.
HU - 73

HU
Megjegyzés A porszívónak a megadott takarításhoz el kell hagynia a töltállomást. Helyezze a töltállomást megfelel helyre a fenti utasítások szerint, és ne mozgassa. Ez
biztosítja, hogy a porszívó sikeresen visszatérjen a töltállomásra.
5.4 TAKARÍTÁSI MÓDOK ÉS FUNKCIÓ ETA SMART APLIKÁCIÓ HASZNÁLATA NÉLKÜL.
Manuális vezérlés Iránygombok G2 segítségével lehet a porszívót irányítani és csak ott takarítani, ahol szükséges.
Figyelmeztetés A porszívó kézi mködtetésekor mindig figyeljen, és legyen különösen körültekint a HÁTRA iránynál, mivel a porszívónak nincs érzékelje a lépcsn való leesés ellen.
Automatikus tisztítás Nyomjon le egyet a C1/D1/G1 gombok közül. A tisztítás során a porszívó fokozatosan és szisztematikusan mozog a területen, a programozott útvonalnak megfelelen. A terület felosztódik az egyes szegmensekre. Amint a porszívó megtisztítja a rendelkezésre álló helyet, automatikusan megkeresi a töltállomást. A leggyakrabban Használt takarítási módról van szó.
Helyi tisztítás Nyomja meg röviden a G5 gombot, vagy hosszan (kb. 3 másodpercig) a D1 gombot. A porszívó maximális teljesítménnyel bekapcsol, és a takarítás során a térben mozog a beprogramozott útvonalnak megfelelen (négyzet alakban 1,8 x 1,8 m). A takarítás befejezése után a porszívó automatikusan visszatér a tölt állomásba. Ez a tisztítási mód alkalmas egy kis szennyezett terület megtisztítására.
A szívóteljesítmény szintjének beállítása A G3 gombokkal válthat az egyes szívási teljesítményszintek között. Összesen 3 szint érhet el.
Nedvesítés intenzitás beállítása G6 gomb segítségével lehet a nedvesítés szintjét beállítani. Összesen 4 szint érhet el. Ezt a funkciót csak moppolási tartozékkal H (lássa lejjebb) együtt lehet használni.
A hangértesítések hangjelzésének bekapcsolása/kikapcsolása A G4 gombbal kapcsolhatja be/ki az akusztikus jelzést és a hangértesítéseket.
Visszatérés a szívóegységgel a töltállomásra A porszívó rendelkezik az automatikus visszatérés funkcióval a töltállomásra az adott takarítás végrehajtása céljából. A porszívót a C2/D2/G8 gombok segítségével is elküldheti a töltállomásra.
RESET gomb Megfelel eszköz segítségével nyomja meg a RESET A14 gombot a porszívó kikapcsolásához.
A szennyezdés automatikus elszívása a szívóegység által A takarítás elvégzése és a porszívó visszaszállítása után a töltállomásra a szívóegységgel a szennyezdés automatikusan kiszívódik a B tartályból. Szükség van továbbá az F porzsák teljességének rendszeres ellenrzésére és rendszeres cseréjére.
HU - 74

HU
5.5 MOP TARTOZÉK HASZNÁLATA 1. Megfelelen rögzítse a H2 mopot a mop tartozék
alsó részére. Használat eltt áztassa be és csavarja ki a mopot. Csatlakoztassa megfelelen a H felmosó egységet a B szennyezdéstartályhoz / víztartályhoz.
2. Pattintsa ki a B7 gumidugót, és töltse fel a tartályt tiszta vízzel.
3. Helyezze a felmosó egységet a szennyezéstartállyal együtt a saját helyére a porszívóba.
4. Kapcsolja be a porszívót és válassza ki a kívánt takarítási módot. Megjegyzések
­ Felmosásnál javasoljuk a helyiségek egyenkénti tisztítását. ­ Felmosásnál ellenrizze a porszívót, és szükség esetén adjon hozzá vizet a mop
tartozékhoz, esetleg öblítse le a mopot. ­ Ne használja a mop tartozékot a sznyegre, és ne tegye lehetvé, hogy a porszívó
ráfusson a sznyegre. ­ Használat után távolítsa el a mop csatlakozóját, tisztítsa meg, és öntse
ki a felesleges vizet a tartályból. Töltés közben ne hagyja rászerelve a porszívóra.
HU - 75

HU
5.6 FÉNYJELZÉSEK TÁBLÁZATA
Megjegyzés A fényjelzés különböz állapotainak több jelentése lehet. A fényjelzések jelentését jobban megmagyarázzák a hangos figyelmeztetések vagy adott esetben közvetlenül
az "ETA SMART" alkalmazásban lev figyelmeztetések.

Fényjelzés Kék világítás
Kék villogás
Sárga villogás Zöld villogás Zöld világítás Gyors piros villogás

PORSZÍVÓ Jelentése
Takarítás folyamatban Szünet Készenléti üzemmód Az inicializálás befejezése A rendszer betöltése Hálózati konfiguráció Firmware aktualizálás Inicializálás Gyenge akkumulátor Töltés Szennyezdések kiszívása Töltés Párosítás a töltállomással Az akkumulátor teljesen fel van töltve Hiba A szennyezdéstartály megtelt

Jelzfény D5 D4 D3

TÖLTÁLLOMÁS SZÍVÓEGYSÉGGEL

Állapot

Jelentése

Zöld világítás

Szennyezdések kiszívása

A szívóventilátor hibája

Piros villogás

Túlmelegedés

A szívóegység fedele nincs megfelelen lezárva

Zöld villogás (pulzálás)

Az akkumulátor töltdik

Zöld világítás

Az akkumulátor teljesen fel van töltve

Zöld világítás

A porzsák megtelt vagy blokkolva van (eldugult)

Gyors piros villogás

A porzsák nincs megfelelen felszerelve

HU - 76

HU

Jelzfény D1 + D2

TÖLTÁLLOMÁS SZÍVÓEGYSÉGGEL

Állapot

Jelentése

Egyidej villogás

Hiba történt a töltállomás és a porszívó párosításakor

Megjegyzés A hibaüzeneteket részletesebben a fejezet ismerteti 8. PROBLÉMA-MEGOLDÁS.

6. ETA SMART ALKALMAZÁS
A porszívót lehet használni egyszersített módban a vezérl panelen lév C gombbal, vagy távirányítóval F (lássa feljebb). A teljes potenciálja kihasználásához azonban szükséges a "ETA SMART", intelligens alkalmazás telepítése és használata, amely bvíti a funkcionalitását és a felhasználói kényelmet.
Minden egyéb információ, alkalmazási kézikönyv, utasítások és tippek az otthoni hálózattal való sikeres párosításhoz a következ címen találhatók:
www.eta.hu/robot
Az alkalmazást megtalálja az alkalmazások Apple Store vagy Google Play adatbázisaiban, vagy a meggyorsításhoz használhatja az alábbi QR kódot:

Megjegyzések Ha nincs aktív QR kód, keresse meg az alkalmazást manuálisan az elnevezés
alapján.
7. A PORSZÍVÓ KARBANTARTÁSA
Rendszeresen végezzen karbantartást és tisztítást, a használat gyakoriságától és a tisztítás volumenétl függen! Szennyezettebb környezetben (ahol háziállat-tartás van) gyakrabban kell karbantartani. A karbantartás elmulasztása károsíthatja a porszívót és alkatrészeit!
7.1 A TÖLT ÉRZÉKELK TISZTÍTÁSA Kapcsolja ki a porszívót, és húzza ki a szennyezdéstartályt / töltállomást az el. hálózatból! Tisztítsa meg a tölt érintkezket (A3, B2, D6) puha, száraz ruhával. A tisztítást legalább havonta 1x végezze el! Az érintkezk tisztításához ne használjon agresszív tisztítószereket vagy olajokat!
HU - 77

HU
7.2 A SZENNYEZDÉSTARTÁLY / VÍZTARTÁLY, SZRK ÉS A FELMOSÓ EGYSÉG TISZTÍTÁSA
1. Távolítsa el a B szennyezdéstartályt a H felmosó-szerelékkel a porszívóból. Nyomja meg a H1 gombokat, és távolítsa el a felmosó eszközt a szennyezdéstartályból. A szennyezdést a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítsa!
2. Öntse ki a maradék vizet a tartályból.
3. Tisztítsa meg a szennyezdés-tartályt az I szerszámmal (vagy bármely más megfelel szerszámmal)!
4. Távolítsa el a szrket a szennyvíztartályból, és tisztítsa meg ket az I szerszámmal (vagy bármilyen más megfelel szerszámmal)! A B4 HEPA szrt finoman fújja át vagy ütögesse ki! Öblítse le a B5 habszrt és a B3 fedelet folyóvíz alatt. HU - 78

HU
5. Távolítsa el a H1 mopot a H felmosó-szerelvényrl. Törölje le a felmosó eszköz felületét puha, nedves ruhával és öblítse le folyóvíz alatt a H1 mopot.
FIGYELMEZTETÉS ­ A szrk tisztításához ne használjon agresszív tisztítószereket, súrolószereket vagy
forró vizet! ­ A HEPA szr paramétereinek fenntartása érdekében javasoljuk a vegytisztítást! ­ Ha úgy dönt, hogy vízzel mossa le a HEPA szrt, akkor annak szrési képessége
csökkenni fog. Egy szrt maximum 3x lehet lemosni. Utána újat kell venni. ­ Javasoljuk legalább évente 2x lecserélni a HEPA szrt. ­ A szrket nem úgy tervezték, hogy mosógépben lehessen ket mosni. ­ A szrk megtisztításának és esetleges cseréjének elhanyagolása a porszívó hibás. 6. A karbantartás elvégzése után hagyja, hogy minden alaposan megszáradjon. Ezután hajtsa össze és tárolja a porszívóval együtt megfelelen biztonságos helyen. 7.3 A FKEFE TISZTÍTÁSA 1. Nyomja meg az A15 zárógombot, és vegye le az A8 fedelet. Ezután vegye le az A16 f kefét a porszívóról 2. Tisztítsa meg a fkefét az I tisztítószerszámmal (vagy más megfelel eszközzel)! Az összegabalyodott haj/szr eltávolításához ollót is használhat. Törölje le puha, száraz ruhával a fkefe fedelét és a fkefe rekeszét!
HU - 79

HU
7.4 AZ OLDALKEFE TISZTÍTÁSA 1. Csavarhúzóval csavarja le a rögzítcsavart. 2. Távolítsa el az oldalkefét, tisztítsa meg, és távolítsa el az összes összegabalyodott hajat/szrt. 3. Ezután szerelje vissza a kefét a porszívóra.
7.5 A KEREKEK TISZTÍTÁSA Tisztítsa meg az elüls, bal és jobb kereket az I szerszámmal! A könnyebb karbantartás érdekében az A6 els kerék eltávolítható, beleértve annak rögzítését is. Egy lapos csavarhúzóval távolítsa el magát az els kereket. Helyezze be közvetlenül a gumikerék alatti térbe, és kattintsa be felfelé. Tisztítás után helyezze szorosan vissza, amíg kattanást nem hall.
FIGYELMEZTETÉS A hajak/szrök a keréktengelyek köré tekeredhetnek, és más szennyezdések is
beleragadhatnak. A kerekeket rendszeresen ellenrizze és tisztítsa! 7.6 A SZENZOROK TISZTÍTÁSA Minden egyes takarítás után tisztítsa meg az érzékelket az I szerszámmal (vagy egy másik megfelel eszközzel).
HU - 80

HU
7.7 TÖLTÁLLOMÁS TISZTÍTÁSA A SZÍVÓEGYSÉGGEL 1. Nyissa ki a D9 fedelet és vegye ki a teljes F porzsákot. A porzsákot a kommunális
hulladékkal együtt dobja ki. Ezután tegyen be egy új üres porzsákot.

2. Távolítsa el a D12 kipufogórácsot és a D13 kimeneti szrt. Öblítse le a rácsot és a szrt folyóvíz alatt. Ezután hagyja alaposan megszáradni és tegye vissza a helyére.
Megjegyzés Szennyezdés és por gylhet fel a D8 nyílás körül. Ezért különös gonddal járjon
el a töltállomás karbantartása és kezelése során.

8. PROBLÉMA-MEGOLDÁS

Probléma
Porszívót nem lehet bekapcsolni
Porszívót nem lehet feltölteni
A porszívó nem találja meg a töltállmást
A porszívó szokatlanul viselkedik A porszívó szokatlan hangokat ad ki A porszívó teljesítménye csökken, vagy por esik ki a porszívóból

Megoldás Akkumulátor lemerült. Helyezze a porszívót a töltállomásba és hagyja azt feltölteni. A hmérséklet alacsonyabb, mint 0 °C, vagy magasabb, mint 40 °C. A készülék mködési hmérséklete 0-40 °C. Vegye ki a porszívót a töltállomásból és ellenrizze a töltállomást és az elektromos hálózathoz való csatlakozást. Ellenrizze és tisztítsa meg a tölt kontaktusokat (a porszívón és töltállomáson). Porszívó túl messze van a töltállomástól, helyezze a porszívót közelebb a töltállomáshoz. Takarítás közben ne helyezze át a töltállomást.
Indítsa újra a porszívót.
Ellenrizze a meghajtó kerekeket és a keféket, be lehetnek akadva. Ha szükséges, tisztítsa meg azokat. Szennyezdés tartály megtelt, tisztítsa azt meg. Szrk koszosak, tisztítsa meg, vagy cserélje azokat. F kefe koszos, tisztítsa azt meg.

HU - 81

HU
8.1 JELZFÉNYEK A TÖLTÁLLOMÁSON A SZÍVÓEGYSÉGGEL - HIBAÜZENETEK

Jelzfény Állapot
Piros villogás
Piros villogás

Probléma A szívóventilátor hibája
Túlmelegedés

Megoldás
Ellenrizze, hogy a szívást nem akadályozza-e szennyezdés
Ha a hbiztosíték aktiválódott, javasoljuk, hogy várjon legalább 30 percet az újbóli használat eltt

A szívóegység fedele nincs megfelelen lezárva

Ellenrizze és zárja le megfelelen a szívóegység fedelét

Hiányzó vagy rosszul Ellenrizze a porzsákot és annak

elhelyezett porzsák

megfelel elhelyezését

1. Nyomja le és tartsa lenyomva mindkét gombot (D1 és D2) kb. 5 másodpercig, ezzel a töltállomás párosítási üzemmódba kapcsol (a D3 LED zölden villogni kezd);

Egyidej villogás

Hiba történt a töltállomás és a porszívó párosításakor

2. Nyomja le és tartsa lenyomva kb. 5 másodpercig a porszívó kezelpaneljén a C2 gombot, ezzel a porszívó párosítási üzemmódba kapcsol (a porszívó fényjelzje zölden villog);

3. Helyezze a porszívót a töltállomásba (hangjelzés fogja tájékoztatni a sikeres párosításról).

9. MSZAKI SPECIFIKÁCIÓ
Robot-porszívó A készülék környezetvédelmi osztálya Üzemi feszültség Akkumulátor Az akkumulátor kapacítása Töltési id Tömege Méretek

III.
14,4 V (DC) Li-Ion
5200 mAh 6 óra 3,5 kg
Ø 350 mm x 100 mm

HU - 82

HU

Robot-porszívó

Frekvenciaérték

2,4 GHz

Kimeneti teljesítmény (EIRP)

15,95 dBm

Vezeték nélküli technológia

Wifi

Az akusztikus teljesítmény deklarált szintje 73 dB(A) re 1pW.

Kompatibilitás: Intelligens eszköz operációs rendszere Sie Wifi

- Android 4.1 és magasabb - IOS 9.0 és magasabb
- 2,4 Ghz - WPA1 és WPA2 biztonság (ajánlott a WPA2)

FIGYELMEZTETÉS Az eszköz nem mködtethet IEEE 802.1X-protokollal védett Wifi-hálózatokon
(általában a céges Wifi-hálózatokon).

Töltállomás

A készülék környezetvédelmi osztálya

I.

Bemeneti feszültség

110-240 V (AC)

Az akusztikus teljesítmény deklarált szintje 84 dB(A) re 1pW.

Ezáltal az ETA a.s. kijelenti, hogy a ETA6240 típusú rádióberendezések megfelelnek a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelségi nyilatkozat teljes szövege a következ internetes címen érhet el: http://eta.hu

A gyártó fenntartja a jogot a ETA SMART aplikáció elzetes bejelentés nélküli változtatásaira/frissítéseire! A változások/frissítések jellege információk és folyamatok változását okozhatja, ami ebben a használati utasításban lév adatok elavulásához, vagy hiányához vezethet!

A 24 hónapos garancia nem érvényes a rendszeres használat általi, vagy a már hosszú életkor miatt fellépett akkumulátor kapacitásának csökkenésére. Az akkumulátor kapacitása automatikusan csökken az akkumulátor használatától függen.

Terjedelmesebb jelleg karbantartást vagy olyan karbantartást, ami a készülék bels részébe történ beavatkozást igényli, csak szakszervíz végezhet! A gyártói utasítások be nem tartása a garancia kötelezettségek megsznését vonja maga után!

10. ÖKOLÓGIA
Ha a méretek megengedik, akkor a csomagolóanyagokon, a komponenseken és a tartozékokon valamennyi darabra rányomtatottak az anyagjelzések, illetve azok újrahasznosítási jelzései. A terméken vagy a kísér dokumentációban közölt jelzések azt jelentik, hogy az elektromos vagy elektronikus termékeket nem szabad a kommunális hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A helyes likvidálás céljából adja le azokat az arra kijelölt hulladékgyjt helyeken, ahol azokat ingyenesen veszik át.
HU - 83

HU
Ezen termék helyes ártalmatlanításával értékes természeti forrásokat védés segíti megelzni azok potenciálisan negatív hatását a környezetre és az emberi egészségre, amelyek a hulladékok helytelen ártalmatlanítása következményeként jelentkezhetnek. További részleteket kérjen a helyi önkormányzattól vagy a legközelebbi hulladékgyjt helyen. Ezen hulladék anyagok helytelen ártalmatlanítása néhány ország elírásai szerint pénzbírsággal is járhat. Amennyiben a készüléket véglegesen kiselejtezi, javasoljuk annak csatlakozóvezetékét az elektromos hálózatról történ lekapcsolása után levágni, ezzel a készülék használhatatlanná válik. A kimerült elemet vegye ki a porszívó és az arra kialakított speciális gyjthálózat útján biztonságosan likvidálja. Az elemet soha ne likvidálja elégetéssel! Ez a készülék hosszú élettartamú Li-Ion akkumulátorral mködik. Környezetvédelmi szempontból szükségesnek tartjuk a készülék élettartama végén abból megfelel módon eltávolítani a kimerült akkumulátort és az arra létesített gyjthálózat útján úgy a készüléket, mint az akkumulátort biztonságos módon ártalmatlanítani kell. További részleteket kérjen a helyi önkormányzattól vagy a legközelebbi hulladékgyjt helyen. Azoknak az alkatrészeknek a cseréjét, amelyeknél a készülék elektromos részeibe történ beavatkozás szükséges, csak szakszerviz végezheti! A gyártó utasításainak be nem tartása esetén megsznik a garanciális javítási kötelezettség!
Az akkumulátor eltávolítása Távolítsa el a porszívó alján található akkumulátortartó fedél 8 csavarját. Vegye ki az akkumulátort, és húzza ki a csatlakozót! A konnektor lecsatlakoztatásához nagyobb ervel fordítsa el a biztonsági reteszt a véletlen lekapcsolódás ellen! HOUSEHOLD USE ONLY ­ Kizárólag háztartási használatra alkalmas. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS ­ Ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. Fulladásveszély. Tartsa a PE zacskót gyermekektl elzárt helyen. A zacskó nem játékszer. Ne használja ezt a zacskót bölcskben, kiságyakban, babakocsikban, vagy gyerek járókákban. - Olvassa el a használati utasítást
- Leválasztható tölt egység
FIGYELMEZTETÉS
HU - 84

PL

Odkurzacz automatyczny 3 w 1 z aplikacj smart
eta 6240

Twins

INSTRUKCJA OBSLUGI Szanowni Pastwo, dzikujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczciem uytkowania, naley uwanie przeczyta wszystkie instrukcje i zachowa je na przyszlo. Dotyczy to take gwarancji, dowodu zakupu oraz ­ jeli to moliwe ­ wszystkich czci oryginalnego opakowania.

1. WSKAZÓWKI BEZPIECZESTWA
­ Wskazówki w instrukcji naley uwaa za cz urzdzenia i przekaza jakiemukolwiek
nastpnemu uytkownikowi urzdzenia.
­ Skontroluj, czy dane na tabliczce znamionowej odpowiadaj napiciu w Twoim gniazdku
elektrycznym.
­ Produkt przeznaczony jest do stosowania w gospodarstwach domowych i podobnych miejscach (sklepy, biura i podobne miejsca pracy, hotele, motele i inne rodowiska mieszkalne, w firmach wiadczcych uslugi noclegowe ze niadaniem)! Nie jest przeznaczone do uytku komercyjnego!
­ Z urzdzenia mog korzysta dzieci powyej 8 roku ycia, oraz osoby z ograniczonymi zdolnociami fizycznymi, sensorycznymi lub umyslowymi, a take nieposiadajce wiedzy lub dowiadczenia w uytkowaniu tego typu urzdze pod warunkiem, e bd one nadzorowane lub zostan poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urzdzenia oraz zagroe wicych si z jego uywaniem. Bawienie si urzdzeniem jest zabronione dzieciom. Czyszczenie i konserwacja bez nadzoru doroslych jest dzieciom zabroniona.
­ Jeeli kabel zasilajcy urzdzenia jest uszkodzony, musi by wymieniony przez producenta, przez technika serwisowego lub osob kwalifikowan.
­ Nigdy nie naley uywa urzdzenia z uszkodzonym przewodem zasilajcym lub wtyczk, jeli nie dziala prawidlowo, upadlo na ziemi i zostalo uszkodzone lub jeeli spadlo do wody.
­ Aby unikn obrae, nie naley wklada rk/palców do szczotki obrotowej.
­ Przed wymian wyposaenia lub dostpnych czci, które ruszaj si podczas pracy, przed montaem i demontaem, przed cszyczeniem lub konserwacj naley wylczy urzdzenie.
­ UWAGA: Do doladowywania akumulatora naley uywa wylcznie doku do ladowania dostarczonego z tym urzdzeniem.
­ Nigdy nie zanurzaj urzdzenia w wodzie (nawet czciowo)! ­ Nigdy nie odkurzaj bez poprawnie zaloonego systemu filtracyjnego i mikrofiltrów.

PL - 85

PL
­ Nie odkurzaj przedmiotów ostrych np. odlamków szkla, stluczek, przedmiotów gorcych, palnych, wybuchowych np. popiolu, palcych si niedopalków papierosów, benzyny, rozpuszczalników, ale ani smarów np. tluszczy, olejów. Przy odkurzaniu takich przedmiotów moe doj do uszkodzenia filtra jak i odkurzacza
­ Odkurzacz nie moe by wystawiony na wplywy atmosferyczne (deszcz, mróz, bezporednie dzialanie promieni slonecznych, itp.).
­ W celu zapewnienia bezpieczestwa i prawidlowego funkcjonowania urzdzenia, naley uywa wylcznie oryginalnych czci zamiennych i akcesoriów zatwierdzonych przez producenta.
­ Urzdzenia nie naley uywa do celów innych ni, dla których jest przeznaczony, oraz opisanych w niniejszej instrukcji!
­ Prosz zabezpieczy luki w podlodze (listwy, progi itp.), aby unikn uszkodzenia szczotek obrotowych. Miejsca te mog równie ogranicza prac odkurzacza w przypadku zablokowania si szczotki obrotowej.
­ Ten robot moe by uywany do sprztania dywanów z wlosiem nie dluszym ni 1 cm. Odkurzacz nie musi te prawidlowo dziala na niektórych rodzajach ciemnych dywanów, które swoj powierzchni "myl" czujniki i mog powodowa chaotyczne poruszanie si odkurzacza, ewentualnie nie wjedzie na dan powierzchni. Odkurzacz potrafi przejeda listwy podlogowe / progów do wysokoci ok. 2 cm.
­ Jeli urzdzenie nie jest uywane przez dluszy czas, naley odlczy stacj ladujc od ródla zasilania i wyj odkurzacz ze styków stacji ladujcej. Zapobiega to rozladowaniu odkurzacza.
­ Zwró szczególn uwag podczas pierwszego uruchomienia. ­ Usu przeszkody stojce na drodze, gdy odkurzacz pracuje. ­ Staraj si unika sytuacji, w której odkurzacz przestaje dziala.
· W przypadku, gdy ruch odkurzacza jest przerwany: · Umie w bezpiecznym miejscu przedmioty, które mog zosta latwo przewrócone. · Zabezpiecz krawdzie wykladzin. · Wiszce obrusy i zaslony nie powinny dotyka ziemi. · Elementy palne musz by umieszczone z dala od ródla ognia. · Luno poloone kable zasilajce wyrównaj i zabezpiecz przed odkurzaczem. · Pozbieraj gazety, ksiki, czasopisma i due kartki papieru ­ Przed odkurzaniem, upewnij si, e glówna szczotka jest prawidlowo umieszczona w odkurzaczu. ­ Sprawd, czy czujniki zapobiegajce upadkowi s czyste. ­ Jeli potrzebujesz odkurzy tylko jeden pokój, zamknij drzwi. ­ Jeli pomieszczenie, gdzie chcesz odkurza musisz podzieli, mona umieci wirtualn cian ograniczajc tym samym ilo miejsca. ­ Szczotki I pojemnik na kurz powinny by zamontowane poprawnie. ­ Czujniki wysokoci I czujniki kurzu powinny by czyste. ­ Naley w odpowiedni sposób usuwa zuyte baterie i akumulator (patrz rozdz. 11. EKOLOGIA). ­ Prosimy zamyka drzwi do innych pomieszcze jeeli ma by czyszczony tylko jeden pokój. ­ Pamitaj, e robot potrzebuje 11 cm przestrzeni, aby dosta si pod meble. W innym przypadku robot moe si zablokowa i zakoczy prac. ­ Jeli bateria wycieka, naley j natychmiast wymieni, w przeciwnym razie moe
to spowodowa uszkodzenie odkurzacza ­ Baterie naley przechowywa w miejscu niedostpnym dla dzieci i osób niekompetentnych.
Osoba, która polknie bateri, musi natychmiast skontaktowa si z lekarzem.
PL - 86

PL

­ Producent nie odpowiada za szkody spowodowane przez nieprawidlowe uywanie urzdzenia i akcesoriów i nie jest odpowiedzialny za gwarancj urzdzenia w przypadku nie przestrzegania wyej przedstawionych ostrzee bezpieczestwa. Za nieprawidlowe uytkowanie urzdzenia jest midzy innymi uwaane nieprzestrzeganie regularnej wymiany lub konserwacji wszelkich filtrów, jak równie stosowanie nieoryginalnych filtrów, ze wzgldu na wlasnoci których doszlo do usterki lub uszkodzenia.

Polczenie bezprzewodowe i kompatybilno ­ Firma ETA w aden sposób nie odpowiada za jakiekolwiek szkody losowe, porednie lub
nastpcze, ani za straty danych lub straty spowodowane przeciekiem informacji podczas komunikacji z pomoc technologii bezprzewodowych. ­ Pomylnej komunikacji bezprzewodowej nie mona w 100% gwarantowa dla wszystkich urzdze Smart i sieci Wifi (routerów). Ze wzgldu na rozmaito urzdze na rynku mog wstpi przypadki, kiedy charakter lub specyfikacja danego urzdzenia Smart lub sieci Wifi (routera) uniemoliwia polczenie, ewentualnie jest ono w jaki sposób naruszone. Na pomylno komunikacji bezprzewodowej za porednictwem sieci Wifi ma te wplyw szereg czynników, lcznie z konfiguracj sprztu i oprogramowania. Na polczenie midzy robotem i sieci Wifi mog te mie wplyw okoliczne sieci Wifi, które mog by nastawione na ten sam kanal i w efekcie zaklóca polczenie (np. na osiedlach, w domach czynszowych, itp.). Takie okolicznoci nie s powodem do reklamacji urzdzenia.

Wlacicielem i uytkownikiem aplikacji jest trzeci podmiot (dalej tylko ,,Podmiot") inny ni spólka HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. (dalej tylko ,,Sprzedawca"). Podmiotowi/Sprzedawcy nie s ze strony Sprzedawcy/Podmiota przekazywane adne dane osobowe. Podczas rejestracji do aplikacji klient przekazuje dane osobowe bezporednio Podmiotowi, który staje si administratorem danych osobowych. Aplikacja i z tym zwizana ochrona danych osobowych kieruj si zasadami Podmiotu.

Nie wolno samodzielnie demontowa, dokonywa zmian oraz usprawnie w urzdzeniu nikomu oprócz pracowników autoryzowanego serwisu. Dzialania takie mog doprowadzi do uszkodzenia ciala, poaru lub poraenia elektrycznego.
Nigdy nie dotyka kabla zasilajcego mokr rk - moe doj do poraenia prdem elektrycznym.
Naley zwróci uwag, by w szczotk lub kólka odkurzacza nie dostala si adna cz ubrania lub cz ciala (wlosy, palce etc); bowiem moe to doprowadzi do zranie i obrae.

Nie uywa adnego innego doku do ladowania z zalczonym kablem zasilajcym, który jest czci tego wyrobu.
Nie zgina nadmiernie przewodu zasilajcego ani nie stawia na nim ciarów, moe to doprowadzi do uszkodzenia przewodu, poaru lub poraenia elektrycznego.
Nie zblia do urzdzenia papierosów, zapalniczek, zapalek oraz innych ródel otwartego ognia lub materialów palnych takich jak benzyna czyszczca.

PL - 87

PL

Nie korzysta z urzdzenia w firmach i zakladach pracy ­ zbyt intensywne uytkowanie moe go uszkodzi
Wtyczk kabla zasilajcego zasun do oporu do gniazdka doku do ladowania, w przeciwnym wypadku moe doj do poraenia prdem el., zwarcia lub poaru.
W czasie korzystania z odkurzacza w obecnoci dzieci naley robi to ostronie, tak by nie przestraszyly si ani nie zranily.
Nie wciga przy pomocy odkurzacza wody ani innych plynów ­ grozi to uszkodzeniem urzdzenia
Nie uywa odkurzacza poza pomieszczeniami ­ grozi to uszkodzeniem urzdzenia.

Przewód zasilajcy musi by prawidlowo i do koca wloony, w innym wypadku wystpuje niebezpieczestwo wystpienia poraenia elektrycznego, zwarcia, swdu lub poaru.
Przed rozpoczciem uytkowania zdj z drogi odkurzacza wszystkie latwe do uszkodzenia przedmioty (tkaniny, szklane butelki, arówki etc.) przedmioty te mog zosta uszkodzone lub negatywnie wplyn na prac urzdzenia.
Nie stawa ani nie siada na odkurzaczu ­ moe to spowodowa jego zniszczenie lub doprowadzi do uszkodze ciala.
Nie uywa odkurzacza na malych stolikach, krzeslach lub innych malych powierzchniach ­ grozi to jego uszkodzeniem.
Nie pozostawia na terenie pracy odkurzacza adnych przewodów ani innych przedmiotów dluszych ni 15 cm, moe to bowiem doprowadzi do zapltania si ich w szczotce.

2. ZASTOSOWANIA
Odkurzacz nadaje si przede wszystkim do czyszczenia pokojów w domu, pokojów hotelowych i niewielkich biur, mona nim czyci rónego rodzaju podlogi ­ dywany o krótkim wlosie, podlogi drewniane, plytki ceramiczne, etc.
Poniewa odkurzacz porusza si swobodnie po mieszkaniu, jest konieczne dostosowanie do tego otoczenia. Przed uyciem usun z podlogi wszystkie niepodane przedmioty (lece kable, rozrzucon odzie, papiery, torebki, itp.), które moglyby przeszkadza w poruszaniu si odkurzacza, lub na odwrót, kruche przedmioty (np. szklane i ceramiczne wazy), które odkurzacz móglby poruszajc si uszkodzi.
Jeeli odkurzacz bdzie uywany w wielopitrowym domu, wraz z odkurzaczem trzeba przenosi midzy poszczególnymi pitrami równie dok do ladowania.

PL - 88

3. CZCI WYROBU

3.1 ZAWARTO OPAKOWANIA

Pozycja

Opis

Odkurzacz robotyczny

PL

Oznaczenie Ilo

A

1

Dok do ladowania z jednostk odsysajc

D

1

Worek na kurz do pojemnika zbiorczego

F

2

Kabel zasilajcy
Pilot zdalnego sterowania Przystawka mopujca Mop Szczotka boczna HEPA filtr Filtr gbkowy Narzdzie do czyszczenia

E

1

G

1

H

1

H2

2

A7

1+1

B4

1

B5

1

I

1

PL - 89

PL

3.2 ODKURZACZ ROBOTYCZNY - WIDOK Z GÓRY

A6

A9

A2

A7

A

A4

A3

A12

A16

A8

A15 A5

A11 C

A10 A1

A14

A10 A13
B

A ­ Odkurzacz robotyczny A1 ­ Przedni zderzak A2 ­ Czujniki przeciwko spadniciu ze
schodów A3 ­ Styki ladowania A4 ­ Pokrywa schowka na akumulator A5 ­ Kola napdowe (lewe/prawe) A6 ­ Przednie kolo A7 ­ Szczotka boczna A8 ­ Pokrywa szczotki glównej A9 ­ Modul laserowy A10 ­ czujnik IR doku do ladowania A11 ­ antykolizyjny czujnik IR

A12 ­ Glonik A13 ­ Kratka wejciowa A14 ­ Przycisk RESET A15 ­ Przycisk mocowania pokrywy
szczotki glównej A16 ­ Szczotka glówna
B ­ Zbiorniczek na mieci / zbiorniczek na wod
C ­ Panel do obslugi

PL - 90

PL

3.3 POJEMNIK NA MIECI / ZBIORNICZEK NA WOD

B7

B ­ Zbiorniczek na mieci /

B3

zbiorniczek na wod

B5 B4

B2

B1 ­ Przycisk zwolnienia B2 ­ Styki do ladowania

B3 ­ Pokrywa filtrów

B1

B4 ­ HEPA filtr B5 ­ Filtr gbkowy

B6 B6 ­ Otwór do podlczenia do

jednostki odsysajcej

B7 ­ Gumowy korek zbiorniczka na

wod

B

3.4 PANEL DO OBSLUGI

C1

C2

C ­ Panel do obslugi

C1 ­ Przycisk WL/WYL/AUTO (automatyczne sprztanie) /

STOP (PAUZA)

C2 ­ Przycisk powrotu do doku do ladowania

C

3.5 DOK DO LADOWANIA Z JEDNOSTK ODSYSAJC

D1 D3 D4 D5 D2

D

D7

D6

D8

D11 D13 D12

F1
D9 E

D10

F

PL - 91

PL

D ­ Dok do ladowania z jednostk odsysajc
D1 ­ Przycisk START (automatyczne sprztanie) / SPOT (sprztanie lokalne) / STOP (PAUZA)
D2 ­ Przycisk powrotu do doku do ladowania D3 ­ Kontrolka worka na kurz D4 ­ Kontrolka ladowania D5 ­ Kontrolka wentylatora ssania D6 ­ Styki do ladowania odkurzacza D7 ­ czujnik IR

D8 ­ Otwór do podlczenia odkurzacza D9 ­ Wieko D10 ­ Filtr ochronny odsysania D11 ­ Wtyczka zasilania D12 ­ Kratka filtra wylotowego D13 ­ Filtr wylotowy
E ­ Kabel zasilajcy
F ­ Worek na kurz F1 ­ Rkoje do przenoszenia

3.6 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

G8 G ­ Pilot zdalnego sterowania

G1 ­ Przycisk AUTO (automatyczne sprztanie) / STOP

G2

(PAUZA)

G6

G1

G2 ­ Przyciski kierunku do obslugi rcznej (DO PRZODU / DO TYLU / W PRAWO / W LEWO)

G3 ­ Przyciski do regulacji sily ssania

G5

G4 G4 ­ Przycisk wlczenia/wylczenia sygnalizacji akustycznej

G3

i komunikatów glosowych

G7

G5 ­ Przycisk do lokalnego sprztania G6 ­ Przycisk funkcji mopa

G7 ­ Przycisk do nastawienia maksymalnej sily ssania

G

G8 ­ Przycisk powrotu do doku do ladowania

3.7 PRZYSTAWKA MOPUJCA

H2 H ­ Przystawka mopujca

H1 ­ Przycisk mocowania przystawki

do mopowania

H

H2 ­ Mop

H1
3.8 LISTA CZCI ZAMIENNYCH Szczotka glówna: ETA624000190 Szczotki boczne (2x): A624000140 Set HEPA filtr i filtr gbkowy: ETA624000260 Mop: ETA624000220 Worek na kurz: ETA624000280

PL - 92

PL
4. PRZYGOTOWANIE DO UYCIA
Usun wszelki material opakowaniowy, wyj odkurzacz i akcesoria. Z odkurzacza usun wszystkie ewentualne folie, nalepki lub papier.
4.1 PRZYGOTOWANIE ODKURZACZA W zalenoci od sposobu uycia zainstalowa zasobnik na brud B lub przystawk do mopowania H.
4.2 INSTALACJA DOKU DO LADOWANIA Z JEDNOSTK ODSYSAJC 1. Umieci dok do ladowania z jednostk odsysajc na podlodze w odlegloci ok.
6 cm od ciany. Upewni si, e jest dostatek miejsca na bokach doku do ladowania (minimalnie 1,2 m). Unika naraania doku do ladowania z jednostk odsysajc na dzialanie promieniowania slonecznego. 2. Podlczy kabel zasilajcy E do doku do ladowania a nastpnie do sieci el.
6 cm
5. UYWANIE ODKURZACZA
Uwaga Odkurzacz posiada komunikaty glosowe, które mona nastawia w rónych wersjach
jzykowych lub calkowicie wylczy. Wloy baterie do pilota zdalnego sterowania, dotrzyma prawidlowej biegunowoci (2 szt., typ baterii AAA).
5.1 WLCZENIE ODKURZACZA 1. Nacisn dlugo (ok. 3 sekund) przycisk C1. 2. Zawieci sygnalizacja wietlna przycisków, zabrzmi melodia powitalna a nastpnie
komunikat glosowy wlczenia.
5.2 LADOWANIE AKUMULATORA 1. Skontrolowa, czy dok do ladowania z jednostk odsysajc jest prawidlowo podlczony
do sieci el. (podwietlenie przycisków D1, D2 i kontrolka D4 musi wieci).
PL - 93

PL
2. Poloy odkurzacz w pobliu doku do ladowania, nacisn przycisk C2/D2/G8 i zaczeka, a odkurzacz prawidlowo najedzie na styki do ladowania. Jeeli akumulator jest zbyt rozladowany, umieci odkurzacz w prawidlowy sposób bezporednio na styki do ladowania.

Nastawiona moc

Czas pracy *

MIN

Ok. 230 minut

NORMAL

Ok. 170 minut

MAX

Ok. 110 minut

* Uwaga: Podane czasy pracy opieraj si na wynikach wlasnych testów firmy ETA i dotycz tylko nowego i w pelni naladowanego akumulatora.
W zalenoci od wieku i zuycia akumulatora czas pracy skraca si.

Uwagi ­ Standardowy czas ladowania wynosi ok. 6 godz.
­ Po przeprowadzeniu sprztania odkurzacz automatycznie wyszuka dok do ladowania. ­ Informacje o stanie akumulatora mona latwo uzyska z pomoc aplikacji "ETA
SMART". Z pomoc aplikacji mona te kiedykolwiek posla odkurzacz z powrotem
na stacj ladowania.

5.3 URUCHOMIENIE / TRYB GOTOWOCI / TRYB UPIENIA Uruchomienie (Sprztanie) Z pomoc którego z przycisków C1/D1/G1/G2/G5 uruchomi odkurzacz, ewentualnie przelczy go do trybu upienia
Tryb gotowoci (Pauza) Naciskajc który z przycisków C1/D1/G1 przerwie si przebiegajce sprztanie i przelczy odkurzacz do trybu czuwania. W trybie czuwania odkurzacz nie porusza si, wieci niebieskie podwietlenie przycisków C1 i C2.

PL - 94

PL
Tryb upienia Po ok. 20 minutach bezczynnoci odkurzacz automatycznie przelczy si do trybu upienia. W celu przelczenia do trybu czuwania nacisn który z przycisków C1/G1. Na odkurzaczu zganie niebieskie podwietlenie przycisków C1 i C2.
Uwaga Odkurzacz musi wyjeda na zadane sprztanie z doku do ladowania. Dok do ladowania umieci w odpowiednim miejscu wedlug instrukcji podanych powyej i nie przemieszcza go. W ten sposób bdzie zapewniony pomylny powrót odkurzacza do
doku do ladowania.
5.4 TRYBY SPRZTANIA I FUNKCJE ODKURZACZA BEZ KORZYSTANIA Z APLIKACJI ETA SMART
Obsluga rczna Z pomoc przycisków kierunku G2 mona odkurzacz obslugiwa rcznie i sprzta tylko tam, gdzie trzeba.
Uwaga W razie rcznej obslugi zawsze obserwowa odkurzacz i szczególnie uwaa uywajc kierunku DO TYLU, poniewa w tylnej czci odkurzacz nie ma czujników
przeciwko spadniciu ze schodów.
Automatyczne sprztanie Nacisn jeden z przycisków C1/D1/G1. Odkurzacz podczas sprztania porusza si stopniowo i systematycznie w pomieszczeniu wedlug zaprogramowanej trasy. Pomieszczenie podzieli na poszczególne segmenty. Jak tylko odkurzacz sprztnie cal dostpn powierzchni, automatycznie wyszuka dok do ladowania. Chodzi o najczciej uywany sposób sprztania.
Lokalne sprztanie Nacisn krótko przycisk G5 lub dlugo przycisk D1 (na ok. 3 sekund). Odkurzacz wlczy si na maksymaln moc i porusza si podczas sprztania w pomieszczeniu wedlug zaprogramowanej trasy (kwadrat 1,8 x1,8 m). Po ukoczeniu sprztania odkurzacz automatycznie wróci do doku do ladowania. Ten tryb sprztania jest wskazany do sprztania mniej zanieczyszczonych powierzchni.
Nastawienie sily ssania Z pomoc przycisków G3 mona przelcza poszczególne stopnie sily ssania. Do dyspozycji s w sumie 3 poziomy.
Nastawienie intensywnoci nawilania Z pomoc przycisku G6 mona przelcza midzy poszczególnymi poziomami nawilania. Do dyspozycji s w sumie 4 poziomy. Z tej funkcji mona korzysta tylko z przystawk do mopowania H (patrz poniej).
Wlczenie/wylczenie sygnalizacji akustycznej i komunikatów glosowych Z pomoc przycisku G4 mona wlczy/wylczy sygnalizacj akustyczn i komunikaty glosowe.
Powrót do doku do ladowania z jednostk odsysajc Odkurzacz posiada funkcj automatycznego powrotu do doku do ladowania po przeprowadzeniu zadanego sprztania. Odkurzacz mona odesla do doku do ladowania równie z pomoc przycisków C2/D2/G8.
PL - 95

PL
Przycisk RESET Z pomoc odpowiedniego narzdzia nacisn przycisk RESET A14, w wyniku czego dojdzie do wylczenia odkurzacza Automatyczne odsysanie brudu jednostk odsysajc Po przeprowadzeniu sprztania i powrocie odkurzacza do doku do ladowania dojdzie do automatycznego odessania brudu z zasobnika B. Trzeba regularnie kontrolowa napelnienie worka na kurz F i wymienia go. 5.5 UYCIE PRZYSTAWKI DO MOPOWANIA 1. Do dolnej czci przystawki do mopowania prawidlowo
umocowa mop H2. Mop przed uyciem namoczy i wykrci. Przystawk do mopowania H umocowa prawidlowo do zasobnika na brud / zbiorniczka na wod B.
2. Zdj gumowy korek B7 i napelni zbiorniczek czyst wod.
3. Umieci przystawk do mopowania wraz z zasobnikiem na brud na swoje miejsce do odkurzacza.
4. Wlczy odkurzacz i wybra dany tryb sprztania.
PL - 96

PL
Uwagi ­ Podczas mopowania zalecamy przeprowadzanie sprztania kolejno w pojedynczych
pomieszczeniach. ­ Odkurzacz podczas mopowania kontrolowa i w razie potrzeby dola wod do
przystawki do mopowania, ewentualnie opluka mop. ­ Nie uywa przystawki do mopowania na dywanach i zapobiega ewentualnemu
wjechaniu odkurzacza na dywan. ­ Po uyciu zdj przystawk do mopowania, wyczyci a ze zbiorniczka na wod
wyla pozostal wod. Nie zostawia jej zainstalowanej na odkurzaczu podczas ladowania.
5.6 TABELA SYGNALIZACJI WIETLNEJ
Uwaga Róne stany sygnalizacji wietlnej mog mie wicej znacze. Znaczenie sygnalizacji
wietlnej lepiej objaniaj komunikaty glosowe lub ewentualnie komunikat bezporednio w aplikacji "ETA SMART".

Sygnalizacja wietlna wieci niebiesko
Miga niebiesko
Miga ólto Miga zielono wieci zielono Szybko miga czerwono

ODKURZACZ Znaczenie
Przebiega sprztanie Pauza Tryb czuwania Dokoczenie inicjalizacji Wczytywanie systemu Konfiguracja sieci Aktualizacja firmware Inicjalizacja Slaby akumulator Ladowanie Odsysanie brudu Ladowanie Parowanie z dokiem do ladowania Akumulator jest w pelni naladowany Bld Pelny zasobnik na brud

PL - 97

PL

Kontrolka
D5
D4
D3 D1 + D2

DOK DO LADOWANIA Z JEDNOSTK ODSYSAJC

Stan

Znaczenie

wieci zielono

Odsysanie brudu

Bld wentylatora ssania

Miga czerwono

Przegrzanie
Wieko jednostki odsysajcej nie jest prawidlowo zamknite

Miga (pulsuje) zielono

Przebiega ladowanie akumulatora

wieci zielono

Akumulator jest w pelni naladowany

wieci zielono

Worek na brud jest pelny lub zablokowany (zatkany)

Szybko miga czerwono

Worek na brud nie jest prawidlowo zainstalowany

Miga jednoczenie

Bld sparowania doku do ladowania z odkurzaczem

Uwaga Komunikaty bldów s bliej opisane w rozdziale 8. ROZWIZYWANIE
PROBLEMÓW.

6. APLIKACJA ETA SMART
Odkurzacz mona obslugiwa w uproszczonym trybie z pomoc przycisków na panelu do obslugi C lub z pomoc pilota zdalnego sterowania F (patrz powyej). Dla wykorzystania jego pelnego potencjalu jednak jest potrzebna instalacja i uycie inteligentnej aplikacji "ETA SMART", która rozszerzy jego funkcjonalno i komfort uytkowania. Wszelkie dodatkowe informacje, instrukcj obslugi aplikacji, instrukcje i rady dotyczce pomylnego sparowania z sieci domow, mona znale pod adresem:
www.eta-polska.pl/robot
Aplikacj mona znale w bazie danych aplikacji Apple Store lub Google Play, lub mona dla przyspieszenia uy nastpujcego kodu QR:

PL - 98

PL
Uwagi Jeeli kod QR nie jest aktywny, wyszuka aplikacj rcznie wedlug nazwy.
7. UTRZYMANIE ODKURZACZA
Utrzymanie i czyszczenie przeprowadza regularnie w zalenoci od czstoci uywania oraz wielkoci sprztanych powierzchni. W bardziej zanieczyszczonym rodowisku (dom ze zwierztami) bdzie konieczne czstsze sprztanie. Zaniedbanie utrzymania moe by przyczyn uszkodzenia odkurzacza i jego czci! 7.1 CZYSZCZENIE STYKÓW DO LADOWANIA Wylczy odkurzacz i odlczy pojemnik na brud / dok do ladowania od sieci el.! Oczyci styki do ladowania (A3, B2, D6) mikk such szmatk. Czyszczenie przeprowadza co najmniej 1x w miesicu. Do czyszczenia styków nie uywa adnych agresywnych rodków czyszczcych lub olejów.
7.2 CZYSZCZENIE ZASOBNIKA NA BRUD / ZBIORNICZKA NA WOD I PRZYSTAWKI DO MOPOWANIA
1. Wyj zasobnik na brud B z przystawk do mopowania H z odkurzacza. Nacisn przyciski H1 i zdj przystawk do mopowania z zasobnika na brud. mieci zlikwidowa wspólnie ze zwyklym odpadem komunalnym.
PL - 99

PL
2. Wyla wod ze zbiorniczka.
3. Zbiorniczek na mieci wyczyci narzdziem I (lub odpowiednim innym). 4. Wyj ze zbiorniczka na mieci filtry i wyczyci je narzdziem I (lub odpowiednim
innym). HEPA filtr B4 delikatnie przedmucha lub wytrzepa. Filtr gbkowy B5 i pokryw B3 mona opluka pod biec wod.
5. Z przystawki do mopowania H zdj mop H1. Powierzchni przystawki do mopowania wytrze mikk szmatk a mop H1 opluka pod biec wod.
UWAGA ­ Do czyszczenia filtrów nie uywa adnych agresywnych rodków piorcych lub
czyszczcych ani gorcej wody. ­ Dla zachowania parametrów filtracji HEPA filtra zalecamy czyszczenie na sucho. ­ Jeeli zdecydujemy si na umycie filtra HEPA wod, pogorsz si jego wlaciwoci
filtracyjne. Filtr mona umy maksymalnie 3x. Nastpnie trzeba kupi nowy. ­ HEPA filtr zalecamy wymienia co najmniej 2x w roku. ­ Filtry nie s przeznaczone do mycia w zmywarce do naczy. ­ Zaniedbanie czyszczenia i ewentualnej wymiany filtrów moe prowadzi do awarii
odkurzacza! 6. Po przeprowadzeniu utrzymania wszystko dokladnie wysuszy. Nastpnie zloy
i uloy wraz z odkurzaczem w odpowiednim bezpiecznym miejscu.
PL - 100

PL
7.3 CZYSZCZENIE GLÓWNEJ SZCZOTKI 1. Nacisn przycisk blokowania A15 i zdj pokryw A8. Nastpnie wyj szczotk
glówn A16 z odkurzacza. 2. Wyczyci glówn szczotk narzdziem do czyszczenia I (lub odpowiednim innym).
Do usunicia nawinitych wlosów/sierci mona te uy noyc. Pokryw glównej szczotki i miejsce na glówn szczotk wytrze mikk such szmatk.
7.4 CZYSZCZENIE SZCZOTKI BOCZNEJ 1. Odkrci z pomoc rubokrta rub zabezpieczajc. 2. Wyj szczotk boczn, wyczyci j i usun nawinite wlosy/sier. 3. Nastpnie zamontowa szczotk z powrotem na odkurzacz.
7.5 CZYSZCZENIE KÓLEK Wyczyci przednie, lewe i prawe kólko z pomoc narzdzia I. Dla latwiejszego utrzymania mona zdemontowa przednie kólko A6 wraz z jego uloyskowaniem. Do wyjcia samego przedniego kólka uy plaskiego rubokrta. Wloy go prosto pod gumowe kólko i ruchem w gór wypchn je. Po wyczyszczeniu wloy odpowiednio z powrotem i wcisn do uslyszenia zatrzanicia.
PL - 101

PL
UWAGA Na osie kólek mog si nawija wlosy/sier i przyczepia inne zanieczyszczenia.
Kólka naley regularnie kontrolowa i czyci. 7.6 CZYSZCZENIE CZUJNIKÓW Po dokoczeniu kadego sprztania oczyci czujniki z pomoc narzdzia I (lub innego odpowiedniego).
7.7 CZYSZCZENIE DOKU DO LADOWANIA Z JEDNOSTK ODSYSAJC 1. Odchyli wieko D9 i wyj pelny worek na brud F. Worek na brud zlikwidowa
z odpadem komunalnym. Nastpnie wloy nowy pusty worek na brud.
2. Zdj kratk wydechu D12 i filtr wylotowy D13. Kratk i filtr opluka pod biec wod. Nastpnie dokladnie wysuszy i wloy z powrotem na swoje miejsce. Uwaga W okolicy otworu D8 moe si gromadzi brud i kurz. Dlatego podczas utrzymania i manipulacji z dokiem do ladowania naley zachowa ostrono.
PL - 102

PL

8. ROZWIZYWANIE PROBLEMÓW

Problem
Nie mona uruchomi odkurzacza
Odkurzacza nie mona naladowa
Odkurzacz nie moe znale doku do ladowania Odkurzacz zachowuje si nienormalnie Odkurzacz wydaje nienormalne dwiki Obnia si zdolno odkurzania lub z odkurzacza wypada kurz

Rozwizanie Niski poziom naladowania akumulatora. Umieci odkurzacz do doku do ladowania i naladowa. Temperatura otoczenia jest nisza ni 0 °C lub wysza ni 40 °C. Temperatura robocza urzdzenia wynosi 0-40 °C. Zdj odkurzacz z doku do ladowania i skontrolowa, czy dok do ladowania jest prawidlowo podlczony do sieci el. Skontrolowa i wyczyci styki do ladowania (na odkurzaczu i na doku do ladowania). Odkurzacz znajduje si za daleko od doku do ladowania, umieci go bliej doku do ladowania. Nie przemieszcza doku do ladowania podczas sprztania.
Restartowa odkurzacz.
Skontrolowa kola napdowe i szczotki, czy nie s zablokowane, ewentualnie wyczyci je. Zasobnik na brud jest pelny, wyczyci go. Filtry s zanieczyszczone, wyczyci lub wymieni filtry.
Szczotka glówna jest zanieczyszczona, wyczyci j.

8.1 KONTROLKI NA DOKU DO LADOWANIA Z JEDNOSTK ODSYSAJC - KOMUNIKATY BLDÓW

Kontrolka

Stan

Miga czerwono

Miga czerwono

Problem Bld wentylatora ssania
Przegrzanie
Wieko jednostki odsysajcej nie jest prawidlowo zamknite Brak lub le umieszczony worek na brud

Rozwizanie Skontrolowa, czy ssanie nie jest zablokowane brudem W razie zadzialania bezpiecznika termicznego zalecamy odczekanie co najmniej 30 minut przed ponownym uyciem
Skontrolowa i naleycie zamkn wieko jednostki odsysajcej
Skontrolowa worek na brud i jego prawidlowe umieszczenie

PL - 103

PL

Kontrolka

Stan

Problem

Rozwizanie
1. Nacisn i trzyma oba przyciski (D1 i D2) przez czas ok. 5 sekund, dojdzie do przelczenia odpadowego doku Do ladowania do trybu parowania (kontrolka D3 zacznie miga zielono);

Miga jednoczenie

Bld sparowania doku do ladowania z odkurzaczem

2. Nacisn i trzyma przycisk C2 na panelu do obslugi odkurzacza przez czas ok. 5 sekund, dojdzie do przelczenia odkurzacza do trybu parowania (sygnalizacja wietlna na odkurzaczu bdzie miga zielono);

3. Umieci odkurzacz do doku do ladowania (komunikat glosowy poinformuje o pomylnym sparowaniu).

9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Odkurzacz robotyczny

Urzdzenie klasy ochrony

III.

Napicie robocze

14,4 V (DC)

Akumulator

Li-Ion

Pojemno akumulatora

5200 mAh

Czas ladowania

6 godz

Masa

3,5 kg

Wymiary

Ø 350 mm x 100 mm

Zakres czstotliwoci

2,4 GHz

Moc wyjciowa (EIRP)

15,95 dBm

Technologia bezprzewodowa

Wifi

Deklarowany poziom mocy akustycznej wynosi 73 dB(A) re 1pW.

Kompatybilno: System operacyjny urzdzenia smart

- Android 4.1 i wyszy - IOS 9.0 i wyszy

Sie Wifi

- 2,4 Ghz - zabezpieczenie WPA1 i WPA2 (zalecane
WPA2)

PL - 104

PL
UWAGA Urzdzenia nie mona uywa w sieciach Wifi zabezpieczonych protokolem
IEEE 802.1X (zazwyczaj firmowe sieci Wifi).

Stacja ladowania

Urzdzenie klasy ochrony

I.

Napicie wejciowe

110-240 V (AC)

Deklarowany poziom mocy akustycznej wynosi 84 dB(A) re 1pW.

Niniejszym ETA a.s. owiadcza, e sprzt radiowy typu ETA6240 spelnia wymagania dyrektywy 2014/53/EU. Pelny tekst deklaracji zgodnoci jest dostpny pod poniszym adresem internetowym: http://www.eta-polska.pl/
Zmiana specyfikacji technicznych i akcesoriów w zalenoci od modelu produktu jest zastrzeona przez producenta. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany / aktualizacji ETA SMART bez uprzedzenia. Charakter tych zmian / aktualizacji moe spowodowa, e niektóre informacje i procedury w tej instrukcji bd nieaktualne lub nie bd opisane.
24 miesiczna gwarancja nie obejmuje akumulatora. Pojemno akumulatora oraz jego efektywno ulega stopniowo zmniejszeniu w zalenoci od sposobu uytkowania.
Rozlegl konserwacj lub konserwacj, która wymaga ingerencji do wewntrznej czci urzdzenia, moe wykona wylcznie specjalistyczny serwis! Nieprzestrzeganie wskazówek producenta powoduje utrat prawa do napraw gwarancyjnych!

10. EKOLOGIA
Jeeli tylko pozwolily na to rozmiary, na wszystkich elementach wydrukowano znaki materialów zastosowanych do produkcji opakowa, komponentów i wyposaenia, jak równie ich przetwarzania wtórnego. Symbole umieszczone na produktach lub w zalczonej dokumentacji oznaczaj, e zastosowanych elementów elektrycznych lub elektronicznych nie mona poddawa utylizacji wraz z odpadem komunalnym. Produkt naley odnie do specjalnych punktów zbiorczych, w których bd przyjte bez oplaty. Dziki poprawnej utylizacji pomog Pastwo zachowa cenne ródla i pomog w profilaktyce ewentualnych negatywnych wplywów na rodowisko naturalne i zdrowie ludzkie. Niewlaciwy sposób utylizacji urzdzenia moe podlega karze ­ zgodnie z przepisami krajowymi i midzynarodowymi. Urzdzenie jest wyposaone w akumulator Li-Ion o dlugiej ywotnoci. Aby chroni rodowisko jest wymagane po zakoczeniu dzialania urzdzenia wyladowany akumulator zdemontowa i w odpowiedni sposób, poprzez specjaln sie punktów zbiorczych, akumulator i urzdzenie bezpiecznie zlikwidowa. W celu uzyskania innych szczególowych informacji dotyczcych utylizacji naley zwróci si do najbliszego urzdu lub punktu zbiorczego.
PL - 105

PL
Wyjcie akumulatora Odkrci 8 rub pokrywy schowka na akumulator od spodu odkurzacza. Wyj akumulator i odlczy konektor. Do odlczenia konektora naley uy wikszej sily dla pokonania bezpiecznika przeciwko samowolnemu rozlczeniu. HOUSEHOLD USE ONLY ­ Tylko do zastosowania w gospodarstwie domowym. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS ­ Nie zanurza do wody lub innych cieczy.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS,CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. Niebezpieczestwo uduszenia. Tego worka nie naley uywa w kolyskach, lóeczkach, wózkach lub kojcach dziecicych. Torebk z PE poloy w miejscu bdcym poza zasigiem dzieci. Torebka nie sluy do zabawy! - Zapoznaj si z instrukcj obslugi - Zdejmowana jednostka zasilajca OSTRZEENIE
PL - 106

DE

Roboterstaubsauger 3 in 1 mit einer Smart-App
eta 6240

Twins

BEDIENUNGSANLEITUNG
Sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Vor der Inbetriebnahme des Gerätes lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese zusammen mit der Garantiebescheinigung und wenn möglich auch mit der Verpackung und deren Inhalt auf.

1. SICHERHEITSANWEISUNGEN
­ Die Anweisungen der Anleitung betrachten Sie als Teil des Elektrogerätes und übergeben Sie die Anleitung jeden weiteren Nutzer.
­ Überprüfen Sie, ob die Angabe des Typenschildes der Spannung Ihrer elektrischen Steckdose entspricht.
­ Dieses Gerät darf von Kindern unter 8 Jahren, Älteren oder Personen mit eingeschränkten physischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit unzureichenden Erfahrungen und Kenntnissen lediglich dann genutzt werden, wenn diese unter Aufsicht sind oder über die Nutzung des Gerätes auf eine sichere Art und Weise angewiesen wurden und sich eventueller Gefahren bewusst sind. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Reinigung und Wartung dürfen von Kinder ohne Aufsicht nicht durchgeführt werden.
­ Vor dem Umtausch von Zubehörteilen oder von Teilen, die sich bei der Nutzung bewegen, vor der Montage und Demontage und vor jeder Reinigung und Wartung schalten Sie das Gerät aus.
­ Vermeiden Sie Kontakt von Händen/Fingern an der Drehbürste. ­ Eine beschädigte Anschlussleitung muss durch den Hersteller, von
dessen Servicewerkstadt oder von einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. ­ Nehmen Sie den Bodenstaubsauger nicht in Betrieb, wenn die Anschlussleitung oder der Netzstecker beschädigt ist, wenn er nicht richtig arbeitet und wenn das Gehäuse sichtbare Beschädigungen aufweist. In solchen Fällen bringen Sie das Gerät in eine autorisierte Servicewerkstadt, um dort seine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion überprüfen zu lassen. ­ ANMERKUNG: Für Laden des Akkumulators nur die mitgelieferte Ladestation verwenden.

DE - 107

DE
­ Das Produkt ist zur Verwendung im Haushalt und zu ähnlichen Zwecken (in Geschäften, Büros und ähnlichen Betrieben, in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen, in Betrieben für Übernachtung mit Frühstück) bestimmt! Es ist nicht zu kommerziellen Zwecken bestimmt!
­ Tauchen Sie den Staubsauger nie ins Wasser (auch nicht teilweise)! ­ Beim Staubsaugen gewisser Typen von Teppichen kann statische Elektrizität entstehen.
Die eventuelle Entladung ist für Ihre Gesundheit nicht gefährlich. ­ Lassen Sie den Staubsauger nie in freien Witterungsbedingungen (Regen, Frost, direkte
Sonnenstrahlung etc.) stehen. ­ Saugen Sie keine scharfen Gegenstände (z.B. Glas, Splitter)oder heiße und brennbare
(Spreng-)Stoffe (z.B. Asche, brennende Zigarettenstummel, Benzin, Lösungsmittel und Aerosole-Abgase) ein. Durch das Einsaugen dieser Gegenstände können Filter oder möglicherweise auch das ganze Gerät beschädigt werden. ­ Um Sicherheit und richtige Funktion zu sichern, nutzen Sie nur originale Ersatzteile und durch den Hersteller genehmigte Zubehörteile. ­ Verwenden Sie das Gerät nie zu anderen, als zu den genehmigten Zwecken. ­ Dichten Sie bitte Fugen und Lücken auf dem Boden (z.B. bei den Übergangsleisten) ab, so dass die Rotationsbürsten nicht beschädigt werden könnnen. Diese Lücken würden den Staubsauger im weiteren Betrieb behindern, wenn in ihm die Bürstenteile stecken bleiben. ­ Der Staubsauger darf nicht auf Teppichen eingesetzt werden, deren Haarlänge mehr als 1 cm beträgt. Gleichzeitig funktioniert der Staubsauger bei einigen Arten von dunklen Teppichen möglicherweise nicht richtig. Diese "verwechseln" die Sensoren mit ihrer Oberfläche und verursachen möglicherweise eine chaotische Bewegung des Staubsaugers oder treffen möglicherweise nicht auf die Oberfläche. Der Staubsauger kann die Übergangsleisten/Schwellen bis ca. 2 cm überfahren. ­ Wird das Gerät eine längere Zeit nicht verwendet, trennen Sie die Ladestation vom elektrischen Netz. Schieben Sie das Gerät außerhalb von Kontakten der Ladestation vor. Sie verhindern somit das Entladen des Staubsaugers. Verwenden Sie das Netzteil nur im Innenraum. ­ Laden Sie keinen Akku auf, aus dem Elektrolyt austritt. ­ Ergreifen Sie Maßnahmen, die einen glatten Betrieb des Staubsaugers sichern. · Stellen Sie Gegenstände, die leicht umkippen, an eine sichere Stelle. · Sichern Sie die Teppich-Ränder ab. · Hängende Tischbedeckungen und Vorhänge sollten den Boden nicht berühren. · Brennbare Gegenstände müssen weit entfernt von Feuerquellen gestellt werden. · Räumen Sie lose Verbindungsleitungen weg und sichern Sie sie vor Kollision mit dem
Staubsauger. · Sammeln Sie Zeitungen, Bücher, Zeitschriften und größere Papierstücke auf dem Boden auf. ­ Die Hauptbürste und der Schmutzbehälter müssen richtig angebracht werden. ­ Reinigen Sie die Gegen-Sturz-Sensoren vor der Verwendung. ­ Falls Sie das Staubsaugen in einem Raum wünschen, schließen Sie die Türen. ­ Der Staubsauger braucht zum Staubsaugen unter den Möbeln eine Lücke von 11 freien Raum, so dass das Einklemmen oder Stecken-Bleiben verhindert wird. ­ Verhindern Sie, dass der Staubsauger fällt. Falls dies passieren sollte, schalten Sie den Staubsauger ein und beobachten Sie seine Bahn, somit kontrollieren Sie ob alles in Ordnung läuft. Diese Kontrolle ist wichtig, wenn der Staubsauger danach ohne Ihre Aufsicht staubsaugen soll.
DE - 108

DE
­ Falls aus dem Akku Flüssigkeit austritt, tauschen Sie ihn umgehend um, sonst kann er das Gerät beschädigen.
­ Vergessen Sie nicht, dass sich der Roboter von selbst bewegt. Achten Sie darauf, dass Sie beim Gehen nicht auf den Roboter treten!
­ Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren und unmündigen Personen. Die Person, die eine Batterie verschluckt, muss umgehend ärztliche Hilfe suchen.
­ Die ausgeladenen Batterien und den Akku entsorgen Sie auf eine geeignete Art und Weise (sieh Art. 11. ÖKOLOGIE).
­ Eventuelle fremdsprachliche Texte und Bilder auf den Verpackungen, oder auf dem Gerät, sind am Ende dieser Sprachvariante übersetzt zu finden.
­ Der Hersteller ist für Schäden, die durch falsche Verwendung des Gerätes und des Zubehörs verursacht wurden, nicht verantwortlich und ist aus der Garantie nicht für ein Gerät verantwortlich, das beim Nicht-Einhalten der oben aufgeführten Sicherheitswarnungen betrieben wird. Als falsches Verwenden des Gerätes wird das NichtEinhalten von regelmäßigem Umtausch oder Wartung von jeglichen Filtern angesehen.
Drahtlose Verbindung und Kompatibilität ­ Die Gesellschaft ETA ist auf keiner Art und Weise für jeglichen zufälligen, indirekten
oder nachfolgenden Schaden verantwortlich, für Datenverluste oder Verluste, die durch Weitergabe von Informationen während der Kommunikation mittels drahtloser Technologien verursacht wurden. ­ Eine erfolgreiche drahtlose Kommunikation auf 100% ist bei allen Smart-Geräten und W-LAN-Netzen (Routers) nicht zu garantieren. Angesichts der Vielfältigkeit von Geräten auf dem Markt kann es zu solchen Fällen kommen, in denen der Charakter und die Spezifikation eines Smart-Gerätes oder von W-LAN-Netzen (Routers) die Verbindung verhindert, oder diese auf irgendeine Art und Weise gestört wird. Der Erfolg der drahtlosen Kommunikation mittels eines W-LAN-Netzes wird ebenfalls von vielen anderen Faktoren, inkl. Hardware- und Software-Konfiguration beeinflusst. Die Verbindung zwischen dem Roboter und Ihrem W-LAN-Netz kann ebenfalls von umliegenden W-LAN-Netzen beeinflusst werden, die auf derselben Frequenz aktiv sind und somit die Verbindung (z.B. in Plattenbauten, Wohnhäusern) stören können. Diese Gründe sind keine Reklamationsgründe des Gerätes.
Die App hat ein drittes Subjekt (weiter nur ,,Subjekt" genannt) im Eigentum und dieses betreibt sie, das von der Gesellschaft HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. (weiter nur ,,Verkäufer") unterschiedlich ist. Zwischen Subjekt und Verkäufer kommt es nicht zu der Personendatenübermittlung. Bei der Registration in der App übermittelt der Kunde die personenbezogenen Daten direkt dem Subjekt, das dadurch zum Verwalter der personenbezogenen Daten wird. Die App und damit verbundener Schutz personenbezogener Daten befolgen die Regeln des Subjektes.
DE - 109

DE
Lediglich ein autorisierter Service ist berechtigt Reparaturen und Änderungen des Gerätes durchzuführen, andere nicht fachgerechte Manipulation kann zum Brand, Unfall durch elektrischen Strom oder Verwundung führen. Das Kabel nie mit feuchten Händen berühren - Stromschlaggefahr.
Achten Sie darauf, dass Ihre Kleidung oder Ihr Körperteil nicht in der Rotationsbürste stecken bleiben, es kann zu Verletzungen kommen. Verwenden Sie den Staubsauger nicht in Geschäftsräumen, er könnte durch belastend häufige Verwendung beschädigt werden.
Den Kabelstecker in die Ladestation fest einstecken, sonst besteht Gefahr eines Stromschlages, Kurzschlusses oder Brandes.
Saugen Sie kein Wasser und keine anderen Flüssigkeiten ab, es könnte zur Beschädigung des Staubsaugers führen.
Verwenden Sie den Staubsauger nicht draußen, es könnte zur Beschädigung des Staubsaugers führen.

Nur die mitgelieferte Ladestation mit ihrem Kabel verwenden, die Bestandteil dieses Gerätes sind.
Biegen Sie das Anschlusskabel nicht um und belasten Sie es nicht, dies könnte zur Beschädigung, zum Brand oder zum Unfall durch elektrischen Strom führen.
Verhindern Sie Kontakt mit Zigaretten, Feuerzeugen, Streichhölzern oder anderen Wärmequellen oder brennbaren Materialien.
Entfernen Sie vor der Verwendung alle leicht zu vernichtende Gegenstände (inkl. Gegenstände mit hoher Rückschlageigenschaft, Stoffe, Glasflaschen etc.), die Gegenstände könnten beschädigt oder die Funktion des Staubsaugers eingeschränkt werden.
Treten Sie und setzen Sie sich nicht auf den Staubsauger, es könnte zur Beschädigung des Staubsaugers führen oder zu Verletzungen.
Verwenden Sie den Staubsauger nicht an kleinen Tischen oder Stühlen oder in einem kleinen Raum, es könnte zur Beschädigung des Staubsaugers führen.
Lassen Sie keine Faden, Drahtstücke oder andere Gegenstände länger als 150 mm herumliegen, sie könnten sich in der Bürste verwickeln.

DE - 110

DE

2. VERWENDUNG
Das Gerät ist zur Verwendung zu Hause, in Hotelzimmern und kleinen Büros bestimmt. Es eignet sich zum Reinigen von Teppichen mit kurzem Haar, Holzböden, Hartböden, keramischem Pflaster etc.
Weil sich der Staubsauger im Raum Ihres Haushaltes frei bewegen wird, muss die Umgebung für diese Zwecke angepasst werden. Bereits vor der Verwendung des Staubsaugers entfernen Sie vom Fußboden alle unerwünschten Gegenstände (wie z. B. frei verlegte Kabelleitungen, verstreute Kleidung, Papiere, Beutel, usw.), die die Bewegung des Staubsaugers behindern könnten, sowie auch zerbrechliche Gegenstände (z. B. Glasund Keramikvasen), die der Staubsauger beschädigen könnte.
Wenn Sie Ihren Staubsauger in einer mehrstöckigen Wohnung benutzen, dann müssen Sie zusammen mit ihm auch die Ladungsstation in einzelne Stockwerke bringen.

3. PRODUKTTEILE

3.1 INHALT DER PACKUNG

Position

Beschreibung

Bezeichn. Menge

Staubsaugerroboter

A

1

Ladestation mit der Absaugeinheit

D

1

Staubeutel für das Sammelgefäß
Speisekabel Fernbedienung Wischaufsatz Mopp Seitenbürste HEPA-Filter
DE - 111

F

2

E

1

G

1

H

1

H2

2

A7

1+1

B4

1

DE
Position

Beschreibung Schaumstofffilter Reinigungsteil

Bezeichn. B5
I

Menge 1
1

3.2 ROBOTERSTAUBSAUGER ­ BLICK VON OBEN

A6

A9

A2

A7

A

A4

A3

A12

A16

A8

A15 A5

A11 C

A10 A1

A14

A10 A13
B

A ­ Roboterstaubsauger A1 ­ Vorderpuffer A2 ­ Sensoren gegen Treppensturz A3 ­ Ladekontakte A4 ­ Batteriefachdeckel A5 ­ Antriebsräder (links/rechts) A6 ­ Vorderrad A7 ­ Seitenbürste A8 ­ Hauptbürstendeckel A9 ­ Lasermodul A10 ­ IR-Sensor für die Ladestation

A11 ­ IR-Antikollisionssensor A12 ­ Lautsprecher A13 ­ Luftausgangsgitter A14 ­ RESET Taste A15 ­ Arretierungstaste
(Hauptbürstendeckel) A16 ­ Hauptbürste
B ­ Schmutzbehälter / Wasserbehälter
C ­ Bedienfeld

DE - 112

DE

3.3 SCHMUTZBEHÄLTER / WASSERBEHÄLTER

B7

B ­ Schmutzbehälter /

B3

Wasserbehälter

B5 B4

B2

B1 ­ Auslösetaste B2 ­ Ladekontakte

B3 ­ Filterabdeckung

B4 ­ HEPA-Filter B1 B5 ­ Schaumstofffilter

B6 B6 ­ Anschluss der Absaugeinheit

B7 ­ Gummiverschluss des

Wasserbehälters

B

3.4 BEDIENFELD

C1

C2

C

C ­ Bedienfeld C1 ­ EIN /AUS Taste /AUTO (automatische Reinigung) /
STOPP (PAUSE)
C2 ­ Rückkehr in die Ladestation

3.5 LADESTATION MIT DER ABSAUGEINHEIT

D1 D3 D4 D5 D2

D

D7

D6

D8

D11 D13 D12

F1
D9 E

D10

F

DE - 113

DE
D ­ Ladestation mit der Absaugeinheit D1 ­ Taste START (automatische
Reinigung) / SPOT (lokale Reinigung) / STOP (PAUSE) D2 ­ Rückkehr in die Ladestation D3 ­ Kontrolllampe Staubbeutel D4 ­ Kontrolllampe Ladebetrieb D5 ­ Kontrolllampe Saugventilator D6 ­ Ladekontakte-Saugroboter D7 ­ IR-Sensor D8 ­ Anschluss des Saugroboters

D9 ­ Deckel D10 ­ Schutzfilter Absaugen D11 ­ Speisesteckverbinder D12 ­ Filterausgangsgitter D13 ­ Ausgangsfilter
E ­ Speisekabel
F ­ Staubbeutel F1 ­ Handgriff

3.6 FERNBEDIENUNG

G8 G ­ Fernbedienung

G1 ­ AUTO (automatische Reinigung) / STOPP (PAUSE)

G2

Taste

G6

G1

G2 ­ Richtungstasten für manuelle Bedienung (VOR / RÜCKWÄRTS / RECHTS / LINKS)

G3 ­ Einstellung der Absaugleistung

G5

G4 G4 ­ Ein/Ausschaltung des Tonsignals und der

G3

Sprachmeldung

G7

G5 ­ Taste für lokale Reinigung G6 ­ Wischfunktionstaste

G7 ­ Einstellung der maximalen Saugleistung

G

G8 ­ Taste für Rückfahrt zur Ladestation

3.7 WISCHAUFSATZ H2 H

H ­ Wischaufsatz H1 ­ Taste für Verriegelung des Moppaufsatzes H2 ­ Wischer

H1
3.8 ERSATZTEILELISTE Hauptbürste: ETA624000190 Seitenbürsten (2x): ETA624000140 HEPA-Filter und Schaumfilter-Set: ETA624000260 Mopp: ETA624000220 Staubbeutel: ETA624000280

DE - 114

DE
4. VORBEREITUNG VOR DEM EINSATZ DES STAUBSAUGERS
Entfernen Sie jegliche Verpackungen, nehmen Sie den Staubsauger und das Zubehör heraus. Entfernen Sie alle eventuellen Folien, Aufkleber oder Papier vom Staubsauger.
4.1 VORBEREITUNG DES STAUBSAUGERS Den Schmutzbehälter B, bzw. die Wischeinheit H (je nach dem geplanten Einsatz) anbringen.
4.2 INSTALLATION DER LADESTATION MIT DER ABSAUGEINHEIT 1. Die Ladestation mit der Absaugeinheit auf den Boden im Abstand von ca. 6 cm von der
Wand stellen. Versichern Sie sich, ob an den Seiten der Ladestation ausreichender Raum (wenigstens 0,5 m) und vor der Ladestation (wenigstens 1,2 m) ist. Die Ladestation mit der Absaugeinheit vor Sonne schützen. 2. Speisekabel E an die Ladestation, und dann an das Stromnetz anschließen.
6 cm
5. BETRIEB
Anmerkung Der Saugroboter verfugt über die Sprachbenachrichtigungsfunktion, die in
verschiedenen Sprachen eingesellt werden kann (oder deaktiviert). Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität (2 Stk., AAA-Batterietyp).
5.1 EINSCHALTEN DES STAUBSAUGERS 1. Halten Sie die Taste C1 lange gedrückt (ca. 3 Sekunden). 2. Tastenbeleuchtung geht auf, man hört ein Tonsignal, und dann die Meldung über
Einschaltung des Gerätes.
5.2 AUFLADEN DES AKKU 1. Richtigen Anschluss der Ladestation mit der Absaugeinheit an den Stromnetz überprüfen
(es leuchten die Tasten D1, D2 sowie Kontrolllampe D4).
DE - 115

DE
2. Den Saugroboter in der Nähe der Ladestation stellen,Taste C2/D2/G8 betätigen und warten, bis das Gerät an die Ladekontakte richtig anfährt. Wenn der Akkumulator stark ausgeladen ist, den Saugroboter richtig an die Ladekontakte stellen.

Eingestellte Leistung

Betriebszeit *

MIN

Ca. 230 Minuten

NORMAL

Ca. 170 Minuten

MAX

Ca. 110 Minuten

* Bemerkung: Die angegebenen Betriebszeiten basieren auf den internen Tests von ETA und gelten nur für einen neuen und voll aufgeladenen Akku.
Je nach Alter und Verschleiß des Akkus verringert sich die Betriebszeit.

Anmerkungen ­ Die Standardladezeit beträgt ca. 6 Stunden. ­ Nach der Reinigung fährt der Saugroboter automatisch in die Ladestation zurück. ­ Die Anzeige des Akku-Zustandes ist einfach auf der App ,,ETA SMART" anzuzeigen.
Dank dieser App kann man den Staubsauger zurück zur Ladestation schicken.

5.3 START / BEREITSCHAFTSMODUS / SLEEP MODUS Starten (Reinigen) Mit einer der Tasten C1/D1/G1/G2/G5 den Staubsauger in Betrieb setzen, bzw. ihn aus dem Sleep Modus umschalten.
Bereitschaftsmodus (Pause) Mit Betätigung einer der Tasten C1/D1/G1 den laufenden Reinigungsprozess unterbrechen und den Saugroboter in Stand By-Zustand bringen. Im Stand By-Zustand bewegt sich das Gerät nicht und es blaue Tasten C1 a C2 leuchten auf.

DE - 116

DE
Sleep Modus Nach ca. 20 Minuten der Untätigkeit schaltet sich der Saugroboter automatisch in den Sleep Modus um. Für Umschaltung in den Sleep Modus eine der Tasten C1/G1 betätigen. Blaue Beleuchtung der Tasten C1 und C2 erlischt.
Anmerkung Der Saugroboter muss für die vorgegebe Reinigung aus der Ladestation fahren. Die Ladestation auf einen geeigneten Platz nach den o.a. Anweisungen stellen, und diese Stelllung nicht ändern, damit das Gerät den Weg zurück in die Ladesation leicht findet.
5.4 REINIGUNGSMODI UND STAUBSAUGERFUNKTIONEN OHNE
VERWENDUNG DER ETA SMART-ANWENDUNG Handbedienung Mit den Richtungstasten G2 kann der Staubsauger manuell bedient und nur dort gereinigt werden, wo er benötigt wird.
Anmerkung Bei manueller Steuerung des Gerätes (wenn Bewegung ZURÜCK eingeschaltet ist) gut aufpassen und das Gerät ständig überwachen, denn es hat keine Sensoren auf
der Rückseite, die Hinuntefallen der Treppe verhindern.
Automatische Reinigung Eine der Tasten C1/D1/G1 betätigen. Während der Reinigung bewegt sich der Staubsauger gemäß der programmierten Route allmählich und systematisch im Raum. Er teilt den Raum in einzelne Segmente. Sobald der Staubsauger den gesamten verfügbaren Raum gereinigt hat, sucht er automatisch die Ladestation. Es handelt sich um die am häufigsten verwendete Reinigungsmethode.
Lokale Reinigung Taste G5 kurz oder Taste D1 ca. 3 Sekunden lang betätigen, dadurch wird der Saugroboter auf maximale Leistung umgeschaltet und er wird sich beim Reinigen auf der programmierter Fläche (Quadrat 1,8 x1,8 m) bewegen. Nach Abschluss der Reinigung kehrt der Staubsauger automatisch zur Ladestation zurück. Dieser Reinigungsmodus eignet sich zum Reinigen einer relativ kleinen verschmutzten Fläche.
Einstellung der Intensität der Saugleistung Mit Tasten G3 kann man verschiedene Saugleistungsstufen schalten. Es gibt insgesamt 3 Stufen.
Einstellung der Befeuchtungsintensität Mit der Taste G6 können Sie zwischen den einzelnen Befeuchtungsstufen wechseln. Es gibt insgesamt 4 Ebenen. Diese Funktion kann nur mit dem Moppaufsatz H verwendet werden (siehe unten).
Ein/ausschalten des Tonsignals und der Sprachmeldungen Mit Taste G4 kann man Tonsignale und Sprachmeldungen deaktivieren.
Rückkehr in die Ladestation mit der Absaugeinheit Der Saugroboter kann nach der vorgegebenen Reinigung automatisch in die Ladestation zurück fahren. Ein Befehl zur Rückkehr in die Ladestation kann auch mit Tasten C2/D2/G8 erteilt werden.
DE - 117

DE
Taste RESET Mit einem geeigneten Instrument Taste RESET A14 drücken, damit wird der Saugroboter ausgeschaltet. Automatische Absaugung von Schmutz mit Hilfe der Absaugeinheit Nach der Reinigung und Rückkehr des Saugroboters in die Ladestation mit der Absaugeinheit wird der Schmutz aus dem Schutzbehälter B abgesaugt. Man muss auch den Staubbeutel F regelmäßig kontrollieren und nach Bedarf austauschen. 5.5 EINSATZ DES MOPPAUFSATZES 1. Befestigen Sie den H2-Mopp korrekt an die Unterseite
des Moppaufsatzes. Den Mopp vor Gebrauch einweichen und überschüssiges Wasser herausdrücken. Wischeinheit H an den Schmutzbehälter/Wasserbehälter B richtig anbringen.
2. Gummiverschluss B7 öffnen und reines Wasser in den Behälter füllen.
3. Die Wischeinheit zusammen mit dem Schmutzbehälter ins Gerät schieben.
5. Schalten Sie den Staubsauger ein und wählen Sie den gewünschten Reinigungsmodus.
DE - 118

DE
Bemerkungen ­ Beim Wischen mit Mopp empfehlen wir die Reinigung der einzelnen Räume nach
und nach. ­ Überprüfen Sie beim Wischen den Staubsauger und füllen Sie gegebenenfalls
Wasser in den Moppaufsatz nach oder spülen Sie den verschmutzen Mopp aus. ­ Verwenden Sie den Moppaufsatz keinerlei für Teppiche und verhindern Sie, dass der
Staubsauger auf einen Teppich fährt. ­ Nach dem Einsatz die Wischeinheit abnehmen, reinigen und überflüssiges Wasser
aus dem Behälter auslassen. Lassen Sie den Mopp während des Ladevorgangs nicht auf dem Staubsauger installiert.

5.6 LICHTSIGNALTABELLE
Anmerkung Manche Lichtsignalzustände können mehrere Bedeutungen haben. Diese Bedeutungen werden am besten mit den Sprachmeldungen oder mit Meldungen in der
ETA SMART-App verdeutlicht.

Lichtsignal Blaues Licht
Blaues Blinken
Gelbes Blinken Grünes Blinken
Grünes Licht Schnelles rotes Blinken

SAUGROBOTER Bedeutung
Reinigungsbetrieb Pause Stand By Modus Initialisierung beendet Auflesen des Systems Netzkonfiguration Firmware Aktualisierung Initialisierung Akkumulator ausgeladen Laden Schmutzabsaugung Laden Paarung mit der Ladestation Akkumulator voll geladen Fehler Schmutzbehälter voll

DE - 119

DE

Signallampe D5
D4
D3 D1 + D2

LADESTATION MIT DER ABSAUGEINHEIT

Zustand

Bedeutung

Grünes Licht

Schmutzabsaugung

Saugventilatorfehler

Rotes Blinken

Überhitzung

Deckel der Absaugeinheit nicht richtig aufgesetzt

Grünes Blinken (pulsierendes Licht)

Akkumulator wird geladen

Grünes Licht

Akkumulator vollgeladen

Grünes Licht

Staubbeutel voll oder verstopft

Schnelles rotes Blinken

Staubbeutel nicht richtig aufgesetzt

Blinkt parallel

Pairing-Fehler (Ladestation und Saugroboter)

Anmerkung Ausführliche Beschreibung der Fehlermeldungen s. Kapitel 8. LÖSUNG VON
PROBLEMEN.

6. APPLIKATION FÜR ETA SMART
Der Staubsauger kann im vereinfachten Modus mit den Tasten auf dem Bedienfeld C oder mit der Fernbedienung F (siehe oben) bedient werden. Um sein volles Potenzial auszuschöpfen, muss jedoch der "ETA SMART" der intelligenten App installiert und verwendet werden, wodurch die Funktionalität und der Benutzerkomfort erweitert werden.
Alle weiteren Informationen, Anwendungshandbücher, Anweisungen und Tipps für eine erfolgreiche Kopplung mit Ihrem Heimnetzwerk finden Sie unter:
www.eta-hausgeraete.de/robot
Sie finden die App in der Datenbank der Apple Store- oder Google Play oder können den folgenden QR-Code verwenden, um sie zu beschleunigen:

DE - 120

DE
Anmerkung Fall der QR-Code inaktiv ist, suchen Sie die App manuell nach dem Titel aus.
7. WARTUNG
Führen Sie die Wartung und Reinigung des Staubsaugers abhängig von der Betriebsfrequenz und vom Umfang der Reinigungen. In schmutzigen Räumen (Haushalt mit Haustieren) wird die Wartung häufiger erforderlich sein. Vernachlässigte Wartung kann den Staubsauger und seine Teile beschädigen! 7.1 REINIGUNG VON AUFLADEKONTAKTEN Den Saugroboter ausschalten und das Gefäß/Ladestation vom Stromnetz trennen! Ladekontakte (A3, B2, D6) mit weichem und trockenem Tuch abwischen. Reinigen Sie den Staubsauger mindestens 1x pro Monat. Verwenden Sie bei der Reinigung der Kontakte keine aggressiven Reinigungsmittel oder Öle.
7.2 REINIGUNG DES SCHMUTZBEHÄLTERS/WASSERBEHÄLTERS, DER FILTER UND DER WISCHEINHEIT
1. Schmutzbehälter B mit Wischeinheit H aus dem Saugroboter herausnehmen. Taste H1 drücken und die Wischeinheit aus dem Schmutzbehälter entfernen. Entsorgen Sie die Schmutzteile zusammen mit dem Restmüll.
DE - 121

DE
2. Wasser aus dem Wasserbehälter gießen.
3. Reinigen Sie den Schmutzbehälter mit dem Teil I (oder mit einem anderen geeigneten Teil). 4. Nehmen Sie die Filter aus dem Schmutzbehälter heraus und reinigen Sie sie mit dem Teil I
(oder mit einem anderen geeigneten Teil). Klopfen Sie oder pusten Sie sanft an den HEPAFilter B4. Schaumstofffilter B5 und Deckel B3 kann man im fließenden Wasser waschen.
5. Wischelement H1 aus der Wischeinheit H herausziehen. Die Oberfläche der Wischeinheit mit weichem Tuch wischen und Wischlement H1 im fließenden Wasser waschen.
HINWEIS ­ Verwenden Sie beim Reinigen der Filter weder aggressive Reinigungsmittel, noch
heißes Wasser. ­ Für das Bewahren der Filtrationsparameter des HEPA-Filters empfehlen wir trockene
Reinigung. ­ Wenn Sie sich entscheiden, den HEPA-Filter mit Wasser abzuspülen, reduziert sich
sein Filtrationsvermögen. Der Filter darf maximal 3x abgespült werden. Danach muss ein neuer Filter gekauft werden. ­ Wir empfehlen den HEPA-Filter mindestens 2x pro Jahr auszutauschen, ­ Die Filter eignen sich nicht zum Abspülen in der Spülmaschine. ­ Das Vernachlässigen der Reinigung und des Filtertausches kann eine Panne am Staubsauger zur Folge haben.
DE - 122

DE
6. Nach der Wartung alles gut trocknen lassen, und danach alle Teile zusammen mit dem Saugroboter auf einem geeigneten und sicheren Platz lagern.
7.3 REINIGEN DER HAUPTBÜRSTE 1. Arretierungstaste A15 betätigen und Deckel A8 abnehmen. Danach die Hauptbürste
A16 aus dem Saugroboter entnehmen. 2. Reinigen Sie die Hauptbürste mit dem Teil I (oder mit einem anderen geeigneten Teil).
Für das Entfernen von eingewickelten Haaren können Sie auch Schere benutzen. Wischen Sie den Deckel und die Hülle der Hauptbürste mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
7.4 REINIGUNG DER SEITENBÜRSTE 1. Die Sicherungsschraube mit einem Schraubenzieher ausschrauben. 2. Die Seitenbürste herausnehmen, reinigen und aufgewickelte Haare entfernen. 3. Danach die Bürste wieder in den Saugroboter einsetzen.
7.5 REINIGEN VON RÄDERN Reinigen Sie das vordere, linke und rechte Rad mittels Teil I. Für einfache Durchführung der Wartung kann man das Vorderrad A6 samt Lagerung demontieren. Für diesen Zweck kann man flachen Schraubenzieher benutzen. Diesen direkt unter das Gummirad legen und das Rad nach oben ausklicken. Nach der Reinigung das Rad wieder in seiner Haltung befestigen (man hört einen Klick).
DE - 123

DE
HINWEIS An den Achsen der Räder können sich Haare wickeln und andere Schmutzteile
haften bleiben. Überprüfen Sie regelmäßig die Räder und reinigen Sie diese. 7.6 REINIGEN VON SENSOREN Reinigen Sie die Sensoren nach Abschluss jeder Reinigungsprozedur mit dem Teil I (oder mit einem anderen geeigneten Werkzeug).
7.7 REINIGUNG DER LADESTATION MIT DER ABSAUGEINHEIT 1. Deckel D9 öffnen, den gefüllten Staubbeutel F herausnehmen, und mit dem Hausmüll
entsorgen. Danach leeren Staubeutel einsetzen.
DE - 124

DE
2. Luftausgangsgitter D12 und Filter D13 entfernen. Beide Teile im fließenden Wasser waschen. Danach gut trocknen lassen und wieder ins Gerät einsetzen.
Anmerkung In der Umgebung der Öffnung D8 können sich Schmutz und Staub ansammeln. Deshalb die Wartung und Handhabung der Ladestation vorsichtig durchführen.

8. PROBLEMELÖSEN

Problem
Der Staubsauger kann nicht gestartet werden
Der Staubsauger kann nicht aufgeladen werden
Der Staubsauger kann die Ladestation nicht finden Der Staubsauger verhält sich abnormal Der Staubsauger macht ungewöhnliche Geräusche Die Saugfähigkeit nimmt ab oder Staub fällt aus dem Staubsauger

Abhilfe Niedriger Akku-Stand. Stellen Sie den Staubsauger auf die Ladestation und lassen Sie ihn aufladen. Die Umgebungstemperatur liegt unter 0 ° C oder über 40 °C. Die Betriebstemperatur des Gerätes beträgt 0-40 °C. Entfernen Sie den Staubsauger von der Ladestation und überprüfen Sie, ob die Ladestation ordnungsgemäß an Stromnetz angeschlossen ist. Überprüfen und reinigen Sie die Ladekontakte (am Staubsauger und an der Ladestation). Der Staubsauger ist zu weit von der Ladestation entfernt; Stellen Sie ihn näher an der Ladestation auf. Bewegen Sie die Ladestation während der Reinigung nicht.
Starten Sie den Staubsauger neu.
Überprüfen Sie den Antrieb und die Bürsten auf Verstopfungen. Wenn nötig, reinigen Sie diese.
Der Schmutzbehälter ist voll, reinigen Sie ihn. Die Filter sind verschmutzt, reinigen oder ersetzen Filter. Die Hauptbürste ist verschmutzt, reinigen Sie diese.

DE - 125

DE
8.1 SIGNALLAMPEN AN DER LADESTATION MIT DER ABSAUGEINHEIT ­ FEHLERMELDUNGEN

Signallamp Zustand

Problem

Saugventilatorfehler

Rotes

Überhitzung

Blinken

Lösung
Prüfen, ob der Saugkanal mit Schmutz nicht verstopft ist
Bei Aktivierung der Thermosicherung empfehlen wir, wenigstens 30 Minuten vor der Wiedereinschaltung warten.

Deckel der Absaugeinheit nicht richtig aufgesetzt

Prüfen, ob der Deckel der Absaugeinheit dicht geschlossen ist

Rotes

Staubbeutel nicht/nicht Prüfen, ob der Staubbeutel richtig

Blinken richtig aufgesetzt

aufgesetzt ist

1. Tasten D1 und D2 betätigen und ca. 5 Sekunden lang halten, dadurch wird die Ladestation in Pairing-Modus umgeschaltet (Lampe D3 blinkt grün);

Blinkt parallel

Pairing-Fehler (Ladestation und Robotstaubsauger)

2. Taste C2 auf der Steuerung des Saugroboters betätigen und ca. 5 s lang halten, dadurch wird der Saugroboter in Pairing-Modus umgeschaltet (Lampe auf dem Gerät blinkt grün);

3. Den Saugroboter in die Ladestation bringen (Sprachmeldung über erfolgreiche Paarung wird ausgelöst).

DE - 126

DE

9. TECHNISCHE DATEN

Robotischer Staubsauger

Gerät Schutzklasse

III.

Betriebsspannung

14,4 V (DC)

Akku

Li-Ion

Akku-Kapazität

5200 mAh

Aufladedauer

6 St

Gewicht

3,5 kg

Abmessungen

Ø 350 mm x 100 mm

Frequenzspanne

2,4 GHz

Ausgangsleistung (EIRP)

15,95 dBm

Drahtlose Technologie

Wifi

Deklarierter Schallpegel beträgt 73 dB(A) re 1pW.

Kompatibilität: OS des Smart-Gerätes WIFI-Netz

- Android 4.1 und höher - IOS 9.0 und höher
- 2,4 Ghz - Verschlüsselung WPA1 und WPA2 (WPA2 empfohlen)

HINWEIS Das Gerät kann in WIFI-Netzen, die mit dem Protokoll IEEE 802.1X (üblicherweise
Firmennetze) verschlüsselt sind, nicht betrieben werden.

Ladestation

Gerät Schutzklasse

I.

Eingangsspannung

110-240 V (AC)

Deklarierter Schallpegel beträgt 84 dB(A) re 1pW.

Hiermit erklärt die ETA a.s., dass der Typ des Radiogerätes ETA6240 im Einklang mit der Richtlinie 2014/53/EU ist. Komplette Fassung der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: http://eta-hausgeraete.de/
Änderungen der technischen Spezifikation und des Inhaltes des eventuellen Zubehörs je nach dem Modell des Produkts sind für den Hersteller vorbehalten. Der Hersteller behält sich das Recht auf Änderungen/Updates der APP ETA SMART ohne vorherige Ankündigung vor. Diese Änderungen/Updates können durchaus verursachen, dass einige in dieser Anleitung aufgeführte Informationen und Vorgänge nicht aktuell sein werden oder nicht beschrieben werden.
Die Garantie von 24 Monaten bezieht sich nicht auf eine Reduzierung der nutzbaren Kapazität der Akkus infolge ihrer Nutzung oder ihres Alters. Die nutzbare Kapazität reduziert sich abhängig von der Nutzungsweise des Akkus.

DE - 127

DE
Gründlichere Wartung oder Wartung, die Zugriff zu den Innenteilen des Gerätes erfordert, muss durch den Service durchgeführt werden! Beim Nicht-Einhalten der Anweisungen erlischt das Garantierecht!
10. ÖKOLOGIE
Soweit es die Abmessungen erlauben, sind an allen Teilen Symbole von Materialien gedruckt, die bei der Herstellung der Packung, der Komponente und des Zubehörs verwendet wurden, sowie deren Entsorgung. Die aufgeführten Symbole am Produkt oder in den Unterlagen bedeuten, dass die verwendeten elektronischen Produkte zusammen mit dem Restmüll nicht entsorgt sein dürfen. Zu Zwecken einer ordentlichen Entsorgung des Produkts geben Sie es an bestimmten Sammelstellen ab, an denen sie kostenlos übernommen werden. Durch richtige Entsorgung dieses Produkts können Sie hochwertige Naturressourcen schützen und Sie helfen der Prävention von potenziellen negativen Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit infolge unrichtiger Müllentsorgung. Bei unrichtiger Entsorgung dieser Müllsorte können im Einklang mit den Nationalvorschriften Strafen zu zahlen sein. Dieses Gerät ist mit einem Li-Ion-Akku mit langer Dauerhaltbarkeit ausgestattet. Für den Umweltschutz ist es notwendig nach der Betriebsbeendigung des Gerätes den ausgeladenen Akku zu demontieren und ihn zusammen mit dem Gerät auf eine geeignete Art und Weise und sicher mittels der dazu bestimmten speziellen Sammelnetze zu entsorgen. Weitere Details erfragen Sie beim örtlichen Amt.
Demontage des Akkus 8 Schrauben des Akkumulatordeckels auf der Unterseite des Gerätes abschrauben. Nehmen Sie den Akku heraus und trennen Sie den Konnektor. Für das Trennen des Konnektors ist stärkere Kraft notwendig, damit die Sicherung gegen zufälliges Trennen lockert.
HINWEIS UND SYMBOLE, DIE AM GERÄT, DEN VERPACKUNGEN ODER IN DER BETRIEBSANLEITUNG VERWENDET WURDEN:
HOUSEHOLD USE ONLY ­ Nur zur Nutzung im Haushalt geeignet. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS ­ Nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. ­ Erstickungsgefahr Verwenden Sie diesen Beutel nicht in Wiegen, Kinderbetten, Kinderwagen oder Kinderställchen. Legen Sie den PEBeutel außerhalb der Reichweite von Kindern. Der Beutel ist kein Spielzeug.

HINWEIS

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung

- Abnehmbarer Netzteil

Hersteller/ Inverkehrbringer: ETA a.s., Kizíkova 148/34, Karlín, 18600 Praha 8 CZECH REPUBLIK.
Service: Omega electric GmbH, Servicezentrale, Industriering 2, D- 04626 Schmölln. Bei Fragen zu Reparaturen und Bestellung von Ersatzteilen und wenden Sie sich bitte an unsere deutsche Servicezentrale: Tel.: 034491/58860, Fax: 034491/5886189, Email: info@eta-hausgeraete.de

DE - 128

CZ
ZÁRUCNÍ LIST
ZÁRUCNÍ PODMÍNKY Na výrobek uvedený v tomto zárucním listu je poskytována záruka po dobu dvacet ctyi msíc od data prodeje spotebiteli. Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v prbhu zárucní doby vznikly chybou výroby nebo vadou pouzitých materiál. Výrobek je mozno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotebiteli nebo v autorizovaném servisu. Pi reklamaci je nutné pedlozit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém je zeteln uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotebiteli, pípadn tento ádn vyplnný zárucní list. Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek pouzíván podle návodu k obsluze a pipojen na správné síové naptí.
Spotebitel ztrácí nárok na zárucní opravu nebo bezplatný servis v pípad: · zásahu do pístroje neoprávnnou osobou. · nesprávné nebo neodborné montáze výrobku. · poskození pístroje vlivem zivelné pohromy. · pouzívání výrobku pro jiné úcely, nez je obvyklé. · pouzívání výrobku k profesionální ci jiné výdlecné cinnosti. · pouzívání výrobku s jiným nez doporuceným píslusenstvím. · nesprávné údrzby výrobku. · nepravidelného cistní výrobk zejména v pípad, kdy je závada zpsobena zbytky
potravin, vlas, domovního prachu nebo jiných necistot. · vystavení výrobku nepíznivému vnjsímu vlivu, zejména vniknutím cizích pedmt nebo
tekutin (vcetn elektrolytu z baterií) dovnit. · mechanického poskození výrobku zpsobeného nesprávným pouzíváním výrobku nebo
jeho pádem.
Pokud zbozí pi uplatování vady ze strany spotebitele bude zasíláno postou nebo pepravní sluzbou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro pepravu tak, aby se zabránilo poskození výrobku pepravou. Aktuální seznam servisních stedisek naleznete na: www.eta.cz Pípadné dalsí dotazy zasílejte na info@eta.cz, nebo volejte +420 545 120 545.
Veskeré nálezitosti uvedené v tomto zárucním listu platí pouze pro výrobky nakoupené a reklamované na území Ceské Republiky.
Typ výrobku:

Datum prodeje:

Výrobní císlo:

Razítko a podpis prodávajícího:

SK
ZÁRUCNÝ LIST
ZÁRUCNÉ PODMIENKY
Na výrobok uvedený v tomto zárucnom liste je poskytovaná záruka na dobu dvadsastyri mesiacov od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteom. Ak má výrobok uvies do prevádzky iný podnikate nez predávajúci, zacne zárucná doba plynú az odo da uvedenia výrobku do prevádzky, pokia kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týzdov od prevzatia veci a riadne a vcas poskytol na vykonanie sluzby potrebnú súcinnos. Záruka sa vzahuje na vady, ktoré v priebehu zárucnej doby vznikli chybou výroby alebo chybou pouzitých materiálov.
Výrobok je mozné reklamova v ktorejkovek prevádzkarni predávajuceho ktorý výrobok predal spotrebiteovi, v ktorej je prijatie reklamácie v zmysle zákona mozné, alebou osoby oprávnenej výrobcom výrobku na vykonávanie zárucných opráv. Pri reklamácii je nutné predlozi: reklamovaný výrobok, originál nákupného dokladu, v ktorom je zretene uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteovi prípadne tento riadne vyplnený zárucný list.
Výrobok je treba pouzíva poda návodu na obsluhu a musí by pripojený na správne sieové napätie.
Pokia výrobok pri uplatovaní poruchy zo strany spotrebitea bude zasielaný postou alebo prepravnou sluzbou, musí by zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poskodeniu výrobku prepravou.
Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: www.eta.sk Prípadné alsie dotazy zasielajte na info@eta.cz alebo volajte +420 545 120 545.
Vsetky nálezitosti uvedené v tomto zárucnom liste platia len pre výrobky nakúpené a reklamované na území Slovenskej Republiky.

Typ prístroja: Dátum predaja: Peciatka a podpis predajca:

Výrobné císlo:

PL
KARTA GWARANCYJNA
WARUNKI GWARANCJI
1) Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod mark ETA, zakupionych w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Okres gwarancji wynosi 24 miesice od daty zakupu produktu. 3) Naprawy gwarancyjne odbywaj si na koszt Gwaranta we wskazanym przez Gwaranta
Autoryzowanym Zakladzie Serwisowym. 4) Gwarancj objte s wady produktu spowodowane wadliwymi czciami i/lub defektami
produkcyjnymi. 5) Gwarancja obowizuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakladu
Serwisowego urzdzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantujcym bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypelnion kart gwarancyjn i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.). 6) Autoryzowany Zaklad Serwisowy moe odmówi naprawy gwarancyjnej jeli Karta Gwarancyjna nosi bdzie widoczne lady przeróbek, jeeli numery produktów oka si inne ni wpisane w karcie gwarancyjnej a take jeli numer dokumentu zakupu oraz data zakupu na dokumencie róni si z danymi na Karcie Gwarancyjnej. 7) Usterki ujawnione w okresie gwarancji bd usunite przez Autoryzowany Zaklad Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjcia produktu do naprawy przez zaklad serwisowy, termin ten moe by przedluony do 21 dni roboczych w przypadku koniecznoci sprowadzenia czci zamiennych z zagranicy. 8) Gwarancj nie s objte: · wadliwe dzialanie lub uszkodzenie spowodowane niewlaciwym uytkowaniem (np. znaczce zabrudzenie urzdzenia, zarówno wewntrz jak i na zewntrz, zalanie plynami itp.) lub uytkowanie niezgodne z instrukcj obslugi i przepisami bezpieczestwa · zuycie towaru przekraczajce zakres zwyklego uywania przez indywidualnego odbiorc kocowego (zwlaszcza jeeli byl wykorzystywany do profesjonalnej lub innej czynnoci zarobkowej) · uszkodzenia spowodowane czynnikami zewntrznymi (w tym: wyladowaniami atmosferycznymi, przepiciami sieci elektrycznej, rodkami chemicznymi, czynnikami termicznymi) i dzialaniem osób trzecich · uszkodzenia powstale w wyniku podlczenia urzdzenia do niewlaciwej instalacji wspólpracujcej z produktem · uszkodzenia powstale w wyniku zalania wod, uycia nieodpowiednich baterii (np. ladowanych powtórnie baterii nie bdcych akumulatorami) · produkty nie posiadajce wypelnionej przez Sprzedawc Karty Gwarancyjnej · produkty z naruszon plomb gwarancyjn lub wyranymi oznakami ingerencji przez osoby trzecie (nie bdce Autoryzowanym Zakladem Serwisowym lub nie dzialajce w jego imieniu i nie bdce przez niego upowanionymi) · kable przylczeniowe, piloty zdalnego sterowania, sluchawki, baterie · uszkodzenia powstale wskutek niewlaciwej konserwacji urzdzenia · uszkodzenia powstale w wyniku zdarze losowych (np. powód, poar, klski ywiolowe, wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okolicznoci) · czynnoci zwizane ze zwykl eksploatacj urzdzenia (np. wymiana baterii) · zapisane na urzdzeniu dane w formie elektronicznej (w szczególnoci Gwarant zastrzega sobie prawo do sformatowania noników danych zawartych w urzdzeniu, co moe skutkowa utrat danych na nich zapisanych) · uszkodzenia (powodujce np. brak odpowiedzi urzdzenia lub jego nie wlczanie si) powstale wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania. 9) Jeeli Autoryzowany Zaklad Serwisowy stwierdzi, i przyczyn awarii urzdzenia s przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi adnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz calkowite koszty transportu urzdzenia pokrywa nabywca.

PL
9) W wypadku wystpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zaklad Serwisowy wyceni napraw urzdzenia i na yczenie klienta moe dokona naprawy odplatnej. Uszkodzenia urzdzenia powstale w wyniku wypadków opisanych w pkt. 8 powoduj utrat gwarancji.
10) Wszelkie wadliwe produkty lub ich czci, które zostaly w ramach naprawy gwarancyjnej wymienione na nowe, staj si wlasnoci Gwaranta.
11) W wypadku gdy naprawa urzdzenia jest niemoliwa lub spowodowalaby przekroczenie terminów okrelonych w pkt. 7 a take kiedy naprawa wizalaby si z poniesieniem przez Gwaranta kosztów niewspólmiernych do wartoci urzdzenia Gwarant moe wymieni Klientowi urzdzenie na nowe o takich samych lub wyszych parametrach. W razie niedostarczenia urzdzenia w komplecie Gwarant moe wymieni jedynie zwrócone czci urzdzenia lub dokona zwrotu zaplaconej ceny jednak wówczas jest upowaniony do odjcia kosztu czci zuytych lub nie dostarczonych przez uytkownika (np. baterii, sluchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urzdzeniem.
12) Okres gwarancji przedlua si o czas przebywania urzdzenia w Autoryzowanym Zakladzie Serwisowym.
13) W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje si jej duplikatu. 14) Producent moe uchyli si od dotrzymania terminowoci uslugi gwarancyjnej gdy
zaistniej zaklócenia w dzialalnoci firmy spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznociami (tj. niepokoje spoleczne, klski ywiolowe, ograniczenia importowe itp). 15) Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikajcych z niezgodnoci towaru z umow sprzeday. 16) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami maj zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Uszkodzenie wyposaenia nie jest automatycznie powodem dla bezplatnej wymiany kompletnego urzdzenia. Jeeli reklamujesz sluchawki, pilota, kable przylczeniowe lub inne akcesoria NIE PRZYSYLAJ calego urzdzenia. Skontaktuj si ze sprzedawc lub producentem w celu uzgodnienia sposobu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bez koniecznoci przesylania calego kompletu do serwisu.
Kontakt w sprawach serwisowych: Digison Polska Sp. z.o.o., Tel. (071) 3577027, Fax. (071) 7234552, internet: http://www.digison.pl/sonline/, e-mail: serwis@digison.pl

Nazwa:

Piecz i podpis sprzedawcy:

Data sprzeday:

Numer serii:
1. Data Przyjcia/Nr Naprawy/Piecz i Podpis Serwisanta:

2. Data Przyjcia/Nr Naprawy/ Piecz i Podpis Serwisanta:

3. Data Przyjcia/Nr Naprawy/Piecz i Podpis Serwisanta:

4. Data Przyjcia/Nr Naprawy/ Piecz i Podpis Serwisanta:

© DATE 18/06/2021 e.c. 39/2021



References

Adobe PDF Library 16.0.5 Adobe InDesign 17.1 (Windows)